Anda di halaman 1dari 153

BAHAN BENGKEL

(PESERTA)
MODUL ___ JAM

Pelan
Pembangunan
Organisasi

Modul Latihan
PEMBANGUNAN
DASAR DAN
HALA TUJU SEKOLAH
14 Laluan
Lembaran Kerja Latihan

Disusun oleh
Abdul Razak bin Alias
Institut Aminuddin Baki, Bandar Enstek
abdulrazakal@iab.edu.my [019 – 947 4045]

abdulrazakal@iab.edu.my
MISI

“Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti


Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi
Memenuhi Aspirasi Negara”

VISI

“Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara


Sejahtera”

abdulrazakal@iab.edu.my
PERANCANGAN JANGKA MASA PANJANG
(PERANCANGAN STRATEGIK)

abdulrazakal@iab.edu.my 1
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025

Sebelas Anjakan Untuk Transformasi Sistem

1  Menanda aras pembelajaran bahasa, Matematik dan Sains dengan


Menyediakan standard antarabangsa. Melancarkan Kurikulum Standard Sekolah
Kesamarataan Akses Menengah (KSSM) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)
Kepada Pendidikan yang disemak semula pada 2017
Berkualiti Bertaraf  Merombak peperiksaan kebangsaan dan pentaksiran berasaskan
Antarabangsa sekolah (PBS) untuk meningkatkan secara berperingkat peratusan
soalan yang mentaksir kemahiran berfikir aras tinggi pada 2016.
 Meningkatkan kualiti pendidikan Sains, Teknologi, Kejuruteraan, dan
Matematik
 Memperluas akses dan meningkatkan kualiti laluan pendidikan,
bermula dengan pendidikan vokasional
 Meningkatkan kualiti prasekolah dan menggalakkan enrolmen sejagat
menjelang 2020
 Meningkatkan pelaburan dalam sumber fizikal dan sumber pengajaran
untuk murid berkeperluan khusus
 Melanjutkan pendidikan wajib daripada 6 tahun kepada 11 tahun
bermula pada umur 6 tahun
2  Melaksanakan KSSR Bahasa Malaysia untuk Sekolah Jenis
Memastikan Setiap Kebangsaan dengan sokongan pemulihan yang intensif bagi murid
Murid Menguasai yang memerlukan
Kemahiran Dalam  Memperluas program LINUS supaya meliputi literasi bahasa Inggeris
Bahasa Malaysia Dan  Meningkatkan kemahiran guru bahasa Inggeris
Bahasa Inggeris Dan  Menjadikan mata pelajaran Bahasa Inggeris kertas wajib lulus
Digalakkan Mempelajari peringkat SPM dan memperluaskan peluang bagi pendedahan
Bahasa Tambahan terhadap bahasa Inggeris
 Menggalakkan setiap murid mempelajari bahasa tambahan menjelang
2025
3  Mengukuhkan Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Moral dengan
Melahirkan Rakyat Yang lebih tumpuan kepada perpaduan dan memupuk persefahaman yang
Menghayati Nilai erat antara murid
 Membangunkan murid secara holistik dengan mengukuhkan
keperluan penyertaan murid dalam 1Sukan, 1Kelab, dan 1Badan
Beruniform
 Mengukuhkan dan memperluaskan RIMUP mulai 2016 untuk
memudah cara interaksi antara jenis sekolah
4  Mengetatkan syarat kemasukan guru mulai 2013 supaya terdiri
Mentransformasi daripada kalangan graduan 30% teratas
Profesion Keguruan  Merombak IPG setanding dengan standard bertaraf dunia menjelang
Menjadi Profesion 2020
Pilihan  Meningkatkan kualiti program Pembangunan Profesional Berterusan
(CPD) mulai 2013
 Memastikan guru memberi tumpuan kepada fungsi teras pengajaran
mulai 2013
 Melaksanakan laluan kerjaya guru berasaskan kompetensi dan
prestasi menjelang 2016
 Memperluas laluan guru untuk peranan kepimpinan, pakar
pengajaran, dan pakar bidang khusus menjelang 2016
 Membudayakan kecemerlangan berasaskan teladan rakan setugas
dan proses pensijilan mulai 2025

abdulrazakal@iab.edu.my 2
5  Memperkukuh kriteria pemilihan dan proses perancangan
Memastikan Kepimpinan penggantian bagi pengetua/guru besar mulai 2013
Berprestasi Tinggi  Melaksanakan Pakej Kerjaya Pengetua/ Guru Besar yang baharu
Ditempatkan Di Setiap secara berperingkat, dengan lebih sokongan dan
Sekolah kebertanggungjawaban yang tinggi bagi meningkatkan keberhasilan
murid
6  Mempercepat penambahbaikan prestasi sekolah melalui program
Mengupaya JPN, PPD yang sistematik dan dipimpin oleh PPD di semua negeri menjelang
Dan Sekolah Untuk 2014
Menyediakan  Memberi lebih kuasa melalui pengurusan berasaskan sekolah dan
Penyelesaian Khusus autonomi kepada sekolah yang memenuhi kriteria prestasi minimum
Berasaskan Keperluan  Memastikan 100% sekolah memenuhi keperluan infrastruktur asas
menjelang 2015, bermula dengan Sabah dan Sarawak
 Memastikan semua sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan menerima
sokongan kewangan yang saksama
7  Menyediakan akses Internet dan persekitaran pembelajaran maya
Memanfaatkan ICT Bagi melalui 1BestariNet bagi kesemua 10,000 sekolah
Meningkatkan Kualiti  Menambahkan kandungan dalam talian untuk perkongsian amalan
Pembelajaran Di terbaik bermula dengan perpustakaan video guru terbaik
Malaysia menyampaikan pengajaran dalam Sains, Matematik, Bahasa
Malaysia, dan Bahasa Inggeris
 Memaksimumkan penggunaan ICT bagi pembelajaran jarak jauh dan
pembelajaran kadar kendiri untuk memperluas akses kepada
pengajaran berkualiti tinggi tanpa mengira lokasi atau tahap
kemahiran murid
8  Mengupaya JPN dan PPD dengan memberi lebih hak membuat
Mentransformasi keputusan tentang bajet dan personel mulai 2013, serta meningkatkan
Kebolehan Dan kebertanggungjawaban bagi menambah baik keberhasilan murid
Keupayaan  Sekurang-kurangnya 2,500 personel daripada Kementerian dan JPN
Penyampaian ditempatkan di PPD untuk memberi lebih sokongan kepada sekolah
Kementerian menjelang 2014
 Memperkukuh kebolehupayaan kepimpinan bagi 150-200 jawatan
kepimpinan utama mulai 2013
 Merangka fungsi dan struktur baharu Kementerian menjelang 2013,
dan pelaksanaan mulai 2016
9  Melengkapkan setiap ibu bapa bagi membantu pembelajaran anak
Bekerjasama Dengan Ibu mereka melalui sarana pelibatan ibu bapa dan akses dalam talian
Bapa, Komuniti, Dan kepada kemajuan anak di sekolah
Sektor Swasta Secara  Mendapatkan maklum balas daripada setiap PIBG mengenai
Meluas pelaksanaan kurikulum setempat dan kualiti guru mulai 2016
 Menambah bilangan model Sekolah Amanah kepada 500 menjelang
2025 dengan melibatkan kumpulan alumni dan NGO yang berpotensi
sebagai penaja
10  Mengaitkan setiap program kepada keberhasilan murid yang jelas dan
Memaksimumkan merasional program berimpak rendah pada setiap tahun
Keberhasilan Murid Bagi  Memanfaatkan peluang kecekapan, dengan mengagihkan peruntukan
Setiap Ringgit kepada bidang paling penting seperti peningkatan kemahiran dan
latihan guru

11  Menerbitkan laporan tahunan awam tentang kemajuan sasaran dan


Meningkatkan Ketelusan inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia mulai 2013
Untuk  Melaksanakan semakan komprehensif pada 2015, 2020 dan 2025
Kebertanggungjawaban
Awam Secara Langsung

abdulrazakal@iab.edu.my 3
ASPIRASI SISTEM

Akses 100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah


hingga menengah atas menjelang tahun 2020

Setiap kanak-kanak warganegara Malaysia berhak mendapat kesamarataan


peluang pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-
masing. Kementerian berhasrat memastikan kadar akses sejagat dalam
kalangan kanak-kanak dari peringkat prasekolah hingga ke peringkat
menengah atas (Tingkatan 5)menjelang 2020.
Kualiti Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa
seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun

Semua kanak-kanak akan berpeluang mendapat pendidikan cemerlang


berdasarkan keunikan sistem pendidikan di Malaysia, dan setanding dengan
sistem pendidikan antarabangsa. Aspirasi sistem pendidikan negara adalah
untuk meletakkan Malaysia dalam kelompok sepertiga teratas dalam
pentaksiran antarabangsa mengikut pengukuran TIMSS dan PISA dalam
tempoh 15 tahun yang akan datang (TIMSS dan PISA menguji Bacaan,
Matematik dan Sains sahaja). Pentaksiran tambahan yang menangani dimensi
kualiti lain yang relevan dengan konteks Malaysia boleh dimasukkan apabila
dimensi itu dibangunkan dan diterima di peringkat antarabangsa.
Ekuiti 50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar bandar,
sosioekonomi, gender) menjelang tahun 2020

Sistem pendidikan berprestasi tinggi menyediakan pendidikan yang terbaik


kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi, gender atau
latar belakang sosioekonomi. Kementerian berhasrat untuk merapatkan lagi
jurang pencapaian antara murid bandar dengan luar bandar, tahap
sosioekonomi dan pencapaian antara gender sehingga 50% menjelang 2020.
Perpaduan Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai
kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian

Murid yang berusia antara 7 hingga 17 tahun menghabiskan lebih satu


perempat daripada masa mereka di sekolah. Melalui interaksi bersama murid
lain daripada pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik, murid
belajar memahami, menerima dan menghayati perbezaan. Keadaan ini
mewujudkan suatu perkongsian pengalaman dan aspirasi bagi membina
masa hadapan Malaysia. Kementerian berhasrat menjana suatu sistem
pendidikan yang memberi peluang kepada murid berkongsi pengalaman dan
aspirasi demi membentuk dan memperkukuhkan lagi asas perpaduan rakyat
Malaysia.
Kecekapan Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia
ada

Sistem pendidikan Malaysia telah menerima peruntukan yang tinggi, namun


peningkatan keberhasilan murid masih tidak sepadan dengan sumber yang
telah disalurkan ke dalam sistem. Walaupun Kerajaan akan terus mengekalkan
tahap pelaburan semasa, Kementerian berhasrat untuk memaksimumkan
keberhasilan murid mengikut tahap peruntukan semasa.

abdulrazakal@iab.edu.my 4
ASPIRASI MURID

Pengetahuan Di peringkat paling asas, setiap kanak-kanak perlu menguasai sepenuhnya


kemahiran literasi dan numerasi. Selain itu, penting bagi setiap murid
menguasai mata pelajaran teras seperti Matematik dan Sains. Murid juga perlu
didedahkan kepada pengetahuan am yangmenyeluruh tentang Malaysia,
Asia, dan dunia dari aspek sejarah, manusia, dan geografi. Murid juga
digalakkan mengembangkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang lain
seperti seni, muzik, dan sukan.
Kemahiran Setiap murid akan belajar cara memperoleh ilmu pengetahuan sepanjang
Berfikir kehidupan mereka (menerapkan perasaan ingin tahu dan mengamalkan
pembelajaran sepanjang hayat) untuk membolehkan mereka
menghubungkan pelbagai disiplin ilmu dan mencipta ilmu yang baharu. Setiap
murid perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif termasuk penaakulan dan
pemikiran kritis, kreatif, serta inovatif. Bidang ini kurang diberi perhatian,
menyebabkan murid kurang berupaya untuk mengaplikasi ilmu pengetahuan
dan berfikir secara kritis di luar konteks akademik.
Kemahiran Dalam dunia yang semakin saling berhubung kait, kebolehan untuk memimpin
Memimpin dan bekerja dengan orang lain secara berkesan adalah amat penting. Sistem
pendidikan negara akan membantu setiap murid mencapai potensi
sepenuhnya dengan mewujudkan peluang yang formal dan tidak formal untuk
bekerja dalam pasukan dan mengamalkan ciri kepimpinan. Dalam konteks
sistem pendidikan, kepimpinan merangkumi empat dimensi, iaitu
keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi, dan kemahiran
berkomunikasi dengan berkesan.
Kemahiran Setiap kanak-kanak akan menguasai bahasa Malaysia sebagai bahasa
Dwibahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan serta bahasa Inggeris sebagai bahasa
komunikasi antarabangsa sekurang-kurangnya pada tahap minima. Dengan
tahap penguasaan bahasa ini selepas menamatkan persekolahan, murid
sepatutnya berupaya menggunakan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris
dalam persekitaran kerja. Di samping itu, Kementerian akan menggalakkan
semua murid mempelajari bahasa lain sebagai bahasa tambahan.
Etika dan Sistem pendidikan akan memupuk etika dan kerohanian dalam diri setiap
Kerohanian murid bagi mendepani cabaran yang akan ditempuhi dalam kehidupan
dewasa, agar mereka boleh menyelesaikan konflik secara harmoni, bijak
membuat pertimbangan, berpegang kepada prinsip ketika berada dalam
situasi yang kritikal, serta berani melakukan sesuatu yang betul. Sistem
pendidikan juga berhasrat untuk membentuk individu penyayang yang dapat
menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan negara.
Identiti Identiti nasional yang kukuh melalui penghayatan prinsip Rukun Negara,
Nasional diperlukan untuk kejayaan dan masa depan Malaysia. Setiap murid akan
berbangga dikenali sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira etnik, agama
atau status sosio ekonomi. Semangat patriotik perlu dipupuk dalam diri setiap
murid dengan cara memahami sejarah negara, dan berkongsi aspirasi yang
sama untuk masa depan negara. Demi mewujudkan identiti nasional yang
sebenar, semangat keterangkuman yang teguh amat diperlukan. Identiti
nasional akan dapat dicapai bukan hanya belajar memahami dan menerima
kepelbagaian, tetapi juga menghayati kepelbagaian.

abdulrazakal@iab.edu.my 5
Laluan 1
PEMIKIRAN STRATEGIK: TEMPLAT ABC UNIVERSAL
Sumber: Haines Centre for Strategic Management

“Menjelaskan dan Mempermudahkan Pemikiran Anda” – Tentang Projek Anda

__________________________________________________________
(Nama Organisasi – Isu – Masalah – Projek – Usaha Perubahan (dll.)
IMBASAN PERSEKITARAN LUARAN
MASA DEPAN E
Apakah yang akan berubah di masa depan
kita? Persekitaran luaran yang akan
__________________ memberi kesan kepada kita
C TARIKH MASA KINI KENDALIAN SISTEM / PROSES D ____________________
INPUT Bagaimanakah kita sampai ke sana (merapatkan jurang dari C ke A \? TARIKH MASA DEPAN A
Di manakah kita
sekarang? OUTPUT/ OUTCOMES

TINDAKAN
PENILAIAN SEMASA STRATEGI UTAMA KEUTAMAAN HASIL YANG DIINGINI
(dan bajet)

S W
Di manakah kita
mahu menjadi?

GELUNG MAKLUM BALAS B


O C
Ukuran Kejayaan Utama / Matlamat
Bagaimanakah kita akan tahu apabila
kita sampai ke sana?

6
abdulrazakal@iab.edu.my
PERANCANGAN STRATEGIK

Membina Pelan Pembangunan Organisasi memerlukan Perancangan Strategik.


Perancangan strategik adalah “usaha yang berhati-hati dan berdisiplin bagi
menghasilkan keputusan serta tindakan asas yang membentuk dan memandu
organisasi, apa yang dilakukannya dan mengapa ia melakukannya” (Bryson, 2011).
Perancangan strategik adalah pendekatan yang berurusan dengan cabaran yang
dihadapi organisasi. Cabaran ini memerlukan pemimpin berhati-hati dan berdisiplin jika
ia ingin diurus secara efektif.

Semua organisasi adalah dalam keadaan perubahan yang berterusan dan berubah-
ubah – walaupun mereka merasakan ianya stabil adalah secara tipikal berubah dalam
berbagai cara. Orang akan datang dan pergi, mandat bertukar, bajet berubah,
keperluan dan harapan pemegang taruh adalah juga berubah dan sebagainya.
Organisasi yang diurus secara strategik mendefinisikan di mana mereka mahu menjadi
dan mengurus perubahan secara efektif menerusi agenda tindakan bagi mencapai
masa depan berkenaan.

• Perancangan strategik adalah cara berfikir, bertindak dan belajar.


• Ia sering kali mengambil pandangan yang komprehensif dengan memberi
fokus terhadap gambaran yang besar atau “big picture”, ia juga membawa
tindakan yang spesifik, disasarkan dalam masa kini dan memberi kesan
jangka masa panjang.
• Ianya berkaitan dengan berwawasan dan sering kali proaktif berbanding
reaktif bagi menangani isu keperluan untuk berubah.
• Ianya fleksibel dan praktikal.
• Ianya panduan membuat keputusan dan pengagihan peruntukan;
perancangan strategik adalah panduan membuat bajet.

abdulrazakal@iab.edu.my 7
Perancangan strategik bukanlah satu perkara tersendiri tetapi sebagai pilihan set
konsep, prosedur, metodologi dan alat yang boleh membantu organisasi bukan
berasaskan keuntungan dan awam menjadi lebih berjaya dalam mendefinisi dan
mencapai misi dan visi mereka dan dalam mencipta nilai yang signifikan dan bertahan.

Menerusi perancangan strategik, organisasi boleh

• Membincang dan mendokumen tentang persekitaran di mana mereka


berada dan beroperasi dan meneroka faktor dan trend yang
mempengaruhi cara mereka melakukan urusan dan melakukan peranan
meraka.
• Memperjelas dan merangka isu atau cabaran yang dihadapi organisasi.
• Memperjelas misi, matlamat dan nilai organisasi dan menyatakan dengan
jelas visi, di mana organisasi mahu berada.
• Membangun strategi bagi melaksanakan mandat, memenuhi misi,
merealisasi visi, mencapai matlamat dan mencipta nilai dengan mengenal
pasti dan melaksanakan semula mandat, misi, nilai, matlamat, peringkat
hasil dan perkhidmatan, klien, pengguna atau pembayar, kos, kewangan,
struktur, proses dan pengurusan.

Untuk lebih efektif, perancangan strategik mesti berorientasikan tindakan dan


keputusan dan mesti dihubungkan kepada perancangan operasi. Ia mesti juga
dihubungkan kepada pelbagai jenis fungsi perancangan - teknologi maklumat, sumber
manusia, kewangan, pelan urusan dan sebagainya. Perancangan untuk semua jenis
mesti dilakukan dengan implementasi perkara yang ada dalam fikiran, dan
implementasi proses sendiri mesti diuruskan secara efektif; sebaliknya, harapan dan
impian lebih sedikit daripada fantasi.

abdulrazakal@iab.edu.my 8
RANGKA KERJA MEMBINA PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI

Misi Visi Nilai

PELAN JANGKA MASA PANJANG PELAN JANGKA MASA PENDEK


(3 – 5 TAHUN) (1 TAHUN)

Matlamat / Bidang
Pelan
Keberhasilan Utama Objektif 1 … Strategi 1
(KRA) 1 Operasi 1

Matlamat / Bidang Pelan


Keberhasilan Utama Objektif 2 … Strategi 2 Taktikal Pelan
(KRA) 2 Operasi 2
Operasi 1
Matlamat / Bidang Operasi 2
Keberhasilan Utama Objektif 3 … Strategi 3 dan … Operasi 3 Pelan
(KRA) 3 Operasi 4 Operasi 3

Pelan
Operasi 4

abdulrazakal@iab.edu.my 9
Laluan 2
MISI
Mengapakah sekolah wujud?

Perkhidmatan, Produk & Pelanggan Hasil Akhir, Outcome,


Maklumat Akibat

1 Menggambarkan apakah 2 Menggambarkan kepada 3 Menggambarkan hasil


yang organisasi lakukan siapakah perkhidmatan akhir yang diingini.
sekarang (apakah tersebut diberikan. Ianya Apakah keperluan
perkhidmatan yang menjawab soalan siapakah pelanggan yang dapat
ditawarkan?) DAN pelanggan utama organisasi penuhi?
bagaimanakah cara organisasi?
melakukannya

Perkhidmatan, Produk & Pelanggan Hasil Akhir, Outcome,


Maklumat Akibat

"Misi kami adalah untuk menyediakan ... (pelanggan) dengan ...


(perkhidmatan dan produk) dalam rangka mencapai ... (mengapa kita
wujud / ciri-ciri keunikan, nilai atau prinsip pegangan utama sekolah
dalam memenuhi tujuan kewujudannya).”

abdulrazakal@iab.edu.my 10
Huraian

[Kata kunci dalam Misi]

abdulrazakal@iab.edu.my 11
Laluan 3
VISI

Visi mengandungi pernyataan tertinggi yang hendak dicapai oleh sesebuah


organisasi dan lazimnya mengandungi maklumat mengenai cita-cita organisasi.

Pernyataan visi adalah gambaran keunggulan prestasi organisasi yang dikongsi


bersama.

Ia adalah panduan gambaran kejayaan dan menjawab soalan:

 "Apakah yang ingin kita ciptakan?"

 "Bagaimanakah kita ingin dikenali?"

Proses pembinaan visi;

 Berfikir mengenai masa hadapan yang ingin dicapai dalam masa 3 -5 tahun.

 Membentuk halatuju yang jelas berdasarkan aktiviti organisasi.

 Memberi inspirasi kepada anggota organisasi.

 Memutuskan Siapa Kita, Apa Kita Buat, dan Ke Mana Hendak Kita Tuju.

abdulrazakal@iab.edu.my 12
Apakah yang sekolah ingin capai?

Huraian

[Kata kunci dalam Visi]

abdulrazakal@iab.edu.my 13
Laluan 4
NILAI SEKOLAH

Nilai merupakan

 Faktor kemanusiaan yang akan mendorong pekerjaan.

 Set panduan, prinsip, kepercayaan, atau pernyataan yang akan menyokong


mematuhi janji dan sebagai panduan mencapai visi.

NILAI

abdulrazakal@iab.edu.my 14
Huraian berkaitan nilai:

abdulrazakal@iab.edu.my 15
PIAGAM PELANGGAN

Komitmen bertulis, dipamerkan, jaminan penyampaian perkhidmatan mengikut


standard dan memberitahu hak-hak pelanggan.

Komitmen - 1. sikap (pendirian atau perbuatan) memberikan sepenuh tenaga


dan perhatian dsb atau menunjukkan sokongan dan azam yg sepenuhnya
kpd sesuatu, iltizam: semuanya dihasilkan oleh barisan pekerja yg
bersemangat tinggi, bermotivasi, dan mempunyai ~ yg tinggi terhadap kerja;
Malaysia mengulangi ~nya terhadap projek ini; 2. perjanjian (persetujuan,
kata putus, dsb) utk melakukan sesuatu yg menjadikan sesuatu pihak itu
terikat utk melaksanakannya: buat sementara ini ~ sudah dibuat utk
mengekalkan askar-askarnya di sana.

Ikrar - Ar 1. lafaz janji, pengakuan dsb; 2. janji yg sungguh-sungguh,


biasanya disertai dgn sumpah, pengakuan: kami membuat ~ akan tetap setia
antara satu sama lain; membaca ~; 3. ark piagam: ~ Pertubuhan Bangsa-
Bangsa Bersatu; berikrar berjanji dgn sungguh-sungguh hati secara lisan:
orang kampung itu telah ~ akan bersatu padu utk menentang musuh;
mengikrarkan 1. melafazkan janji, pengakuan dsb: berjuta-juta rakyat negeri
ini ~ kesediaan mereka utk membela ibu pertiwi; 2. mengakui, menetapkan
sah, membenarkan: ~ syarat-syarat perjanjian itu; 3. menetapkan niat;
pengikraran perbuatan mengikrarkan; pengikrar orang (kumpulan orang dsb)
yg berikrar atau mengikrarkan sesuatu.

(Dewan Bahasa dan Pustaka, 2008 – 2013)

abdulrazakal@iab.edu.my 16
Ditulis berdasarkan kaca mata pelanggan. Ditetapkan standard – satu ukuran
kejayaan kuantitatif.

Fokus – Pelanggan, standard dan sikap

Ciri-ciri – Jelas, senang disebarkan, praktikal, khusus, mempunyai


kebolehpercayaan, dan boleh ditambah baik.

[NAMA SEKOLAH] komited dan berjanji akan memberikan perkhidmatan yang baik
kepada semua pelanggan kami

KEPADA MURID

KEPADA GURU DAN KAKITANGAN

KEPADA WARIS

KEPADA PEMEGANG TARUH

abdulrazakal@iab.edu.my 17
Laluan 5
INDIKATOR KEJAYAAN SEKOLAH

Indikator kejayaan sekolah boleh dibahagikan kepada dua:

1. Berfokuskan murid

2. Tidak Berfokuskan murid

Indikator menyediakan standard untuk sekolah atau murid dilihat dan boleh diukur.
Tanpanya, ianya susah, ataupun mustahil untuk mengukur kejayaan murid atau
keberkesanan sekolah atau cuba menambahbaik pembelajaran. Indikator juga
mengukur sejauh mana misi dan visi sekolah dicapai.

Indikator Kejayaan Murid adalah: keputusan yang boleh diukur berfokuskan murid
yang sekolah ada keupayaan, berhasrat atau perlu mempengaruhi dan baginya ia
sanggup atau dikehendaki dipertanggungjawabkan.

Indikator Kejayaan
Yang Diukur Oleh
Berfokuskan Murid

abdulrazakal@iab.edu.my 18
Indikator Kejayaan
Yang Diukur Oleh
Berfokuskan Murid

Indikator Kejayaan
Tidak Berfokuskan Yang Diukur Oleh
Murid

abdulrazakal@iab.edu.my 19
Laluan 6
MATLAMAT DAN OBJEKTIF

Kejayaan misi dan visi dilihat kepada pencapaian matlamat. Matlamat merupakan
kejayaan yang ingin dicapai masih bersifat umum. Ianya diukur berdasarkan
pencapaian objektif.

Objektif merupakan ukuran kejayaan sesuatu matlamat. Ianya sesuatu yang boleh
diukur. Memiliki ciri-ciri SMART.

SMART
S = Specific / Spesifik;
M = Measurable / Boleh Di Ukur;
A = Attainable / Boleh Di Capai;
R = Reasonable / Wajar-Munasabah;
T = Timeline / Ada Tempoh Masa)
Petunjuk Prestasi Utama (Key Performance Indicator – KPI)
Sasaran

MATLAMAT OBJEKTIF

abdulrazakal@iab.edu.my 20
MATLAMAT OBJEKTIF

Empat (4) Skala Pengukuran

1. Nominal Menamakan sesuatu (contoh,


(Kurang dipercayai, samar- cemerlang, cantik, sejuk, panas)
samar dan mungkin keliru)
2. Ordinal Menentukan sesuatu lebih hebat Matlamat
(Samar-samar dan kabur daripada yang lain (contoh,
tetapi lebih dipercayai pasukan ini lebih hebat daripada
daripada nominal pasukan tersebut)
3. Interval – Sela Berkaitan item sepanjang skala
(Lebih dipercayai, tepat) dengan selang yang sama yang
mempunyai titik sifar secara
rambang (contoh, darjah celsius)
Objektif
4. Ratio – Nisbah Berkaitan item sepanjang skala
(Lebih dipercayai, tepat) pada satu titik sifar diketahui
dengan selang yang sama. (contoh,
berat, jarak)

abdulrazakal@iab.edu.my 21
Laluan 7
MENGENAL PASTI ISU / MASALAH / PERSOALAN POKOK

Analisis Persekitaran (Keperluan)

Analisis persekitaran adalah proses untuk mengenal pasti semua elemen dalaman
dan luaran yang boleh memberi kesan kepada prestasi organisasi dan menilai tahap
kekuatan, kelemahan, peluang dan cabaran / ancaman yang hadir. Penilaian
kekuatan, kelemahan, peluang dan cabaran / ancaman kemudiannya dimasukkan ke
dalam proses membuat keputusan untuk menyelaraskan strategi yang lebih baik
dengan persekitaran organisasi.

Aspek Ketara
Strategi
Objektif
Polisi dan Prosedur
Struktur
Teknologi
Rantaian Arahan
Autoriti Formal

Aspek Tersembunyi
Sikap
Persepsi
Norma Kumpulan
Interaksi Formal
Konflik Interpersonal
Konflik Interkumpulan

Apakah cara dan alat mengumpul data bagi tujuan analisis persekitaran?

abdulrazakal@iab.edu.my 22
Untuk mencari penyelesaian yang sesuai bagi peningkatan pencapaian murid
secara khususnya dan pencapaian sekolah amnya, mereka yang bekerja untuk
menyelesaikan masalah mesti menentukan apa masalah yang mereka cuba untuk
menyelesaikannya, dan sebab sebenar masalah berkenaan.

Mana-mana perangkap yang mudah untuk jatuh ke dalamnya sering untuk


seseorang itu terus melompat kepada penyelesaian sebelum memastikan masalah
sebenarnya. Menggali jauh di bawah gejala masalah akan mendedahkan punca
supaya penyelesaian yang sesuai boleh digunakan untuk meningkatkan pencapaian
murid dan keberkesanan sekolah. Banyak alat yang boleh digunakan untuk tujuan
ini, antara alat-alat berkenaan

 Analisis SWOT

 Percambahan Fikiran (Brainstorming)

 Teknik Kumpulan Nominal

 Diagram Sebab_Akibat

 Matriks Keputusan

 Diagram Kesamaan Dan Saling Berhubungan

 Analisis Force Field

 Matriks ‘Adalah / Bukanlah’

 Pemetaan Minda

 Diagram Pokok

 Perbandingan Berpasang

 Kajian-kajian (Profil Sekolah), laporan dan aduan dll.

abdulrazakal@iab.edu.my 23
ANALISIS KEPERLUAN

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

- Keperluan Sekolah / Guru / Murid / ... untuk Hebat +


Dalaman
(Dalam Konteks Sekolah)

1. Apakah yang perlu untuk hebat?

2. Sekarang ini, adakah ia penggerak

atau penghalang?

3. Berapakah skalanya?

4. Manakah yang perlu dahulu dihapuskan

atau ditingkatkan?

Luaran Dalaman
(Luar Konteks Sekolah)

Jumlah

ara
abdulrazakal@iab.edu.my 24
ANALISIS KEPERLUAN

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

- Keperluan Sekolah / Guru / Murid / ... untuk Hebat +


Dalaman
(Dalam Konteks Sekolah)

Luaran Dalaman
(Luar Konteks Sekolah)

Jumlah

ara
abdulrazakal@iab.edu.my 25
Laluan 8
INISIATIF / STRATEGI

Inisiatif atau strategi adalah usaha yang kena buat bagi menyelesaikan masalah
yang wujud. Permasalahan adalah kesulitan yang dirasakan oleh seseorang.
Permasalahan dapat juga diertikan sebagai sesuatu yang menghalangi tercapainya
tujuan[1]. Secara umum, suatu masalah didefinisikan sebagai keadaan atau jurang
antara harapan dan kenyataan. Masalah sebagai jurang antara keperluan
yangdiinginkan dan keperluan yang ada[2].

ISU / MASALAH DLL. INISIATIF / STRATEGI

abdulrazakal@iab.edu.my
26
ISU / MASALAH DLL. INISIATIF / STRATEGI

abdulrazakal@iab.edu.my 27
Laluan 9
PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI (JANGKAMASA PANJANG):
MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, INISIATIF / STRATEGI
Matlamat / Petunjuk Sasaran
Pegawai
Bidang Prestasi
Objektif TOV 2015 2016 2017 Inisiatif / Strategi Bertanggung-
Keberhasilan Utama
[AR] [AR] [AR] jawab
Utama (KRA) (KPI)

28
abdulrazakal@iab.edu.my
Matlamat / Petunjuk Sasaran
Pegawai
Bidang Prestasi
Objektif TOV 2015 2016 2017 Inisiatif / Strategi Bertanggung-
Keberhasilan Utama
[AR] [AR] [AR] jawab
Utama (KRA) (KPI)

29
abdulrazakal@iab.edu.my
Matlamat / Petunjuk Sasaran
Pegawai
Bidang Prestasi
Objektif TOV 2015 2016 2017 Inisiatif / Strategi Bertanggung-
Keberhasilan Utama
[AR] [AR] [AR] jawab
Utama (KRA) (KPI)

TOV: Take Of Value (Nilai Titik Mula)


AR: Actual Results (Keputusan Sebenar)

30
abdulrazakal@iab.edu.my
PERANCANGAN JANGKA MASA PENDEK
(PELAN TAKTIKAL, PELAN OPERASI)

abdulrazakal@iab.edu.my
31
Laluan 10
PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI (JANGKAMASA PENDEK):
MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN TAHUNAN, INISIATIF / STRATEGI
Matlamat / Petunjuk Sasaran 2015
Pegawai
Bidang Prestasi
Objektif TOV OTI1 OTI2 ETR Inisiatif / Strategi Bertanggung-
Keberhasilan Utama
[AR] [AR] [AR] jawab
Utama (KRA) (KPI)

32
abdulrazakal@iab.edu.my
Matlamat / Petunjuk Sasaran 2015
Pegawai
Bidang Prestasi
Objektif TOV OTI1 OTI2 ETR Inisiatif / Strategi Bertanggung-
Keberhasilan Utama
[AR] [AR] [AR] jawab
Utama (KRA) (KPI)

TOV: Take Of Value (Nilai Titik Mula) AR: Actual Results (Keputusan Sebenar)
ETR: Expected Targeted Result (Keputusan Sasaran Dianggarkan)
OTI: Operational Targeted Increment (Kenaikan Sasaran Operasi)

33
abdulrazakal@iab.edu.my
Laluan 11
11a PEMILIHAN INISIATIF / STRATEGI / AKTIVITI
MENGGUNAKAN GRID IMPAK-BOLEH BUAT

CATATAN
Tinggi Boleh Buat
mengambil kira (a)
tahap kesukaran
proses kerja;
4 (b) Kompetensi staf
yang
bertanggungjawab;
(c)Sumber kewangan
dan kos pembiayaan
terlibat;
(d) Kemudahan
3 infrastruktur dan
peralatan /
kelengkapan;
(e)Andaian keupayaan
mengatasi halangan;
(f) Andaian hasil yang
dijangkakan/impak
Impak 2 untuk mencapai
objektif, matlamat/isu,
misi dan visi;
(g) Akur kepatuhan
dengan mandat /
arahan;
(h) Rekod
1 keberkesanan yang
lepas;
(j) Kesesuaian dengan
persekitaran terkini

Tinggi
0 1 2 3 4
Boleh Buat 34
abdulrazakal@iab.edu.my
SENARAI INISIATIF / STRATEGI / AKTIVITI MENGIKUT KEUTAMAAN

35
abdulrazakal@iab.edu.my
11 b PEMILIHAN INISIATIF / STRATEGI / AKTIVITI BERDASARKAN PEMBERATAN
Menggunakan skala likert 1 - Amat Rendah - 5*
2 - Rendah - 4
3 - Sederhana - 3
4 - Tinggi - 2
5 - Amat tinggi - 1

Bil Kriteria Pemilihan 1 2 3 4 5


1 Tahap kesukaran proses kerja*
2 Kompetensi staf yang bertanggungjawab
3 Sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat*
4 Kemudahan infrastruktur dan peralatan / kelengkapan
(tahap keperluan)*
5 Andaian keupayaan mengatasi halangan
6 Andaian hasil yang dijangkakan/impak untuk mencapai
objektif, matlamat / isu, misi dan visi
7 Akur kepatuhan dengan mandat/arahan
8 Rekod keberkesanan yang lepas
9 Kesesuaian dengan persekitaran terkini
Jumlah Skor
Keputusan

Ulasan

Inisiatif / Strategi / Aktiviti mana didahulu?

36
abdulrazakal@iab.edu.my
SENARAI INISIATIF / STRATEGI / AKTIVITI MENGIKUT KEUTAMAAN

37
abdulrazakal@iab.edu.my
11c PENJANAAN INISIATIF / STRATEGI / AKTIVITI MENGGUNAKAN MATRIKS
TOWS
KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)
S1 W1
Dalaman S2 W2
S3 W3
S4 W4
S5 W5
Luaran S6 W6
S7 W7
S8 W8
PELUANG (O)
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
CABARAN / ANCAMAN (C/T)
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

38
abdulrazakal@iab.edu.my
Laluan 12
PROGRAM / AKTIVITI

INISIATIF / STRATEGI PROGRAM / AKTIVITI

39
abdulrazakal@iab.edu.my
INISIATIF / STRATEGI PROGRAM / AKTIVITI

40
abdulrazakal@iab.edu.my
Laluan 13
PELAN TAKTIKAL

INISIATIF / STRATEGI

Program, Aktiviti, Projek Tanggung Tempoh/ Kos/ Pelan


Bil Output / Outcome KPI Sasaran
dan Tindakan jawab Hari Sumber Kontingensi

41
abdulrazakal@iab.edu.my
Laluan 14
PELAN OPERASI

Matlamat Strategik :

Iniasiatif / Strategi :

Nama Program / Projek :

Objektif Program / Projek :

Tanggungjawab :

Tempoh / Hari :

Tempat :

Sasaran :

Kos / Anggaran Perbelanjaan :

Sumber :

Jawatankuasa :

Ringkasan Program :

42
abdulrazakal@iab.edu.my
Status/Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab KPI Sasaran
Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa:

- Bentang kertas kerja


- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas

2 Taklimat kepada yang terlibat

3 Mempromosikan program

- surat pemberitahuan
- surat jemputan

4 Penyediaan bahan

5 Penyediaan tempat dan peralatan

6 Pelaksanaan Program

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem

43
abdulrazakal@iab.edu.my
TERIMA KASIH.
Pensyarah Kanan
Jabatan Mentoring & Coaching
Institut Aminuddin Baki
Bandar Enstek

NPQH (IAB); Diploma Pertanian (UPM); Diploma Pendidikan (UTM),


Bacelor Sains Pertanian (UPM); Sarjana Kepengetuaan (UM)

Certificate in Coaching Practice Programme (UMCCeD); Kursus


Leadership Coaching & Mentoring (IAB); Certificate Programme on
Coaching & Mentoring (The University of Waikato); Coaching &
Mentoring – Awareness (Shaker Sdn Bhd))

Pengalaman Mengajar & Mentadbir Bidang Latihan di


1990 Mula mengajar, SMK Kuala Krau IAB
1992 – 1999 PK Kokurikulum SMK Kuala Krau
PK HEM, SMK Kuala Krau Coaching &
GKMP T & V, SMK Kuala Krau Mentoring
1999 – 2000 Cuti Belajar
2001 PK Petang, SMK Mentakab Perancangan
2002 – 2009 Memangku Pengetua & Care Taker, SBPI Temerloh Strategik
PK, SBPI Temerloh
2009 PK, SMK Datuk Bahaman 019 – 947 4045
2010 – 2014 Ketua Jabatan, Jabatan Mentoring & Coaching, IAB abdulrazakal@iab.
2009 – Sekarang Pensyarah Kanan, IAB edu.my

abdulrazakal@iab.edu.my
BAHAN BENGKEL
(FASILITATOR)
MODUL ___ JAM

Pelan
Pembangunan
Organisasi

Modul Latihan
PEMBANGUNAN
DASAR DAN
HALA TUJU SEKOLAH
14 Laluan
Lembaran Kerja Latihan

Disusun oleh
Abdul Razak bin Alias
Institut Aminuddin Baki, Bandar Enstek
abdulrazakal@iab.edu.my [019 – 947 4045]

abdulrazakal@iab.edu.my
MISI

“Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti


Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi
Memenuhi Aspirasi Negara”

VISI

“Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara


Sejahtera”

abdulrazakal@iab.edu.my
PERANCANGAN JANGKA MASA PANJANG
(PERANCANGAN STRATEGIK)

abdulrazakal@iab.edu.my 1
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025

Sebelas Anjakan Untuk Transformasi Sistem

1  Menanda aras pembelajaran bahasa, Matematik dan Sains dengan


Menyediakan standard antarabangsa. Melancarkan Kurikulum Standard Sekolah
Kesamarataan Akses Menengah (KSSM) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)
Kepada Pendidikan yang disemak semula pada 2017
Berkualiti Bertaraf  Merombak peperiksaan kebangsaan dan pentaksiran berasaskan
Antarabangsa sekolah (PBS) untuk meningkatkan secara berperingkat peratusan
soalan yang mentaksir kemahiran berfikir aras tinggi pada 2016.
 Meningkatkan kualiti pendidikan Sains, Teknologi, Kejuruteraan, dan
Matematik
 Memperluas akses dan meningkatkan kualiti laluan pendidikan,
bermula dengan pendidikan vokasional
 Meningkatkan kualiti prasekolah dan menggalakkan enrolmen sejagat
menjelang 2020
 Meningkatkan pelaburan dalam sumber fizikal dan sumber pengajaran
untuk murid berkeperluan khusus
 Melanjutkan pendidikan wajib daripada 6 tahun kepada 11 tahun
bermula pada umur 6 tahun
2  Melaksanakan KSSR Bahasa Malaysia untuk Sekolah Jenis
Memastikan Setiap Kebangsaan dengan sokongan pemulihan yang intensif bagi murid
Murid Menguasai yang memerlukan
Kemahiran Dalam  Memperluas program LINUS supaya meliputi literasi bahasa Inggeris
Bahasa Malaysia Dan  Meningkatkan kemahiran guru bahasa Inggeris
Bahasa Inggeris Dan  Menjadikan mata pelajaran Bahasa Inggeris kertas wajib lulus
Digalakkan Mempelajari peringkat SPM dan memperluaskan peluang bagi pendedahan
Bahasa Tambahan terhadap bahasa Inggeris
 Menggalakkan setiap murid mempelajari bahasa tambahan menjelang
2025
3  Mengukuhkan Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Moral dengan
Melahirkan Rakyat Yang lebih tumpuan kepada perpaduan dan memupuk persefahaman yang
Menghayati Nilai erat antara murid
 Membangunkan murid secara holistik dengan mengukuhkan
keperluan penyertaan murid dalam 1Sukan, 1Kelab, dan 1Badan
Beruniform
 Mengukuhkan dan memperluaskan RIMUP mulai 2016 untuk
memudah cara interaksi antara jenis sekolah
4  Mengetatkan syarat kemasukan guru mulai 2013 supaya terdiri
Mentransformasi daripada kalangan graduan 30% teratas
Profesion Keguruan  Merombak IPG setanding dengan standard bertaraf dunia menjelang
Menjadi Profesion 2020
Pilihan  Meningkatkan kualiti program Pembangunan Profesional Berterusan
(CPD) mulai 2013
 Memastikan guru memberi tumpuan kepada fungsi teras pengajaran
mulai 2013
 Melaksanakan laluan kerjaya guru berasaskan kompetensi dan
prestasi menjelang 2016
 Memperluas laluan guru untuk peranan kepimpinan, pakar
pengajaran, dan pakar bidang khusus menjelang 2016
 Membudayakan kecemerlangan berasaskan teladan rakan setugas
dan proses pensijilan mulai 2025

2
abdulrazakal@iab.edu.my
5  Memperkukuh kriteria pemilihan dan proses perancangan
Memastikan Kepimpinan penggantian bagi pengetua/guru besar mulai 2013
Berprestasi Tinggi  Melaksanakan Pakej Kerjaya Pengetua/ Guru Besar yang baharu
Ditempatkan Di Setiap secara berperingkat, dengan lebih sokongan dan
Sekolah kebertanggungjawaban yang tinggi bagi meningkatkan keberhasilan
murid
6  Mempercepat penambahbaikan prestasi sekolah melalui program
Mengupaya JPN, PPD yang sistematik dan dipimpin oleh PPD di semua negeri menjelang
Dan Sekolah Untuk 2014
Menyediakan  Memberi lebih kuasa melalui pengurusan berasaskan sekolah dan
Penyelesaian Khusus autonomi kepada sekolah yang memenuhi kriteria prestasi minimum
Berasaskan Keperluan  Memastikan 100% sekolah memenuhi keperluan infrastruktur asas
menjelang 2015, bermula dengan Sabah dan Sarawak
 Memastikan semua sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan menerima
sokongan kewangan yang saksama
7  Menyediakan akses Internet dan persekitaran pembelajaran maya
Memanfaatkan ICT Bagi melalui 1BestariNet bagi kesemua 10,000 sekolah
Meningkatkan Kualiti  Menambahkan kandungan dalam talian untuk perkongsian amalan
Pembelajaran Di terbaik bermula dengan perpustakaan video guru terbaik
Malaysia menyampaikan pengajaran dalam Sains, Matematik, Bahasa
Malaysia, dan Bahasa Inggeris
 Memaksimumkan penggunaan ICT bagi pembelajaran jarak jauh dan
pembelajaran kadar kendiri untuk memperluas akses kepada
pengajaran berkualiti tinggi tanpa mengira lokasi atau tahap
kemahiran murid
8  Mengupaya JPN dan PPD dengan memberi lebih hak membuat
Mentransformasi keputusan tentang bajet dan personel mulai 2013, serta meningkatkan
Kebolehan Dan kebertanggungjawaban bagi menambah baik keberhasilan murid
Keupayaan  Sekurang-kurangnya 2,500 personel daripada Kementerian dan JPN
Penyampaian ditempatkan di PPD untuk memberi lebih sokongan kepada sekolah
Kementerian menjelang 2014
 Memperkukuh kebolehupayaan kepimpinan bagi 150-200 jawatan
kepimpinan utama mulai 2013
 Merangka fungsi dan struktur baharu Kementerian menjelang 2013,
dan pelaksanaan mulai 2016
9  Melengkapkan setiap ibu bapa bagi membantu pembelajaran anak
Bekerjasama Dengan Ibu mereka melalui sarana pelibatan ibu bapa dan akses dalam talian
Bapa, Komuniti, Dan kepada kemajuan anak di sekolah
Sektor Swasta Secara  Mendapatkan maklum balas daripada setiap PIBG mengenai
Meluas pelaksanaan kurikulum setempat dan kualiti guru mulai 2016
 Menambah bilangan model Sekolah Amanah kepada 500 menjelang
2025 dengan melibatkan kumpulan alumni dan NGO yang berpotensi
sebagai penaja
10  Mengaitkan setiap program kepada keberhasilan murid yang jelas dan
Memaksimumkan merasional program berimpak rendah pada setiap tahun
Keberhasilan Murid Bagi  Memanfaatkan peluang kecekapan, dengan mengagihkan peruntukan
Setiap Ringgit kepada bidang paling penting seperti peningkatan kemahiran dan
latihan guru

11  Menerbitkan laporan tahunan awam tentang kemajuan sasaran dan


Meningkatkan Ketelusan inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia mulai 2013
Untuk  Melaksanakan semakan komprehensif pada 2015, 2020 dan 2025
Kebertanggungjawaban
Awam Secara Langsung
3
abdulrazakal@iab.edu.my
ASPIRASI SISTEM

Akses 100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah


hingga menengah atas menjelang tahun 2020

Setiap kanak-kanak warganegara Malaysia berhak mendapat kesamarataan peluang


pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing.
Kementerian berhasrat memastikan kadar akses sejagat dalam kalangan kanak-kanak
dari peringkat prasekolah hingga ke peringkat menengah atas (Tingkatan 5)menjelang
2020.
Kualiti Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa
seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun

Semua kanak-kanak akan berpeluang mendapat pendidikan cemerlang berdasarkan


keunikan sistem pendidikan di Malaysia, dan setanding dengan sistem pendidikan
antarabangsa. Aspirasi sistem pendidikan negara adalah untuk meletakkan Malaysia
dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa mengikut
pengukuran TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun yang akan datang (TIMSS dan
PISA menguji Bacaan, Matematik dan Sains sahaja). Pentaksiran tambahan yang
menangani dimensi kualiti lain yang relevan dengan konteks Malaysia boleh
dimasukkan apabila dimensi itu dibangunkan dan diterima di peringkat antarabangsa.
Ekuiti 50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar bandar, sosioekonomi,
gender) menjelang tahun 2020

Sistem pendidikan berprestasi tinggi menyediakan pendidikan yang terbaik kepada


setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi, gender atau latar belakang
sosioekonomi. Kementerian berhasrat untuk merapatkan lagi jurang pencapaian
antara murid bandar dengan luar bandar, tahap sosioekonomi dan pencapaian antara
gender sehingga 50% menjelang 2020.
Perpaduan Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada
kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian

Murid yang berusia antara 7 hingga 17 tahun menghabiskan lebih satu perempat
daripada masa mereka di sekolah. Melalui interaksi bersama murid lain daripada
pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik, murid belajar memahami,
menerima dan menghayati perbezaan. Keadaan ini mewujudkan suatu perkongsian
pengalaman dan aspirasi bagi membina masa hadapan Malaysia. Kementerian
berhasrat menjana suatu sistem pendidikan yang memberi peluang kepada murid
berkongsi pengalaman dan aspirasi demi membentuk dan memperkukuhkan lagi asas
perpaduan rakyat Malaysia.
Kecekapan Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia
ada

Sistem pendidikan Malaysia telah menerima peruntukan yang tinggi, namun


peningkatan keberhasilan murid masih tidak sepadan dengan sumber yang telah
disalurkan ke dalam sistem. Walaupun Kerajaan akan terus mengekalkan tahap
pelaburan semasa, Kementerian berhasrat untuk memaksimumkan keberhasilan
murid mengikut tahap peruntukan semasa.

4
abdulrazakal@iab.edu.my
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Di peringkat paling asas, setiap kanak-kanak perlu menguasai sepenuhnya kemahiran
literasi dan numerasi. Selain itu, penting bagi setiap murid menguasai mata pelajaran
teras seperti Matematik dan Sains. Murid juga perlu didedahkan kepada pengetahuan
am yangmenyeluruh tentang Malaysia, Asia, dan dunia dari aspek sejarah, manusia,
dan geografi. Murid juga digalakkan mengembangkan pengetahuan dan kemahiran
dalam bidang lain seperti seni, muzik, dan sukan.
Kemahiran Setiap murid akan belajar cara memperoleh ilmu pengetahuan sepanjang kehidupan
Berfikir mereka (menerapkan perasaan ingin tahu dan mengamalkan pembelajaran sepanjang
hayat) untuk membolehkan mereka menghubungkan pelbagai disiplin ilmu dan
mencipta ilmu yang baharu. Setiap murid perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif
termasuk penaakulan dan pemikiran kritis, kreatif, serta inovatif. Bidang ini kurang
diberi perhatian, menyebabkan murid kurang berupaya untuk mengaplikasi ilmu
pengetahuan dan berfikir secara kritis di luar konteks akademik.
Kemahiran Dalam dunia yang semakin saling berhubung kait, kebolehan untuk memimpin dan
Memimpin bekerja dengan orang lain secara berkesan adalah amat penting. Sistem pendidikan
negara akan membantu setiap murid mencapai potensi sepenuhnya dengan
mewujudkan peluang yang formal dan tidak formal untuk bekerja dalam pasukan dan
mengamalkan ciri kepimpinan. Dalam konteks sistem pendidikan, kepimpinan
merangkumi empat dimensi, iaitu keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi,
dan kemahiran berkomunikasi dengan berkesan.
Kemahiran Setiap kanak-kanak akan menguasai bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan
Dwibahasa dan bahasa perpaduan serta bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi
antarabangsa sekurang-kurangnya pada tahap minima. Dengan tahap penguasaan
bahasa ini selepas menamatkan persekolahan, murid sepatutnya berupaya
menggunakan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dalam persekitaran kerja. Di
samping itu, Kementerian akan menggalakkan semua murid mempelajari bahasa lain
sebagai bahasa tambahan.
Etika dan Sistem pendidikan akan memupuk etika dan kerohanian dalam diri setiap murid bagi
Kerohanian mendepani cabaran yang akan ditempuhi dalam kehidupan dewasa, agar mereka
boleh menyelesaikan konflik secara harmoni, bijak membuat pertimbangan, berpegang
kepada prinsip ketika berada dalam situasi yang kritikal, serta berani melakukan
sesuatu yang betul. Sistem pendidikan juga berhasrat untuk membentuk individu
penyayang yang dapat menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan negara.
Identiti Identiti nasional yang kukuh melalui penghayatan prinsip Rukun Negara, diperlukan
Nasional untuk kejayaan dan masa depan Malaysia. Setiap murid akan berbangga dikenali
sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira etnik, agama atau status sosio ekonomi.
Semangat patriotik perlu dipupuk dalam diri setiap murid dengan cara memahami
sejarah negara, dan berkongsi aspirasi yang sama untuk masa depan negara. Demi
mewujudkan identiti nasional yang sebenar, semangat keterangkuman yang teguh
amat diperlukan. Identiti nasional akan dapat dicapai bukan hanya belajar memahami
dan menerima kepelbagaian, tetapi juga menghayati kepelbagaian.

5
abdulrazakal@iab.edu.my
Laluan 1
PEMIKIRAN STRATEGIK: TEMPLAT ABC UNIVERSAL
Sumber: Haines Centre for Strategic Management

“Menjelaskan dan Mempermudahkan Pemikiran Anda” – Tentang Projek Anda

__________________________________________________________
(Nama Organisasi – Isu – Masalah – Projek – Usaha Perubahan (dll.)
IMBASAN PERSEKITARAN LUARAN
MASA DEPAN E
Apakah yang akan berubah di masa depan
kita? Persekitaran luaran yang akan
__________________ memberi kesan kepada kita
C TARIKH MASA KINI KENDALIAN SISTEM / PROSES D ____________________
INPUT Bagaimanakah kita sampai ke sana (merapatkan jurang dari C ke A \? TARIKH MASA DEPAN A
Di manakah kita
sekarang? OUTPUT/ OUTCOMES

TINDAKAN
PENILAIAN SEMASA STRATEGI UTAMA KEUTAMAAN HASIL YANG DIINGINI
(dan bajet)

S W
Di manakah kita
mahu menjadi?

GELUNG MAKLUM BALAS B


O C
Ukuran Kejayaan Utama / Matlamat
Bagaimanakah kita akan tahu apabila
kita sampai ke sana?

abdulrazakal@iab.edu.my 6
PERANCANGAN STRATEGIK

Membina Pelan Pembangunan Organisasi memerlukan Perancangan Strategik.


Perancangan strategik adalah “usaha yang berhati-hati dan berdisiplin bagi
menghasilkan keputusan serta tindakan asas yang membentuk dan memandu
organisasi, apa yang dilakukannya dan mengapa ia melakukannya” (Bryson, 2011).
Perancangan strategik adalah pendekatan yang berurusan dengan cabaran yang
dihadapi organisasi. Cabaran ini memerlukan pemimpin berhati-hati dan berdisiplin jika
ia ingin diurus secara efektif.

Semua organisasi adalah dalam keadaan perubahan yang berterusan dan berubah-
ubah – walaupun mereka merasakan ianya stabil adalah secara tipikal berubah dalam
berbagai cara. Orang akan datang dan pergi, mandat bertukar, bajet berubah,
keperluan dan harapan pemegang taruh adalah juga berubah dan sebagainya.
Organisasi yang diurus secara strategik mendefinisikan di mana mereka mahu menjadi
dan mengurus perubahan secara efektif menerusi agenda tindakan bagi mencapai
masa depan berkenaan.

• Perancangan strategik adalah cara berfikir, bertindak dan belajar.


• Ia sering kali mengambil pandangan yang komprehensif dengan memberi
fokus terhadap gambaran yang besar atau “big picture”, ia juga membawa
tindakan yang spesifik, disasarkan dalam masa kini dan memberi kesan
jangka masa panjang.
• Ianya berkaitan dengan berwawasan dan sering kali proaktif berbanding
reaktif bagi menangani isu keperluan untuk berubah.
• Ianya fleksibel dan praktikal.
• Ianya panduan membuat keputusan dan pengagihan peruntukan;
perancangan strategik adalah panduan membuat bajet.

7
abdulrazakal@iab.edu.my
Perancangan strategik bukanlah satu perkara tersendiri tetapi sebagai pilihan set
konsep, prosedur, metodologi dan alat yang boleh membantu organisasi bukan
berasaskan keuntungan dan awam menjadi lebih berjaya dalam mendefinisi dan
mencapai misi dan visi mereka dan dalam mencipta nilai yang signifikan dan bertahan.

Menerusi perancangan strategik, organisasi boleh

• Membincang dan mendokumen tentang persekitaran di mana mereka


berada dan beroperasi dan meneroka faktor dan trend yang
mempengaruhi cara mereka melakukan urusan dan melakukan peranan
meraka.
• Memperjelas dan merangka isu atau cabaran yang dihadapi organisasi.
• Memperjelas misi, matlamat dan nilai organisasi dan menyatakan dengan
jelas visi, di mana organisasi mahu berada.
• Membangun strategi bagi melaksanakan mandat, memenuhi misi,
merealisasi visi, mencapai matlamat dan mencipta nilai dengan mengenal
pasti dan melaksanakan semula mandat, misi, nilai, matlamat, peringkat
hasil dan perkhidmatan, klien, pengguna atau pembayar, kos, kewangan,
struktur, proses dan pengurusan.

Untuk lebih efektif, perancangan strategik mesti berorientasikan tindakan dan


keputusan dan mesti dihubungkan kepada perancangan operasi. Ia mesti juga
dihubungkan kepada pelbagai jenis fungsi perancangan - teknologi maklumat, sumber
manusia, kewangan, pelan urusan dan sebagainya. Perancangan untuk semua jenis
mesti dilakukan dengan implementasi perkara yang ada dalam fikiran, dan
implementasi proses sendiri mesti diuruskan secara efektif; sebaliknya, harapan dan
impian lebih sedikit daripada fantasi.

8
abdulrazakal@iab.edu.my
RANGKA KERJA MEMBINA PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI

Misi Visi Nilai

PELAN JANGKA MASA PANJANG PELAN JANGKA MASA PENDEK


(3 – 5 TAHUN) (1 TAHUN)

Matlamat / Bidang
Pelan
Keberhasilan Utama Objektif 1 … Strategi 1
(KRA) 1 Operasi 1

Matlamat / Bidang Pelan


Keberhasilan Utama Objektif 2 … Strategi 2 Taktikal Pelan
(KRA) 2 Operasi 2
Operasi 1
Matlamat / Bidang Operasi 2
Keberhasilan Utama Objektif 3 … Strategi 3 dan … Operasi 3 Pelan
(KRA) 3 Operasi 4 Operasi 3

Pelan
Operasi 4

9
abdulrazakal@iab.edu.my
Laluan 2
MISI
Mengapakah sekolah wujud?

Perkhidmatan, Produk & Pelanggan Hasil Akhir, Outcome,


Maklumat Akibat

1 Menggambarkan apakah 2 Menggambarkan kepada 3 Menggambarkan hasil


yang organisasi lakukan siapakah perkhidmatan akhir yang diingini.
sekarang (apakah tersebut diberikan. Ianya Apakah keperluan
perkhidmatan yang menjawab soalan siapakah pelanggan yang dapat
ditawarkan?) DAN pelanggan utama organisasi penuhi?
bagaimanakah cara organisasi?
melakukannya

Perkhidmatan, Produk & Pelanggan Hasil Akhir, Outcome,


Maklumat Akibat

Melestarikan Sistem Individu – Murid Untuk Membangunkan


Pendidikan Yang Berkualiti Potensi Individu Bagi
Memenuhi Aspirasi
Negara

"Misi kami adalah untuk menyediakan ... (pelanggan) dengan ...


(perkhidmatan dan produk) dalam rangka mencapai ... (mengapa kita
wujud / ciri-ciri keunikan, nilai atau prinsip pegangan utama sekolah
dalam memenuhi tujuan kewujudannya).”

abdulrazakal@iab.edu.my 10
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk
Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Huraian

[Kata kunci dalam Misi]

Membangun Usaha atau kegiatan membangun (memajukan atau


mengembangkan) murid

Potensi Kemampuan murid untuk mencapai, menghasilkan, atau


melakukan sesuatu; keupayaan

Individu Murid

Melestarikan Membiarkan atau memelihara sesuatu supaya kekal

Sistem Keteraturan, teratur

Pendidikan Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu


mendidik, pengetahuan mendidik

Berkualiti Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya

Memenuhi Mencapai sesuatu yang diperlukan

Aspirasi Keinginan yg kuat (utk mencapai, meng-adakan, dll


sesuatu), cita-cita

Aspirasi Negara Merujuk kepada Aspirasi Negara dalam Pendidikan

SMKST berusaha atau giat membangun (memajukan atau mengembangkan)


kemampuan setiap murid untuk mereka mempunyai pengetahuan, kemahiran
berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian dan
identiti nasional. Kemampuan ini akan dibangunkan oleh SMKST dengan
pengekalan keteraturan Ilmu didik yang baik kualitinya; tinggi nilainya.

abdulrazakal@iab.edu.my 11
Laluan 3
VISI

Visi mengandungi pernyataan tertinggi yang hendak dicapai oleh sesebuah


organisasi dan lazimnya mengandungi maklumat mengenai cita-cita organisasi.

Pernyataan visi adalah gambaran keunggulan prestasi organisasi yang dikongsi


bersama.

Ia adalah panduan gambaran kejayaan dan menjawab soalan:

 "Apakah yang ingin kita ciptakan?"

 "Bagaimanakah kita ingin dikenali?"

Proses pembinaan visi;

 Berfikir mengenai masa hadapan yang ingin dicapai dalam masa 3 -5 tahun.

 Membentuk halatuju yang jelas berdasarkan aktiviti organisasi.

 Memberi inspirasi kepada anggota organisasi.

 Memutuskan Siapa Kita, Apa Kita Buat, dan Ke Mana Hendak Kita Tuju.

abdulrazakal@iab.edu.my 12
Apakah yang sekolah ingin capai?

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Huraian

[Kata kunci dalam Visi]

Pendidikan Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik,
pengetahuan mendidik

Berkualiti Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya

Insan Manusia (murid)

Terdidik Mendapat latihan (asuhan, pengajaran dll) yang


sempurna; terlatih

Negara Malaysia

Sejahtera Bebas daripada segala macam kesusahan dll; aman sentosa


dan makmur; selamat

SMKST adalah institusi yang cemerlang dalam memberi ilmu pengetahuan yang
baik kualitinya; tinggi nilainya yang akan menghasilkan atau mengeluarkan
kumpulan murid yang mendapat asuhan, pengajaran yang sempurna ke arah
membina negara Malaysia yang aman sentosa dan makmur.

abdulrazakal@iab.edu.my 13
Laluan 4
NILAI SEKOLAH

Nilai merupakan

 Faktor kemanusiaan yang akan mendorong pekerjaan.

 Set panduan, prinsip, kepercayaan, atau pernyataan yang akan menyokong


mematuhi janji dan sebagai panduan mencapai visi.

Kolaboratif

Hormat Kepelbagaian

NILAI

Integriti Kecemerlangan

Inovasi

abdulrazakal@iab.edu.my 14
Huraian berkaitan nilai:

Semua warga sekolah mengamalkan pendekatan yang


melibatkan kerjasama dan interaksi dua atau lebih individu
Kolaboratif
dalam merancang, melaksana dan menyelesaikan sebarang
masalah secara berkesan.

Semua warga sekolah akan menggunakan berbagai-bagai


Kepelbagaian pendekatan dalam amalan pengajaran, pembelajaran dan
pengurusan.

Semua warga akan memastikan setiap perkara yang


Kecemerlangan
dilakukan adalah elok / indah / gemilang.

Semua warga sekolah akan menghasilkan dan


Inovasi menggunakan sesuatu yang baru dalam pendekatan
pengajaran, pembelajaran dan pengurusan .

Semua warga sekolak mengamalkan sifat untuk beralah


Hormat
atau menerima kehendak atau pendapat orang lain

abdulrazakal@iab.edu.my 15
PIAGAM PELANGGAN

Komitmen bertulis, dipamerkan, jaminan penyampaian perkhidmatan mengikut


standard dan memberitahu hak-hak pelanggan.

Komitmen - 1. sikap (pendirian atau perbuatan) memberikan sepenuh tenaga


dan perhatian dsb atau menunjukkan sokongan dan azam yg sepenuhnya
kpd sesuatu, iltizam: semuanya dihasilkan oleh barisan pekerja yg
bersemangat tinggi, bermotivasi, dan mempunyai ~ yg tinggi terhadap kerja;
Malaysia mengulangi ~nya terhadap projek ini; 2. perjanjian (persetujuan,
kata putus, dsb) utk melakukan sesuatu yg menjadikan sesuatu pihak itu
terikat utk melaksanakannya: buat sementara ini ~ sudah dibuat utk
mengekalkan askar-askarnya di sana.

Ikrar - Ar 1. lafaz janji, pengakuan dsb; 2. janji yg sungguh-sungguh,


biasanya disertai dgn sumpah, pengakuan: kami membuat ~ akan tetap setia
antara satu sama lain; membaca ~; 3. ark piagam: ~ Pertubuhan Bangsa-
Bangsa Bersatu; berikrar berjanji dgn sungguh-sungguh hati secara lisan:
orang kampung itu telah ~ akan bersatu padu utk menentang musuh;
mengikrarkan 1. melafazkan janji, pengakuan dsb: berjuta-juta rakyat negeri
ini ~ kesediaan mereka utk membela ibu pertiwi; 2. mengakui, menetapkan
sah, membenarkan: ~ syarat-syarat perjanjian itu; 3. menetapkan niat;
pengikraran perbuatan mengikrarkan; pengikrar orang (kumpulan orang dsb)
yg berikrar atau mengikrarkan sesuatu.

(Dewan Bahasa dan Pustaka, 2008 – 2013)

abdulrazakal@iab.edu.my 16
Ditulis berdasarkan kaca mata pelanggan. Ditetapkan standard – satu ukuran
kejayaan kuantitatif.

Fokus – Pelanggan, standard dan sikap

Ciri-ciri – Jelas, senang disebarkan, praktikal, khusus, mempunyai


kebolehpercayaan, dan boleh ditambah baik.

[SMKST] komited dan berjanji akan memberikan perkhidmatan yang baik kepada
semua pelanggan kami

KEPADA MURID

1. Pengajaran dan pembelajaran akan bermula dalam tempoh 5 minit waktu


jadual bermula.
2. Latihan akan disemak dan dikembalikan dan tempoh 2 hari selepas latihan
diserahkan.

KEPADA GURU DAN KAKITANGAN

3. Buku Rekod Mengajar yang disahkan akan dikembalikan dalam tempoh 1 hari
selepas diserahkan.
4. Bahan dan peralatan yang telah diluluskan pembelian akan serahkan kepada
pemohon dalam tempoh 1 minggu selepas pesanan diterima.

KEPADA WARIS

5. Setiap aduan akan diberi maklumbalas dalam tempoh 1 minggu aduan


diterima.
6. Laporan ujian, pentaksiran dan peperiksaan akan diserahkan dalam tempoh 2
minggu selepas dilaksanakan.

KEPADA PEMEGANG TARUH

7.

abdulrazakal@iab.edu.my 17
Laluan 5
INDIKATOR KEJAYAAN SEKOLAH

Indikator kejayaan sekolah boleh dibahagikan kepada dua:

3. Berfokuskan murid

4. Tidak berfokuskan murid

Indikator menyediakan standard untuk sekolah atau murid dilihat dan boleh diukur.
Tanpanya, ianya susah, ataupun mustahil untuk mengukur kejayaan murid atau
keberkesanan sekolah atau cuba menambahbaik pembelajaran. Indikator juga
mengukur sejauh mana misi dan visi sekolah dicapai.

Indikator Kejayaan Murid adalah keputusan yang boleh diukur berfokuskan murid
yang sekolah ada keupayaan, berhasrat atau perlu mempengaruhi dan baginya ia
sanggup atau dikehendaki dipertanggungjawabkan. Manakala indikator tidak
berfokuskan murid tertumpu kepada ukuran kejayaan sekolah yang boleh digunakan
selain daripada pencapaian murid sendiri.

Indikator Kejayaan
Yang Diukur Oleh
Berfokuskan Murid

1. Pencapaian Prestasi Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR)


Akademik
 Peratus murid lulus
 Peratus murid memperolehi 5A
 Gred Purata Sekolah (GPS)

Pentaksiran Pusat (PP) Tahun 6

 Peratus murid memperoleh pencapaian


sekurang-kurangnya D (Tahap Minimum) dalam
semua mata pelajaran
 Peratus murid memperoleh pencapaian A (Tahap
Cemerlang) dalam semua mata pelajaran.

abdulrazakal@iab.edu.my 18
Indikator Kejayaan
Yang Diukur Oleh
Berfokuskan Murid

Pentaksiran Sekolah (PS) Tahun 6

 Peratus murid memperoleh pencapaian sekurang-


kurangnya D (Tahap Minimum) dalam semua mata
pelajaran.
 Peratus murid memperoleh pencapaian A (Tahap
Cemerlang) dalam semua mata pelajaran.

Pentaksiran Pusat (PP) Tingkatan 3

 Peratus murid memperoleh pencapaian sekurang-


kurangnya D (Tahap Minimum) semua mata
pelajaran.
 Peratus murid memperoleh pencapaian A (Tahap
Cemerlang) dalam semua mata pelajaran.

Pentaksiran Sekolah (PS) Tingkatan 3

 Peratus murid memperoleh pencapaian sekurang-


kurangnya D (Tahap Minimum) semua mata
pelajaran.
 Peratus murid memperoleh pencapaian A (Tahap
Cemerlang) dalam semua mata pelajaran.

Sijil Pelajaran Malaysia

 Peratus murid layak mendapat sijil


 Peratus murid memperoleh ‘A’ dalam semua mata
pelajaran
 Gred Purata Sekolah (GPS)

Literasi dan Numerasi

 Peratus murid mencapai standard literasi Bahasa


Melayu
 Peratus murid mencapai standard literasi Bahasa
Inggeris
 Peratus murid mencapai standard numerasi

Kemahiran Dwibahasa

 Peratus menguasai tahap minimum kemahiran


dwibahasa

abdulrazakal@iab.edu.my 19
Indikator Kejayaan
Yang Diukur Oleh
Berfokuskan Murid

2. Pencapaian Prestasi Pencapaian Markah Kokurikulum Murid


Kokurikulum
 Peratus murid mencapai purata nilai gred kumulatif
sekurang-kurang 7.0

Aspek Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum

 Peratus murid memperoleh markah 30 (daripada 50)


dan ke atas dalam penglibatan aktiviti sukan dan
kokurikulum.
 Peratus murid memperoleh markah 24 (daripada 40)
dan ke atas dalam penyertaan aktiviti sukan dan
kokurikulum.
 Peratus murid memperolehi markah 12 (daripada
20) dan ke atas dalam prestasi aktiviti sukan dan
kokurikulum.

Aspek Pentaksiran Aktiviti Ekstra Kurikulum

 Peratus murid memperolehi skor 6 (daripada 10)


dan ke atas dalam aspek perkhidmatan aktiviti
ekstra kurikulum.
 Peratus murid memperolehi skor 6 (daripada 10)
dan ke atas dalam aspek anugerah aktiviti ekstra
kurikulum.
 Peratus murid memperolehi skor 6 (daripada 10)
dan ke atas dalam aspek khidmat masyarakat
aktiviti ekstra kurikulum.
 Peratus murid memperolehi skor 6 dan ke atas
dalam aspek nilam aktiviti ekstra kurikulum.

Indeks Jisim Badan / Body Mass Index (BMI)

 Peratus murid memperoleh Indeks Jisim Badan


(Body Mass Index – BMI) pada tahap normal.

Pencapaian Sukan dan Permainan

 Bilangan penyertaan yang mencapai sekurang-


kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah dalam
tempoh 3 tahun.
 Bilangan penyertaan yang mencapai tempat
pertama di peringkat daerah dalam tempoh 3 tahun.

abdulrazakal@iab.edu.my 20
Indikator Kejayaan
Yang Diukur Oleh
Berfokuskan Murid

Pencapaian KoAkademik

 Bilangan penyertaan yang mencapai sekurang-


kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah dalam
tempoh 3 tahun.
 Bilangan penyertaan yang mencapai tempat
pertama di peringkat daerah dalam tempoh 3 tahun.

Pencapaian Unit Pakaian Seragam

 Bilangan penyertaan yang mencapai sekurang-


kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah dalam
tempoh 3 tahun.
 Bilangan penyertaan yang mencapai tempat
pertama di peringkat daerah dalam tempoh 3 tahun.

3. Pencapaian sahsiah Sikap dan Tingkah Laku Positif Murid


terpuji oleh semua
murid.  Peratus murid Memperlihatkan Sikap dan Perlakuan
Positif (Instrumen Mengukur Berdasarkan SKPM)

 Memperlihatkan Kekemasan Diri.


 Memperlihatkan Keyakinan Diri.
 Memperlihatkan Kemesraan, Kesopanan
Dan Sikap Hormat-Menghormati.
 Mengamalkan Ketepatan Masa Dan
Kesegeraan
 Menjaga Kebersihan Sekolah.
 Menjaga Harta Benda Sekolah Dengan
Tidak Melakukan Vandalisme.

Salah Laku Disiplin

 Peratus murid tidak tercatat melakukan kes ringan


 Peratus murid tidak tercatat melakukan kes sederhana
 Peratus murid tidak tercatat melakukan kes berat

Kehadiran Ke Sekolah

 Peratus murid hadir sekolah melebihi 98.00 peratus


kehadiran setahun.

Penilaian Asas Fardhu Ain (PAFA)

 Peratus murid lulus PAFA

abdulrazakal@iab.edu.my 21
Indikator Kejayaan
Tidak Berfokuskan Yang Diukur Oleh
Murid

4. Pencapaian prestasi Penarafan sekolah berdasarkan SKPM


kepimpinan dan
pengurusan sekolah  Band Sekolah

Pengurusan Kewangan

 Sekolah menerima Laporan Audit Cemerlang

Kepuasan Pelanggan

 Bilangan aduan yang diterima sekolah


 Skor Tahap Kepuasan Pelanggan melebihi 4.00

Penglibatan Ibu Bapa

 Peratus kehadiran ibu bapa ke program sekolah

Hubungan Luar

 Bilangan sekolah luar hadir melaksanakan penanda


arasan

Sarana Sekolah

 Tahap aspek Iklim Sekolah (berdasarkan soal


selidik aspek yang menyokong sistem pembelajaran
dan amalan terbaik).
 Tahap aspek Komunikasi Berkesan (berdasarkan
soal selidik aspek yang menyokong sistem
pembelajaran dan amalan terbaik).
 Tahap aspek Sokongan Terhadap Kejayaan Murid
(berdasarkan soal selidik aspek yang menyokong
sistem pembelajaran dan amalan terbaik).
 Tahap aspek Tanggungjawab Bersama
(berdasarkan soal selidik aspek yang menyokong
sistem pembelajaran dan amalan terbaik).
 Tahap aspek Keputusan Bersama (berdasarkan
soala selidik aspek yang menyokong sostem
pembelajaran dan amalan terbaik).
 Tahap aspek Kerjasama Dengan Komuniti
(berdasarkan soal selidik aspek yang menyokong
sistem pembelajaran dan amalan terbaik).

abdulrazakal@iab.edu.my 22
Indikator Kejayaan
Tidak Berfokuskan Yang Diukur Oleh
Murid

Sarana Ibu Bapa

 Peratus tahap Asas penglibatan ibu bapa dalam


pembelajaran anak-anak (berdasarkan soal selidik
penglibatan ibu bapa dalam sarana ibu bapa.
 Peratus tahap Sedang penglibatan ibu bapa dalam
pembelajaran anak-anak (berdasarkan soal selidik
penglibatan ibu bapa dalam sarana ibu bapa.
 Peratus tahap Cemerlang penglibatan ibu bapa
dalam pembelajaran anak-anak (berdasarkan soal
selidik penglibatan ibu bapa dalam sarana ibu
bapa).

abdulrazakal@iab.edu.my 23
Laluan 6
MATLAMAT DAN OBJEKTIF

Kejayaan misi dan visi dilihat kepada pencapaian matlamat. Matlamat merupakan
kejayaan yang ingin dicapai yang masih bersifat umum. Ianya diukur berdasarkan
pencapaian objektif.

Objektif merupakan ukuran kejayaan sesuatu matlamat. Ianya sesuatu yang boleh
diukur. Memiliki ciri-ciri SMART.

SMART
S = Specific / Spesifik;
M = Measurable / Boleh Di Ukur;
A = Attainable / Boleh Di Capai;
R = Reasonable / Wajar-Munasabah;
T = Timeline / Ada Tempoh Masa)

Objektif merupakan Petunjuk Prestasi Utama (Key Performance Indicator – KPI)


yang perlu dicapai. Terkandung di dalamnya juga adalah sasaran.

MATLAMAT OBJEKTIF

1. Pencapaian prestasi Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR)


akademik yang tinggi oleh
semua murid.  100 peratus murid lulus dalam Ujian Penilaian
Sekolah Rendah pada tahun 2015.
 2.00 peratus murid memperolehi 5A dalam Ujian
Penilaian Sekolah Rendah pada tahun 2015.
 2.50 Gred Purata Sekolah dalam dalam Ujian
Penilaian Sekolah Rendah pada tahun 2015.

Pentaksiran Pusat (PP) Tahun 6

 100 peratus murid memperoleh pencapaian


sekurang-kurangnya D (Tahap Minimum) semua
mata pelajaran dalam Pentaksiran Pusat Tahun 6
pada tahun 2017.
 5.00 peratus murid memperoleh pencapaian A
(Tahap Cemerlang) semua mata pelajaran dalam
Pentaksiran Pusat Tahun 6 pada tahun 2017.

abdulrazakal@iab.edu.my 24
MATLAMAT OBJEKTIF

Pentaksiran Sekolah (PS) Tahun 6

 100 peratus murid memperoleh pencapaian


sekurang-kurangnya D (Tahap Minimum) semua
mata pelajaran dalam Pentaksiran Sekolah Tahun
6 pada tahun 2017.
 5.00 peratus Murid memperoleh pencapaian A
(Tahap Cemerlang) semua mata pelajaran dalam
Pentaksiran Sekolah Tahun 6 pada tahun 2017.

Pentaksiran Pusat (PP) Tingkatan 3

 100 peratus murid memperoleh pencapaian


sekurang-kurangnya D (Tahap Minimum) semua
mata pelajaran dalam Pentaksiran Pusat Tingkatan
3 pada tahun 2017.
 5.00 peratus murid memperoleh pencapaian A
(Tahap Cemerlang) dalam semua mata pelajaran
dalam Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 pada tahun
2017.

Pentaksiran Sekolah (PS) Tingkatan 3

 100 peratus murid memperoleh pencapaian


sekurang-kurangnya D (Tahap Minimum) semua
mata pelajaran dalam Pentaksiran Pusat Tingkatan
3 pada tahun 2017.
 5.00 peratus murid memperoleh pencapaian A
(Tahap Cemerlang) dalam semua mata pelajaran
dalam Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 pada tahun
2017.

Sijil Pelajaran Malaysia

 100 peratus murid layak mendapat sijil dalam


peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia pada tahun
2017.
 2.00 peratus murid memperoleh ‘A’ semua mata
pelajaran dalam peperiksaan Sijil Pelajaran
Malaysia pada tahun 2017.
 4.50 Gred Purata Sekolah dalam peperiksaan Sijil
Pelajaran Malaysia pada tahun 2017.

Literasi dan Numerasi

 100 peratus murid mencapai standard literasi


Bahasa Melayu pada tahun 2017

abdulrazakal@iab.edu.my 25
MATLAMAT OBJEKTIF
 100 peratus murid mencapai standard literasi
Bahasa Inggeris pada tahun 2017
 100 peratus murid mencapai standard numerasi
pada tahun 2017

Kemahiran Dwibahasa

 73.00 peratus menguasai tahap minimum


kemahiran dwibahasa pada tahun 2017.

Pencapaian Markah Kokurikulum Murid

 90.00 peratus murid mencapai purata nilai gred


kumulatif sekurang-kurang 7.0

2. Pencapaian Prestasi Aspek Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum


Kokurikulum Yang Tinggi
Oleh Semua Murid  100 peratus murid memperoleh markah 30
(daripada 50) dan ke atas dalam penglibatan
aktiviti sukan dan kokurikulum pada tahun 2017.
 100 peratus murid memperoleh markah 24
(daripada 40) dan ke atas dalam penyertaan
aktiviti sukan dan kokurikulum pada tahun 2017.
 100 peratus murid memperolehi markah 12
(daripada 20) dan ke atas dalam prestasi aktiviti
sukan dan kokurikulum pada tahun 2017.

Aspek Pentaksiran Aktiviti Ekstra Kurikulum

 100 peratus murid memperolehi skor 6 (daripada


10) dan ke atas dalam aspek perkhidmatan aktiviti
ekstra kurikulum pada tahun 2017.
 100 peratus murid memperolehi skor 6 (daripada
10) dan ke atas dalam aspek anugerah aktiviti
ekstra kurikulum pada tahun 2017.
 100 peratus murid memperolehi skor 6 (daripada
10) dan ke atas dalam aspek khidmat masyarakat
aktiviti ekstra kurikulum pada tahun 2017.
 100 peratus murid memperolehi skor 6 dan ke atas
dalam aspek nilam aktiviti ekstra kurikulum pada
tahun 2017.

Indeks Jisim Badan / Body Mass Index (BMI)

 100 peratus murid memperoleh Indeks Jisim Badan


(Body Mass Index – BMI) pada tahap normal pada
tahun 2017.

abdulrazakal@iab.edu.my 26
MATLAMAT OBJEKTIF

Pencapaian Sukan dan Permainan

 10 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga


di peringkat daerah dalam sukan dan permainan
pada tahun 2015 – 2017
 5 pencapaian tempat pertama di peringkat daerah
dalam sukan dan permainan pada tahun 2015 –
2017.

Pencapaian KoAkademik

 10 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga


di peringkat daerah dalam ko-akademik pada tahun
2015 – 2017
 5 pencapaian tempat pertama di peringkat daerah
dalam ko-akademik pada tahun 2015 – 2017.

Pencapaian Unit Pakaian Seragam

 4 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di


peringkat daerah dalam unit pakaian seragam pada
tahun 2015 – 2017.
 2 pencapaian tempat pertama di peringkat daerah
dalam unit pakaian seragam pada tahun 2015 –
2017.

3. Pencapaian sahsiah Sikap dan Tingkah Laku Positif Murid


terpuji oleh semua murid.
 100.00 peratus murid memperoleh skor 5 dan ke
atas dalam memperlihatkan sikap dan perlakuan
positif pada tahun 2017.

 Memperlihatkan Kekemasan Diri.


 Memperlihatkan Keyakinan Diri.
 Memperlihatkan Kemesraan, Kesopanan Dan
Sikap Hormat-Menghormati.
 Mengamalkan Ketepatan Masa Dan
Kesegeraan
 Menjaga Kebersihan Sekolah.
 Menjaga Harta Benda Sekolah Dengan Tidak
Melakukan Vandalisme.

abdulrazakal@iab.edu.my 27
MATLAMAT OBJEKTIF

Salah Laku Disiplin

 98.00 peratus murid tidak tercatat melakukan kes


ringan pada tahun 2017.
 99.00 peratus murid tidak tercatat melakukan kes
sederhana pada tahun 2017.
 99.50 peratus murid tidak tercatat melakukan kes
berat pada tahun 2017.

Kehadiran Ke Sekolah

 100 peratus murid hadir ke sekolah melebihi 98.00


peratus kehadiran setahun setiap murid pada tahun
2017.

Penilaian Asas Fardhu Ain (PAFA)

 100 peratus murid lulus ujian PAFA pada tahun


2017.

4. Pencapaian prestasi Penarafan sekolah berdasarkan SKPM


kepimpinan dan
pengurusan sekolah yang  Sekolah berada dalam band 3 pada tahun 2017
cemerlang
Pengurusan Kewangan

 Sekolah menerima Laporan Audit Cemerlang pada


tahun 2017.

Kepuasan Pelanggan

 Kurang daripada 10 bilangan aduan yang diterima


sekolah pada tahun 2017.
 Skor Tahap Kepuasan Pelanggan melebihi skor
4.00 pada tahun 2017.

Penglibatan Ibu Bapa

 80.00 peratus dan lebih kehadiran ibu bapa ke


program sekolah pada tahun 2017

Hubungan Luar

 5 dan lebih bilangan sekolah luar hadir


melaksanakan penanda arasan pada tahun 2017.

abdulrazakal@iab.edu.my 28
MATLAMAT OBJEKTIF

Sarana Sekolah

 Tahap Cemerlang aspek Iklim Sekolah pada


tahun 2017.
 Tahap Cemerlang aspek Komunikasi Berkesan.
 Tahap Cemerlang aspek Sokongan Terhadap
Kejayaan Murid pada tahun 2017.
 Tahap Cemerlang aspek Tanggungjawab
Bersama pada tahun 2017.
 Tahap Cemerlang aspek Keputusan Bersama
pada tahun 2017.
 Tahap Cemerlang aspek Kerjasama Dengan
Komuniti pada tahun 2017.

Sarana Ibu Bapa

 5.00 peratus tahap Asas penglibatan ibu bapa


dalam pembelajaran anak-anak.
 45.00 peratus tahap Sedang penglibatan ibu bapa
dalam pembelajaran anak-anak.
 50.00 peratus tahap Cemerlang penglibatan ibu
bapa dalam pembelajaran anak-anak.

Empat (4) Skala Pengukuran

5. Nominal Menamakan sesuatu (contoh,


(Kurang dipercayai, samar- cemerlang, cantik, sejuk, panas)
samar dan mungkin keliru)
6. Ordinal Menentukan sesuatu lebih hebat Matlamat
(Samar-samar dan kabur daripada yang lain (contoh,
tetapi lebih dipercayai pasukan ini lebih hebat daripada
daripada nominal pasukan tersebut)
7. Interval – Sela Berkaitan item sepanjang skala
(Lebih dipercayai, tepat) dengan selang yang sama yang
mempunyai titik sifar secara
rambang (contoh, darjah celsius)
Objektif
8. Ratio – Nisbah Berkaitan item sepanjang skala
(Lebih dipercayai, tepat) pada satu titik sifar diketahui
dengan selang yang sama. (contoh,
berat, jarak)

abdulrazakal@iab.edu.my 29
Laluan 7
MENGENAL PASTI ISU / MASALAH / PERSOALAN POKOK

Analisis Persekitaran (Keperluan)

Analisis persekitaran adalah proses untuk mengenal pasti semua elemen dalaman
dan luaran yang boleh memberi kesan kepada prestasi organisasi dan menilai tahap
kekuatan, kelemahan, peluang dan cabaran / ancaman yang hadir. Penilaian
kekuatan, kelemahan, peluang dan cabaran / ancaman kemudiannya dimasukkan ke
dalam proses membuat keputusan untuk menyelaraskan strategi yang lebih baik
dengan persekitaran organisasi.

Aspek Ketara
Strategi
Objektif
Polisi dan Prosedur
Struktur
Teknologi
Rantaian Arahan
Autoriti Formal

Aspek Tersembunyi
Sikap
Persepsi
Norma Kumpulan
Interaksi Formal
Konflik Interpersonal
Konflik Interkumpulan

Apakah cara dan alat mengumpul data bagi tujuan analisis persekitaran?

abdulrazakal@iab.edu.my 30
Untuk mencari penyelesaian yang sesuai bagi peningkatan pencapaian murid
secara khususnya dan pencapaian sekolah amnya, mereka yang bekerja untuk
menyelesaikan masalah mesti menentukan apa masalah yang mereka cuba untuk
menyelesaikannya, dan sebab sebenar masalah berkenaan.

Mana-mana perangkap yang mudah untuk jatuh ke dalamnya sering untuk


seseorang itu terus melompat kepada penyelesaian sebelum memastikan masalah
sebenarnya. Menggali jauh di bawah gejala masalah akan mendedahkan punca
supaya penyelesaian yang sesuai boleh digunakan untuk meningkatkan pencapaian
murid dan keberkesanan sekolah. Banyak alat yang boleh digunakan untuk tujuan
ini, antara alat-alat berkenaan

 Analisis SWOT

 Percambahan Fikiran (Brainstorming)

 Teknik Kumpulan Nominal

 Diagram Sebab_Akibat

 Matriks Keputusan

 Diagram Kesamaan Dan Saling Berhubungan

 Analisis Force Field

 Matriks ‘Adalah / Bukanlah’

 Pemetaan Minda

 Diagram Pokok

 Perbandingan Berpasang

 Kajian-kajian (Profil Sekolah), laporan dan aduan dll.

abdulrazakal@iab.edu.my 31
ANALISIS KEPERLUAN

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

- Keperluan Sekolah / Guru / Murid / ... untuk Hebat +


Dalaman
(Dalam Konteks Sekolah)

5. Apakah yang perlu untuk hebat?

6. Sekarang ini, adakah ia penggerak

atau penghalang?

7. Berapakah skalanya?

8. Manakah yang perlu dahulu dihapuskan, dikurangkan,


ditingkatkan, atau dicipta yang baru?

Luaran Dalaman
(Luar Konteks Sekolah)

Jumlah

ara
abdulrazakal@iab.edu.my 32
ANALISIS KEPERLUAN

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

- Keperluan Sekolah / Guru / Murid / ... untuk Hebat +


Dalaman
(Dalam Konteks Sekolah)

Murid

1. Kesedaran kepentingan belajar 2


2. Keyakinan belajar murid. 2
3. Semangat cintakan sekolah oleh murid. 1
1 4. Motivasi belajar murid. 1
1 5. Kecukupan latihan kepada murid.
1 6. Tahap kecergasan dan kesihatan murid.
7. Kecukupan masa pembelajaran murid.
8. Insentif dan pengiktirafan kepada kejayaan murid 1
9. Murid mengambil berat tanggungjawab sosial. 2
10. Murid menghargai alam sekitar. 2
11. Etika, moral dan profesionalisme murid. 2
12. Kerohanian (spiritual) di kalangan murid. 1
13. Kemahiran berkomunikasi di kalangan murid. 2
2 14. Murid menjadi pemimpin.
2 15. Semangat kerja sepasukan di kalangan murid.
1 16. Murid untuk berfikiran kritikal dan menyelesaikan masalah.
1 17. Murid memiliki kemahiran teknologi dan komunikasi.
1 18. Murid dengan kemahiran pembelajaran sepanjang hayat.
1 19. Murid untuk bersifat globalisasi.
3 20. Murid berkemahiran keusahawanan.
2 21. Murid dengan kemahiran pengurusan.
22. Murid dengan kemahiran belajar.
23. Penglibatan murid dalam aktiviti sukan dan permainan. 1
24. Penyertaan murid dalam pertandingan sukan dan permainan di 1
peringkat daerah. 1
25. Murid memperlihatkan kekemasan diri.
26. Murid memperlihatkan keyakinan diri. 2
27. Murid memperlihatkan kemesraan, kesopanan dan sikap 1
hormat-menghormati. 1
28. Murid mengamalkan ketepatan masa dan kesegeraan
29. Murid menjaga kebersihan sekolah. 1
30. Murid menjaga harta benda sekolah dengan tidak melakukan 1
vandalisme. 1

Guru

31. Kompetensi guru dalam pengajaran dan pembelajaran 3


32. Kompetensi guru dalam pengurusan bilik darjah 2

abdulrazakal@iab.edu.my 33
- Keperluan Sekolah / Guru / Murid / ... untuk Hebat +
33. Budaya kerja cemerlang di kalangan guru dan kakitangan 2
34. Kesedaran kendiri dan kesedaran sosial di kalangan guru 2
35. Kompetensi guru dalam penggunaan ICT 1
2 36. Kompetensi guru dalam kajian tindakan. `
37. Kompetensi guru dalam pengurusan murid. 1
38. Kompetensi guru menggunakan KBAT dalam PdP. 2
39. Tanggjungjawab guru terhadap pembelajaran murid. 2

Kepimpinan dan Pengurusan

40. Kompetensi guru dan staf sokongan dalam pengurusan 1


kewangan.
41. Kompetensi guru dan staf sokongan dalam pengurusan aset. 1
42. Kerja-kerja penyelenggaraan dan penyenggaraan peralatan 1
dan bangunan sekolah.
43. Kompetensi kepimpinan dan pengurusan sekolah. 3

Persekitaran

44. Budaya membaca di sekolah 2


45. Persekitaran pembelajaran yang kondusif 1
46. Budaya penyayang di kalangan warga sekolah 1
1 47. Prasarana yang membolehkan murid berehat / mengadakan
perbincangan di luar bilik darjah.
48. Sekolah selamat. 2
49. Sekolah yang ceria. 1
50. Warga sekolah yang pentingkan kesihatan. 1
51. Semangat patriotik di kalangan warga sekolah. 1
2 52. Hubungan jaringan dan jalinan.
3 53. Etos / watak sekolah

Luaran Dalaman
(Luar Konteks Sekolah)

Hubungan Luar (Ibu Bapa – Komuniti dll)

54. Kerjasama antara sekolah dan rumah 2


55. Kerjasama antara sekolah dan agensi luar / komuniti 1
56. Penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak di dalam 2
dan di luar sekolah

-24 Jumlah +62

ara
abdulrazakal@iab.edu.my 34
Laluan 8
INISIATIF / STRATEGI

Inisiatif atau strategi adalah usaha yang kena buat bagi menyelesaikan isu / masalah
/ persoalan pokok yang wujud. Permasalahan adalah kesulitan yang dirasakan oleh
seseorang. Permasalahan dapat juga diertikan sebagai sesuatu yang menghalangi
tercapainya tujuan[1]. Secara umum, suatu masalah didefinisikan sebagai keadaan
atau jurang antara harapan dan kenyataan. Masalah sebagai jurang antara
keperluan yangdiinginkan dan keperluan yang ada[2].

ISU / MASALAH DLL. INISIATIF / STRATEGI

1. Keyakinan belajar murid. 1. Meningkatkan keyakinan belajar murid.


2. Semangat cintakan sekolah oleh 2. Meningkat semangat cintakan sekolah
murid. oleh murid.
3. Motivasi belajar murid. 3. Meningkatkan motivasi belajar murid.
4. Kecukupan latihan kepada murid. 4. Menyediakan kecukupan latihan
kepada murid.
5. Tahap kecergasan dan kesihatan 5. Meningkat tahap kecergasan dan
murid. kesihatan murid.
6. Kecukupan masa pembelajaran murid. 6. Menyediakan kecukupan masa
pembelajaran murid.
7. Insentif dan pengiktirafan kepada 7. Menyediakan insentif dan pengiktirafan
kejayaan murid kepada kejayaan murid
8. Masalah disiplin murid 8. Mengurangkan masalah disiplin murid
9. Kehadiran murid ke sekolah 9. Meningkatkan kehadiran murid ke
sekolah
10. Murid mengambil berat tanggungjawab 10. Membolehkan murid untuk mengambil
sosial. berat tanggungjawab sosial.
11. Murid menghargai alam sekitar. 11. Membolehkan murid menghargai alam
sekitar.
12. Etika, moral dan profesionalisme 12. Membangunkan etika, moral dan
murid. profesionalisme murid.
13. Kerohanian (spiritual) di kalangan 13. Meningkatkan kerohanian (spiritual) di
murid. kalangan murid.
14. Kemahiran berkomunikasi di kalangan 14. Meningkatkan kemahiran
murid. berkomunikasi di kalangan murid.
15. Murid menjadi pemimpin. 15. Membolehkan murid menjadi
pemimpin.
16. Semangat kerja sepasukan di 16. Mewujudkan semangat kerja
kalangan murid. sepasukan di kalangan murid.
17. Murid berfikiran kritikal dan 17. Membolehkan murid untuk berfikiran
menyelesaikan masalah. kritikal dan menyelesaikan masalah.
18. Murid memiliki kemahiran teknologi 18. Membolehkan murid memiliki
dan komunikasi. kemahiran teknologi dan komunikasi.

abdulrazakal@iab.edu.my 35
ISU / MASALAH DLL. INISIATIF / STRATEGI

19. Murid berkemahiran pembelajaran 19. Menyediakan murid dengan kemahiran


sepanjang hayat pembelajaran sepanjang hayat.
20. Murid bersifat globalisasi. 20. Membolehkan murid untuk bersifat
globalisasi.
21. Murid berkemahiran keusahawanan. 21. Membolehkan murid berkemahiran
keusahawanan.
22. Murid kemahiran pengurusan. 22. Menyediakan murid dengan kemahiran
pengurusan.
23. Murid kemahiran belajar. 23. Menyediakan murid dengan kemahiran
belajar.
24. Kompetensi guru dalam pengajaran 24. Meningkatkan kompetensi guru dalam
dan pembelajaran pengajaran dan pembelajaran
25. Kompetensi guru dalam pengurusan 25. Meningkatkan kompetensi guru dalam
bilik darjah pengurusan bilik darjah
26. Budaya kerja cemerlang di kalangan 26. Mewujudkan budaya kerja cemerlang
guru dan kakitangan di kalangan guru dan kakitangan
27. Kesedaran kendiri dan kesedaran 27. Meningkat kesedaran kendiri dan
sosial di kalangan guru kesedaran sosial di kalangan guru
28. Kompetensi guru dalam penggunaan 28. Meningkatkan kompetensi guru dalam
ICT penggunaan ICT
29. Kompetensi guru dalam kajian 29. Meningkatkan kompetensi guru dalam
tindakan. kajian tindakan.
30. Kerjasama antara sekolah dan rumah 30. Meningkatkan kerjasama antara
sekolah dan rumah
31. Kerjasama antara sekolah dan agensi 31. Meningkatkan kerjasama antara
luar / komuniti sekolah dan agensi luar / komuniti
32. Budaya membaca di sekolah 32. Mewujudkan budaya membaca di
sekolah
33. Persekitaran pembelajaran yang 33. Menyediakan persekitaran
kondusif pembelajaran yang kondusif
34. Budaya penyayang di kalangan warga 34. Mewujudkan budaya penyayang di
sekolah kalangan warga sekolah
35. Prasarana yang membolehkan murid 35. Menyediakan prasarana yang
berehat / mengadakan perbincangan membolehkan murid berehat /
di luar bilik darjah. mengadakan perbincangan di luar bilik
darjah.
36. Sekolah selamat. 36. Memastikan sekolah selamat.
37. Sekolah ceria. 37. Mewujudkan sekolah yang ceria.
38. Warga sekolah pentingkan kesihatan. 38. Mewujudkan warga sekolah yang
pentingkan kesihatan.
39. Kompetensi guru dalam pengurusan 39. Memantapkan kompetensi guru dalam
murid. pengurusan murid.
40. Penglibatan murid dalam aktiviti sukan 40. Meningkatkan penglibatan murid
dan permainan. dalam aktiviti sukan dan permainan.
41. Penyertaan murid dalam pertandingan 41. Meningkatkan penyertaan murid dalam
sukan dan permainan di peringkat pertandingan sukan dan permainan di
daerah. peringkat daerah.

abdulrazakal@iab.edu.my 36
ISU / MASALAH DLL. INISIATIF / STRATEGI

42. Semangat patriotik. 42. Meningkatkan semangat patriotik.


43. Kompetensi guru dan staf sokongan 43. Meningkatkan kompetensi guru dan
dalam pengurusan kewangan. staf sokongan dalam pengurusan
kewangan.
44. Kompetensi guru dan staf sokongan 44. Meningkatkan kompetensi guru dan
dalam pengurusan aset. staf sokongan dalam pengurusan aset.
45. Kerja-kerja penyelenggaraan dan 45. Meningkatkan kerja-kerja
penyenggaraan peralatan dan penyelenggaraan dan penyenggaraan
bangunan sekolah. peralatan dan bangunan sekolah.
46. Hubungan jaringan dan jalinan. 46. Mewujudkan hubungan jaringan dan
jalinan.
47. Etos / watak sekolah 47. Membina etos / watak sekolah

abdulrazakal@iab.edu.my 37
Laluan 9
PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI (JANGKAMASA PANJANG):
MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, INISIATIF / STRATEGI
Petunjuk Sasaran Pegawai
Matlamat Strategik Objektif Prestasi Utama TOV 2015 2016 2017 Inisiatif / Strategi Bertanggung-
(KPI) [AR] [AR] [AR] jawab

Penarafan Sekolah Band Sekolah 5 4 4 3 Murid


Berdasarkan SKPM
1. Meningkatkan keyakinan belajar murid. PK Akademik
1. Pencapaian 1A Ujian Penilaian % Murid Lulus 98.50 100.00 - - 2. Meningkat semangat cintakan sekolah oleh PK KoKu
prestasi akademik Sekolah Rendah murid.
yang tinggi oleh (UPSR) % Murid 1.00 2.00 - - 3. Meningkatkan motivasi belajar murid. PK Akademik
semua murid. Memperoleh 5A 4. Menyediakan kecukupan latihan kepada PK Akademik
murid.
Gred Purata 2.35 2.50 - - 5. Meningkat tahap kecergasan dan kesihatan PK KoKu
Sekolah murid.
6. Menyediakan kecukupan masa pembelajaran PK Akademik
1B Pentaksiran Pusat % Murid T/S T/S 98.00 100.00 murid.
(PP) Tahun 6 Memperoleh (Tidak 7. Menyediakan insentif dan pengiktirafan PK HEM
Pencapaian Terse- kepada kejayaan murid
Sekurang- dia) 8. Membolehkan murid untuk mengambil berat PK KoKu
kurangnya D tanggungjawab sosial.
(Tahap 9. Membolehkan murid menghargai alam sekitar. PK KoKu
Minimum) 10. Membangunkan etika, moral dan PK HEM
Semua Mata profesionalisme murid.
Pelajaran 11. Meningkatkan kerohanian (spiritual) di PK HEM
kalangan murid.
% Murid T/S T/S 4.00 5.00 12. Meningkatkan kemahiran berkomunikasi di PK HEM
Memperoleh kalangan murid.
Pencapaian A 13. Membolehkan murid menjadi pemimpin. PK KoKU
(Tahap 14. Mewujudkan semangat kerja sepasukan di PK KoKU
Cemerlang) kalangan murid.
Semua Mata 15. Membolehkan murid untuk berfikiran kritikal PK Akademik
Pelajaran dan menyelesaikan masalah.
16. Membolehkan murid memiliki kemahiran PK Akademik
1C Pentaksiran % Murid T/S T/S 100.00 100.00 teknologi dan komunikasi.
Sekolah (PS) Tahun 6 Memperoleh 17. Menyediakan murid dengan kemahiran PK Akademik
Sekurang- pembelajaran sepanjang hayat.
kurangnya D 18. Membolehkan murid untuk bersifat globalisasi. PK KoKu
(Tahap 19. Membolehkan murid berkemahiran PK KoKu
Minimum) keusahawanan.
Semua Mata 20. Menyediakan murid dengan kemahiran PK KoKu
Pelajaran pengurusan.
21. Menyediakan murid dengan kemahiran PK Akademik
belajar.
22. Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti PK KoKu
sukan dan permainan. 38

abdulrazakal@iab.edu.my
Petunjuk Sasaran Pegawai
Matlamat Strategik Objektif Prestasi Utama TOV 2015 2016 2017 Inisiatif / Strategi Bertanggung-
(KPI) [AR] [AR] [AR] jawab
23. Meningkatkan penyertaan murid dalam PK KoKu
% Murid T/S T/S 4.50 5.00 pertandingan sukan dan permainan di
Memperoleh peringkat daerah.
Pencapaian A 24. Menyediakan murid untuk memperlihatkan PK HEM
(Tahap kekemasan diri.
Cemerlang) 25. Menyediakan murid untuk memperlihatkan PK KoKu
Semua Mata keyakinan diri.
Pelajaran 26. Menyediakan murid untuk memperlihatkan PK HEM
kemesraan, kesopanan dan sikap hormat-
1D Pentaksiran Pusat % Murid 93.00 95.00 97.00 100.00 menghormati.
(PP) Tingkatan 3 Memperoleh 27. Menyediakan murid untuk mengamalkan PK KoKu
Pencapaian ketepatan masa dan kesegeraan
Sekurang- 28. Menyediakan murid untuk menjaga PK HEM
kurangnya D kebersihan sekolah.
(Tahap 29. Menyediakan murid untuk menjaga harta PK HEM
Minimum) benda sekolah dengan tidak melakukan
Semua Mata vandalisme.
Pelajaran
Guru
% Murid 3.50 4.00 4.50 5.00
Memperoleh 30. Meningkatkan kompetensi guru dalam PK Akademik
Pencapaian A pengajaran dan pembelajaran
(Tahap 31. Meningkatkan kompetensi guru dalam PK HEM
Cemerlang) pengurusan bilik darjah
Dalam Semua 32. Mewujudkan budaya kerja cemerlang di PK Akademik
Mata Pelajaran kalangan guru dan kakitangan
33. Meningkat kesedaran kendiri dan kesedaran PK HEM
1E Pentaksiran % Murid 93.00 95.00 97.00 100.00 sosial di kalangan guru
Sekolah (PS) Memperoleh 34. Meningkatkan kompetensi guru dalam PK Akademik
Tingkatan 3 Pencapaian penggunaan ICT
Sekurang- 35. Meningkatkan kompetensi guru dalam kajian PK Akademik
kurangnya D tindakan.
(Tahap 36. Memantapkan kompetensi guru dalam PK HEM
Minimum) pengurusan murid.
Semua Mata
Pelajaran Kepimpinan dan Pengurusan

% Murid 3.50 4.00 4.50 5.00 37. Meningkatkan kompetensi guru dan staf Pengetua
Memperoleh sokongan dalam pengurusan kewangan.
Pencapaian A 38. Meningkatkan kompetensi guru dan staf Pengetua
(Tahap sokongan dalam pengurusan aset.
Cemerlang) 39. Meningkatkan kerja-kerja penyelenggaraan Pengetua
Dalam Semua dan penyenggaraan peralatan dan bangunan
Mata Pelajaran sekolah.

39

abdulrazakal@iab.edu.my
Petunjuk Sasaran Pegawai
Matlamat Strategik Objektif Prestasi Utama TOV 2015 2016 2017 Inisiatif / Strategi Bertanggung-
(KPI) [AR] [AR] [AR] jawab

1F Sijil Pelajaran % Murid Layak 95.00 97.00 99.00 100.00 Hubungan Luar (Ibu Bapa – Komuniti dll)
Malaysia (SPM) – Mendapat Sijil
Tingkatan 5 40. Meningkatkan kerjasama antara sekolah dan PK HEM
% Murid 1.00 1.50 1.75 2.00 rumah
Memperoleh ‘A’ 41. Meningkatkan kerjasama antara sekolah dan PK KoKu
Dalam Semua agensi luar / komuniti
Mata Pelajaran 42. Meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam PK Akademik
pembelajaran anak-anak di dalam dan di luar
Gred Purata sekolah
Sekolah 5.50 5.00 4.75 4.50
Persekitaran
1G Linus % Murid
Menguasai 97.00 98.00 99.00 100.00 43. Memperkukuhkan budaya membaca di PK Akademik
Literasi Bahasa sekolah
Melayu 44. Menyediakan persekitaran pembelajaran yang PK Akademik
kondusif
% Murid 45. Mewujudkan budaya penyayang di kalangan PK HEM
Menguasai 96.00 97.00 98.00 100.00 warga sekolah
Literasi Bahasa 46. Menyediakan prasarana yang membolehkan Pengetua
Inggeris murid berehat / mengadakan perbincangan di
luar bilik darjah.
% Murid 47. Memastikan sekolah selamat. Pengetua
Menguasai 98.00 99.00 100.00 100.00 48. Mewujudkan sekolah yang ceria. Pengetua
Numerasi 49. Mewujudkan warga sekolah yang pentingkan PK Koku
kesihatan.
1H Kemahiran % Murid 50. Meningkatkan semangat patriotik di kalangan PK HEM
Dwibahasa Berupaya 70.00 71.00 72.00 73.00 warga sekolah.
(Tahap 51. Mewujudkan hubungan jaringan dan jalinan. Pengetua
Minimum) 52. Membina etos / watak sekolah Pengetua

Kajian Semula 2015


2. Pencapaian Pencapaian Markah % Murid
prestasi sukan & Kokurikulum Mencapai Purata 80.00 85.00 85.75 90.00 53. Memantapkan pengurusan bilik darjah PK HEM
kokurikulum yang Nilai Gred dikalangan guru
tinggi oleh semua Kumulatif 54. Meningkatkan tahap keupayaan murid dalam PK Akademik
murid. Sekurang- penggunaan dwi bahasa
kurangnya 7.00

2B Aspek Pentaksiran % Murid 97.00 98.00 99.00 100.00


Sukan dan Memperoleh
Kokurikulum Markah 30 dan
Ke Atas Dalam
Penglibatan

40
abdulrazakal@iab.edu.my
Petunjuk Sasaran Pegawai
Matlamat Strategik Objektif Prestasi Utama TOV 2015 2016 2017 Inisiatif / Strategi Bertanggung-
(KPI) [AR] [AR] [AR] jawab

% Murid 97.00 98.00 99.00 100.00


Memperoleh
Markah 24 dan
Ke Atas Dalam
Penyertaan

% Murid 97.00 98.00 99.00 100.00


Memperoleh
Markah 12 dan
Ke Atas Dalam
Prestasi

2C Aspek Pentaksiran % Murid 97.00 98.00 99.00 100.00


Aktiviti Ekstra Memperoleh
Kurikulum Skor 6 dan Ke
Atas Dalam
Aspek
Perkhidmatan

% Murid 97.00 98.00 99.00 100.00


Memperoleh
Skor 6 dan Ke
Atas Dalam
Aspek Anugerah

% Murid
Memperoleh 97.00 98.00 99.00 100.00
Skor 6 dan Ke
Atas Dalam
Aspek Khidmat
Masyarakat

% Murid 97.00 98.00 99.00 100.00


Memperoleh
Skor 6 dan Ke
Atas Dalam
Aspek Nilam

2D Indeks Jisim % Murid 97.00 98.00 99.00 100.00


Badan / Body Mass Memperoleh BMI
Index (BMI) Tahap Normal

41
abdulrazakal@iab.edu.my
Petunjuk Sasaran Pegawai
Matlamat Strategik Objektif Prestasi Utama TOV 2015 2016 2017 Inisiatif / Strategi Bertanggung-
(KPI) [AR] [AR] [AR] jawab

2E Pencapaian Sukan Bilangan 2 4 3 3


dan Permainan Pencapaian
Tempat Ke Tiga
Di Peringkat
Daerah

Bilangan - 1 2 2
Pencapaian
Tempat Pertama
Di Peringkat
Daerah

2F Pencapaian Ko Bilangan
Akademik Pencapaian 1 3 3 4
Tempat Ke Tiga
Di Peringkat
Daerah

Bilangan
Pencapaian 1 2 1 2
Tempat Pertama
Di Peringkat
Daerah

2G Pencapaian Unit Bilangan 1 2 1 1


Beruniform Pencapaian
Tempat Ke Tiga
Di Peringkat
Daerah

Bilangan - - 1 1
Pencapaian
Tempat Pertama
Di Peringkat
Daerah

42
abdulrazakal@iab.edu.my
Petunjuk Sasaran Pegawai
Matlamat Strategik Objektif Prestasi Utama TOV 2015 2016 2017 Inisiatif / Strategi Bertanggung-
(KPI) [AR] [AR] [AR] jawab

3. Pencapaian 3A Sikap dan Tingkah % Murid 98.00 99.00 100.00 100.00


sahsiah terpuji oleh Laku Positif Murid Memperoleh
semua murid Skor 5 dan Ke
a. memperlihatkan Atas
kekemasan diri.
b. memperlihatkan
keyakinan diri.
c. memperlihatkan
kemesraan,
kesopanan dan sikap
hormat-menghormati.
d. mengamalkan
ketepatan masa dan
kesegeraan
e. menjaga
kebersihan sekolah.
f. menjaga harta
benda sekolah
dengan tidak
melakukan
vandalisme.
(Skor 5: Hampir
Keseluruhan)

3B Salah Laku % Murid Tidak 97.00 97.50 97.75 98.00


Disiplin Tercatat
Melakukan Kes
Ringan

% Murid Tidak 98.00 98.50 98.75 99.00


Tercatat
Melakukan Kes
Sederhana

% Murid Tidak 98.75 99.00 99.25 99.50


Tercatat
Melakukan Kes
Berat

3C Kehadiran Ke % Murid Hadir 95.00 96.00 98.00 100.00


Sekolah Ke Sekolah
Melebihi 98.00
Peratus
Kehadiran
Setahun

43
abdulrazakal@iab.edu.my
Petunjuk Sasaran Pegawai
Matlamat Strategik Objektif Prestasi Utama TOV 2015 2016 2017 Inisiatif / Strategi Bertanggung-
(KPI) [AR] [AR] [AR] jawab

3D PAFA % Lulus 98.00 100.00 100.00 100.00

4. Pencapaian 4A Prestasi Laporan Audit Berte- Tanpa Baik Cemer-


prestasi kepimpinan Kewangan guran Tegur- lang
dan pengurusan an
sekolah yang ‘
cemerlang 4B Kepuasan Bilangan Aduan 20 15 12 10
Pelanggan Pelanggan

Skor Tahap 3.75 3.80 3.90 4.00


Kepuasan
Pelanggan

4C Penglibatan % Kehadiran 40.00 60.00 70.00 80.00


Ibubapa Ibubapa Ke
Program
Sekolah

4D Hubungan Luar Bilangan T/S 2 3 5


Sekolah Luar
Hadir
Melaksanakan
Penanda Arasan

4E Sarana Sekolah Tahap Asas Se- Sed- Cemer-


Pencapaian dang ang lang
Aspek Iklim
Sekolah

Tahap Asas Se- Se- Cemer-


Pencapaian dang dang lang
Aspek
Komunikasi
Berkesan

Tahap Asas Se- Se- Cemer-


Pencapaian dang dang lang
Aspek Sokongan
Terhadap
Kejayaan Murid

44
abdulrazakal@iab.edu.my
Petunjuk Sasaran Pegawai
Matlamat Strategik Objektif Prestasi Utama TOV 2015 2016 2017 Inisiatif / Strategi Bertanggung-
(KPI) [AR] [AR] [AR] jawab

Tahap Asas Se- Se- Cemer-


Pencapaian dang dang lang
Aspek
Tanggung-jawab
Bersama

Tahap Asas Se- Se- Cemer-


Pencapaian dang dang lang
Aspek
Keputusan
Bersama

Tahap Asas Se- Se- Cemer-


Pencapaian dang dang lang
Aspek
Kerjasama
Dengan
Komuniti

4E Sarana Ibu Bapa % Tahap Asas 50.00 30.00 10.00 5.00


Penglibatan Ibu
Bapa Dalam
Pembelajaran
Anak-anak.

% Tahap 45.00 45.00 45.00 45.00


Sedang
Penglibatan Ibu
Bapa Dalam
Pembelajaran
Anak-anak.

% Tahap
Cemerlang 5.00 25.00 45.00 50.00
Penglibatan Ibu
Bapa Dalam
Pembelajaran
Anak-anak.

TOV: Take Of Value (Nilai Titik Mula)


AR: Actual Results (Keputusan Sebenar)

45
abdulrazakal@iab.edu.my
46
abdulrazakal@iab.edu.my
PERANCANGAN JANGKA MASA PENDEK
(PELAN TAKTIKAL, PELAN OPERASI)

abdulrazakal@iab.edu.my
47
Laluan 10
PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI (JANGKAMASA PENDEK):
MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN TAHUNAN, INISIATIF / STRATEGI
Petunjuk Sasaran 2015 Pegawai
Matlamat Strategik Objektif Prestasi Utama TOV OTI1 OTI2 ETR Inisiatif / Strategi Bertanggung-
(KPI) [AR] [AR] [AR] jawab

Penarafan Sekolah Band Sekolah 5 - - 4 Ruangan ini diisi setelah melalui Laluan 11.
Berdasarkan SKPM Ruang ini juga bukan diisi dengan semua
inisiatif / strategi jangka masa panjang.
1. Pencapaian 1A Ujian Penilaian % Murid Lulus 98.50 99.00 99.50 100.00 Pilihan berdasarkan inisiatif / strategi yang akan
prestasi akademik Sekolah Rendah dijalankan pada tahun semasa yang dipilih
yang tinggi oleh (UPSR) % Murid 1.00 1.00 1.50 2.00 daripada senarai panjang inisiatif / strategi
semua murid. Memperoleh 5A jangka masa panjang.

Gred Purata 2.35 2.40 2.45 2.50 CONTOH


Sekolah
Murid
1B Pentaksiran Pusat % Murid T/S T/S T/S T/S
(PP) Tahun 6 Memperoleh (Tidak 1. Menyediakan kecukupan latihan kepada PK Akademik
Pencapaian Terse- murid.
Sekurang- dia) 2. Menyediakan kecukupan masa pembelajaran PK Akademik
kurangnya D murid.
(Tahap 3. Meningkatkan motivasi belajar murid. PK HEM
Minimum) 4. Menyediakan insentif dan pengiktirafan PK Akademik
Semua Mata kepada kejayaan murid
Pelajaran 5. Meningkatkan kerohanian (spiritual) di PK KoKu
kalangan murid.
% Murid T/S T/S T/S T/S 6. Meningkat semangat cintakan sekolah oleh PK KoKu
Memperoleh murid.
Pencapaian A
(Tahap
Cemerlang)
Semua Mata
Pelajaran

1C Pentaksiran % Murid T/S T/S 100.00 T/S


Sekolah (PS) Tahun 6 Memperoleh
Sekurang-
kurangnya D
(Tahap
Minimum)
Semua Mata
Pelajaran

48
abdulrazakal@iab.edu.my
Petunjuk Sasaran 2015 Pegawai
Matlamat Strategik Objektif Prestasi Utama TOV OTI1 OTI2 ETR Inisiatif / Strategi Bertanggung-
(KPI) [AR] [AR] [AR] jawab

% Murid T/S T/S T/S T/S


Memperoleh
Pencapaian A
(Tahap
Cemerlang)
Semua Mata
Pelajaran

1D Pentaksiran Pusat % Murid 93.00 - - 95.00


(PP) Tingkatan 3 Memperoleh
Pencapaian
Sekurang-
kurangnya D
(Tahap
Minimum)
Semua Mata
Pelajaran

% Murid 3.50 - - 4.00


Memperoleh
Pencapaian A
(Tahap
Cemerlang)
Dalam Semua
Mata Pelajaran

1E Pentaksiran % Murid 93.00 - - 95.00


Sekolah (PS) Memperoleh
Tingkatan 3 Pencapaian
Sekurang-
kurangnya D
(Tahap
Minimum)
Semua Mata
Pelajaran

% Murid 3.50 - - 4.00


Memperoleh
Pencapaian A
(Tahap
Cemerlang)
Dalam Semua
Mata Pelajaran

49
abdulrazakal@iab.edu.my
Petunjuk Sasaran 2015 Pegawai
Matlamat Strategik Objektif Prestasi Utama TOV OTI1 OTI2 ETR Inisiatif / Strategi Bertanggung-
(KPI) [AR] [AR] [AR] jawab

1F Sijil Pelajaran % Murid Layak 95.00 97.00 99.00 97.00


Malaysia (SPM) – Mendapat Sijil
Tingkatan 5
% Murid 1.00 1.50 1.75 1.50
Memperoleh ‘A’
Dalam Semua
Mata Pelajaran

Gred Purata 5.50 5.00 4.75 5.00


Sekolah

1G Linus % Murid 97.00 98.00 99.00 98.00


Menguasai
Literasi Bahasa
Melayu

% Murid 96.00 97.00 98.00 97.00


Menguasai
Literasi Bahasa
Inggeris

% Murid 98.00 99.00 100.00 99.00


Menguasai
Numerasi

1H Kemahiran % Murid 70.00 71.00 72.00 71.00


Dwibahasa Berupaya
(Tahap
Minimum)

2. Pencapaian Pencapaian Markah % Murid 80.00 85.00 85.75 85.00


prestasi sukan & Kokurikulum Mencapai Purata
kokurikulum yang Nilai Gred
tinggi oleh semua Kumulatif
murid. Sekurang-
kurangnya 7.00

2B Aspek Pentaksiran % Murid 97.00 98.00 99.00 98.00


Sukan dan Memperoleh
Kokurikulum Markah 30 dan
Ke Atas Dalam
Penglibatan

50
abdulrazakal@iab.edu.my
Petunjuk Sasaran 2015 Pegawai
Matlamat Strategik Objektif Prestasi Utama TOV OTI1 OTI2 ETR Inisiatif / Strategi Bertanggung-
(KPI) [AR] [AR] [AR] jawab

% Murid 97.00 98.00 99.00 98.00


Memperoleh
Markah 24 dan
Ke Atas Dalam
Penyertaan

% Murid 97.00 98.00 99.00 98.00


Memperoleh
Markah 12 dan
Ke Atas Dalam
Prestasi

2C Aspek Pentaksiran % Murid 97.00 98.00 99.00 98.00


Aktiviti Ekstra Memperoleh
Kurikulum Skor 6 dan Ke
Atas Dalam
Aspek
Perkhidmatan

% Murid 97.00 98.00 99.00 98.00


Memperoleh
Skor 6 dan Ke
Atas Dalam
Aspek Anugerah

% Murid
Memperoleh 97.00 98.00 99.00 98.00
Skor 6 dan Ke
Atas Dalam
Aspek Khidmat
Masyarakat

% Murid 97.00 98.00 99.00 98.00


Memperoleh
Skor 6 dan Ke
Atas Dalam
Aspek Nilam

2D Indeks Jisim % Murid 97.00 98.00 99.00 98.00


Badan / Body Mass Memperoleh BMI
Index (BMI) Tahap Normal

51
abdulrazakal@iab.edu.my
Petunjuk Sasaran 2015 Pegawai
Matlamat Strategik Objektif Prestasi Utama TOV OTI1 OTI2 ETR Inisiatif / Strategi Bertanggung-
(KPI) [AR] [AR] [AR] jawab

2E Pencapaian Sukan Bilangan 2 4 3 4


dan Permainan Pencapaian
Tempat Ke Tiga
Di Peringkat
Daerah

Bilangan - 1 2 1
Pencapaian
Tempat Pertama
Di Peringkat
Daerah

2F Pencapaian Ko Bilangan 1 3 3 3
Akademik Pencapaian
Tempat Ke Tiga
Di Peringkat
Daerah

Bilangan 1 2 1 2
Pencapaian
Tempat Pertama
Di Peringkat
Daerah

2G Pencapaian Unit Bilangan 1 2 1 2


Beruniform Pencapaian
Tempat Ke Tiga
Di Peringkat
Daerah

Bilangan - - 1 -
Pencapaian
Tempat Pertama
Di Peringkat
Daerah

52
abdulrazakal@iab.edu.my
Petunjuk Sasaran 2015 Pegawai
Matlamat Strategik Objektif Prestasi Utama TOV OTI1 OTI2 ETR Inisiatif / Strategi Bertanggung-
(KPI) [AR] [AR] [AR] jawab

3. Pencapaian 3A Sikap dan Tingkah % Murid 98.00 99.00 100.00 99.00


sahsiah terpuji oleh Laku Positif Murid Memperoleh
semua murid Skor 5 dan Ke
a. memperlihatkan Atas
kekemasan diri.
b. memperlihatkan
keyakinan diri.
c. memperlihatkan
kemesraan,
kesopanan dan sikap
hormat-menghormati.
d. mengamalkan
ketepatan masa dan
kesegeraan
e. menjaga
kebersihan sekolah.
f. menjaga harta
benda sekolah
dengan tidak
melakukan
vandalisme.
(Skor 5: Hampir
Keseluruhan)

3B Salah Laku % Murid Tidak 97.00 97.50 97.75 97.50


Disiplin Tercatat
Melakukan Kes
Ringan

% Murid Tidak 98.00 98.50 98.75 98.50


Tercatat
Melakukan Kes
Sederhana

% Murid Tidak 98.75 99.00 99.25 99.00


Tercatat
Melakukan Kes
Berat

3C Kehadiran Ke % Murid Hadir 95.00 96.00 98.00 96.00


Sekolah Ke Sekolah
Melebihi 98.00
Peratus
Kehadiran
Setahun

53
abdulrazakal@iab.edu.my
Petunjuk Sasaran 2015 Pegawai
Matlamat Strategik Objektif Prestasi Utama TOV OTI1 OTI2 ETR Inisiatif / Strategi Bertanggung-
(KPI) [AR] [AR] [AR] jawab

3D PAFA % Lulus 98.00 100.00 100.00 100.00

4. Pencapaian 4A Prestasi Laporan Audit Berte- Tanpa Baik Tanpa


prestasi kepimpinan Kewangan guran Tegur- Tegur-
dan pengurusan an an
sekolah yang ‘ ‘
cemerlang 4B Kepuasan Bilangan Aduan 20 15 12 15
Pelanggan Pelanggan

Skor Tahap 3.75 3.80 3.90 3.80


Kepuasan
Pelanggan

4C Penglibatan % Kehadiran 40.00 60.00 70.00 60.00


Ibubapa Ibubapa Ke
Program
Sekolah

4D Hubungan Luar Bilangan T/S 2 3 2


Sekolah Luar
Hadir
Melaksanakan
Penanda Arasan

4E Sarana Sekolah Tahap Asas Se- Sed- Se-


Pencapaian dang ang dang
Aspek Iklim
Sekolah

Tahap Asas Se- Se- Se-


Pencapaian dang dang dang
Aspek
Komunikasi
Berkesan

Tahap Asas Se- Se- Se-


Pencapaian dang dang dang
Aspek Sokongan
Terhadap
Kejayaan Murid

54
abdulrazakal@iab.edu.my
Petunjuk Sasaran 2015 Pegawai
Matlamat Strategik Objektif Prestasi Utama TOV OTI1 OTI2 ETR Inisiatif / Strategi Bertanggung-
(KPI) [AR] [AR] [AR] jawab

Tahap Asas Se- Se- Se-


Pencapaian dang dang dang
Aspek
Tanggung-jawab
Bersama

Tahap Asas Se- Se- Se-


Pencapaian dang dang dang
Aspek
Keputusan
Bersama

Tahap Asas Se- Se- Se-


Pencapaian dang dang dang
Aspek
Kerjasama
Dengan
Komuniti

4E Sarana Ibu Bapa % Tahap Asas 50.00 30.00 10.00 30.00


Penglibatan Ibu
Bapa Dalam
Pembelajaran
Anak-anak.

% Tahap 45.00 45.00 45.00 45.00


Sedang
Penglibatan Ibu
Bapa Dalam
Pembelajaran
Anak-anak.

% Tahap 5.00 25.00 45.00 25.00


Cemerlang
Penglibatan Ibu
Bapa Dalam
Pembelajaran
Anak-anak.

TOV: Take Of Value (Nilai Titik Mula) AR: Actual Results (Keputusan Sebenar)
ETR: Expected Targeted Result (Keputusan Sasaran Dianggarkan)
OTI: Operational Targeted Increment (Kenaikan Sasaran Operasi)
55
abdulrazakal@iab.edu.my
Laluan 11
11a PEMILIHAN INISIATIF / STRATEGI / AKTIVITI
MENGGUNAKAN GRID IMPAK-BOLEH BUAT

CATATAN
Tinggi Boleh Buat
mengambil kira (a)
tahap kesukaran
proses kerja;
4 S6 S4 (b) Kompetensi staf
yang
bertanggungjawab;
S11 S3 (c)Sumber kewangan
dan kos pembiayaan
terlibat;
(d) Kemudahan
3 S7 infrastruktur dan
peralatan /
kelengkapan;
(e)Andaian keupayaan
mengatasi halangan;
(f) Andaian hasil yang
dijangkakan/impak
Impak 2 untuk mencapai
objektif, matlamat/isu,
misi dan visi;
(g) Akur kepatuhan
dengan mandat /
arahan;
(h) Rekod
1 keberkesanan yang
lepas;
(j) Kesesuaian dengan
persekitaran terkini

Tinggi
0 1 2 3 4
Boleh Buat
56
abdulrazakal@iab.edu.my
SENARAI INISIATIF / STRATEGI / AKTIVITI MENGIKUT KEUTAMAAN

1 S4 Menyediakan kecukupan latihan kepada murid. (4.00 + 4.00 = 8.00)

2 S6 Menyediakan kecukupan masa pembelajaran murid. (4.00 + 3.50 = 7.50)

3 S3 meningkatkan motivasi belajar murid. (3.00 + 3.50 = 6.50)

4 S7 Menyediakan insentif dan pengiktirafan kepada kejayaan murid. (3.50 + 3.00 = 6.50)

5 S11 Meningkatkan kerohanian (spiritual) di kalangan murid. (2.50 + 3.50 = 6.00)

57
abdulrazakal@iab.edu.my
11 b PEMILIHAN INISIATIF / STRATEGI / AKTIVITI BERDASARKAN PEMBERATAN
Menggunakan skala likert 1 - Amat Rendah - 5*
2 - Rendah - 4
3 - Sederhana - 3
4 - Tinggi - 2
5 - Amat tinggi - 1

Bil Kriteria Pemilihan S11 S7 S6 S4 S3


1 Tahap kesukaran proses kerja* 2 3 5 4 4
2 Kompetensi staf yang bertanggungjawab 5 5 5 4 4
3 Sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat* 4 2 2 3 3
4 Kemudahan infrastruktur dan peralatan / kelengkapan 4 2 2 4 4
(tahap keperluan)*
5 Andaian keupayaan mengatasi halangan 4 5 5 5 5
6 Andaian hasil yang dijangkakan/impak untuk mencapai 4 5 5 4 4
objektif, matlamat / isu, misi dan visi
7 Akur kepatuhan dengan mandat/arahan 5 5 5 5 5
8 Rekod keberkesanan yang lepas 3 5 5 3 3
9 Kesesuaian dengan persekitaran terkini 4 4 4 4 4
Jumlah Skor 35 35 37 38 36
Keputusan 5 4 2 1 3

S4 Menyediakan kecukupan latihan kepada murid.


Ulasan S6 Menyediakan kecukupan masa pembelajaran
murid
Inisiatif / Strategi / Aktiviti mana didahulu?

58
abdulrazakal@iab.edu.my
SENARAI INISIATIF / STRATEGI / AKTIVITI MENGIKUT KEUTAMAAN

1 S4 Menyediakan kecukupan latihan kepada murid.

2 S6 Menyediakan kecukupan masa pembelajaran murid.

3 S3 meningkatkan motivasi belajar murid.

4 S7 Menyediakan insentif dan pengiktirafan kepada kejayaan murid.

5 S11 Meningkatkan kerohanian (spiritual) di kalangan murid.

59
abdulrazakal@iab.edu.my
11c PENJANAAN INISIATIF / STRATEGI / AKTIVITI MENGGUNAKAN MATRIKS
TOWS
KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)
S1 Ada dewan yang boleh memuatkan semua W1 Laku musnah (vandalism) terhadap harta
Dalaman murid pada satu-satu masa benda sekolah pada tahap 2 (1, Amat Kritikal
S2 10% murid yang berupaya mencapai tahap dan 5 Amat Tidak Kritikal)
cemerlang dalam pelajaran. W2 Murid kurang cukup latihan dan masa belajar
di rumah.
W3 Kesedaran murid terhadap kepentingan
Luaran belajar pada tahap 3 (1, Amat Rendah dan 5
Amat Tinggi)

PELUANG (O) S1O3 W1O1


O1 PIBG bersedia membantu khidmat S11 Meningkatkan kerohanian (spiritual) di S2 Meningkat semangat cintakan sekolah oleh
motivasi kepada murid kalangan murid. murid.
O2 PIBG bersedia menyumbang peruntukan W2O2
O3 Ada wakil ibu bapa yang bersedia S4 Menyediakan kecukupan latihan kepada
memberi ceramah agama secara bulanan murid.
S6 Menyediakan kecukupan masa pembelajaran
murid.

CABARAN / ANCAMAN (C/T) S2C1 W3C1


C1 50% Tahap Asas Penglibatan Ibu Bapa S7 Menyediakan insentif dan pengiktirafan S3 meningkatkan motivasi belajar murid.
Dalam Pembelajaran Anak-anak. kepada kejayaan murid.

60
abdulrazakal@iab.edu.my
Laluan 12
PROGRAM / AKTIVITI

INISIATIF / STRATEGI PROGRAM / AKTIVITI

S4 Menyediakan kecukupan latihan a. Kelas Tambahan – Lanjutan Petang


kepada murid. b. Kelas Tambahan – Hujung Minggu
S6 Menyediakan kecukupan masa c. Modul Latihan – Kerja Rumah
pembelajaran murid. d. e-Latihan

S3 Meningkatkan motivasi belajar murid. a. Kem Motivasi


b. Menyediakan insentif dan pengiktirafan
kepada kejayaan murid.

S11 Meningkatkan kerohanian (spiritual) di a. Solat Hajat


kalangan murid. b. Bacaan Yasin
c. Tazkirah mingguan
d. Kem Ibadah

S30 Memantapkan kompetensi guru a. Mengedarkan SPI bekaitan


dalam pengurusan murid. pengurusan murid.
b. PLC Berkaitan Psikologi Remaja
c. Bengkel Pengurusan Bilik Darjah

S37 Memperkukuhkan budaya membaca a. Meningkatkan keceriaan bilik sumber /


di sekolah perpustakaan
b. Mewujudkan mini perpustakaan di
setiap kelas

61
abdulrazakal@iab.edu.my
INISIATIF / STRATEGI PROGRAM / AKTIVITI

62
abdulrazakal@iab.edu.my
Laluan 13
PELAN TAKTIKAL

S1 Meningkatkan keyakinan belajar murid.


INISIATIF / STRATEGI S3 Meningkatkan motivasi belajar murid.
S8 Menyediakan insentif dan pengiktirafan kepada kejayaan murid

Program, Projek dan Tanggung Tempoh/ Kos/ Pelan


Bil Output / Outcome KPI Sasaran
Tindakan jawab Hari Sumber Kontingensi

1 Kem Motivasi Guru B & K 3 hari; RM 25,000.00 / Peningkatan Skor Tahap Semua murid Program akan
PIBG keyakinan murid Keyakinan Murid dijalankan di
a. Tingkatan 1 3 – 5 Feb 14 dalam pembelajaran luar. Jika
b. Tingkatan 2 2 – 4 Mac 14 daripada 3.5 kepada peruntukan
c. Tingkatan 3 6 – 8 Apr 14 4.0 tidak
d. Tingkatan 4 4 – 6 May 14 mencukupi,
e. Tingkatan 5 1 – 3 Jun 14 ianya akan
dijalankan di
2 Hari Anugerah Pembelajaran PK 13 Apr 14 RM 3,000.00 / Pertambahan peratus % Murid Menerima Semua murid dalam kawasan
Cemerlang Pentadbiran PIBG murid menerima Hadiah sekolah
anugerah daripada
10% kepada 20%

3 Potret Gemilang Guru B & K Sepanjang Tiada Pertambahan murid % Murid Kelompok Semua murid
tahun kelompok gemilang Gemilang
daripada 10% kepada
20%

4 Hadiah dan Sijil Pencapaian Guru B & K Setiap kali RM 2,000.00 Pertambahan murid % murid menerima Semua murid
selepas ujian / menerima hadiah dan hadiah dan sijil
peperiksaan sijil daripada 10%
kepada 20%

63
abdulrazakal@iab.edu.my
Laluan 14
PELAN OPERASI

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi akademik yang tinggi


oleh semua murid.

Strategi : S1 Meningkatkan keyakinan belajar murid.


S3 Meningkatkan motivasi belajar murid.

Nama Program / Projek : Kem Motivasi

Objektif Program / Projek : Keyakinan murid tingkatan 5 untuk menghadapi


peperiksaan SPM meningkat dari 10% kepada 90%
selepas program

Tanggungjawab : Guru Bimbingan dan Kaunseling

Tempoh / Hari : 3 hari / 1 – 3 Jun 15

Tempat : Dewan Sekolah

Sasaran : Semua murid tingkatan 5

Kos /
Anggaran Perbelanjaan : RM 5,000.00

Sumber : Sumbangan PIBG

Jawatankuasa : Pengetua Penasihat


Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Pengerusi
Guru Bimbingan & Kaunseling Penyelaras/SU
Guru 1
Guru 2
Guru 3
Guru 4

Ringkasan Program : Murid-murid akan diberi motivasi berkaitan dengan


hala tuju masa depan dan langkah-langkah yang perlu
diambil Menjelang peperiksaan SPM.

abdulrazakal@iab.edu.my
64
Status/Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab KPI Sasaran
Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: PK PTD 7 Mei 15 Kertas PK PTD
cadangan PK KOKU
- Bentang kertas kerja diluluskan Guru B & K
- Lantikan J/Kuasa GKMP
- Tetapkan tarikh Penyelaras
- Anggaran kos Program
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penyelaras Program 11 Mei 15 Penerangan Semua guru dan
program murid
disampaikan
3 Mempromosikan program Penyelaras Program 08 Mei 15 Surat makluman Pengerusi dan JK
diedarkan PIBG
- surat pemberitahuan Semua ibu bapa
- surat jemputan
Penceramah /
fasilitator luar
4 Penyediaan bahan AJK 28 Mei 15 Siap untuk Tiada
hingga digunakan
1 Jun 15
5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK 30 – 21 Mei 15 Siap untuk Tiada
digunakan

6 Pelaksanaan Program Penyelaras Program 1 – 3 Jun 15 Keakuran jadual Jawatankuasa dan


murid

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem Penyelaras Program 1 dan 3 Jun 15 Kajian Murid
Keyakinan Murid
- Pra dan Post

65
abdulrazakal@iab.edu.my
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

TERIMA KASIH.
Pensyarah Kanan
Jabatan Mentoring & Coaching
Institut Aminuddin Baki
Bandar Enstek

NPQH (IAB); Diploma Pertanian (UPM); Diploma Pendidikan (UTM),


Bacelor Sains Pertanian (UPM); Sarjana Kepengetuaan (UM)

Certificate in Coaching Practice Programme (UMCCeD); Kursus


Leadership Coaching & Mentoring (IAB); Certificate Programme on
Coaching & Mentoring (The University of Waikato); Coaching &
Mentoring – Awareness (Shaker Sdn Bhd))

Pengalaman Mengajar & Mentadbir Bidang Latihan di


1990 Mula mengajar, SMK Kuala Krau IAB
1992 – 1999 PK Kokurikulum SMK Kuala Krau
PK HEM, SMK Kuala Krau Coaching &
GKMP T & V, SMK Kuala Krau Mentoring
1999 – 2000 Cuti Belajar
2001 PK Petang, SMK Mentakab Perancangan
2002 – 2009 Memangku Pengetua & Care Taker, SBPI Temerloh Strategik
PK, SBPI Temerloh
2009 PK, SMK Datuk Bahaman 019 – 947 4045
2010 – 2014 Ketua Jabatan, Jabatan Mentoring & Coaching, IAB abdulrazakal@iab.
2009 – Sekarang Pensyarah Kanan, IAB edu.my

abdulrazakal@iab.edu.my
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

CONTOH
HASIL BENGKEL

Dasar dan Hala Tuju


2015 – 2017

Sekolah Menengah
Kebangsaan Sri Terbilang

Contoh Hasil Perbengkelan


Pemudah Cara
Abdul Razak bin Alias
Institut Aminuddin Baki
Bandar Enstek
abdulrazakal@iab.edu.my
Kumpulan
NPQEL Ambilan 2/2013
Kumpulan SB3
Untuk
IPG Keningau, Sabah
22 – 25 Julai 2013
______________________________________
[nama peserta]

Contoh ini adalah bagi tujuan pembelajaran.

abdulrazakal@iab.edu.my
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

RANGKA KERJA MEMBINA PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI

RANGKA KERJA MEMBINA PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI

Misi Visi Nilai

PELAN JANGKA MASA PANJANG PELAN JANGKA MASA PENDEK


(3 – 5 TAHUN) (1 TAHUN)

Matlamat / Bidang
Pelan
Keberhasilan Utama Objektif 1 … Strategi 1
(KRA) 1 Operasi 1

Matlamat / Bidang Pelan


Keberhasilan Utama Objektif 2 … Strategi 2 Pelan
Taktikal
(KRA) 2 Operasi 2
Operasi 1
Matlamat / Bidang Operasi 2
Keberhasilan Utama Objektif 3 … Strategi 3 dan … Operasi 3 Pelan
(KRA) 3 Operasi 4 Operasi 3

Pelan
Operasi 4

abdulrazakal@iab.edu.my
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

MISI

“Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti


Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi
Memenuhi Aspirasi Negara”

VISI

“Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara


Sejahtera”

abdulrazakal@iab.edu.my
1
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan
Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Membangun Usaha atau kegiatan membangun (memajukan atau


mengembangkan) murid

Potensi Kemampuan murid untuk mencapai, menghasilkan, atau melakukan


sesuatu; keupayaan

Individu Murid

Melestarikan Membiarkan atau memelihara sesuatu supaya kekal

Sistem Keteraturan, teratur

Pendidikan Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik,
pengetahuan mendidik

Berkualiti Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya

Memenuhi Mencapai sesuatu yang diperlukan

Aspirasi Keinginan yg kuat (utk mencapai, meng-adakan, dll sesuatu),


cita-cita

Aspirasi Negara Merujuk kepada Aspirasi Negara dalam Pendidikan

5 ASPIRASI SISTEM
1. Akses: 100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan
daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun
2020.
2. Kualiti: Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam
pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam
tempoh 15 tahun.
3. Ekuiti: 50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar
bandar,sosioekonomi,gender) menjelang tahun 2020.
4. Perpaduan: Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian
pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai
kepelbagaian.
5. Kecekapan: Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid
mengikut peruntukan sedia ada.

6 ASPIRASI MURID
1. Pengetahuan: Setiap kanak-kanak akan dapat membaca,
menulis dan mengira, menguasai mata pelajaran teras seperti
Matematik dan Sains dan mempunyai pengetahuan kukuh
mengenai Malaysia, Asia da Dunia.
2. Kemahiran Berfikir: Setiap kanak-kanak akan belajar cara
mendapat pendidikan sepanjang hayat, cara untuk menghubung
kait pelbagai pengetahuan yang berbeza dan cara untuk
menjana pengetahuan baru.
3. Kemahiran Memimpin: Setiap kanak-kanak akan dapat
mencapai potensi diri sepenuhnya melalui peluang bekerja
berkumpulan dan memegang peranan kepimpinan formal dan
informal.

abdulrazakal@iab.edu.my
2
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

4. Kemahiran Dwibahasa: Setiap kanak-kanak pada tahap


minimum akan dapat menguasai Bahasa Malaysia dan Bahasa
Ingggeris, digalakkan mempelajari bahasa tambahan.
5. Etika Kerohanian: Setiap kanak-kanak akan mempunyai asas
moral yang kukuh untuk mendepani pelbagai cabaran kehidupan
dan membantu mereka, dengan berani membuat keputusan
yang tepat.
6. Identiti Nasional: Setiap kanak-kanak tanpa mengira agama,
etnik atau status sosio ekonomi akan berasa bangga dikenali
sebagai anak Malaysia.

SMKST berusaha atau giat membangun (memajukan atau mengembangkan) kemampuan


setiap murid untuk mereka mempunyai pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran
memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian dan identiti nasional. Kemampuan ini
akan dibangunkan oleh SMKST dengan pengekalan keteraturan Ilmu didik yang baik
kualitinya; tinggi nilainya.

VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera
Pendidikan Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik,
pengetahuan mendidik

Berkualiti Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya

Insan Manusia (murid)

Terdidik Mendapat latihan (asuhan, pengajaran dll) yang sempurna;


terlatih

Negara Malaysia

Sejahtera Bebas daripada segala macam kesusahan dll; aman sentosa


dan makmur; selamat

SMKST adalah institusi yang memberi ilmu pengetahuan yang baik kualitinya; tinggi nilainya
yang akan menghasilkan atau mengeluarkan kumpulan murid yang mendapat asuhan,
pengajaran yang sempurna ke arah membina negara Malaysia yang aman sentosa dan
makmur.

abdulrazakal@iab.edu.my
3
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

NILAI
Kolaboratif;
Kepelbagaian;
Kecemerlangan;
Inovasi;
Integriti;
Hormat
Kolaboratif Semua warga sekolah mengamalkan pendekatan yang melibatkan
kerjasama dan interaksi dua atau lebih individu dalam merancang,
melaksana dan menyelesaikan sebarang masalah secara berkesan.

Kepelbagaian Semua warga sekolah akan menggunakan berbagai-bagai


pendekatan dalam amalan pengajaran, pembelajaran dan
pengurusan.

Kecemerlangan Semua warga akan memastikan setiap perkara yang dilakukan


adalah elok / indah / gemilang.

Inovasi Semua warga sekolah akan menghasilkan dan menggunakan


sesuatu yang baru dalam pendekatan pengajaran, pembelajaran dan
pengurusan.

Integriti Semua warga sekolah menjadi sifat kejujuran dan ketulusan sebagai
amalan.

Hormat Semua warga sekolak mengamalkan sifat untuk beralah atau


menerima kehendak atau pendapat orang lain

PIAGAM PELANGGAN
Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Terbilang komited dan berjanji akan memberikan perkhidmatan
yang baik kepada semua pelanggan kami

Murid

1. Pengajaran dan pembelajaran akan bermula dalam tempoh 5 minit waktu jadual bermula.
2. Latihan akan disemak dan dikembalikan dan tempoh 2 hari selepas latihan diserahkan.

Kepada Guru Dan Kakitangan

3. Buku Rekod Mengajar yang disahkan akan dikembalikan dalam tempoh 1 hari selepas
diserahkan.
4. Bahan dan peralatan yang telah diluluskan pembelian akan serahkan kepada pemohon
dalam tempoh 1 minggu selepas pesanan diterima.

Kepada Waris (Ibu Bapa / Penjaga)

5. Setiap aduan akan diberi maklumbalas dalam tempoh 1 minggu aduan diterima.
6. Laporan ujian, pentaksiran dan peperiksaan akan diserahkan dalam tempoh 2 minggu
selepas dilaksanakan.

abdulrazakal@iab.edu.my
4
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

MATLAMAT STRATEGIK

1. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.


2. Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.
3. Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua murid
4. Pencapaian prestasi pengurusan dan kepimpinan yang cemerlang.

KRA1
Pencapaian
prestasi
akademik yang
tinggi oleh
semua murid
KRA3 KRA2
Pencapaian Pencapaian
sahsiah terpuji prestasi sukan
oleh semua & kokurikulum
murid yang tinggi oleh
KRA4 semua murid
Pencapaian
prestasi
kepimpinan dan
pengurusan
sekolah yang
cemerlang

Empat (4) Bidang Keberhasilan Utama Sekolah

abdulrazakal@iab.edu.my
5
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

OBJEKTIF
Sekolah berada dalam band 3 pada tahun 2017.

1. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

1A Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR)

1.1 100 peratus murid lulus dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah pada tahun
2015.
1.2 2.00 peratus murid memperoleh 5A dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah
pada tahun 2015.
1.3 2.50 Gred Purata Sekolah dalam dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah
pada tahun 2015.

1B Pentaksiran Pusat (PP) Tahun 6

1.4 100 peratus murid memperoleh pencapaian sekurang-kurangnya D (Tahap


Minimum) semua mata pelajaran dalam Pentaksiran Pusat Tahun 6 pada
tahun 2017.
1.5 5.00 peratus murid memperoleh pencapaian A (Tahap Cemerlang) semua
mata pelajaran dalam Pentaksiran Pusat Tahun 6 pada tahun 2017.

1C Pentaksiran Sekolah (PS) Tahun 6

1.6 100 peratus murid memperoleh pencapaian sekurang-kurangnya D (Tahap


Minimum) semua mata pelajaran dalam Pentaksiran Pusat Tahun 6 pada
tahun 2017.
1.7 5.00 peratus murid memperoleh pencapaian A (Tahap Cemerlang) semua
mata pelajaran dalam Pentaksiran Pusat Tahun 6 pada tahun 2017.

1D Pentaksiran Pusat (PP) Tingkatan 3

1.8 100 peratus murid memperoleh pencapaian sekurang-kurangnya D (Tahap


Minimum) semua mata pelajaran Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 pada tahun
2017.
1.9 5.00 peratus murid memperoleh pencapaian A (Tahap Cemerlang) semua
mata pelajaran dalam Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 pada tahun 2017.

1E Pentaksiran Sekolah (PS) Tingkatan 3

1.10 100 peratus murid memperoleh pencapaian sekurang-kurangnya D (Tahap


Minimum) semua mata pelajaran Pentaksiran Sekolah Tingkatan 3 pada
tahun 2017.
1.11 5.00 peratus murid memperoleh pencapaian A (Tahap Cemerlang) semua
mata pelajaran dalam Pentaksiran Sekolah Tingkatan 3 pada tahun 2017.

1F Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) – Tingkatan 5

1.12 100 peratus murid layak mendapat sijil dalam peperiksaan Sijil Pelajaran
Malaysia pada tahun 2017.
1.13 2.00 peratus murid memperoleh A semua mata pelajaran dalam peperiksaan
Sijil Pelajaran Malaysia pada tahun 2017.
1.14 4.50 Gred Purata Sekolah dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia pada
tahun 2017.

abdulrazakal@iab.edu.my
6
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

1G Literasi dan Numerasi

1.15 100 peratus murid mencapai standard literasi Bahasa Melayu pada tahun
2017.
1.16 100 peratus murid mencapai standard literasi Bahasa Inggeris pada tahun
2017.
1.17 100 peratus murid mencapai standard numerasi pada tahun 2017.

1H Kemahiran Dwibahasa

1.18 73.00 peratus menguasai tahap minimum kemahiran dwibahasa pada tahun
2017.

2. Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.

2A Pencapaian Markah Kokurikulum Murid

2.1 90.00 peratus murid mencapai purata nilai gred kumulatif sekurang-kurang
7.00.

2B Aspek Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum

2.2 100 peratus murid memperoleh markah 30 (daripada 50) dan ke atas dalam
penglibatan aktiviti sukan dan kokurikulum pada tahun 2017.
2.3 100 peratus murid memperoleh markah 24 (daripada 40) dan ke atas dalam
penyertaan aktiviti sukan dan kokurikulum pada tahun 2017.
2.4 100 peratus murid memperolehi markah 12 (daripada 20) dan ke atas dalam
prestasi aktiviti sukan dan kokurikulum pada tahun 2017.

2C Aspek Pentaksiran Aktiviti Ekstra Kurikulum

2.5 100 peratus murid memperolehi skor 6 (daripada 10) dan ke atas dalam
aspek perkhidmatan aktiviti ekstra kurikulum pada tahun 2017.
2.6 100 peratus murid memperolehi skor 6 (daripada 10) dan ke atas dalam
aspek anugerah aktiviti ekstra kurikulum pada tahun 2017.
2.7 100 peratus murid memperolehi skor 6 (daripada 10) dan ke atas dalam
aspek khidmat masyarakat aktiviti ekstra kurikulum pada tahun 2017.
2.8 100 peratus murid memperolehi skor 6 dan ke atas dalam aspek nilam aktiviti
ekstra kurikulum pada tahun 2017.

2D Indeks Jisim Badan / Body Mass Index (BMI)

2.9 100 peratus murid memperoleh Indeks Jisim Badan (Body Mass Index –
BMI) pada tahap normal pada tahun 2017.

2E Pencapaian Sukan dan Permainan

2.10 10 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah dalam


sukan dan permainan pada tahun 2015 – 2017.
2.11 5 pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam sukan dan
permainan pada tahun 2015 – 2017.

2F Pencapaian KoAkademik

2.12 10 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah dalam


ko-akademik pada tahun 2015 – 2017.
2.13 5 pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam ko-akademik pada
tahun 2015 – 2017.

abdulrazakal@iab.edu.my
7
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

2G Pencapaian Unit Beruniform

2.14 4 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah dalam


unit pakaian seragam pada tahun 2015 – 2017.
2.15 2 pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam unit pakaian
seragam pada tahun 2015 – 2017.

5. Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua murid.

3A Sikap dan Tingkah Laku Positif Murid

5.1 100.00 peratus murid memperoleh skor 5 dan ke atas dalam memperlihatkan
sikap dan perlakuan positif pada tahun 2017.

3B Salah Laku Disiplin

5.2 98.00 peratus murid tidak tercatat melakukan kes ringan pada tahun 2017.
5.3 99.00 peratus murid tidak tercatat melakukan kes sederhana pada tahun
2017.
5.4 99.50 peratus murid tidak tercatat melakukan kes berat pada tahun 2017.

3C Kehadiran Ke Sekolah

5.5 100 peratus murid hadir ke sekolah melebihi 98.00 peratus kehadiran
setahun setiap murid pada tahun 2017.

3D Ujian PAFA

3.6 100 peratus murid lulus ujian PAFA pada tahun 2017.

6. Pencapaian prestasi kepimpinan dan pengurusan sekolah yang cemerlang

4A Prestasi Kewangan

6.1 Sekolah menerima Laporan Audit Cemerlang pada tahun 2017.

4B Kepuasan Pelanggan

6.2 Kurang daripada 10 bilangan aduan pelanggan yang diterima sekolah pada
tahun 2017.
6.3 Skor Tahap Kepuasan Pelanggan melebihi skor 4.00 pada
tahun 2017.

4C Penglibatan Ibu Bapa

6.4 80.00 peratus dan lebih kehadiran ibu bapa ke program sekolah pada tahun
2017.

4D Hubungan Luar

6.5 5 dan lebih bilangan sekolah luar hadir melaksanakan penanda arasan pada
tahun 2017.

4E Sarana Sekolah

6.6 Tahap Cemerlang aspek Iklim Sekolah pada tahun 2017.


6.7 Tahap Cemerlang aspek Komunikasi Berkesan pada tahun 2017..
6.8 Tahap Cemerlang aspek Sokongan Terhadap Kejayaan Murid pada tahun
2017.
6.9 Tahap Cemerlang aspek Tanggungjawab Bersama pada tahun 2017.
abdulrazakal@iab.edu.my
8
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

6.10 Tahap Cemerlang aspek Keputusan Bersama pada tahun 2017.


6.11 Tahap Cemerlang aspek Kerjasama Dengan Komuniti pada tahun 2017.

4F Sarana Ibu Bapa

6.12 5.00 peratus tahap Asas penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-
anak.
6.13 45.00 peratus tahap Sedang penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran
anak-anak.
6.14 50.00 peratus tahap Cemerlang penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran
anak-anak.

abdulrazakal@iab.edu.my
9
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

PERANCANGAN STRATEGIK 2015 – 2017


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SRI TERBILANG
MISI VISI NILAI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Kolaboratif; Kepelbagaian;
Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Sejahtera Kecemerlangan; Inovasi;
Memenuhi Aspirasi Negara Integriti; Hormat

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI

Petunjuk Sasaran Pegawai


Matlamat Strategik Objektif Prestasi Utama TOV 2015 2016 2017 Inisiatif / Strategi Bertanggung-
(KPI) [AR] [AR] [AR] jawab

Penarafan Sekolah Band Sekolah 5 4 4 3 Murid


Berdasarkan SKPM [ 5]
55. Meningkatkan keyakinan belajar murid. PK Akademik
1. Pencapaian 1A Ujian Penilaian % Murid Lulus 98.50 100.00 - - 56. Meningkat semangat cintakan sekolah oleh PK KoKu
prestasi akademik Sekolah Rendah murid.
yang tinggi oleh (UPSR) % Murid 1.00 2.00 - - 57. Meningkatkan motivasi belajar murid. PK Akademik
semua murid. Memperoleh 5A 58. Menyediakan kecukupan latihan kepada PK Akademik
murid.
Gred Purata 2.35 2.50 - - 59. Meningkat tahap kecergasan dan kesihatan PK KoKu
Sekolah murid.
60. Menyediakan kecukupan masa pembelajaran PK Akademik
1B Pentaksiran Pusat % Murid T/S T/S 98.00 100.00 murid.
(PP) Tahun 6 Memperoleh (Tidak 61. Menyediakan insentif dan pengiktirafan PK HEM
Pencapaian Terse- kepada kejayaan murid
Sekurang- dia) 62. Membolehkan murid untuk mengambil berat PK KoKu
kurangnya D tanggungjawab sosial.
(Tahap 63. Membolehkan murid menghargai alam sekitar. PK KoKu
Minimum) 64. Membangunkan etika, moral dan PK HEM
Semua Mata profesionalisme murid.
Pelajaran 65. Meningkatkan kerohanian (spiritual) di PK HEM
kalangan murid.
% Murid T/S T/S 4.00 5.00 66. Meningkatkan kemahiran berkomunikasi di PK HEM
Memperoleh kalangan murid.
Pencapaian A 67. Membolehkan murid menjadi pemimpin. PK KoKU
(Tahap 68. Mewujudkan semangat kerja sepasukan di PK KoKU
Cemerlang) kalangan murid.
Semua Mata 69. Membolehkan murid untuk berfikiran kritikal PK Akademik
Pelajaran dan menyelesaikan masalah.
70. Membolehkan murid memiliki kemahiran PK Akademik
abdulrazakal@iab.edu.my
10
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Petunjuk Sasaran Pegawai


Matlamat Strategik Objektif Prestasi Utama TOV 2015 2016 2017 Inisiatif / Strategi Bertanggung-
(KPI) [AR] [AR] [AR] jawab
1C Pentaksiran % Murid T/S T/S 100.00 100.00 teknologi dan komunikasi.
Sekolah (PS) Tahun 6 Memperoleh 71. Menyediakan murid dengan kemahiran PK Akademik
Sekurang- pembelajaran sepanjang hayat.
kurangnya D 72. Membolehkan murid untuk bersifat globalisasi. PK KoKu
(Tahap 73. Membolehkan murid berkemahiran PK KoKu
Minimum) keusahawanan.
Semua Mata 74. Menyediakan murid dengan kemahiran PK KoKu
Pelajaran pengurusan.
75. Menyediakan murid dengan kemahiran PK Akademik
% Murid T/S T/S 4.50 5.00 belajar.
Memperoleh 76. Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti PK KoKu
Pencapaian A sukan dan permainan.
(Tahap 77. Meningkatkan penyertaan murid dalam PK KoKu
Cemerlang) pertandingan sukan dan permainan di
Semua Mata peringkat daerah.
Pelajaran 78. Menyediakan murid untuk memperlihatkan PK HEM
kekemasan diri.
1D Pentaksiran Pusat % Murid 93.00 95.00 97.00 100.00 79. Menyediakan murid untuk memperlihatkan PK KoKu
(PP) Tingkatan 3 Memperoleh keyakinan diri.
Pencapaian 80. Menyediakan murid untuk memperlihatkan PK HEM
Sekurang- kemesraan, kesopanan dan sikap hormat-
kurangnya D menghormati.
(Tahap 81. Menyediakan murid untuk mengamalkan PK KoKu
Minimum) ketepatan masa dan kesegeraan
Semua Mata 82. Menyediakan murid untuk menjaga PK HEM
Pelajaran kebersihan sekolah.
83. Menyediakan murid untuk menjaga harta PK HEM
% Murid 3.50 4.00 4.50 5.00 benda sekolah dengan tidak melakukan
Memperoleh vandalisme.
Pencapaian A
(Tahap Guru
Cemerlang)
Dalam Semua 84. Meningkatkan kompetensi guru dalam PK Akademik
Mata Pelajaran pengajaran dan pembelajaran
85. Meningkatkan kompetensi guru dalam PK HEM
1E Pentaksiran % Murid 93.00 95.00 97.00 100.00 pengurusan bilik darjah
Sekolah (PS) Memperoleh 86. Mewujudkan budaya kerja cemerlang di PK Akademik
Tingkatan 3 Pencapaian kalangan guru dan kakitangan
Sekurang- 87. Meningkat kesedaran kendiri dan kesedaran PK HEM
kurangnya D sosial di kalangan guru
(Tahap 88. Meningkatkan kompetensi guru dalam PK Akademik
Minimum) penggunaan ICT
Semua Mata 89. Meningkatkan kompetensi guru dalam kajian PK Akademik
Pelajaran tindakan.
90. Memantapkan kompetensi guru dalam PK HEM
pengurusan murid.

abdulrazakal@iab.edu.my
11
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Petunjuk Sasaran Pegawai


Matlamat Strategik Objektif Prestasi Utama TOV 2015 2016 2017 Inisiatif / Strategi Bertanggung-
(KPI) [AR] [AR] [AR] jawab
Kepimpinan dan Pengurusan
% Murid 3.50 4.00 4.50 5.00
Memperoleh 91. Meningkatkan kompetensi guru dan staf Pengetua
Pencapaian A sokongan dalam pengurusan kewangan.
(Tahap 92. Meningkatkan kompetensi guru dan staf Pengetua
Cemerlang) sokongan dalam pengurusan aset.
Dalam Semua 93. Meningkatkan kerja-kerja penyelenggaraan Pengetua
Mata Pelajaran dan penyenggaraan peralatan dan bangunan
sekolah.
1F Sijil Pelajaran % Murid Layak 95.00 97.00 99.00 100.00
Malaysia (SPM) – Mendapat Sijil Hubungan Luar (Ibu Bapa – Komuniti dll)
Tingkatan 5
% Murid 1.00 1.50 1.75 2.00 94. Meningkatkan kerjasama antara sekolah dan PK HEM
Memperoleh ‘A’ rumah
Dalam Semua 95. Meningkatkan kerjasama antara sekolah dan PK KoKu
Mata Pelajaran agensi luar / komuniti
96. Meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam PK Akademik
Gred Purata 5.50 5.00 4.75 4.50 pembelajaran anak-anak di dalam dan di luar
Sekolah sekolah

1G Linus % Murid 97.00 98.00 99.00 100.00 Persekitaran


Menguasai
Literasi Bahasa 97. Memperkukuhkan budaya membaca di PK Akademik
Melayu sekolah
98. Menyediakan persekitaran pembelajaran yang PK Akademik
% Murid 96.00 97.00 98.00 100.00 kondusif
Menguasai 99. Mewujudkan budaya penyayang di kalangan PK HEM
Literasi Bahasa warga sekolah
Inggeris 100. Menyediakan prasarana yang membolehkan Pengetua
murid berehat / mengadakan perbincangan di
% Murid 98.00 99.00 100.00 100.00 luar bilik darjah.
Menguasai 101. Memastikan sekolah selamat. Pengetua
Numerasi 102. Mewujudkan sekolah yang ceria. Pengetua
103. Mewujudkan warga sekolah yang pentingkan PK Koku
1H Kemahiran % Murid 70.00 71.00 72.00 73.00 kesihatan.
Dwibahasa Berupaya 104. Meningkatkan semangat patriotik di kalangan PK HEM
(Tahap warga sekolah.
Minimum) 105. Mewujudkan hubungan jaringan dan jalinan. Pengetua
106. Membina etos / watak sekolah Pengetua
2. Pencapaian Pencapaian Markah % Murid 80.00 85.00 85.75 90.00
prestasi sukan & Kokurikulum Mencapai Purata Kajian Semula 2015
kokurikulum yang Nilai Gred
tinggi oleh semua Kumulatif 107. Memantapkan pengurusan bilik darjah PK HEM
murid. Sekurang- dikalangan guru
kurangnya 7.00 108. Meningkatkan tahap keupayaan murid dalam PK Akademik
penggunaan dwi bahasa

abdulrazakal@iab.edu.my
12
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Petunjuk Sasaran Pegawai


Matlamat Strategik Objektif Prestasi Utama TOV 2015 2016 2017 Inisiatif / Strategi Bertanggung-
(KPI) [AR] [AR] [AR] jawab

2B Aspek Pentaksiran % Murid 97.00 98.00 99.00 100.00


Sukan dan Memperoleh
Kokurikulum Markah 30 dan
Ke Atas Dalam
Penglibatan

% Murid 97.00 98.00 99.00 100.00


Memperoleh
Markah 24 dan
Ke Atas Dalam
Penyertaan

% Murid 97.00 98.00 99.00 100.00


Memperoleh
Markah 12 dan
Ke Atas Dalam
Prestasi

2C Aspek Pentaksiran % Murid 97.00 98.00 99.00 100.00


Aktiviti Ekstra Memperoleh
Kurikulum Skor 6 dan Ke
Atas Dalam
Aspek
Perkhidmatan

% Murid 97.00 98.00 99.00 100.00


Memperoleh
Skor 6 dan Ke
Atas Dalam
Aspek Anugerah

% Murid 97.00 98.00 99.00 100.00


Memperoleh
Skor 6 dan Ke
Atas Dalam
Aspek Khidmat
Masyarakat

% Murid 97.00 98.00 99.00 100.00


Memperoleh
Skor 6 dan Ke
Atas Dalam
Aspek Nilam

abdulrazakal@iab.edu.my
13
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Petunjuk Sasaran Pegawai


Matlamat Strategik Objektif Prestasi Utama TOV 2015 2016 2017 Inisiatif / Strategi Bertanggung-
(KPI) [AR] [AR] [AR] jawab

2D Indeks Jisim % Murid 97.00 98.00 99.00 100.00


Badan / Body Mass Memperoleh BMI
Index (BMI) Tahap Normal

2E Pencapaian Sukan Bilangan 2 4 3 3


dan Permainan Pencapaian
Tempat Ke Tiga
Di Peringkat
Daerah

Bilangan - 1 2 2
Pencapaian
Tempat Pertama
Di Peringkat
Daerah

2F Pencapaian Ko Bilangan 1 3 3 4
Akademik Pencapaian
Tempat Ke Tiga
Di Peringkat
Daerah

Bilangan 1 2 1 2
Pencapaian
Tempat Pertama
Di Peringkat
Daerah

2G Pencapaian Unit Bilangan 1 2 1 1


Beruniform Pencapaian
Tempat Ke Tiga
Di Peringkat
Daerah

Bilangan - - 1 1
Pencapaian
Tempat Pertama
Di Peringkat
Daerah

abdulrazakal@iab.edu.my
14
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Petunjuk Sasaran Pegawai


Matlamat Strategik Objektif Prestasi Utama TOV 2015 2016 2017 Inisiatif / Strategi Bertanggung-
(KPI) [AR] [AR] [AR] jawab

3. Pencapaian 3A Sikap dan Tingkah % Murid 98.00 99.00 100.00 100.00


sahsiah terpuji oleh Laku Positif Murid Memperoleh
semua murid Skor 5 dan Ke
a. memperlihatkan Atas
kekemasan diri.
b. memperlihatkan
keyakinan diri.
c. memperlihatkan
kemesraan,
kesopanan dan sikap
hormat-menghormati.
d. mengamalkan
ketepatan masa dan
kesegeraan
e. menjaga
kebersihan sekolah.
f. menjaga harta
benda sekolah
dengan tidak
melakukan
vandalisme.
(Skor 5: Hampir
Keseluruhan)

3B Salah Laku Disiplin % Murid Tidak 97.00 97.50 97.75 98.00


Tercatat
Melakukan Kes
Ringan

% Murid Tidak 98.00 98.50 98.75 99.00


Tercatat
Melakukan Kes
Sederhana

% Murid Tidak 98.75 99.00 99.25 99.50


Tercatat
Melakukan Kes
Berat

3C Kehadiran Ke % Murid Hadir 95.00 96.00 98.00 100.00


Sekolah Ke Sekolah
Melebihi 98.00
Peratus
Kehadiran
Setahun

abdulrazakal@iab.edu.my
15
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Petunjuk Sasaran Pegawai


Matlamat Strategik Objektif Prestasi Utama TOV 2015 2016 2017 Inisiatif / Strategi Bertanggung-
(KPI) [AR] [AR] [AR] jawab
3D PAFA % Lulus 98.00 100.00 100.00 100.00

4. Pencapaian 4A Prestasi Laporan Audit Berte- Tanpa Baik Cemer-


prestasi kepimpinan Kewangan guran Tegur- lang
dan pengurusan an
sekolah yang ‘
cemerlang 4B Kepuasan Bilangan Aduan 20 15 12 10
Pelanggan Pelanggan

Skor Tahap 3.75 3.80 3.90 4.00


Kepuasan
Pelanggan

4C Penglibatan % Kehadiran 40.00 60.00 70.00 80.00


Ibubapa Ibubapa Ke
Program
Sekolah

4D Hubungan Luar Bilangan T/S 2 3 5


Sekolah Luar
Hadir
Melaksanakan
Penanda Arasan

4E Sarana Sekolah Tahap Asas Sedang Sedang Cemer-


Pencapaian lang
Aspek Iklim
Sekolah

Tahap Asas Sedang Sedang Cemer-


Pencapaian lang
Aspek
Komunikasi
Berkesan

Tahap Asas Sedang Sedang Cemer-


Pencapaian lang
Aspek Sokongan
Terhadap
Kejayaan Murid

Tahap Asas Sedang Sedang Cemer-


Pencapaian lang
Aspek 16
Tanggungjawab
Bersama
abdulrazakal@iab.edu.my
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Petunjuk Sasaran Pegawai


Matlamat Strategik Objektif Prestasi Utama TOV 2015 2016 2017 Inisiatif / Strategi Bertanggung-
(KPI) [AR] [AR] [AR] jawab

Tahap Asas Sedang Sedang Cemer-


Pencapaian lang
Aspek
Keputusan
Bersama

Tahap Asas Sedang Sedang Cemer-


Pencapaian lang
Aspek
Kerjasama
Dengan
Komuniti

4E Sarana Ibu Bapa % Tahap Asas 50.00 30.00 10.00 5.00


Penglibatan Ibu
Bapa Dalam
Pembelajaran
Anak-anak.

% Tahap 45.00 45.00 45.00 45.00


Sedang
Penglibatan Ibu
Bapa Dalam
Pembelajaran
Anak-anak.

% Tahap 5.00 25.00 45.00 50.00


Cemerlang
Penglibatan Ibu
Bapa Dalam
Pembelajaran
Anak-anak.

17

abdulrazakal@iab.edu.my
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Pelan Taktikal
2015

abdulrazakal@iab.edu.my

19
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

PELAN TAHUNAN 2015


MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN TAHUNAN, INISIATIF
Petunjuk Sasaran Pegawai
Matlamat Strategik Objektif Prestasi Utama TOV OTI1 OTI2 ETR Inisiatif / Strategi Bertanggung-
(KPI) [AR] [AR] [AR] jawab

Penarafan Sekolah Band Sekolah 5 - - 4 Murid


Berdasarkan SKPM
1. Meningkatkan keyakinan belajar murid. PK Akademik
1. Pencapaian 1A Ujian Penilaian % Murid Lulus 98.50 99.00 99.50 100.00 2. Meningkat semangat cintakan sekolah oleh PK KoKu
prestasi akademik Sekolah Rendah murid.
yang tinggi oleh (UPSR) % Murid 1.00 1.00 1.50 2.00 3. Meningkatkan motivasi belajar murid. PK Akademik
semua murid. Memperoleh 5A 4. Menyediakan kecukupan latihan kepada PK Akademik
murid.
Gred Purata 2.35 2.40 2.45 2.50 5. Meningkat tahap kecergasan dan kesihatan PK KoKu
Sekolah murid.
6. Menyediakan kecukupan masa pembelajaran PK Akademik
1B Pentaksiran Pusat % Murid T/S T/S T/S T/S murid.
(PP) Tahun 6 Memperoleh (Tidak 7. Menyediakan insentif dan pengiktirafan PK HEM
Pencapaian Terse- kepada kejayaan murid
Sekurang- dia) 8. Membolehkan murid untuk mengambil berat PK KoKu
kurangnya D tanggungjawab sosial.
(Tahap 9. Membolehkan murid menghargai alam sekitar. PK KoKu
Minimum) 10. Membangunkan etika, moral dan PK HEM
Semua Mata profesionalisme murid.
Pelajaran 11. Meningkatkan kerohanian (spiritual) di PK HEM
kalangan murid.
% Murid T/S T/S T/S T/S 12. Meningkatkan kemahiran berkomunikasi di PK HEM
Memperoleh kalangan murid.
Pencapaian A 13. Membolehkan murid menjadi pemimpin. PK KoKU
(Tahap 14. Mewujudkan semangat kerja sepasukan di PK KoKU
Cemerlang) kalangan murid.
Semua Mata 15. Membolehkan murid untuk berfikiran kritikal PK Akademik
Pelajaran dan menyelesaikan masalah.
16. Membolehkan murid memiliki kemahiran PK Akademik
1C Pentaksiran % Murid T/S T/S T/S T/S teknologi dan komunikasi.
Sekolah (PS) Tahun 6 Memperoleh 17. Menyediakan murid dengan kemahiran PK Akademik
Sekurang- pembelajaran sepanjang hayat.
kurangnya D 18. Membolehkan murid untuk bersifat globalisasi. PK KoKu
(Tahap 19. Membolehkan murid berkemahiran PK KoKu
Minimum) keusahawanan.
Semua Mata 20. Menyediakan murid dengan kemahiran PK KoKu
Pelajaran pengurusan.
21. Menyediakan murid dengan kemahiran PK Akademik
belajar.
22. Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti PK KoKu
sukan dan permainan.
abdulrazakal@iab.edu.my
20
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Petunjuk Sasaran Pegawai


Matlamat Strategik Objektif Prestasi Utama TOV OTI1 OTI2 ETR Inisiatif / Strategi Bertanggung-
(KPI) [AR] [AR] [AR] jawab
23. Meningkatkan penyertaan murid dalam PK KoKu
% Murid T/S T/S 4.50 T/S pertandingan sukan dan permainan di
Memperoleh peringkat daerah.
Pencapaian A 24. Menyediakan murid untuk memperlihatkan PK HEM
(Tahap kekemasan diri.
Cemerlang) 25. Menyediakan murid untuk memperlihatkan PK KoKu
Semua Mata keyakinan diri.
Pelajaran 26. Menyediakan murid untuk memperlihatkan PK HEM
kemesraan, kesopanan dan sikap hormat-
1D Pentaksiran Pusat % Murid 93.00 - - 95.00 menghormati.
(PP) Tingkatan 3 Memperoleh 27. Menyediakan murid untuk mengamalkan PK KoKu
Pencapaian ketepatan masa dan kesegeraan
Sekurang- 28. Menyediakan murid untuk menjaga PK HEM
kurangnya D kebersihan sekolah.
(Tahap 29. Menyediakan murid untuk menjaga harta PK HEM
Minimum) benda sekolah dengan tidak melakukan
Semua Mata vandalisme.
Pelajaran
Guru
% Murid 3.50 - - 4.00