Anda di halaman 1dari 6

Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

(KSSR)

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Tarikh : 13 September 2018
Tahun : 3 Biru
Bilangan Murid : 26 orang
Nilai : 11.0 Kerajinan
Tajuk : Unit 11 – Bandingkan Jing Jing dan Dong Dong
Masa : 8.45 pagi – 9.15 pagi (30 minit)
Standard Kandungan : 11.1 Bersikap rajin di sekolah.
Standard Pembelajaran : 11.1.4 Mengekspresikan perasaan apabila bersikap rajin

di sekolah.
11.1.5 Mengamalkan sikap rajin di sekolah.
PengetahuanSedia Ada : Murid-murid pernah:
 Mempelajari cara bersikap rajin dalam kehidupan
seharian di:
o rumah
Objektif Pembelajaran :, murid dapat:
1. Kognitif (Penaakulan Moral)
i. Mengenalpasti sekurang-kurangnya 3 kepentingan
bersikap rajin di sekolah.
2. Afektif (Perasaan Moral)
i. Meyedari perasaan apabila dapat bersikap rajin
di sekolah.
3. Psikomotor (Perlakuan Moral)
i. Menunjukkan aksi bersikap rajin di sekolah.
Elemen Merentasi Kurikulum : Nilai murni
KBAT : Menilai, menganalisis, mengaplikasi
Penerapan Nilai : Bertanggungjawab, prihatin, amanah, kerjasama,
tolong-
menolong
Bahan Bantu Mengajar : Komputer riba, LCD projektor, skrin tayangan, cerita,
buku teks
LANGKAH ALATAN /
ISI KANDUNGAN AKTIVITI
/ MASA CATATAN
Kerajinan 1. Murid ditayangkan video tentang Pendekatan
Video: sifat kerajinan seekor siput. Pemupukan
2. Murid diminta untuk memerhati Nilai
video tersebut. BBM :
Sesi soal jawab dikendalikan Komputer riba,
oleh guru bersama murid: LCD projektor,
 Apakah yang siput buat skrin tayangan.
setiap hari? Kaedah :
Set induksi
 Bagaimana burung Individu
(±5 minit)
menasihati siput? Teknik :
 Bagaimana pulasiput Penyoalan,
membalas mereka? pemerhatian

 Apakah yang siput dapat Aplikasi


pada akhirnya? Kemahiran

3. Guru mengaitkan jawapan murid Pembelajaran

dengan tajuk pelajaran hari ini, Aktif


iaitu “kerajinan”.
Nilai: Kerajinan BBM :
Usaha yang 1. Guru menceritakan cerita Cerita
berterusan, berkaitan dengan cerita Kaedah :
bersungguh- kerajinan Edison. Individu
sungguh dan 2. Guru mengadakan sesi soal Teknik:
Perkemban bersemangat dalam jawab dengan murid-murid: Penyoalan,
gan 1 melakukan sesuatu  Siapakah Edison? penerangan,
(±7minit) perkara.  Edison mencipta apa Aplikasi
benda? Kemahiran :
 Bagaimana beliau dapat Pembelajaran

berjaya? Aktif
Perkemban Mempraktikkan BBM:
gan 2 sikap rajin di 1. Guru memberi situasi berkaitan Ayat
(±10 minit) sekolah dengan perbuatan rajin di Kaedah :
sekolah. Individu
2. Sekiranya ayat tersebut Teknik :
menunjukkan aksi perbuatan penerangan,
rajin, maka murid akan penyoalan
menjeritkan “hurray” dan Aplikasi
sekiranya perbuatan tersebut Kemahiran :
tidak menunjukkan aksi tidak Kemahiran Kajian
menunjukkan rajin, maka murid Masa Depan
akan menjeritkan “bu”.
Sesi soal jawab dikendalikan oleh
guru bersama murid:
 Ali membersihkan kelas
mengikut jadual yang
telah ditetapkan.
 Ah Ming sentiasa lupa
membuat kerja rumah
dan suka menyalin
jawapan rakannya.
 Soo Ling sentiasa
berlatih untuk
pertandingan ping pong
dalam sekolah.
Bersikap rajin di BBM:
sekolah 1. Guru membincangkan latihan Buku latihan
yang diberikan sebelum ini. Kaedah :
2. Murid dibimbing untuk membuat Individu
Perkemban pembetulan. Teknik :
gan 3 3. Guru meminta murid penerangan,
(±7 minit) menghantarkan buku latihan latihan
untuk semakan. AplikasiKemahir
an :
Pembelajaran
Aktif
Bersikap jujur di
sekolah 1. Guru membimbing murid untuk Kaedah :
membuat rumusan dan Individu
menyatakan nilai murni KBAT:
berdasarkan isi pelajaran pada Penilaian
Penutup
hari ini.
(±3 minit)

2. Guru mengingatkan kepada


murid supaya sentiasa
mengamalkan sikap rajin.
Refleksi:
13 September 2018 (3B)
Sepanjang kelas pendidikan moral yang berlangsung sepanjang 30 minit ini,
terdapat beberapa kekuatan yang dapat saya kenalpasti. Murid-murid telah
mengetahui perbuatan rajin di sekolah serta dapat mengenalpasti perasaan selepas
bersifat rajin. Saya juga telah memanggil murid yang buat kerja lambat ke depan
untuk membuat kerja. Antara kelemahan yang saya dapati pada PdP ini ialah
terdapat murid yang tidak membuat pembetulan pada latihan sebelum ini. Saya telah
menyuruh beberapa kali tetapi mereka masih tidak membuat pembetulan. Bagi
menyelesaikan masalah ini, saya perlu memanggil mereka secara satu per satu
untuk mengingatkan mereka.