Anda di halaman 1dari 23

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.

asia
RPT SAINS TAHUN 1 2020

MINGGU 1-3 MINGGU TRANSISISI

MINGGU : 4 TEMA: INKUIRI DALAM SAINS UNIT: 1. KEMAHIRAN SAINTIFIK


STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
1 Menyatakan semua deria yang
1.1 Kemahiran Murid boleh: Guru menjalankan aktiviti
terlibat untuk membuat
Proses Sains yang boleh membawa
pemerhatian tentang fenomena
1.1.1 Memerhati kepada penerapan dan
yang berlaku.
pentaksiran kemahiran
2 Memerihalkan penggunaan semua memerhati.
deria yang terlibat untuk membuat
pemerhatian tentang fenomena
atau perubahan yang berlaku.

3 Menggunakan semua deria yang


terlibat untuk membuat
pemerhatian tentang fenomena
atau perubahan yang berlaku.

4 (i) Menggunakan semua deria yang


terlibat untuk membuat pemerhatian
secara kualitatif bagi menerangkan
fenomena atau perubahan yang
berlaku.

(ii) Menggunakan alat yang sesuai


jika perlu untuk membantu
pemerhatian.

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

5 (i) Menggunakan semua deria


yang terlibat untuk
membuat pemerhatian
secara kualitatif dan
kuantitatif bagi
menerangkan fenomena
atau perubahan yang
berlaku.

(ii) Menggunakan alat yang


sesuai jika perlu untuk
membantu pemerhatian.

6 (i) Menggunakan semua deria


yang terlibat untuk
membuat pemerhatian
secara kualitatif dan
kuantitatif bagi
menerangkan fenomena
atau perubahan yang
berlaku secara sistematik.

(ii) Menggunakan alat yang


sesuai jika perlu untuk
membantu pemerhatian.

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

Murid boleh: 1 Guru menjalankan aktiviti


Menyatakan maklumat yang
yang boleh membawa
diperoleh.
1.1.2 Berkomunikasi kepada penerapan
kemahiran
berkomunikasi.
2 Merekod maklumat atau idea
dalam sebarang bentuk.

3 Merekodkan maklumat atau idea


dalam bentuk yang sesuai.

4 Merekod maklumat atau idea


dalam bentuk yang sesuai dan
mempersembahkan maklumat atau
idea tersebut secara sistematik.

5 Merekodkan maklumat atau idea


dalam lebih dari satu bentuk yang
sesuai dan mempersembahkan
maklumat atau idea tersebut
secara sistematik.

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

6 Merekodkan maklumat atau idea


dalam lebih dari satu bentuk yang
sesuai dan mempersembahkan
maklumat atau idea tersebut
secara sistematik, kreatif dan
inovatif serta boleh memberi
maklum balas.

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


MINGGU : 5-6 TEMA: INKUIRI DALAM SAINS UNIT: 1. KEMAHIRAN SAINTIFIK
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

1.2 Kemahiran Murid boleh: 1 Menyenaraikan peralatan, Guru boleh membuat


Manipulatif bahan sains dan spesimen pentaksiran semasa murid
1.2.1 Menggunakan yang diperlukan bagi suatu menjalankan aktivti
aktiviti. pembelajaran.
dan mengendalikan peralatan
dan bahan sains dengan betul.
1.2.2 2 Memerihalkan penggunaan
Mengendalikan spesimen peralatan, bahan sains dan
dengan betul dan cermat. spesimen yang diperlukan bagi
1.2.3 suatu aktiviti dengan kaedah
Melakar spesimen, peralatan yang betul.
dan bahan sains dengan betul.
1.2.4
Membersihkan peralatan sains 3 Mengendalikan peralatan,
dengan cara yang betul. bahan sains dan spesimen
1.2.5 yang diperlukan bagi suatu
Menyimpan peralatan dan aktiviti dengan kaedah yang
bahan sains dengan betul dan betul.
selamat.

4 Mengguna, mengendali,
melakar, membersih dan
menyimpan peralatan, bahan
sains dan spesimen yang
digunakan dalam suatu aktiviti
dengan kaedah yang betul.

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
5 Mengguna, mengendali, melakar,
membersih dan menyimpan
peralatan, bahan sains dan
spesimen yang digunakan dalam
suatu aktiviti dengan kaedah yang
betul, bersistematik dan berhemah.

6 Mengguna, mengendali, melakar,


membersih dan menyimpan
peralatan, bahan sains dan
spesimen yang digunakan dalam
suatu aktiviti dengan kaedah yang
betul, bersistematik, berhemah dan
menjadi contoh kepada rakan lain.

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


MINGGU : 7-8 TEMA: INKUIRI DALAM SAINS UNIT : 2. PERATURAN BILIK SAINS
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

2.1 Peraturan Murid boleh: Guru boleh membuat


Bilik Sains pentaksiran melalui
1 Menyatakan salah satu peraturan
2.1.1 Mematuhi peraturan bilik pemerhatian semasa
bilik sains.
sains murid menjalankan aktivti
pembelajaran.

Menyatakan lebih daripada satu


2
peraturan bilik sains.

Mengaplikasi salah satu peraturan


3
bilik sains.

Mengaplikasi lebih daripada satu


4
peraturan bilik sains

Memberi sebab peraturan bilik


5
sains perlu dipatuhi.

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

6 Menjadi contoh kepada rakan


dalam mematuhi peraturan bilik
sains.

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


MINGGU : 9-10 TEMA: SAINS HAYAT UNIT : 3. BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN
HIDUP
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

3.1 Benda hidup dan Murid boleh: 1 Menyatakan contoh benda Guru membawa murid ke
benda bukan hidup dan benda bukan hidup. luar kelas untuk melihat
hidup 3.1.1 Membanding dan kawasan sekitar sekolah
membezakan benda hidup dan dan mengecam benda-
benda bukan hidup 2 Membanding beza benda hidup benda yang di temui
berdasarkan ciri-ciri berikut: dan benda bukan hidup. mereka.
(i) bernafas;
(ii) memerlukan air Murid berbincang sehingga
dan makanan; 3 Memerihalkan keperluan asas membuat kesimpulan
(iii) bergerak; benda hidup bagi manusia, bahawa manusia, haiwan
(iv) membesar; dan haiwan dan tumbuhan. dan tumbuhan adalah
(v) membiak. benda hidup.

3.1.2 Membuat urutan contoh- 4 Membuat urutan contoh-contoh Nota :


contoh benda hidup mengikut benda hidup yang diberikan Terdapat benda bukan
saiz. berdasarkan saiz. hidup yang mempunyai ciri
benda hidup.
Contoh:
5 Menaakul mengapa makanan, (i) objek yang
air, udara dan tempat bergerak seperti
perlindungan adalah penting kipas dan kereta;
kepada manusia dan haiwan. dan
(ii) objek yang
membesar seperti
belon yang ditiup.

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


MINGGU : 11 / 12 TEMA: SAINS HAYAT UNIT : 3. BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN
HIDUP
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP
TAFSIRAN

3.2 Keperluan asas Murid boleh: 6 Berkomunikasi untuk Murid menyusun contoh
benda hidup menunjukkan manusia, haiwan benda hidup dari yang
3.2.1 Menyatakan keperluan asas benda dan tumbuhan mempunyai cara bersaiz kecil hingga ke saiz
hidup iaitu makanan, air dan udara. yang berlainan untuk besar seperti gajah dan
mendapatkan makanan, air dan kuman, dan berkomunikasi
Memerihalkan manusia, haiwan udara. tentang susunan yang
3.2.2 dan tumbuhan memerlukan makanan, dibuat.
air dan udara dalam cara yang
berlainan.
3.2.3 Memerihalkan manusia dan haiwan, juga
memerlukan tempat perlindungan.

3.2.4 Menaakul kepentingan


makanan, air, udara dan tempat
perlindungan kepada manusia dan
haiwan.

3.2.5 Menjelaskan pemerhatian tentang ciri


dan keperluan asas benda hidup
melalui lakaran, TMK, penulisan atau
lisan.
(SELEPAS MINGGU 11)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


(KUMPULAN A: 13.03.2020 - 21.03.2020, KUMPULAN B: 14.03.2020 - 22.03.2020)

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


MINGGU : 13-14 TEMA: SAINS HAYAT UNIT : 4. MANUSIA
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

4.1 Deria manusia Murid boleh: 1 Menyatakan bahagian tubuh Berbincang dengan murid
4.1.1 Mengenal pasti bahagian manusia. tentang fungsi setiap
tubuh manusia yang bahagian tubuh.
berkaitan dengan deria yang 2 Menghubungkait bahagian
berkenaan. tubuh manusia dengan deria Menyentuh untuk
yang berkenaan. membezakan keadaan
4.1.2 Mengelaskan objek mengikut permukaan, melihat untuk
ciri yang dikenalpasti. membezakan warna,
3 Memerihalkan ciri objek menghidu untuk mengesan
4.1.3 Menggunakan deria untuk menggunakan pelbagai deria bau yang mungkin
mengenal pasti objek melalui mendatangkan bahaya
penyiasatan. seperti bau asap
4 Mengelaskan objek yang kebakaran.
4.1.4 Menjelas dengan contoh, diberikan mengikut ciri yang
penggunaan deria lain dipilih Murid menjalankan aktiviti
sebagai ganti sekiranya satu untuk mengenal pasti objek
deria tidak dapat berfungsi. contoh, objek yang
5 Mengenalpasti objek yang terdapat dalam kotak
4.1.5 Menjelaskan pemerhatian diberikan sekiranya salah hitam.
tentang deria manusia satu deria tidak dapat
melalui lakaran, TMK, berfungsi Alat yang boleh membantu
penulisan atau lisan. organ deria yang tidak
boleh berfungsi dengan
6 Berkomunikasi tentang alat baik seperti cermin mata
yang boleh membantu organ dan alat bantuan
deria yang tidak boleh pendengaran.
berfungsi dengan baik

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


MINGGU : 15-16 TEMA: SAINS HAYAT UNIT : 5. HAIWAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUSAAN

5.1 Bahagian tubuh Murid boleh: 1 Memberi contoh haiwan. Murid mengenal pasti
haiwan. bahagian tubuh haiwan
5.1.1 Mengenal pasti bahagian seperti:
tubuh haiwan seperti paruh, 2 Memerihalkan bahagian tubuh (i) arnab;
sisik, sirip, berbulu halus, bagi haiwan. (ii) buaya;
berbulu pelepah, tanduk, (iii) katak ;
sumbu, sesungut, kulit keras, 3 Menghubungkaitkan (iv) ikan;
cangkerang, sayap, kepak, kepentingan bahagian tubuh (v) siput;
kepala, badan, ekor dan kaki haiwan kepada haiwan (vi) itik;
selaput renang. berkenaan. (vii)lalat;
(viii) badak sumbu; dan
5.1.2 Menghubungkaitkan bahagian
4 Menjelaskan melalui contoh (ix) cacing.
tubuh haiwan
dan bahagian yang terdapat pada
tubuh haiwan yang dinyatakan. Murid menggunakan satu
kepentingannya kepada
contoh haiwan dan
haiwan.
5.1.3 Mengitlak bahawa terdapat mengenalpasti bahagian
5
Menjelaskan melalui contoh haiwan yang berbeza tetapi tubuh haiwan tersebut.
bahagian yang terdapat pada mempunyai bahagian tubuh
tubuh haiwan. yang serupa.
5.1.4 Guru menjalankan
Mengitlak bahawa terdapat perbincangan untuk
haiwan yang berlainan 6 Berkomunikasi tentang mencungkil idea murid
mempunyai bahagian tubuh peranan manusia dalam langkah yang diambil oleh
yang serupa. mencegah haiwan dizalimi manusia bagi memastikan
5.1.5 hingga mengakibatkan haiwan tidak dizalimi dan
Menjelaskan pemerhatian kecederaan pada bahagian kesan kecederaan pada
tentang bahagian tubuh tubuh haiwan. haiwan tersebut.
haiwan melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.
Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia
MINGGU : 17-20 TEMA: SAINS HAYAT UNIT : 6. TUMBUHAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
Murid boleh:
6.1 Bahagian Murid diberi/ditunjukkan
tumbuhan 1 Menyatakan bahagian pada tumbuhan sebenar untuk
6.1.1 Membanding
tumbuhan. menjalankan aktiviti.
dan membezakan bahagian
pada tumbuhan iaitu: Murid memberi contoh
(i) daun: jenis urat daun; 2 tumbuhan berbunga dan
Mengenal pasti bahagian
(ii) bunga: berbunga, tumbuhan tidak berbunga
yang terdapat pada satu
tidak berbunga; seperti pokok bunga raya,
tumbuhan sebenar yang
(iii) batang: berkayu, cendawan, paku pakis dan
dipilih.
tidak berkayu; dan pokok orkid.
(iv) akar: akar tunjang,
akar serabut. Murid boleh menjalankan
6.1.2 Menyatakan kepentingan aktiviti pengelasan
3 berdasarkan ciri yang
Menghubungkaitkan bahagian bahagian tumbuhan kepada
tumbuhan iaitu daun, bunga, tumbuhan dipelajari iaitu jenis urat
batang dan akar serta daun, mempunyai bunga,
kepentingannya kepada jenis batang atau jenis akar.
tumbuhan.
6.1.3 Murid boleh menggunakan
Mengitlak bahawa ada 4 Mengelaskan tumbuhan contoh seperti lalang dan
tumbuhan yang berlainan berdasarkan ciri yang dipilih. pokok keembong untuk
mempunyai bahagian yang menunjukkan perbezaan.
serupa.
6.1.4
Menjelaskan pemerhatian 5 Mengitlak bahawa terdapat
tentang bahagian tumbuhan tumbuhan yang berlainan
melalui lakaran, TMK, mempunyai ciri yang sama
penulisan atau lisan.

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


6 Berkomunikasi untuk
menunjukkan perbezaan
antara dua tumbuhan yang
berlainan jenis dari aspek jenis
urat daun, berbunga atau tidak
berbunga, jenis batang dan
jenis akar.

CUTI PENGGAL 1
(KUMPULAN A: 22.05.2020 - 06.06.2020, KUMPULAN B: 23.05.2020 - 07.06.2020)

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI


24-25.05.2020

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


MINGGU : 21-24 TEMA: SAINS FIZIKAL UNIT: 7. MAGNET
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

7.1 Magnet Murid boleh: 1 Memberi contoh objek atau Murid digalakkan membawa
alat yang menggunakan pelbagai alat yang
7.1.1 Memberi contoh kegunaan magnet. menggunakan magnet
magnet dalam kehidupan. seperti kotak pensel
bermagnet, magnet hiasan di
7.1.2 Mengenal pasti bentuk 2 Mengenal pasti pelbagai peti sejuk dan permainan.
magnet seperti magnet bar, bentuk magnet.
Murid menjalankan
silinder, ladam, bentuk U,
penyiasatan dengan
butang dan cincin.
3 Mengitlak tindakan magnet ke mendekatkan magnet
atas pelbagai objek. dengan objek dan memerhati
7.1.3 Mengitlak tindakan magnet
sama ada menarik objek
ke atas pelbagai objek
atau tidak menarik objek.
dengan menjalankan aktiviti.
4 Membuat pengitlakan tentang Murid menjalankan
7.1.4 Membuat kesimpulan tentang daya tarikan dan tolakan penyiasatan yang adil
daya tarikan dan tolakan antara kutub-kutub magnet. menggunakan magnet untuk
antara kutub-kutub magnet menguji kekuatan magnet
dengan menjalankan dari aspek jarak dan
penyiasatan. 5 Membuat kesimpulan bilangan klip kertas yang
kekuatan suatu magnet boleh ditarik dengan
7.1.5 Menentukan kekuatan berdasarkan penyiasatan yang memalarkan bentuk dan saiz
magnet ke atas objek dengan dibuat. magnet.
menjalankan penyiasatan.

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

7.1.6 Menjelaskan pemerhatian 6 Mereka bentuk permainan Murid boleh mereka


tentang magnet melalui atau alat berdasarkan permainan mudah seperti
lakaran, TMK, penulisan atau penggunaan magnet. perlumbaan menggerakan
lisan. paku dengan menggunakan
magnet tanpa menyentuh
paku tersebut.

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


MINGGU : 25-27/ 28 TEMA: SAINS BAHAN UNIT : 8. PENYERAPAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

8.1 Keupayaan bahan Murid boleh: 1 Menyatakan objek yang Murid menjalankan aktiviti
menyerap air boleh menyerap dan tidak mengelaskan objek yang
8.1.1 Mengenal pasti objek yang boleh menyerap air. menyerap air dan tidak
boleh menyerap air dan tidak menyerap air.
boleh menyerap air dengan 2 Menyenaraikan Contoh objek;
menjalankan penyiasatan. kepentingan kebolehan (i) sapu tangan;
bahan yang boleh menyerap (ii) kertas tisu;
8.1.2 Mengelas objek yang boleh air dan tidak menyerap air (iii) klip kertas;
menyerap air dan tidak boleh dalam kehidupan. (iv) guli;
menyerap air. (v) penutup botol;
(vi) kertas; dan
8.1.3 Memerihalkan keupayaan 3 Mengelas objek yang boleh (vii)mop.
objek menyerap air menyerap air dan tidak
berdasarkan jenis bahan boleh menyerap air. Murid boleh menentukan
dengan menjalankan keupayaan objek menyerap air
penyiasatan. berdasarkan jenis bahan
4 Menaakul kepentingan dengan mengumpulkan isipadu
8.1.4 Menyatakan kepentingan bahan yang tidak menyerap air yang telah diserap oleh
objek yang boleh menyerap air dalam kehidupan. objek. Saiz objek yang
air dan tidak boleh menyerap digunakan hendaklah di
air dalam kehidupan. malarkan.

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

8.1.5 Mereka cipta objek 5 Membuat urutan Nota: Span diperbuat daripada
berdasarkan kebolehan keupayaan objek menyerap plastik dimana plastik tidak
menyerap air. air berdasarkan jenis menyerap air.
bahan.
8.1.6 Menjelaskan pemerhatian
tentang keupayaan bahan
menyerap air melalui lakaran, 6 Menyelesaikan masalah
penulisan, TMK atau lisan. dengan mengaplikasikan
pengetahuan tentang
keupayaan objek menyerap
air.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


(KUMPULAN A: 24.07.2020 - 01.08.2020, KUMPULAN B: 25.07.2020 - 02.08.2020)

CUTI HARI RAYA AIDILADHA


31.07.2020 – 01.8.2020

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


MINGGU : 29 / 30-32 TEMA : BUMI DAN ANGKASA UNIT : 9. BUMI
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
9.1 Bentuk muka Murid boleh:
Menyatakan bentuk muka
Bumi 1 Murid berbincang tentang
9.1.1 bumi.
Menyatakan bentuk muka bentuk muka bumi dengan
Bumi seperti gunung, pantai, memerhati model muka bumi
bukit, lembah, sungai, kolam, 2 Memberi contoh jenis
tasik dan laut. tanah. Murid mencampurkan air pada
contoh tanah, menggoncang
dan membiarkan seketika
9.2 Tanah Murid boleh: Mengenalpasti kandungan untuk melihat kandungan tanah
3
bagi satu jenis tanah seperti ranting kayu, daun,
9.2.1 Menyatakan jenis tanah berdasarkan pemerhatian. batu, pasir dan haiwan kecil.
seperti tanah kebun, tanah
liat dan pasir. Murid membuat banding beza
Membanding beza
4 kandungan tanah bagi tentang kandungan tanah yang
9.2.2 Membanding beza diambil dari sekurang-kurang
contoh tanah yang
kandungan tanah bagi jenis nya dua tempat yang berbeza
diberikan.
tanah yang berbeza dengan seperti tanah kebun dan pasir
menjalankan penyiasatan Merekodkan perbezaan pantai.
5
kandungan bagi contoh
9.2.3 Menjelaskan pemerhatian tanah yang berbeza.
tentang bentuk muka bumi
dan tanah melalui lakaran, Berkomunikasi dengan
penulisan, TMK atau lisan. 6
meramalkan kegunaan
tanah dan menjelaskan
berdasarkan pengetahuan
tentang kandungan tanah.

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


MINGGU : 34-36 TEMA: TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI UNIT : 10. ASAS BINAAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
Menyatakan bentuk asas
10.1 Binaan Murid boleh: 1 Nota: Bongkah bentuk asas
iaitu segitiga, segi empat
daripada boleh dibina dengan
sama, segi empat tepat dan
bongkah bentuk 10.1.1 Mengenal pasti bentuk asas menggunakan kad manila atau
bulatan.
asas iaitu segitiga, segi empat kotak.
sama, segi empat tepat dan
bulatan. 2 Mengenal pasti bongkah
iaitu kubus, kuboid, piramid,
10.1.2 Mengenal pasti bongkah prisma, kon, silinder dan
bentuk asas iaitu kubus, sfera.
kuboid, piramid, prisma, kon,
silinder dan sfera. 3 Melakar bongkah bentuk
asas.
10.1.3 Mereka bentuk objek atau
struktur menggunakan
bongkah bentuk asas. 4 Membina objek atau struktur
menggunakan bentuk asas
10.1.4 Menaakul kepentingan dan bongkah.
pelbagai bentuk bongkah.
5 Berkomunikasi untuk
10.1.5 Menjelaskan pemerhatian menerangkan objek atau
tentang hasil binaan melalui struktur yang dibina.
lakaran, TMK, penulisan atau
lisan. Menaakul kepentingan
6
pelbagai bentuk bongkah
dalam kehidupan.

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


37- 40 ULANGKAJI & PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

41-43 PENGURUSAN AKHIR TAHUN

CUTI DEEPAVALI
(KUMPULAN A: 14- 16 NOVEMBER 2020, KUMPULAN B: 13-16 NOVEMBER 2020)

CUTI AKHIR TAHUN


(KUMPULAN A: 20.11.2020 – 31.12.2020, KUMPULAN B: 22.11.2020 – 31.12.2020)

#MEMERLUKAN RPH LENGKAP UNTUK SETAHUN?

Sila order melalui website:- https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia ATAU WHATSAPP : 011 5668 0954

FREE RPT 2020 :- https://telegram.me/RPT2020SekolahRendah

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

Anda mungkin juga menyukai