Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran : Matematik


Tahun : 4 Mulia
Bilangan Murid : 36 orang
Tarikh / Hari : 31 Julai 2019 / Rabu
Masa : 7.25 a.m. – 8.25 a.m.
Bidang Pembelajaran : Sukatan dan Geometri
Tajuk : Jisim
Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah didedahkan kemahiran menambah, menolak, mendarab dan membahagi
melibatkan jisim pada kelas sebelum ini.
Standard Kandungan : 13.1 Memahami operasi bergabung melibatkan jisim.
Standard Pembelajaran : (i) Menambah dan menolak jisim melibatkan kilogram dan gram, tanpa dan dengan
penukaran unit.
(ii) Mendarab dan membahagi jisim melibatkan kilogram dan gram, tanpa dan dengan
penukaran unit.
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran, murid berupaya untuk:
(a) Menyelesaikan soalan operasi bergabung melibatkan jisim dalam aktiviti think-pair-
share.
Pentaksiran : Pemerhatian, Hasil Kerja, lembaran kerja dan Lisan
Elemen Merentas Kurikulum : Kemahiran Berfikir – Menaakul, menganalisis, memahami, mengaplikasi, mencirikan,
membanding beza, dan membuat kesimpulan.
Nilai dan Sikap – fokus, berani, mendengar arahan, bekerjasama, prihatin, dan
kerajinan
Daya Kreativiti dan Inovasi – Memerhati dengan bertujuan dan menghasilkan idea
Amalan Pedagogi Masa Kini : Pembelajaran koperatif, pembelajaran kolaboratif pembelajaran terarah kendiri, hot
seat dan parking lot.
Kemahiran Insaniah Kemahiran menyelesaikan masalah.
Kemahiran Proses Matematik : 1. Komunikasi dan interaksi dalam aktiviti berkumpulan antara murid dan guru.
2. Membuat perkaitan untuk menghasilkan idea baharu dalam pembelajaran.
Sumber/Bahan Bantu Mengajar : Botol air, kotak kasut, papan putih, marker, dan lembaran kerja
Langkah/ Aktiviti Pengajaran dan
Isi Kandungan Catatan
Masa Pembelajaran
Set Persediaan Murid Fasa
Induksi 1.Murid ditunjukkan sebuah kotak Persediaan
Soalan guru: “Manakah Objek yang lebih berat? kasut dan sebuah botol minuman. a. Pemerhatian
b. Analisis
2. Murid disoal manakah antara dua
objek tersebut yang lebih berat. BBM
Jawapan murid: Pelbagai -Kotak kasut
3. Guru menukarkan botol air yang - Botol air
kosong dengan menambahkan air.
Tajuk pelajaran: operasi bergabung melibatkan Nilai & Sikap
jisim 4. Guru menanyakan sekali lagi soalan -fokus
yang sama. -berani

5. Murid menaakul akan perubahan KB


yang terjadi pada botol air. Menaakul
Menganalisis
6. Guru menerangkan tajuk pelajaran
hari ini.
Langkah 1 Penerangan Guru melibatkan operasi bergabung 1. Murid diberi penerangan tentang Fasa
langkah-langkah menyelesaikan Imaginasi
Cara menyelesaikan soalan operasi bergabung: soalan operasi bergabung a. Penjanaan Idea
1. Baca soalan berkaitan panjang. b. Sintesis Idea
2. Bulatkan operasi
3. Selesaikan dari bahagian kiri ke kanan. BBM
2. Soalan operasi bergabung
4. Semak semula Papan putih
melibatkan gabungan operasi
Marker
tambah dan tolak, serta darab dan
bahagi.
Penerangan guru: Nilai & Sikap
Fokus
3. Murid boleh bertanya guru
Mendengar arahan
sekiranya terdapat mana-mana
bahagian yang tidak difahami.
KB
Memahami
mengaplikasi
Langkah 2 Aktiviti Think- Pair - Share menjawab soalan 1. Murid duduk di dalam kumpulan Fasa
terdiri daripada 6 orang murid (6 Perkembangan
Pelaksanaan aktiviti TPS. kumpulan). a. Penambahbaikan
1) Murid menjawab set soalan secara individu. b. Menilai
2) Murid berbincang soalan secara 2. Setiap murid diberikan satu set
berpasangan. lembaran kerja berkaitan operasi BBM
3) Kemudian, setiap pasangan mengutarakan bergabung melibatkan jisim. - lembaran kerja
pendapat kepada ahli kumpulan.
4) Guru mengawal aktiviti murid dengan masa 3. Menjawab soalan menggunakan Nilai & Sikap
yang sesuai bagi setiap sesi. teknik menjawab operasi bergabung Bekerjasama
yang diterangkan oleh guru. Prihatin

Soalan: (rujuk Lampiran 1)


4. Jawapan serta jalan kerja murid KB
ditulis di dalam ruangan yang Mencirikan
disediakan di dalam set soalan yang Mengaplikasi
diberikan. Membanding beza

APMK
Pembelajaran
koperatif dan
kolaboratif (think-pair-
share)
Langkah 3 Menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh 1. Setiap murid diberikan latihan Fasa
guru. lembaran kerja berkaitan penyelasaian Tindakan
masalah melibatkan panjang. a. Pelaksanaan
Lembaran Kerja (rujuk lampiran 1) b. Amalan berterusan
2. Guru dan murid membincangkan
hasil kerja murid. BBM
Lembaran kerja

Nilai & Sikap


Kerajinan

APMK
Pembelajaran terarah
kendiri

KI
Kemahiran
menyelesaikan
masalah

KB
Mencirikan
Mengaplikasi

Penutup Merumuskan pengajaran dan pembelajaran 1. Murid merumus pembelajaran hari Nilai & Sikap
pada hari ini. ini menggunakan Hot Seat. Berani

Soalan: 2. Murid yang terpilih tampil ke APMK


Apa rumusan kamu tentang pelajaran hari ini? hadapan duduk di kerusi Hot Seat dan Hot seat
merumuskan aktiviti hari ini. Parking Lot
Rumusan : Operasi bergabung melibatkan jisim.
3. Sebarang komen serta soalan oleh KB
murid boleh diletakkan di dalam Membuat kesimpulan
parking lot yang disediakan.

3. Guru merumus secara keseluruhan


pelajaran hari ini.
Refleksi

Setelah Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) dijalankan, didapati seramai 30 daripada 36 (83.3%) orang murid menguasai
pembelajaran yang dipelajari oleh murid iaitu operasi bergabung melibatkan jisim. Namun begitu, masih terdapat 16.7% iaitu 6
daripada 36 orang murid masih belum mencapai hasil pembelajaran yang telah ditetapkan.

Antara kekuatan saya dalam sesi PdP ini adalah saya menyampaikan pdp dengan suara yang jelas, lantang dan dapat
didengari oleh semua murid dengan baik. Selain itu, saya juga menyerap masuk pembelajaran abad ke-21 dalam pembelajaran saya
iaitu Think-Pair-Share yang merupakan salah satu daripada aktiviti bagi pembelajaran kooperatif.

Namun begitu, terdapat juga kelemahan yang saya dapati semasa sesi PdP dijalankan. Kelemahan tersebut ialah laras
bahasa yang saya gunakan untuk memberikan arahan adalah dalam bahasa rojak. Saya mencampurkan sedikit istilah-istilah dalam
bahasa inggeris menyebabkan ada murid yang tidak faham dan keliru.

Setelah ditelusuri segala kelemahan, beberapa cadangan penambahbaikkan telah saya rangkakan. Yang pertama, saya
perlu memastikan saya menggunakan laras bahasa yang standard iaitu bahasa melayu sahaja. Selain itu, saya juga perlu
menetapkan peraturan bilik darjah agar semua murid dapat mematuhinya dan mengenakan denda sekiranya murid tidak mematuhi
peraturan yang ditetapkan.

Anda mungkin juga menyukai