Anda di halaman 1dari 16

Ulangkaji Peperiksaan Akhir – KP2 PKP Sem 1 2018/2019 (BERSAMA JAWAPAN)

Soalan 1 (( One way ANOVA )

Satu set soal selidik telah diedarkan kepada sekumpulan pelajar sarjana secara rawak bagi
mengetahui efikasi kendiri terhadap pembelajaran atas talian. Kumpulan pelajar tersebut
diklassifikasikan kepada tiga kategori mengikut status sosio ekonomi mereka. Data yang
dikumpulkan telah dianalisis menggunakan ANOVA bagi mencapai objektif kajian untuk
menentukan sama ada terdapat perbezaan efikasi kendiri terhadap pembelajaran atas talian
berdasarkan kategori status sosio ekonomi.

1.a)  Tuliskan persoalan kajian yang bersesuaian bagi mewakilkan permasalahan tersebut.

Sejauhmanakah terdapat perbezaan efikasi kendiri terhadap pembelajaran atas


talian berdasarkan kategori status sosio ekonomi?

b)  Nyatakan andaian-andaian bagi penggunaan ANOVA.

Andaian-andaian bagi pengguna ANOVA

i. Data pembolehubah bersandar bersifat selanjar


ii. Taburan normal / Normaliti
iii. Skor bebas
iv. Variance adalah bersifat homogen

c)  Lengkapkan jadual ANOVA berikut.

ANOVA

Sum of Squares Df Mean Square F Sig.


Between 9345 / 2 = 4672.5 / 242.49
9345 2 .000
Groups 4672.5 =19.27
Within Groups 78568 324 78568/324

4. d)  Berapakah bilangan responden yang terlibat dalam kajian ini?

327

5. e)  Apakah yang boleh dirumuskan berdasarkan jadual ANOVA yang telah anda
lengkapkan?

Dapatan kajian menunjukkan bukti mencukupi bagi


menyatakan terdapat perbezaan yang signifikan efikasi
kendiri terhadap pembelajaran atas talian berdasarkan
kategori status sosio ekonomi dengan F (2,324) = 3.04,
p<0.001. Perlu lakukkan analisis post hoc.
6. f)  Berdasarkan jadual ANOVA di atas, nyatakan analisis lanjutan yang digunakan
bagi menentukan perbezaan antara kategori sosio status ekonomi sampel tersebut?
Analisis Post-Hoc

Soalan 2

Joanna ingin menjual sebuah jam antik peninggalan moyang keluarganya di mudah.my
melalui proses pembidaan. Bagi memahami faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi
potensi harga jualan jam antiknya, Joanna telah mendapatkan data jualan jam antik di
mudah.my bagi tahun 2016. Faktor-faktor yang diukur oleh Joanna adalah umur jam antik,
dan bilangan pembida. Jadual berikut merupakan output SPSS untuk kajian Joanna.

Descriptive Statistics

Mean Std. Deviation N


Harga_Jualan Umur_Jam 1327.16 144.94 393.134 27.395 32 32
Bilangan_Pembida 9.53 2.840 32

Model Summary

a. Predictors: (Constant), Bilangan_Pembida, Umur_Jam

a
ANOVA

a. Dependent Variable: Harga_Jualan


b. Predictors: (Constant), Bilangan_Pembida, Umur_Jam

a
Coefficients

Mode R
R Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
l Square
a
1 .945 .893 .885 133.137
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
4277159.703
1 Regression Residual 2 29
514034.515 2138579.852 120.65 b
17725.328 1 .000
Total 31
4791194.219
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model Coefficients T Sig.
B Std. Error Beta
1 (Constant)
-1336.722 -7.711
Umur_Jam 173.356 .902
12.736 .888 .620 14.114 .000 .000 .000
8.706
85.815 9.857
Bilangan_Pembida

3
a. Dependent Variable: Harga_Jualan Berdasarkan jadual yang diberikan, jawab soalan
berikut:

a) Nyatakan ujian statistik yang telah digunakan oleh penyelidik ini.

Multiple linear regression

2. b)  Merujuk jadual Model Summary, jelaskan fungsi nilai R kuasa dua (R


Square) dalam kajian ini.
R2 = 89.3% varians dalam harga jualan dapat diramalkan
daripada varians bilangan pembida dan umur jam.
3. c)  Tuliskan satu perenggan interpretasi dapatan kajian Joanna.

Satu kajian telah dijalankan bagi mengkaji pengaruh faktor


bilangan pembida (IV1) dan umur jam (IV2) terhadap harga
jualan (DV). Ujian regresi linear berganda menunjukkan
secara keseluruhan model regrasi adalah signifikan dengan
F(2,29)=120.651, p<0.001, dengan nilai R2=0.893. Faktor
bilangan pembida (b=85.815,t=9.857, p<0.001) dan umur
jam (b=12.736,t=14.114, p<0.001) merupakan peramal
yang signifikan terhadap harga jualan.

Rumus regrasi berganda bagi model ini ialah : Ŷ=-


1336.722+85.815 (bilangan pembida)+12.736 (umur jam)

4. d)  Faktor yang manakah mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap harga jualan
jam? Terangkan.

Umur jam memberi pengaruh yang lebih besar terhadap


harga jualan kerana nilai standardised cooficient 0.888
adalah lebih tinggi daripada bilangan pembida (0.62).

5. e)  Jika umur jam antik Joanna adalah 165 tahun dan bilangan pembida untuk jam
antik Joanna adalah 7 orang 1 jam sebelum tempoh bidaan tutup, apakah harga jualan
ramalan jam antik Joanna?

Ŷ=-1336.722+85.815 (bilangan pembida)+12.736 (umur


jam) Ŷ=12.736(165)+85.815(7)+(-1336.722)
Ŷ=2101.44+600.705+(-1336.722)
=2702.145-1336.722

Ŷ=1937.427
Harga ramalan ialah Rm1937.43
Soalan 3 ( one way ANOVA)
Aliza ingin mengkaji aspirasi pelajar tahun 4, 5 dan 6 semasa berada di sekolah rendah.
Beliau ingin meneroka perkaitan aspirasi antara pelajar tahun 4, 5, dan 6. Didapati terdapat
tiga aspirasi utama pelajar, iaitu inginkan gred yang baik, ingin popular, dan ingin bagus
dalam sukan. Berikut merupakan data Aliza dalam bentuk output analisis SPSS.

1. a)  Apakah ujian yang sepatutnya dijalankan oleh Aliza?

Ujian Chi Square Test of Independence.

2. b)  Jalankan pengujian hipotesis dengan menggunakan ujian statistik yang


bersesuaian.

L1:

H0: Tidak terdapat perkaitan antara aspirasi dengan pelajar tahun 4,5 dan 6

Ha: Terdapat perkaitan antara aspirasi dengan pelajar tahun 4,5 dan 6

L2: α = 0.05

= 0.18 + 0.33 + 0.02 + 0.31 + 0.61 + 0.06 +0.00052 +0.0018 +


0.0014

= 1.519 ( 1.5137)

L4: Nilai kritikal, X2 kritikal

Df = (r-1) (c-1) = (3-1) (3-1)

= (2) (2) =4
= 9.488
L5:
χ2 kira 1.519 = adalah lebih kecil daripada nilai kritikal, X2 kritikal = 9.488. Maka H0 gagal
ditolak.

Kesimpulan: Bukti tidak mencukupi bagi menyatakan terdapat perkaitan antara aspirasi
pelajar tahun 4, 5 dan 6; χ2 (4) = 1.519, p > 0.05.

Soalan 4 ( simple Linear Regression )

Mimi ialah seorang pelajar sarjana di Fakulti Pendidikan UKM dan ingin membeli buku
statistik yang diperlukan untuk kelas GB6023 semester depan. Maka, semasa cuti semester,
Mimi telah menjual aiskrim di kampungnya. Pada masa yang sama, Mimi telah mencatatkan
suhu setiap hari semasa beliau menjual aiskrim dan jumlah jualannya. Mimi ingin
meramalkan jumlah jualan aiskrim setiap hari berdasarkan suhu pada hari tersebut. Berikut
merupakan cetakan analisis SPSS yang telah dijalankan oleh Mimi.

JAWAPAN:

1. a)  Apakah fungsi nilai R square = 0.921 bagi analisis tersebut?

92.1% varians dalam jumlah jualan aiskrim dapat


diramalkan daripada varians dalam suhu.

2. b)  Nyatakan nilai P dan Q bagi jadual coefficients di atas.

y^ = bx + a
y^= 30.8x-179.9 P= -179.9
Q= 30.8

3. c)  Jangkakan jumlah jualan aiskrim sekiranya suhu yang dicatatkan adalah 32o C.

y^= 30.8x-179.9
= 30.8(32)-179.9 =805.7

4. d)  Tuliskan satu perenggan interpretasi bagi dapatan kajian Mimi.

Satu kajian telah dijalankan bagi mengkaji pengaruh suhu


terhadap jualan asikrim. Ujian regresi linear mudah
menunjukkan jumlah jualan aiskrim mempunyai hubungan
linear yang signifikan dengan suhu, F(1,46)=538.532,
p<0.001 dengan nilai Rsquare=0.921. Jangkaan jualan
aiskrim y^= 30.8suhu+(-179.9)
Soalan 5

Penggunaan statistik parametrik dalam data analisis perlu memenuhi tiga (3) andaian statistik.

1. a)  Nyatakan ketiga-tiga andaian statistik tersebut.

1. Ciri-ciri data memenuhi sifat taburan normal 2. Skor atau


pemerhatian yang besar
3. Varians yang mempamer sifat homogeny
4. Data berskala sela atau nisbah

2. b)  Jelaskan dua (2) jenis ujian statistik bagi menentukan normaliti set data.

1. Ujian kalmogorov-smirnov – kaedah utama bagi menguji


sifat taburan normal dan keseragaman set data yang
dianalisisi bagi kes n ≥ 50.

2. Ujian shapirow Wilk – ujian yang baik untuk kes n ≤ 50.

3. c)  Satu set data telah gagal mematuhi andaian-andaian statistik parametrik. Apakah
implikasi terhadap interpretasi dapatan kajian jika data masih dianalisis menggunakan
statistik parametrik?

Interpretasi dapatan kajian adalah tidak sah. Sebaliknya


pengkaji perlu menjalankan ujian non-parametrik kerana
andaian non-parametrik adalah lebih longgar

d) Apakah ujian alternatif yang boleh dilaksanakan bagi menganalisis set data yang
gagal memenuhi andaian-andaian statistik parametrik?

Ujian non-parametrik.

Soalan 6 (( Mengenal pasti pembolehubah / ujian statistic )


Jadual di bawah mempunyai empat (4) persoalan kajian dan pembolehubah-pembolehubah

untuk setiap persoalan kajian tersebut. Bagi setiap persoalan kajian tersebut:

1. a)  kenal pasti pembolehubah bersandar,

2. b)  kenal pasti pembolehubah tidak bersandar, dan ujian statistik yang paling sesuai
digunakan (anda perlu mengambil kira SEMUA pembolehubah yang diberikan).
Soalan 7 ( Multiple Linear Regression )

Satu kajian telah dijalankan untuk mengkaji hubungan antara gaji seseorang dengan umur dan
pendidikan mereka. Pendidikan diukur dalam bilangan tahun mereka belajar, dan gaji diukur
dalam Ringgit Malaysia (RM). Beriku merupakan hasil analisis data dengan menggunakan
SPSS.
Berdasarkan maklumat yang diberikan, sila jawab soalan-soalan berikut:

1. Nyatakan ujian statistik yang telah dilakukan oleh penyelidik ini.


2. Merujuk jadual Model Summary, jelaskan fungsi nilai r Square dalam kajian
ini.
3. Nyatakan kepentingan maklumat ujian ANOVA yang boleh diperolehi berdasarkan

lampiran SPSS.

4. Tentukan faktor yang mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap gaji.
5. Tuliskan laporan dan interpretasi dapatan kajian.

JAWAPAN :

a. Nyatakan ujian statistik yang telah dilakukan oleh penyelidik ini.

Multiple linear regression/ regresi linear berganda


b. Merujuk jadual Model Summary, jelaskan fungsi nilai r Square dalam kajian ini.

Nilai r Square ini menunjukkan 24.4% daripada varians dalam gaji


boleh diramalkan oleh pemboleh ubah umur dan pendidikan

c. Nyatakan kepentingan maklumat ujian ANOVA yang boleh diperolehi berdasarkan


lampiran SPSS.
Kepentingan maklumat ujian ANOVA yang boleh diperolehi
berdasarkan lampiran SPSS ialah untuk membantu membuat
kesimpulan sama ada pemboleh ubah tak bersandar boleh
meramal pemboleh ubah bersandar.

Berdasarkan jadual didapati nilai F(2,97) =15.677, p<0.001.


Maka, pemboleh ubah pendidikan dan umur boleh meramal
varians gaji secara signifikan.

d. Tentukan faktor yang mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap gaji.

Faktor yang mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap gaji


adalah Pendidikan dengan nilai standardized coefficient 0.481
berbanding umur (0.288).

e.Tuliskan laporan dan interpretasi dapatan kajian.

Satu kajian telah dijalankan bagi mengkaji pengaruh umur (IV 1),
dan pendidikan (IV2) terhadap gaji (DV). Ujian regresi linear
berganda menunjukkan secara keseluruhan model regresi adalah
signifikan, F(2,97)=15.677, p<0.001, dengan nilai R2 =.244.
Faktor umur (b=388.436, t=3.159, p<.002) dan pendidikan
(b=2919.046, t=5.271, p<.001) merupakan peramal yang
signifikan terhadap gaji. Rumus regresi berganda bagi model ini
adalah Y=- 21517.718 + 388.436 umur + 2919.046 pendidikan.
12

Soalan 8 ( Chi Square )

Dr Abushah ingin menguji jika kanak-kanak yang pernah menghadiri pra sekolah mempunyai
kemahiran membaca yang berbeza dengan kanak-kanak yang tidak menghadiri pra sekolah
semasa bermula tahun 1 di sekolah rendah. Berikut merupakan data yang dikumpul.

1. Nyatakan hipotesis nul yang sesuai untuk kajian ini.

H0 = Tidak terdapat perkaitan antara kemahiran membaca


dan status pra sekolah.

2. Cadangkan satu ujian inferensi yang sesuai untuk menjawab persoalan kajian
pensyarah ini.

Chi Square Test of Independence.

3. Jalankan pengujian hipotesis dengan menggunakan ujian inferensi yang dinyatakan di

(b). =∑

=+++++
= + +0 + + +0
= 1.03 + 0.69 + 0 + 0.69 + 0.46 + 0 = 2.86
Nilai kritikal = df = (r-1) (c-1)
= (3-1) (2-1)

= (2)(1) =2
= 5.992
Nilai Chi Square, = 2.86 adalah lebih kecil dari nilai
kritikal = 5.992. Maka H0 gagal ditolak. Ada bukti yang
mencukupi untuk tidak menyatakan terdapat perkaitan
antara kemahiran membaca dan status pra sekolah.

Soalan 9

Lengkapkan jadual di bawah dengan maklumat yang betul mengenai kesetaraan analisis
statistik di antara kaedah parametrik dengan kaedah bukan parametrik.

Statistik parametrik Statistik bukan parametrik


i. Korelasi Pearson Korelasi Spearman
ii. Ujian-t Tidak bersandar (Independent t-test) Ujian Mann-Whitney
Wilcoxon Matched Pairs
iii. Ujian t bersandar (Dependent t-test)
Signed Rank Test
iv. One way ANOVA Ujian Kruskal Wallis

Soalan 10

Pelajar perlu menyatakan ujian statistik yang bersesuaian berdasarkan senario yang diberikan.
Andaikan data kajian memenuhi syarat penggunaan statistik parametrik melainkan
dinyatakan sebaliknya pada senario tertentu.

Senario 1 ( Ujian T-Bersandar ) ada pre dan post


Kajian lepas menunjukkan trend bahawa antioksidan dalam makanan boleh melambatkan dan
mungkin juga membalikkan, penurunan fungsi kognitif yang berpunca daripada proses
penuaan. Untuk menguji trend ini, seorang penyelidik telah mendapatkan seramai 25 orang
responden, berumur 70 – 75 tahun. Penyelidik mengukur tahap fungsi kognitif mereka
sebelum (pre test) diberi minuman yang mempunyai kandungan antioksidan yang tinggi.
Responden perlu minum kandungan tersebut setiap hari selama enam bulan. Pada akhir
tempoh enam bulan, penyelidik telah mengukur sekali lagi (post test) tahap fungsi kognitif
mereka bagi membuat perbandingan.

Senario 2 ( Korelasi Paerson ) utk statistic parametrik


Seorang guru telah menjalankan ujian pertengahan tahun bagi pelajar tingkatan empat di
sebuah sekolah menengah. Sampel merangkumi 40 orang pelajar lelaki dan 60 pelajar
perempuan. Guru ingin mengetahui hubungan pencapaian subjek Matematik dan Bahasa
Inggeris. Data didapati tidak bertabur secara normal.
Senario 3 ( Regresi Linear Bergandar )
Kajian lepas menunjukkan bahawa penggunaan ICT dan motivasi dapat meningkatkan sikap
pembelajaran Sains dalam kalangan pelajar tingkatan 5. Seorang penyelidik telah
melaksanakan pensampelan rawak mudah terhadap 250 orang pelajar sekolah menengah bagi
menentukan sumbangan faktor-faktor tersebut terhadap pencapaian mereka.

Senario 4 ( Ujian-T bersandar ) utk pre & post


Pada sesi awal semester (pre test) di Fakulti X, sekumpulan 100 orang pelajar diminta untuk
menjawab satu instrumen soal selidik tentang sikap terhadap statistik. Selepas sesi kuliah
stasitik berlangsung selama 14 minggu, kumpulan pelajar ini diminta sekali lagi (post test)
untuk mengisi soal selidik yang sama. Pensyarah kursus ingin mengetahui perbezaan sikap
sebelum dan selepas mengikuti kursus tersebut.

Senario 5 ( ANOVA dua hala ) faktor banyak


Satu kajian menggunakan pensampelan rawak berstrata dijalankan terhadap penduduk di
Kuala Lumpur, Johor Baharu, dan Ipoh. Pengkaji telah merekodkan data demografik dan
berat (kg) sekumpulan penduduk di setiap lokasi berikut. Analisis dijalankan bagi
membandingkan berat responden berdasarkan lokasi dan jantina.

Soalan 11 (Dependent t-test)

Dua belas lelaki dewasa telah mengikuti program diet cecair dalam kempen pencegahan
obesiti. Berat badan telah direkodkan sebelum dan selepas program diet tersebut. Andaian-
andaian statistik telah dipenuhi dan output SPSS telah dicetak seperti dibawah.

Paired Samples Statistics

Paired Samples Test

Mean N Std. Deviation Std. Error Mean


Pair 1 before 12 8.88777
179.0833 177.5833 2.56568 2.85365
after 12

JAWAPAN:
a) Lengkapkan jadual SPSS.

df = N-1 = 12 - 1

= 11

16

tkira =
=

= 0.7250
tkritikal = df = 12 -1 = 11 = 2.201
-2.201 0 b) Tulis laporan dapatan kajian.

0.7250 2.201
Dapatan kajian menunjukkan bukti tidak mencukupi untuk
menyatakan terdapat perbezaan yang signifikan berat badan
sebelum dan selepas program diet cecair dalam kempen
pencegahan obesiti dengan t(11) = 0.275, p = 0.484 > 0.05.

c) Apakah rancangan kempen itu berjaya?

Rancangan kempen tidak berjaya kerana mungkin terdapat


faktor-faktor lain yang boleh mempengaruhi. Sebagai contoh,
peserta tidak mengikuti program dengan berkesan. Selain itu,
metabolisme bagi setiap peserta berlainan.

17

Soalan 12

Pusat Siswazah Universiti ABC telah menetapkan setiap pemohon program Doktor Falsafah
dari luar negara mesti mengambil ujian Kemahiran Bahasa Inggeris. Output SPSS berikut
merupakan analisis yang telah dijana.

Group Statistics

Independent Samples Test

Std.
Jantina N Mean Std. Error Mean
Deviation
UjianBI Lelaki 5.02350
59 150 28.7288 29.1733 .65400 .43202
Perempuan 5.29118
a)  Tuliskan hipotesis nol bagi kajian tersebut.
b)  Berdasarkan ujian Levene, apakah yang boleh dirumuskan tentang varians
Ujian Bahasa Inggeris?

1. c)  Anggarkan nilai t kiraan, X berdasarkan maklumat di atas.


2. d)  Berdasarkan output SPSS, laporkan dapatan kajian mengikut gaya American

Psychological Association (APA).

JAWAPAN:

1. a)  Tuliskan hipotesis nol bagi kajian tersebut.

Tiada terdapat perbezaan skor ujian Kemahiran Bahasa


Inggeris diantara pemohon luar negara lelaki dan
perempuan.

2. b)  Berdasarkan ujian Levene, apakah yang boleh dirumuskan tentang varians Ujian
Bahasa Inggeris?

Levene’s test menunjukkan varians adalah homogen dengan


F= 0.106, p = 0.745. (p> 0.05 varians homogens), (P<0.05
varians tidak homogen). Oleh itu, penyelidik perlu merujuk
nilai di dalam jadual di bahagian ‘equal variances assumed’.

18

c) Anggarkan nilai t kiraan, X berdasarkan maklumat di atas. (guna pooling variances)


d) Berdasarkan output SPSS, laporkan dapatan kajian mengikut gaya American
Psychological Association (APA).

Kajian ini membandingkan perbezaan skor ujian Kemahiran


bahasa inggeris diantara pemohon lelaki dan perempuan dengan
209 responden terpilih. Output tidak menunjukkan terdapat
perbezaan min skor ujian Kemahiran bahasa inggeris yang
signifikan antara responden lelaki dan perempuan (t=1.960,
p=0.580) walaupun min skor lelaki (28.7288) lebih rendah dengan
min skor perempuan (29.1733).

Anda mungkin juga menyukai