Anda di halaman 1dari 12

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DINAS PENDIDIKAN
UPT DINAS PENDIDIKAN UNIT KEC. KARANGSAMBUNG
SD NEGERI 1 WIDORO
Alamat : Jl Karangsambung Km 8 Widoro,Kebumen 54353.E-mail.sdn1widoro@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 WIDORO
NOMOR : 800 / / SK / 2017
Tentang:
TIM SISTEM PENJAMINAN MUTU SEKOLAH
DAN TIM AUDIT MUTU PENDIDIKAN SD NEGERI 1 WIDORO
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Menimbang : a. bahwa untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah


sesuai dengan standar mutu dan aturan yang telah ditetapkan;
b. bahwa untuk dapat melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan baik
diperlukan adanya Sistem Penjaminan Mutu dan Tim Audit Internal Mutu
Pendidikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Sistem Penjaminan
Mutu Sekolah dan Tim Audit Internal Mutu Pendidikan di SD Negeri 1
Widoro;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 63tahun 2009 Pasal 5 yang


berbunyi Penjaminan Mutu Pendidikan Formal Dilaksanakan Oleh Satuan
Atau Program Pendidikan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009Pasal 6 Yang
Berbunyi Penyelenggara Satuan atau Program Pendidkan Wajib
Menyediakan Sumber Daya Yang Diperlukan Untuk Terlaksananya
Penjaminan Mutu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Pasal 32 & 35
Yang Berbunyi Pemerintah Provinsi, Kabupaten atau Kota Menetapkan
Regulasi Penjaminan Mutu Pendidikan Sesuai Dengan Kewenangannya dan
Peraturan Perundang-undangan.

Memperhatikan : Keputusan Musyawarah Kepala Sekolah, Dewan Guru, komite SD Negeri 1


Widoro pada tanggal 13 Juli 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Widoro, tentang PenetapanTim


Penjaminan Mutu Pendidikan dan Tim Audit Penjaminan Mutu Pendidikan tahun
Pelajaran 2017-2018
PERTAMA : Kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusanini, diangkat
sebagai Tim Penjaminan Mutu Pendidikan dan Tim Audit Penjaminan Mutu
Pendidikan tahun Pelajaran 2017-2018 dan diharapkan dapat melaksanakan tugas
sebaik-baiknya dengan penuhtanggungjawab.
KEDUA : Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah dan Tim Audit Penjaminan Mutu
Sekolah tahun Pelajaran 2017-2018 bertugas :
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat sekolah;
2. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap
pelaku pendidikan di sekolah dalam pengembangan penjaminan mutu
pendidikan;
3. Melaksakan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data mutu pendidikan di
sekolah;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang
telah dilakukan;
5. Memberikan rekomendasi strategi peningkatan mutu berdasarkan monitoring
dan evaluasi.
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini akan dibebankan pada
anggaran yang sesuai.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari
terdapat kesalahan akan disempurnakan sebagaimanamestinya.

Ditetapkandi: Widoro
PadaTanggal: 13 Juli 2017

Kepala Sekolah,

WARISNO, S.Pd., M.Pd.


NIP.196311091986081001
Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Widoro
Tentang : Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah Tahun Pelajaran 2017/2018
Nomor : 421.7/ / SK/ 2017
Tanggal : 13 Juli 2017

No
Nama Peran Unsur Keterangan
.
1 Muhrodi, S.Pd Penanggung Jawab Kepala Sekolah

2 Priyatno, A.Ma.Pd Ketua Guru Standar

3 S.Retno.S, S.Pd.SD Wakil Ketua Guru


Nugroho Afandi,
4 Sekretaris Pustakawan/Operator
S1.Pust
5 Siti Songidah, S.Pd.I Bendahara Guru

Kepala Sekolah,

MUHRODI, S.Pd
NIP. 19640710 198608 1 003
Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Kedungwaru
Tentang : Tim Audit Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah Tahun Pelajaran 2017/2018
Nomor : 421.7/ / SK/ 2017
Tanggal : 13 Juli 2017

No. Nama Peran Unsur Keterangan

1 Muhrodi, S.Pd Penanggung Jawab Kepala Sekolah

2 Sumarti, S.Pd Ketua Guru Standar

3 Sutrimo, A.Ma Wakil Ketua Guru

4 Fitri Ernani, S.Pd Sekretaris Guru

5 Siti Songidah, S.Pd.I Bendahara Guru

6 Eko Siswoyo Anggota Komite

Kepala Sekolah,

MUHRODI, S.Pd
NIP. 19640710 198608 1 003
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN
UPT DINAS PENDIDIKAN UNIT KEC. KARANGSAMBUNG
SD NEGERI KEDUNGWARU
Alamat : Jl Karangsambung Km 11 Kedungwar,Kebumen 54353.E-mail.sdnegerikedungwaru@yahoo.com

JADWAL PENDAMPINGAN SEKOLAH MODEL PMP


TAHUN 2017/2018

No Nama Sekolah Hari / Tanggal Keterangan

1 SD Negeri 1 Widoro Rabu, 01 Nopember 2017

2 SD Negeri 2 Widoro Kamis, 02 Nopember 2017

3 SD Negeri Seling Rabu, 08 Nopember 2017

4 SD Negeri Pencil Kamis, 09 Nopember 2017


5 SD Negeri 1 Kalikudu Ju’at, 10 Nopember 2017

Kedungwaru, 21 Oktober 2017


Kepala Sekolah

MUHRODI, S.Pd
NIP.19640710 198608 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN


DINAS PENDIDIKAN
UPT DINAS PENDIDIKAN UNIT KEC. KARANGSAMBUNG
SD NEGERI KEDUNGWARU
Alamat : Jl Karangsambung Km 11 Kedungwar,Kebumen 54353.E-mail.sdnegerikedungwaru@yahoo.com

JURNAL KEGIATAN TPMPS


TAHUN 2017/2018
No Tanggal Kegiatan Hasil Penanggung
Jawab
1
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN
UPT DINAS PENDIDIKAN UNIT KEC. KARANGSAMBUNG
SD NEGERI KEDUNGWARU
TERAKREDITASI A
NIS : 100060 NSS : 101030526009 NPSN : 20305164
Alamat : Jl Karangsambung Km 11 Kedungwar,Kebumen 54353.E-mail.sdnegerikedungwaru@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SD NEGERI KEDUNGWARU


NOMOR : 800 / 177 / X/2017

TENTANG
SUSUNAN TIM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SD NEGERI KEDUNGWARU TAHUN PELAJARAN 2017/2018

KEPALA SEKOLAH SD NEGERI KEDUNGWARU

Menimbang : Bahwa dalam rangka penjaminan mutu sekolah perlu


dibentuk tim Sistem Penjaminan Mutu Internal di SD
Negeri Kedungwaru

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun


2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Standar Kualifikasi Kepala Sekolah
6. Peraturan Mendiknas RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Standar Kualifikasi Guru
7. Peraturan Mendiknas RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang
Standar Pengelolaan
8. Peraturan Mendiknas RI Nomor 24 Tahun 2007
tentang Standar Sarana Prasarana
9. Peraturan Mendikbud RI Nomor 54 Tahun 2013
tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar
dan Menengah
10. Peraturan Mendikbud RI Nomor 65 Tahun 2013
tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan
Menengah
11. Peraturan Mendikbud RI Nomor 66 Tahun 2013
tentang Standar Penilaian Pendidikan
12. Peraturan Mendikbud RI Nomor 68 Tahun 2013
tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum
SD/SMP/MTs
13. Peraturan Mendikbud RI Nomor 81A Tahun 2013
tentang Implementasi Kurikulum
Memperhatikan :
Hasil Rapat Dinas SD Negeri Kedungwar tanggal 02
Oktober 2017

MEMUTUSKAN :
Menetapkan

Pertama : Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) SD Negeri


Kedungwaru, sebagaiamana terlampir.
Kedua : Setiap anggota Tim SPMI melaporkan pelaksanaan
tugasnya kepada Kepala Sekolah
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan
ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
Keempat : Kekeliruan pada keputusan ini akan dibetulkan
sebagaimana mestinya
Keputusan berlaku sejak ditetapkan
Kelima :

Ditetapkan di : Kedungwaru
Pada Tanggal : 02 Oktober 2016
Kepala Sekolah

Muhrodi, S.Pd.
NIP 19640710 198608 1 003

Tembusan Yth.
1. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kebumen
2. Komite Sekolah
3. Yang bersangkutan

Lampira : Surat Keputusan Kepala


n SD Negeri 1 Widoro
Nomor : 800/ /SK/2017
Tanggal : 02 Oktober 2017
Tentang : Tim Penjaminan Mutu
Internal SMP Negeri 1
Widoro

TIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL


SD NEGERI 1 WIDORO
TP 2017/2018

Jabatan Dinas/
No. Nama Jabatan Tim
Mata Pelajaran
Warisno, S.Pd., M.Pd. Kepala Sekolah Penanggungjawab
Ismantoro, A.Ma.Pd Guru Ketua
Siti Malichatun, S.Pd.SD Guru Wakil Ketua
Siti Zubaidah, A.Ma.Pust Pustakawan Sekretaris
Miftachudin, S.Pd Guru Bendahara
Tim Pengembang Mutu Pendidikan Sekolah
1 Ismantoro, A.Ma. Guru Standar Isi
Standar Kelulusan
2 Sarwiyah, S.Pd.SD Guru Standar Proses
Standar Penilaian
3 Sumarni, S.Pd.
Standar
Guru Pengelolaan
Standar Sarpras
4 Miftachudin, S.Pd. Guru Standar PTK
Standar
Pembiayaan
Tim Audit
1 Siti Malichatun, S.Pd.SD Guru Standar Isi
Standar Kelulusan
2 Kus Hartiningsih, S.Pd Guru Standar Proses
Standar Penilaian
Standar
Istiqomah, S.Pd.I Pengelolaan
3 Guru
Standar Sarpras
4 Ahmad HS Komite Standar PTK
Standar
Pembiayaan

Ditetapkan di : Widoro
Pada Tanggal : 13 Juli 2017
Kepala Sekolah

Warisno, S.Pd., M.Pd.


NIP 196311091986081001
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN
UPT DINAS PENDIDIKAN UNIT KEC. KARANGSAMBUNG
SD NEGERI KEDUNGWARU
Alamat : Jl Karangsambung Km 11 Kedungwar,Kebumen 54353.E-mail.sdnegerikedungwaru@yahoo.com

DAFTAR HADIR PERENCANAAN PENDAMPINGAN SEKOLAH MODEL PMP


TAHUN 2017/2018

No Nama Instansi Nama Tanda Tangan

1 UPT Disdik Unit Fajar Sugiharto, S.Pd


Kec.Karangsambung
SD Negeri Kedungwaru Muhrodi, S.Pd
2
3 SD Negeri 1 Widoro Miftachudin, S.Pd

4 SD Negeri 2 Widoro Slamet, S.Pd

5 SD Negeri Seling Aniroh, S.Pd

6 SD Negeri Pencil

7 SD Negeri 1 Kalikudu Maryono, S.Pd.SD

Kedungwaru, 21 Oktober 2017


Kepala Sekolah

MUHRODI, S.Pd
NIP.19640710 198608 1 003

Anda mungkin juga menyukai