GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JPPN

JABATAN PERDANA MENTERI

Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri Malaysia

EDISI PERTAMA TAHUN 2005

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI

ISI KANDUNGAN PERKARA ISTILAH/SINGKATAN DAN DEFINISI YANG DIGUNAKAN PENDAHULUAN BAB 1 GARIS PANDUAN KELUASAN RUANG 1.1 PENGENALAN KEPADA BAB 1 – PEJABAT 6 9 5 MUKA SURAT 1 2

BAHAGIAN A

A1- BANGUNAN PEJABAT A2- PEJABAT MENTERI, TIMBALAN MENTERI DAN KAKITANGAN DI BAWAHNYA A3- AUDITORIUM/ DEWAN BESAR/ PUSAT SIVIK/ DEWAN SERBAGUNA BAHAGIAN B – BANGUNAN PENDIDIKAN

11

B1- GARISPANDUAN UMUM KELUASAN RUANG LANTAI BANGUNAN-BANGUNAN PENDIDIKAN B2- SEKOLAH MENENGAH BERASRAMA PENUH B3- BANGUNAN AKADEMIK DAN BUKAN AKADEMIK IPTA B4- ASRAMA PELAJAR/ PELATIH/ PESERTA KURSUS B5- BENGKEL KEMAHIRAN DAN VOKASIONAL BAHAGIAN C – BANGUNAN KESIHATAN

12

14 18 24 32

C1- HOSPITAL UMUM/BESAR / HOSPITAL PENGAJAR / KLINIK KESIHATAN NEGERI C2- HOSPITAL DAERAH/ KECIL C3- KEDIAMAN JURURAWAT

37 41 42

Edisi Pertama Tahun 2005

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI

ISI KANDUNGAN...samb. PERKARA BAB 1 BAHAGIAN D – BANGUNAN-BANGUNAN LAIN 44 58 70 72 MUKA SURAT

D1- KEMUDAHAN SUKAN D2- BANGUNAN KEDUTAAN DI LUAR NEGARA D3- MASJID D4- KUARTERS BAB 2 GARIS PANDUAN KEMASAN BANGUNAN 2.1 PENGENALAN KEPADA BAB 2 2.2 KATEGORI BANGUNAN 2.3 GRED BAHAN BINAAN DAN KEMASAN BAB 3 GARIS PANDUAN KERJA MEKANIKAL & ELEKTRIK 3.1 PENGENALAN KEPADA BAB 3 3.2 PENYEDIAAN PERKHIDMATAN PENYAMAN UDARA 3.3 RUANG YANG DIBENARKAN UNTUK PENYAMANAN UDARA BAB 4 GARIS PANDUAN KERJA LUAR BANGUNAN 4.1 KERJA-KERJA LUAR 4.2 PENYEDIAAN TEMPAT LETAK KERETA BAB 5 GARIS PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM BINAAN BERINDUSTRI (IBS) 5.1 PENGENALAN 5.2 DASAR PENGGUNAAN IBS 5.3 PENGIRAAN KANDUNGAN IBS

75 77 81

140 145 151

167 170

175 175 176

Edisi Pertama Tahun 2005

BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS D. II DAN III. PEMASANGAN ALAT PENYAMAN UDARA DAN BILANGAN MATA KUASA ALAT PENYAMAN UDARA YANG DIBENARKAN DI KUARTERS. BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS G. NORMA KERJA LUAR MUKA SURAT 29 74 78 82 5 160 6 161 7 162 8 163 9 164 10 165 11 12 166 168 Edisi Pertama Tahun 2005 . BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS H. BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS E. BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS F.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI SENARAI JADUAL JADUAL 1 2 3 4 TAJUK PIAWAI UNTUK ASRAMA KELUASAN KASAR MAKSIMA RUANG LANTAI DAN KEMASAN KUARTERS KATEGORI BANGUNAN CONTOH GRED KEMASAN UNTUK BANGUNANBANGUNAN KATEGORI I. BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS C.

Unmodified Polyvinyl Chloride .S OKU PABX PDA PVC RTV sda SPA TDC .Jabatan Alam Sekitar .Cabutan Butiran Permulaan (Preliminary Detailed Abstract) .Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja . Air dan Komunikasi .Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (Malaysian Industrial Development Authority) m.Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (Construction Industry Development Board) IBS IKM IPTA JAS JBA JBPM JKKP JKPK JPJ JPS JPPN JKR JUSA KTAK LPPKN M&E MIDA .Undang-undang Kecil Bangunan Seragam (Uniform Building By-Laws) uPVC w.Polyvinyl Chloride .Suruhanjaya Perkhidmaan Awam .seperti di atas .Private Automatic Branch Exchange .Chloro Fluoro-carbon .Piawaian Malaysia (Malaysian Standard) .Radio Television .Jabatan Bekalan Air .Orang Kurang Upaya . M.Perbadanan Kemajuan Pelancongan (Tourist Development Corporation) UBBL .Jabatan Pengangkutan Jalan .Angkatan Tentera Malaysia .Jawatankuasa Kecil Piawaian dan Kos .Mekanikal dan Elektrik .Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia .Industrialised Building System .Jawatan Utama Sektor Awam .Lembaga Perancang dan Pembangunan Keluarga Nasional .Jabatan Pengairan dan Saliran .Jawatankuasa Perancang Pembangunan Negara .p.c .Kementerian Tenaga.Institut Kemahiran Mara .Jabatan Kerja Raya .meter persegi .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI SINGKATAN DAN ISTILAH YANG DIGUNAKAN DI DALAM DOKUMEN INI ATM CFC CIDB .Institut Pengajian Tinggi Awam .water closet Edisi Pertama Tahun 2005 1 .

2. di samping memenuhi keperluan-keperluan fungsinya . b. 4 Tahun 2005 yang dikeluarkan sebagai menggantikan Pekeliling Am Bil.2 Garis panduan ini dibahagikan kepada beberapa bahagian yang menyentuh aspek-aspek berikut:- a.(cost effective and functional). Untuk memberi penjelasan tentang kriteria dan piawaian umum dalam mereka bentuk bangunan Kerajaan supaya ianya dirancang dan dilaksana dengan penggunaan kos yang berkesan.1 Garis panduan ini merangkumi bangunan Kerajaan sama ada projek bangunan yang baru yang bernilai RM5 juta ke atas atau kerja-kerja pengubahsuaian kepada bangunan yang sedia ada atau bangunan swasta yang disewa yang bernilai RM1 juta ke atas. 2. SKOP 2. c. Edisi Pertama Tahun 2005 2 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI PENDAHULUAN 1. Garis panduan bagi merancang sesuatu bangunan Kerajaan dengan berdasarkan kepada norma keluasan ruang lantai (floor space norms). Untuk menerangkan secara terperinci tentang kaedah pelaksanaan Surat Pekeliling Am Bil. TUJUAN 1. Sebagai panduan kepada semua agensi pelaksana/ Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun yang mengendalikan projek-projek bangunan Kerajaan semasa membuat permohonan mendapatkan kelulusan Urusetia Jawatankuasa Kecil Piawaian dan Kos bagi Jawatankuasa Perancang Pembangunan Negara selaras dengan kehendak Pekeliling di atas. 2 Tahun 1990.1 Tujuan garis panduan ini disediakan ialah :a.

e. 3.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI b. Garis panduan bagi kerja-kerja luar bangunan (external works). 4 Tahun 2005. 4 Tahun 2005. 3. berdasarkan kepada kategori bangunan mengikut kepentingan.4.3 Garis panduan ini disediakan dengan mengambil kira jenis bangunan secara umum (generic) untuk memudahkan penggunaannya secara menyeluruh dan merangkumi apa juga jenis projek bangunan. PROSES PERMOHONAN 3. semua agensi pelaksana/Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun hendaklah memastikan bahawa skop keseluruhan projek telah dipersetujui/ diluluskan secara dasarnya terlebih dahulu. Edisi Pertama Tahun 2005 3 . Sebelum merujuk kepada Urusetia JKPK untuk kelulusan seperti yang diperlukan oleh Surat Pekeliling Am Bil. Garis panduan ini juga disediakan supaya ianya dapat saling digunapakai untuk satu kategori bangunan dengan kategori bangunan yang lain di dalam projek yang sama. Garis panduan penggunaan Sistem Binaan Berindustri (Industrialised Building System). Garis panduan penggunaan bahan binaan dan kemasan yang telah ditetapkan. d. 2. fungsi dan implikasi kewangannya. 2.2 Setiap Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun adalah bertanggungjawab melalui Bahagian/Unit Teknikal masing-masing atau melalui juruperunding swasta yang dilantik. untuk merujuk kepada garis panduan ini dan memastikan maklumat/dokumen yang lengkap dikemukakan kepada Urusetia JKPK sebagaimana yang dinyatakan di dalam Surat Pekeliling Am Bil. c. Garis panduan bagi keperluan kerja-kerja mekanikal dan elektrik.1.

4 Keputusan berkaitan kelulusan/penolakan yang dikeluarkan saiz oleh ruang JKPK dan adalah penggunaan kemasan muktamad. Piawaianpiawaian. 5.3.1 Garis panduan ini akan dikemaskinikan dari masa ke semasa mengikut keadaan ekonomi negara. 5. Undang-undang Kecil. 4.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 3. Kod-kod Amalan dan dasar Kerajaan yang berkaitan yang sedang berkuatkuasa. Pekeliling-pekeliling. masa dan kesesuaian projek yang akan dilaksanakan dan juga perubahan teknologi binaan ataupun dasar Kerajaan. 3.2 Garis panduan ini boleh juga dirujuk secara on-line menerusi laman web www. PEMATUHAN UNDANG-UNDANG 4.1 Semua agensi pelaksana/ Kementerian/ Jabatan/ Badan Berkanun hendaklah memastikan reka bentuk bangunan mematuhi kehendak Akta-akta.my Edisi Pertama Tahun 2005 4 . Garis panduan ini tidak boleh dianggap sebagai keputusan atau kelulusan JKPK kerana ia hanyalah merupakan panduan asas bagi agensi pelaksana di dalam proses merancang projek-projek bangunan.jpm. LAIN-LAIN 5.epu.

BAB 1 GARIS PANDUAN KELUASAN RUANG .

c. Sebagai langkah untuk memudahkan rujukan ketika menentukan norma-norma keluasan ruang. d. Ia merupakan unit keluasan keseluruhan ruang bagi muatan yang dirancang untuk memenuhi keperluan fungsi bagi sesuatu bangunan. e. Bab ini telah dibahagikan kepada empat bahagian seperti berikut: Bahagian A: Bahagian B: Garis panduan keluasan ruang lantai bangunan pejabat Garis panduan keluasan ruang lantai bangunan pendidikan Bahagian C: Garis panduan keluasan ruang lantai bangunan kesihatan Bahagian D: Garis panduan keluasan ruang lantai bangunanbangunan lain. b. Garis panduan ini adalah bertujuan untuk merancang sesuatu bangunan Kerajaan berdasarkan kepada norma keluasan ruang lantai. Rujukan kepada mana-mana Bahagian yang berkaitan boleh dibuat sekiranya terdapat keperluan untuk mereka bentuk berbagai jenis bangunan yang berlainan di dalam satu projek.1 PENGENALAN KEPADA BAB 1 a. Penentuan norma keluasan ruang lantai adalah merupakan satu cara yang berkesan bagi mengawal saiz keseluruhan bangunan untuk menentukan siling peruntukan (budget ceiling) bagi sesuatu projek pembangunan. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – KELUASAN RUANG 5 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 1. Norma keluasan ruang lantai ini adalah keluasan kasar kesemua ruang yang yang terlibat dalam memenuhi fungsi bangunan tersebut termasuk ruang peredaraan (circulation) dan servis.

TIMBALAN MENTERI DAN KAKITANGAN DIBAWAHNYA A3- AUDITORIUM / DEWAN BESAR / PUSAT SIVIK / DEWAN SERBAGUNA .BAHAGIAN A: PEJABAT A1BANGUNAN PEJABAT A2- PEJABAT MENTERI.

termasuk 5% atau 5 tahun ke hadapan sebagai unjuran bilangan kakitangan. Norma keluasan ruang lantai hendaklah terbahagi kepada ruang-ruang berikut:- (a) Ruang kerja kakitangan (sila rujuk SPA 14/1982) - 8.Bilik Kebal . Jumlah kakitangan yang diambil kira ialah merupakan jumlah semua kakitangan sedia ada dari Gred 1 hingga Gred 54 yang memerlukan ruang kerja.Bilik Mesyuarat ./ kakitangan Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 . Norma keluasan ruang lantai bagi semua pejabat Kerajaan adalah 16. untuk seorang kakitangan.Ruang Tetamu - 2.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI A1.Bilik Komputer . 2.Bilik Rehat/ Pantry .BANGUNAN PEJABAT 1./ kakitangan (b) Ruang-ruang sokongan di dalam ruang pejabat yang merangkumi ruangruang berikut:.Stor-stor .p. Konsep Pelan Pejabat Terbuka hendaklah diamalkan mengikut Surat Pekeliling Am Bil.BAHAGIAN A 6 .Bilik Fail .00 m.Bilik Perbincangan .p.p.00 m.Bilik Sembahyang .50 m.14 Tahun1982. 3.

lift shaft .Bilik Rekreasi .80 m./ kakitangan Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 ./ kakitangan Ruang (a) hingga (d) telah mengambil kira ruang legar dalaman.Foyer .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (c) Ruang sokongan di luar ruang pejabat yang merangkumi ruang-ruang berikut:.Bilik Suis ./ kakitangan (d) Ruang-ruang Mekanikal dan Elektrik seperti: .Tangga ./ kakitangan Jumlah 16.Kantin/dapur .Bilik Motor .Langkan (balcony) .p.Bilik Alat Ubah ( Transformer ) .Ruang Penyambut Tetamu .50 m.Stor Pusat .Lain-lain - 1.Air Handling Unit .p. (e) Ruang-ruang legar luar seperti: .Tandas .Lain-lain - 2.p.Laluan-laluan Luar .Lobi Lif .00 m.Ruang Masuk Utama .20 m.Bilik Seminar .p.Perpustakaan/ Bilik Bacaan .Teres .Service ducting - 1.Lobi .PABX .BAHAGIAN A 7 .

Perhatian hendaklah diambil bahawa ruang kerja kakitangan dan ruang berkaitan adalah tetap (fixed). Jabatan Imigresen. 7. 6.2 – PENYEDIAAN TEMPAT LETAK KERETA) Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 . bilangan tingkat. tertakluk kepada perkara-perkara di bawah:- (a) Fungsi Jabatan yang dirancang sebagai Jabatan-jabatan yang banyak berhubung dengan orang ramai contohnya. keperluan aspek keselamatan dan lain-lain. Ruang-ruang sokongannya adalah (b) Bentuk dan keadaan bangunan seperti saiz. Tandas peribadi hanya dibenarkan untuk penjawat awam Gred JUSA B ke atas dan Setiausaha Parlimen Kementerian yang setaraf dengannya. 3(c) dan 3(d) akan berubah. 5. Jabatan Kastam dan lain-lain.BAHAGIAN A 8 . (Sila rujuk Bab 4: 4. Bangunan-bangunan Kerajaan tidak dibenar mengadakan ruang tempat letak kereta di dalam bangunan atau di bawah paras tanah (basement) kecuali dengan kebenaran dan dikira berasingan. Penyediaan tempat letak kereta terbuka di luar bangunan adalah dibenarkan mengikut garis panduan penyediaan tempat letak kereta. manakala ruang-ruang sokongan di luar dan di dalam pejabat seperti yang dinyatakan di 3(b). lebih dan mengikut keperluan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 4. JPJ.

- 60.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI A2. 18.00 m.00 m.p.00 m.p.p. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 . 178. 178.p. TIMBALAN MENTERI DAN KAKITANGAN DI BAWAHNYA 1.00 m.p.00 m.BAHAGIAN A 9 .p.p. 78.p.00 m.00 m.00 m.p. 18.p. 18. 18. - 78.p. Setiausaha Politik - 24.p.00 m.00 m. Pembantu Khas - 15. 12.00 m. 60.00 m.00 m.p.00 m. Setiausaha Akhbar - 15.00 m.p. 12.00 m.00 m.p. 7. 40. Pelayan Pejabat (dua orang) - 12.00 m.p. 18.p.00 m.p.p.p. Suit Setiausaha Parlimen (a) (b) Bilik Pejabat Bilik Setiausaha Sulit 42.00 m. Suit Timbalan Menteri (a) (b) (c) Bilik Pejabat Bilik Tandas/Salin Bilik Setiausaha Sulit 48. 6. 5.p. 3. 4. Suit ( suite ) Menteri (a) (b) (c) (d) (e) (f) Bilik Pejabat Bilik Menunggu Bilik Mesyuarat Bilik Tandas/Salin Bilik Setiausaha Sulit Bilik Pembantu Khas 72.PEJABAT MENTERI. 2.00 m.

20 m.p. Ruang sokongan pusat yang digunakan oleh semua pihak.20 m. Bilik Mesyuarat Ruang Menunggu Bilik Minuman 30.00 m. 30. 12.p.00 m. untuk setiap kakitangan.00 m.p.p. 616.00 m.p.p.BAHAGIAN A 10 .p.00 m.p. (a) (b) (c) (d) Kaunter Penyambut Tetamu 20.00 m. 9.p.p. Timbalan Menteri dan kakitangan lain adalah sebanyak 56.00 m.00 m. Ruang Legar Luar (30%) Jumlah Besar Katakan 142. 92.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 8. Kegunaan purata ruang pejabat Menteri. - 92.00 m. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 . Jumlah 474.p. 616.

p. Norma keluasan ruang lantai bagi auditorium/dewan besar/pusat sivik/dewan serbaguna adalah sebanyak 1.45 .2. BESAR/PUSAT SIVIK/DEWAN Norma keluasan ruang lantai bagi pembinaan Auditorium.AUDITORIUM/DEWAN SERBAGUNA 1. Ruang sokongan ini adalah berbeza antara satu jenis dengan jenis yang lain dan norma keluasan ruang lantai juga turut berubah mengikut keperluan dan fungsi. production room. Tempat duduk yang digunakan adalah jenis bucket yang boleh dilipat atau yang tidak boleh dilipat dan dari jenis tetap (fixed) atau tidak tetap (moveable)./tempat duduk 0.10 .p. audio. bilik penyenggaraan.BAHAGIAN A 11 . Ruang sokongan adalah terdiri dari ruang-ruang seperti stor./tempat duduk 0.45 .35 m.35 m.75 m. 4.p./ tempat duduk. bilik lampu. public address.15 m./tempat duduk 0./tempat duduk 0.p. Pusat Sivik atau Dewan Serbaguna adalah berdasarkan kepada jumlah tempat duduk yang dirancang dan terbahagi kepada ruang-ruang berikut:(a) (b) (c) (d) (e) Ruang Tempat Duduk Ruang Sokongan Ruang Bilik Air Ruang Perkhidmatan Mekanikal dan Elektrik.10 .0.80 ./tempat duduk Jumlah 1.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI A3. Dewan Besar. bilik alat-alat teknikal dan lain-lain bergantung kepada fungsi dewan/auditorium. dimmer. bilik persalinan./tempat duduk Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 . bilik pengacara.80 .p. 3.0.p.p.0.70 m.60 m.0. dan Ruang Legar 2. bilik wartawan. Butirannya adalah seperti di bawah :(a) (b) (c) (d) (e) Ruang tempat duduk Ruang Sokongan Ruang Legar Bilik Air Ruang Perkhidmatan Mekanikal dan Elektrik 0. pentas.15 m.2.

BAHAGIAN B: BANGUNAN PENDIDIKAN B1GARIS PANDUAN UMUM KELUASAN RUANG LANTAI BANGUNAN-BANGUNAN PENDIDIKAN B2- SEKOLAH MENENGAH BERASRAMA PENUH B3- BANGUNAN AKADEMIK DAN BUKAN AKADEMIK IPTA B4- ASRAMA PELAJAR / PELATIH / PESERTA KURSUS B5- BENGKEL KEMAHIRAN DAN VOKASIONAL .

00 m.10 m.00 ./pelajar* (g) Institut Latihan Perindustrian - 14.00m./pelajar* 10.16.85 – 9.56 m.p.00 m.16.12.p.15.00 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI B1.p. Sekolah Rendah Semua jenis Sekolah Menengah 12 – 30 bilik darjah 18 -36 bilik darjah .p./pelajar* 9. 11.p./pelajar** (h) Politeknik/ IKM - 14.p./pelajar** Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 12 . Reka bentuk Sekolah-sekolah Rendah dan Menengah dibuat berasaskan sukatan pelajaran Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM).GARIS PANDUAN UMUM KELUASAN RUANG LANTAI BANGUNAN-BANGUNAN PENDIDIKAN 1./pelajar* 13. Bangunan-bangunan Pendidikan dirancang dan direka bentuk berpandukan kepada Dasar Pendidikan Negara.00 m. Bangunan-bangunan pendidikan adalah dalam bentuk kompleks di mana terdapat gabungan beberapa buah bangunan yang berlainan fungsi di dalam satu tapak. Kompleks ini akan berpandukan kepada norma-norma yang ditentukan di dalam garis panduan ini.00 .00 m. 2. Garis panduan ini mengawal kesinambungan reka bentuk bangunan-bangunan pendidikan agar selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. 3.p.36 – 14.00 ./pelajar 5. Bangunan-bangunan Pendidikan terbahagi kepada :(a) (b) (c) Sekolah Rendah Sekolah Menengah Biasa Sekolah Menengah Berasrama Penuh (d) Maktab Rendah Sains MARA (Berasrama Penuh) (e) (f) Sekolah Menengah Vokasional (Am) Sekolah Menengah Vokasional (Kursus Khas) * Nota: Lingkungan norma keluasan ini adalah bergantung kepada bilangan bilik darjah.

/pelajar** 12.p.24.16. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 13 . Bangunan-bangunan ini juga dihadkan ketinggiannya hanya kepada lima (5) tingkat.65 . cadangan-cadangan tersebut hendaklah diluluskan oleh JKPK.44.80 ./pelajar*** (iii) Maktab Perguruan/Kolej Jururawat - 14.p.05 m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (i) (j) Maktab Perguruan Institut Latihan/Pusat Latihan - 14.p.p. Sekiranya terdapat keperluan melebihi had ketinggian tersebut.75 m.55 .65 m. 4.18.00 m./pelajar*** (v) Institut Latihan/Pusat Latihan - 14./pelajar ** ** Nota: Lingkungan norma keluasan ini adalah bergantung kepada jenis-jenis kursus yang ditawarkan./pelatih*** (iv) Universiti - 14./pelatih*** ***Nota: Lingkungan norma keluasan ini adalah bergantung kepada jenis asrama samada sistem dormitori.55 .00 .00 m.55 .12. Bangunan-bangunan dengan kemudahan-kemudahan pusat adalah disyorkan berkedudukan berhampiran di antara satu sama lain supaya jaraknya adalah di dalam jangkaan berjalan kaki.14./pelajar*** (ii) Politeknik - 12.p.p.55 m. dua orang sebilik atau satu orang sebilik.p. (k) Asrama (termasuk dewan makan dan surau):- (i) Sekolah Menengah Berasrama Penuh - 8.65 m.

(Sila rujuk Jadual 1: PIAWAI UNTUK ASRAMA). Bagi kemudahan asrama. maka ruang bilik sembahyang di asrama tidak dibenarkan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI B2. c. Bilik sembahyang di dalam asrama adalah dibenarkan jika tiada surau yang berasingan disediakan. KEPERLUAN AM a. f. Jika sebuah surau berasingan telah disediakan. Kemudahan-kemudahan berikut tidak dibenarkan:(i) (ii) Dewan Kuliah Auditorium/Dewan Besar e. Kemudahan-kemudahan pusat yang berasingan yang dibenarkan adalah seperti berikut :(i) (ii) (iii) (iv) Dewan Serbaguna Kantin Surau Bilik Sakit d. Keluasan tanah yang diperlukan untuk sekolah menengah berasrama penuh yang lengkap adalah lebih kurang 20 hektar (50 ekar).SEKOLAH MENENGAH BERASRAMA PENUH 1. b. Bangunan-bangunan yang didirikan tidak dibenarkan melebihi empat (4) tingkat. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 14 . sistem dormitori hendaklah digunakan dengan menggunakan katil dua tingkat.

/pelajar c.85 m.p. seorang i.00 .90 m. seorang 1.p.6.p.p.40 m. Bilik Dormitori - 4. Bengkel Industri/Kemahiran Hidup - 5.p.p.p.00 ./pelajar l.p. seorang j. Makmal Sains Tulin - 4.50 .p. Dewan Makan - 0. seorang h.40 m.00 m. Dapur/Persediaan - 0.6. Bilik Darjah - 1. Bilik Sembahyang/Surau - 0.p./pelajar d.p.7./pelajar f. Bilik Guru - 4.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 2./pelajar k./pelajar b. seorang g. NORMA KELUASAN RUANG LANTAI a.00 m./pelajar Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 15 .80 m.p.90 m.00 m./pelajar e.60 m. Makmal Sains Rumahtangga - 5.50 m. Bilik Mesyuarat - 1. Makmal Sains Am - 3.p.50 m.95 m. Bilik Rehat (i) (ii) Guru Pelajar 1.

Nursing Supervisor - 1 unit g. Tukang Masak - 2 unit Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 16 . Makmal Sains Tulin Makmal Sains Am - 35 orang 35 orang d. Jaga - 1 unit h. Guru - Sila lihat nota * di muka surat 17. d. c. SAIZ BILIK DARJAH/MAKMAL a. Penyelia Makanan - 1 unit f. Penolong Pengetua - 1 unit c. Pengetua - 1 unit b. Bengkel Industri/Kemahiran Hidup - 35 orang 4. Makmal Sains - 35 orang e.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 3. KUARTERS KAKITANGAN Kakitangan yang dibenar untuk disediakan rumah kediaman adalah seperti berikut:- a. Bilik Darjah - 35 orang b. Warden (Guru) dalam asrama - 1 unit bagi setiap 200 pelajar e.

Pemandu - 2 unit Kelas kuarters hendaklah mengikut kelayakan kakitangan selaras dengan Perintah Am Bab E. Untuk maklumat lanjut mengenai kuarters. Penolong Tukang Masak - 2 unit j. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 17 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI i. sila rujuk BAHAGIAN D4 KUARTERS. Nota: * Jumlah bilangan unit adalah tertakluk kepada bilangan pelajar dan lokasi sekolah sama ada berhampiran dengan bandar atau tidak.

Kompleks Dewan Kuliah.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI B3. Sementara itu. Dewan Kuliah.p.00 . 4.27.00 m.00 m. Pusat Pelajar. Norma keluasan ruang lantai berikut adalah merupakan jumlah kasar ruang lantai bagi setiap pelajar sepenuh masa sahaja dan dianggap termasuk ruang laluan dan ruang untuk urusan perkhidmatan mekanikal dan elektrik. Pusat Bahasa./pelajar (e) Sains - 16. 3. Pusat Komputer. Pusat Kakitangan. Bangunan Akademik adalah seperti bangunan fakulti yang meliputi bilik kuliah. Dewan Perhimpunan/Panggung Percubaan.00 . Kompleks Sukan dan Rumah Tetamu. Norma keluasan kasar ruang lantai mengikut fakulti-fakulti yang dibenarkan adalah seperti di bawah ini. Masjid.p.00 .40. Mekanikal dan Elektrik - 22. Kompleks bangunan IPTA biasanya mengandungi bangunan-bangunan akademik dan bangunan-bangun bukan akademik. Dewan Perhimpunan dan sebagainya yang diperlukan untuk menyokong tugas-tugas pentadbiran IPTA tersebut. Norma keluasan ruang lantai ini juga tidak termasuk bangunan-bangunan yang dibina berasingan seperti bangunan Pentadbiran.00 m.p. Perpustakaan dan sebagainya dimana fungsinya adalah khusus untuk proses pembelajaran. Dewan/Bilik Kuliah. Pejabat Harta Benda./pelajar (c) Kejuruteraan Awam. 2.00 .00 . Keluasan ini termasuk 50% keperluan (a) Perubatan - 50.BANGUNAN AKADEMIK DAN BUKAN AKADEMIK IPTA 1.20./pelajar (d) Alam Bina - 18.p./pelajar Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 18 .20. Perpustakaan Pusat. makmal dan bengkel./pelajar (b) Pergigian - 36.p. bangunan bukan akademik pula adalah seperti bangunan Pentadbiran.00 m.00 m.55.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (f) Pertanian - 16.20.00 m.p.00 m.p.00 m.00 m.00 . (c) Pendaftar - 23.9.00 m./pelajar (h) Ekonomi/Perniagaan - 7.00 m. Kadar keluasan ruang lantai pejabat bagi pegawai-pegawai dan kakitangan akademik yang dibenarkan adalah seperti di bawah :- (a) Naib Canselor - 37.p.50 m./pelajar (k) Pengurusan Hotel dan Penyediaan Makanan - 10.50 m.00 m./pelajar (g) Undang-undang - 7.00 m.p.p.p.00 .50 m. (d) Bendahari - 23. (h) Ketua Jurutera - 20.00 m.p. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 19 .00 . (b) Timbalan Naib Canselor - 28. (f) Dekan - 23. (e) Ketua Perpustakaan - 23.9.p. (g) Pengarah Kerja/Pembangunan - 20.p.p.p.9.00 .p.p.p./pelajar (j) Kesusasteraan - 7./pelajar 5.00 m.00 m./pelajar (i) Pengajian Islam - 7.00 .00 m.p. (i) Ketua Pegawai Perubatan - 20.9.

p.p.p.p. bagi dua (2) pegawai (z) (aa) (ab) Demonstrator Instruktor Pegawai Akademik (Separuh Masa) sebilik Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 20 . (o) Timbalan Ketua Perpustakaan - 16.50 m. (t) Pegawai Perhubungan Awam - 16.50 m. (x) (y) Penolong Pensyarah Tutor 18.00 m. (l) Timbalan Pendaftar - 16. (u) Kaunselor Pelajar - 16.50 m.p. (q) Pengarah Pandang Dengar - 16.50 m. (v) Pensyarah - 14.p.p.p.p. (p) Pengarah Komputer - 16.p.p.50 m.00 m.50 m. (m) Timbalan Bendahari - 16.50 m. (k) Pensyarah Kanan - 16.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (j) Professor - 16.50 m. (r) Pengarah Pusat Bahasa - 16. (w) Pembantu Peribadi kepada Naib Canselor - 14.p.p.50 m.p.50 m. (n) Ketua Pejabat (Akademik) - 16.50 m. (s) Ketua Pegawai Keselamatan - 16.50 m.50 m.p.

p. Gred 1-10 (Pembantu Am Rendah) - 3.0 m.0 m.1.p. Gred 11-16 (Pembantu Tadbir Rendah) - 4. seorang (b) Dewan Kuliah - 0. seorang (f) Bilik Persidangan - 1. Gred 36 hingga 40 - 9.p.p.0 m.80 . 6. seorang Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 21 . seorang (g) Bilik Mesyuarat - 1. seorang (c) Bilik Kuliah - 0.95 m. Bagi ruang-ruang fungsi lain.p.p.00 m.p.85 m.p.p. seorang (d) Bilik Tutorial - 1.90 m.60 .60 m.0 m. Gred 17 hingga 35 - 5.1.p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (ac) Pegawai dan kakitangan pentadbiran lain yang bukan Ketua Jabatan tidak dibenarkan mempunyai bilik.p.35 m. seorang (e) Bilik Seminar - 1.p.0 m.90m. Ruang yang dibenarkan adalah seperti berikut :- Gred 41 hingga 48 - 14.90 .2. norma keluasan ruang lantai yang dibenarkan adalah seperti berikut :- (a) Dewan Besar/Perhimpunan - 1.

p.90 m. seorang 11.00 m.50 m.p.000 buku. yang mana lebih rendah.90 m. seorang .p.00m (i) Makmal .jenis karrel Muatan (kapasiti) untuk ruang membaca - 30% jumlah pelajar dan 20% jumlah kakitangan (ii) Ruang Rak Buku Terbuka - 120 . seorang 2. - Jarak antara rak adalah 0.Am .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (h) Perpustakaan (i) Ruang Membaca .p.0 m.terbuka - 1. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 22 .90 meter.1. seorang (l) Masjid - 1.30 m.60 meter persegi bagi setiap 1. seorang (j) Bilik Lukisan - 7.90m .p.p.13 meter atau 5.p.80 m.90 m.150 naskah/m.jenis cubicle . seorang 2.p. - Jarak antara aisle adalah 0.Kajian - 7. setinggi 2.p. seorang (k) Surau - 0. seorang Muatan yang diambil kira ialah 60% dari jumlah kakitangan/pelajar (m) Kediaman (i) Pelajar - Sila rujuk BAHAGIAN B4ASRAMA PELAJAR/ PELATIH/ PESERTA KURSUS.

40 m.c dengan sebuah urinal bagi 10 orang lelaki. seorang (iii) Campuran (i) dan (ii) - 1. Non-Residential - 1 w.p. b.p.p. Residential - 1 w.50 m.c bagi 30 orang wanita. seorang (ii) Kakitangan - 1. seorang 7. seorang (iii) Bagi jumlah 401 orang ke atas - 0.p.40 m.1. seorang (ii) Bagi jumlah 101.c dengan 2 urinal bagi 60 orang lelaki.p. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 23 . 1 washbasin bagi 10 orang.95 m.p. Kemudahan Tandas dan Bilik Air a. - 1 w. 1 shower bagi 10 orang.00 m.400 orang - 0.00 .20 m.p/unit Sila rujuk BAHAGIAN D4KUARTERS (n) Dewan Makan (i) Pelajar - 0.c bagi 10 orang wanita.75 m. - 1 w. seorang (o) Dapur/Persediaan (i) Bagi jumlah 100 orang ke bawah - 0.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (ii) (iii) Unit Fellows Kakitangan - 75.

ASRAMA PELAJAR/PELATIH/PESERTA KURSUS 1. Politeknik dan Institusi Latihan. sistem dormitori 8 orang hingga 12 orang sebilik adalah dibenarkan. (b) dan (c) di atas. Kelayakan Institusi (a) Pada amnya. katil yang digunakan hendaklah dari jenis katil dua tingkat (double decker). (c) Bagi semua Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Rendah. Maktab Perguruan. (d) Bagi pelajar-pelajar Universiti.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI B4. dan bilangannya dihadkan. Untuk pelajar-pelajar Tingkatan Enam katil jenis satu tingkat boleh digunakan. bagi projek-projek Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Biasa Kerajaan. Kolej Jururawat. (b) Bagi Sekolah-sekolah Khas seperti Maktab Rendah Sains MARA dan Sekolah Sukan Negara. sistem dormitori 14 hingga 20 orang sebilik hendaklah digunakan. sistem dua orang sebilik (double room) adalah dibenarkan dengan menggunakan katil jenis setingkat. Jenis-jenis asrama yang dibenarkan adalah seperti berikut:- (a) Sistem Dormitori (b) Sistem dua (2) orang sebilik (Double Room) (c) Sistem seorang sebilik (Single Room) (d) Campuran Sistem (a). Bilik-bilik seorang sebilik (single rooms) hendaklah dikhaskan kepada pensyarah jemputan dan pelawat sahaja. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 24 . 2.

Kemudahan-kemudahan pusat bagi asrama seperti bilik air. bilik menggosok.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (e) Bagi Institut Latihan di peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa. Sekolah Menengah Biasa dan Sekolah-sekolah Khas. Bagi Universiti. sistem sajian makanan adalah untuk sistem makan serentak. 3. surau. (g) Kelayakan Institusi ada dinyatakan di dalam Jadual 1 : PIAWAI UNTUK ASRAMA. Sistem sajian makanan adalah berbeza mengikut keadaan. pejabat kecil dan suit warden adalah merupakan ruang lantai sampingan yang dibenarkan di dalam perancangan blok asrama. Reka bentuk panjang yang mempunyai laluan dalam di tengah dan bilik-bilik tidur di kiri kanannya adalah merupakan reka bentuk yang paling ekonomik dari segi penggunaan ruang lantai. 6. (f) Bilik-bilik seorang sebilik ini dibenarkan bagi menampung pelatihpelatih khas antarabangsa atau bagi tujuan Pensyarah-pensyarah Pelawat. campuran sistem dua orang sebilik dan seorang sebilik adalah dibenarkan mengikut kelayakan. 5. Maktab Latihan. sistem kafeteria (self-service) atau sistem beratur (queue system) hendaklah digunakan kerana ia lebih anjal dan menjimatkan ruang berbanding sistem makan serentak. Norma keluasan ruang lantai yang dibenarkan bagi asrama terbahagi kepada dua bahagian: (a) (b) Ruang Bilik Tidur Ruang Kemudahan Pusat Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 25 . Dewan makan dan dapur hendaklah dibina di blok berasingan yang hampir dengan asrama. bilik rekreasi. bilik bacaan. 4. Bagi Sekolah Rendah. bilik tetamu. Politeknik dan Institut Latihan. Oleh itu kapasiti dewan makan adalah untuk 100% bilangan pelajar. bilik basuh.

9.p.00m.p.20m.seorang 14.1.25 m.p. seorang 9.75 m.p.seorang Jumlah bilangan pelajar/pelatih yang diambil kira bergantung kepada sistem sajian.p.p.00 .53 Pegawai-pegawai lain (Gred 54 ke atas) - 11. seorang (b) Sistem Dua (2) Orang Sebilik (i) (ii) (iii) Pelajar Pelatih Kakitangan Sokongan - 8.00m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 7. Jika Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 26 . sama ada serentak atau beratur (queue system). Keluasan ruang legar dan sokongan sebanyak 35% dari keluasan bilik tidur.seorang 20.seorang 1.p.00 m.seorang * * termasuk keluasan untuk bilik air 8. seorang 8. seorang 1.00m.50 m.00 -1. Kemudahan-kemudahan pusat yang boleh disediakan adalah seperti berikut:- (a) Dewan Makan (i) (ii) (iii) Pelajar Kakitangan Campuran (i) dan (ii) di atas - 0. seorang 4. seorang (c) Sistem Seorang Sebilik (i) (ii) (iii) (iv) Pelajar Pelatih Pegawai Gred 41 .20m.p.p.p.p. Keluasan bilik tidur yang dibenarkan adalah seperti berikut :- (a) Sistem Dormitori (i) (ii) (iii) 14 hingga 20 orang sebilik 8 hingga 12 orang sebilik 4 hingga 6 orang sebilik - 4.40 m.40 m.p.00m. seorang 15.95m.seorang * - 30.p.

Norma keluasan ruang lantai adalah 0. (c) Rekreasi Ruang ini merangkumi ruang tetamu. seorang. Norma keluasan ruang lantai adalah 0. seorang.p. Kemasan lantai untuk bilik air hendaklah menggunakan jubin homogeneous (gred biasa).c dengan ketinggian yang sesuai dan tidak mencecah lantai.95 m. (d) Pejabat Sekiranya diperlukan. stor. norma keluasan ruang lantai adalah 0.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI sistem beratur digunakan.p.p. seorang 0. Mangkuk tandas dari jenis cangkung hendaklah digunakan. kedai. bilik basuh. bilik permainan.400 orang Bagi jumlah 401 orang ke atas - 0. Pintu bilik air hendaklah dari bahan PVC dan paip/hos pencuci disediakan di sebelah kanan pengguna w. ruang jemuran dan lain-lain ruang disediakan mengikut keperluan projek. bilik bacaan.75 m.50 m. (b) Dapur/Persediaan (i) (ii) (iii) Bagi jumlah 100 orang ke bawah Bagi jumlah 101. seorang Jumlah bilangan pelajar/pelatih yang diambil kira adalah sama seperti dewan makan. bilik TV. pejabat kecil dan lain-lain.40 m. Bilik air untuk kemudahan OKU hendaklah disediakan mengikut peraturan UBBL dan piawaian kebangsaan.p. seorang. hanya 65% daripada jumlah pelajar/pelatih akan dikira untuk mendapatkan keluasan ruang lantai dewan makan. (e) Bilik Air dan Ruang-ruang Lain Bilik air. surau.40 m.p. seorang 0. Mangkuk tandas dari jenis duduk hendaklah disediakan pada tahap minimum. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 27 .p.40 m.

seorang untuk pegawai Gred 54 ke atas.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 10. Contoh perkiraan keluasan ruang lantai adalah seperti yang ditunjukkan di muka surat 31.p.05 m. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 28 .p. 11. Keluasan kasar ruang lantai purata untuk setiap jenis asrama adalah sebanyak 8. 13. hendaklah diperolehi dari Kontrak Pusat. Kemasan lantai jenis seramik adalah dibenarkan untuk bilik tidur di peringkat Universiti dan Kolej Universiti. Perabot dan kelengkapan lain yang digunakan hendaklah dari jenis dan piawai yang diluluskan oleh Kerajaan dan di mana terdapat. Mana-mana komponen keluasan yang tidak diperlukan atau tidak akan dibina hendaklah dikeluarkan dari jumlah keluasan. 12.80 m. seorang untuk sistem dormitori 14 hingga 20 orang sebilik dan hingga 44.

40 9.40 0.40 3.) Ruang Legar (m.50-10.95 0.45-15.20 (iii) > 400 orang: 0.35-12.) Jenis Katil Loker Almari Baju Meja Kerusi Setee Tilam Bantal Selimut Cadar Sarung Bantal X X X X X X X X X X 8.p.95 3.40 (ii) 101-400 orang: 0.15-30.65 2.80 24.95 0.50-9.) Jumlah (m.95 0.20-18.35 2.95 0.4 9. seorang) Dewan Makan (m.50 18.00 20.35 1. Menengah Rendah/MRSM Sekolah Menengah Atas/MRSM Politeknik/ILP/IKBN/IKM/Matriks Universiti/ITM Maktab Perguruan/Kolej Jururawat /Institut Latihan Pra-Perkhidmatan Institut Latihan Dalam Perkhidmatan (Kebangsaan/Antarabangsa) Bilik Tidur (m.) Pejabat (m.) Dapur (m.10 12.00-1.45 1 Tingkat 1 Tingkat 1 Tingkat X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 11.90 14.40 0.40 8.40 18.p./bilik) X X X (i) Sistem Dormitori (b) 8-12 (org.25 0.00 P E R A B U T & 0.65 2 Tingkat 1 Tingkat X X 8.p.95 0.40 0.p.40 1.40 0.95 0.) Keluasan Purata (m.95 9.35 5.20 25.00-1.40 0.75 17.40 0.40 0.60 30.95 0./bilik) (ii) Sistem 2 orang sebilik (a) (b) (c) Pelajar Pelatih K/tangan Gred < 40 (a) Pelajar (iii) Sistem 1 orang sebilik (b) (c) Pelatih Pegawai Gred 53-41 (d) Pegawai Gred 54 > Jenis Asrama K E L A Y A K A N K E L U A S A N K E L E N G K A P A N I N S T I T U S I Sekolah Rendah Sek.00* (iii) Campuran (i) & (ii): 1.10 8.40 2.p.40 1.90 14.00* 30.90 7.80 2 Tingkat X 4.95 0.80 14.75 0.p.) Bilik Rekreasi (m.50 15.75 6.50 0.90 30.55 1 Tingkat X 14.25-14.0-25.65-44.40 0.40 0.) Bilik Air dan lain-lain (m.90 43.20 X 4.05 1 Tingkat 1 Tingkat 1 Tingkat 1 Tingkat X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Nota: X = Kelayakan * = Termasuk keluasan bilik air org.p.55 44.00 (ii) Kakitangan: 1./bilik) X X (c) 4-6 (org.95 14.90 4.40 0.95 0.00 10.05 16.50 25. = orang Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 29 .80 12.40 0.50 24.95 (i) < 100 orang: 0.85 (i) Pelajar/Pelatih: 0.40 0.40 0.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1 : PIAWAI UNTUK ASRAMA (a) 14-20 (org.90-17.40 2.95 0.40 1.40 0.p.95 0.30-24.p.70 0.

/bilik) (i) Sistem Dormitori (b) 8-12 (org.. air Kipas “Attached” “Attached” A/C split unit 2 X X X X 2 2 “Bare channel fluorescent fittings” 2 2 2 2 2 A/C split unit “Recess/ surface mounted fluorescent fittings” 2 2 2 X X X Nota: X = Kelayakan * = Termasuk keluasan bilik air org./bilik) (ii) Sistem 2 orang sebilik (a) (b) (c) Pelajar Pelatih K/tangan Gred < 40 (a) Pelajar (iii) Sistem 1 orang sebilik (b) (c) Pelatih Pegawai Gred 53-41 (d) Pegawai Gred 54 > Jenis Asrama K E M A S A N K E M U D A H A N Lantai Dinding Siling Tingkap Pintu Bilik Air Pengudaraan Lampu (jenis) Mata Kuasa (bil. = bilik Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 30 . air/ “Common” Kipas Kipas “Common” Kipas 2 blk. / bilik) TV Outlet Telefon Pemanas Air Peti Sejuk Flush Door “Common” Kipas Lepekan simen Seramik Lepekan simen Seramik “Plaster & paint” untuk semua dinding kecuali dinding dalam bilik air menggunakan jubin seramik bergilap setinggi 1500mm Kepingan “Cellulose Fibre (Cement sheet.. kongsi 1 blk. chipboard)” untuk tingkat teratas & “Plaster & Paint” untuk “concrete soffit” Tingkap ram boleh laras Tingkap kesmen aluminium “natural anodised” Flush Door Flush Door Flush Door Flush Door Flush Door Flush Door Flush Door Flush Door Flush Door Panel Door “Common” Kipas “Common” Kipas “Common” Kipas “Common” Kipas 2 bilik berkongsi 1 blk. = orang blk.samb) (a) 14-20 (org./bilik) (c) 4-6 (org.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1 : PIAWAI UNTUK ASRAMA (. softboard.

/pelajar = 1.00 m. Ruang Legar - 980 pelajar x 1./pelajar = 392.p.p.p.p.p./pelajar = 392.00 m.p.330.920.615.p.p.p.00 m.00 m. Bilik Rekreasi - 980 pelajar x 0. Ruang Legar - 980 pelajar x 1.40 m./pelajar = 3./pelajar = 931.p. Sekiranya dewan makan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI Contoh Perkiraan Keluasan Kasar Ruang Lantai Untuk Asrama Sekolah Rendah Dengan 980 Orang Pelajar Berdasarkan Jadual 1: PIAWAI UNTUK ASRAMA.00 m.p.95 m. Jumlah - 980 pelajar x 8.00 m.40 m.p. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 31 .00 m.40 m.p. dapur dan pejabat tidak diperlukan ataupun telah dibina di dalam fasa terdahulu maka perkiraan keluasan kasar ruang lantai adalah seperti berikut :Bilik Tidur 980 pelajar x 4. Jumlah - 980 pelajar x 6.p.372.95 m. Bilik Air dan lain-lain - 980 pelajar x 0.00 m. Dewan Makan - 980 pelajar x 0.40 m. Dapur - 980 pelajar x 0.40 m./pelajar = 1. Pejabat - 980 pelajar x 0.p./pelajar = 931./pelajar = 6.p.40 m.p.372.p.75 m.p.5 m.p.p.00 m.p.p.920.00 m.p. Bilik Air dan lain-lain - 980 pelajar x 0.p./pelajar = 3.00 m.00 m./pelajar = 392.00 m./pelajar = 931. kelayakan asrama yang dibenarkan ialah sistem dormitori 14 hingga 20 orang sebilik.00 m./pelajar = 392. Perkiraan keluasan kasar ruang lantai dengan semua kemudahan sokongan disediakan ialah :Bilik Tidur 980 pelajar x 4. Bilik Rekreasi - 980 pelajar x 0.00 m./pelajar = 8.p.95 m.

Norma keluasan ruang lantai yang dibenarkan untuk bengkel-bengkel kemahiran dan vokasional adalah merupakan keluasan ruang lantai berikut :- (a) Ruang Kerja Kemahiran - ruang mesin. ruang kerja di sekitar mesin. bergantung kepada jenis kursus dan amalan peserta. Jenis-jenis kursus yang dijalankan bergantung kepada tenaga pengajar dan juga jumlah pelatih. ruang legar dalam. Muatan yang digunakan di :- (a) Institut Kemahiran Awam - 20 dan 40 pelatih (b) Sekolah Vokasional - 30 dan 60 pelatih 3. ruang legar dalam. 2. Muatan yang optimum bagi sesebuah bengkel adalah seramai 30 pelatih dalam sesuatu masa. (b) Ruang Sokongan - ruang stor.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI B5. bilik guru. Keluasan yang dirancang bagi sesebuah bengkel adalah berbeza-beza. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 32 . tandas.BENGKEL KEMAHIRAN DAN VOKASIONAL 1. ruang persediaan.

Tool and Die Making 30 20. Arc Welding (Basic and Advanced) 60 18. (vii). Mechanical Drafting 30 15.p.p. (ix).p. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN B 33 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 4. Radio/TV (Basic and Advanced) 60 15.20 m. Norma keluasan ruang lantai bengkel bagi jenis-jenis kursus adalah seperti di bawah :- (a) Sekolah Vokasional (Kursus Jangka Pendek) Jenis Kursus Jumlah Pelajar/ Pelatih Norma Keluasan Bagi Seorang Pelajar/Pelatih (i).20 m.60 m.20 m. Electrical Installation (Basic and Advanced) 60 18.p.p. Instrument Maintenance 30 15. (iv). Mechanical Fitting 30 18. (ii).p.p. (vi).20 m.00 m.p.p. (x). Instrumentation and Control 30 18. Industrial Electronic 30 18. (iii).20 m.p.20 m. (v). (viii). Machinist (Basic and Advanced) 60 18.60 m.60 m.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI

(xi).

Refrigeration and Air Conditioning (Basic and Advanced)

60

15.60 m.p.

(xii).

Spray Painting and Panel Beating

30

18.20 m.p.

(xiii).

Motor Mechanic (Basic and Advanced)

60

18.20 m.p.

(xiv).

Plumbing

30

15.60 m.p.

(xv).

Bricklaying

30

15.60 m.p.

(xvi).

Furniture Making (Basic and Advanced)

60

15.60 m.p.

(xvii). Civil Drafting

30

15.60 m.p.

(xviii). Woodwork

30

10.00 m.p.

(b)

Sekolah Vokasional (Bengkel Pengkhususan)

(i).

Electrical

120

11.48 m.p.

(ii).

RTV and Electronic

120

8.10 m.p.

(iii).

Fitting and Machining

120

15.08 m.p.

(iv).

Welding and Metal Fabrication

120

11.70 m.p.

(v).

Refrigeration and Air-Conditioning

120

10.58 m.p.

Edisi Pertama Tahun 2005

BAB 1 – BAHAGIAN B

34

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI

(vi).

Motor Mechanic

120

11.78 m.p.

(vii).

Woodwork

160

10.00 m.p.

(viii).

Brickwork

160

2.68 m.p.

(ix).

Furniture Making

80

20.00 m.p.

(x).

Kejuruteraan Ladang

160

8.00 m.p.

(c)

Bengkel Kemahiran Institut Kemahiran MARA dan Pusat Kraftangan

(i).

Kursus Jahitan Kusyen dan Kanvas

84

13.00 m.p.

(ii).

Anyaman

20

18.00 m.p.

(iii).

Latihan Batik

20

16.50 m.p.

(iv).

Silk Screen

30

20.00 m.p.

(v).

Perak/Logam

20

16.50 m.p.

(d)

Bengkel Pusat Latihan Kemahiran Tinggi

(i).

Heat Treatment Shop

12

72.00 m.p.

(ii).

Turning/Milling Shop

30

29.00 m.p.

(iii).

Tool and High Precision Shop

43

29.00 m.p.

Edisi Pertama Tahun 2005

BAB 1 – BAHAGIAN B

35

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI

5.

Paras siling bagi bengkel-bengkel yang dibenarkan adalah lebih kurang 4.00 meter hingga 6.00 meter dari aras tanah. Banyak tingkap-tingkap dan pintu di kedua belah bangunan perlu disediakan untuk penggantian udara yang bersih dan meminimumkan pengumpulan haba dari mesin yang terdapat di dalam bengkel.

Edisi Pertama Tahun 2005

BAB 1 – BAHAGIAN B

36

BAHAGIAN C: BANGUNAN KESIHATAN C1HOSPITAL UMUM/BESAR / HOSPITAL PENGAJAR / KLINIK KESIHATAN NEGERI C2- HOSPITAL DAERAH / KECIL C3- KEDIAMAN JURURAWAT .

stor besar. lobi.000 buah ialah sebanyak 60 . tandas. ruang-ruang menunggu.p. (d) Norma keluasan ruang lantai yang dibenarkan untuk hospital umum/besar dengan muatan katil antara 700 hingga 1.HOSPITAL UMUM/BESAR / HOSPITAL PENGAJAR / KLINIK KESIHATAN NEGERI 1. psikologi. Perancangan dan susun atur bangunan-bangunan di dalam projek hospital umum/besar pada dasarnya adalah mengikut konsep di bawah : (a) Wad-wad adalah terletak di dalam blok bangunan yang berasingan daripada bangunan-bangunan lain dan dihubungkan ke kompleks utama hospital melalui laluan penyambung./katil 60. teres dan ruangruang perkhidmatan mekanikal dan elektrik. surgeri.p. juga dibina di blok yang berasingan. lengkap dengan wad-wad. (b) Jabatan-jabatan seperti perubatan. laundri. (i) Jumlah keluasan ruang lantai ini termasuklah keluasan (yang diukur dari permukaan sebelah luar dinding luar) semua ruang yang berbumbung seperti laluan penyambung. foyer. tangga.00 m. obstetrik/ginekologi. tetapi berkongsi kemudahan pusat. (c) Kemudahan pusat seperti dapur. unit pentadbiran dan lain-lain.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI C1. klinikklinik dan bilik-bilik pembedahan.p.00 m./katil - 57% 43% 100% Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN C 37 . kardiologi dan lain-lain dibina di blok berasingan yang dikenali sebagai blok hospital. unit penyenggaraan.00 m. kantin.p.65 m. pediatrik./katil 26. bilik-bilik perkhidmatan mekanikal dan elektrik./katil. (ii) Pecahan jumlah keluasan ruang lantai adalah seperti berikut:- Bangunan Hospital Bangunan Wad Jumlah = = 34.

(iv) Butiran pecahan ruang di dalam Bangunan Hospital adalah seperti di bawah: Ruang Kegunaan Utama (nett useable area) = 20.p. bilik air.00 m.p.60 m.20 m.p.00 m./katil 7. rekreasi./katil Ruang Sokongan Lain (di luar wad seperti lif. Jumlah 26./katil ____________ Jumlah 34./katil Ruang legar dan menunggu = 11.00 m.p. ruang rehat dan lain-lain) = 7.p./katil Ruang sokongan di dalam dan di luar wad boleh berubah-ubah mengikut keadaan dan keperluan hospital.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (iii) Butiran pecahan Bangunan Wad Piawai (tidak termasuk Wad Piawai 4 Tingkat) adalah seperti berikut:- Ruang Katil Ruang Sokongan (di dalam wad termasuk bilik air. tangga. lobi. ruang legar dan laluan) = = 11.00m.40 m.p.p./katil Bilik Air = 1.80 m. laluan./katil Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN C 38 ./katil .00 m.p. perkhidmatan M&E.p./katil Ruang Perkhidmatan Mekanikal dan Elektrik = 1.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI

(e)

Norma keluasan ruang lantai yang dibenarkan bagi Bangunan Wad Piawai 4 Tingkat ialah 44.4 m.p./katil (tidak termasuk service floor, ruang menunggu pelawat sebelum masuk ke wad dan kawasan permainan kanak-kanak).

(f)

Semua wad-wad tersebut adalah serupa dan tidak dibezakan kecuali mengikut jantina pesakit dan kategori pengasingan (isolation).

(g)

Ruang-ruang utama adalah seperti di bawah :-

(i)

Jabatan Rawatan Utama dan Perkhidmatan Pesakit Luar

- Pendaftaran/Kemasukan - Jabatan Pesakit Luar - Makmal Klinikal - Klinik Perubatan - Klinik Pembedahan - Klinik Kulit - Klinik Orthopedik - Klinik Oftalmologi - Klinik Telinga, Hidung dan Tekak - Pergigian - Pediatrik - Radioterapi - Dispensari - Almoners and Dietary Advice - Pusat Pengajian Lepasan Ijazah - Bilik Rehat Kakitangan

(ii)

Jabatan Perkhidmatan Rawatan dan Pemeriksaan

- Jabatan Kemalangan dan Kecemasan - Jabatan Patologi/Bank Darah - Medical Photography - Jabatan X-Ray Diagnostik

Edisi Pertama Tahun 2005

BAB 1 – BAHAGIAN C

39

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI

- Fisioterapi - Jabatan Anestetik

(iii)

Perkhidmatan Sokongan Pusat

- Central Services and Supply Unit - CSSU - Dispensary Pusat/Stor Farrmasi Pukal - Dapur Pusat - Laundri - Stor Pukal

(iv)

Pentadbiran dan Perkhidmatan Am

- Pentadbiran - Rekod Perubatan - Pendidikan Kesihatan - Jabatan Kejuruteraan/Bengkel dan Stor - Kantin - Bilik Mayat - Penyelidikan

Edisi Pertama Tahun 2005

BAB 1 – BAHAGIAN C

40

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI

C2- HOSPITAL DAERAH/KECIL
1. Norma keluasan ruang lantainya adalah seperti berikut:-

(a)

125 - 250 katil

-

40.00m.p. hingga 45.00m.p./katil

Hospital jenis ini menyediakan perkhidmatan perubatan dan rawatan am

(b)

300 - 600 katil

-

50.00m.p. hingga 55.00m.p./katil

Hospital jenis ini menyediakan perkhidmatan perubatan dan rawatan kepada daerah tertentu dan memberikan perkhidmatan pakar dalam:

i) ii) iii) iv) v) vi) vii)

Perubatan Pembedahan Pediatrik Obstetrik dan Ginekologi Radiologi Patologi Anestetik

Edisi Pertama Tahun 2005

BAB 1 – BAHAGIAN C

41

utiliti.p. ruang-ruang rekreasi (seperti bilik bacaan dan ruang rehat).00 m. Ruang Sokongan Berkongsi (a) Ruang-ruang ini berubah mengikut keperluan dan campuran pangkat jururawat yang akan ditempatkan. dormitori tugas malam (night duty dormitory). (b) Ruang-ruang ini termasuk dewan makan.p. tangga.00 m.KEDIAMAN JURURAWAT 1. (d) Dua Orang Sebilik (double room) untuk Penolong Jururawat = 21. pejabat am. Norma keluasan ruang lantai bagi kediaman jururawat yang menempatkan jururawat dari berbagai pangkat (combination) adalah terbahagi kepada dua (2) bahagian iaitu :- (a) Ruang Kediaman (living quarters proper) (b) Ruang Sokongan Yang Berkongsi (common user) 2. stor. bilik air.00 m.p. (c) Satu Orang Sebilik (single room) untuk Staff Nurse = 14. laluan.00 m. ruang menunggu. lobi dan lain-lain. ruang penyidai baju. dapur.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI C3. 3. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN C 42 .p. bilik sembahyang. (b) Housekeeper’s Suite (termasuk tandas) = 42. ruang legar. Ruang Kediaman (a) Sisters Suite (termasuk tandas) = 42.

Untuk norma keluasan ruang lantai bagi Asrama Jururawat Pelatih. Jumlah keluasan ruang lantai bagi Asrama Jururawat (combination) adalah jumlah bagi Perenggan 2 dan 3 di atas iaitu lebih kurang 30. seorang (all.in).p.p. sila rujuk BAHAGIAN B4 – ASRAMA PELAJAR/ PELATIH/ PESERTA KURSUS. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN C 43 .00 m. 4. seorang. 5.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (c) Norma keluasan ruang lantai bagi ruang sokongan adalah sebanyak 16.50 m.

BAHAGIAN D: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN D1 KEMUDAHAN SUKAN D2 - BANGUNAN KEDUTAAN DI LUAR NEGARA D3 - MASJID D4 - KUARTERS .

kriteria-kriteria berikut hendaklah diambil kira :- i) jenis sukan yang digemari ramai ii) peluang penglibatan secara berkumpulan (group or mass participation) iii) sama ada kemudahan telah disediakan oleh pihak-pihak lain seperti pihak swasta atau kelab persendirian iv) peruntukan yang ada v) tanah atau kawasan yang cukup vi) kesesuaian dari segi fizikal dan keadaan cuaca (b) Berdasarkan kepada kriteria-kriteria di atas.KEMUDAHAN SUKAN 1. PIAWAIAN PERANCANGAN (a) Di dalam menimbangkan keperluan kemudahan sukan untuk kegunaan awam.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI D1. jenis sukan yang diberi keutamaan dan dibenarkan adalah :i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) x) Badminton Bola Tampar Bola Jaring Bola Sepak Bola Keranjang Boling Padang Futsal Hoki Olahraga Ping Pong Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 44 .

pusat latihan. maktab. (iii) Kompleks Sukan - bagi peringkat universiti. (vii) Gelanggang Permainan Di Luar (Terbuka) - mengikut keutamaan dan jenis sukan. maktab. sekolah menengah berasrama penuh. (iv) Kolam Renang - peringkat negeri. (ii) Padang Serbaguna - bagi peringkat sekolah rendah dan menengah menengah biasa. pusat latihan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI xi) xii) xiii) xiv) xv) xvi) Renang Sepak Takraw Gimnastik Tenis Skuasy Petanque (c) Berdasarkan kepada kriteria dan keutamaan jenis sukan di atas. politeknik dan universiti. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 45 . negeri dan persekutuan. (v) Stadium - peringkat negeri dan persekutuan. kemudahan-kemudahan sukan yang dibenarkan adalah:- (i) Dewan Serbaguna - bagi peringkat sekolah menengah biasa. berasrama sekolah penuh. universiti dan persekutuan. (vi) Kompleks Mini Stadium - peringkat daerah. universiti dan daerah. politeknik.

Jalan Masuk - Lokasi yang strategik supaya mudah dikunjungi ramai.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 2. Reka bentuk - Memenuhi keperluan tempatan. Penggunaannya hendaklah ditingkatkan dengan mengadakan lebih banyak program-program sukan. b. fishing. camping out. Di dalam mereka bentuk bangunan-bangunan kemudahan sukan perkara-perkara berikut perlu diutamakan:- Kos - Elakkan kos modal (capital cost) yang tinggi. orienteering. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 46 . mountaineering. pengurusan yang cekap dan kepimpinan yang berkaliber. dan boating hendaklah juga digalakkan kerana ia tidak melibatkan banyak perbelanjaan untuk menyediakan kemudahan fizikal. d. KEPERLUAN AM DI DALAM PERANCANGAN KEMUDAHAN SUKAN a. Sukan luar atau sukan yang melibatkan program alam semulajadi seperti hiking. c. Penggunaan yang maksimum kepada kemudahan-kemudahan sukan yang sedia ada. keperluan bagi OKU hendaklah juga diambil kira. Di dalam menyediakan kemudahan sukan.

44.00m .120.00m x 38.295’ x 295’ .10m x 13.50m (50’ x 100’) Bola Keranjang - 15.110.00m (59’ . Bagi tujuan perancangan kemudahan sukan.40m (20’ x 44’) Bola Jaring - 15.00m x 15.239’ x 328’ . norma keluasan ruang lantai bagi gelanggang dan padang permainan adalah seperti berikut :- Badminton - 6.00m x 18.00m .00m x 100. Semua kandungan dan ukuran terperinci bagi gelanggang dan padang permainan boleh diperolehi melalui Buku Panduan Ukuran Gelanggang dan Padang Permainan yang diterbitkan oleh Kementerian Belia dan Sukan.00m – 25.00m (82’ – 138’ x 49’ – 82’) Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 47 . UKURAN GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Semua ukuran gelanggang dan padang permainan hendaklah mengikut ukuran piawai yang telah diluluskan oleh Kementerian Belia dan Sukan.00m x 90.25m x 30. Kandungan dan ukuran adalah tertakluk kepada perubahan mengikut perkembangan sukan kebangsaan dan antarabangsa.73.00m .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 3.00m .361’) Bola Tampar - 9.00m .00m x 28.00m .00m (148’ .90.00m – 42.00m (210’ .394’) - bagi ukuran taraf antarabangsa 64.144’) Futsal - 25.00m (30’ x 59’) Bola Baling - 18.72’ x 125’ .22.00m (50’ x 92’) Bola Sepak - 45.

52’) Karate - 8.75m (21’ x 32’) Tenis - 10.44.00m x 18.10m x 13.97m x 23.72’ x 125’ . dan 30m Ping Pong - Kawasan Bermain .144’) Judo - 14.22.00m x 14.00m .42m (20’ x 44’) Sofbol - padang .52’ x 46’ .30m x 18. 60m.00m .00m – 25.00m – 42.74m (5’ x 9’) Ragbi - Tidak melebihi 69 meter lebar dan tidak melebihi 100 meter panjang.00m x 8.19m Squasy - 6.00m (23’ x 46’) Meja Ping Pong .52m x 2.16.70m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI - bagi ukuran taraf antarabangsa 38. 50m.18.90m x 91.40m x 9. dan 30m . 70m.00m (46’ .00m .90m. 50m.77m (36’ x 78’) Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 48 .05m (180’ x 299’) Hoki Dewan - 18.57m x 5.7.00m x 14.00m (124’ – 138’ x 59’ – 82’) Hoki - 54.30m (60’ x 60’) tapak rumah dan petak pemukul adalah 2.16.00m .00m x 36.00m (26’ x 26’) Memanah - Lelaki Perempuan .00m (59’ .1. Sepak Takraw - 6.

00m - Kolam Junam .10m (20’ x 20’) Gimnastik - Wanita .00m x 22.00m x 30.80m dalam (ukuran olimpik) - 8 lorong dengan setiap lorong jaraknya 2.6’ x 64’) Renang - Kolam utama .10m x 6.00m x 5.20.00m x 1. - Kolam bagi wanita/learners . Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 49 .36.50m (118’ x 84’) Lawan Pedang - 2.00m x 25.15.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI Tinju - 6.00m x 50.00m x 19.50m.50m (6.36.21.00m x20.50m (118’ x 74’) Lelaki .00m dalam - Kolam kanak-kanak mengikut berbagai bentuk dan cetek sahaja.

c. Stadium jenis separuh terbuka atau tertutup sepenuhnya hanya dibenarkan di peringkat Persekutuan/Kebangsaan sahaja. contohnya Stadium Negara dan Kompleks Sukan Negara.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 4. Jenis-jenis tempat duduk yang dibenarkan bagi stadium adalah seperti berikut :- (i) Stadium Jenis Terbuka - teres konkrit teres PVC (plastik) teres propylene teres kayu (di bahagian yang berbumbung) Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 50 . d. PEMBINAAN STADIUM a. Pembinaan stadium adalah terbahagi kepada tiga (3) jenis:(i) Jenis Terbuka Berbumbung di ruang tempat duduk orang kenamaan sahaja. (iii) Tertutup sepenuhnya (indoor) b. Bagi projek kemudahan sukan awam hanya stadium jenis terbuka dibenarkan. (ii) Jenis Separuh Terbuka - Berbumbung di bahagian tempat duduk sekeliling sahaja.

e. Norma keluasan ruang lantai bagi pembinaan sebuah stadium adalah terbahagi kepada ruang-ruang berikut :(i) Ruang tempat duduk ruang tempat duduk sebenar dan ruang legar. Di dalam mereka bentuk dan merancang saiz sebuah stadium. bilik mesyuarat. f. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 51 . (ii) Ruang gelanggang dan permainan bergantung kepada jumlah gelanggang dan jenis gelanggang yang akan disediakan. norma keluasan ruang lantai adalah berdasarkan kepada jumlah bilangan tempat duduk yang akan disediakan. stor. bilik rawatan. bilik perkhidmatan mekanikal dan elektrik. bilik air. bilik persalinan. (iii) Ruang sokongan Merupakan ruang asas seperti pejabat jualan/am. bilik wartawan/akhbar. ruang-ruang orang kenamaan. ruang-ruang TV/radio.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (ii) Stadium Jenis Separuh Terbuka/Tertutup - teres kayu teres PVC teres propylene jenis bucket PVC (tetap) jenis bucket upholstered (tetap) - jenis bucket yang boleh dilipat (foldable) - jenis bleachers (manual atau automatic) / retractable Jenis tempat duduk bagi stadium jenis ini adalah bergantung kepada peruntukan dan fungsinya. surau dan ruang legar.

80 m. Norma keluasan ruang lantai bagi sebuah stadium adalah sebanyak 1.p.85 m.p. g./tempat duduk _ Jumlah 1. bergantung kepada kepentingannya./tempat duduk Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 52 .45 m./tempat duduk dan dirancang dengan pengagihannya seperti di bawah:Ruang tempat duduk 0./tempat duduk Ruang sokongan - 0.p.60 m.p.p./tempat duduk Ruang permainan/gelanggang - 0.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI - ruang sokongan asas ini boleh ditambah dengan ruang sokongan lain jika diperlukan.85 m.

Rumput Biasa Daerah Negeri Kebangsaan Rumput Biasa (b) Padang Hoki Am Daerah Negeri Kebangsaan Rumput Tiruan Rumput Biasa Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 53 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 5. JENIS LAPISAN PERMUKAAN GELANGGANG Jenis-jenis lapisan permukaan kemudahan sukan yang dibenarkan adalah seperti berikut :Jenis Sukan Peringkat Jenis Permukaan (a) Padang Bola Sepak. Ragbi dan Serbaguna Am • Sekolah • Maktab • Politeknik • Universiti • Instititut/ Pusat Latihan.

Bola Tampar.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI Jenis Sukan Peringkat Jenis Permukaan c) Trek Am • Sekolah • Maktab • Politeknik Rumput Biasa Universiti Pusat Latihan/ Institut Daerah Bitumen (Rubberised) Negeri Kebangsaan Sintetik Sintetik (d) Gelanggang Bola Jaring. Badminton. Bola Keranjang. Sepak Takraw (Di luar) Rumput/ Lepekan simen biasa (Di dalam) Kayu Parket (e) Gelanggang Futsal (Di luar) Rumput/ Lepekan simen biasa (Di dalam) Kayu Parket (f) Skuasy Kayu Ramin Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 54 .

Judo. Norma keluasan ruang lantai bagi pembinaan sebuah gimnasium adalah terbahagi kepada :- i) Ruang gelanggang dan permainan bergantung kepada jenis sukan dan ukuran gelanggang sukan tersebut. Lawan Pedang. Karate Am Daerah Negeri Kayu Permaidani Tikar Khas Kebangsaan Sintetik 6.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI Jenis Sukan Peringkat Jenis Permukaan (g) Tenis Am Shellkote Atlaskote Universiti Pusat Latihan/ Institut Daerah Flexipave Decoturf Negeri Kebangsaan Decoturf Decoturf Sintetik (h) Gimnastik. saiz maksimum gimnasium hendaklah boleh memuatkan lapan (8) buah gelanggang badminton Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 55 . PEMBINAAN GIMNASIUM DAN KOMPLEKS SUKAN a.

Gelanggang lain hendaklah mengikut keperluan sukan. Jumlah purata keluasan kasar ruang lantai adalah seperti berikut:- (a) Gimnasium - 2.p.p.8m./tempat duduk Keluasan di atas telah termasuk ruang legar. bilik air. iii) Ruang sokongan seperti stor. norma yang digunakan ialah 30% dari jumlah muatan pelajar atau pelatih. pejabat kecil.45 m./tempat duduk Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 56 . tempat persalinan./tempat duduk (b) Kompleks Sukan - 3. b. Norma keluasan ruang lantai bagi gimnasium atau kompleks sukan adalah seperti berikut: (i) Ruang gelanggang - mengikut ukuran gelanggang piawai (ii) Ruang tempat duduk - 0. iv) Ruang legar.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI atau tiga (3) buah gelanggang bola keranjang.8 m./ tempat duduk (iii) Ruang sokongan - 0. ii) Ruang tempat duduk bergantung kepada cadangan muatan yang dirancang.3m.5 hingga 0. bilik perkhidmatan mekanikal dan elektrik.p. c.p.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 7.2 hektar Kolam Renang - 1.5 hektar Squasy/Tenis (10 buah gelanggang skuasy dan 8 buah gelanggang tenis) - 1. keluasan minimum yang diperlukan adalah seperti berikut :- Stadium - 3. PANDUAN KELUASAN TAPAK YANG DIPERLUKAN Bagi tujuan panduan untuk menyediakan luas kawasan yang diperlukan bagi kemudahan-kemudahan sukan.0 hektar Komplek Sukan - 1.5 hektar Padang Permainan - 1.0 hektar Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 57 .

Cypher. (g) Setiausaha Ketiga 18. Kerani) 13.00 m.BANGUNAN KEDUTAAN DI LUAR NEGARA 1 RUANG BANGUNAN PEJABAT CANSERI a. (b) Menteri 42. (c) Menteri/ Penasihat Kedutaan 36.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI D2. (f) Setiausaha Kedua 18.00 m.p. (h) Kakitangan Homebased bukan diplomatik (Pembantu Khas.00 m. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 58 .p.00 m.p.00 m. Pertahanan dan sebagainya) i) Ruang Kerja Keluasan (a) Duta/ Pesuruhjaya Tinggi 48.00 m. (i) Kerani 8.p. Kawasan Terkawal (Pejabat Pegawai Tadbir Diplomatik. (e) Setiausaha Pertama 28.00 m.p. (d) Penasihat Kedutaan 36.p.00 m.p.00 m. Steno.p.p.

p. (b) Penasihat Kedutaan 36. (i) Ruang Kerja Keluasan (a) Menteri/ Penasihat Kedutaan 36. Kawasan Terbuka (Ruang Pejabat Penerangan.00 m.00 m.00 m. TDC. MIDA.00 m. Perdagangan.00 m. (f) Kakitangan Homebased bukan diplomat 13. (e) Setiausaha Ketiga 18. b.p.p. (f) Stor alat tulis terkawal 13.p.p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (ii) Ruang Sokongan Keluasan (a) Bilik Kebal 14.p.p.00 m.p.p. Pendidikan. (d) Setiausaha Kedua 18. (c) Setiausaha Pertama 28.00 m.p.p. (g) Pantri 13.p.00 m.00 m.00 m. (c) Bilik Registry 13. Kastam dan sebagainya). (d) Bilik Perbincangan 18. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 59 .00 m. (b) Bilik Telex/Wireless/Cypher 18. (e) Bilik Tamu Duta/ Pesuruhjaya Tinggi 18.p.00 m.00 m.

dapur dan bar (direka bentuk bersama lobi dan ruang pameran) – bagi sekurang-kurangnya 500 orang @ 1.p. (bergantung kepada keperluan) 550.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (g) Kakitangan Ambilan Tempatan 8.00 m.p. (f) Perpustakaan/ Bilik Bacaan 38.00m.00 m.00 m. (d) Bilik Menunggu/ Tetamu 13. (e) Bilik Mesyuarat Kakitangan 28.00 75.p.00m. (ii) Ruang Sokongan (di mana perlu) Keluasan (a) Lobi dan ruang pameran/ dewan serbaguna 45. (c) Bilik Menyimpan Kot untuk lelaki dan perempuan (berdekatan Ruang Menyambut Tetamu) 22.00 m. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 60 .p.p.00 m.p.1 m.p.p. (b) Ruang Menyambut Tetamu.

(vi) Pendaftaran terbuka 23.00 m.p.p.00 m. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 61 . (iii) Bilik Menyimpan Kot 22. (ii) Stor untuk alat tulis.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI c./ kakitangan sokongan (1) (ii) Kakitangan Ambilan Tempatan (konsep pejabat terbuka) 9. Ruang Sokongan Keluasan (i) Penyambut Tetamu.00 m.p.00 m./ kakitangan Pengurusan/Professional (2) 37. (iii) Bilik Menunggu/ Kaunter Penyambut Tetamu 30.00 m.00 m.p.00 m.00m. (iv) Stor untuk dokumen dan lain-lain 14. (b) 9.00 m. Operator Telefon 18.p. (iv) Bilik Rehat dan kitchenette (ruang rekreasi) (v) Surau 20.00 m.p.p.p.00 m. Konsular (Pintu masuk yang berasingan dari pintu masuk utama) Ruang Kerja Keluasan (i) Kakitangan homebased (konsep pejabat terbuka) (a) 14.p. perabut dan peralatan 28.p.p.

1 basin basuh tangan (b) Tandas untuk Menteri 1 w.c.c + 1 urinal 1 pancuran mandi 1 basin basuh tangan (d) Tandas Perempuan 1 w.p.c 1 pancuran mandi 1 basin basuh tangan (ii) Kawasan Terbuka Kelengkapan (a) Tandas kakitangan lelaki 1 w. 1 basin basuh tangan (c) Tandas lelaki 1 w.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI d. Kuarters Lain (i) Pengawal/Penjaga kuarters (sekurang-kurangnya 2) – 75. Bilik Air dan Tandas (i) Kawasan TerkawaI Kelengkapan (a) Bilik Air Duta/Pesuruhjaya Tinggi 1 w. e.00 m.c./unit 150.00 m. 1 pancuran mandi.c + 1 urinal 1 basin basuh tangan Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 62 .p.

c + 1 urinal 1 basin basuh tangan (b) Tandas Perempuan 1 w.c + 1 urinal 1 basin basuh tangan (d) Tandas Pelawat Perempuan 2 w.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (b) Tandas Kakitangan Perempuan 1 w. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 63 . Ruang Mekanikal. (ii) Tempat letak kenderaan berbumbung hanya dibenarkan kepada jawatan Penasihat Kedutaan dan ke atas.c 1 basin basuh tangan (c) Tandas Pelawat Lelaki 2 w. Tempat Letak Kenderaan (i) Kedutaan akan menentukan saiz dan bilangan yang diperlukan untuk kakitangan dan pelawat.c 1 basin basuh tangan f.c 1 basin basuh tangan (ii) Kawasan Konsular Kelengkapan (a) Tandas Lelaki 1 w. g. Elektrik dan Sirkulasi 30% dari keluasan keseluruhan ruang.

(v) Dapur 28. (ii) Ruang Tamu (untuk 100 orang) .00 m.c + 1 urinal.c.p.00 m.00 m.p.p. (viii) (a) Tandas Lelaki 1 w. (vii) Stor 10.p.00 m.ruang berdiri 168.00 m.p.00 m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 2 RUANG KEDIAMAN RASMI DUTA/PESURUHJAYA TINGGI a Ruang Rasmi/Keraian Keluasan (i) Lobi dan Bilik Menyimpan Kot 19.p. 1 basin basuh tangan Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 64 .00 m. (vi) Pantri 13. (iii) Ruang Makan (berdasarkan keperluan minima 24 orang) 56. 1 basin basuh tangan (b) Tandas Perempuan 1 w.p. (iv) Perpustakaan/ Study 28.

p.p. (ii) 3 bilik tidur (2 bilik tidur berserta bilik air ) @25.00 m.00 m. (v) Ruang makan keluarga 22.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI b.00 m.) 150. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 65 . c. (iv) Ruang rehat keluarga 28./ unit 75.p.00 m.00 m.p.p.00 m.00 m.p. (vii) Stor 15. Elektrik dan Sirkulasi 20% jumlah keluasan lantai. Ruang Mekanikal.p. (ii) Kuarters Bujang (1 unit) 50. Kuarters/ Bilik Penjaga Rumah.p.00 m.p. (iii) Bilik tidur tetamu berserta bilik air 26. d. Pembantu Rumah dan Tukang Masak Keluasan (i) Kuarters Kelamin (2 unit @ 75.p.p.p.00 m. (viii) Pantri 15. (vi) Kitchenette keluarga 20. Ruang Keluarga Keluasan (i) Bilik tidur utama berserta bilik air dan ruang persalinan 45. Pengawal Keselamatan.00 m.00 m.00 m.

8 burner (gas) (a) (b) Dapur untuk keraian Dapur keluarga (ii) Refrigerator/freezer (iii) Dish washer/dryer (iv) Kabinet dapur (v) Kipas pelawas (vi) Sink Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 66 .30 m.p.0. seorang (ii) per 400 . seorang (iii) per 1000 . 3 KRITERIA REKA BENTUK BANGUNAN CANSERI DAN KEDIAMAN RASMI a.p. Peralatan dapur dan pantri (i) Range .75 m.0. Dapur/ Servery (Ruang Lantai) (i) per 100 .50 m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI e.0. seorang b. Saiz garaj adalah bergantung kepada keperluan tempatan. Garaj Kedutaan akan menentukan bilangan yang diperlukan.p.

c untuk 10 orang (iii) Basin basuh tangan .1 w. Kitchenette keluarga (i) Range .c.4 burner (gas) (ii) Refrigerator/freezer (iii) Sink (iv) Dish washer/dryer (v) Kabinet dapur (vi) Kipas pelawas d. Tandas Kedutaan akan menentukan saiz dan bilangan tandas.1 untuk 10 orang e. 1 urinal untuk 10 orang (ii) Perempuan . Peralatan bilik air/tandas (i) Tab mandi dengan pancuran mandi (ii) Kekotak pancuran mandi (iii) W.c (iv) Pemanas air Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 67 . (i) Lelaki .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI c.1 w.

Kemasan Lantai (i) Permaidani (a) Pegawai Homebased berjawatan Setiausaha Pertama dan ke atas. Dinding Sesekat (i) Plaster dan panel gipsum (ii) Rangka aluminium Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 68 . (vii) W. garaj g. ruang makan dan bilik tidur. dapur v) Lepekan simen - stor mekanikal. (iii) Jubin marmar - Lobi (iv) Jubin seramik - Bilik air.c Pembantu Rumah f.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (v) Kelengkapan bilik air (vi) Bidet – Kediaman Rasmi dan Bilik Duta/Pesuruhjaya Tinggi dan bilik tetamu sahaja. (b) Bilik Mesyuarat/ persidangan (ii) Parket - Ruang tamu.

Keluasan ruang bilik pejabat adalah berdasarkan kepada kelayakan jawatan. (ii) Ruang lantai di atas hendaklah disediakan hanya apabila diperlukan. (iv) Surat Perkeliling Am. S. p. M&E dan sirkulasi ialah 16 m. 14/82 hendaklah dipatuhi.P. Peralatan Lain (i) Mesin membasuh baju (ii) Mesin mengering baju j. (iii) Norma keluasan ruang pejabat termasuk tandas. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 69 . i. Penyaman Udara/ Pemanas Bergantung kepada keperluan tempatan – Kedutaan akan mencadangkan sistem perkhidmatan yang bersesuaian.A. Nota (i) Justifikasi perlulah dikemukakan apabila memerlukan ruang yang lebih besar./ kakitangan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI h.

bilik percetakan - Sila rujuk BAHAGIAN A1. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 70 .p.p. Imam.PEJABAT (c) Bilik Mesyuarat - 1.60 m.p. seorang . seorang kapasiti maksimum 20 orang (d) Dewan Syarahan - 0.00 m./jemaah.400 orang Bagi jumlah 401 ke atas .40 m.p.0.p.p.75 m.50 m. Siak kerani/jurutaip. (g) Bilik Persediaan (untuk memasak dan menyimpan peralatan) (i) (ii) (iii) Bagi jumlah 100 orang ke bawah Bagi jumlah 101.MASJID 1.85 m.jenis terbuka - 1. seorang . RUANG MASJID (a) Ruang sembahyang termasuk ruang-ruang lain seperti bilik mayat.p./jemaah (b) Ruang pentadbiran termasuk bilik Naqib. seorang Jumlah keluasan ruang masjid tidak termasuk ruang pentadbiran ialah 1. seorang kapasiti maksimum 2% dari jumlah jemaah (f) Bilik Khas (Tetamu Kehormat) - 65.0.60 m. seorang kapasiti maksimum 500 orang (e) Ruang Bacaan .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI D3.95 m.00 m. stor dan ruang legar - 1.p. tempat wudhu’ bilik air.p.0.

34 m. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 71 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 2. RUMAH KEDIAMAN KAKITANGAN MASJID Untuk butiran rumah kediaman./pelajar 1. SEKOLAH (a) (b) Tadika Sekolah Agama - 1.35 orang.p./pelajar Bilangan pelajar untuk sebuah kelas .90 m. sila rujuk BAHAGIAN D4 – KUARTERS 3.p.

banglo atau teres.p. Jumlah keluasan kasar kuarters Kerajaan Kelas C.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI D4. 120. (265.p.00 m.00 m. Bagi kuarters yang berkonsepkan pembinaan secara bertingkat atau pangsa.00 m. (140. (200. Butiran terperinci adalah seperti di Jadual 2.p.) 5.) 160. 3.p.KUARTERS 1. 20.00 m. 140.p.p.00 m.p.00 + 25. keluasan setiap unit adalah seperti di Para: 2 di atas. 93.p.p. Tempat letak kereta berbumbung adalah dibenarkan untuk kuarters Kerajaan Kelas A. 110.p. (a) (b) (c) Kelas A dan B Kelas C Kelas D dan E tertakluk kepada permohonan 25. termasuk tempat (b) Kelas B 345. D dan E. manakala rumah berkonsepkan sebuah.p.00 m. keluasan setiap rumah adalah seperti di Para: 4 di atas. C.00 + 20.p. D dan E termasuk tempat letak kereta adalah seperti berikut:(a) (b) (c) Kelas C Kelas D Kelas E 290. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 1 – BAHAGIAN D 72 .p.00 m.p. 4.p.00 m.00 m.00 + 20. Pembahagian kelas kuarters dibuat mengikut kelayakan gaji seperti mana yang terdapat dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002. Kuarters Kerajaan dibahagikan kepada lapan (8) jenis kelas dengan keluasan masing-masing seperti berikut:(a) Kelas A 415. B.00 m.00 m.00 m.00 m.00 m.p.) 220. letak kereta.00 m. 2.00 m. 200. (c) (d) (e) (f) (g) (h) Kelas C Kelas D Kelas E Kelas F Kelas G Kelas H 265.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI

6.

Kuarters yang dibina secara bertingkat-tingkat dibenar menggunakan dua (2) aras untuk satu (1) unit (duplex) dengan syarat jumlah keluasannya tidak melebihi keluasan maksima seunit yang diluluskan.

7.

Ruang kosong di tingkat bawah bangunan bertingkat/pangsa tiga (3) tingkat dan ke atas adalah dibenar untuk dijadikan sebagai ruang serbaguna.

8.

Jadual kemasan yang dibenarkan adalah seperti di Jadual 2.

Edisi Pertama Tahun 2005

BAB 1 – BAHAGIAN D

73

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI

JADUAL 2 : KELUASAN KASAR MAKSIMA RUANG LANTAI DAN KEMASAN KUARTERS KELAS
LUAS (m.p.) Kasar Anjung Jumlah Ruang Rehat Ruang Makan Ruang Legar Dapur Bilik Tamu Bilik Pembantu Rumah Bilik Air 1 Bilik Air 2 Bilik Air 3 Stor Ruang Serbaguna Serambi 1 Serambi 2 Tempat Letak Kereta Laluan Tangga Bilik Tidur 1 Bilik Tidur 2 Bilik Tidur 3 Langkan 1 Langkan 2/ Jemuran Bilik Basuh Ruang Keluarga Tingkap Pintu Dinding Siling Bumbung

A
Ada Ada 415

B
Ada Ada 345

C

D

E

F

G
110 tiada 110 Homogeneous Homogeneous Lepekan Simen Seramik Seramik nonslip Seramik nonslip Seramik nonslip Seramik Lepekan Simen Lepekan Simen Lepekan Simen Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik -

H
93 tiada 93 Homogeneous Homogeneous Lepekan Simen Seramik Seramik nonslip Seramik nonslip Seramik nonslip Seramik Lepekan Simen Lepekan Simen Lepekan Simen Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik -

L K E M A S A N A N T A I

Rujuk JADUAL 3

Rujuk JADUAL 3

L A I N

265 200 140 120 25 20 20 tiada 290 220 160 120 Marmar/homogeneous Marmar/homogeneous Homogeneous Homogeneous Marmar/homogeneous Marmar/homogeneous Homogeneous Homogeneous Marmar/homogeneous Marmar/homogeneous Homogeneous Lepekan Simen Seramik/homogeneous Seramik/homogeneous Homogeneous Seramik Seramik/homogeneous Seramik/homogeneous Seramik Seramik Seramik Seramik nonslip Seramik nonslip Homogeneous nonslip Homogeneous nonslip Seramik nonslip Seramik nonslip Homogeneous nonslip Homogeneous nonslip Seramik nonslip Seramik nonslip Homogeneous nonslip Homogeneous nonslip Seramik Seramik Seramik Seramik Lepekan Simen Seramik Seramik Seramik Lepekan Simen Homogeneous Homogeneous Lepekan Simen Jejalur Kayu/Seramik Jejalur Kayu/Seramik Seramik Lepekan Simen Jejalur Kayu/Seramik Jejalur Kayu/Seramik Seramik Seramik Jejalur Kayu/Seramik Jejalur Kayu/Seramik Seramik Seramik Jejalur Kayu/Seramik Jejalur Kayu/Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Jejalur Kayu/Seramik Jejalur Kayu/Seramik Seramik Kesmen Aluminium Flush Door/Aluminium bergelungsur Plaster dan cat, (jubin dinding setinggi 2.10meter untuk bilik air dan dapur semua kelas) Kepingan cellulose fibre untuk tingkat teratas, plaster dan cat untuk concrete soffit Genting konkrit

Edisi Pertama Tahun 2005

BAB 1 – BAHAGIAN D

74

BAB 2
GARIS PANDUAN KEMASAN BANGUNAN

bahan binaan dan kemasan yang tahan karat adalah dibenarkan. c. Semua pejabat Kerajaan. kecuali Pusat Pentadbiran Negara. bangunan-bangunan Kerajaan telah dibahagikan kepada tiga (3) kategori mengikut kepentingan. f. imej dan berunsurkan pelancongan yang akan dibina dari masa ke semasa. Kemasan yang mahal dan berbentuk mewah atau yang lain dari yang telah digredkan akan dipertimbangkan mengikut kepentingan projek dan justifikasi penggunaannya. kelulusan JKPK bagi JPPN hendaklah diperolehi. b. e.1 PENGENALAN KEPADA BAB 2 a. g. Semua kemasan dan bahan binaan yang akan digunakan bagi projekprojek pembangunan Kerajaan hendaklah dari buatan atau keluaran tempatan. bangunan pentadbiran. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . kemasan dari gred tinggi juga dibenarkan. kebudayaan. Di dalam menetapkan gred kemasan. Bagi projek Kerajaan yang dibina di luar negara seperti bangunan Canseri atau Kedutaan. Bagi bangunan yang berhampiran laut. Semua bahan binaan dan kemasan perlu ditetapkan berasaskan kepada kategori-kategori tersebut.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 2. Bagi bangunan unik yang mencerminkan identiti. melainkan ianya tidak dapat diperolehi di dalam negara. hendaklah menggunakan kemasan di bawah gred sederhana atau utiliti. kemasan dari gred tinggi adalah dibenarkan. dewan besar dan bangunan utama di dalam sesuatu projek/kompleks.KEMASAN 75 . fungsi dan implikasi kewangan. Sekiranya kemasan sebegini diperlukan. d.

asrama. Ruang-ruang yang tidak merupakan ruang mustahak seperti stor. Bangunan-bangunan kesihatan seperti Hospital Umum/Besar boleh menggunakan kemasan dari gred sederhana manakala Hospital Daerah/Kecil pula hendaklah menggunakan kemasan dari gred utiliti. maktab.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI h. blok akademik. Semua bangunan sekolah. tandas. institusi latihan. j. ruang mekanikal dan elektrik. bengkel kerja dan lain-lain hendaklah menggunakan kemasan dari gred utiliti.KEMASAN 76 . dewan makan dan lain-lain bangunan pendidikan hendaklah menggunakan kemasan dari gred utiliti. laluan penyambung. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . politeknik. Hanya blok pentadbiran dan dewan besar di dalam sesuatu kompleks sahaja boleh dipertimbangkan kemasan dari gred sederhana. i.

Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .KEMASAN 77 . sila rujuk kepada senarai di Jadual 3 yang berikut.2 KATEGORI BANGUNAN a) Untuk memastikan keseragaman dan bagi memudahkan penggunaan garis panduan ini. Tinggi II Bangunan di dalam projek utama yang selalunya berada di lokasi penting seperti ibu negara.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 2. ibu negeri dan bandar besar. kebudayaan dan imej negara. tiga (3) kategori tersebut telah ditetapkan mengikut kepentingan seperti di bawah:- Kategori Jenis Bangunan Gred Bahan/Kemasan I Bangunan peringkat kebangsaan yang mencerminkan identiti. Sederhana III Bangunan utiliti yang tidak disenaraikan dalam Kategori I dan II. Utiliti b) Untuk menetapkan gred bahan binaan dan kemasan sesuatu projek yang sedang dirancang dengan berpandukan kategori bangunannya.

Terminal Pengangkutan Air Antarabangsa Utama ** 5. Surau 6. Laluan Masuk Utama (Darat) 4.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3 : KATEGORI BANGUNAN KATEGORI I 1. Perpustakaanperpustakaan lain 7. Laluan Masuk Sekunder * 4. Perpustakaan Negeri 6. Rumah Penginapan 4 & 3 bintang 9. Bangunan Kedutaan 14. Pusat Pentadbiran Negara KATEGORI II 1. Pejabat-pejabat Lain 2. Terminal Pengangkutan Air Sekunder * 5. Galeri Seni 10. Istana 12. Masjid Negara/Wilayah/Negeri 6. Lapangan Terbang Antarabangsa Utama 3. Laluan Masuk (Darat) Lain 4. Mahkamah Agong 8. Lapangan Terbang Domestik * 3. Kompleks Mahkamah Negeri 9. Masjid Lain KATEGORI III 1. Auditorium/Dewan Besar/Pusat Sivik 8. Terminal Pengangkutan Air / Kargo Lain 5.KEMASAN 78 . Muzium / Arkib Negeri Lain 8. Rumah Penginapan 2 & 1 bintang Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . Bangunan Parlimen/Dewan Undangan Negeri 13. Rumah Penginapan 5 bintang 11. Kementerian/Ibu Pejabat/Jabatan/ Ibu Pejabat Badan Berkanun 2. Perpustakaan Negara 2. Mahkamah Daerah 9. Balai Seni Negara 10. Bangunan Peringatan 15. Panggung Negara 7. Dewan Serbaguna 7. Muzium Negara 11. Padang Terbang 3.

Ibu Pejabat Polis Kontinjen 20. Pejabat Pertanian. Bangunan Universiti/Institut Latihan /Maktab/Politeknik/ Kolej (kecuali bangunan pentadbiran) 14.KEMASAN 79 . Institut Pengurusan Tinggi 17. Perikanan dan Perhilitan Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . Kuarters Kerajaan Kelas E.samb. Bangunan/Ruang Pentadbiran untuk Sekolah 21. Hospital Pengajar dan Klinik Kesihatan Peringkat Negeri 14. Bangunan Pentadbiran untuk Universiti/Institut Latihan /Maktab/ Politeknik/Kolej 13. Balai Kaji Cuaca 19. Sekolah 17. Haiwan.. Kompleks Kebudayaan/Teater dan Bangunan Pelancongan 23. Bangunan Polis Lain 12. Wad Di Raja Hospital/Wad Orang Kenamaan 11. Kompleks Sukan Negara 19. Kuarters Kerajaan Kelas B. Makmal Kesihatan 15. Makmal Kimia 16. Kompleks Belia. H (Rujuk Jadual 2 ) 17. G. F. Kuarters Kerajaan Kelas A KATEGORI II 12. (Kuarters Kerajaan Kelas C. D Rujuk Jadual 2 ) 13.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3 : KATEGORI BANGUNAN (. Pusat Penyelidikan (Ibu Pejabat) 22. Hospital Besar. Sukan dan Rekreasi 15. Kompleks Kasih Peringkat Negeri (di bawah LPPKN) 16. Kompleks Kasih Peringkat Daerah ( di bawah LPPKN) KATEGORI III 10. Bangunan Stesen Penyelidikan lain 18. Hospital Daerah/ Kecil 18.) KATEGORI I 16.

Klang. Kem Bina Semangat Nota: * Terminal Pengangkutan Lain ** Pulau Pinang. Bangunan Persatuan 21. Kem Tentera 27.) KATEGORI I KATEGORI II KATEGORI III 20. Langkawi Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .. Pasir Gudang. Bangunan Asrama 24.samb.KEMASAN 80 . Penjara / Pusat Serenti 25.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3 : KATEGORI BANGUNAN (. Bangunan Kemasyarakatan Tadika. Woksyop 28. Perkep. Tanjung Pelepas. Balai Bomba 26. Kelas Dewasa 23. Rumah Kebajikan 22.

3 GRED BAHAN BINAAN DAN KEMASAN a) Berdasarkan kategori bangunan seperti di Jadual 3. gred bahan binaan dan kemasan akan ditetapkan. Contoh bahan binaan dan kemasan untuk berbagai jenis dan elemen bangunan adalah seperti yang ditunjukkan di muka surat 82 hingga muka surat 139 yang berikut. Jadual 4: Gred Kemasan Untuk Bangunan-bangunan yang disediakan adalah sebagai panduan di dalam merancang dan mereka bentuk pelbagai jenis projek bangunan. maklum balas pengguna dan juga perkembangan teknologi binaan di negara ini. kemudahan penyenggaraan. supaya faedah yang optimum diperolehi dari kos yang dibelanjakan. Keputusan ini adalah muktamad. Jadual ini telah dibuat berdasarkan kepada kos bahan-bahan binaan. turun-naik harga bahan-bahan binaan. ekonomi negara. Jadual ini akan sentiasa dikemaskini mengikut keadaan masa.KEMASAN 81 . nilai ketahanan dari api.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 2. Bangunan dari gred tinggi boleh menggunakan bahan binaan dan kemasan dari gred sederhana atau utiliti tetapi tidak sebaliknya. Keputusan JKPK ke atas penggunaan jenis-jenis kemasan akan dibuat apabila cadangan-cadangan dari agensi pelanggan dikemukakan untuk kelulusan. Penggunaan jadual ini hendaklah dibuat secara bijaksana dan konsep mereka bentuk mengikut peruntukan hendaklah diambil kira semasa memilih jenis bahan dan kemasan bangunan. bunyi bising dan aspek estetik. b) c) d) e) f) g) h) Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . akustik.

Marmar. Bangunan Parlimen/ Dewan Undangan Negeri. kayu.Pusat Pentadbiran Negara.Foyer .Lobi utama . slate) Jubin polished homogeneous (gred tinggi) DINDING LUAR Stained glass Batu asli Panel berhias Glass mosaic Panel kaca Bullet proof glass DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt. batu asli) Organic fibre based material Kertas dinding (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame Fabric roofing sheet Seramik Thermoglass sheet Mozek Panel komposit Panel aluminium Kayu berhias Stone cladding 1.KEMASAN 82 .Lobi lif/ tangga Utama .Ruang Menunggu BUMBUNG Composite aluminium sheet Genting tanah liat (gred tinggi) Shingle (berasaskan slate) Genting gilap penuh SILING Aluminium strip/ panel (gred tinggi) Decorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster LANTAI Batu asli (spt. granite.Anjung Kereta/Porch .0 1. 1. dan Bangunan Kedutaan Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.Laluan Luar/ koridor -sda-sdaPavior (tanah liat) Jubin terracotta -sda-tiada- -tiada- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .2 Ruang luar bangunan awam:.1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (Seperti Jadual 3 ) JENIS BANGUNAN: PEJABAT .

Bilik Mesyuarat/ Bilik persidangan/ Bilik Perbincangan .Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai . kayu.KEMASAN 83 .Surau . linoleum.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (Seperti Jadual 3) (. Bangunan Parlimen/ Dewan Undangan Negeri dan Bangunan Kedutaan.samb. calcium fibre) -sda- -sda- -sda- -sda- Nota: -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Pusat Pentadbiran Negara.Lain-lain * -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (gypsum fibre. 1.3 JENIS RUANG Ruang kerja :. 9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 ...Bilik Komputer .Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Decorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster LANTAI Permaidani * Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Bahan asas tiruan (gred tinggi) (hamparan. Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.4 Ruang sokongan:.Bilik Fail .Bilik Kebal . batu asli) Organic fibre based material Kertas dinding (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame 1.Pejabat .) JENIS BANGUNAN: PEJABAT . PVC. 3/94 dan Bil. vinyl sheet) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt.

bilik-bilik M&E .. Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.Bilik cetak/ mesin . Bangunan Parlimen/ Dewan Undangan Negeri dan Bangunan Kedutaan. 1.Stor .Tandas/ Bilik Air . calcium fibre) LANTAI Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Jubin seramik (gred tinggi) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin seramik (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT -sdaBingkai UPVC 1.samb.6 Ruang servis:.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (Seperti Jadual 3) (.) JENIS BANGUNAN: PEJABAT .Kantin/ Kafeteria/ Pantri BUMBUNG -sda- SILING Decorative fibrous plaster Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre..Pusat Pentadbiran Negara.5 JENIS RUANG Ruang basah:. calcium fibre) Jubin Seramik (gred tinggi) Lepekan simen -sda- Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Wuduk .Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre.KEMASAN 84 .

dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk.Lobi lif/ tangga Utama .Foyer .2 Ruang luar bangunan awam:. pecahan marmar.Ruang Menunggu BUMBUNG Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk. campuran) Jubin kuari -sda- -tiada- -tiada- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Kementerian/ Ibu pejabat/ Ibu Pejabat Badan Berkanun Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.KEMASAN 85 . 2.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- -sdaPavior (konkrit. granolitik) Jubin homogeneous (gred sederhana) DINDING LUAR Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Panel Kaca White Cement (with water resistant) 2.Anjung Kereta/Porch .Lobi utama .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: PEJABAT .1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:. skylight sahaja SILING Aluminium strip/ panel (gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel LANTAI Batu asli dengan binder (spt.0 2. skylight sahaja Acrylic sheet– utk.

3 JENIS RUANG Ruang kerja :.Bilik Fail .KEMASAN 86 .Kementerian/ Ibu pejabat/ Ibu Pejabat Badan Berkanun Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.) JENIS BANGUNAN: PEJABAT . vinyl sheet) -sda- -sda- -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Pejabat .. 2. 9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .. linoleum. 3/94 dan Bil.Bilik Kebal .samb. chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC.4 Ruang sokongan:.Bilik Mesyuarat/ Bilik persidangan/ Bilik Perbincangan . calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Inorganic fibre (softboard. calcium fibre) Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) (.Bilik Komputer BUMBUNG -sda- SILING Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre. vinyl sheet) 2.Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre. linoleum.

2.Kementerian/ Ibu pejabat/ Ibu Pejabat Badan Berkanun Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3 ) (.5 JENIS RUANG Ruang basah:.Tandas/ Bilik Air .KEMASAN 87 .Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre.) JENIS BANGUNAN: PEJABAT . calcium fibre Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Kaca gelap Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 ..Bilik Cetak/ mesin .Bilik-bilik M&E .Stor .Wuduk ..Kantin/ Kafeteria/ Pantri BUMBUNG -sda- SILING -sda- LANTAI Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin seramik (gred sederhana) Panel komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 2.samb.6 Ruang servis:.

Foyer .Anjung Kereta/Porch .0 3.KEMASAN 88 .Lobi lif/ tangga Utama .Pejabat-pejabat lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . skylight sahaja (gred biasa) SILING Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.2 Ruang luar bangunan awam:. calcium fibre) LANTAI Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) 3. 3.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3 ) JENIS BANGUNAN: PEJABAT .Ruang Menunggu BUMBUNG Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet .utk.Lobi utama .1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:.

5 -sda- -sdaKepingan cellulose fibre (chipboard.Bilik Fail .3 JENIS RUANG Ruang kerja :.) JENIS BANGUNAN: PEJABAT .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3 ) (.KEMASAN 89 . cement sheet) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Pejabat . softboard.Bilik Mesyuarat/ Bilik persidangan/ Bilik Perbincangan .Tandas/ Bilik Air ..samb. softboard. 9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Kantin/ Kafeteria -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) -sda- -sda- -sda- 3.. chipboard) Cellulose fibre cement PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 3.Bilik Komputer BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre.Bilik Kebal .Wuduk .calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sdaPapan gipsum Inorganic fibre (spt.Bilik Rehat Kakitangan Ruang basah:.Pejabat-pejabat lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.4 Ruang sokongan:. 3/94 dan Bil. 3.

KEMASAN 90 .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) (..samb.Tangga BUMBUNG -sda- SILING Kepingan cellulose fibre (chipboard.Pejabat-pejabat lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL..) JENIS BANGUNAN: PEJABAT . 3. softboard.Stor .Bilik-bilik M&E . cement sheet) LANTAI Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Ram kaca laras aluminium/keluli Pintu kayu rata Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .6 JENIS RUANG Ruang servis:.

Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- -sdaPavior (konkrit.KEMASAN 91 .Lobi lif/ tangga Utama . skylight sahaja Acrylic sheet– utk.Anjung Kereta/Porch .Bangunan Pentadbiran utk Universiti/ Institut Latihan/ Maktab/ Politeknik/ Kolej dan Bangunan/ Ruang Pentadbiran utk Sekolah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL. campuran) Jubin kuari -sda- -tiada- -tiada- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .2 Ruang luar bangunan awam:.1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:. skylight sahaja SILING Aluminium strip/ panel (gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel LANTAI Batu asli dengan binder (spt. dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN .Foyer . pecahan marmar.Lobi utama . 1.0 1.Ruang Menunggu BUMBUNG Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk. granolitik) Jubin homogeneous (gred sederhana) DINDING LUAR Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Panel Kaca White Cement (with water resistant) 1.

Bilik Fail .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) (.. chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC. vinyl sheet) -sda- -sda- -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Bilik Kebal ..Samb.) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN . 1.Bangunan Pentadbiran utk Universiti/ Institut Latihan/ Maktab/ Politeknik/ Kolej dan Bangunan/ Ruang Pentadbiran utk Sekolah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL. linoleum. calcium fibre) Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC.Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.Pejabat . linoleum. 3/94 dan Bil..Bilik Komputer BUMBUNG -sda- SILING Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre. vinyl sheet) 1. 9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .3 JENIS RUANG Ruang kerja :.4 Ruang sokongan:.KEMASAN 92 . calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Inorganic fibre (softboard.Bilik Mesyuarat/ Bilik persidangan/ Bilik Perbincangan .

JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) (.Bilik Cetak/ mesin .Bilik-bilik M&E . calcium fibre Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Kaca gelap Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .KEMASAN 93 ..Kantin/ Kafeteria/ Pantri BUMBUNG -sda- SILING -sda- LANTAI Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin seramik (gred sederhana) Panel komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 1.Wuduk .) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN ..Samb.Bangunan Pentadbiran utk Universiti/ Institut Latihan/ Maktab/ Politeknik/ Kolej dan Bangunan/ Ruang Pentadbiran utk Sekolah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.5 JENIS RUANG Ruang basah:.Stor .Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre. 1..Tandas/ Bilik Air .6 Ruang servis:.

Lobi utama .Lobi Lif/ Tangga Utama .2 Ruang luar bangunan awam:. calcium fibre) LANTAI Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) 2.0 2.utk.Foyer . 2.Anjung Kereta/Porch .Bangunan Universiti/ Institut Latihan/ Maktab/ Politeknik/ Kolej dan Sekolah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:.KEMASAN 94 .Laluan Luar/ koridor .Tangga -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -tiada- -sda- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . skylight sahaja (gred biasa) SILING Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN .Ruang Menunggu BUMBUNG Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet .

Bangunan Universiti/ Institut Latihan/ Maktab/ Politeknik/ Kolej dan Sekolah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL. 2.calcium fibre) Kepingan cellulose fibre (chipboard. softboard.Samb. softboard.) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN . cement sheet) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Bengkel .Perpustakaan ..Maklmal .4 Ruang sokongan:. 3/94 dan Bil. 9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .5 -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.Bilik seminar .KEMASAN 95 .Bilik darjah . cement sheet) LANTAI Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 2.Pusat/ bilik komputer .Studio .Lain-lain Ruang basah:.Pusat/ bilik sumber .Tandas/ Bilik Air -sda- -sda- -sdaPermaidani * -sda- -sda- -sda- 2.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Strip/ Panel kayu (gred biasa) Inorganic fibre (gypsum fibre.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) (.Bilik/ dewan Kuliah ..3 JENIS RUANG Ruang kerja :.

) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN .Bilik-bilik M&E .Samb..Tangga BUMBUNG -sda- SILING -sda- LANTAI Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) DINDING LUAR DINDING DALAM Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Ram kaca laras aluminium/keluli Pintu kayu rata Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 ..6 JENIS RUANG Ruang servis:.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) (.Stor .KEMASAN 96 . 2.Bangunan Universiti/ Institut Latihan/ Maktab/ Politeknik/ Kolej dan Sekolah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.

JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN .1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:.Bangunan Asrama Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.KEMASAN 97 .Foyer .2 Ruang luar bangunan awam:.Lobi Lif/ Tangga Utama . calcium fibre) LANTAI Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu/ Papan lapis DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata 3.Bilik warden -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.Lobi utama .Bilik Tidur .3 Ruang Utama :.Anjung Kereta/Porch . cement sheet)-utk tingkat teratas.Laluan Luar/ koridor .0 3.Ruang Menunggu BUMBUNG Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor SILING Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre. 3. Lepekan simen -sda- Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Tangga -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- 3. softboard.

4 JENIS RUANG Ruang sokongan:.Bilik Bacaan/ Belajar .KEMASAN 98 .Bilik Membasuh ...Tangga BUMBUNG -sda- SILING -sda- LANTAI -sda- DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sda- PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 3.Bilik Tamu .Stor .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) (.Samb.Kantin/ Kafeteria Ruang servis:.5 -sda- -sda- Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 3. 3.Bangunan Asrama Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Bilik menggosok .6 -sda- -sda- Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) -sda- Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Bilik sick-bay .Lain-lain Ruang basah:.Bilik-bilik M&E .) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN .Tandas/ Bilik Air .

Marmar. batu asli) Organic fibre based material Kertas dinding (Gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame Fabric roofing sheet Seramik Thermoglass sheet Mozek Panel komposit Panel aluminium Kayu berhias Stone cladding Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . 1.1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:. Kayu.KEMASAN 99 . granite.0 1.Ruang Menunggu BUMBUNG Composite aluminium sheet Genting tanah liat (gred tinggi) Shingle (berasaskan slate) Genting gilap penuh SILING Aluminium strip/ panel (gred tinggi) Decorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster LANTAI Batu asli (spt. slate) Jubin polished homogeneous (gred tinggi) DINDING LUAR Stained glass Batu asli Panel berhias Glass mosaic Panel kaca Bullet proof glass DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt.Wad Di Raja/ Wad Orang Kenamaan Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (Seperti Jadual 3 ) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN .Lobi utama .Lobi lif/ tangga Utama .

pembedahan. vinyl sheet) DINDING LUAR DINDING DALAM Panel kayu Panel berhias Organic fibre based material Kertas dinding Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 1. jenis kemasan lantai dan dinding dalam adalah mengikut keperluan fungsi spesifik sesuatu ruang atau bilik tersebut.Wad Di Raja/ Wad Orang Kenamaan Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.Tangga Nota am: Bagi projek kemudahan perubatan dan kesihatan.Wad .KEMASAN 100 .. contohnya fungsi-fungsi berkaitan radiologi.Stor Lepekan simen .Tandas/ Bilik Air . . 1.2 JENIS RUANG Ruang Klinikal:.Bilik-bilik M&E calcium fibre) .Bilik Cetak/ mesin . pengeluaran bahan steril dan makmal.Lain-lain BUMBUNG SILING -saInorganic fibre LANTAI Bahan asas tiruan (PVC.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (Seperti Jadual 3 ) (.) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN .samb.4 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . 1.Wuduk -sda- Decorative fibrous plaster Plain fibrous plaster Inorganic fibre Jubin polished homogeneous (Gred tinggi) Jubin seramik (Gred tinggi) -sda- Jubin seramik (Gred tinggi) Kaca (Gred tinggi) -sdaBingkai UPVC -sdaJubin Seramik -sdaCat emulsi/ enamel/ -sdaRuang servis:Inorganic fibre (Gred tinggi) cat berasaskan air (Gypsum fibre..3 Ruang basah:.

2.Hospital Besar.Anjung Kereta/Porch . skylight sahaja SILING Aluminium strip/ panel (Gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel LANTAI Batu asli dengan binder (spt.1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:.2 Ruang luar bangunan awam:. skylight sahaja Acrylic sheet– utk.KEMASAN 101 .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN .Foyer . dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk. granolitik) Jubin homogeneous (Gred sederhana) DINDING LUAR Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (Gred sederhana) Kertas dinding (Gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Panel Kaca White Cement (with water resistant) 2.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- -sdaPavior (konkrit.Lobi lif/ tangga Utama .Ruang Menunggu Pendaftaran/ Farmasi BUMBUNG Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk. campuran) Jubin kuari -sda- -tiada- -tiada- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . Hospital Pengajar dan Klinik Kesihatan Peringkat Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.0 2. pecahan marmar.Lobi utama .

9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Bilik Pemeriksaan . linoleum.Wad .Dewan/ Bilik Bedah .Bilik Mesyuarat/ Bilik Persidangan/ Bilik Perbincangan .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) (.Pejabat Pendaftaran/ Rekod . chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Bahan asas tiruan (Gred sederhana) (PVC.KEMASAN 102 .Bilik Rawatan .Makmal . vinyl sheet) 2.) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN .Lain-lain * -sda- Inorganic fibre Bahan asas tiruan (Gred sederhana) (PVC.. Hospital Pengajar dan Klinik Kesihatan Peringkat Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL. calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Inorganic fibre (softboard.Ruang Pemulihan .Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.samb.3 JENIS RUANG Ruang kerja :.Bilik Komputer . vinyl sheet) -sda- Inorganic fibre (softboard. linoleum. 2.Hospital Besar..Pejabat/ Pentadbiran . chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap -sda- Nota: -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.4 Ruang klinikal :. 3/94 dan Bil.Bilik Makmal .

pengeluaran bahan steril dan makmal. calcium fibre Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Kaca gelap Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Nota am: Bagi projek kemudahan perubatan dan kesihatan.Wuduk .samb. pembedahan.Bilik Cetak/ mesin .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) (.. vinyl sheet) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sda- PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 2.Tandas/ Bilik Air .Bilik-bilik M&E .KEMASAN 103 . Hospital Pengajar dan Klinik Kesihatan Peringkat Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre.Kantin/ Kafeteria/ Pantri -sda- -sda- Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) -sda- Jubin seramik (gred sederhana) Panel komposit Kaca gelap -sda- 2.Bilik Fail .. linoleum.Bilik Kebal .Hospital Besar. jenis kemasan lantai dan dinding dalam adalah mengikut keperluan fungsi spesifik sesuatu ruang atau bilik tersebut.) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN . 2.Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai BUMBUNG -sda- SILING Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre. calcium fibre) LANTAI Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (Gred sederhana) (PVC.5 JENIS RUANG Ruang sokongan:.Stor .7 Ruang servis:. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .6 Ruang basah:. contohnya fungsi-fungsi berkaitan radiologi.

KEMASAN 104 .Klinik Kesihatan Peringkat Daerah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Foyer .Lobi utama .Lobi lif/ tangga Utama . calcium fibre) LANTAI Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) 3.Ruang Menunggu Pendaftaran/ Farmasi BUMBUNG Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet .utk.Anjung Kereta/Porch . 3.2 Ruang luar bangunan awam:.0 3.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN .1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -tiada- -sda- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . skylight sahaja (gred biasa) SILING Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.

Bilik Pemeriksaan . 3.Bilik Mesyuarat/ Bilik persidangan/ Bilik Perbincangan ..4 Nota: -sda-sdaRuang klinikal :. 9/94 Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC. softboard.3 JENIS RUANG Ruang kerja :.KEMASAN 105 . vinyl sheet) -sda- -sda- -sda- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .samb. 3/94 dan Bil.Dewan/ Bilik Bedah .Farmasi .Wad .Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre.Lain-lain * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Bilik Rawatan .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) (.Bilik Komputer . chipboard) Cellulose fibre cement PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 3.Klinik Kesihatan Peringkat Daerah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sdaPapan gipsum Inorganic fibre (spt.Pejabat Pendaftaran/ Rekod .Pejabat/ Pentadbiran .Bilik Makmal/ Ruang Pemulihan/ Makmal/ .) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN .. linoleum.

samb.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) (. softboard.Stor . 3..Tandas/ Bilik Air .Bilik-bilik M&E .. cement sheet) LANTAI Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 3. cement sheet) Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) -sda- Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Ram kaca laras aluminium/keluli Pintu kayu rata Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN .5 JENIS RUANG Ruang basah:.KEMASAN 106 .Klinik Kesihatan Peringkat Daerah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Tangga -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard. softboard.6 Ruang servis:.Wuduk .Kantin/ Kafeteria BUMBUNG -sda- SILING -sdaKepingan cellulose fibre (chipboard.

softboard.Lobi utama .Tangga -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- 4.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN .3 Ruang Utama :.1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:.Warden/ Housekeeper’s suite .2 Ruang luar bangunan awam:.Bilik Tidur Jururawat/ Penolong Jururawat . 4.Doctor’s suite .Bilik warden -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.Anjung Kereta/Porch .Bangunan Kediaman Pegawai Kritikal dan Bangunan Asrama Jururawat Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL. cement sheet)-utk tingkat teratas. calcium fibre) LANTAI Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu/ Papan lapis DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata 4.KEMASAN 107 .Laluan Luar/ koridor .Lobi Lif/ Tangga Utama .Sister’s Suite .Foyer .0 4. Lepekan simen -sda- Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Ruang Menunggu BUMBUNG Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor SILING Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.

Wuduk .Bilik Membasuh .Bilik Bacaan ..Bilik menggosok Ruang servis:.Bangunan Kediaman Pegawai Kritikal dan Bangunan Asrama Jururawat Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Tandas/ Bilik Air . Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Kantin/ Kafeteria .. 4. contohnya fungsi-fungsi berkaitan radiologi.5 -sda- -sda- Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 4. pengeluaran bahan steril dan makmal. pembedahan.) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN .Bilik Tamu .6 -sda- -sda- Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) -sda- Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata Nota am: Bagi projek kemudahan perubatan dan kesihatan.samb.Stor .Bilik-bilik M&E .Tangga BUMBUNG -sda- SILING -sda- LANTAI -sda- DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sda- PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 4.4 JENIS RUANG Ruang sokongan:.KEMASAN 108 .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) (.Bilik sembahyang Ruang basah:. jenis kemasan lantai dan dinding dalam adalah mengikut keperluan fungsi spesifik sesuatu ruang atau bilik tersebut.

JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Masjid Negara/ Wilayah/ Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL. 1.Lobi utama .1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:.Ruang Menunggu BUMBUNG Composite aluminium sheet Genting tanah liat (gred tinggi) Shingle (berasaskan slate) Genting gilap penuh Fabric roofing sheet Thermoglass sheet SILING Aluminium strip/ panel (gred tinggi) Decorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster LANTAI Batu asli (spt. slate) Jubin polished homogeneous (gred tinggi) DINDING LUAR Stained glass Batu asli Panel berhias Glass mosaic Panel kaca Bullet proof glass Seramik Mozek Panel komposit Panel aluminium Kayu berhias Stone cladding DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt.Foyer .2 Ruang luar bangunan awam:. Marmar.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Pavior (tanah liat) Jubin terracotta -sda- -tiada- -tiada- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .KEMASAN 109 .Anjung Kereta/Porch .0 1. granite. Kayu.Lobi lif/ tangga Utama . batu asli) Organic fibre based material Kertas dinding (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame 1.

Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Devorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster LANTAI Permaidani * DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt. batu asli) Kertas dinding (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .3 JENIS RUANG Ruang masjid :.Masjid Negara/ Wilayah/ Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL. Kayu. 1. 9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .samb.KEMASAN 110 ... 3/94 dan Bil.Ruang sembahyang .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (Seperti Jadual 3) (.

1.Masjid Negara/ Wilayah/ Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL. calcium fibre) Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Jubin seramik (gred tinggi) Jubin Seramik (gred tinggi) Lepekan simen -sda- Jubin seramik (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) -sdaBingkai UPVC 1.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN . 3/94 dan Bil. vinyl sheet) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sda- PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 1.KEMASAN 111 . linoleum.Biik mayat .Bilik bacaan .Stor .Wuduk .Bilik Khas .Bilik mesyuarat .5 Ruang basah:.Bilik-bilik M&E .6 Ruang servis:.Tandas/ Bilik Air -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.samb. calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Parket/ jejalur kayu (gred tinggi) Papan kayu (gred tinggi) Bahan asas tiruan (gred tinggi) ( PVC... 9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre.Pejabat-pejabat .4 JENIS RUANG Ruang pentadbiran/ sokongan:.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING -sdaInorganic fibre (Gypsum fibre. calcium fibre) -sda- Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (Seperti Jadual 3) (.

1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:.Foyer . granolitik) Jubin homogeneous (gred sederhana) DINDING LUAR Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Panel Kaca White Cement (with water resistant) 2. campuran) Jubin kuari -sda- -tiada- -tiada- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk. 2.2 Ruang luar bangunan awam:.Anjung Kereta .Ruang koridor BUMBUNG Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk.Tangga Utama . skylight sahaja Acrylic sheet– utk.0 2. skylight sahaja SILING Aluminium strip/ panel (gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel LANTAI Batu asli dengan binder (spt.Masjid Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Laluan Luar -sda- -sda- -sdaPavior (konkrit. pecahan marmar.KEMASAN 112 .

JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) (..6 Ruang basah:.Lain-lain -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre..Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Plain fibrous plaster LANTAI Permaidani * DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar 2.Wuduk .4 Ruang pentadbiran:.Bilik-bilik M&E .Pejabat-pejabat . 2.Biik Mayat .Ruang sembahyang . 3/94 dan Bil.3 JENIS RUANG Ruang masjid :.7 -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre. vinyl sheet) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) -sda- -sdaInorganic fibre (softboard. calcium fibre Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Kaca gelap Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.samb.KEMASAN 113 . 9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Stor .Tandas/ Bilik Air Ruang servis:.Masjid Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL. calcium fibre) Permaidani * Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (Gred sederhana) (PVC. linoleum.Tangga -sda- -sda- -sda- Jubin seramik (gred sederhana) Panel komposit -sda- 2.Bilik mesyuarat .) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN . chipboard fibre) Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) 2.

0 3.utk. softboard. cement sheet) Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Surau Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Laluan Luar -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.Ruang koridor BUMBUNG Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet .1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:. softboard. calcium fibre) Kepingan cellulose fibre (chipboard. cement sheet) LANTAI Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) 3.KEMASAN 114 .Foyer . skylight sahaja (gred biasa) SILING Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.2 Ruang luar bangunan awam:.Anjung . 3.

. 9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Tandas/ Bilik Air -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.Bilik-bilik M&E .Wuduk .) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) (.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Inorganic Fibre (gypsum fibre. 3. calcium fibre) LANTAI Permaidani * DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) 3.samb. cement sheet) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 3..7 Ruang servis:. 3/94 dan Bil.Surau Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Stor -sda- -sda- Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.KEMASAN 115 . softboard.Ruang sembahyang .6 Ruang basah:.3 JENIS RUANG Ruang surau :.

KEMASAN 116 .Foyer .Lobi lif/ tangga Utama BUMBUNG Composite aluminium sheet Genting tanah liat (gred tinggi) Shingle (berasaskan slate) Genting gilap penuh SILING Aluminium strip/ panel (gred tinggi) Decorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster LANTAI Batu asli (spt.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN . marmar. kayu. granite.0 1.Lobi utama . slate) Jubin polished homogeneous (gred tinggi) DINDING LUAR Stained glass Batu asli Panel berhias Glass mosaic Panel kaca Bullet proof glass DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt. batu asli) Organic fibre based material Kertas dinding (Gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame Fabric roofing sheet Seramik Thermoglass sheet Mozek Panel komposit Panel aluminium Kayu berhias Stone cladding 1.Laluan Luar/ koridor -sda-sdaPavior (tanah liat) Jubin terracotta -sda-tiada- -tiada- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .2 Ruang luar bangunan awam:. 1.Anjung Kereta/Porch .Mahkamah Agong Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:.

. 1.Pejabat/ Pendaftaran/ Kaunter .Bilik Lelong .Dewan Bicara .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (Seperti Jadual 3) (.Bilik Kebal . vinyl sheet) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt.3 JENIS RUANG Ruang kerja :.Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai . batu asli) Organic fibre based material Kertas dinding (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame 1. kayu.Perpustakaan .Balai polis/ Bilik peguam/ Bilik pemberita .Bilik Fail . PVC. calcium fibre) -sda- -sda- -sda- -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.samb.Bilik Mesyuarat/ Bilik persidangan/ Bilik Perbincangan .KEMASAN 117 .Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Decorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster LANTAI Permaidani * Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Bahan asas tiruan (gred tinggi) (hamparan.Lain-lain -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.4 Ruang sokongan kerja:.Bilik Komputer . 3/94 dan Bil.. linoleum. 9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Surau .Mahkamah Agong Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.

JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (Seperti Jadual 3) (.Tandas/ Bilik Air .Ruang Senaman .samb.Kantin/ Kafeteria/ Pantri BUMBUNG -sda- SILING Lepa simen dan cat emulsi LANTAI Lepekan simen DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jeriji besi keselamatan Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai/jeriji besi keselamatan 1.Mahkamah Agong Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .6 -sda- Decorative fibrous plaster Plain fibrous plaster Inorganic fibre Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Jubin seramik (gred tinggi) -sda- Jubin seramik (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai UPVC Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Lokap Lelaki/ Wanita ..Wuduk .KEMASAN 118 ..5 JENIS RUANG Ruang lokap:. 1.Laluan Ruang basah:.

calcium fibre) LANTAI Jubin Seramik (Gred tinggi) Lepekan simen DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai UPVC Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Powder coated aluminium frame Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .KEMASAN 119 .Mahkamah Agong Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL..) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN ..Bilik-bilik M&E .Tangga BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (Gypsum fibre.Stor . 1.7 JENIS RUANG Ruang servis:.Bilik Cetak/ mesin .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (Seperti Jadual 3) (.samb.

2.Lobi utama . pecahan marmar.KEMASAN 120 .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN . campuran) Jubin kuari -sda- -tiada- -tiada- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- -sdaPavior (konkrit. dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk.Kompleks Mahkamah Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Foyer .Anjung Kereta/Porch .1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:.0 2. skylight sahaja SILING Aluminium strip/ panel (gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel LANTAI Batu asli dengan binder (spt.2 Ruang luar bangunan awam:. granolitik) Jubin homogeneous (gred sederhana) DINDING LUAR Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Panel Kaca White Cement (with water resistant) 2.Lobi lif/ tangga Utama BUMBUNG Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk. skylight sahaja Acrylic sheet– utk.

2..Bilik Saksi .Bilik Komputer .Bilik Mesyuarat/ Bilik Perbincangan ..Bilik Lelong .Balai polis/ Bilik peguam/ Bilik pemberita . vinyl sheet) -sda- -sda- -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Bilik Fail .Surau . vinyl sheet) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Inorganic fibre (softboard. chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) 2.Dewan Bicara . 9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Kompleks Mahkamah Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.4 Ruang sokongan kerja:.Pejabat/ Pendaftaran/ Kaunter . 3/94 dan Bil.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) (. calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC.KEMASAN 121 . linoleum. linoleum.Lain-lain -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai .3 JENIS RUANG Ruang kerja :.Bilik Kebal .) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .samb. calcium fibre) Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC.Perpustakaan .Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.

6 -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.7 Ruang servis:.Lokap Lelaki/ Wanita .Wuduk .Bilik-bilik M&E .Kompleks Mahkamah Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre.Kantin/ Kafeteria/ Pantri BUMBUNG -sda- SILING Lepa simen dan cat emulsi LANTAI Lepekan simen DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jeriji besi keselamatan Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai/jeriji besi keselamatan 2.Laluan Ruang basah:. calcium fibre) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) -sda- Jubin seramik (gred sederhana) Panel komposit Kaca gelap Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) 2..samb.Ruang Senaman .Stor .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) (..KEMASAN 122 . calcium fibre Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Kaca gelap Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . 2.Bilik Cetak/ mesin .5 JENIS RUANG Ruang lokap:.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Tandas/ Bilik Air .

0 3. calcium fibre) LANTAI Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) 3.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Anjung Kereta/Porch .Foyer .Tangga Utama BUMBUNG Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet .KEMASAN 123 .utk.Lobi utama .2 Ruang luar bangunan awam:. 3. skylight sahaja (gred biasa) SILING Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Mahkamah Daerah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.

KEMASAN 124 .calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sdaPapan gipsum Inorganic fibre (spt. softboard. 9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Lokap Lelaki/ Wanita .samb.Bilik Lelong .Dewan Bicara/ . chipboard) Cellulose fibre cement PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata -sda- 3.Bilik Fail .5 -sda- Lepa simen dan cat emulsi Lepekan simen -sda- Jeriji besi keselamatan Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air Bingkai/jeriji besi keselamatan Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.3 JENIS RUANG Ruang kerja :.Bilik Saksi .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) (.Pejabat/ Pendaftaran/ Kaunter .Bilik Mesyuarat/ Perbincangan .Surau .Ruang Senaman .Perpustakaan .Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai ..Bilik Kebal .Lain-lain Ruang lokap:.4 -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) -sda- -sda- 3. 3.Laluan BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre..Lain-lain Ruang sokongan kerja:.Balai polis/ Bilik peguam/ pemberita .) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Bilik Komputer . 3/94 dan Bil.Mahkamah Daerah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.

KEMASAN 125 .samb.Kantin/ Kafeteria BUMBUNG -sda- SILING -sdaKepingan cellulose fibre (chipboard.Tangga -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard. cement sheet) LANTAI Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata Ram kaca laras aluminium Pintu UPVC 3.Bilik-bilik M&E .Wuduk .6 JENIS RUANG Ruang basah:.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) (.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Tandas/ Bilik Air .7 Ruang servis:. softboard.Stor . 3.Mahkamah Daerah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL. softboard. cement sheet) Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) -sda- Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sda- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 ...

2 Ruang luar bangunan awam:.1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . calcium fibre) LANTAI Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) 4.Tangga Utama BUMBUNG Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet . Perkep.Anjung Kereta/Porch . skylight sahaja (gred biasa) SILING Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.Pusat Kegiatan Masyarakat dan Bangunan Kemasyarakatan seperti Tadika.0 4.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN . Kelas Dewasa Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL. 4.Lobi utama .Foyer .KEMASAN 126 .utk.

Stor/Tangga -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.5 Ruang servis:. cement sheet) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 4. softboard. 3/94 dan Bil. cement sheet) Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Pejabat . softboard. 9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre.3 JENIS RUANG Ruang kerja :.calcium fibre) LANTAI Permaidani * Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sdaPapan gipsum Inorganic fibre (spt.KEMASAN 127 . Perkep.Tandas/ Bilik Air -sda- -sdaKepingan cellulose fibre (chipboard.Bilik-bilik M&E .samb.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) (..4 Ruang basah:. 4.. softboard.Perpustakaan/ Bilik Sumber .Dewan/ Bilik Serbaguna .Bilik Ceramah . chipboard) Cellulose fibre cement Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 4.Pusat Kegiatan Masyarakat dan Bangunan Kemasyarakatan seperti Tadika.Bilik mesyuarat . Kelas Dewasa Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Bilik Darjah/ Bengkel .

Foyer . pecahan marmar.Lobi utama .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN . skylight sahaja SILING Aluminium strip/ panel (gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel LANTAI Batu asli dengan binder (spt. skylight sahaja Acrylic sheet– utk.Anjung Kereta/Porch . campuran) Jubin kuari -sda- -tiada- -tiada- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Ibu Pejabat Kontinjen Polis Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Lobi lif/ tangga Utama .2 Ruang luar bangunan awam:. 1. dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk.Ruang Menunggu BUMBUNG Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk.0 1. granolitik) Jubin homogeneous (gred sederhana) DINDING LUAR Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Panel Kaca White Cement (with water resistant) 11.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- -sdaPavior (konkrit.1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:.KEMASAN 128 .

9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 . linoleum. calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Inorganic fibre (softboard.Pejabat-pejabat/ Pentadbiran .Surau .Bilik Laporan Sulit .3 JENIS RUANG Ruang kerja :. 3/94 dan Bil. 1.Bilik Kebal .Ruang Senaman -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.Lokap Lelaki/ Wanita .Bilik Gerakan . linoleum.5 -sda- Lepa simen dan cat emulsi Lepekan simen -sda- Jeriji besi keselamatan Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air Bingkai/jeriji besi keselamatan Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Bilik Fail .Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.Ruang Tunggu/ Laporan .Bilik Persalinanan .Lain-lain Ruang lokap:.Bilik Komputer .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) (. chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap -sda- PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Bahan asas tiruan (Gred sederhana) (PVC..Ibu Pejabat Kontinjen Polis Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL. vinyl sheet) 1.samb.) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .4 Ruang sokongan :.KEMASAN 129 .Bilik Simpanan Senjata .Bilik Mesyuarat/ Bilik Penerangan .. calcium fibre) Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC. vinyl sheet) -sda- -sda- 1.

Kantin/ Kafeteria/ Pantri -sda- -sda- Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) -sda- -sdaJubin seramik (gred sederhana) -sda- 1.6 JENIS RUANG Ruang Sokongan lokap:.Tandas/ Bilik Air .KEMASAN 130 .) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .Bilik Pemerhati . calcium fibre LANTAI Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Inorganic fibre (softboard. 1.samb.7 Ruang basah:.Ibu Pejabat Kontinjen Polis Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Bilik Pelawat BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (Gypsum fibre.8 Ruang servis:. chipboard fibre) Panel Komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium Pintu panel kayu 1.Wuduk ...Bilik-bilik M&E .Tangga -sda- -sda- Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Bilik Soal Siasat .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) (.Stor/Bilik Cetak/ mesin .

Lobi lif/ tangga Utama .Ruang Menunggu Pendaftaran BUMBUNG Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan bitumen bergelugor Polycarbonate sheet .2 Ruang luar bangunan awam:. skylight sahaja (gred biasa) SILING Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.1 JENIS RUANG Ruang laluan awam:. calcium fibre) LANTAI Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) 2.Lobi utama .Anjung Kereta/Porch .Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .0 2.utk.Bangunan Polis Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Foyer . 2.KEMASAN 131 .

2.Bilik Simpanan Senjata . 3/94 dan Bil.Ruang Tunggu/ Laporan .5 -sda- Lepa simen dan cat emulsi Lepekan simen -sda- Jeriji besi keselamatan Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air Bingkai/jeriji besi keselamatan Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN ..Bilik Persalinanan .Bilik Mesyuarat/ Bilik Penerangan .Bilik Gerakan .Ruang Senaman . chipboard) Cellulose fibre cement PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 2.Bilik Laporan Sulit .KEMASAN 132 .Laluan -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) -sda- -sda- -sda- 2.Bilik Kebal .Bilik Komputer ..Bilik Fail .3 JENIS RUANG Ruang kerja :.Lain-lain Ruang lokap:.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) (. 9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Lokap Lelaki/ Wanita .calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sdaPapan gipsum Inorganic fibre (spt.Pejabat-pejabat/ Pentadbiran .samb.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre. softboard.Surau .Bangunan Polis Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.4 Ruang sokongan kerja:.

Tangga -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard. softboard.Bilik Pemerhati .Wuduk . softboard.KEMASAN 133 .6 JENIS RUANG Ruang Sokongan lokap:.8 Ruang servis:.Stor . cement sheet) Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sda- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Bilik-bilik M&E .Tandas/ Bilik Air . cement sheet) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- -sdaCat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 2.7 Ruang basah:.) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .calcium fibre) LANTAI Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 2.Bilik Pelawat BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) (.Kantin/ Kafeteria -sda- -sdaKepingan cellulose fibre (chipboard.samb. 2..Bangunan Polis Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL..Bilik Soal Siasat .

JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN - Ibu Pejabat Bomba Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.
3.0

JENIS RUANG
Ruang laluan awam:- Foyer - Lobi utama - Lobi lif/ tangga Utama - Ruang Menunggu

BUMBUNG
Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk. dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk. skylight sahaja Acrylic sheet– utk. skylight sahaja

SILING
Aluminium strip/ panel (gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel

LANTAI
Batu asli dengan binder (spt. pecahan marmar, granolitik) Jubin homogeneous (gred sederhana)

DINDING LUAR
Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block

DINDING DALAM
Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap

PINTU/ TINGKAP/ VENT
Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar

Panel Kaca White Cement (with water resistant)

3.1

Ruang luar bangunan awam:- Anjung Kereta/Porch - Laluan Luar/ koridor

-sda-

-sda-

-sdaPavior (konkrit, campuran) Jubin kuari

-sda-

-tiada-

-tiada-

Edisi Pertama Tahun 2005

BAB 2 - KEMASAN

134

JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) (...samb.) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN - Ibu Pejabat Bomba Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.
3.2

JENIS RUANG
Ruang kerja :- Pejabat/ Pentadbiran - Bilik Mesyuarat/ Bilik Perbincangan - Bilik Taklimat/ Gerakan - Bilik Komputer - Bilik Kawalan - Bilik Penyelenggaraan Alat/ Bilik Pekakas/ Bilik Pemadaman/ Alat Pernafasan - Lain-lain Ruang sokongan:- Bilik Fail - Bilik Kebal - Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai - Surau - Lain-lain *

BUMBUNG
-sda-

SILING
Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre, calcium fibre)

LANTAI
Permaidani * Jubin homogeneous

DINDING LUAR
-sda-

DINDING DALAM
Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Inorganic fibre (softboard, chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap

PINTU/ TINGKAP/ VENT
Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana)

Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC, linoleum, vinyl sheet)

3.3

-sda-

Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre, calcium fibre)

-sda-

-sda-

-sda-

-sda-

Nota:

-Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3/94 dan Bil. 9/94

Edisi Pertama Tahun 2005

BAB 2 - KEMASAN

135

JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (Seperti Jadual 3) (...samb.) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN - Ibu Pejabat Bomba Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.
3.4

JENIS RUANG
Ruang basah:- Tandas/ Bilik Air - Wuduk - Kantin/ Kafeteria/ Pantri

BUMBUNG
-sda-

SILING
-sda-

LANTAI
Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana)

DINDING LUAR
-sda-

DINDING DALAM
Jubin seramik (gred sederhana) Panel komposit Kaca gelap

PINTU/ TINGKAP/ VENT
-sda-

3.5

Ruang servis:- Bilik-bilik M&E - Stor - Bilik Cetak/ mesin - Tangga

-sda-

Inorganic fibre (Gypsum fibre, calcium fibre

Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen

-sda-

Kaca gelap Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air

-sda-

Edisi Pertama Tahun 2005

BAB 2 - KEMASAN

136

KEMASAN 137 . calcium fibre) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis -sda-sda-tiadaCat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) BIL.1 Ruang luar bangunan awam:.Lobi lif/ tangga Utama .Ruang Menunggu Pendaftaran BUMBUNG Dek logam (gred biasa) SILING Strip/ panel Kayu (gred biasa) LANTAI Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .Anjung Kereta/Porch .0 JENIS RUANG Ruang laluan awam:.Bangunan Balai Bomba Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet .Laluan Luar/ koridor -sda-sdaLepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) Inorganic Fibre (gypsum fibre. skylight sahaja (gred biasa) 4.Foyer . 4.ujk.Lobi utama .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .

.Bilik Mesyuarat/ Bilik Perbincangan .2 JENIS RUANG Ruang kerja :.Bilik Rehat Kakitangan/ .Lain-lain -sda- -sda- -sdaLepekan simen -sda- -sda- -sda- Nota: * .3 Ruang sokongan:.Bilik Komputer ..Bilik Kawalan .Bilik Kebal .Bilik Fail . 3/94 dan Bil.calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sdaPapan gipsum Inorganic fibre (spt.) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN . chipboard) Cellulose fibre cement Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 4. 9/94 Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .samb. softboard.KEMASAN 138 .JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) (.Bangunan Balai Bomba Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Surau .Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre.Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Pejabat/ Pentadbiran .Bilik Taklimat/ Gerakan . 4.

Kantin/ Kafeteria BUMBUNG -sda- SILING -sdaKepingan cellulose fibre (chipboard.Tandas/ Bilik Air .KEMASAN 139 .Stor .Bangunan Balai Bomba Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.samb..Tangga -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN ..Wuduk . 4.Bilik-bilik M&E . cement sheet) Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Ram kaca laras aluminium/keluli Pintu kayu rata Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 2 .4 JENIS RUANG Ruang basah:. cement sheet) LANTAI Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin siramik (gred sederhana) PINTU/ TINGKAP/ VENT -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 4.JADUAL 4 : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (Seperti Jadual 3) (.5 Ruang servis:. softboard. softboard.

BAB 3 GARIS PANDUAN KERJA-KERJA MEKANIKAL DAN ELEKTRIK .

Perancangan sistem perkhidmatan dalaman yang kurang baik dan dibuat dengan tergesa-gesa di peringkat awal bukan sahaja boleh meningkatkan harga kontrak tetapi juga harga penyenggaraan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 3. perancangan yang baik di peringkat awal bermakna mengambilkira keperluan-keperluan seperti kos guna tenaga. b. kos penyenggaraan dan kos untuk menjalankannya. malah mutu kerja yang dihasilkan tidak mencapai tahap yang diharapkan. keperluan-keperluan seperti ruang loji. Di peringkat awal perancangan. concrete plinth. (maintenance) Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 –KERJA M&E 140 . JKPK ingin menyarankan agar semua Jabatan dan Agensi Kerajaan mengambil berat tentang perancangan awal sesebuah projek dan mendapat nasihat dari jabatan-jabatan teknik atau juruperunding yang bertauliah dan juga mengambilkira keperluan dan nasihat dari pihak yang bertanggungjawab ke atas penyenggaraan projek tersebut setelah ianya siap. Untuk sistem perkhidmatan dalaman (internal services). TUJUAN Secara ringkasnya garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan kriteria yang perlu digunakan di dalam perancangan perkhidmatanperkhidmatan mekanikal dan elektrik bagi sesebuah projek dengan tujuan untuk menjimatkan perbelanjaan awam tanpa menjejaskan keselamatan dan keberkesanan projek. punca tenaga. PERANCANGAN AWAL Tidak dapat dinafikan yang perancangan yang baik di peringkat awal projek dapat mengurangkan kos projek apabila berkurangnya kerjakerja tambahan yang berpunca dari salah faham dan kurang koordinasi di antara pihak yang bertanggungjawab di peringkat perancangan dan reka bentuk. air dan lain-lain hendaklah dirancang dengan baik.1 PENGENALAN KEPADA BAB 3 a.

(vii) Bagi projek-projek bangunan. (v) Mengambil kira prinsip penyenggaraan yang cekap dan berkesan. (ii) Amalan kejuruteraan yang baik dan mematuhi Engineering Code of Practice atau engineering regulation yang diiktiraf. d. JKKP. PERMOHONAN UNTUK KELULUSAN PROJEK Permohonan untuk kelulusan hendaklah disertakan dengan perkaraperkara berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Ringkasan keperluan sistem perkhidmatan dalaman Harga projek Jangka hayat perkhidmatan sistem dalaman Kos operasi Kos dan prinsip penyenggaraan Kakitangan penyenggaraan dan operasi. terutamanya aspek peningkatan kos dan penyenggaraan. (iv) Mengambil kira kos asal projek (modal perbelanjaan). (vi) Mematuhi undang-undang dan peraturan pihak berkuasa seperti JBPM. PANDUAN DALAM PERANCANGAN DAN REKA BENTUK PERKHIDMATAN DALAMAN Langkah-langkah di bawah ini hendaklah diamalkan dan menjadi panduan dalam perancangan dan mereka bentuk sistem perkhidmatan dalaman mekanikal dan elektrik:(i) Menilai dengan teliti kesesuaian peralatan/perkhidmatan yang dirancangkan untuk sesuatu projek. (iii) Mengenal pasti keperluan kakitangan operasi dan penyenggaraan. JAS. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 141 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI c. Suruhanjaya Tenaga dan lainlain. Jurutera yang mereka bentuk sistem-sistem perkhidmatan dalaman hendaklah menasihati bangunan Arkitek kepada mengenai sistem implikasi reka bentuk perkhidmatan dalaman. kos penyenggaraan dan kos operasi.

(iv) Sistem penyaman udara yang efisyen di mana setiap zon bangunan boleh dikawal berdasarkan kepada keperluan dan permintaannya. ASPEK KECEKAPAN TENAGA DALAM BANGUNAN Beberapa garis panduan mengenai kecekapan tenaga dalam bangunan telah dikeluarkan oleh Jabatan Standard Malaysia (MS 1525 : 2001) dan KTAK. High efficiency chillers with storage of chilled water. (ii) Orientasi bangunan yang optimum dengan kedudukan tingkap di arah utara dan selatan supaya dapat mengurangkan kesan haba matahari. Penggunaan high efficiency motor untuk perkhidmatan dalam bangunan. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 142 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI e. Antara langkah-langkah yang boleh ditekankan melalui aspek kecekapan tenaga dalam reka bentuk sesebuah projek adalah:- (i) Reka bentuk projek yang mengekalkan suasana ‘hijau’ di persekitaran bangunan. Sistem switching lampu yang fleksibel. tetapi juga menjimatkan dari segi penyenggaraan dan kos operasi. Pematuhan kepada garis panduan-garis panduan ini hendaklah dibuat semasa mereka bentuk sistem perkhidmatan dalaman supaya projek berkenaan bukan sahaja mencapai keberkesanan kos. (vi) (vii) (viii) (ix) Penggunaan variable speed drives on pumps and fans. (v) Penggunaan secara maksimum pencahayaan semula jadi di samping penggunaan sistem lampu berkecekapan tinggi yang boleh dilaras untuk disesuaikan dengan tahap pencahayaan sekitaran dan permintaan. (iii) Penggunaan penebat haba pada dinding dan bumbung bangunan.

PENCEMARAN ALAM SEKITAR Selaras dengan dasar Kerajaan mengenai alam sekitar.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI f. (iii) Pemanas Air Pemanas air adalah dibenarkan untuk tempat-tempat tertentu di bangunan perubatan dan dapur memasak.3. 3. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 143 . KRITERIA SISTEM PERKHIDMATAN DALAMAN (i) Lif elektrik/Escalator Lif penumpang adalah dibenarkan dipasang di bangunan di mana Lif Bomba diperlukan dan di bangunan-bangunan perubatan. Pemasangan escalator hendaklah dihadkan di tempat-tempat yang ramai dikunjungi sahaja. Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Pengurusan Refrigeran) dan (Pengurusan Halon) 1999 yang dikeluarkan oleh JAS hendaklah dipatuhi. g. Permohonan untuk kelulusan dari JKPK hendaklah disertakan bersama-sama dengan ulasan-ulasan dari JBPM. (ii) Sistem Pencegah Kebakaran Peraturan-peraturan JBPM serta UBBL hendaklah dipatuhi. Penggunaan bahan-bahan kimia seperti gas halon dan refrigeran CFC hendaklah mengikut ketetapan yang dibenarkan. RUANG YANG DIBENARKAN UNTUK PENYAMANAN UDARA dan Jadual 6 hingga 11 di muka surat 161 hingga 166 untuk bilangan dan mata elektrik di Kuarters. Lain-lain keperluan hendaklah mendapat persetujuan JKPK. jabatanjabatan teknik dan juruperunding hendaklah peka terhadap keperluan ini. Reka bentuk sesebuah lif hendaklah mengikut keperluan dan peruntukan yang dibenarkan. (iv) Penyaman udara Sila rujuk Para.

Kelengkapan lampu mestilah bercirikan high efficiency dan menggunakan low loss ballast (jika berkenaan). (b) Ruang laluan. ruang menunggu. (c) Stor. Pada amnya pemasangan seperti di bawah adalah dibenarkan:(a) Ruang pejabat. sila rujuk Bab l (Jadual 1) dan juga Para 3. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 144 . ruang terbuka. lubang perkhidmatan dan tempattempat di mana lampu tidak dipasang terus menerus – suspended/surface bare channel fitting. bilik lukis. wad dan perpustakaan – suspended/surface/recessed fittings complete with reflector/ diffuser/louvre. (e) Lampu Perhiasan dan Lampu Limpah Pemasangan ini hanya dibenarkan untuk bangunanbangunan khas di peringkat Persekutuan dan Negeri di mana reka bentuknya hendaklah mendapat kelulusan JKPK terlebih dahulu. makmal dan bengkel – suspended/surface fitting.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (v) Kelengkapan lampu Pemasangan kelengkapan lampu untuk projek-projek bangunan hendaklah mengambil kira caj elektrik yang akan dibayar. harga pemasangan permulaan dan juga kesesuaian pemasangan tersebut dengan lokasi di mana ianya hendak dipasang. bilik mesyuarat. (g) Untuk asrama dan rumah kerajaan/kuarters. bilik jentera.3 Bab ini. dapur. (d) Lampu Kawasan Pemasangan ini adalah dibenarkan di tempat-tempat tertentu di sekitar bangunan untuk kepentingan keselamatan sahaja. (f) Lain-lain keperluan lampu hendaklah dirujuk kepada JKPK untuk kelulusan dengan menyatakan harga dan justifikasi keperluannya.

b. LATAR BELAKANG (i) Garis panduan ini hendaklah dibaca bersama Pekeliling Perbendaharaan Bil. 62502 Putrajaya. Unit Perancang Ekonomi. (ii) Untuk pemasangan semua jenis sistem penyaman udara di bawah peruntukan pembangunan bagi :(a) bangunan baru yang jumlah kos keseluruhan projeknya melebihi RM5 juta. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 145 . yang kosnya (iii) Permohonan untuk pemasangan sistem penyaman udara selain dari yang dinyatakan di atas hendaklah dirujuk dan mengikut Pekeliling Perbendaharaan Bil. Blok B6. Jawatankuasa Kecil Piawaian dan Kos Bagi JPPN. 4 Tahun 2001.2 PENYEDIAAN PERKHIDMATAN PENYAMAN UDARA a.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 3. permohonan hendaklah dikemukakan kepada:Pegawai Penyelaras. (ii) menerangkan kriteria-kriteria dan garis panduan yang perlu dipatuhi bagi pemasangan sistem penyaman udara di bangunan-bangunan Kerajaan. (b) bangunan sedia ada yang diubahsuai melebihi RM 1 juta. TUJUAN Garis panduan ini bertujuan untuk:(i) menerangkan prosidur memohon kelulusan bagi pemasangan sistem penyaman udara di bangunan-bangunan Kerajaan. atau. Aras 5. 4 Tahun 2001. Jabatan Perdana Menteri.

jawatan pegawai beserta pangkat. hanya boleh dipertimbangkan atas sebabsebab tertentu. JKPK akan mempertimbangkan keperluan penyaman udara di ruang-ruang berkenaan berasaskan kepada:- (a) (b) (c) (d) Peringkat kepentingan dan lokasi bangunan Jawatan dan tugas yang dijalankan oleh kakitangan.3 berikut. PROSIDUR MENGEMUKAKAN PERMOHONAN Perkara-perkara berikut hendaklah disertakan bersama-sama permohonan kelulusan projek seperti yang diperlukan di Perenggan 3. Surat Pekeliling Am Bil. 4 Tahun 2005:- (i) (ii) Justifikasi untuk pemasangan sistem penyaman udara Satu (1) perenggu lukisan dengan ruang-ruang yang perlu sistem penyaman udara diwarnakan biru (iii) Senarai bilik-bilik dengan menyatakan keluasan. d. Pemasangan atau penyimpanan peralatan perkakas dan barang-barang (ii) Ruang-ruang yang pada kebiasaannya tidak dipersetujui untuk penyamanan udara. Keperluan tugas.2. alat-alat yang ditempatkan dan catatan-catatan lain yang perlu.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI c. contohnya :- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 146 . KRITERIA DAN PERTIMBANGAN ASAS PEMASANGAN SISTEM PENYAMAN UDARA. Permohonan pemasangan sistem penyaman udara akan diproses dan dipertimbangkan berasaskan kepada kriteria-kriteria seperti berikut:- (i) Ruang-ruang yang telah dipersetujui untuk pemasangan sistem penyaman udara seperti disenaraikan di Perenggan 3. (iv) Jenis sistem penyaman udara dan anggaran kos yang dicadangkan.

Kelulusan secara menyeluruh (blanket approval) untuk pemasangan sistem penyaman udara adalah tidak diberi. (b) Apabila peralatan yang penting dan mahal di ruang yang diberi perkhidmatan penyaman udara akan rosak atau tidak berfungsi sekiranya sistem penyaman udara terhenti. ammunition/missile store dan lain lain. Walaupun pertimbangan boleh diberikan berasaskan kriteria-kriteria di atas. e. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 147 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (a) Bunyi bising dan habuk/asap di tahap yang tidak boleh diterima (b) (c) (d) Kesesakan Reka bentuk bangunan dan pengudaraan Penggunaan optimum ke atas keluasan lantai ruang pejabat (e) (f) Kecekapan Keselesaan. bilik kawalan rapi dan sebagainya. semua bangunan hendaklah direka bentuk supaya masaalahmasaalah tersebut dikurangkan ke tahap minimum di peringkat awal. KEPERLUAN KHAS PENYAMAN UDARA Kriteria keperluan khas yang boleh dipertimbangkan untuk kelulusan termasuklah:- (i) Keperluan Sistem Penyaman Udara Tunggu Sedia (a) Apabila keadaan atau aktiviti tugas yang dijalankan di ruang tersebut memerlukan perkhidmatan penyaman udara yang tidak boleh terputus. contohnya seperti bilik bedah. mini and mainframe computers. contohnya ibu sawat telefon.

Suhu. bahan kimia dan lain lain.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (ii) Perkhidmatan Penyaman Udara Berterusan (24 jam) (a) Apabila kerja-kerja yang dijalankan di ruang tersebut memerlukan perkhidmatan penyaman udara sepanjang masa. (iv) Bilik Sejuk Diperlukan untuk menyimpan makanan dan ubatubatan. (b) Apabila jenis peralatan. (iii) 100% Penapisan Udara Luar dan Penapis Udara Berkecekapan Tinggi. perkakas atau barang yang ditempatkan di ruang berkenaan memerlukan suhu yang rendah dan terkawal seperti peralatan ibusawat telefon. bilik jagaan khas dan lain-lain. (v) Sistem Penyaman Udara Untuk Komputer Peralatan komputer yang memerlukan keadaan persekitaran seperti udara. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 148 . seperti menara kawalan trafik udara. bilik bersih dan makmal-makmal khusus. bilik bedah. Apabila tempat-tempat yang diberikan perkhidmatan penyaman udara sangat sensitif dan keadaan persekitaran khusus diperlukan seperti bilik bedah. kelembapan dan suhu yang boleh dikawal. bilik kawalan rapi. keluasan dan penyediaan bilik ditentukan mengikut keperluan.

Air Cooled Package Unit 5 . KRITERIA TEKNIK Pada kebiasaannya sistem penyaman udara direka bentuk mengikut keperluan. Asas reka bentuk boleh disenaraikan seperti berikut:BIL. kos pemasangan dan kos penyenggaraan. JENIS PENYAMAN UDARA KEGUNAAN SECARA AM REKA BENTUK (KAPASITI TR) 1. 4. District cooling Sistem besar >2000 * Nota: Penggunaan Multi-split system with advanced refrigerant control (flow/volume) mechanism memerlukan justifikasi serta sokongan data teknikal dan maklumat harga. 5. Jenis peralatan yang diperlukan dipilih berdasarkan kepada kecekapan.40 40 .100 Sistem besar >100 >500 6.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI f. keadaan keperluan ruang serta disesuaikan dengan bangunan. conventional with Thermal Energy Storage (TES) 20 . Penilaian akan dibuat mengikut kes berdasarkan kesesuaian dan keadaan projek. b. Senarai di atas adalah sebagai panduan sahaja. Reka bentuk sistem yang dipilih hendaklah mengikut kegunaan. TR = tonne refrigerant Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 149 . Window unit/split unit Bilik / ruang yang kecil sahaja Ruang kecil dan sukar mendapat bekalan air Sistem Sederhana Sistem sederhana besar <5 2.20 3. Water Cooled Package Unit Air Cooled Chilled water system Water Cooled Chilled water system a. Sebarang penyimpangan dari senarai di atas perlu diterangkan dalam permohonan dengan penjelasan/justifikasi dari segi keberkesanan kosnya.

Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 150 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI g. Pemasangan dan pembekalan unit-unit dan sistem-sistem penyaman udara hendaklah diawasi oleh Jurutera Mekanikal bertauliah. Perolehan sistem penyaman udara lain hendaklah mengikut Arahan/Pekeliling Perbendaharaan melalui JKR atau Juruperunding yang dilantik. PEROLEHAN DAN PEMASANGAN Unit penyaman udara jenis tingkap hendaklah diperolehi dan disenggara melalui Kontrak Pusat Perbendaharaan yang berkuatkuasa.

(ii). Bilik Mesyuarat. (iv).GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 3. (v). Instructor Pegawai Akademik (iii). Bilik-bilik pegawai dan kakitangan berikut:Naib Canselor Timbalan Naib Canselor Pendaftar Bendahari Ketua Pustakawan Dekan Pengarah Pembangunan/Pengarah Kerja Ketua Jurutera Ketua Pegawai Perubatan Ketua Pejabat (Akademik) Professor Pensyarah Kanan Timbalan Pendaftar Timbalan Bendahari Timbalan Ketua Pustakawan Pengarah Pandang Dengar Pengarah Komputer Pengarah Pusat Bahasa Ketua Pegawai Keselamatan Pegawai Perhubungan Awam Pensyarah. BANGUNAN UNIVERSITI / KOLEJ UNIVERSITI (i). Bilik Gerakan/ Taklimat. Demonstrator.3 RUANG YANG DIBENARKAN UNTUK PENYAMANAN UDARA Senarai ruang yang dibenarkan oleh JKPK untuk penyamanan udara adalah seperti di bawah:- a. Bangunan Pentadbiran keseluruhannya. Tutor. Bilik Seminar. (vi). Dewan kuliah. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 151 .

Makmal Bahasa / Sound Control dan Rakaman. (xiv). Bilik Alat Khas. (ii). (xii). (xiv). b. (xv). Auditorium dan Bilik Tayangan. Perpustakaan. (ix). (xi). (xvi). (i). Makmal Bahasa. Perpustakaan. Ruang Muzik. (v). Bilik dan Stor Audio Visual Aid. Booth Latihan. Bilik Persidangan Utama. (viii). (xv). Unit Teknologi Pendidikan. Bilik Naib Pengetua. (viii). (xiii). (xi). Bilik Komputer. Studio Muzik. Bilik PABX. (xii). dan (xviii). (iv). Bilik Gelap. (x). (xiii). Lain-lain ruang atau bilik yang akan dipertimbangkan bergantung kepada justifikasi. Bilik Makmal Kajian (bergantung kepada fungsi dan keadaan). Bilik Pengetua. (ix). Stor Kimia / Perubatan. (iii). Bilik Kuliah / Tutorial. (vii). dan Ruang bekerja pejabat am. Ruang bekerja pejabat am. Bilik PABX. Bilik Pemeriksaan (klinik). Makmal Pengajian Makro. (vi). (xvii). Bilik Rakaman. Bilik Gelap. MAKTAB LATIHAN PERGURUAN. (x).GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (vii). Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 152 . (xvi).

Bilik Gelap. Bilik Neraca. Bilik Persidangan/Mesyuarat. Makmal Ukuran dan Kawalan Elektrik. Bilik Ketua Jabatan. Bilik Timbalan Pengetua. Bilik PABX. Perpustakaan.Bilik asrama sistem 1 orang sebilik bagi pegawai Gred 41 dan ke atas. Bilik Penginjeksi. Pusat Sumber. Makmal Elektronik dan Perhubungan. Bilik Mesyuarat. Bilik Kawalan. POLITEKNIK (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) (xii) (xiii) (xiv) (xv) (xvi) (xvii) Bilik Pengetua. Makmal Bahasa. Bilik Guru. (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Bilik Komputer. d. Dewan Syarahan. e. Makmal Instrumentasi dan Automasi. SEKOLAH. dan (xviii) Ruang bekerja pejabat am.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI c. dan Ruang bekerja pejabat am. Bilik Komputer. Stor Elektronik. Bilik Pengetua. Bilik Pandang Dengar. INSTITUT LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (Peringkat Kebangsaan / Antarabangsa) . Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 153 .

Pendaftar Kanan. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 154 . (iv) Bilik Gerakan/Mesyuarat Utama peringkat kebangsaan dan negeri. Magistret dan bilik juri. Berbeza dengan sistem pusat yang membekalkan udara nyaman untuk ruang yang luas dan besar. Bilik Komputer. Makmal-makmal/ruang yang melibatkan bahan kimia atau alat elektronik yang memerlukan hawa dingin. * Nota : Untuk ruang (i). (ii) dan (iii) di atas. dan (ix) Ruang bekerja pejabat am dan bilik pejabat semua pegawai.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI f. bilik-bilik ini dipersetujui untuk dipasang dengan penyaman udara jenis berasingan (split unit) secara individu di mana satu sistem penyaman udara untuk satu bilik. PEJABAT KERAJAAN. (iii) Kamar-kamar Hakim. (i) Bilik pegawai yang menyandang jawatan Gred 48 dan ke atas atau jawatan yang setaraf dengannya. (ii) Bilik pegawai kanan lain khususnya dalam kumpulan Pengurusan dan Professional yang menyandang jawatan Ketua Jabatan peringkat Persekutuan atau peringkat Persekutuan di Negeri. Yang Di Pertua. Bilik PABX. (v) (vi) (vii) (viii) Perpustakaan jabatan peringkat kebangsaan /negeri.

INTITUT LATIHAN KEMAHIRAN/PERINDUSTRIAN. Bilik Perpustakaan. Makmal Elektronik. Bilik Komputer. h. dan Ruang bekerja pejabat am.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI g. Bilik Mesyuarat Utama. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 155 . Bilik Audio Visual Aid. Dewan Kuliah/Syarahan. PUSAT LATIHAN/INSTITUT LATIHAN KERAJAAN. Bilik Pensyarah (Tutor. Bilik Mesyuarat. Demonstrator dan Instructor). (i) (ii) (iii) (iv) (v) Bilik Pengetua. Bilik kuliah. (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) Blok Pentadbiran. dan Ruang bekerja pejabat am. Bilik taklimat bagi makmal/bengkel.

BANGUNAN KESIHATAN.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI i.hanya bilik rawatan Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 156 . Bahagian Pentadbiran:- Pengarah Perubatan dan Kesihatan Penolong Pengarah Perubatan dan Kesihatan Pengarah/ Penguasa Hospital Pengarah Pergigian Pegawai Perubatan Kesihatan Kanan Pegawai Perubatan Penguasa Farmasi Kanan Pegawai Pentadbir Kanan Pegawai Perubatan State Matron (Gred I) State Matron (Gred I) Bilik Eksekutif Kanan Perpustakaan Bilik PABX Bililk Persidangan Ruang bekerja pejabat am (ii). (i). Hospital:- Bilik Pemeriksaan/Rawatan Doktor Pakar Bilik Pemeriksaan/Rawatan Pendaftar Bilik Pemeriksaan/Rawatan Pegawai Perubatan Bilik Pegawai Perubatan Tugas Malam Bilik Jururawat Tugas Malam Bilik Peralatan Elektronik/Radio Bilik Menunggu Orang Kenamaan Bilik Persidangan Jabatan Kemalangan dan Kecemasan Jabatan Pesakit Luar/Klinik Pegawai Perubatan .

hanya kelas 1 dan 2 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI Jabatan X-Ray Jabatan Fisioterapi Bank Darah Jabatan Patologi Jabatan Bekalan Steril Jabatan Farmasi Klinik Pergigian . bilik pakar dan bilik Pegawai Pergigian Kanan. Coronary dan Eclampsia Lain-lain ruang atau bilik yang boleh dipertimbangkan bergantung kepada justifikasi. Ruang Penjagaan Pesakit Intensif Klinik Pakar Dewan Bedah Ruang Wad Dapur susu pediatrik Bilik Bersalin Bilik menunggu sebelum bersalin (Labour) Wad khas seperti Tetanus. .hanya bilik elektroterapi Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 157 .hanya bilik pembedahan.

seperti majlis perhimpunan rasmi. dan (iv).GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI j. Bomba. Imigresen dan Pengurusan). ATM. Pentadbir masjid mempunyai sumber kewangan mencukupi bagi membiayai kos operasi dan senggaraan. sukan dalaman. pameran dan sebagainya. DEWAN SERBA GUNA Dewan Serbaguna yang memenuhi kriteria berikut :- (i). Masjid Cyberjaya (terhad sebuah) dan Masjid Negeri (terhad sebuah untuk satu negeri). Masjid Putrajaya (terhad sebuah). Kompleks Perpustakaan. majlis jamuan makan. boleh digunakan untuk menjalankan berbagai aktiviti. dewan peperiksaan. Mahkamah. Kompleks Pintu Masuk Utama Negara. dibina secara tertutup. Muzium. Polis. Perubatan dan Jururawat. Ibu Pejabat Polis Kontinjen / Ibu Pejabat Markas ATM. MASJID Dewan Solat untuk masjid yang diiktiraf secara rasmi sebagai Masjid Negara di peringkat Pusat. Peringkat. Pusat Negeri Kementerian / Ibu Pejabat bagi Jabatan. Definisi Dewan Serbaguna – Sebuah bangunan yang mempunyai ruang dewan yang tidak mempunyai tempat duduk (kerusi) yang kekal. Ibu Pejabat Jabatan. Kastam. (ii). Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 158 . (iii). k. Kompleks Pusat Pengajian Tinggi Negara dan Politeknik serta Institut / Akademi / Maktab Latihan Dalam Perkhidmatan (Perguruan. Pusat Pemerintahan / Briged (merangkumi ketiga-tiga cabang perkhidmatan).

Institut Latihan Tinggi Kerajaan (dalam perkhidmatan). Definisi Dewan Makan – Ruang untuk pegawai-pegawai tinggi (kanan) Kerajaan yang menginap di rumah penginapan (mess pegawai) Kerajaan dan mendapat sajian makanan. Dalam satu kompleks yang mempunyai sekurang-kurangnya satu blok bangunan Kategori ll. (ii).GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI l. Peringkat – Ibu Pejabat Polis Kontinjen / Ibu Pejabat Markas ATM (merangkumi ketiga-tiga cabang perkhidmatan). dan (iii). Dewan ini juga digunakan untuk mengadakan jamuan makan rasmi. DEWAN MAKAN Dewan Makan yang memenuhi kriteria berikut:- (i). Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 159 .

bilik tidur 1 dan 2). 2 dan ruang tetamu (3 mata kuasa lengkap dengan refrigerant piping dan pendawaian elektrik untuk bilik tidur utama. 2. Bilik tidur utama. bilik tidur 1. 1 mata kuasa tanpa refrigerant piping dan pendawaian elektrik. bilik belajar. bilik muzik/audio-visual. JUMLAH DAN KEDUDUKAN ALAT PENYAMAN UDARA 5 unit. Tiada.3 dan bilik tidur tetamu. bilik belajar. bilik tidur 1. 3 dan ruang tetamu (5 mata kuasa lengkap dengan refrigerant piping dan pendawaian elektrik untuk bilik tidur utama. KELAS F/G Tiada. Tiada. bilik tidur 1. (5 mata kuasa yang lengkap dengan refrigerant piping dan pendawaian elektrik). Tiada. bilik tidur utama. 2 dan 3 (1 mata kuasa lengkap dengan refrigerant piping dan pendawaian elektrik untuk bilik tidur utama). Bilik tidur utama . ruang keluarga. ruang makan. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 160 . bilik tidur utama. ruang makan. Ruang tetamu/rehat. ruang makan. ruang tamu dan ruang makan). bilik tidur 1. bilik tidur utama. Ruang keluarga. JENIS KUARTERS KELAS A JUMLAH DAN KEDUDUKAN MATA KUASA ALAT PENYAMAN UDARA 10 mata kuasa. KELAS D 1 mata kuasa tanpa refrigerant piping dan pendawaian elektrik. Tiada.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 5 : PEMASANGAN ALAT PENYAMAN UDARA DAN BILANGAN MATA KUASA ALAT PENYAMAN UDARA YANG DIBENARKAN DI KUARTERS. KELAS D 4 mata kuasa. bilik tidur 2.2. bilik tidur 2 dan 3. Ruang keluarga. 3. KELAS C 6 mata kuasa. ruang rehat keluarga dan ruang makan. KELAS B 8 mata kuasa.

3. 5. 2.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 6 : BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS C MATA KUASA PENYAMAN UDARA PUNCA ELEKTRIK 13A BILIK/RUANG RUANG TAMU/REHAT RUANG MAKAN TANGGA RUANG LEGAR DAPUR KERING DAPUR BASAH BILIK TIDUR 1 BILIK TIDUR 2 BILIK TIDUR 3 RUANG KELUARGA BILIK TETAMU BILIK PEMBANTU RUMAH BILIK AIR TINGKAT BAWAH/1 BILIK AIR 2 BILIK AIR 3 BILIK AIR DI BILIK TIDUR 1 SERAMBI 1/RUANG JEMURAN SERAMBI 2 LANGKAN 1 LANGKAN 2 RUANG SERBAGUNA BILIK BASUH TEMPAT LETAK KERETA STOR RUANG LUAR JUMLAH 1. 4 2 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 34 8 4 4 2 4 2 2 4 2 2 1 1 12 12 1 1 15 1 1 1 1 1 1 11 11 11 1 12 14 1 13 2 1 1 1 4 4 38 9 6 2 1 2 1 2 mata kuasa lengkap dengan piping dan pendawaian mata kuasa sahaja tanpa piping dan pendawaian punca elektrik lengkap dengan alat pemanas punca elektrik tanpa alat pemanas penyediaan keperluan asas Nota A : Bangunan Bertingkat (rumah pangsa) dilengkapi SMATV Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E KIPAS PELAWAS MATA TELEFON KITCHEN HOOD LOCENG PINTU LAMPU TUMPU PEMANAS AIR MATA LAMPU KIPAS SILING MATA TV (lihat nota A) 1 1 161 . 4.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 7 : BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS D MATA KUASA PENYAMAN UDARA PUNCA ELEKTRIK 13A BILIK/RUANG RUANG TAMU/REHAT RUANG MAKAN TANGGA RUANG LEGAR DAPUR KERING DAPUR BASAH BILIK TIDUR 1 BILIK TIDUR 2 BILIK TIDUR 3 RUANG KELUARGA BILIK TETAMU BILIK PEMBANTU RUMAH BILIK AIR TINGKAT BAWAH/1 BILIK AIR 2 BILIK AIR 3 BILIK AIR DI BILIK TIDUR 1 SERAMBI 1/RUANG JEMURAN SERAMBI 2 LANGKAN 1 LANGKAN 2 RUANG SERBAGUNA BILIK BASUH TEMPAT LETAK KERETA STOR RUANG LUAR JUMLAH 1. 3. 2 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 6 4 4 2 4 2 2 3 2 2 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 2 27 32 8 3 3 4 1 1 1 2 1 2 mata kuasa lengkap dengan piping dan pendawaian mata kuasa sahaja tanpa piping dan pendawaian punca elektrik tanpa alat pemanas penyediaan keperluan asas Nota A : Bangunan Bertingkat (rumah pangsa) dilengkapi SMATV Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E KIPAS PELAWAS 1 1 MATA TELEFON KITCHEN HOOD LOCENG PINTU LAMPU TUMPU PEMANAS AIR MATA LAMPU KIPAS SILING MATA TV (lihat nota A) 162 . 4. 2.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 8 : BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS E MATA KUASA PENYAMAN UDARA PUNCA ELEKTRIK 13A BILIK/RUANG RUANG TAMU/REHAT RUANG MAKAN TANGGA RUANG LEGAR DAPUR KERING DAPUR BASAH BILIK TIDUR 1 BILIK TIDUR 2 BILIK TIDUR 3 RUANG KELUARGA BILIK TETAMU BILIK PEMBANTU RUMAH BILIK AIR TINGKAT BAWAH/1 BILIK AIR 2 BILIK AIR 3 BILIK AIR DI BILIK TIDUR 1 SERAMBI 1/RUANG JEMURAN SERAMBI 2 LANGKAN 1 LANGKAN 2 RUANG SERBAGUNA BILIK BASUH TEMPAT LETAK KERETA STOR RUANG LUAR JUMLAH 1. 2 1 3 1 2 1 1 1 1 6 2 1 1 1 1 5 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 3 25 7 3 1 0 0 2 0 2 1 Mata kuasa sahaja tanpa piping dan pendawaian Nota A : Bangunan Bertingkat (rumah pangsa) dilengkapi SMATV Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E KIPAS PELAWAS 1 MATA TELEFON KITCHEN HOOD LOCENG PINTU LAMPU TUMPU PEMANAS AIR MATA LAMPU KIPAS SILING MATA TV (lihat nota A) 163 .

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 9 : BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS F MATA KUASA PENYAMAN UDARA PUNCA ELEKTRIK 13A BILIK/RUANG RUANG TAMU/REHAT RUANG MAKAN TANGGA RUANG LEGAR DAPUR KERING DAPUR BASAH BILIK TIDUR 1 BILIK TIDUR 2 BILIK TIDUR 3 RUANG KELUARGA BILIK TETAMU BILIK PEMBANTU RUMAH BILIK AIR TINGKAT BAWAH/1 BILIK AIR 2 BILIK AIR 3 BILIK AIR DI BILIK TIDUR 1 SERAMBI 1/ RUANG JEMURAN SERAMBI 2 LANGKAN 1 LANGKAN 2 RUANG SERBAGUNA BILIK BASUH TEMPAT LETAK KERETA STOR RUANG LUAR JUMLAH 1 2 1 2 1 2 1 1 1 6 2 1 1 1 1 5 2 2 2 2 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 18 22 6 0 1 0 0 2 0 1 1 mata kuasa sahaja tanpa piping dan pendawaian Nota A : Bangunan Bertingkat (rumah pangsa) dilengkapi SMATV Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 –KERJA M&E KIPAS PELAWAS 1 MATA TELEFON KITCHEN HOOD LOCENG PINTU LAMPU TUMPU PEMANAS AIR MATA LAMPU KIPAS SILING MATA TV (lihat nota A) 164 .

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 10 : BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS G MATA KUASA PENYAMAN UDARA PUNCA ELEKTRIK 13A BILIK/RUANG RUANG TAMU/REHAT RUANG MAKAN TANGGA RUANG LEGAR DAPUR KERING DAPUR BASAH BILIK TIDUR 1 BILIK TIDUR 2 BILIK TIDUR 3 RUANG KELUARGA BILIK TETAMU BILIK PEMBANTU RUMAH BILIK AIR TINGKAT BAWAH/1 BILIK AIR 2 BILIK AIR 3 BILIK AIR DI BILIK TIDUR 1 SERAMBI 1/RUANG JEMURAN SERAMBI 2 LANGKAN 1 LANGKAN 2 RUANG SERBAGUNA BILIK BASUH TEMPAT LETAK KERETA STOR RUANG LUAR JUMLAH 1 2 1 1 1 1 1 1 6 2 1 1 1 1 5 2 2 2 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 13 20 5 0 1 0 0 2 0 1 1 Mata kuasa sahaja tanpa piping dan pendawaian Nota A : Bangunan Bertingkat (rumah pangsa) dilengkapi SMATV KIPAS PELAWAS 1 MATA TELEFON KITCHEN HOOD LOCENG PINTU LAMPU TUMPU PEMANAS AIR MATA LAMPU KIPAS SILING MATA TV (lihat nota A) Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E 165 .

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 11 : BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS H MATA KUASA PENYAMAN UDARA PUNCA ELEKTRIK 13A BILIK/RUANG RUANG TAMU/REHAT RUANG MAKAN TANGGA RUANG LEGAR DAPUR KERING DAPUR BASAH BILIK TIDUR 1 BILIK TIDUR 2 BILIK TIDUR 3 RUANG KELUARGA BILIK TETAMU BILIK PEMBANTU RUMAH BILIK AIR TINGKAT BAWAH/1 BILIK AIR 2 BILIK AIR 3 BILIK AIR DI BILIK TIDUR 1 SERAMBI 1/ RUANG JEMURAN SERAMBI 2 LANGKAN 1 LANGKAN 2 RUANG SERBAGUNA BILIK BASUH TEMPAT LETAK KERETA STOR RUANG LUAR JUMLAH 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 5 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 18 5 0 0 0 0 1 0 1 1 Nota A : Bangunan Bertingkat (rumah pangsa) dilengkapi SMATV Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 3 – KERJA M&E KIPAS PELAWAS 1 MATA TELEFON KITCHEN HOOD LOCENG PINTU LAMPU TUMPU PEMANAS AIR MATA LAMPU KIPAS SILING MATA TV (lihat nota A) 166 .

BAB 4 GARIS PANDUAN KERJA-KERJA LUAR BANGUNAN .

1 KERJA-KERJA LUAR a. Kerja-kerja luar bagi projek bangunan hendaklah mengambil kira perancangan untuk membangunkan keluasan kawasan pada lot tanah yang terlibat sahaja dengan penumpuan khusus kepada skop kerja yang meliputi kawasan keseluruhan yang minimum. pecahan kos yang diperuntukkan kepada kerja-kerja luar hendaklah dihadkan antara 20% hingga 30% sahaja dari kos kerja bangunan. b. e. Pembangunan keseluruhan kawasan lot tanah tanpa sebabsebab yang kukuh (khususnya dari segi kedudukan dan kesesuaian tapak) hendaklah dielakkan supaya penjimatan kos perlaksanaan kerja-kerja luar tercapai. d. Jadual 12 di muka surat berikut adalah norma bagi perkaraperkara yang dibenarkan untuk kerja-kerja luar bangunan. Keseluruhan butiran skop kerja luar yang berkaitan hendaklah mengikut perancangan dan kos perlaksanaan yang optimum. Di dalam penyediaan PDA yang perlu dikemukakan bersama pelan. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 4 – KERJA LUAR 167 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 4. c.

Penyambungan kepada sistem pusat tersedia (jika ada). Booster Pumps diadakan atas nasihat JBA.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 12 : NORMA KERJA LUAR BIL. (i) PERKARA Saliran Kotoran/Pembentungan NORMA KEPERLUAN Paip bawah tanah jenis tanah liat. (iii) Tanaman Rumput Meliputi sahaja. Tangki kapasiti septik diadakan kira dengan unjuran mengambil penduduk yang dibenarkan untuk 5 tahun ke hadapan. (ii) Bekalan Air Keperluan berasingan elevated hendaklah water tank mendapat pengesyoran JBA. Water kepada reticulation kemudahan bergantung bekalan air sedia ada di berdekatan kawasan dan hanya untuk kawasan yang dibangunkan sahaja. kawasan yang telibat Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 4 – KERJA LUAR 168 . Spot turfing untuk kawasan rata. Closed turfing untuk kawasan cerun sahaja. Bilangan lurang saiznya hendaklah berdasarkan kepada liputan kawasan yang terlibat sahaja.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 12 : NORMA KERJA LUAR (. Ukuran maksimum bukaan pintu. melainkan untuk skop kerja berkaitan. (vi) Pagar Kawasan Ketinggian bersih adalah 1. Keperluan pagar untuk kawasan pembangunan yang terlibat sahaja. Dicatkan warna biasa sahaja. (vii) Saliran Permukaan Penyambungan kepada sistem saliran sedia ada (jika ada). Jenis mesh besi dari bahan besi bergalvani/PVC coated. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 4 – KERJA LUAR 169 .. Reka bentuk pintu masuk jenis biasa sahaja dari bahan besi. (iv) PERKARA Pintu Masuk NORMA KEPERLUAN Satu pintu keluar dan masuk ke kawasan pembangunan sahaja. Kelebaran dibenarkan ialah 5.50 meter sahaja melainkan untuk bangunan keselamatan.samb) BIL.. (v) Jalan Dalaman Keperluan untuk kemudahan perjalanan ke bangunan dan medan kereta/dataran kejat.0 meter. Kerja tanah yang paling ekonomik tanpa potongan dan tambunan tanah yang banyak. Meliputi kawasan yang terlibat sahaja.

dari jumlah keluasan bangunan (a) Semua pejabat Kerajaan tidak dibenarkan mengadakan tempat meletak kereta yang berbumbung kecuali bagi: Ketua dan Timbalan Ketua Kementerian/Jabatan/Agensi dalam Kumpulan Pengurusan dan Professional (b) Hanya kenderaan Kerajaan sahaja dibenarkan disediakan tempat letak kereta berbumbung selaras dengan Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 1980. Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 4 – KERJA LUAR 170 . (c) Tempat meletak kereta berbumbung juga dibenarkan untuk Menteri. Piawaian yang dibenarkan bagi menyediakan tempat meletak kereta adalah seperti berikut:- Kegunaan Bangunan Piawaian Minimum (i) Pejabat Kerajaan -sebuah/100. Timbalan Menteri dan Setiausaha Parlimen sahaja.0 m.2 PENYEDIAAN TEMPAT LETAK KERETA a.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 4.p.

(iii) Pentadbiran (a) Taman Didikan Kanak-kanak.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (ii) Institusi (a) Hospital/Rumah Kebajikan - sebuah/3 orang kakitangan pentadbiran dan teknikal - sebuah/5 buah katil (b) Kelab Belia dan Asrama - sda. Nurseri - sebuah/4 orang kakitangan pentadbiran dan akademik (b) Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah - sebuah/3 orang kakitangan pentadbiran dan akademik (c) Semua Institusi Pengajian Tinggi - sebuah/2 orang kakitangan pentadbiran dan akademik + sebuah/setiap 25 orang pelajar atau pelatih + sebuah ruang motosikal/setiap 5 orang pelajar Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 4 – KERJA LUAR 171 .

dari jumlah keluasan bangunan + sebuah ruang tempat lori/372 m.0 m.p.p.p.p.0 m. dari jumlah keluasan bangunan (b) Kilang - sebuah/186.0 m.0 m. dari jumlah keluasan bangunan + sebuah ruang tempat motosikal/46. dari jumlah keluasan bangunan (c) Semua kegunaan industri - sebuah/140.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (iv) Masjid/Pusat Islam - sebuah/70. dari jumlah keluasan bangunan (v) Industri (a) Stor.0 m.p. dari jumlah keluasan bangunan (vi) Bangunan Kediaman (a) Semua jenis kediaman selain dari jenis flet - sebuah/kediaman Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 4 – KERJA LUAR 172 .p. Rumah Gudang - sebuah/232.

termasuk bangunan gunasama seperti bilik air. Gelanggang Tertutup - sebuah/200 m.p. Gimnasium.p. dari keluasan tapak Keluasan tapak melebihi 5 ekar b) Kolam Renang - sebuah/40 m.p. c) Stadium - sebuah/8 tempat duduk (d) Dewan Serbaguna. bilik persalinan dan lain-lain. dari jumlah keluasan bangunan Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 4 – KERJA LUAR 173 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (b) Flet Kos Rendah - sebuah/4 buah unit kediaman (c) Flet Kos Sederhana - sebuah/2 buah unit kediaman (d) Flet Mewah/ Kondominium - sebuah/unit + 20% dari jumlah tetamu (vii) Sukan (a) Padang Golf Race Course Padang Polo Show Ground - sebuah/929 m. dari keluasan kolam.

Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 4 – KERJA LUAR 174 . kebun bunga. Kegunaan piawaian di atas tertakluk kepada undang-undang kecil Pihak Berkuasa Tempatan yang sedang berkuatkuasa. taman kanak-kanak - sebuah/465.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI (e) Rumah Kelab Kelab Rekreasi - sebuah/100 m.p.p. dari keluasan ruang b.0 m. dari jumlah keluasan bangunan (f) Galeri Penonton - sebuah/10 tempat duduk (ix) Lain-lain Bangunan (a) Panggung Wayang. Panggung Auditorium - sebuah/5 tempat duduk (b) Ruang Terbuka termasuk taman awam. taman rekreasi.

BAB 5 GARIS PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM BINAAN BERINDUSTRI (IBS) .

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 5. Melalui Surat Arahan Perbendaharaan S/K. Ringkasan arahan tersebut adalah seperti di perenggan di bawah. Kementerian Kewangan telah mengarahkan agar Roadmap Industrialised Building System 2003 – 2010 dijadikan dokumen blueprint sektor pembinaan Malaysia dan Manual for IBS Content Scoring System (IBS SCORE) digunapakai.KEW/PK/PP/1100/000000/10/31 Jld.19(5) bertarikh 6 Julai 2005. Lima jenis IBS telah pun dikenalpasti penggunaannya oleh Kerajaan iaitu precast concrete. beberapa ketetapan untuk dijadikan garis panduan penggunaan IBS di dalam projek pembinaan bangunan telah dirumuskan: a. bersih dan mengurangkan pergantungan kepada tenaga buruh. 5.IBS 175 .1 PENGENALAN IBS ialah satu sistem pembinaan di tapak yang menggunakan “pre -fabricated components” yang boleh menepati kehendak reka bentuk dan telah ditentukan sebagai satu alternatif kepada cara pembinaan tradisional. Ia memudahkan pencapaian kualiti hasil pembinaan yang lebih tinggi di samping tempoh pembinaan yang lebih singkat.2010 Kerajaan. Menguatkuasakan penggunaan IBS di dalam projek bangunan Kerajaan secara berperingkat-peringkat dari 40% (40 projek Kerajaan menggunakan IBS dari 100 projek Kerajaan) dalam tahun 2005 kepada 70% dalam tahun 2008 dan seterusnya sehingga 90% dalam tahun 2010 seperti yang ditunjukkan di dalam jadual di bawah :- Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 5 . pre-fabricated timber frames dan blockworks. steel frames.2 DASAR PENGGUNAAN IBS Berasaskan kepada rasional dan kajian yang terkandung dalam Roadmap 2003 . steel formwork.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI Tahun % 2005 40 2006 50 2007 60 2008 70 2009 80 2010 90 b. Penekanan perlu diberikan kepada perkara-perkara di bawah:- (i) Penggunaan components. Buku-buku rujukan di bawah (yang dikeluarkan oleh CIDB) boleh digunakan sebagai panduan:- (i) Manual for IBS Content Scoring System (IBS SCORE) (ii) Modular Design Guide 5. b. (iii) Penggunaan komponen IBS yang piawai (standardised components) (iv) Penggunaan secara berulang-ulang (repeatability) (v) Reka bentuk menggunakan konsep Modular Coordination Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 5 .IBS 176 . pre-fabricated dan pre-cast concrete (ii) Pengeluaran komponen IBS di luar tapak pembinaan. Setiap permohonan kepada JKPK perlulah disertakan dengan pengiraan kandungan IBS di dalam projek seperti mana yang telah ditetapkan oleh Kerajaan dan penggunaan IBS mengikut peratusan yang berkenaan perlulah dibuktikan melalui pengiraan ini.3 PENGIRAAN KANDUNGAN IBS a. Memperluaskan kandungan IBS Score dan penggunaan MC (Modular Coordination) dalam projek bangunan sehingga mencapai skor minima 50% bermula dari 2005.

Edisi Pertama Tahun 2005 BAB 5 . di mana markah akan diberikan berdasarkan jenis sistem dinding seperti pre-cast panels. dry partition. kaca. Bahagian 3 (20% markah) - Other Simplified Construction Solutions. Komponen penilaian IBS Score – (seperti di dalam Manual for IBS Content Scoring System) bolehlah dijadikan sebagai panduan. steel. Secara ringkasnya:- (i) Skor maksimum yang boleh dicapai ialah 100. di mana markah akan diberikan kepada sistem struktur yang digunakan seperti pre-cast beams and columns. pre-fabricated timber dan lain-lain. (ii) Komponen yang dinilaikan terbahagi kepada tiga bahagian:- Bahagian 1 (50% markah) - Sistem struktur. 3-D prefabricated components seperti tandas.IBS 177 . blockwork dan lain-lain.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI c. Bahagian 2 (30% markah) - Sistem dinding. markah-markah diberikan kepada komponen mengikut MS 1064. tangga dan lain-lain. (iii) Contoh dan cara pengiraan yang menyeluruh boleh diperolehi melalui manual yang dinyatakan di atas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful