Anda di halaman 1dari 44

LANGKAH-LANGKAH MERUNGKAI STANDARD

1 Kenal pasti Bidang dan Kandungan mengikut


tahap/tahun/tingkatan.

2 Kenal pasti Standard Kandungan/Pembelajaran

3 Kenal pasti Pengetahuan – apa yang murid/


pelajar perlu tahu.

4 Kenal pasti Kemahiran – apa yang murid/


pelajar boleh buat.

5 Kenal pasti Nilai – apa yang murid/pelajar


perlu amalkan.

6 Kenal pasti Indikator.


7 Topik atau Konteks – apa yang akan digunakan
untuk mengajar.

8 Kenal pasti idea-idea utama.

9 Kenal pasti soalan-soalan penting.

10 Bina soalan-soalan penting daripada idea-idea


utama untuk memandu Pengajaran & Pentaksiran.

11 Bina Perancangan Pengajaran & Pentaksiran.

12 Membuat rumusan
MARI KITA
MERUNGKAI STANDARD
Langkah 1 : Kenal pasti Bidang dan Kandungan

Mata pelajaran : Bahasa Melayu


Tahun : 2
Masa : 8:00 – 9:00 pagi (60 minit)
Tema/Topik : Kesihatan & Kebersihan
- Jadikan Amalan
Langkah 2 : Kenal pasti Standard Kandungan/Pembelajaran

Standard Kandungan:
1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut
bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat dengan
betul.

Standard Pembelajaran:
1.2.2 Bertutur dan menjelaskan maklumat yang
tersurat dan tersirat dengan
menggunakan idea yang kritis dan kreatif
Langkah 3 : Fahami apakah Pengetahuan yang murid perlu
kuasai - Apa yang murid patut tahu?

Apa yang murid patut tahu…

3.1 Pengetahuan tentang konsep :


Kemahiran Bahasa / Sistem Bahasa/ Nilai Murni
dan aspek-aspek pengetahuan yang ada kaitan
dengan pengalaman murid sama ada di sekolah,
di rumah atau masyarakat sekeliling.

Apa yang murid patut tahu…

3.2 Pengetahuan tentang prinsip :


Prinsip asas bahasa, sistem bahasa,
unsur didik hibur, pembelajaran
berpusatkan murid dan sebagainya.
Langkah 3 : Fahami apakah Pengetahuan yang murid perlu
kuasai - Apa yang murid patut tahu?
Apa yang murid patut tahu…

3.3 Pengetahuan tentang kaedah :


Tahu dan faham kepelbagaian teknik dan kaedah
seperti kemahiran berfikir, didik hibur,
penyelesaian
masalah, pembelajaran berasaskan projek dan
sebagainya.
Apa yang murid patut tahu…

3.4 Pengetahuan tentang prosuder/langkah :


Strategi pengajaran yang melibatkan
penggabungjalinan, penyerapan unsur ilmu, nilai
murni dan kemahiran bernilai tambah, penilaian,
pemulihan serta pengayaan .
Langkah 3 : Fahami apakah Pengetahuan yang murid perlu
kuasai - Apa yang murid patut tahu?

Apa yang murid patut tahu…

3.5 Pengetahuan tentang pengisian kurikulum :


Ilmu, kemahiran, nilai murni, elemen
patriotisme, peraturan sosiobudaya, sains
dan teknologi, pendidikan alam sekitar,
kreativiti dan inovasi, keusahawan serta
teknologi maklumat dan komunikasi.
Contoh mengenal pasti Pengetahuan

1.2 Mendengar, mengecam dan


menyebut bunyi bahasa, iaitu
abjad, suku kata, perkataan,
frasa dan ayat dengan betul.

Soalan :

Apakah pengetahuan yang murid


perlu kuasai ?
Murid perlu tahu tentang :
• Kemahiran bahasa,
• Sistem bahasa
Langkah 4 : Fahami apakah Kemahiran yang murid perlu kuasai.

Merujuk kepada Standard yang sama

Apakah kemahiran yang murid


patut kuasai ?
Murid perlu mahir dalam kemahiran bahasa
berikut :

• Kemahiran mendengar
• Kemahiran bertutur
• Kemahiran membaca
• Kemahiran menulis
• Aspek tatabahasa – morfologi & sintaksis
• Ejaan
• Kosa kata
• Struktur ayat
Langkah 5 : Kenal pasti nilai – apa yang murid/pelajar perlu
amalkan?

Apakah nilai yang murid perlu


tahu dan amalkan?
• Baik hati
• Berdikari
• Hemah tinggi
• Hormat-menghormati
• Kasih sayang
• Keadilan
• Kebebasan
• Keberanian
• Kebersihan fizikal dan mental
• Kejujuran dan sebagainya.
Langkah 6 : Kenal pasti Indikator

Murid/Pelajar menggunakan Kemahiran Bahasa dan


Pendekatan Modular untuk mengaitkannya dengan
proses pengajaran dan pembelajaran.
Contoh indikator :
- Bertanya soalan-soalan yang berkaitan dengan
perkataan yang terdapat dalam buku teks.
- Merancang dan menjalankan aktiviti kemahiran
mendengar dan bertutur
- Mengesan dan menginterpretasi maklumat dengan
menggunakan alat dan instrumen untuk menjana
keputusan
- Memilih dan menggunakan Pendekatan Modular
serta Pengisian Kurikulum yang sesuai untuk
mengukur pemerhatian ke atas pemahaman
murid/pelajar.
Langkah 7 : Fahami Topik, Tema atau Konteks apakah yang
akan digunakan untuk memperkenalkan konsep
atau prinsip atau menerapkan kemahiran.

Contohnya :
Kebersihan & Kesihatan
• Jadikan Amalan
Langkah 8 : Kenal pasti Idea-idea Utama

Setelah standard dirungkai, langkah


seterusnya ialah mengenal pasti idea
idea utama yang terangkum.
Rasional dan proses mengenal pasti
Idea-idea utama akan dijelaskan.

Soalan :
Apakah idea utama itu ?
8.1 Apakah itu Idea Utama ?

Idea Utama merupakan suatu kesedaran,


jumpaan atau kesimpulan yang dicapai sendiri
oleh murid, sama ada semasa pengajaran
atau selepas pengajaran.

Idea Utama Idea Utama Idea Utama

Berbentuk Diperoleh Pemahaman kekal


generalisasi utama daripada yang murid pegang
yang murid peroleh pemahaman yang dalam proses
selepas memahami mendalam pembelajaran
gambaran yang tentang konsep mereka.
lebih besar yang dikaji.
(the big picture)
8.2 Antara ciri-ciri Idea Utama adalah seperti
berikut ?

• Ringkas dan tepat (perlu juga merujuk buku teks)


– biasanya lima ke sepuluh patah perkataan.

• Konseptual
– tidak boleh dijawab secara fakta atau dengan
kenyataan ya / tidak.

• Terbuka (open-ended)
– membolehkan pelbagai perspektif ; tidak ada
satu jawapan betul.

• Meluas dan berpanjangan


– idea yang merentas masa dan boleh digunakan
kepada bidang pembelajaran lain.
IDEA UTAMA

Merujuk standard yang diberikan, tiga idea


utama dikenal pasti.

• Mendengar jenis-jenis ayat

• Memahami jenis-jenis ayat

• Menyebut jenis-jenis ayat dengan struktur binaan


ayat yang betul dan tepat.
???
Langkah 9 : Kenal pasti Soalan Penting

Langkah seterusnya ialah proses untuk


menulis Soalan Penting yang guru akan kongsi
bersama pelajar di permulaan unit pengajaran.
Soalan-soalan ini digunakan sebagai saringan
pengajaran untuk memilih pengajaran dan
aktiviti-aktiviti yang akan meningkatkan
kefahaman pelajar tentang konsep dan
kemahiran yang dirungkai bagi mendorong
pelajar untuk menemui idea-idea utama
dengan sendiri.
Langkah 10 : Bina Soalan Penting

Matlamatnya adalah untuk


membolehkan pelajar menjawab soalan-soalan
penting dengan idea-idea utama yang
dinyatakan dalam perkataan mereka sendiri.
10.1 Ciri-ciri Soalan Penting:

• Timbul daripada Idea Utama


• Ringkas dan Padat
• Soalan terbuka yang tidak boleh
dijawab dengan Ya atau Tidak,
atau dengan mengingat sahaja
• Soalan penting yang baik memerlukan
tindak balas kemahiran berfikir aras
tinggi
10.2 Untuk guru-guru menilai soalan-soalan
penting mereka, persoalan berikut boleh
dikemukakan.

• Adakah soalan-soalan penting saya berbentuk


soalan terbuka ?
• Adakah soalan-soalan penting boleh melibatkan
pelajar berfikir?
• Adakah soalan-soalan penting akan
memerlukan pelajar lebih daripada mengingat
maklumat sahaja seperti “siapa, apa, di mana
dan bila? kepada aplikasi dan berfikir aras
tinggi seperti “bagaimanan dan mengapa” ?
• Adakah Idea Utama saya menjawab dengan
ringkas dan padat serta berkesan soalan
penting yang dikemukakan?
Langkah 11 : Bina Perancangan
Pengajaran dan
Pentaksiran.

Langkah 12 : Membuat rumusan.


LANGKAH-LANGKAH MERUNGKAI STANDARD

1 Kenal pasti Bidang dan Kandungan mengikut


tahap/tahun/tingkatan.

2 Kenal pasti Standard Kandungan/Pembelajaran

RANCANGAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN HARIAN


Mata
Pelajaran
Bahasa Melayu
Kelas Tahun 2 Masa 8:00 – 9:00 pagi
Tarikh ? Hari ?
Kesihatan &
Tema Topik Jadikan Amalan
Kebersihan
SP 1.2.2 – Bertutur dan menjelaskan
Standard maklumat yang tersurat dan tersirat
Pembelajaran dengan menggunakan idea yang
kiritis dan kreatif
LANGKAH-LANGKAH MERUNGKAI STANDARD

3 Kenal pasti Pengetahuan – apa yang murid/pelajar


perlu tahu.

4 Kenal pasti Kemahiran – apa yang murid/pelajar


boleh buat.

5 Kenal pasti Nilai – apa yang murid/pelajar


perlu amalkan.

6 Kenal pasti Indikator.


CONTOH RPH : PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK

RANCANGAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN HARIAN


Mata
Pelajaran
Bahasa Melayu
Kelas Tahun 2 Masa 8:00 – 9:00 pagi
Tarikh ? Hari ?
Kesihatan &
Tema Topik Jadikan Amalan
Kebersihan
SP 1.2.2 – Bertutur dan menjelaskan
Standard maklumat yang tersurat dan tersirat
Pembelajaran dengan menggunakan idea yang kritis
dan kreatif
Bertutur dan menjelaskan maklumat
yang tersurat dan tersirat daripada
Objektif
gambar menggunakan idea yang kritis
dan kreatif
CONTOH RPH : PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK

Murid akan berjaya jika:


1. Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga
bahan yang digunakan untuk membuat
burger.
Kriteria 2. Menjelaskan sekurang-kurangnya dua
Kejayaan kebaikan penggunaan bahan yang dipilih
dari aspek kesihatan.
3. Mencadangkan pemilihan sekurang-
kurangnya dua bahan-bahan lain untuk
melaksanakan projek membuat burger.
Pemula –
Menghasilkan model makanan kegemaran
menggunakan tanah liat (PBD DENGAR/TUTUR – TP?)
Aktiviti Utama –
1. Murid berbincang dalam kumpulan tentang
cara membuat burger berdasarkan
pengetahuan sedia ada. (PBD DENGAR/TUTUR – TP?)
(membina soalan utama – kecerdasan pelbagai)
TP JUSTIFIKASI AKTIVITI
MURID TAHU BAHAN-BAHAN YANG
TP1 TAHU DIPERLUKAN UNTUK MEMBUAT
MAKANAN KEGEMARAN MEREKA
MURID TAHU DAN MENAMAKAN
BAHAN-BAHAN YANG DIPERLUKAN
TP2 TAHU & FAHAM
UNTUK MEMBUAT MAKANAN
KEGEMARAN MEREKA
MURID TAHU DAN MENAMAKAN
BAHAN-BAHAN YANG DIPERLUKAN
TAHU, FAHAM
TP3 UNTUK MEMBUAT MAKANAN
& BOLEH BUAT
KEGEMARAN MEREKA DAN BOLEH
MEMBUATNYA DALAM BENTUK MODEL
MURID TAHU DAN MENAMAKAN
TAHU, FAHAM BAHAN-BAHAN YANG DIPERLUKAN
& BOLEH BUAT UNTUK MEMBUAT MAKANAN
TP4
DENGAN KEGEMARAN MEREKA DAN BOLEH
BERADAP MEMBUATNYA DALAM BENTUK MODEL
DENGAN KEMAS SERTA TERATUR
TP JUSTIFIKASI AKTIVITI
MURID TAHU DAN MENAMAKAN
BAHAN-BAHAN YANG DIPERLUKAN
TAHU, FAHAM
UNTUK MEMBUAT MAKANAN
& BOLEH BUAT
KEGEMARAN MEREKA DAN BOLEH
TP4 DENGAN
MEMBUATNYA DALAM BENTUK MODEL
BERADAP
DENGAN KEMAS SERTA TERATUR DAN
TERPUJI
BOLEH MEMBIMBING RAKAN-RAKAN
LAIN
MURID TAHU DAN MENAMAKAN
BAHAN-BAHAN YANG DIPERLUKAN
TAHU, FAHAM UNTUK MEMBUAT MAKANAN
& BOLEH BUAT KEGEMARAN MEREKA DAN BOLEH
TP4 DENGAN MEMBUATNYA DALAM BENTUK MODEL
BERADAP DENGAN KEMAS DAN TERATUR SERTA
MITHALI BOLEH MENERANGKAN KEPADA
RAKAN LAIN CARA
MELAKSANAKANNYA
5 6
4
3 TAHU, TAHU,
TAHU, FAHAM &
1 2 TAHU, FAHAM &
FAHAM &
BOLEH
BOLEH
TAHU FAHAM BOLEH BUAT BUAT
& & BUAT DENGAN DENGAN
TAHU FAHAM BOLEH DENGAN BERADAP BERADAP
BUAT BERADAP TERPUJI MITHALI
Murid Murid Murid Murid Murid Murid
tahu menunjuk- menggu-na melaksana-k melaksana-ka berupaya
perkara kan kan an sesuatu n sesuatu menggunakan
asas atau kefahaman pengeta- kemahiran kemahiran pengetahuan
boleh untuk huan untuk dengan pada situasi dan
melaku-k menukar melaksa-na beradap iaitu baharu kemahiran
an bentuk kan mengikut mengikut sedia ada
kemahi-ra komuni- sesuatu prosedur prosedur atau untuk
n asas kasi atau kemahiran atau secara secara digunakan
atau menterje-m pada sistematik. sistematik pada situasi
memberi ah serta situasi. serta tekad baharu secara
respons menjelas-k dan bersikap sistematik,
terhadap an apa positif. bersikap
perkara yang telah positif, kreatif
yang dipelajari. dan inovatif
asas.
TAHAP PENGUASAAN UMUM serta boleh
PBD & TAFSIRAN dicontohi.
CONTOH RPH : PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK

2. Murid memilih dan menentukan bahan


membuat burger yang disediakan oleh guru.
(PBD DENGAR/TUTUR – TP?)
(Gambar burger sebagai panduan)
3. PAK21 – Pembelajaran Koperatif (Rally Robin)
Murid bersoal jawab dengan rakan dalam
kumpulan mengenai tugasan dan aktiviti.
(PBD DENGAR/TUTUR – TP? / PBD MENULIS – TP?)
Aktiviti
(Setiap murid diberi peranan dalam kumpulan)
4. Murid membuat burger berdasarkan kreativiti
kumpulan masing-masing.
Murid dalam kumpulan menjelaskan sebab
penggunaan bahan yang dipilih, alternatif
penggunaan bahan lain.
(Inkuiri dan inovasi)
(PBD DENGAR/TUTUR – TP? / PBD MENULIS – TP?)
CONTOH RPH : PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK

2. Murid memilih dan menentukan bahan


membuat burger yang disediakan oleh guru.
(PBD DENGAR/TUTUR – TP?)
(Gambar burger sebagai panduan)
3. PAK21 – Pembelajaran Koperatif (Rally Robin)
Murid bersoal jawab dengan rakan dalam
kumpulan mengenai tugasan dan aktiviti.
(Setiap murid diberi peranan dalam kumpulan)
Aktiviti 4. Murid membuat burger berdasarkan kreativiti
kumpulan masing-masing.
Murid dalam kumpulan menjelaskan sebab
penggunaan bahan yang dipilih, alternatif
penggunaan bahan lain.
(Inkuiri dan inovasi)
5. Murid membuat penilaian kendiri dalam
kumpulan masing-masing berdasarkan
tayangan video proses membuat burger.
CONTOH RPH : PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK

5. Murid membuat penilaian kendiri dalam


kumpulan masing-masing berdasarkan
tayangan video proses membuat burger.
(PBD DENGAR/TUTUR – TP?)
6. Murid melaksanakan aktiviti stay& stray
Aktiviti untuk membentangkan hasil produk kepada
rakan-rakan.
(PBD DENGAR/TUTUR – TP? / PBD MEMBACA – TP? /
PBD MENULIS – TP?)
Penutup
Permainan Bahasa – teka silang kata

Pendidikan Kesihatan/Keusahawanan/RBT/
EMK
Sistem Bahasa
Rasional Kesederhanaan, Kebersihan Fizikal dan
Nilai Mental, Menjaga Kesihatan, Bertanggungjawab
CONTOH RPH : PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK

1. Tanah liat
BBM 2. Gambar burger
3. Video/gambar bersiri proses membuat burger
30/33 murid dapat melakukan dan mencapai
Refleksi objektif pembelajaran
7/7 murid telah melaksanakan PBD
Contoh :

Pengetahuan
Untuk mengetahui perkara-perkara
berkaitan dengan kemahiran bahasa.
Kemahiran bahasa tersebut ialah :
• Memahami pelbagai jenis ayat dengan
bimbingan guru,
• Menyebut pelbagai jenis ayat dengan
bimbingan guru,
• Menulis,
• Kesimpulan
Contoh :

KEMAHIRAN
Murid mampu untuk:
i) Membina (Pemantauan Berkaitan dengan kemahiran)
• Memahami
• Menyebut
• Menyusun
• Menulis
• Membeza
• Mengukur
• Mengelaskan
• Meramal
• Membina soalan
• Menggunakan data untuk membuat kesimpulan
ii) Menggunakan sistem bahasa
iii) Bertanya dan menjawab soalan berkaitan sistem
bahasa.
iv) Membuat keputusan hasil daripada tafsiran
v) Memilih dan menggunakan yang terbaik
Contoh :

KONTEKS : ( Topik atau isi kandungan )


• Pemantauan dalam dunia sebenar

IDEA UTAMA:
1Mendengar jenis-jenis ayat
2Memahami jenis-jenis ayat
3Menyebut jenis-jenis ayat dengan struktur binaan
ayat yang betul dan tepat.

SOALAN PENTING:
1 Bagaimana kamu mengisi masa lapang pada waktu
cuti?
1Berdasarkan gambar apa yang kamu lihat?
2Pernahkah kamu bercuti bersama-sama keluarga
kamu?
3Apakah aktiviti yang kamu dan keluarga kamu
lakukan?
TERIMA
KASIH