Anda di halaman 1dari 1

HALAMAN PENGESAHAN

Lembar Pengesahan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Cabang Dinas Pendidikan

PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, mengesahkan


Laporan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tahun 2019
yang disusun oleh: Dra. Zuhrotul Aini

Malang, 9 Januari 2020


Yang mengesahkan,

Pengawas Sekolah Kepala UPT SMAN 1 Bantur


Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah Kabupaten Malang

(Drs. MAHRUS, M.Pd.) (HASTINI RATNA DEWI, M.Pd.)


NIP. 19640615 198601 1 003 NIP 19690630 200312 2 004