Anda di halaman 1dari 19

INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KAMPUS BAHASA MELAYU

59990, LEMBAH PANTAI, KUALA LUMPUR

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN


(AMBILAN JUN 2018 SEMESTER 4)

PENGAJARAN ASPEK SENI BAHASA DAN TATABAHASA BAHASA MELAYU


BMMB3093

NAMA PELAJAR FAREEZ HAKEEM BIN MD ISA

ANGKA GILIRAN 2018192340068

NOMBOR KAD PENGENALAN 990208-05-5701

KUMPULAN PISMP D4

TUGASAN PENULISAN RPH

NAMA PENSYARAH CIK HAYATI BINTI MAT YUSOF

TARIKH HANTAR 14 FEBRUARI 2020


PENGHARGAAN

Salam, di sini saya ingin berterima kasih dan bersyukur kehadrat Tuhan

kerana dengan izin dan kurnia-Nya dapat juga saya menyiapkan tugasan bagi subjek

Pengajaran Aspek Seni Bahasa Dan Tatabahasa Bahasa Melayu (BMMB3093).

Sepanjang saya menjalankan tugasan ini, saya telah memperolehi pelbagai

pengalaman sama ada pahit mahupun manis yang amat berharga dan bermakna

dalam hidup saya yang bakal bergelar sebagai seorang pendidik kelak. Pengalaman

yang saya perolehi sepanjang menjalankan tugasan ini mungkin hanya akan datang

sekali sahaja dalam hidup saya.

Saya ingin mengucap ribuan terima kasih kepada Cik Hayati binti Mat Yusof,

pensyarah bagi kursus Pengajaran Aspek Seni Bahasa Dan Tatabahasa Bahasa

Melayu yang tidak mengenal erti penat lelah dalam memberi tunjuk ajar dalam

menyiapkan tugasan ini. Tidak lupa juga kepada ibu saya yang selalu memberi

sokongan moral dan nasihat sebagai pembakar semangat kepada saya dalam

menyiapkan tugasan ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-

rakan yang selalu menyumbang pendapat dan idea-idea yang bernas ketika saya

buntu dalam menyiapkan tugasan ini.

Akhir kata, ucapan ini khasnya ditujukan kepada semua pihak yang telah

terlibat secara langsung ataupun tidak langsung. Setiap bantuan yang anda berikan

amatlah saya hargai kerana tanpa bantuan anda semua tugasan ini tidak akan dapat

dilaksanakan dengan sempurna.


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

1. Mata Pelajaran : Bahasa Melayu


2. Tahun : 5 Bestari
3. Bilangan Murid : 30 orang
4. Tarikh : 18 Ogos 2020
5. Hari : Khamis
6. Masa : 8.10 hingga 9.10 pagi
7. Tema : Keselamatan
8. Tajuk : Mari Selamat di Jalan Raya

9. Kemahiran Fokus: Seni bahasa- Dialog

10. Standard Kandungan


4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan

yang kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

11. Standard Pembelajaran


4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang

betul serta serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui lakonan.

12. Objektif Pembelajaran


Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
i. Mengujarkan sekurang-kurangnya tiga daripada empat dialog dengan

sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.


ii. Mempersembahkan lakonan menggunakan bahasa badan yang

kreatif.

13. Sistem Bahasa

 Tatabahasa: Sintaksis- Ragam, Binaan ayat


 Kosa kata: Jejantas, lintasan zebra, bahu jalan, jalan raya kembar

 Sebutan dan intonasi

 Peribahasa: Pepatah- “Biar lambat, asal selamat”

14. Pengisian Kurikulum (Elemen Merentas Kurikulum)

 Ilmu: Pendidikan Keselamatan dan Jalan Raya

 Nilai Murni: Baik hati, kasih sayang, kebersihan

 Peraturan Sosiobudaya: Peraturan jalan raya

 Pendidikan Alam Sekitar: bertanggungjawab terhadap kebersihan

persekitaran

 Teknologi Maklumat dan Komunikasi: Belajar melalui TMK

 Kreativiti: Pergerakan kreatif – lakonan imaginatif

 Elemen Keusahawanan:

EK 3.4 Menilai perlaksanaan projek


EK 5.1 Prinsip tanggungjawab sosial

15. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran (Kepelbagaian Kaedah dan

Teknik)

 KB: menghubung kait pengalaman, sebab dan akibat menikut peraturan

jalan raya

 KP: verbal linguistik, interpersonal dan kinestetik

 BCB: kemahiran mengumpul maklumat dan kemahiran komunikasi dan

penyampaian

 Pembelajaran Kontekstual: menghubungkait dengan kehidupan seharian

16. Bahan Bantu Mengajar

Bil. Perkara Jumlah


1 Komputer riba 1
2 Projektor LCD 1
3 Video ‘Keselamatan Jalan Raya’ 1
4 Cabutan Undi 6
5 Kotak Cabut Undi 1
6 Lembaran Petikan Dialog 30
7 Gambar Latar Belakang Situasi 6
8 Peta i-Think (Peta Pelbagai Alir) 6
9 Set kad traffic lights (merah, hijau, kuning) 30

17. Pengetahuan Sedia Ada


i. Murid sudah mengetahui peraturan asas jalan raya.
ii. Murid sudah menguasai penggunaan peta i-Think.

Aktiviti Pengajaran dan


Langkah / Masa Isi Pelajaran Catatan
Pembelajaran
Pengurusan  Kebersihan kelas  Murid memastikan kelas Peralatan yang

Bilik Darjah  Persediaan murid untuk bersih dan mereka bersedia sesuai dengan mata
(2 minit) belajar untuk belajar pelajaran
Set Induksi  Tayangan video  Murid menonton tayangan BBM
(5 minit) https://www.youtube.com/ video tentang keselamatan Komputer riba,

watch?v=qUPH6-dE6yI jalan raya. projektor, bahan

internet- video
Jangkaan jawapan  Murid diminta untuk YouTube
i. Jangan berlari ketika menyenaraikan langkah-
keluar rumah langkah keselamatan jalan KB
ii. Jangan menghalang raya yang terdapat di dalam Menghubung kait

laluan kenderaan video.


ketika berjalan BCB

iii. Pandang kiri kanan  Guru membimbing murid Memproses

sebelum melintas untuk menghubungkaitkan maklumat

jawapan dengan tajuk


 Tajuk pelajaran: Pembelajaran
pelajaran pada hari ini.
‘Mari Selamat di Jalan Kontekstual

Raya’ Menghubungkaitkan

dengan pengalaman
Aktiviti Pengajaran dan
Langkah / Masa Isi Pelajaran Catatan
Pembelajaran
dalam kehidupan

Langkah 1 Petikan dialog ‘Mari Patuhi Aktiviti 1 Ilmu


(15 minit) Peraturan Jalan Raya’ Elemen Drama Pendidikan

(Rujuk Lampiran 1)  Murid membentuk kumpulan Keselamatan Jalan


dengan lima ahli. Raya

 Setiap kumpulan diedarkan BBM


lembaran dialog ‘Mari Patuhi Lembaran petikan

Peraturan Jalan Raya’ dialog ‘Mari Patuhi

Peraturan Jalan
 Murid membahagikan watak Raya’
bagi setiap ahli kumpulan.

KB
 Murid membacakan dialog Menghubung kait
secara mekanis di dalam

kumpulan untuk memahami Teknik

jalan cerita dialog tersebut. Didik hibur,


Senarai watak:
kecerdasan pelbagai
 Aiman
 Murid berlatih mengujarkan
 Syafiq
KP
dialog dengan sebutan yang
 Ain
Interpersonal, verbal
jelas dan intonasi yang betul.
 Siti
linguistik
 Hakim
 Murid mempersembahkan
Nilai Murni
ujaran dialog secara
Hemah tinggi,
berkumpulan.
rasional, kasih

sayang
 Murid yang menonton
Aktiviti Pengajaran dan
Langkah / Masa Isi Pelajaran Catatan
Pembelajaran
memberi markah penilaian Pembelajaran

persepuluh terhadap Kontekstual

kumpulan yang sedang Menghubungkait

membuat persembahan. pengalaman dalam

kehidupan.

Penilaian Objektif

(i)
Langkah 2  Aktiviti mengenal pasti Aktiviti 1 BBB
(15 minit) sebab dan akibat  Setiap kumpulan mencabut Kotak cabut undi,

undi situasi. komputer riba,


Senarai situasi; projektor, peta i-
 Melintas jalan raya  Murid mendengar arahan Think, kad traffic
 Memakai topi dan tali aktiviti memasukkan nilai lights
pinggang keledar sebab dan akibat bagi setiap
 Berniaga di kawasan situasi. KB
lampu isyarat Menghubung kait
 Menunggang basikal
 Murid berbincang dan
 Menggunakan kawasan BCB
mengisi peta i-Think.
pejalan kaki Memproses

 Memastikan kebersihan maklumat


Aktiviti 2
jalan raya
 Murid membentangkan isi
(Rujuk Lampiran 2) Teknik
yang terdapat di dalam peta i-
Kecerdasan
Think yang telah
pelbagai,
dibincangkan di hadapan
penyelesaian
kelas.
masalah

(Rujuk Lampiran 3)  Murid lain yang mendengar PAK-21


Aktiviti Pengajaran dan
Langkah / Masa Isi Pelajaran Catatan
Pembelajaran
menggunakan kad traffic Peta i-Think, Team
Fungsi kad traffic lights; lights sebagai respon kepada word-web, kad traffic
 Kad Hijau- Setuju pembentangan yang sedang lights
 Kad Merah- Tidak setuju dijalankan.
 Kad Kuning- Kurang KP
faham Interpersonal, verbal
 Murid yang mengangkat kad
linguistik
merah sebagai tanda tidak
(Setiap situasi yang
setuju perlu menyatakan
dibentangkan akan Nilai Murni
sebab tidak setuju.
ditayangkan paparan latar Bekerjasama,

belakang melalui hemah tinggi, kasih

projektor) sayang
 Murid yang membuat
(Rujuk Lampiran 4)
pembentangan perlu
TMK
memberi penjelasan kepada
Microsoft
murid yang mengangkat kad
Powerpoint
kuning.

EK
 Murid mempersembahkan EK 3.4, EK 5.1
lakonan simulasi.

 Murid yang menonton

memberi markah penilaian

persepuluh terhadap

kumpulan yang sedang

membuat persembahan.
Langkah 3  Aktiviti lakonan simulasi Elemen Drama BBB
(18 minit) spontan.  Berdasarkan nilai sebab dan Komputer riba,

akibat yang dihasilkan murid, projektor


Aktiviti Pengajaran dan
Langkah / Masa Isi Pelajaran Catatan
Pembelajaran
Arahan guru: setiap kumpulan

 Setiap kumpulan perlu membincangkan lakonan KB

melakonkan simulasi simulasi spontan bagi situasi Menghubung kait

secara spontan dengan masing-masing.


memasukkan nilai sebab BCB

 Murid boleh menggunakan Memproses


dan akibat kepada
alat improvisasi untuk maklumat
tindakan mengikut
menjayakan lakonan.
situasi.
Teknik
 Durasi lakonan murid
 Murid membuat Kecerdasan
adalah dalam
persembahan lakonan pelbagai,
lingkungan lima minit.
simulasi spontan. penyelesaian

masalah, didik hibur


(Setiap situasi yang
 Murid yang menonton
dibentangkan akan
memberi markah penilaian
PAK-21
ditayangkan paparan latar
persepuluh terhadap
Peta i-Think, team
belakang melalui
kumpulan yang sedang
project
projektor)
membuat persembahan.
(Rujuk Lampiran 4)
KP
 Wakil kumpulan yang
Interpersonal, verbal
membuat persembahan
linguistik, kinestetik
merumuskan isi lakonan

simulasi mereka.
Nilai Murni
Bekerjasama,

hemah tinggi, kasih

sayang

TMK
Microsoft
Aktiviti Pengajaran dan
Langkah / Masa Isi Pelajaran Catatan
Pembelajaran
Powerpoint

EK
EK 3.4, EK 5.1

Penilaian Objektif

(ii)
Penutup Kognitif  Murid menjawab soalan guru KB
(5 minit)  Merumuskan isi tentang isi pelajaran. Kemahiran merumus

pelajaran
 Murid mendengar rumusan
 Kepentingan mematuhi Nilai
keseluruhan isi pelajaran
peraturan jalan raya Kesyukuran, kasih
yang diterangkan oleh guru.
sayang

Sosial
 Murid diberikan pujian dan
 Pujian dan KP
penghargaan oleh guru
penghargaan atas  Verbal linguistik
kerana memberi penglibatan
usaha dan kejayaan  Intrapersonal
penuh dalam sesi PdP
18. Refleksi

19. Ulasan Guru Pembimbing / Pensyarah Penyelia


LAMPIRAN 1

Bacakan dialog mengikut watak ‘Mari Patuhi Peraturan Jalan Raya’ di bawah
secara lisan dengan menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

Lima orang murid dalam perjalanan pulang dari sekolah dan ingin menyeberang
jalan raya kembar.

Aiman: Mari kawan-kawan, kita melintas jalan.

Syafiq: Eh, Aiman. Bukankah kita pernah berlajar tentang peraturan jalan
raya?

Hakim: Aiman, kita perlu mencari lintasan zebra atau lebih baik kita gunakan
jejantas untuk melintas.

Ain: Tapi Hakim, tiada jejantas kelihatan di sini.

Siti: Kalau begitu, kita melintas sahaja menggunakan lintasan zebra di


hadapan sana.

Hakim: Setuju!

Aiman: Ayuh, kita menuju ke lintasan zebra itu. Siapa sampai dahulu dia
menang!

Syafiq: Aiman! Jangan terlalu rapat dengan bahu jalan, walaupun peraturan
jalan raya menetapkan pejalan kaki tidak boleh melebihi garisan putih
jalan.

Ain: Betul itu. Lebih selamat sekiranya kita berjalan secara berdua-dua
dan tidak berjalan secara berkelompok sebegini.

Siti: Dah sampai! Tapi, sebelum melintas kita perlu melihat kanan dan kiri
untuk memastikan tiada kenderaan berdekatan.

Hakim: Kanan. Kiri. Tiada kenderaan kedengaran atau kelihatan. Kita


selamat untuk melintas jalan.

Aiman: Mari melintas!

Ain: Aiman, jangan berebut-berebut. Nanti terjatuh. Biar lambat, asal


selamat.

Syafiq: Sewaktu melintas, kita memang perlu mempercepatkan langkah,


tetapi tidaklah sehingga berebut, Aiman.

Siti: Kita berjaya melintas dengan selamat!

Ain: Tahniah semua, kita berjaya patuhi peraturan jalan raya.


Aiman: Terima kasih kawan-kawan, kerana memberi bimbingan tentang
peraturan jalan raya.

Hakim: Sama-sama Aiman, keselamatan keutamaan kita bersama. Maka,


marilah kita patuhi peraturan jalan raya.
LAMPIRAN 2

CABUTAN UNDI SITUASI

2
1
Memakai topi dan tali
Melintas jalan raya
pinggang keledar

3
4
Berniaga di kawasan lampu
Menunggang basikal
isyarat

5 6

Menggunakan kawasan Memastikan kebersihan


pejalan kaki jalan raya
LAMPIRAN 3

Peta i-Think- Pelbagai Alir


LAMPIRAN 4

Melintas Jalan Raya

Memakai topi keledar


Memakai tali pinggang keledar

Berniaga di kawasan lampu isyarat


Menggunakan kawasan pejalan kaki

Memastikan kebersihan jalan raya


RUJUKAN

Adenan Ayob, Mohd rashid Md Idrid dan Mohd Ra'in Shaari. (2010). Aspek kemahiran
berbahasa. Tanjung Malim: Emiritus Publication.

Akhiar Pardi dan Shamsina Shamsuddin. (2016). Rancangan pengajaran harian. Petaling
Jaya: Sasbadi Sdn. Bhd.

Aziah Tajudin & Mohd. Fazli Tajuid. (2016). Kamus pelajar edisi kedua. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka.

Bahagian Pembangunan Kurikulum. (2016). Dokumen standard kurikulum dan pentaksiran


tahun 5. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.