Anda di halaman 1dari 21

1449/2

Matematik
Kertas 2
Mac 2020
1
2 2 jam

LEMBAGA PEPERIKSAAN
xxxxxxxxxxx
TAHUN 2020

MATEMATIK
TINGKATAN 5
PKSM 1
DUA JAM TIGA PULUH MINIT

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi dua Bahagian Soalan Markah Markah


bahagian : Bahagian A dan Bahagian B. Penuh Diperolehi
Jawab semua soalan daripada Bahagian A 1 3
dan empat soalan dalam Bahagian B. 2 5
3 3
4 4
2. Jawapan hendaklah ditulis dengan jelas
5 5
dalam ruang yang disediakan dalam kertas BAHAGIAN
6 6
soalan. Tunjukkan langkah-langkah penting. A
7 5
Ini boleh membantu anda untuk
mendapatkan markah. 8 5
9 6
10 4
3. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis 11 6
mengikut skala kecuali dinyatakan. 12 12
13 12
4. Satu senarai rumus disediakan di halaman 14 12
2 & 3. BAHAGIAN 15 12
B
5. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator
saintifik yang tidak boleh diprogram.

NAMA:

KELAS:

1
RUMUS MATEMATIK

Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang diberi adalah yang biasa
digunakan.
PERKAITAN

1 am x an = a m+ n

2 am  an = a m – n

3 ( am )n = a mn

4
1
A-1 = ad−bc
(−cd −ba )
5 Jarak = √( x 1−x 2 )2 +( y 1− y 2 )2
x1 + x2 y1 + y 2
6 Titik tengah, ( x, y ) =
( 2
,
2 )
7 Purata laju = jarak yang dilalui
masa yang diambil

8 Min = Hasil tambah nilai data


Bilangan data
9 Min =
Hasil tambah (nilai titik tengah x kekerapan) nilai data
Hasil tambah kekerapan
n( A )
10 P ( A ) = n( S)

11 P ( A ) = 1  P(A)

y 2− y 1
12 m = x2 −x 1
13 m=
pintasan-y
pintasan-xt
14 Teorem Pithagoras

c 2 = a 2 + b2

2
BENTUK DAN RUANG

1
1 Luas Trapezium = 2 × hasil tambah dua sisi selari × tinggi

2 Lilitan bulatan = d = 2j

3 Luas bulatan = j2

4 Luas permukaan melengkung silinder = 2djt

5 Luas permukaan sfera = 4j2

6 Isipadu prisma = luas keratan rentas × panjang

7 Isipadu silinder = j2t

1
8 Isipadu kon = 3 j2t

4
9 Isipadu sfera = 3 j3

1
10 Isipadu Piramid = 3 × luas tapak × tinggi

11 Hasil tambah sudutpedalaman poligon = ( n – 2) × 180˚

Panjang lengkok Sudut pusat


=
12 Lilitan bulatan 360∘

Luas sektor Sudut pusat


=
13 Luas bulatan 360∘
PA '
14 Faktor skala , k = PA

15 Luas imej = k 2 × luas objek

3
Bahagian A

[52 Markah]

Jawab semua dalam bahagian ini

1. 1. Gambar rajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set P, Q dan R dengan keadaan set
semesta, ξ = P ∪ Q ∪ R . Pada rajah di ruang jawapan, lorekkan set
(a) P ∪R ,
(b) ( P ∩ R)∪ Q

[ 3 markah ]
Jawapan:

(a)
          
Q
P

          R
R

Q
(b) P

4
2. Penyelesaian dengan kaedah matriks tidak dibenarkan untuk menjawab soalan ini. Rajah 2
menunjukkan dua penimbang yang serupa, X dan Y. Beberapa bongkah p dan q disusun di
atas penimbang itu.

Penimbang X

Penimbang Y

Rajah 2

Diberi bahawa beza jisim pada penimbang Y ialah 852 g.


Hitung jisim, dalam g, bagi satu unit bongkah p dan bongkah q
[ 5 markah ]
Jawapan:

5
3. Rajah 3 menunjukkan sebuah piramid VEFGH. EFGH ialah segiempat sama yang mengufuk.
Puncak V adalah tegak di atas titik H. VG = 10 cm.

6 cm 10 cm

H G

E F
Rajah 3
(a) Namakan sudut di antara garis FV dengan tapak EFGH
[1 markah]
(b) Hitung sudut di antara garis FV dengan tapak EFGH
[2 markah]
Jawapan:

(a)

(b)

4. Selesaikan persamaan berikut


8−4 x
x−2=
3x
[4 markah]
Jawapan:

6
5. Rajah 5 menunjukkan sebuah jag berbentuk silinder berisi air kopi dan 5 biji cawan berbentuk
hemisfera .

8 cm

21 cm

13 cm
Rajah 5

Air kopi dituang ke dalam semua cawan tersebut agar isi padu air kopi dalam setiap cawan
3
ialah daripada isi padu cawan itu.
4
Hitung baki isi padu, dalam cm3, air kopi dalam jag itu
22
[Gunakan π= ]
7
[5 markah]
Jawapan:

7
6. Rajah menunjukkan dua garis lurus selari, OP dan QR. Garis lurus PR adalah selari
dengan paksi-y dan O ialah asalan.

P (2, 3) Q (4, 2)
x
O

Rajah 6

(a) Cari persamaan garis lurus PR.


(b) Cari persamaan garis lurus QR
(c) Cari pintasan-x bagi garis lurus QR.
[6 markah]
Jawapan:

(a)

(b)

(c)

8
7. (a) Nyatakan sama ada pernyataan berikut adalah benar atau palsu.
(i) x(x – 2 ) = 0 ialah satu persamaan linear.

(ii) Semua segiempat sama mempunyai 4 garis simetri.


(b) Tulis dua implikasi berdasarkan pernyataan berikut:

360°
(c) Diberi bahawa sudut peluaran sebuah poligon sekata dengan n sisi ialah . Buat
n
satu kesimpulan secara deduksi tentang saiz sudut peluaran bagi sebuah oktagon sekata.
[ 5 markah ]
Jawapan:

(a) i) ………………………………….

(ii) ………………………………….

Implication 1 / Implikasi 1: …………………………………………………………


(b)
………………………………………………………………………………………

Implication 2 / Implikasi 2: …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

(c)

9
8.

(a) Diberi M =
( 13 −2k ) dan N =
( 13 −2−8 ) , cari nilai k jika M tidak
mempunyai matriks Songsang

(b) Dengan menggunakan kaedah matriks, selesaikan persamaan berikut:

3x  2y = -3
4x  10 y = 7

[5 markah]

Jawapan :

(a)

(b)

10
9. Rajah 9 menunjukkan MNP sebuah sektor bulatan berpusatkan O dan sebuah
semibulatan dengan OP sebagai diameter.

Rajah 9

22
Diberi OP = 7 cm. Dengan menggunakan π= ,hitungkan
7

(a) Perimeter seluruh rajah

(b) Luas kawasan berlorek


[6 markah]
Jawapan:

(a)

(b)

11
10. Sebuah kedai menjual 52 helai kemeja-T dan 52 helai seluar dengan harga RM1716 pad
bulan Januari. Pada bulan Februari, kedai itu menjual 60 helai kemeja-T dan 50 helai seluar
dengan harga RM1800.
Menggunakan kaedah matriks, hitung harga sehelai kemeja-T dan sehelai seluar.

[4 markah]
Jawapan

12
11. Kotak Q
Kotak P

1 A
2
B
4
3 C

Rajah 11

Rajah 11 menunjukkan kad-kad bernombor di dalam kotak P dan kad-kad berlabel A, B dan
C di dalam kotak Q. Sekeping kad dipilih secara rawak dari kotak P dan kemudian kotak Q.

(a) Lengkapkan kesudahan peristiwa yang mungkin di Jadual 11.


[2 markah]
(b) Dengan menyenaraikan semua kesudahan suatu peristiwa, cari kebarangkalian bahawa
(i) Kad berlabel B dipilih.

(ii) Kad bernombor ganjil atau kad berlabel C dipilih.


[4 markah]
Jawapan:
Kesudahan Kotak Q
(a)
A B C
Kesudahan Kotak P

1 (1,A)

3 (3,C)

4 (4,C)
(b) (i)

(ii)

13
14
Bahagian B
[48 markah]
Jawab mana-mana empat soalan daripada bahagian ini.

12. 3
(a) Lengkapkan Jadual 12 di ruang jawapan bagi persamaan y=3−8 x+ x dengan
menulis nilai-nilai y apabila x = – 2 dan x = 2
[2 markah]
(b) Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan. Anda boleh
menggunakan pembaris fleksibel.

Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi-x dan 2 cm kepada 5 unit
3
pada paksi-y, lukiskan graf y=3−8 x+ x bagi −3 .5≤x≤3 .5
[4 markah]
(c) Daripada graf anda, carikan

(i) Nilai y apabila x = −0.6

(ii) Nilai x apabila y=−8


[2 markah]

(d) Lukis satu garis lurus yang sesuai pada graf anda untuk mencari semua nilai x yang
3
memuaskan persamaan x =13 x−8 bagi −3 .5≤x≤3 .5
Nyatakan nilai-nilai x itu.
[4 markah]

Jawapan:
(a)

x 3.5 3 2 1.5 1 1 2 3 3.5

y –11.9 0 11.6 10 4 6 17.9

Table 12 / Jadual 12

(b) Rujuk graf.

(c) (i) x = .........................................................

(ii) y = …………………………………….

(d) x = ……………..........…………..., ……………..........…………...,

……………..........…………...

15
13.
(a) Penjelmaan T ialah translasi (−13) dan penjelmaan R ialah putaran 90° lawan arah jam
pada pusat (–1, –2).
Nyatakan koordinat imej bagi titik (3, 1) di bawah setiap penjelmaan berikut:
(i) T2
(ii) TR

(b) Rajah menunjukkan tiga sisi empat, ABCD, EFGH dan JKLM, dilukis pada satah
Cartes.

Rajah 13

(i) JKLM ialah imej bagi ABCD di bawah penjelmaan gabungan QP.

Huraikan selengkapnya penjelmaan:


(a) P                                                 
(b) Q

(ii) Diberi bahawa kawasan berlorek mewakili suatu kawasan yang mempunyai luas
16.5 m2. Hitung luas, dalam m2, kawasan yang diwakili oleh sisi empat ABCD.

[12 markah]

16
Jawapan:

(a) (i)

(ii)

b) (i)

(ii)

17
14. Data dalam Rajah 14 menunjukkan markah bagi 30 orang pelajar dalam satu ujian.

68 80 75 75 91 85 67 81 81 88
85 70 80 78 82 88 83 85 87 94
70 77 95 80 84 75 90 74 80 89

Rajah 14

(a) Berdasarkan data dalam Rajah 14 dan dengan menggunakan saiz selang kelas 5,
lengkapkan Jadual 14 pada ruang jawapan.
[4 markah]

(b) Berdasarkan Jadual di (a), hitungkan min anggaran markah bagi seorang pelajar.
[3 markah]

(c) Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 markah pada paksi mengufuk dan 2 cm
kepada 1 orang pelajar pada paksi mencancang, lukiskan satu histogram bagi data itu.
[4 markah]

(d) Berdasarkan histogram di (c), nyatakan satu maklumat yang diperoleh.


[1 markah]

18
Jawapan:

(a)(i)

Selang Kelas Titik Tengah Kekerapan

65– 69

Jadual 14

(b)

(c) Rujuk graf

(d)

19
15. Rajah 15 menunjukkan markah yang diperoleh sekumpulan 30 orang murid dalam suatu ujian Matematik.

12 21 47 45 46 48
30 45 34 30 46 33
40 41 24 35 58 28
67 31 59 65 37 33
49 57 28 52 60 56

Rajah 15

(a) Berdasarkan data di atas, lengkapkan jadual di ruang jawapan.


[4 markah]

(b) Berdasarkan jadual, hitung min anggaran markah bagi seorang murid.
[3 markah]

(c) Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan.

Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 markah pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 1
orang murid pada paksi mencancang, lukis satu poligon kekerapan bagi data tersebut.
[4 markah]

(d) Markah lulus ujian itu ialah 44. Menggunakan poligon kekerapan di (c), nyatakan bilangan murid
yang lulus di dalam ujian itu.
[1 markah]

20
Jawapan :

(a)

Markah Kekerapan Titik tengah

0–9 0 4.5

10 – 19

70 – 79 0 74.5

(b)

(c) Rujuk pada graf yang disediakan.

(d)

SOALAN TAMAT

21