Anda di halaman 1dari 53

Tema / Topik Standard Standard Pembelajaran Strategi Pengisian Pentaksiran Catatan

kandungan pengajaran dan Kurikulum dan penyataan


pembelajaran standarad
/KBAT prestasi
Tema 1 1.2 Mendengar, 1.2.6 Mendengar, KB: Nilai murni: Memberikan 1 sangat
Istimewanya mengecam dan memahami, dan Mengecam Kasih Sayang respons dengan terhad
Keluargaku menyebut bunyi menyebut jenis ayat dan betul terhadap
bahasa, iaitu abjad, ragam Ilmu: jenis ayat dan 2 terhad
Unit 1 suku kata, ayat dengan struktur KBAT : Pendidikan Moral ragam ayat yang
Sayangi perkataan, frasa binaan ayat Mengaplikasikan diperdengarkan 3
Keluarga dan ayat dengan yang betul dan tepat. KB(kreatif): KP: memuaskan
betul menjana idea Interpersonal kelompok 1 4 baik
Minggu 1
Akt PdP :murid KPSK: Teknik Akt PS: 5
menyenaraikan Tetingkap pentaksiran Sangat baik
ragam ayat dan formatif
ayat perintah 6 cemerlang
berdasarkan
situasi yang Nota : ragam
diberikan dan ayat
menyatakan Ayat
dalam cara lain perintah
iaitu melakonkan
dialog.
2.2 Membaca dan 2.2.3 Membaca dan KB: Nilai murni : Membaca dan Nota :
Tema 1 /Unit 1 memahami memahami ayat Menjanakan idea Bertanggung memahami ayat perkataan
perkataan, yang mengandungi jawab yang berimbuhan
Permata frasa dan ayat perkataan mengandungi
Keluargaku daripada pelbagai berimbuhan dalam bahan perkataan Akt PS:
sumber dengan bacaan prosa dan puisi KBAT : Ilmu : berimbuhan Pentaksiran
sebutan yang betul dengan Menganalisis (KB: Bimbingan dan dengan formatif
sebutan yang betul Kritis ) Kaunseling sebutan yang
betul; serta
Akt PdP : murid KP: membaca jenis
membaca dan Verbal linguistic ayat
mengenalpasti dan ragam ayat
ayat yang KPSK: Teknik secara mekanis

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 1
dicerakinkan Tetingkap dengan betul
berdasarkan
maklumat dan kelompok 1
mengolah idea
yang
mengandungi
perkataan
berimbuhan
berdasarkan
soalan .
Tema 1 /Unit 1 3.2 Menulis huruf, 3.2.6 Menulis teks prosa KB: Nilai murni : Menulis ayat AKT PS :
suku dan puisi Menjanakan idea Kesungguhan secara mekanis Pentaksiran
Hebatnya kata, perkataan, secara mekanis dengan dengan betul dan formatif
AdikKu frasa, betul kemas; menulis
dan ayat secara dan kemas KBAT : Ilmu: ayat secara
mekanis dengan Mencipta( KB: Pendidikan Seni imlak dengan
betul dan kemas. Kreatif) Visual tepat; mengedit
dan memurnikan
Akt Pdp:murid KP: hasil
menghasilkan Visual ruang penulisan
gubahan asli
catatan dan puisi kelompok 1
berdasarkan teks
yang disediakan
dengan betul dan
kemas.

Tema 1/ 4.1 Menyebut dan 4.1.1 Menyebut dan KB : Nilai murni : Memberikan
Unit 1 memahami unsur memahami seni kata lagu Mencipta Kerajinan respons dengan
seni dengan betul terhadap
Adikku dalam lagu melalui melahirkan imaginasi jenis ayat dan
Istimewa nyanyian secara didik melalui penghasilan KBAT: Ilmu : ragam ayat yang
hibur. karya sastera Mencipta Pendidikan Muzik diperdengarkan

KP:

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 2
Muzik

Tema 1/ 5.1 Memahami dan 5.1.1 Memahami dan KB: Nilai murni : Menulis ayat
Unit 1 menggunakan menggunakan pelbagai menghubungkaitk Menghargai masa secara mekanis
golongan kata nama am dan an dengan betul dan
Seronoknya kata dengan betul penjodoh bilangan Ilmu: kemas; menulis
keluarga Amar mengikut konteks. mengikut konteks dengan KBAT: Pendidikan Alam ayat secara
betul. Menganalisis Sekitar imlak dengan
tepat; mengedit
KP: dan memurnikan
Naturalis hasil
penulisan

Tema 1/ 1.3 Mendengar, 1.3.1 Mendengar, KB: Nilai murni: Memberikan


Unit 2 memahami dan memahami dan Mengecam Hormat- respons dengan
memberikan memberikan respons menghormati betul terhadap
Uniknya respons terhadap terhadap jenis ayat dan
KeluargaKu sesuatu arahan, sesuatu arahan Ilmu: ragam ayat yang
soalan, dan berdasarkan ayat KBAT: Sosiobudaya diperdengarkan
Minggu 2 pesanan yang perintah dalam pelbagai mengaplikasikan
didengar dengan situasi KP: kelompok 1
betul dengan betul. Interpersonal
Tema 1/ 2.3 Membaca kuat 2.3.1 Membaca sesuatu KB: Nilai murni: Membaca dan
Unit 2 pelbagai bahan bahan yang Mengecam Kasih sayang memahami ayat
bacaan dengan mengandungi pelbagai yang

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 3
Rahsia lancar, jenis ayat mengandungi
kebahagiaan sebutan yang jelas dan ragam ayat secara KBAT: Ilmu: perkataan
dan intonasi yang mekanis mengaplikasikan Sosiobudaya berimbuhan
betul dengan
KP: sebutan yang
Interpersonal betul; serta
membaca jenis
ayat
dan ragam ayat
secara mekanis
dengan betul
Tema 1/ 3.2 Menulis huruf, 3.2.7 Menulis teks prosa KB: Nilai Murni: Menulis ayat
Unit 2 suku dan puisi menghubungkaitk Kesyukuran secara mekanis
kata, perkataan, secara mekanis dalam an dengan betul dan
Sambutan frasa, bentuk Ilmu: kemas; menulis
Ulang Tahun dan ayat secara tulisan berangkai dengan Sosiobudaya ayat secara
Perkahwinan mekanis dengan betul KBAT: imlak dengan
betul dan kemas. dan kemas. mencipta KP: tepat; mengedit
Interpersonal dan memurnikan
hasil
penulisan
Tema 1/ 3.2 Menulis huruf, 3.2.7 Menulis teks prosa KB: Nilai Murni: Menulis ayat
Unit 2 suku dan puisi menghubungkaitk Kesyukuran secara mekanis
kata, perkataan, secara mekanis dalam an dengan betul dan
Sambutan frasa, bentuk Ilmu: kemas; menulis
Ulang Tahun dan ayat secara tulisan berangkai dengan KBAT: Sosiobudaya ayat secara
Perkahwinan mekanis dengan betul mencipta imlak dengan
betul dan kemas. dan kemas. KP: tepat; mengedit
Interpersonal dan memurnikan
hasil
penulisan
Tema 1/ 4.1 Menyebut dan 4.1.2 Memahami dan KB: Nilai murni: Menulis teks
Unit 2 memahami unsur mengubah suai seni kata Mencipta Kasih Sayang secara kohesi
seni lagu secara dan koheren;
Lagu dalam lagu melalui bebas dan KBAT: Ilmu: menghasilkan
keluargaKu nyanyian secara didik mempersembahkannya 1. Menganalis Pendidikan muzik penulisan
hibur. melalui nyanyian is imaginatif dan

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 4
secara didik hibur 2. mencipta KP: deskriptif; dan
Muzik menulis ulasan
Tema 1/ 1.3 Mendengar, 1.3.2 Mendengar, KB: Nilai murni: Memberikan
Unit 3 memahami dan memahami dan Menjanakan idea Kasih sayang respons dengan
memberikan memberikan respons betul terhadap
respons terhadap terhadap ayat jenis ayat dan
Rindu akan sesuatu arahan, tanya dengan betul. KBAT: Ilmu: ragam ayat yang
Keluarga soalan, dan mengaplikasikan Pendidikan Moral diperdengarkan
pesanan yang
Minggu 3 didengar dengan KP: kelompok 1
betu Interpersonal

Tema 1/ 2.3 Membaca kuat 2.3.2 Membaca pelbagai KB: Nilai murni: Membaca dan
Unit 3 pelbagai bahan bahan yang Mengecam Kasih sayang memahami ayat
bacaan dengan mengandungi ayat yang
Corat-coret dari lancar, tunggal, dan KBAT: Ilmu: mengandungi
Glasgow sebutan yang jelas ayat majmuk dengan mengaplikasikan TMK perkataan
dan intonasi yang pelbagai BCB: berimbuhan
betul keterangan secara Bacaan luncuran dengan
mekanis sebutan yang
betul; serta
membaca jenis
ayat
dan ragam ayat
secara mekanis
dengan betul

kelompok 1
Tema 1/ 3.4 Menulis imlak 3.4.1 Menulis perkataan KB: Nilai Murni: Menulis ayat
Unit 3 dengan dan frasa Menyelesaikan Kasih sayang secara mekanis
tepat. dengan menggunakan masalah dengan betul dan
KepulanganKu ejaan Ilmu: kemas; menulis
yang tepat secara imlak. KBAT: Kepenggunaan ayat secara
menganalisis imlak dengan
KMD: tepat; mengedit
Mengumpul dan memurnikan
maklumat hasil

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 5
penulisan

Kelompok 1

Tema 1/ 5.1 Memahami dan 5.1.2 Memahami dan KB: Nilai murni: Menulis teks
Unit 3 menggunakan menggunakan pelbagai Mencipta Kesyukuran secara kohesi
golongan kata nama khas dan koheren;
Malam Jalinan kata dengan betul mengikut konteks dengan KBAT: Ilmu: menghasilkan
Kasih mengikut konteks. betul mencipta kemasyarakatan penulisan
imaginatif dan
deskriptif; dan
menulis ulasan
kelompok 3
1.2 Mendengar, 1.2.6 Mendengar,
Bacaan Luas mengecam dan memahami, dan
menyebut bunyi menyebut jenis ayat dan
Pelukan bahasa, iaitu abjad, ragam
Keluarga suku kata, ayat dengan struktur
perkataan, frasa binaan ayat
dan ayat dengan yang betul dan tepat.
betul
2.3.1 Membaca sesuatu
2.3 Membaca kuat bahan yang
pelbagai bahan mengandungi pelbagai
bacaan dengan jenis ayat
lancar, dan ragam ayat secara
sebutan yang jelas mekanis
dan intonasi yang
betul 3.2.6 Menulis teks prosa
dan puisi
secara mekanis dengan
3.2 Menulis huruf, betul
suku dan kemas
kata, perkataan,
frasa,
dan ayat secara

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 6
mekanis dengan
betul dan kemas.
1.3 Mendengar, 1.3.3 Mendengar, KB: Nilai murni: Pembelajara
Tema 2 / Unit memahami dan memahami, analisis Amanah Memberikan n
4 memberikan memberikan respons respons dengan berasaskan
respons terhadap terhadap KBAT: Ilmu : betul terhadap masalah
Kesihatan sesuatu arahan, pesanan dan menganalisis Pendidikan jenis ayat dan
Mental dan soalan, dan menyampaikan kesihatan ragam ayat yang
Emosi pesanan yang pesanan dengan diperdengarkan
didengar dengan menggunakan KP:
Ceramah betul. bahasa yang santun interpersonal kelompok 1
Pengurusan dalam
Minda pelbagai situasi.

Minggu 4

2.4 Membaca dan 2.4.1 Membaca dan KB: Nilai murni: Membaca dan Pembelajara
Tema 2 / Unit memahami memahami Mensintesis Kebersihan mental memahami n berasaskan
4 maklumat maklumat yang tersurat (menghasil,merek maklumat untuk projek
yang tersurat dan dan abentuk,mengabu Ilmu: membuat ulasan,
Minda dan tersirat daripada tersirat untuk membuat ng dan Pendidikan rumusan dan
Emosi yang pelbagai bahan untuk ulasan membangun) kesihatan keputusan
Sihat memberikan respons dengan betul KBAT: dengan betul
dengan betul 1. menilai Pembelajaran
2. mencipta Konstruktivisme kelompok 2
Tema 2 / Unit 3.3 Membina dan 3.3.4 Membina kerangka KB: Nilai murni: Menulis jawapan
4 menulis dan Menjanakan idea Kebersihan fizikal secara kritis dan
perkataan, frasa, dan menulis pelbagai jenis dan mental kreatif,
ayat dengan betul karangan mencatat
Otak Manusia KBAT: Ilmu: maklumat,
menganalisis Pendidikan membina
kesihatan kerangka dan
menulis
Pembelajaran karangan
konstruktivisme

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 7
Kelompok 2
Tema 2 / Unit 4.2 Mengujarkan 4.2.1 Mengujarkan cerita KB: Nilai murni: Membaca dan
4 bahasa menggunakan bahasa Mengecam Bertanggungjawab memahami
yang indah dan yang indah maklumat untuk
Rahsia Sarapan menggunakan dengan sebutan dan KBAT: Ilmu: membuat ulasan,
bahasa intonasi yang betul dan mengaplikasikan Pendidikan rumusan dan
badan secara kreatif jelas kesihatan keputusan
semasa bercerita dengan betul
secara KP:
didik hibur Verbal linguistik kelompok 2
Tema 2 / Unit 5.1 Memahami dan 5.1.3 Memahami dan KB: Nilai murni: Menulis ayat
4 menggunakan menggunakan pelbagai Menghubungkaitk Rasional secara mekanis
golongan kata ganti nama an dengan betul dan
Kawal minda kata dengan betul mengikut konteks dengan Ilmu: kemas; menulis
semasa mengikut konteks. betul. Pendidikan ayat secara
Bermain KBAT: kesihatan imlak dengan
mengaplikasikan tepat; mengedit
Pembelajaran dan memurnikan
kontekstual hasil
penulisan

kelompok 1

Tema 2 / Unit 1.4 Bertutur, berbual 1.4.1 Bertutur tentang KB: Nilai murni: Berkomunikasi
5 dan menyatakan sesuatu perkara Menghubungkaitk Rasional secara
permintaan tentang daripada pelbagai an bertatasusila
Atasi Stres sesuatu perkara sumber dengan Ilmu: bagi
daripada pelbagai menggunakan ayat yang KBAT: Pendidikan menyatakan
Minggu 5 sumber dalam gramatis menganalisis kesihatan permintaan;
situasi formal dan dalam situasi formal dan memperoleh dan
tidak formal secara tidak KP: menyampaikan
bertatasusila formal secara Verbal linguistik maklumat; dan
bertatasusila mengemukakan
pendapat

kelompok 2

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 8
Tema 2 / Unit 2.4 Membaca dan 2.4.2 Membaca dan KB: Nilai murni: Membaca dan Membuat
5 memahami memahami Mengitlak Kebersihan mental memahami generalisasi
maklumat maklumat yang tersurat maklumat untuk
Kenali yang tersurat dan dan KBAT: Ilmu: membuat ulasan,
Kemurungan tersirat daripada tersirat untuk membuat menganalisis Pendidikan rumusan dan
pelbagai bahan untuk rumusan kesihatan keputusan
memberikan respons dengan betul. dengan betul
dengan betul Pembelajaran
konstruktivisme Kelompok 2
Tema 2 / Unit 2.4 Membaca dan 2.4.2 Membaca dan KB: Nilai murni: Membaca dan Membuat
5 memahami memahami Mengitlak Kebersihan mental memahami rumusan
maklumat maklumat yang tersurat maklumat untuk
yang tersurat dan dan Ilmu: membuat ulasan,
Kenali tersirat daripada tersirat untuk membuat KBAT: Pendidikan rumusan dan
Kemurungan pelbagai bahan untuk rumusan menganalisis kesihatan keputusan
memberikan respons dengan betul. dengan betul
dengan betul Pembelajaran
konstruktivisme Kelompok 2
Tema 2 / Unit 3.8 Mengedit dan 3.8.2 Mengedit dan KB: Nilai murni: Menulis ayat
5 memurnikan hasil memurnikan hasil Menganalisis Kebersihan mental secara mekanis
penulisan dengan penulisan. dengan betul dan
Kesan stress betul KBAT: Ilmu: kemas; menulis
Kepada menganalisis Pendidikan ayat secara
Manusia kesihatan imlak dengan
BCB: tepat; mengedit
Mencatat nota dan memurnikan
hasil
penulisan

kelompok 1
Tema 2 / Unit 4.2 Mengujarkan 4.2.2 Mengujarkan cerita KB: Nilai murni: Menyampaikan
5 bahasa menggunakan bahasa Menghubungkaitk Rasional cerita dengan
yang indah dan yang indah dan an menggunakan
Keresahan menggunakan ayat yang gramatis untuk Ilmu: pelbagai ayat
Sang Kancil bahasa menyampaikan idea KBAT: Pendidikan moral yang
badan secara kreatif dengan menganalisis mengandungi
semasa bercerita bahasa badan yang KP: bahasa yang

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 9
secara kreatif Verbal linguistik indah, serta
didik hibur. sebutan dan
intonasi yang
betul
pada

kelompok 3
Tema 2 / Unit 1.4 Bertutur, berbual 1.4.2 Berbual tentang KB: Nilai murni: Berkomunikasi
6 dan menyatakan sesuatu perkara Menganalisis Bekerjasama secara
permintaan tentang menggunakan kata bertatasusila
Semangat sesuatu perkara gelaran yang KBAT: Ilmu: bagi
Juang daripada pelbagai sesuai secara mengaplikasikan Pendidikan Moral menyatakan
sumber dalam bertatasusila permintaan;
Minggu 6 situasi formal dan KP: memperoleh dan
tidak formal secara Verbal linguistik menyampaikan
bertatasusila. maklumat; dan
mengemukakan
pendapat

kelompok 2
Tema 2 / Unit 2.4 Membaca dan 2.4.3 Membaca dan KB: Nilai murni: Membaca dan
6 memahami memahami Menilai Rasional memahami Mencerakink
maklumat maklumat yang tersurat maklumat untuk an maklumat
Dilema Amar yang tersurat dan dan KBAT: Ilmu: membuat ulasan,
tersirat daripada tersirat untuk membuat 1. menganalis Kokurikulum rumusan dan
pelbagai bahan untuk keputusan dengan is keputusan
memberikan respons memberikan 2. menilai Pembelajaran dengan betul
dengan betul. alasan. kontekstual
kelompok 2
Tema 2 / Unit 2.4 Membaca dan 2.4.3 Membaca dan KB: Nilai murni: Membaca dan Memberi alas
6 memahami memahami Menilai Rasional memahami an dalam
maklumat maklumat yang tersurat maklumat untuk bentuk
Dilema Amar yang tersurat dan dan KBAT: Ilmu: membuat ulasan, rumusan
tersirat daripada tersirat untuk membuat 1. menganalisis Kokurikulum rumusan dan
pelbagai bahan untuk keputusan dengan 2. menilai keputusan
memberikan respons memberikan dengan betul
dengan betul. alasan. Pembelajaran

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 10
kontekstual kelompok 2

Tema 2 / Unit 3.3 Membina dan 3.3.3 Membina dan KB: Nilai murni: Menulis jawapan
6 menulis menulis jawapan Mensintesis Bertindak bijak secara kritis dan
perkataan, frasa, dan secara kritis dan kreatif kreatif,
Selamat ayat dengan betul. dengan KBAT: Ilmu: mencatat
Tinggal Stres betul. 1. menganalis Pendidikan maklumat,
is kesihatan membina
Minggu 7 2. mencipta kerangka dan
BCB: menulis
Bacaan luncuran karangan

kelompok 2
Tema 2 / Unit 5.1 Memahami dan 5.1.4 Memahami dan KB: Nilai murni: Menulis teks
6 menggunakan menggunakan pelbagai menaakul Berwaspada secara kohesi
golongan kata kerja dan kata dan koheren;
Seronoknya kata dengan betul bantu mengikut konteks KBAT: Ilmu: menghasilkan
Terapi minda mengikut konteks dengan betul. 1. menganalis Pendidikan penulisan
is kesihatan imaginatif dan
2. mencipta deskriptif; dan
KP: menulis ulasan
Verbal linguistik
kelompok 3
Tema 3 1.4 Bertutur, berbual 1.4.3 Berbual tentang KB: Nilai murni: Berkomunikasi
dan menyatakan sesuatu perkara Menghubungkaitk Bekerjasama secara
Komuniti permintaan tentang menggunakan kata ganti an bertatasusila
Prihatin sesuatu perkara nama Ilmu: bagi
daripada pelbagai yang sesuai dengan betul KBAT: Kemasyarakatan menyatakan
Unit 7 sumber dalam secara mengaplikasikan permintaan;
Program situasi formal dan bertatasusila. KP: memperoleh dan
Sarana tidak formal secara interpersonal menyampaikan
bertatasusila maklumat; dan
mengemukakan
Tanggungjawa pendapat
b bersama
Kelompok 2
Tema 3/ Unit 7 2.5 Membaca, 2.5.1 Membaca dan KB: Nilai murni: Membaca, Memindahka

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 11
memahami memahami bahan Membuat Muafakat memahami, dan n maklumat
Mentor dan menaakul untuk untuk memindahkan gambaran mental menaakul bahan dalam
Prihatin,Menti memindahkan maklumat Ilmu: untuk bentuk peta
Cemerlang maklumat yang dalam bentuk grafik KBAT: Kemasyarakatan memindahkan minda
terdapat dalam 1. menganalis maklumat
pelbagai bahan is BCB: dengan betul;
dengan betul 2. mencipta Bacaan Intensif serta
menghaslikan
idea baharu

Kelompok 3
Tema 3/ Unit 7 3.3 Membina dan 3.3.4 Membina kerangka KB: Nilai murni: Menulis jawapan
menulis dan Menjanakan idea Bekerjasama secara kritis dan
Ibu Bapa perkataan, frasa, dan menulis pelbagai jenis kreatif,
Pendorong ayat dengan betul karangan KBAT: Ilmu: mencatat
Kejayaan Murid 1. menganalis Kemasyarakatan maklumat,
is membina
2. mencipta KP: kerangka dan
Verbal linguistik menulis
karangan

kelompok 2
Tema 3/ Unit 7 4.3 Mengujarkan 4.3.1 Mengujarkan dialog KB: Nilai murni: Menyampaikan
bahasa dengan sebutan dan Menjanakan idea Kasih saying cerita dengan
Teater “Menara yang indah dan intonasi yang menggunakan
Tanggang” menggunakan betul, dan jelas, bahasa KBAT: Ilmu: pelbagai ayat
bahasa yang indah serta bahasa mencipta Kemasyarakatan yang
Minggu 8 badan dengan kreatif badan mengandungi
melalui lakonan yang kreatif melalui KP: bahasa yang
secara lakonan Kinestetik indah, serta
didik hibur. sebutan dan
intonasi yang
betul

kelompok 3
Tema 3/ Unit 7 5.1 Memahami dan 5.1.5 Memahami dan KB: Nilai murni: Menulis ayat
menggunakan menggunakan pelbagai Mengecam Bekerjasama secara mekanis

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 12
Jayakan Aktiviti golongan jenis kata adjektif, dengan betul dan
Sekolah kata dengan betul kata adverba, kata KBAT: Ilmu: kemas; menulis
mengikut konteks penguat, dan kata mengaplikasikan Kemasyarakatan ayat secara
penegas mengikut imlak dengan
konteks dengan betul. KP: tepat; mengedit
Verbal linguistik dan memurnikan
hasil
penulisan

kelompok 1
Tema 3/ Unit 8 1.4 Bertutur, berbual 1.4.4 Menyatakan KB: Nilai murni: Berkomunikasi
dan menyatakan permintaan tentang Menjanakan idea Prihatin secara
Projek Taman permintaan tentang sesuatu perkara dengan bertatasusila
Refleksologi sesuatu perkara memberikan alasan yang KBAT: Ilmu: bagi
daripada pelbagai sesuai menganalisis Reka bentuk dan menyatakan
sumber dalam dalam situasi formal dan Teknologi permintaan;
situasi formal dan tidak memperoleh dan
tidak formal secara formal secara KP: menyampaikan
bertatasusila. bertatasusila Interpersonal maklumat; dan
mengemukakan
pendapat

kelompok 2
Tema 3/ Unit 8 2.5 Membaca, 2.5.2 Membaca, KB: Nilai murni: Membaca,
memahami memahami dan Menaakul Rasional memahami, dan
Sumbangan dan menaakul untuk menaakul bahan untuk menaakul bahan
Kelas Alumni memindahkan memindahkan maklumat KBAT: Ilmu: untuk
maklumat yang mengikut keutamaan ke 1. menganalis Kemasyarakatan memindahkan
terdapat dalam dalam is maklumat
pelbagai bahan bentuk prosa 2. mencipta Pembelajaran dengan betul;
dengan betul konstruktivisme serta
menghaslikan
idea baharu

Kelompok 3
Tema 3/ Unit 8 3.5 Mencatat 3.5.2 Mencatat maklumat KB: Nilai murni: Menulis jawapan Analisis
maklumat daripada membandingbeza Kesyukuran secara kritis dan maklumat

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 13
Dahulu dan yang betul tentang pelbagai sumber dalam kan kreatif, dalam
Sekarang sesuatu perkara bentuk Ilmu: mencatat bentuk peta
daripada pelbagai grafik KBAT: Sejarah maklumat, minda
sumber. 1. menganalis membina
is Pembelajaran kerangka dan
2. mencipta kontekstual menulis
karangan

kelompok 2
Tema 3/ Unit 8 3.5 Mencatat 3.5.2 Mencatat maklumat KB: Nilai murni: Menulis jawapan Mencatat
maklumat daripada membandingbeza Kesyukuran secara kritis dan maklumat
Dahulu dan yang betul tentang pelbagai sumber dalam kan kreatif, dalam
Sekarang sesuatu perkara bentuk Ilmu: mencatat bentuk prosa
daripada pelbagai grafik Sejarah maklumat,
Minggu 9 sumber. membina
KBAT: Pembelajaran kerangka dan
1. kontekstual menulis
karangan
menganalisis
2. mencipta kelompok 2
Tema 3/ Unit 8 4.3 Mengujarkan 4.3.2 Mengujarkan dialog KB: Nilai murni: Berkomunikasi
bahasa yang dihasilkan untuk Menilai Kesyukuran secara
Orang Berbudi yang indah dan menyampaikan bertatasusila
Kita Berbahasa menggunakan mesej menggunakan KBAT: Ilmu: bagi
bahasa bahasa yang indah serta menilai Pendidikan moral bagi menyatakan
badan dengan kreatif bahasa permintaan;
melalui lakonan badan yang kreatif KP: memperoleh
secara melalui lakonan kinestetik dan
didik hibur menyampaikan
maklumat; dan
mengemukakan
pendapat

kelompok 2
Tema 3/ Unit 9 1.6 Berbicara untuk 1.6.2 Berbicara dengan KB: Nilai murni: Berkomunikasi
menyampaikan menerapkan Menjanakan idea Prihatin secara
Bekerjasama maklumat tentang bahasa yang indah untuk bertatasusila

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 14
Demi sesuatu perkara menyampaikan KBAT: Ilmu: bagi
Kecemerlangan daripada pelbagai maklumat dengan menganalisis Kemasyarakatan bagi menyatakan
sumber dengan tepat secara permintaan;
tepat secara bertatasusila. memperoleh
KP: dan
interpersonal menyampaikan
maklumat; dan
mengemukakan
pendapat

kelompok 2
Tema 3/ Unit 9 2.5 Membaca, 2.5.3 Membaca, KB: Nilai murni: Membaca,
memahami memahami, dan Menaakul Kesyukuran memahami, dan
Program dan menaakul untuk menaakul bahan untuk menaakul bahan
Sekolah Angkat memindahkan memindahkan maklumat KBAT: Ilmu: untuk
maklumat yang kepada 1. menganalis Kemasyarakatan memindahkan
terdapat dalam bentuk grafik, puisi atau is maklumat
pelbagai bahan prosa 2. mencipta BCB: dengan betul;
dengan betul. bacaan intensif serta
menghaslikan
idea baharu

kelompok 3
Tema 3/ Unit 9 3.9 Menulis ulasan 3.9.1 Menulis ulasan KB: Nilai murni: Menulis teks Mencatat
tentang pelbagai tentang bahan Mengitlak Kegigihan secara kohesi maklumat
Kejayaan bahan sastera dan sastera dan bukan dan koheren;
MilikKu bukan sastera yang sastera KBAT: Ilmu: menghasilkan
didengar, ditonton dengan menggunakan menganalisis Seni budaya penulisan
atau dibaca dengan ayat imaginatif dan
betul. yang gramatis. Pembelajaran deskriptif; dan
konstruktivisme menulis ulasan

kelompok 3
Tema 3/ Unit 9 3.9 Menulis ulasan 3.9.1 Menulis ulasan KB: Nilai murni: Menulis teks Menulis
tentang pelbagai tentang bahan Mengitlak Kegigihan secara kohesi ulasan
Kejayaan bahan sastera dan sastera dan bukan dan koheren; berdasarkan
MilikKu bukan sastera yang sastera KBAT: Ilmu: menghasilkan maklumat

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 15
didengar, ditonton dengan menggunakan menganalisis Seni budaya penulisan yang telah
Minggu 10 atau dibaca dengan ayat imaginatif dan diperoleh
betul. yang gramatis. Pembelajaran deskriptif; dan
konstruktivisme menulis ulasan

kelompok 3
Tema 3/ Unit 9 5.1 Memahami dan 5.1.6 Memahami dan KB: Nilai murni: Menulis teks
menggunakan menggunakan pelbagai Menghubungkaitk Prihatin secara kohesi
Kelas golongan kata hubung an dan koheren;
bimbingan kata dengan betul mengikut konteks dengan Ilmu: menghasilkan
mengikut konteks betul KBAT: Kemasyarakatan penulisan
mengaplikasikan imaginatif dan
Pembelajaran deskriptif; dan
kontekstual menulis ulasan

kelompok 3
Tema 4 1.6 Berbicara untuk 1.6.1 Berbicara untuk KB: Nilai murni: Berkomunikasi
Keselamatan menyampaikan mendapatkan Menganalisis Mematuhi secara
Diutamakan maklumat tentang maklumat yang tersurat peraturan bertatasusila
sesuatu perkara dan KBAT: bagi
Unit 10 daripada pelbagai tersirat untuk membuat menganalisis Ilmu: menyatakan
Selamat Dalam sumber dengan rumusan Pendidikan permintaan;
Perjalanan tepat secara dengan betul secara keselamatan Jalan memperoleh dan
bertatasusila. bertatasusila Raya menyampaikan
Peraturan maklumat; dan
Lawatan BCB: mengemukakan
Mencatat nota pendapat

kelompok 2
Tema 4/ Unit 2.6 Membaca 2.6.1 Membaca bahan KB: Nilai murni: Membaca,
10 pelbagai sastera untuk Menjanakan idea Mematuhi memahami, dan
bahan sastera dan menghasilkan idea peraturan menaakul bahan
Memori bukan sastera yang baharu KBAT: untuk
perjalana sesuai bagi mencipta Ilmu: memindahkan
memupuk Pendidikan maklumat
minat membaca keselamatan Jalan dengan betul;
Raya serta

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 16
menghaslikan
Pembelajaran idea baharu
kontekstual
kelompok 3
Tema 4/ Unit 3.6 Menulis untuk 3.6.1 Menulis untuk KB: Nilai murni: Menulis jawapan
10 menyampaikan menyampaikan Menghubungkaitk Menjaga secara kritis dan
maklumat tentang maklumat dengan an keselamatan diri kreatif,
Berwaspada di sesuatu perkara menggunakan idea mencatat
Kawasan Rehat dengan utama dan KBAT: Ilmu: maklumat,
dan Rawat menggunakan idea sampingan secara menganalisis Pendidikan moral membina
bahasa yang santun kohesi kerangka dan
Minggu 11 dan koheren Pembelajaran menulis
kontekstual karangan

kelompok 2
Tema 4/ Unit 4.4 Melafazkan dan 4.4.1 Melafazkan puisi KB: Nilai murni: Menulis teks
10 memahami puisi dengan sebutan yang Menganalisis Berwaspada secara kohesi
dengan intonasi yang jelas dan intonasi dan koheren;
Awasi betul menggunakan yang betul serta KBAT: Ilmu: menghasilkan
KeselamatanM bahasa yang indah memahami puisi menganalisis Pendidikan moral penulisan
u secara didik hibur tersebut. imaginatif dan
Pembelajaran deskriptif; dan
kontekstual menulis ulasan

kelompok 3
Tema 4/ Unit 5.1 Memahami dan 5.1.7 Memahami dan KB: Nilai murni: Menulis jawapan
10 menggunakan menggunakan pelbagai Membuat inferens Menghargai secara kritis dan
golongan kata tugas keselamatan kreatif,
Prihatin kata dengan betul mengikut konteks dengan mencatat
sentiasa mengikut konteks. betul. KBAT: Ilmu: maklumat,
menilai Pendidikan moral membina
kerangka dan
Pembelajaran menulis
kontekstual karangan

kelompok 2
Tema 4/ Unit 1.7 Berbincang dan 1.7.2 Berbincang dan KB: Nilai murni: Berkomunikasi Menganalisis

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 17
11 mengemukakan mengemukakan Menganalisis Mementingkan secara maklumat
pendapat tentang pendapat secara kritis keselamatan bertatasusila dengan
Awasi diri di sesuatu perkara dan kreatif KBAT: bagi menaakul
Dalam Feri daripada pelbagai dengan menggunakan 1. menganalis Ilmu: menyatakan bahan. Murid
sumber secara ayat yang is Pendidikan permintaan; membuat
bertatasusila. gramatis secara 2. menilai keselamatan Jalan memperoleh hipotesis
bertatasusila Raya dan
menyampaikan
Pembelajaran luar maklumat; dan
bilik darjah mengemukakan
pendapat
Pembelajaran
berasaskan projek kelompok 2
Tema 4/ Unit 1.7 Berbincang dan 1.7.2 Berbincang dan KB: Nilai murni: Berkomunikasi Pembentang
11 mengemukakan mengemukakan Menganalisis Mementingkan secara an
pendapat tentang pendapat secara kritis keselamatan bertatasusila memberikan
Awasi diri di sesuatu perkara dan kreatif bagi pendapat
Dalam Feri daripada pelbagai dengan menggunakan KBAT: Ilmu: menyatakan
sumber secara ayat yang 1. Pendidikan permintaan;
bertatasusila. gramatis secara keselamatan Jalan memperoleh
bertatasusila menganalisis Raya dan
2. menilai menyampaikan
Pembelajaran luar maklumat; dan
bilik darjah mengemukakan
pendapat
Pembelajaran
berasaskan projek kelompok 2
Tema 4/ Unit 2.6 Membaca 2.6.2 Membaca bahan KB: Nilai murni: Membaca, Murid
11 pelbagai bukan sastera Mereka cipta Berhati-hati memahami, dan membuat
bahan sastera dan untuk menghasilkan idea menaakul bahan pengubahsu
Peka akan bukan sastera yang baharu KBAT: Ilmu: untuk aian dan
Keselamatan di sesuai bagi mencipta Pendidikan moral memindahkan menghasilka
Pasar memupuk maklumat n idea kreatif
minat membaca. BCB: dengan betul;
Minggu 12 Bacaan imbasan serta
dan luncuran menghaslikan
idea baharu

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 18
kelompok 3
Tema 4/ Unit 3.6 Menulis untuk 3.6.2 Menulis untuk KB: Nilai murni: Menulis jawapan Murid
11 menyampaikan menyampaikan Menjanakan idea Prihatin secara kritis dan menaakul
maklumat tentang maklumat dalam bentuk kreatif, maklumat
Keselamatan di sesuatu perkara karangan berformat KBAT: Ilmu: mencatat iaitu
Pangsapuri dengan dengan menganalisis Pendidikan moral maklumat, mengumpul
menggunakan menggunakan bahasa membina maklumat
bahasa yang santun yang BCB: kerangka dan untuk
santun. Mencatat nota menulis membuat
karangan kesimpulan

kelompok 2
Tema 4/ Unit 4.4 Melafazkan dan 4.4.2 Mencipta puisi KB: Nilai murni: Menulis teks
11 memahami puisi menggunakan bahasa Mereka cipta Mengutamakan secara kohesi
dengan intonasi yang yang indah dan keselamatan dan koheren;
Waspada betul menggunakan melafazkannya dengan menghasilkan
sentiasa bahasa yang indah sebutan yang jelas dan KBAT: Ilmu: penulisan
secara didik hibur. intonasi mencipta Pendidikan moral imaginatif dan
yang betul serta deskriptif; dan
memahami puisi tersebut KP: menulis ulasan
verbal linguistik
Tema 4/ Unit 1.4 Bertutur, berbual 1.4.1 Bertutur tentang KB: Nilai murni: Berkomunikasi
12 dan menyatakan sesuatu perkara menjanakan idea Berhati-hati secara
permintaan tentang daripada pelbagai bertatasusila
Nasihat Guru sesuatu perkara sumber dengan KBAT: Ilmu: bagi
daripada pelbagai menggunakan ayat yang menganalisis Teknologi menyatakan
sumber dalam gramatis maklumat dan permintaan;
situasi formal dan dalam situasi formal dan komunikasi memperoleh dan
tidak formal secara tidak menyampaikan
bertatasusila formal secara KP: maklumat; dan
bertatasusila interpersonal mengemukakan
pendapat

kelompok 2
Tema 4/ Unit 2.5 Membaca, 2.5.1 Membaca dan KB: Nilai murni: Membaca,
12 memahami memahami bahan Mereka cipta Berwaspada memahami, dan Murid

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 19
dan menaakul untuk untuk memindahkan menaakul bahan mereka
Pembayaran memindahkan maklumat KBAT: Ilmu: untuk membuat
dalam Talian maklumat yang dalam bentuk grafik mencipta Teknologi memindahkan rekaan
terdapat dalam maklumat dan maklumat bentuk
pelbagai bahan komunikasi dengan betul; maklumat
dengan betul serta
Pembelajaran menghaslikan
kontekstual idea baharu

kelompok 3

Tema 4/ Unit 3.3 Membina dan 3.3.3 Membina dan KB: Nilai murni: Menulis jawapan
12 menulis menulis jawapan menilai Bertindak bijak secara kritis dan
perkataan, frasa, dan secara kritis dan kreatif kreatif,
Pujukan dalam ayat dengan betul. dengan Ilmu: mencatat
Talian betul. KBAT: Teknologi maklumat,
menilai maklumat dan membina
Minggu 13 komunikasi kerangka dan
menulis
BCB: karangan
Bacaan intensif
kelompok 2
Tema 4/ Unit 5.1 Memahami dan 5.1.4 Memahami dan KB: Nilai murni: Berkomunikasi
12 menggunakan menggunakan pelbagai Membuat Prihatin secara
golongan kata kerja dan kata gambaran mental bertatasusila
kata dengan betul bantu mengikut konteks Ilmu: bagi
Bersama-sama mengikut konteks dengan betul. KBAT: Teknologi menyatakan
Melayari 1. menganalis maklumat dan permintaan;
Internet is komunikasi memperoleh dan
2. menilai menyampaikan
KP: maklumat; dan
Verbal linguistik mengemukakan
pendapat

kelompok 2

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 20
Penilaian 2
Tema 5 1.5 Bercerita dan 1.5.1 Bercerita dengan KB: Nilai murni: Menyampaikan
Pupuk menceritakan sebutan dan Menaakul Keberanian cerita dengan
Perpaduan sesuatu perkara intonasi yang betul menggunakan
semula dengan dengan KBAT: Ilmu: pelbagai ayat
Unit 13 tepat menggunakan pelbagai menganalisis Kemasyarakatan yang
menggunakan ayat yang mengandungi
Sahutlah sebutan yang jelas mengandungi bahasa KP: bahasa yang
Cabaran dan intonasi yang yang indah Verbal linguistik indah, serta
betul. sebutan dan
intonasi yang
betul
Tema 5/ unit 2.2 Membaca dan 2.2.3 Membaca dan KB: Nilai murni: Membaca dan
13 memahami memahami ayat Menganalisis Perpaduan memahami ayat
perkataan, yang mengandungi yang
Trio Kesateria frasa dan ayat perkataan KBAT: Ilmu: mengandungi
daripada pelbagai berimbuhan dalam bahan menganalisis Sosiobudaya perkataan
sumber dengan bacaan prosa dan puisi berimbuhan
sebutan yang betul dengan BCB: dengan
sebutan yang betul Bacaan intensif sebutan yang
betul; serta
membaca jenis
ayat
dan ragam ayat
secara mekanis
dengan betul
Tema 5/ unit 3.7 Menghasilkan 3.7.1 Menghasilkan KB: Nilai murni: Menulis teks
13 penulisan kreatif perenggan yang Menjanakan idea Toleransi secara kohesi
dalam pelbagai kohesi dan koheran dan koheren;
Harmoninya genre dengan betul dengan KBAT: Ilmu: menghasilkan
Kampung betul. 1. menganalis Kemasyarakatan penulisan
Sentosa is imaginatif dan
2. mencipta Pembelajaran deskriptif; dan
konstruktivisme menulis ulasan

kelompok 3

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 21
Tema 5/ unit 4.1 Menyebut dan 4.1.1 Menyebut dan KB: Nilai murni: Menulis teks
13 memahami unsur memahami seni kata lagu Mereka cipta Hormat- secara kohesi
seni dengan menghormati dan koheren;
1 Malaysia dalam lagu melalui melahirkan imaginasi KBAT: menghasilkan
nyanyian secara didik melalui penghasilan 1. menganalis Ilmu: penulisan
Minggu 14 hibur. karya sastera. is Pendidikan muzik imaginatif dan
2. mencipta deskriptif; dan
Pembelajaran menulis ulasan
konstrutivisme
kelompok 3
Tema 5/ unit 5.2 Memahami dan 5.2.2 Memahami dan KB: Nilai murni: Menyampaikan
13 Menggunakan menggunakan pelbagai Menjanakan idea Hormat- cerita dengan
pembentukan kata jenis kata ganda menghormati menggunakan
Hari Keluarga yang dalam pelbagai situasi KBAT: pelbagai ayat
Kampung sesuai dalam dengan betul. menganalisis Ilmu: yang
Sejahtera pelbagai Sosiobudaya mengandungi
situasi dengan betul bahasa yang
Pembelajaran indah, serta
kontekstual sebutan dan
intonasi yang
betul
kelompok 3
Tema 5/ unit 1.5 Bercerita dan 1.5.2 Menceritakan KB: Nilai murni: Menyampaikan
14 menceritakan sesuatu perkara Menghubungkaitk Semangat cerita dengan
sesuatu perkara dengan sebutan dan an bermasyarakat menggunakan
Seikat Bagai semula dengan intonasi yang pelbagai ayat
Sirih,Serumpun tepat betul menggunakan KBAT: Ilmu: yang
Bagai Serai menggunakan pelbagai ayat menganalisis Pendidikan moral mengandungi
sebutan yang jelas yang mengandungi bahasa yang
dan intonasi yang bahasa yang KP: indah, serta
betul. indah. Verbal linguistik sebutan dan
intonasi yang
betul

kelompok 3
Tema 5/ unit 2.3 Membaca kuat 2.3.1 Membaca sesuatu KB: Nilai murni: Membaca dan

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 22
14 pelbagai bahan bahan yang Mengecam Bekerjasama memahami ayat
bacaan dengan mengandungi pelbagai yang
Juara lancar, jenis ayat KBAT: Ilmu: mengandungi
Persembahan sebutan yang jelas dan ragam ayat secara mengaplikasikan Pendidikan muzik perkataan
Multimedia dan intonasi yang mekanis berimbuhan
betu KP: dengan
interpersonal sebutan yang
betul; serta
membaca jenis
ayat
dan ragam ayat
secara mekanis
dengan betul
Tema 5/ unit 3.7 Menghasilkan 3.7.2 Menghasilkan KB: Nilai murni: Menulis teks Murid
14 penulisan kreatif penulisan Menganalisis Toleransi secara kohesi menaakul
dalam pelbagai imaginatif dan deskriptif dan koheren; maklumat
Suburkan genre dengan betul dengan bahasa yang KBAT: Ilmu: menghasilkan dengan
Perpaduan menarik menganalisis Sejarah penulisan mengumpul
imaginatif dan maklumat
Pembelajaran deskriptif; dan untuk
konstrutivisme menulis ulasan dijadikan
sebuah
kelompok 3 rumusan
Tema 5/ unit 3.7 Menghasilkan 3.7.2 Menghasilkan KB: Nilai murni: Menulis teks Murid
14 penulisan kreatif penulisan Menganalisis Toleransi secara kohesi menulis
dalam pelbagai imaginatif dan deskriptif dan koheren; karangan
Suburkan genre dengan betul dengan bahasa yang KBAT: Ilmu: menghasilkan
Perpaduan menarik menganalisis Sejarah penulisan
imaginatif dan
Minggu 15 Pembelajaran deskriptif; dan
konstrutivisme menulis ulasan

kelompok 3
Tema 5/ unit 4.1 Menyebut dan 4.1.2 Memahami dan KB: Nilai murni: Menulis teks
14 memahami unsur mengubah suai seni kata Mereka cipta Patriotisme secara kohesi
seni lagu secara dan koheren;
Mekarnya dalam lagu melalui bebas dan KBAT: Ilmu: menghasilkan

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 23
Perpaduan nyanyian secara didik mempersembahkannya mencipta Pendidikan Muzik penulisan
hibur. melalui nyanyian imaginatif dan
secara didik hibur. Pembelajaran deskriptif; dan
konstruktivisme menulis ulasan

kelompok 3
Tema 5/ unit 1.3 Mendengar, 1.3.2 Mendengar, KB: Nilai murni: Memberikan
15 memahami dan memahami dan Menjanakan idea Hormat- respons dengan
memberikan memberikan respons menghormati betul terhadap
Rahsia respons terhadap terhadap ayat KBAT: jenis ayat dan
Kejayaan sesuatu arahan, tanya dengan betu mengaplikasikan Ilmu: ragam ayat yang
Negara soalan, dan Pendidikan moral diperdengarkan
pesanan yang
didengar dengan KP: kelompok 1
betul. Verbal linguistik
Tema 5/ unit 2.4 Membaca dan 2.4.3 Membaca dan KB: Nilai murni: Membaca dan Murid
15 memahami memahami Menganalisis Kesyukuran memahami menganalisis
maklumat maklumat yang tersurat maklumat untuk data/maklum
yang tersurat dan dan membuat ulasan, at
Perpaduan tersirat daripada tersirat untuk membuat KBAT: Ilmu: rumusan dan
Menjanakan pelbagai bahan untuk keputusan dengan menganalisis Ekonomi keputusan
Perpaduan memberikan respons memberikan dengan betul
dengan betul. alasan. BCB:
Bacaan intensif kelompok 2
Tema 5/ unit 2.4 Membaca dan 2.4.3 Membaca dan KB: Nilai murni: Membaca dan Murid
15 memahami memahami Menganalisis Kesyukuran memahami membuat
maklumat maklumat yang tersurat maklumat untuk pembentang
Perpaduan yang tersurat dan dan KBAT: Ilmu: membuat ulasan, an dengan
Menjanakan tersirat daripada tersirat untuk membuat menganalisis Ekonomi rumusan dan memberi
Perpaduan pelbagai bahan untuk keputusan dengan keputusan alas an dan
memberikan respons memberikan BCB: dengan betul keputusan
dengan betul. alasan. Bacaan intensif
kelompok 2
Tema 5/ unit 3.8 Mengedit dan 3.8.2 Mengedit dan KB: Nilai murni: Menulis ayat
15 memurnikan hasil memurnikan hasil mengecam Kesyukuran secara mekanis
penulisan dengan penulisan. dengan betul dan
Nikmat betul. Ilmu: kemas; menulis

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 24
Perpaduan KBAT: Ekonomi ayat secara
mengaplikasikan imlak dengan
Minggu 16 Teknologi tepat; mengedit
maklumat dan dan memurnikan
komunikasi hasil
penulisan

kelompok 1
Tema 5/ unit 5.2 Memahami dan 5.2.3 Memahami dan KB: Nilai murni: Menyampaikan
15 Menggunakan menggunakan pelbagai Menghubungkaitk Harmoni cerita dengan
pembentukan kata kata majmuk dalam an menggunakan
Sehati yang pelbagai situasi dengan Ilmu: pelbagai ayat
memburu sesuai dalam betul. KBAT: Ekonomi yang
Impian pelbagai menganalisis mengandungi
situasi dengan betul. KP: bahasa yang
Verbal linguistik indah, serta
sebutan dan
intonasi yang
betul

kelompok 3
Tema 6 1.3 Mendengar, 1.3.1 Mendengar, KB: Nilai murni: Memberikan
memahami dan memahami dan menjanakan idea Patriotisme respons dengan
Semangat memberikan memberikan respons betul terhadap
Cinta akan respons terhadap terhadap KBAT: Ilmu: jenis ayat dan
Negara sesuatu arahan, sesuatu arahan mengaplikasikan Pendidikan Moral ragam ayat yang
soalan, dan berdasarkan ayat diperdengarkan
Unit 16 pesanan yang perintah dalam pelbagai KP:
didengar dengan situasi Verbal linguistik kelompok 1
Terapkan Jati betul. dengan betul.
Diri
Tema 6/ unit 2.3 Membaca kuat 2.3.2 Membaca pelbagai KB: Nilai murni: Membaca dan
16 pelbagai bahan bahan yang Menjanakan idea Patriotisme memahami ayat
bacaan dengan mengandungi ayat yang
Karnival lancar, tunggal, dan KBAT: Ilmu: mengandungi
Bahasa Melayu sebutan yang jelas ayat majmuk dengan menganalisis Pendidikan Moral perkataan
dan intonasi yang pelbagai berimbuhan

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 25
betul keterangan secara BCB: dengan
mekanis Mencatat nota sebutan yang
betul; serta
membaca jenis
ayat
dan ragam ayat
secara mekanis
dengan betul

kell
ompok 1

Tema 6/ unit 3.4 Menulis imlak 3.4.1 Menulis perkataan KB: Nilai murni: Menulis ayat
16 dengan dan frasa Mengecam Patriotisme secara mekanis
tepat. dengan menggunakan dengan betul dan
Pejuang ejaan KBAT: Ilmu: kemas; menulis
Bahasa yang tepat secara imlak mengaplikasikan Pendidikan Moral ayat secara
imlak dengan
BCB: tepat; mengedit
Menulis secara dan memurnikan
mekanis hasil
penulisan

kelompok 1
Tema 6/ unit 4.2 Mengujarkan 4.2.1 Mengujarkan cerita KB: Nilai murni: Menyampaikan Murid
16 bahasa menggunakan bahasa Mensintesis Patriotisme cerita dengan menganalisis
yang indah dan yang indah menggunakan maklumat
Saya Bangga menggunakan dengan sebutan dan KBAT: Ilmu: pelbagai ayat dalam cerita
Berbahasa bahasa intonasi yang betul dan menganalisis Pendidikan Moral yang kemudian
Melayu badan secara kreatif jelas. mengandungi menyatukan
semasa bercerita KP: bahasa yang nya menjadi
Minggu 17 secara Verbal linguistik indah, serta idea untuk
didik hibur. sebutan dan megujarkan
intonasi yang cerita
betul

kelompok 3

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 26
Tema 6/ unit 5.1 Memahami dan 5.1.5 Memahami dan KB: Nilai murni: Menulis jawapan
16 menggunakan menggunakan pelbagai Menjanakan idea Patriotisme secara kritis dan
golongan jenis kata adjektif, kreatif,
Catatan Jian kata dengan betul kata adverba, kata menganalisis Ilmu: mencatat
Hui mengikut konteks penguat, dan kata Pendidikan Moral maklumat,
penegas mengikut membina
konteks dengan betul. BCB: kerangka dan
Mencatat nota menulis
karangan

kelompok 2
Tema 6/ unit 1.3 Mendengar, 1.3.2 Mendengar, KB: Nilai murni: Memberikan
17 memahami dan memahami dan Menghubungkaitk Patriotisme respons dengan
memberikan memberikan respons an betul terhadap
Hormati respons terhadap terhadap ayat Ilmu: sejarah jenis ayat dan
Bendera Kita sesuatu arahan, tanya dengan betul KBAT: ragam ayat yang
soalan, dan menganalisis Pembelajaran diperdengarkan
pesanan yang kontekstual
didengar dengan
betul.
Tema 6/ unit 2.4 Membaca dan 2.4.2 Membaca dan KB: Nilai murni: Membaca dan Menganalisis
17 memahami memahami Mengitlak Patriotisme memahami maklumat
maklumat maklumat yang tersurat maklumat untuk tersurat dan
Harumkan yang tersurat dan dan KBAT: Ilmu: membuat ulasan, tersirat
Nama Malaysia tersirat daripada tersirat untuk membuat 1.menganalisis Pendidikan moral rumusan dan
pelbagai bahan untuk rumusan 2. menilai keputusan
memberikan respons dengan betul. Pembelajaran dengan betul
dengan betul kontekstual
kelompok 2
Tema 6/ unit 2.4 Membaca dan 2.4.2 Membaca dan KB: Nilai murni: Membaca dan Murid
17 memahami memahami Mengitlak Patriotisme memahami membuat
maklumat maklumat yang tersurat maklumat untuk rumusan
Harumkan yang tersurat dan dan KBAT: Ilmu: membuat ulasan,
Nama Malaysia tersirat daripada tersirat untuk membuat 1.menganalisis Pendidikan moral rumusan dan
pelbagai bahan untuk rumusan 2. menilai keputusan
Minggu 18 memberikan respons dengan betul. Pembelajaran dengan betul
dengan betul kontekstual

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 27
kelompok 2
Tema 6/ unit 3.4 Menulis imlak 3.4.2 Menulis pelbagai KB: Nilai murni: Menulis ayat
17 dengan teks prosa Mengecam Bertanggungjawab secara mekanis
tepat. dengan ejaan dan tanda dengan betul dan
Jeneral Tan Sri baca KBAT: Ilmu: kemas; menulis
Radzali bin yang tepat secara imlak mengaplikasikan Sejarah ayat secara
Daud imlak dengan
Pembelajaran tepat; mengedit
kontekstual dan memurnikan
hasil
penulisan

kelompok 1
Tema 6/ unit 5.1 Memahami dan 5.1.7 Memahami dan KB: Nilai murni: Menulis teks
17 menggunakan menggunakan pelbagai Menaakul Berani secara kohesi
golongan kata tugas dan koheren;
Biar Putih kata dengan betul mengikut konteks dengan KBAT: Ilmu: menghasilkan
Tulang mengikut konteks betul. menganalisis Pendidikan Moral penulisan
imaginatif dan
KP: deskriptif; dan
verbal linguistik menulis ulasan

kelompok 3
Tema 6/ unit 1.4 Bertutur, berbual 1.4.3 Berbual tentang KB: Nilai murni: Berkomunikasi
18 dan menyatakan sesuatu perkara Menjanakan idea Prihatin secara
permintaan tentang menggunakan kata ganti bertatasusila
Citra Pendidik sesuatu perkara nama KBAT: Ilmu: bagi
daripada pelbagai yang sesuai dengan betul mengaplikasikan Pendidikan menyatakan
sumber dalam secara permintaan;
situasi formal dan bertatasusila. Pembelajaran memperoleh dan
tidak formal secara kontekstual menyampaikan
bertatasusila maklumat; dan
mengemukakan
pendapat

kelompok 2
Tema 6/ unit 2.4 Membaca dan 2.4.2 Membaca dan KB: Nilai murni: Membaca dan Menganalisis

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 28
18 memahami memahami membuat Cinta akan Negara memahami maklumat
maklumat maklumat yang tersurat kesimpulan maklumat untuk dengan cara
Utamakan yang tersurat dan dan Ilmu: membuat ulasan, mengumpul
Barangan tersirat daripada tersirat untuk membuat KBAT: Ekonomi rumusan dan
Buatan pelbagai bahan untuk rumusan 1. menganalis keputusan
Malaysia memberikan respons dengan betul. is KP: dengan betul
dengan betul 2. menilai Verbal linguistik
kelompok 2
Tema 6/ unit 2.4 Membaca dan 2.4.2 Membaca dan KB: Nilai murni: Membaca dan Murid
18 memahami memahami membuat Cinta akan Negara memahami membuat
maklumat maklumat yang tersurat kesimpulan maklumat untuk rumusan
Utamakan yang tersurat dan dan Ilmu: membuat ulasan,
Barangan tersirat daripada tersirat untuk membuat KBAT: Ekonomi rumusan dan
Buatan pelbagai bahan untuk rumusan 1. keputusan
Malaysia memberikan respons dengan betul. dengan betul
Minggu 19 dengan betul menganalisis KP:
2. menilai Verbal linguistik kelompok 2
Tema 6/ unit 3.7 Menghasilkan 3.7.1 Menghasilkan KB: Nilai murni: Menulis teks Menganalisis
18 penulisan kreatif perenggan yang Menjanakan idea Prihatin secara kohesi maklumat
dalam pelbagai kohesi dan koheran dan koheren; untuk
Pengorbanan genre dengan betul dengan KBAT: Ilmu: menghasilkan dijadikan
Wira Negara betul menganalisis Sejarah penulisan sebagai isi
imaginatif dan karangan
BCB: mencatat deskriptif; dan
nota menulis ulasan

kelompok 3
Tema 6/ unit 5.1 Memahami dan 5.1.6 Memahami dan KB: Nilai murni: Menulis ayat
18 menggunakan menggunakan pelbagai menjanakan idea Semangat secara mekanis
golongan kata hubung bermasyarakat dengan betul dan
Kita sudah kata dengan betul mengikut konteks dengan KBAT: kemas; menulis
Berjaya mengikut konteks. betu menganalisis Ilmu: ayat secara
Reka bentuk dan imlak dengan
teknologi tepat; mengedit
dan memurnikan
Pembelajaran hasil
konstruktivisme penulisan

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 29
kelompok 1
Tema 7 1.4 Bertutur, berbual 1.4.1 Bertutur tentang KB: Nilai murni: Berkomunikasi
dan menyatakan sesuatu perkara Menjanakan idea Menghargai secara
Indahnya permintaan tentang daripada pelbagai warisan bertatasusila
Warisan Kita sesuatu perkara sumber dengan KBAT: bagi
daripada pelbagai menggunakan ayat yang mengaplikasikan Ilmu: menyatakan
Unit 19 sumber dalam gramatis Kebudayaan permintaan;
Seni situasi formal dan dalam situasi formal dan memperoleh dan
Persembahan tidak formal secara tidak KP: menyampaikan
bertatasusila. formal secara Verbal linguistik maklumat; dan
bertatasusila mengemukakan
pendapat

kelompok 1
Tema 7 / unit 2.4 Membaca dan 2.4.3 Membaca dan KB: Nilai murni: Membaca dan Murid
19 memahami memahami menyelesaikan rasional memahami mengenal
maklumat maklumat yang tersurat masalah maklumat untuk pasti
Persembahan yang tersurat dan dan Ilmu: membuat ulasan, masalah
Muzik yang tersirat daripada tersirat untuk membuat KBAT: Pendidikan muzik rumusan dan untuk dinilai
Istimewa pelbagai bahan untuk keputusan dengan menilai keputusan dan
memberikan respons memberikan Pembelajaran dengan betul membuat
dengan betul alasan. koperatif keputusan
Tema 7 / unit 3.3 Membina dan 3.3.3 Membina dan KB: Nilai murni: Menulis jawapan
19 menulis menulis jawapan menjanakan idea Kegigihan secara kritis dan
perkataan, frasa, dan secara kritis dan kreatif kreatif,
Kisah Penggiat ayat dengan betul dengan KBAT: Ilmu: pendidikan mencatat
Seni Telepuk betul. menganalisis seni visual maklumat,
membina
Minggu 20 KMD: meramal kerangka dan
menulis
karangan
kelompok 2
Tema 7 / unit 4.2 Mengujarkan 4.2.2 Mengujarkan cerita KB: Nilai murni: Menyampaikan
19 bahasa menggunakan bahasa KB: Kesyukuran cerita dengan
yang indah dan yang indah dan menjanakan idea menggunakan
menggunakan ayat yang gramatis untuk Ilmu: pelbagai ayat

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 30
bahasa menyampaikan idea Kesenian yang
badan secara kreatif dengan KBAT: mengandungi
Kisah Hidup semasa bercerita bahasa badan yang menganalisis KP: bahasa yang
Sepotong Kayu secara kreatif. Verbal linguistik indah, serta
didik hibur sebutan dan
intonasi yang
betul
kelompok 3

Tema 7 / unit 5.2 Memahami dan 5.2.3 Memahami dan KB: Nilai murni: Menulis teks
19 Menggunakan menggunakan pelbagai mereka cipta Merendah diri secara kohesi
pembentukan kata kata majmuk dalam dan koheren;
Ikutlah Resmi yang pelbagai situasi dengan KBAT: Ilmu: menghasilkan
Padi sesuai dalam betul. mencipta Pendidikan muzik penulisan
pelbagai imaginatif dan
situasi dengan betul. Pembelajaran deskriptif; dan
konstruktivisme menulis ulasan
kelompok 3
Tema 7 / unit 1.4 Bertutur, berbual 1.4.2 Berbual tentang KB: Nilai murni: Berkomunikasi
20 dan menyatakan sesuatu perkara Menjanakan idea Menghargai secara
permintaan tentang menggunakan kata warisan bertatasusila
Peliharalah sesuatu perkara gelaran yang KBAT: bagi
Warisan Kita daripada pelbagai sesuai secara Mengaplikasikan Ilmu: menyatakan
sumber dalam bertatasusila. Sejarah permintaan;
situasi formal dan memperoleh dan
tidak formal secara KP: menyampaikan
bertatasusila. Verbal linguistik maklumat; dan
mengemukakan
pendapat
kelompok 2
Tema 7 / unit 2.4 Membaca dan 2.4.1 Membaca dan KB: Nilai murni: Membaca dan
20 memahami memahami merumuskan Menghargai memahami
maklumat maklumat yang tersurat warisan maklumat untuk
Menghayati yang tersurat dan dan KBAT: membuat ulasan,
Karya Sastera tersirat daripada tersirat untuk membuat menilai Ilmu: sastera rumusan dan
pelbagai bahan untuk ulasan keputusan
memberikan respons dengan betul Pembelajaran dengan betul

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 31
dengan betul kontekstual kelompok 2
Tema 7 / unit 3.3 Membina dan 3.3.4 Membina kerangka KB: Nilai murni: Menulis jawapan Murid
20 menulis dan Mensintesis Menghargai secara kritis dan membina
perkataan, frasa, dan menulis pelbagai jenis warisan kreatif, kerangka
Menimba ilmu ayat dengan betul. karangan KBAT: mencatat karangan
di Muzium menganalisis Ilmu: maklumat,
Diraja Sejarah membina
kerangka dan
Minggu 21 menulis
Pembelajaran karangan
konstruktivisme kelompok 2

Tema 7 / unit 3.3 Membina dan 3.3.4 Membina kerangka KB: Nilai murni: Menulis jawapan Murid
20 menulis dan Mensintesis Menghargai secara kritis dan menulis
perkataan, frasa, dan menulis pelbagai jenis warisan kreatif, karangan
Menimba ilmu ayat dengan betul. karangan KBAT: mencatat berdasarkan
di Muzium menganalisis Ilmu: maklumat, kerangka
Diraja Sejarah membina karangan
kerangka dan
menulis
Pembelajaran karangan
konstruktivisme kelompok 2

Tema 7 / unit 4.3 Mengujarkan 4.3.1 Mengujarkan dialog KB: Nilai murni: Menyampaikan Murid
20 bahasa dengan sebutan dan Mereka cipta Menghargai cerita dengan mereka cipta
yang indah dan intonasi yang warisan menggunakan bagaimana
Tetamu dari menggunakan betul, dan jelas, bahasa KBAT: pelbagai ayat melakonkan
Planet Zefira bahasa yang indah serta bahasa mencipta Ilmu: yang watak
badan dengan kreatif badan Kesenian mengandungi
melalui lakonan yang kreatif melalui bahasa yang
secara lakonan Pembelajaran indah, serta
didik hibur. konstruktivisme sebutan dan
intonasi yang
betul
kelompok 3

SEMESTER 2

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 32
Tema 7 / unit 1.4 Bertutur, berbual 1.4.3 Berbual tentang KB: Nilai murni: Berkomunikasi
21 dan menyatakan sesuatu perkara Menjanakan idea Bekerjasama secara
permintaan tentang menggunakan kata ganti KBAT: bertatasusila
Bagai Aur sesuatu perkara nama mengaplikasikan Ilmu: bagi
dengan Tebing daripada pelbagai yang sesuai dengan betul Kebudayaan menyatakan
sumber dalam secara permintaan;
situasi formal dan bertatasusila Pembelajaran memperoleh dan
tidak formal secara kontekstual menyampaikan
bertatasusila maklumat; dan
mengemukakan
pendapat
kelompok 2
Tema 7 / unit 2.5 Membaca, 2.5.2 Membaca, KB: Nilai murni: Membaca, Murid
21 memahami memahami dan menyelesaikan Berbudi bahasa memahami, dan menaakul
dan menaakul untuk menaakul bahan untuk masalah menaakul bahan maklumat
Meraikan memindahkan memindahkan maklumat Ilmu: untuk iaitu
Tetamu maklumat yang mengikut keutamaan ke KBAT: Kebudayaan memindahkan mengumpul
terdapat dalam dalam 1. menganalis maklumat maklumat
pelbagai bahan bentuk prosa is Pembelajaran dengan betul;
dengan betul 2. menilai kontekstual serta
menghaslikan
idea baharu
kelompok 3
Tema 7 / unit 2.5 Membaca, 2.5.2 Membaca, KB: Nilai murni: Membaca, Murid
21 memahami memahami dan menyelesaikan Berbudi bahasa memahami, dan memindahka
dan menaakul untuk menaakul bahan untuk masalah menaakul bahan n maklumat
Meraikan memindahkan memindahkan maklumat Ilmu: untuk dalam
Tetamu maklumat yang mengikut keutamaan ke KBAT: Kebudayaan memindahkan bentuk prosa
terdapat dalam dalam 1. maklumat
pelbagai bahan bentuk prosa Pembelajaran dengan betul;
dengan betul menganalisis kontekstual serta
2. menilai menghaslikan
idea baharu
kelompok 3
Tema 7 / unit 3.5 Mencatat 3.5.2 Mencatat maklumat KB: Nilai murni: Menulis jawapan Murid
21 maklumat daripada Membuat Menghargai secara kritis dan menaakul
yang betul tentang pelbagai sumber dalam gambaran mental warisan kreatif, dengan

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 33
Permainan sesuatu perkara bentuk mencatat mengumpul
Tradisional daripada pelbagai grafik KBAT: Ilmu: maklumat, maklumat
Masyarakat sumber menganalisis Kebudayaan membina kemudian
Kita kerangka dan mencatatnya
KP: menulis dalam
Verbal linguistik karangan bentuk grafik
kelompok 2
Tema 7 / unit 5.3 Memahami dan 5.3.1 Memahami dan KB: Nilai murni: Menulis ayat
21 membina membina ayat songsang Mensintesis Rasional secara mekanis
ayat yang betul yang betul dalam dengan betul dan
Masakan dalam pelbagai situasi . Aktiviti PDP: Ilmu: kemas; menulis
Dalam Buluh pelbagai situasi Menggabungkan Kebudayaan ayat secara
idea dan imlak dengan
menggubal Pembelajaran tepat; mengedit
semula konstruktivisme dan memurnikan
hasil
KBAT: penulisan
mengaplikasikan kelompok 1

Tema 8 1.4 Bertutur, berbual 1.4.4 Menyatakan KB: Nilai murni: Berkomunikasi
dan menyatakan permintaan tentang menghubungkaitk Menghargai alam secara
Damainya permintaan tentang sesuatu perkara dengan an bertatasusila
Bumiku sesuatu perkara memberikan alasan yang Ilmu: bagi
daripada pelbagai sesuai Aktiviti PDP: Reka bentuk dan menyatakan
Unit 22 sumber dalam dalam situasi formal dan Mengaitkan idea teknologi permintaan;
situasi formal dan tidak dan menyatakan memperoleh dan
Baja Organik tidak formal secara formal secara pertalian KP: menyampaikan
Cecair Mesra bertatasusila bertatasusila Verbal linguistik maklumat; dan
Bumi KBAT: mengemukakan
menganalisis pendapat
kelompok 2
Tema 8 / unit 2.5 Membaca, 2.5.3 Membaca, KB: Nilai murni: Membaca,
22 memahami memahami, dan Mereka cipta Menghargai alam memahami, dan
dan menaakul untuk menaakul bahan untuk menaakul bahan
Penghalau memindahkan memindahkan maklumat Aktiviti PDP: Ilmu: untuk
Serangga maklumat yang kepada Membuat Sains memindahkan

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 34
Organik terdapat dalam bentuk grafik, puisi atau pengubahsuaian maklumat
pelbagai bahan prosa asli bentuk Pembelajaran dengan betul;
dengan betul maklumat konstruktivisme serta
menghaslikan
KBAT: idea baharu
mencipta kelompok 2
Tema 8 / unit 3.9 Menulis ulasan 3.9.1 Menulis ulasan KB: Nilai murni: Menulis teks
22 tentang pelbagai tentang bahan menyelesaikan Kerjasama secara kohesi
bahan sastera dan sastera dan bukan masalah dan koheren;
Satu Murid bukan sastera yang sastera Ilmu: menghasilkan
Satu Pokok didengar, ditonton dengan menggunakan Aktiviti PDP: Sains Pertanian penulisan
atau dibaca dengan ayat Mensasarkan imaginatif dan
betul yang gramatis masalah dan BCB: deskriptif; dan
sebagainya untuk Bacaan imbasan menulis ulasan
diselesaikan dan luncuran kelompok 3

KBAT:
menganalisis
( cerakin
maklumat menjadi
sebuah ulasan
yang lengkap)
Tema 8 / unit 4.4 Melafazkan dan 4.4.1 Melafazkan puisi KB: Nilai murni: Berkomunikasi
22 memahami puisi dengan sebutan yang Menyelesaikan Bertanggungjawab secara
dengan intonasi yang jelas dan intonasi masalah bertatasusila
Pesta Pantun betul menggunakan yang betul serta Ilmu: bagi
Alam Sekitar bahasa yang indah memahami puisi tersebut Akt PDP: Pendidikan Alam menyatakan
secara didik hibur Mengenalpasti Sekitar permintaan;
masalah untuk memperoleh dan
memahami KP: menyampaikan
maksud Verbal linguistik maklumat; dan
mengemukakan
KBAT: pendapat
menganalisis kelompok 2

Tema 8 / unit 5.3 Memahami dan 5.3.2 Memahami dan KB: Nilai murni: Menulis ayat

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 35
22 membina membina pelbagai ayat Menghubungkaitk Menjaga kesihatan secara mekanis
ayat yang betul dalam teks an dengan betul dan
Mari dalam menggunakan penanda Ilmu: kemas; menulis
Nyamankan pelbagai situasi. wacana dengan betul Akt PDP: Reka bentuk dan ayat secara
Udara Mengaitkan idea teknologi imlak dengan
dengan tepat; mengedit
Penyelesaian dan memurnikan
masalah hasil
penulisan
kelompok 1
Tema 8 / unit 1.6 Berbicara untuk 1.6.1 Berbicara untuk KB: Nilai murni: Berkomunikasi
23 menyampaikan mendapatkan Merumus Rasional secara
maklumat tentang maklumat yang tersurat bertatasusila
Damainya sesuatu perkara dan Akt PDP: Ilmu: bagi
Teratak Hamba daripada pelbagai tersirat untuk membuat Membuat rumusan Sains menyatakan
sumber dengan rumusan terhadap permintaan;
tepat secara dengan betul secara maklumat dan Pembelajaran memperoleh dan
bertatasusila. bertatasusila data yang konstruktivisme menyampaikan
diperoleh. maklumat; dan
mengemukakan
KBAT: pendapat
menganalisis kelompok 2
Tema 8 / unit 2.6 Membaca 2.6.1 Membaca bahan KB: Nilai murni: Membaca, Murid
23 pelbagai sastera untuk Menjanakan idea Menghargai alam memahami, dan mengumpul
bahan sastera dan menghasilkan idea sekitar menaakul bahan data dan
Bijak NenekKu bukan sastera yang baharu Akt PDP: untuk mencadangk
sesuai bagi Menyatakan memindahkan an alternatif
memupuk kemungkinan dan Ilmu: maklumat
minat membaca. mencadangkan Sains dengan betul;
alternatif serta
KP; menghaslikan
KBAT: Interpersonal idea baharu
menilai kelompok 3
Tema 8 / unit 2.6 Membaca 2.6.1 Membaca bahan KB: Nilai murni: Membaca, Murid
23 pelbagai sastera untuk Menjanakan idea Menghargai alam memahami, dan menghasilka
bahan sastera dan menghasilkan idea sekitar menaakul bahan n idea baru
Bijak NenekKu bukan sastera yang baharu Akt PDP: untuk melalui

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 36
sesuai bagi Menyatakan memindahkan penilaian
memupuk kemungkinan dan Ilmu: maklumat
minat membaca. mencadangkan Sains dengan betul;
alternatif serta
KP; menghaslikan
KBAT: Interpersonal idea baharu
menilai kelompok 3
Tema 8 / unit 3.6 Menulis untuk 3.6.1 Menulis untuk KB: Nilai murni: Menulis jawapan
23 menyampaikan menyampaikan Menjanakan idea Menghargai alam secara kritis dan
maklumat tentang maklumat dengan kreatif,
Menfaatkan Air sesuatu perkara menggunakan idea Akt PDP: Ilmu: mencatat
Hujan dengan utama dan Menyenaraikan Sains maklumat,
menggunakan idea sampingan secara idea membina
bahasa yang santun kohesi BCB: kerangka dan
dan koheren KBAT:menganalisi Mencatat nota menulis
s karangan
kelompok 2
Tema 8 / unit 5.1 Memahami dan 5.1.1 Memahami dan KB; Nilai murni: Menulis ayat
23 menggunakan menggunakan pelbagai Mereka cipta Menghargai alam secara mekanis
golongan kata nama am dan sekitar dengan betul dan
kata dengan betul penjodoh bilangan Akt PDP: kemas; menulis
Lampu Tanpa mengikut konteks mengikut konteks dengan Membuat Ilmu: ayat secara
Elektrik betul. pengubah suaian Sains imlak dengan
menjadi sebuah tepat; mengedit
perenggan Pembelajaran dan memurnikan
kontekstual hasil
KBAT: penulisan
mengaplikasikan kelompok 1
Tema 8 / unit 1.6 Berbicara untuk 1.6.2 Berbicara dengan KB: Nilai murni: Berkomunikasi
24 menyampaikan menerapkan Menjanakan idea Kerjasama secara
maklumat tentang bahasa yang indah untuk bertatasusila
Segar Tanpa sesuatu perkara menyampaikan Akt PDP: Ilmu: bagi
Asap daripada pelbagai maklumat dengan Menyenaraikan Pendidikan Alam menyatakan
sumber dengan tepat secara idea daripada Sekitar permintaan;
tepat secara bertatasusila bahan grafik KP: memperoleh dan
bertatasusila interpersonal menyampaikan
KBAT: maklumat; dan

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 37
menganalisis mengemukakan
pendapat
kelompok 2
Tema 8 / unit 2.6 Membaca 2.6.2 Membaca bahan KB: Nilai murni: Membaca, mengumpulk
24 pelbagai bukan sastera Mereka cipta Menghargai alam memahami, dan an maklumat
bahan sastera dan untuk menghasilkan idea sekitar menaakul bahan atau data
Bas Mesra bukan sastera yang baharu Akt PDP: untuk yang sama
Alam sesuai bagi Menghasilkan idea Ilmu: memindahkan ciri, sifat
memupuk kreatif Sains maklumat atau kriteria.
minat membaca dengan betul;
KBAT: BCB: serta
mencipta Bacaan intensif menghaslikan
idea baharu
kelompok 3
Tema 8 / unit 2.6 Membaca 2.6.2 Membaca bahan KB: Nilai murni: Membaca, membuat
24 pelbagai bukan sastera Mereka cipta Menghargai alam memahami, dan kesimpulan
bahan sastera dan untuk menghasilkan idea sekitar menaakul bahan atau
Bas Mesra bukan sastera yang baharu Akt PDP: untuk rumusan
Alam sesuai bagi Menghasilkan idea Ilmu: memindahkan daripada
memupuk kreatif Sains maklumat idea baharu
minat membaca dengan betul; yang
KBAT: BCB: serta diperoleh
mencipta Bacaan intensif menghaslikan
idea baharu
kelompok 3
Tema 8 / unit 3.6 Menulis untuk 3.6.2 Menulis untuk KB: Nili murni: Menulis jawapan
24 menyampaikan menyampaikan Mereka cipta Menghargai alam secara kritis dan
maklumat tentang maklumat dalam bentuk sekitar kreatif,
Kelab Sahabat sesuatu perkara karangan berformat Akt PDP: mencatat
Alam dengan dengan membuat Ilmu: maklumat,
menggunakan menggunakan bahasa pengubahsuaian Reka bentuk dan membina
bahasa yang santun yang teknologi kerangka dan
santun. KBAT: menulis
mencipta Pembelajaran karangan
kontekstual
Tema 8 / unit 5.1 Memahami dan 5.1.5 Memahami dan KB: Nilai murni: Menulis teks
24 menggunakan menggunakan pelbagai menjanakan idea Menghargai alam secara kohesi

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 38
golongan jenis kata adjektif, sekitar dan koheren;
Kembara dalam kata dengan betul kata adverba, kata Akt PDP: menghasilkan
keindahan mengikut konteks penguat, dan kata menyenaraikan Ilmu: penulisan
penegas mengikut idea Pendidikan moral imaginatif dan
konteks dengan betul. deskriptif; dan
KBAT: BCB: menulis ulasan
mengaplikasikan Mencatat nota kelompok 3
Tema 9 1.7 Berbincang dan 1.7.2 Berbincang dan KB: Nilai murni: Berkomunikasi Pembelajara
mengemukakan mengemukakan Menaakul Rasional secara n berasaskan
Terokai Sains pendapat tentang pendapat secara kritis bertatasusila projek
Terajui sesuatu perkara dan kreatif Akt PDP: Ilmu: bagi
Teknologi Dan daripada pelbagai dengan menggunakan mencari maklumat Sains bagi menyatakan
Inovasi sumber secara ayat yang untuk permintaan;
bertatasusila gramatis secara membuktikan Pembelajaran memperoleh
Unit 25 bertatasusila hipotesis seperti koperatif dan
memberi contoh- menyampaikan
Sains contoh sesuai maklumat; dan
Aerodinamik mengemukakan
KBAT: pendapat
menilai kelompok 2
Tema 9 / unit 2.2 Membaca dan 2.2.3 Membaca dan KB: Nilai murni: Membaca dan
25 memahami memahami ayat Mengecam Kerajinan memahami ayat
perkataan, yang mengandungi yang
Tentera frasa dan ayat perkataan KBAT: Ilmu: mengandungi
Berkaki Enam daripada pelbagai berimbuhan dalam bahan mengaplikasikan Sains perkataan
sumber dengan bacaan prosa dan puisi berimbuhan
sebutan yang betul dengan BCB: dengan
sebutan yang betul Bacaan imbasan sebutan yang
dan luncuran betul; serta
membaca jenis
ayat
dan ragam ayat
secara mekanis
dengan betul
kelompok 1
Tema 9 / unit 3.7 Menghasilkan 3.7.1 Menghasilkan KB: Nilai murni: Menulis teks
25 penulisan kreatif perenggan yang Menjanakan idea Kerajinan secara kohesi

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 39
dalam pelbagai kohesi dan koheran dan koheren;
Ahli sains genre dengan betul dengan Akt PDP: Ilmu: menghasilkan
Bertaraf Dunia betul. menyenaraikan Sejarah penulisan
idea, menyatakan imaginatif dan
cara lain Pembelajaran deskriptif; dan
konstruktivisme menulis ulasan
kelompok 3
KBAT:
mengaplikasikan

Tema 9 / unit 4.3 Mengujarkan 4.3.2 Mengujarkan dialog KB: Nilai murni: Berkomunikasi
25 bahasa yang dihasilkan untuk Mereka cipta Bertanggungjawab secara
yang indah dan menyampaikan bertatasusila
Istimewa lagi menggunakan mesej menggunakan Akt PDP: Ilmu: sains bagi
Benar bahasa bahasa yang indah serta membuat bagi menyatakan
badan dengan kreatif bahasa pengubahsuaian KP: verbal permintaan;
melalui lakonan badan yang kreatif dari teks dan linguistik memperoleh
secara melalui lakonan gambar kepada dan
didik hibur lakonan menyampaikan
maklumat; dan
KBAT: mengemukakan
mencipta pendapat
kelompok 2
Tema 9 / unit 5.1 Memahami dan 5.1.5 Memahami dan KB: Nilai murni: Menulis ayat
25 menggunakan menggunakan pelbagai Mereka cipta Berwaspada secara mekanis
golongan jenis kata adjektif, dengan betul dan
Bahaya Ribut kata dengan betul kata adverba, kata Akt PDP: Ilmu: sains kemas; menulis
Petir mengikut konteks penguat, dan kata menghasilkan ayat secara
penegas mengikut gubahan asli Pembelajaran imlak dengan
konteks dengan betul dengan kontekstual tepat; mengedit
melengkapkan dan memurnikan
cerita hasil
penulisan
KBAT: kelompok 1
mengaplikasikan
Tema 9 / unit 1.5 Bercerita dan 1.5.1 Bercerita dengan KB: Nilai murni: Menyampaikan
26 menceritakan sebutan dan Mereka cipta Berdaya usaha cerita dengan

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 40
sesuatu perkara intonasi yang betul menggunakan
Kreatifnya semula dengan dengan Akt PDP: Ilmu: Reka Bentuk pelbagai ayat
Rekaan tepat menggunakan pelbagai membuat dan Teknologi yang
menggunakan ayat yang pengubahsuaian mengandungi
sebutan yang jelas mengandungi bahasa maklumat kepada Kreativiti dan bahasa yang
dan intonasi yang yang indah. teks cerita inovasi indah, serta
betul. KBAT: sebutan dan
menganalisis intonasi yang
betul
kelompok 1
Tema 9 / unit 2.4 Membaca dan 2.4.1 Membaca dan KB: Nilai murni: Membaca dan Murid
26 memahami memahami Mereka cipta Berdaya usaha memahami mengumpul
maklumat maklumat yang tersurat maklumat untuk maklumat
Mengurangkan yang tersurat dan dan Akt PDP: Ilmu: sains membuat ulasan, tersurat dan
Populasi Anai- tersirat daripada tersirat untuk membuat menghasilkan rumusan dan tersirat
anai pelbagai bahan untuk ulasan gubahan asli Kreatif dan inovasi keputusan
memberikan respons dengan betul. kepada bentuk dengan betul
dengan betul ulasan kelompok 2

KBAT:
menganalisis
Tema 9 / unit 2.4 Membaca dan 2.4.1 Membaca dan KB: Nilai murni: Membaca dan Murid
26 memahami memahami Mereka cipta Berdaya usaha memahami membuat
maklumat maklumat yang tersurat maklumat untuk ulasan
Mengurangkan yang tersurat dan dan Akt PDP: Ilmu: sains membuat ulasan,
Populasi Anai- tersirat daripada tersirat untuk membuat menghasilkan rumusan dan
anai pelbagai bahan untuk ulasan gubahan asli Kreatif dan inovasi keputusan
memberikan respons dengan betul. kepada bentuk dengan betul
dengan betul ulasan kelompok 2

KBAT:
menganalisis
Tema 9 / unit 3.6 Menulis untuk 3.6.1 Menulis untuk KB: Nilai murni: Menulis jawapan
26 menyampaikan menyampaikan Mereka cipta Rasional secara kritis dan
maklumat tentang maklumat dengan kreatif,
Pembakar sesuatu perkara menggunakan idea Akt PDP: Ilmu: mencatat
Lemang Moden dengan utama dan menghasilkan Sains maklumat,

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 41
menggunakan idea sampingan secara gubahan asli membina
bahasa yang santun kohesi kepada bentuk Kreatif dan inovasi kerangka dan
dan koheren perenggan menulis
KBAT: karangan
menganalisis kelompok 2
Tema 9 / unit 4.4 Melafazkan dan 4.4.2 Mencipta puisi KB: Nilai murni: Menulis ayat
26 memahami puisi menggunakan bahasa Mereka cipta kegigihan secara mekanis
dengan intonasi yang yang indah dan dengan betul dan
Syair Pencipta betul menggunakan melafazkannya dengan Akt PDP: Ilmu: sains kemas; menulis
Tangan Robotik bahasa yang indah sebutan yang jelas dan menghasilkan idea ayat secara
secara didik hibur. intonasi kreatif iaitu Kreatif dan inovasi imlak dengan
yang betul serta mencipta syair tepat; mengedit
memahami puisi dan memurnikan
tersebut. KBAT: hasil
mencipta penulisan
kelompok 1
Tema 9 / unit 1.2 Mendengar, 1.2.6 Mendengar, KB: Nilai murni: Memberikan
27 mengecam dan memahami, dan Mengenal pasti Rasional respons dengan
menyebut bunyi menyebut jenis ayat dan betul terhadap
Teknologi bahasa, iaitu abjad, ragam KBAT: Ilmu: sains jenis ayat dan
Rumah Pintar suku kata, ayat dengan struktur mengapliksikan ragam ayat yang
perkataan, frasa binaan ayat Pembelajaran diperdengarkan
dan ayat dengan yang betul dan tepat. koperatif kelompok 1
betul
Tema 9 / unit 2.4 Membaca dan 2.4.2 Membaca dan KB: Nilai murni: Membaca dan Murid
27 memahami memahami Mengitlak Berdaya usaha memahami mengenal
maklumat maklumat yang tersurat maklumat untuk pasti dan
Pengesanan yang tersurat dan dan Akt PDP: Ilmu: sains membuat ulasan, mengumpul
Penyakit tersirat daripada tersirat untuk membuat membuat rumusan dan maklumat
Denggi pelbagai bahan untuk rumusan rumusan umum Pembelajaran keputusan
memberikan respons dengan betul daripada konstruktivisme dengan betul
dengan betul. keseluruhan idea, kelompok 2

KBAT:
menganalisis
Tema 9 / unit 2.4 Membaca dan 2.4.2 Membaca dan KB: Nilai murni: Membaca dan Murid
27 memahami memahami Mengitlak Berdaya usaha memahami membuat

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 42
maklumat maklumat yang tersurat maklumat untuk rumusan
Pengesanan yang tersurat dan dan Akt PDP: Ilmu: sains membuat ulasan,
Penyakit tersirat daripada tersirat untuk membuat membuat rumusan dan
Denggi pelbagai bahan untuk rumusan rumusan umum Pembelajaran keputusan
memberikan respons dengan betul daripada konstruktivisme dengan betul
dengan betul. keseluruhan idea, kelompok 2

KBAT:
menganalisis
Tema 9 / unit 3.7 Menghasilkan 3.7.2 Menghasilkan KB: Nilai murni: Menulis teks
27 penulisan kreatif penulisan Menjanakan idea Kesyukuran secara kohesi
dalam pelbagai imaginatif dan deskriptif dan koheren;
Tablet yang genre dengan betul dengan bahasa yang Akt PDP: Ilmu: sains menghasilkan
Istimewa menarik mengemukakan penulisan
idea melalui Teknologi imaginatif dan
karangan maklumat dan deskriptif; dan
komunikasi menulis ulasan
kelompok 3
KBAT:
menganalisis
Tema 9 / unit 5.1 Memahami dan 5.1.6 Memahami dan KB; Nilai murni: Menulis ayat
27 menggunakan menggunakan pelbagai Menghubungkaitk Kejujuran secara mekanis
golongan kata hubung an dengan betul dan
Permainan kata dengan betul mengikut konteks dengan Ilmu: sains kemas; menulis
Terowong mengikut konteks betul Akt PDP: ayat secara
membuat Pembelajaran imlak dengan
perhubungan koperatif tepat; mengedit
dengan membina dan memurnikan
ayat mengunakan hasil
kata hubung penulisan
kelompok 1
KBAT:
mengaplikasikan

Tema 10 1.3 Mendengar, 1.3.3 Mendengar, KB: Nilai murni: Memberikan


memahami dan memahami, Menjanakan idea Rasional respons dengan
Semarakkan memberikan memberikan respons betul terhadap

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 43
Pertanian Dan respons terhadap terhadap Akt PDP: Ilmu: sains jenis ayat dan
Penternakan sesuatu arahan, pesanan dan menyenaraikan pertanian ragam ayat yang
Kita soalan, dan menyampaikan idea diperdengarkan
pesanan yang pesanan dengan BCB: bacaan kelompok 1
Unit 28 didengar dengan menggunakan KBAT: imbasan
betul. bahasa yang santun mengaplikasikan
Tut pokok dalam
pelbagai situasi.
Tema 10/ unit 2.4 Membaca dan 2.4.3 Membaca dan KB: Nilai murni: Membaca dan
28 memahami memahami membandingbeza Rasional memahami
maklumat maklumat yang tersurat kan maklumat untuk
Pilihan Bijak yang tersurat dan dan Ilmu: sains membuat ulasan,
tersirat daripada tersirat untuk membuat Akt PDP: pertanian rumusan dan
pelbagai bahan untuk keputusan dengan mencari keputusan
memberikan respons memberikan persamaan dan KP: verbal dengan betul
dengan betul alasan. perbezaan fungsi linguistik kelompok 2

KBAT:
menilai
Tema 10/ unit 3.3 Membina dan 3.3.3 Membina dan KB: Nilai murni: Menulis jawapan
28 menulis menulis jawapan mensintesis Menghargai alam secara kritis dan
perkataan, frasa, dan secara kritis dan kreatif Akt PDP: sekitar kreatif,
Jagalah DiriKu ayat dengan betul dengan menyatukan idea- mencatat
betul. idea Ilmu: maklumat,
Reka bentuk dan membina
KBAT: teknologi kerangka dan
menganalisis menulis
BCB: karangan
Bacaan intensif kelompok 2
Tema 10/ unit 4.1 Menyebut dan 4.1.1 Menyebut dan KB: Nilai murni: Menulis teks
28 memahami unsur memahami seni kata lagu Menjanakan idea Menghargai alam secara kohesi
seni dengan sekitar dan koheren;
Tanya Pada dalam lagu melalui melahirkan imaginasi Akt PDP: menghasilkan
Pokok nyanyian secara didik melalui penghasilan , menghasilkan Ilmu: penulisan
hibur. karya sastera atau mencetus Reka bentuk dan imaginatif dan
idea baharu teknologi deskriptif; dan
menulis ulasan

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 44
KBAT: KP: muzik kelompok 3
mencipta
Tema 10/ unit 5.1 Memahami dan 5.1.4 Memahami dan KB: Nilai murni: Menulis ayat
28 menggunakan menggunakan pelbagai Menjanakan idea Kerajinan secara mekanis
golongan kata kerja dan kata dengan betul dan
Keistimewaan kata dengan betul bantu mengikut konteks Akt PDP: Ilmu: kemas; menulis
Kantan mengikut konteks dengan betul menyenaraikan Reka bentuk dan ayat secara
idea, menyatakan teknologi imlak dengan
cara lain tepat; mengedit
Pembelajaran dan memurnikan
KBAT: Konstruktivisme hasil
menganalisis penulisan
kelompok 1
Tema 10/ unit 1.6 Berbicara untuk 1.6.2 Berbicara dengan KB: Nilai murni: Berkomunikasi
29 menyampaikan menerapkan Menjanakan idea Daya usaha secara
maklumat tentang bahasa yang indah untuk bertatasusila
Ikan Keli Lubuk sesuatu perkara menyampaikan Ilmu: bagi
Rezeki daripada pelbagai maklumat dengan Akt PDP: Reka bentuk dan bagi menyatakan
sumber dengan tepat secara menyumbangkan teknologi permintaan;
tepat secara bertatasusila pendapat atau memperoleh
bertatasusila pandangan KP: interpersonal dan
menyampaikan
KBAT: maklumat; dan
menilai mengemukakan
pendapat
kelompok 2
Tema 10/ unit 2.5 Membaca, 2.5.1 Membaca dan KB: Nilai murni: Membaca,
29 memahami memahami bahan Menganalisis Bertanggungjawab memahami, dan
dan menaakul untuk untuk memindahkan menaakul bahan
Kenali Kambing memindahkan maklumat Akt PDP: Ilmu: untuk
Jamnapari maklumat yang dalam bentuk grafik mencerakin Reka bentuk dan memindahkan
terdapat dalam maklumat dan teknologi maklumat
pelbagai bahan menghuraikan dengan betul;
dengan betul. faktor BCB: mencatat serta
nota menghaslikan
KBAT: idea baharu
menganalisis kelompok 3

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 45
Tema 10/ unit 3.3 Membina dan 3.3.4 Membina kerangka KB: Nilai murni: Menulis jawapan Menulis
29 menulis dan Menjanakan idea Berwaspada secara kritis dan karangan
perkataan, frasa, dan menulis pelbagai jenis kreatif, autobiografi
Ikan Patin ayat dengan betul karangan Akt PDP: Ilmu: mencatat
Mengubah menyenaraikan Reka bentuk dan maklumat,
Hidupnya idea, menyatakan teknologi membina
cara lain kerangka dan
Pembelajatan menulis
KBAT: konstruktivisme karangan
mengaplikasikan kelompok 2
Tema 10/ unit 3.3 Membina dan 3.3.4 Membina kerangka KB: Nilai murni: Menulis jawapan Murid
29 menulis dan Menjanakan idea Berwaspada secara kritis dan menulis
perkataan, frasa, dan menulis pelbagai jenis kreatif, surat tidak
Ikan Patin ayat dengan betul karangan Akt PDP: Ilmu: mencatat rasmi
Mengubah menyenaraikan Reka bentuk dan maklumat,
Hidupnya idea, menyatakan teknologi membina
cara lain kerangka dan
Pembelajatan menulis
KBAT: konstruktivisme karangan
mengaplikasikan kelompok 2
Tema 10/ unit 5.1 Memahami dan 5.1.7 Memahami dan KB: Nilai murni: Menulis ayat
29 menggunakan menggunakan pelbagai Menjanakan idea Keyakinan secara mekanis
golongan kata tugas dengan betul dan
Sinar kata dengan betul mengikut konteks dengan Akt PDP: Ilmu: kemas; menulis
Kebahagiaan mengikut konteks. betul menyenaraikan Reka bentuk dan ayat secara
idea, menyatakan teknologi imlak dengan
cara lain tepat; mengedit
KP: dan memurnikan
KBAT” Verbal linguistik hasil
mengaplikasikan penulisan
kelompok 1
Tema 10/ unit 1.7 Berbincang dan 1.7.2 Berbincang dan KB: Nilai murni: Berkomunikasi
30 mengemukakan mengemukakan Menjanakan idea Tekun secara
pendapat tentang pendapat secara kritis Ilmu: bertatasusila
Fungsi RISDA sesuatu perkara dan kreatif Akt PDP: Sains pertanian bagi
daripada pelbagai dengan menggunakan kenal pasti ciri-ciri, bagi menyatakan

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 46
sumber secara ayat yang fungsi, rupa, KP: permintaan;
bertatasusila gramatis secara persamaan untuk Verbal linguistik memperoleh
bertatasusila membuat dan
rumusan dan menyampaikan
membina konsep. maklumat; dan
(mengkonsepsikan mengemukakan
) pendapat
kelompok 2
KBAT:
menilai
Tema 10/ unit 2.3 Membaca kuat 2.3.2 Membaca pelbagai KB: Nilai murni: Membaca dan
30 pelbagai bahan bahan yang Mengenal pasti Rasional memahami ayat
bacaan dengan mengandungi ayat yang
Oh, Begitu lancar, tunggal, dan Akt PDP: Ilmu: mengandungi
Caranya! sebutan yang jelas ayat majmuk dengan Mengumpul Perdagangan perkataan
dan intonasi yang pelbagai maklumat untuk berimbuhan
betul keterangan secara membuat Pembelajaran luar dengan
mekanis keterangan secara bilik darjah sebutan yang
mekanis betul; serta
membaca jenis
KBAT: ayat
mengaplikasikan dan ragam ayat
secara mekanis
dengan betul
kelompok 1
Tema 10/ unit 3.9 Menulis ulasan 3.9.1 Menulis ulasan KB: Nilai murni: Menulis teks Murid
30 tentang pelbagai tentang bahan Mensintesis Tekun secara kohesi mengumpul
bahan sastera dan sastera dan bukan dan koheren; maklumat
Susah Dahulu bukan sastera yang sastera Akt PDP: Ilmu: menghasilkan
Senang didengar, ditonton dengan menggunakan menggabungkan Keusahawanan penulisan
Kemudian atau dibaca dengan ayat idea, imaginatif dan
betul. yang gramatis. menggubalkan Pembelajaran deskriptif; dan
semula, konstruktivisme menulis ulasan
menyatukan idea- kelompok 3
idea,
menyepadukan
idea-idea,

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 47
KBAT:
menganalisis
Tema 10/ unit 3.9 Menulis ulasan 3.9.1 Menulis ulasan KB: Nilai murni: Menulis teks Murid
30 tentang pelbagai tentang bahan Mensintesis Tekun secara kohesi menulis
bahan sastera dan sastera dan bukan dan koheren; ulasan
Susah Dahulu bukan sastera yang sastera Akt PDP: Ilmu: menghasilkan berdasarkan
Senang didengar, ditonton dengan menggunakan menggabungkan Keusahawanan penulisan maklumat
Kemudian atau dibaca dengan ayat idea, imaginatif dan yang
betul. yang gramatis. menggubalkan Pembelajaran deskriptif; dan diperoleh
semula, konstruktivisme menulis ulasan
menyatukan idea- kelompok 3
idea,
menyepadukan
idea-idea,

KBAT:
menganalisis
Tema 10/ unit 5.3 Memahami dan 5.3.1 Memahami dan KB: Nilai murni: Menulis ayat
30 membina membina ayat songsang Menganalisis Kegigihan secara mekanis
ayat yang betul yang betul dalam dengan betul dan
Hilangnya Duka dalam pelbagai situasi Akt PDP: Ilmu: kemas; menulis
pelbagai situasi , mengolah idea Reka bentuk dan ayat secara
KBAT: teknologi imlak dengan
menganalisis Pembelajaran tepat; mengedit
kontekstual dan memurnikan
hasil
penulisan
kelompok 1

Tema 11 1.4 Bertutur, berbual 1.4.3 Berbual tentang KB: Nilai murni: Berkomunikasi
dan menyatakan sesuatu perkara Menjanakan idea Berbudi bahasa secara
Rancakkan permintaan tentang menggunakan kata ganti bertatasusila
Ekonomi Kita sesuatu perkara nama Akt PDP: Ilmu: bagi
daripada pelbagai yang sesuai dengan betul mengemukakan Ekonomi menyatakan
Unit 31 sumber dalam secara idea permintaan;
situasi formal dan bertatasusila. KP: memperoleh dan

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 48
Kilang Kerepek tidak formal secara KBAT: Verbal linguistik menyampaikan
Warisan bertatasusila mengaplikasikan maklumat; dan
mengemukakan
pendapat
kelompok 2
Tema 11 / unit 2.5 Membaca, 2.5.3 Membaca, KB: Nilai murni: Membaca,
31 memahami memahami, dan menaakul Berusaha memahami, dan
dan menaakul untuk menaakul bahan untuk menaakul bahan
Kraf Tangan memindahkan memindahkan maklumat Akt PDP: Ilmu: ekonomi untuk
Suber maklumat yang kepada Mengumpul memindahkan
Pendapatan terdapat dalam bentuk grafik, puisi atau maklumat untuk Pembelajaran maklumat
pelbagai bahan prosa membuat kontekstual dengan betul;
dengan betul kesimpulan dalam serta
bentuk prosa menghaslikan
idea baharu
KBAT: kelompok 3
menganalisis

Tema 11 / unit 3.6 Menulis untuk 3.6.1 Menulis untuk KB: Nilai murni: Menulis jawapan
31 menyampaikan menyampaikan Menjanakan idea Berbudi bahasa secara kritis dan
maklumat tentang maklumat dengan kreatif,
Perusahaan sesuatu perkara menggunakan idea Akt PDP: Ilmu: ekonomi mencatat
Songkok dengan utama dan menyenaraikan maklumat,
Safwan menggunakan idea sampingan secara idea, menyatakan Pembelajaran membina
bahasa yang santun kohesi cara lain kontekstual kerangka dan
dan koheren menulis
KBAT: karangan
mengaplikasikan kelompok 2
Tema 11 / unit 4.1 Menyebut dan 4.1.2 Memahami dan KB: Nilai murni: Menulis teks
31 memahami unsur mengubah suai seni kata Mereka cipta Kerajinan secara kohesi
seni lagu secara dan koheren;
Mari Berniaga dalam lagu melalui bebas dan Akt PDP: Ilmu: ekonomi menghasilkan
nyanyian secara didik mempersembahkannya menghasilkan idea penulisan
hibur melalui nyanyian kreatif KP: muzik imaginatif dan
secara didik hibur. deskriptif; dan
KBAT: menulis ulasan
mencipta kelompok 3

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 49
Tema 11 / unit 5.2 Memahami dan 5.2.1 Memahami dan KB: Nilai murni: Menulis ayat
31 Menggunakan menggunakan pelbagai Menghubungkaitk Berusaha secara mekanis
pembentukan kata imbuhan dalam an dengan betul dan
Kedai dalam yang pelbagai situasi dengan Ilmu: ekonomi kemas; menulis
Taman sesuai dalam betul Akt PDP: ayat secara
pelbagai , mengaitkan idea, KP: interpersonal imlak dengan
situasi dengan betul. tepat; mengedit
KBAT: dan memurnikan
mengaplikasikan hasil
penulisan
kelompok 1
Tema 11 / unit 1.5 Bercerita dan 1.5.1 Bercerita dengan KB: Nilai murni: Menyampaikan
32 menceritakan sebutan dan Menghubungkaitk Kerajinan cerita dengan
sesuatu perkara intonasi yang betul an menggunakan
Potret Kejayaan semula dengan dengan Ilmu: ekonomi pelbagai ayat
tepat menggunakan pelbagai Akt PDP: yang
menggunakan ayat yang , mengaitkan idea, KP: verbal mengandungi
sebutan yang jelas mengandungi bahasa linguistik bahasa yang
dan intonasi yang yang indah mengaplikasikan indah, serta
betul. sebutan dan
intonasi yang
betul
kelompok 3
Tema 11 / unit 2.6 Membaca 2.6.1 Membaca bahan KB: Nilai murni: Membaca,
32 pelbagai sastera untuk Mensintesis Kegigihan memahami, dan
bahan sastera dan menghasilkan idea menaakul bahan
Resepi bukan sastera yang baharu Akt PDP: Ilmu: untuk
Kejayaan sesuai bagi menggabungkan Ekonomi memindahkan
Brahim’s memupuk idea, maklumat
minat membaca menggubalkan Pembelajaran dengan betul;
semula, konstruktivisme serta
menyatukan idea- menghaslikan
idea, idea baharu
menyepadukan kelompok 3
idea-idea

KBAT:

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 50
menilai

Tema 11 / unit 3.4 Menulis imlak 3.4.2 Menulis pelbagai KB: Nilai murni: Menulis ayat
32 dengan teks prosa mengecam Berdaya usaha secara mekanis
tepat. dengan ejaan dan tanda dengan betul dan
Upin dan Ipin baca Akt PDP: Ilmu: kemas; menulis
yang tepat secara imlak Mengenalpasti Ekonomi ayat secara
imlak dengan
KBAT: Pembelajaran tepat; mengedit
mengaplikasikan kontekstual dan memurnikan
hasil
penulisan
kelompok 1
Tema 11 / unit 4.2 Mengujarkan 4.2.2 Mengujarkan cerita KB: Nilai murni: Menulis jawapan Murid
32 bahasa menggunakan bahasa Menaakul Kegigihan secara kritis dan mengumpul
yang indah dan yang indah dan kreatif, maklumat
Warung Bas menggunakan ayat yang gramatis untuk Akt PDP: Ilmu: mencatat
bahasa menyampaikan idea mengumpulkan Ekonomi maklumat,
badan secara kreatif dengan maklumat atau membina
semasa bercerita bahasa badan yang data yang sama KP;interpersonal kerangka dan
secara kreatif. ciri, sifat atau menulis
didik hibur. kriteria untuk karangan
membuat kelompok 2
kesimpulan atau
rumusan

KBAT:
menganalisis
Tema 11 / unit 4.2 Mengujarkan 4.2.2 Mengujarkan cerita KB: Nilai murni: Menyampaikan Murid
32 bahasa menggunakan bahasa Menaakul Kegigihan cerita dengan menyampaik
yang indah dan yang indah dan menggunakan an idea yang
Warung Bas menggunakan ayat yang gramatis untuk Akt PDP: Ilmu: pelbagai ayat telah
bahasa menyampaikan idea mengumpulkan Ekonomi yang diperoleh
badan secara kreatif dengan maklumat atau mengandungi
semasa bercerita bahasa badan yang data yang sama KP;interpersonal bahasa yang
secara kreatif. ciri, sifat atau indah, serta
didik hibur. kriteria untuk sebutan dan

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 51
membuat intonasi yang
kesimpulan atau betul
rumusan kelompok 3

KBAT:
menganalisis
Tema 11 / unit 1.5 Bercerita dan 1.5.2 Menceritakan KB: Nilai murni: Menyampaikan
33 menceritakan sesuatu perkara menghubungkaitk Rasional cerita dengan
sesuatu perkara dengan sebutan dan an menggunakan
Sesal Dahulu semula dengan intonasi yang Ilmu: pelbagai ayat
Pendapatan… tepat betul menggunakan Akt PDP: Kewangan yang
menggunakan pelbagai ayat menyatakan mengandungi
sebutan yang jelas yang mengandungi implikasi Pembelajaran bahasa yang
dan intonasi yang bahasa yang kontekstual indah, serta
betul. indah. KBAT: sebutan dan
menganalisis intonasi yang
betul
kelompok 3
Tema 11 / unit 2.6 Membaca 2.6.2 Membaca bahan KB: Nilai murni: Membaca, Murid
33 pelbagai bukan sastera Menganalisis Berjimat-cermat memahami, dan mencari
bahan sastera dan untuk menghasilkan idea menaakul bahan maklumat
Istimewanya bukan sastera yang baharu Akt PDP: Ilmu: untuk untuk
Kami sesuai bagi ialah mencerakin Ekonomi memindahkan membuktika
memupuk maklumat, maklumat n hipotesis
minat membaca mengolah idea Kajian masa dengan betul; seperti
depan serta memberi
KBAT: menghaslikan contoh-
mencipta idea baharu contoh
kelompok 3 sesuai
Tema 11 / unit 2.6 Membaca 2.6.2 Membaca bahan KB: Nilai murni: Membaca, Murid
33 pelbagai bukan sastera Menganalisis Berjimat-cermat memahami, dan menghasilka
bahan sastera dan untuk menghasilkan idea menaakul bahan n idea
bukan sastera yang baharu untuk baharu
Istimewanya sesuai bagi Akt PDP: Ilmu: memindahkan
Kami memupuk ialah mencerakin Ekonomi maklumat
minat membaca maklumat, dengan betul;
mengolah idea Kajian masa serta

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 52
depan menghaslikan
idea baharu
KBAT: kelompok 3
mencipta
Tema 11 / unit 3.3 Membina dan 3.3.3 Membina dan KB: Nilai murni: Menulis jawapan
33 menulis menulis jawapan mensintesis Rasional secara kritis dan
perkataan, frasa, dan secara kritis dan kreatif kreatif,
Penggunaan ayat dengan betul dengan Akt PDP: Ilmu: mencatat
Kad Kredit betul. menggabungkan Ekonomi maklumat,
idea, membina
menggubalkan Pembelajaran kerangka dan
semula, konstruktivisme menulis
menyatukan idea- karangan
idea, kelompok 2
menyepadukan
idea-idea, dan
sebagainya

KBAT:
menilai
Tema 11 / unit 5.3 Memahami dan 5.3.2 Memahami dan KB: Nilai murni: Menulis ayat
33 membina membina pelbagai ayat Menaakul Bertindak bijak secara mekanis
ayat yang betul dalam teks dengan betul dan
dalam menggunakan penanda Akt PDP: Ilmu: kemas; menulis
Bertindak pelbagai situasi. wacana dengan betul mengumpulkan Ekonomi ayat secara
Segera maklumat atau imlak dengan
data yang sama Pembelajaran tepat; mengedit
ciri, sifat atau konstruktivime dan memurnikan
kriteria untuk hasil
membuat penulisan
kesimpulan atau kelompok 1
rumusan.
KBAT:
mengaplikasikan

Yati SKL 28 / 12 / 2018


Page 53

Anda mungkin juga menyukai