Anda di halaman 1dari 13

DRAF

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN SATU
2010
KANDUNGAN

Tajuk Muka surat

1. Pendahuluan 1
2. Objektif 2
3. Fokus Mata Pelajaran 2
4. Organisasi Kandungan 2
5. Standard Kandungan dan Pembelajaran Pendidikan Islam 4
KURIKULUM STANDARD PENDIDIKAN ISLAM
SEKOLAH RENDAH
MATLAMAT
Matlamat Pendidikan Islam sekolah rendah adalah untuk menghasilkan insan yang berilmu, beriman, beramal soleh dan berakhlak
mulia dengan menjadikan al-Quran dan al-Sunnah sebagai panduan dalam kehidupan seharian supaya menjadi hamba Allah yang
berjaya di dunia dan di akhirat.

OBJEKTIF
Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran kurikulum standard Pendidikan Islam sekolah rendah berkebolehan untuk:

i. membaca al-Quran dengan betul,fasih dan bertajwid;


ii. menghafaz surah-surah terpilih dari juzu’ amma untuk bacaan dalam solat dan ibadat harian;
iii. memahami maksud beberapa surah yang dipelajari dan menghayati pengajarannya;
iv. mengamalkan pembacaan al-Quran dalam kehidupan;
v. memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan;
vi. mengamalkan ibadat-ibadat asas dalam fardu ‘ain serta memahami fardu kifayah sebagai tuntutan kewajipan umat Islam;
vii. memahami dan mengambil iktibar dengan sirah Rasulullah s.a.w. sebagai asas perkembangan tamadun manusia;
viii. mengamalkan adab dan menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seharian; dan
ix. membaca dan menulis jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa.

FOKUS
Kurikulum standard Pendidikan Islam sekolah rendah memberi penekanan kepada kemahiran membaca al-Quran, pemantapan
asas-asas akidah, ibadah dan akhlak serta menjadikan sirah Rasulullah s.a.w. sebagai iktibar dalam kehidupan harian. Pada
akhir pembelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah murid mampu memahami, mengamal dan menghayati tuntutan fardu ain dan
fardu kifayah.

ORGANISASI KANDUNGAN
Kurikulum Pendidikan Islam sekolah rendah dibangunkan dengan memberi penekanan pada standard kandungan dan standard
pembelajaran yang perlu diketahui dan boleh dilakukan oleh murid . Standard kandungan Pendidikan Islam Sekolah Rendah
dibahagikan kepada tujuh bidang iaitu:
Bidang al Quran
Bidang ini memberi tumpuan kepada membaca al-Quran dengan betul, fasih dan bertajwid, menghafaz dan memahami surah al-
Fatihah dan surah tertentu daripada juzu’ Amma serta menghayati pengajarannya.

Bidang Hadis
Bidang ini memberi tumpuan kepada memahami pengertian secara umum serta menghayati pengajarannya.

Bidang Akidah
Bidang ini memberi tumpuan kepada pembentukan akidah, sikap dan tanggungjawab terhadap Allah s.w.t, pemahaman akidah
yang sahih, pengaplikasian tuntutan akidah dalam kehidupan harian .

Bidang Ibadah
Bidang ini memberi tumpuan kepada pemahaman dan penghayatan peraturan ibadah yang ditentukan oleh Allah s.w.t. dan
melaksanakannya dalam kehidupan harian.

Bidang Sirah
Bidang ini memberi tumpuan kepada pemahaman dan sirah Rasulullah s.a.w, mengambil iktibar daripadanya serta
mengaplikasikan tuntutan sirah dalam kehidupan harian.

Bidang Adab
Bidang ini memberi tumpuan kepada penghayatan peraturan dan tatacara perhubungan manusia dengan Allah, manusia sesama
manusia dan manusia dengan alam sekitar.

Bidang Jawi
Bidang ini memberi tumpuan kepada pembacaan dan penulisan jawi serta mempelajari asas seni khat.
@ @١@æìçbm âýg@åÔí†í†äÏ@æŠuýjàÏ@æa…@åËë†ãb×@…‰†än
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än
@ @H@ð@MaI@-mc…@ìmb@-í‰biŠi@ÝšËìm@òîöbvç@ÒëŠy@„bj¾@æa…@pìjrß 1.1.1.1 æaõŠÔÛa@N1
@ @H@ðMaI@@@@ïqìi@âb@7Ðàç@Íí@òîöbvç@ÒëŠy@ïqìi@aˆîi@Íí†äj¾@1.1.1.2 @ @æõb bi@1.1
@òîöbvç@ÒëŠy@„bj¾@æa…@pìjrß@1.1.1
@ @@N-mc…@ìmb@-í‰biŠi@ÝšËìm
@ @NH@QSMQ@=@âZ@R@cŠÓaI@@-mc…@ìmb@-í‰biŠi@Íí@Îìjßb Ši@òîöbvç@ÒëŠy@„bj¾@@1.1.2.1 @ÎìjßbŠi@òîöbvç@ÒëŠy@„bj¾@1.1.2
@ @NH@SPMQT@=@âI@N†ß@æõb bi@a†äm@æa…@†ß@@ïËë†ãbÌß@Íí@òàÜ×@„bj¾@1.1.2.2 @ @mc…@ìmb @í‰biŠi@òàÜ×@æa…
@ @NÕí†äîÏ@O@ÍväÏ@æõb bi@æa…@-í‰bi@ðb™bjÜÏ@ïËë†ãbÌß@Íí@òàÜ×@„bj¾@1.1.3.1 @òía@æa…@òía@åËìmìÏ@~@òàÜ×@„bj¾@1.1.3
@ @NÕí†äîÏ@O@ÍväÏ@æõb bi@åË…@êëbi…@ìmb@@-í‰bi@ïËë†ãbÌß@Íí@òàÜ×@„bj¾@1.1.3.2 @ðb™bjÜÏ@ïËë†ãbÌß@Íí@Õí†äîÏ
@ @NNÕí†äîÏ@O@@ÍväÏ@æõb bi@åË…@åÏ…bç…@-í‰bi@ïËë†ãbÌß@Íí@òàÜ×@„bj¾@@1.1.3.3 @ @@N-í‰bi

@ @Nåíìäm@æõb bi@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ@æa…@òàÜ×@„bj¾@@1.1.3.4
@ @NÍväÏ@æa…@Õí†äîÏ@æõb bi@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ@æa…@òàÜ×@„bj¾@@1.1.3.5
@ @Nòä×b@áîß@æa…@òä×b@æìã@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ@æa…@òàÜ×@„bj¾@@1.1.3.6
@ @NéÜÔÜÓ@æõb bi@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ@æa…@òàÜ×@„bj¾@@1.1.3.7
@ @Nòä×b@ÒëŠy@æõb bi@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ@æa…@òàÜ×@„bj¾@1.1.3.8
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än
@ @Næõb bi@Ka…@…a@Ö†îm@Íí@ÑîÛa@ÒëŠy@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ@æa…@òàÜ×@„bj¾@1.1.4.1 @òía@æa…@òía@åËìmìÏ@LòàÜ×@„bj¾@1.1.4
@ @Z@ÑÓë@æõb bi@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@„bj¾@1.1.4.2 @ðb™bjÜÏ@ïËë†ãbÌß@Íí@Õí†äîÏ
NæìØ @„bi…@@ÒëŠy • @ @Na†äm@æa…@-í‰bi

N
 @ÒëŠy •
@ @N 
@ÒëŠy •
@ @Nò׊y@aë…@éîjÛ@ÍväÏ@æõb bi@a†äm@@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@„bj¾@1.1.4.3
@ @Z@@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@„bj¾ 1.1.4.4
Nñ†‘@áîß@æa…@æìã •
Næõb bi@Ka…@…a@Ö†îm@æa…@æõb bi@Ka…@…a@Þa •
N†í†’mŠi@ÒëŠy •
Nl@ÒëŠy@@ì·Ši@òä×b @áîß •
N-îÐîã@ëbma@@Ýjm@„bi…@Íí@/a@òàÜ× •
NH@‰@I@æa…@H@Þ@I@NÒëŠy@ì·Ši@åíìäm@æa…@òä×b @æìã •

@ @@" @@B@ñ†‘Ši@ÍnäîÜß@a†äm@†Ï@ò׊y@Ra@ÍväÏ@æõb bi •
BNðB@æa…@B@ë@B@ÒëŠy@ì·Ši@åíìäm@ëbma@òä×b @æìã •
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än
NB@l@B@ÒëŠy@ì·Ši@åíìäm@ëbma@òä×b @æìã •
       ! " ÒëŠy@ì·Ši@åíìäm@ëbma@òä×b @æìã •
.$% &'#
NÑÓë@a†äm •
NìnämŠm@òàÜ×@†Ï@ÑÓë •
@ @NòÈİÔß@ÒëŠy •
@ @
@ @åÄÐy@@1.2
@ @
@ @,) 3 4501 21 /01 *+ -. a@åËìmìÏ@ÅÐzÌß@æa…@„bj¾ 1.2.1.1@ @ZpìØíŠi@ñ‰ì ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@1.2.1
.67 åË… ,) 3 4501  21 /01 *+@ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@@1.2.1.2 ò¤bÐÛa@ñ‰ì •
@ @@@†í죊i@æa…@67 åË…@,) 3 4501  21 /01 *+@ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@1.2.1.3 @7bäÛa@ñ‰ì •
@ @@@@@æa…@89:.@åË…@,) 3 4501  21 /01 *+@ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@@1.2.1.4 @ÕÜÐÛa@ñ‰ì •
@ @Šíë†mŠi@@@@@@@@@ ,) *+ •
N@æaõŠÔÛa@òíc@ÅÐzÌß@Ka…@êìšËìMêìšËìŠi@@1.2.1.5 @ @

@ @@åÏë†îè×@æa…@ñý•@Ka…@;0 @Íí@ñ‰ì@åØÜàÈÌß@1.2.1.6
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @@åËë†ãb×@…‰†än
@ @N@æb¹a@æì×ë‰@´mŠÌÏ@å×bmbrß@@2.1.1 @ @ñ†îÔÇ@@@.2
@ @@N@æb¹a@æì×ë‰@å×bmbrß@@2.1.2 æb¹a@æì×ë‰@ïàè¾@@2.1
@ @@N@æb¹a@æì×ë‰@†Ð×@æb¹aŠi@å×@pìjrß@@2.1.3
æb¹a@æì×ë‰@ðõbíb!ŠÐ¾@Ö†îm@òjÓbÇ@pìjrß@@2.1.4
@ @@N@(a@†Ð×@æb¹aŠi@´mŠÌÏ@å×bmbrß@@@2.2.1 N(a@†Ð×@æb¹aŠi@ïàè¾@@2.2
@ (a@æŠj×@æa…@æ…ìuì×@Ínäm@ïÜÔÇ@æa…@ïÜÔã@ÝîÛ…@pìjrß@@2.2.2
@ @@N@âý4g@æì×ë‰@´mŠÌÏ@å×bmbrß@@2.3.1 N@âý4g@æì×ë‰@ïàè¾ 2.3

@ @@âý4g@æì×ë‰@å×bmbrß@@2.3.2
@ @@N@âý4g@æì×ë‰@åË…@ÝàÇŠi@å×@å×bmbrß@2.3.3
@ N@âý4g@æì×ë‰@åË…@ÝàÇŠi@Ö†îm@òjÓbÇ@å×bmbrß 2.3.4
@ @@N@Þìni@åË…@ñ…bè‘@òàÜ×@åØÄÐÜß 2.4.1 ñ…bè‘@òàÜ×@ïàè¾@2.4@
@ @@N@Þìni@åË…@ñ…bè‘@òàÜ×@ÅÐzÌß 2.4.2

N@ñ…bè‘@òàÜ×@´mŠÌÏ@å×bmbrß 2.4.3
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än
@ @NsßìØy@ï=ì Ši@´mŠÌÏ@å×bmbrß@@3.1.1 @ @ñ…bjÇ@@@@.3
@ @@Nï=ì Ši@a‰b=@åØía‰bärß@@3.1.2 @ @ï ìŠi@Ñî\ãì×@å×bmbrß@@3.1
@ @@Nï=ì Ši@ê†íõbÏ@pìjrß@@3.1.3
@ @Nï=ì Ši@Ö†îm@òjÓbÇ@å×bmbrß@@3.1.4
@ @.<27+@´mŠÌÏ@å×bmbrß@@3.2.1 N<27+@´mŠÌÏ@å×bmbrß 3.2

@ @@.<27+@a‰b=@å×bmbrß@@3.2.2
.<27+=1@åØía‰bärß@@3.2.3
@ @.<27+@åÌînäÐ×@åØCÜväß@@3.2.4
. 05+ 3 B C5D+ =? @A > @å×bmbrß@@3.2.5
@ @.E@´mŠÌÏ@å×bmbrß@3.3.1 E@´mŠÌÏ@å×bmbrß@@3.3
@ @.EŠi@æaìuìm@pìjrß@@3.3.2
@ @Nsîm‰a@bmŠ @E@òîã@ÅÐÛ@„bj¾ 3.3.3
.F
 pìØîÌß E@æì×ë‰@pìjrß@3.3.4
.E åØÜİj¾@Íí@a‰b׊Ï@æa…@êëŠØß@Lòä@a‰b׊Ï@pìjrß@3.3.5
NsnäMòä@bmŠŠi@bã‰ìÐ_@åË… EŠi@a‰b=@å×ì×ýß@3.3.6
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än
Nìjía@æa…@Òbi@éÜj@@†àª@bã@åãë‰ìn×@éÜî\Ü@å×bmbrß 4.1.1 ê7 .4
N@@†àª@bã@åãë‰ìn×@æõaìîàîn\íd×@å×bmbrß 4.1.2 @@@@-HI@bã@åãë‰ìn×@éÜî\Ü@å×bmbrß@ .4.1
@a†äî™bi@ -ÐÜ@ æa…@ =b_@ aìîn\íŠÏ@ å׊…Ši@ @ †àª@ bã@ ´jä×@ Ga†äm@ å×bmbrß 4.1.3 Na†äî™bi@´jä×@Ga†äm@æa…
Nå×7çü… @ @
@ @
Nsãõb™bväÏ@êìÐàîm@æa…@@†àª@bã@å×ììrß@Íí@bnîãaë@âbã@pìjrß @ @@†àª@bã@æaììrÏ@é–îÓ@å×bmbrß@ .4.2
4.2.1

@ @Nåíõü@Ήëa@éîÛëa@å×ìì…@@†àª@bã@kj@å×bmbrß@4.2.2 @ @
@ @ @ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @@
æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än
@ @l…a@N5
@ @âìäîß@æa…@å×bß@-ÐÜ@L=b_L@âìÜj@l…a@pìjrß@ 5.1.1
@ @âìäîß@æa…@å×bß@l…a@å×bmbrß@@5.1
âìäîß@æa…@å×bß@l…a@åË…@ÝàÇŠi@åèîjÜ×@h\Ï@ÝäÌß@@5.1.2
@ @âìäîß@æa…@å×bß@l…a@åØîbØîÜÏbÌß@@@5.1.3
âìäîß@æa…@å×bß@l…a@åË…@ÝàÇŠi@Ö†îm@òjÓbÇ@@å×bmbrß@ 5.1.4
âìäîß@æa…@å×bß@-ÐÜ@æa…@âìÜj@õbÇ…@ „bj¾@@5.1.5
@ @Òbi@ìjía@Ò…bçŠm@l…a@l…a@å×bmbrß 5.2.1 @ @Òbi@ìjía@Ò…bçŠm@l…a@å×bmbrß@@@5.2
@ @Òbi@ìjía@Ò…bçŠm@l…a@åË…@ÝàÇŠi@åèîjÜ×@h\Ï@ÝäÌß 5.2.2
@ @Òbi@ìjía@Ò…bçŠm@l…a@åË…@ÝàÇŠi@Ö†îm@òjÓbÇ@åØ\Üväß 5.2.3
Òbi@ìjía@†Ð×@æõaGèvC×@å×bdžäß@@5.2.4
@ @å×a‰@åË…@Þëõb™Ši@l…a@pìjrß@@5.3.1 @ @å×a‰@åË…@Þëõb™Ši@l…a@å×bmbrß 5.3

@ @å×a‰@åË…@Þëõb™Ši@l…a@åË…@ÝàÇŠi@åèîjÜ×@h\Ï@ÝäÌß 5.3.2
å×a‰@åË…@Þëõb™Ši@l…a@åË…@ÝàÇŠi@Ö†îm@ojÓbÇ@åØ\Üväß@5.3.3
@ @ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…a@pìjrß@ 5.4.1 @ @ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…a@å×bmbrß 5.4

@ @@@ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…a@åË…@ÝàÇŠi@åèîjÜ×@h\Ï@ÝäÌß@ 5.4.2

@@ë‰ì™@Ò…bçŠm@@l…a@åË…@ÝàÇŠi@Ö†îm@òjÓbÇ@åØ\Üväß@ 5.4.3
æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än
@ @ @N@Þìni@åË…@ÝšËìm@ðëbu@GÒëŠy@-îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@@@6.1.1 @ @ðëbu@@@N@6
Þìni@åË…@Öìnäi@æa…@ïqìi@âb@7Ðàç@Íí@GÒëŠy@å×aˆîj¾ 6.1.2 @ðëbu@ RÒëŠy@ -îÛìäß@ æa…@ pìjrß@ LÝäÌß@ 6.1
NÝšËìm
@åË…@Îìjßb…@éîÛìi@Ö†îm@æa…@Îìjßb…@éîÛìi@Íí@ðëbu@ÒëŠy@pìjrß@æa…@ÝäÌß 6.2.1 @ðëbu@ R@ ÒëŠy@ -îÛìäß@ æa…@ pìjrßL@ ÝäÌß 6.2
@ @@N@Þìni @N@ÎìjßbŠi
N@Þìni@åË…@Îìjßb…@éîÛìi@Ö†îm@æa…@Îìjßb…@éîÛìi@Íí@R@ÒëŠy@å×aˆîj¾ 6.2.2

@ @@N@Þìni@åË…@åãì\ãì×@ÒëŠy@æa…@Ý×ëú@G ÒëŠy@ÝäÌß 6.3.1 @ÚìiŠm@ pb×@ì×ì@ -îÛìäß@ æa…@ „bj¾@ L@ ÝäÌß 6.3
@ @@N@Þìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@„bj¾ 6.3.2 @N
@ @@N@Þìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@b×ì@@-îÛìäß 6.3.3

N@Þìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@æõbmb׊Ï@bäîj¾ 6.3.4

@ @@N@Þìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@ê…ìß@æõbmb׊Ï@„bj¾ 6.4.1 @†Ï‰…@ ê…ìß@ æõbmb׊Ï@ -îÛìäß@ æa…@ bäîj¾L@ „bj¾@ 6.4
@ @@N@Þìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@b×ì@†Ï‰…@ê…ìß@æõbmb׊Ï@bäîj¾ 6.4.2 @N@ÚìiŠm@pb×@ì×ì
N@Þìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@ê…ìß@æõbmb׊Ï@-îÛìäß 6.4.3

@ @@N@Þìni@åË…@ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì@ìmb@†Ï‰…@æõbmb׊Ï@„bj¾@æa…@ÝäÌß@@6.5.1 @ìmb@ †Ï‰…@ æõbmb׊Ï@ -îÛìäß@ æa…@ „bj¾L@ ÝäÌß 6.5


N@Þìni@åË…@ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì@ìmb@†Ï‰…@æõbmb׊Ï@-îÛìäß 6.5.2 @ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì
æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än
@ @@N@Þìni@åË…@ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì@aë…@†Ï‰…@æõbmb׊Ï@„bj¾@æa…@ÝäÌß 6.6.1 @aë…@ †Ï‰…@ æõbmb׊Ï@ -îÛìäß@ æa…@ „bj¾@ L@ ÝäÌß@ 6.6
N@Þìni@åË…@ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì@aë…@†Ï‰…@æõbmb׊Ï@-îÛìäß 6.6.2 ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì
@ @@N@Þìni@åË…@ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@æõbmb׊Ï@„bj¾@æa…@ÝäÌß 6.7.1 @ì×ì@ †Ï‰…@ æõbmb׊Ï@ -îÛìäß@ æa…@ „bj¾LÝäÌß 6.7
Þìni@åË…@ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@æõbmb׊Ï@-îÛìäß 6.7.2 N@ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm@pb×
@ @@Þìni@åË…@ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@pb×@ðbØˉ@„bj¾@@6.8.1 @†Ï‰…@ pb×@ ðbØˉ@ -îÛìäß@ æa…@ bäîj¾@ L„bj¾ 6.8
@ @@N@Þìni@åË…@ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@pb×@ðbØˉ@bäîj¾ 6.8.2 ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì
Þìni@åË…@ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@pb×@ðbØˉ@-îÛìäß 6.8.3
@ @@N@Þìni@åË…@pb×@ðbØˉ@ïËë†ãbÌß@Íí@ê…ìß@pbía@„bj¾@@6.9.1 @Íí@ ê…ìß@ pbía@ -îÛìäß@ æa…@ bäîj¾@ L„bj¾ 6.9

@ @@N@Þìni@åË…@pb×@ðbØˉ@ïËë†ãbÌß@Íí@ê…ìß@pbía@bäîj¾@ 6.9.2 pb×@ðbØˉ@ïËë†äÌß


N@Þìni@åË…@pb×@ðbØˉ@ïËë†ãbÌß@Íí@ê…ìß@pbía@-îÛìäß 6.9.3