Anda di halaman 1dari 6

Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

(KSSR)

Mata Pelajaran : Matematik

Tarikh : 12 Ogos 2018

Hari : Ahad

Masa : 10.35 pagi – 11.05 pagi

Kelas : 2 Merah

Bilangan Murid : 29 orang

Bidang : Sukatan dan Geometri

Tajuk : Ruang

Standard Kandungan : Murid dibimbing untuk:


7.1 (i) Bentuk tiga dimensi.

Standard Pembelajaran : Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid


dapat:
7.1.3 (i) Mengenal pasti pelbagai bentangan bentuk
tiga dimensi melalui aktiviti hands-on dengan

betul dan tepat.

Kriteria Kejayaan : Murid dapat mengenal pasti pelbagai bentangan bentuk


tiga dimensi berdasarkan soalan yang diberikan.

Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah mengetahui:


i) Mengenalpasti bentuk asas bagi bentuk tiga
dimensi. (Tahun 2)
Bahan Bantu Mengajar :
(i) Bentangan bentuk 3D

Istilah Matematik :
(i) Kubus
(ii) Kuboid
(iii) Silinder
(iv) Piramid
(v) Kon
(vi) Sfera
Kemahiran Berfikir :
(i) Menjana idea
(ii) Menghubung kait
(iii) Menaakul
(iv) Menganalisis
(v) Merumus
(vi) Mengimbas kembali

Elemen Merentasi Kurikulum :


(i) Kreativiti

Nilai Murni :
(i) Teliti
(ii) Bersungguh
(iii) Peka
(iv) Berhati-hati
(v) Jujur
(vi) Bekerjasama
(vii) Tolong-menolong
ISI KANDUNGAN DAN CADANGAN
FASA / MASA CATATAN
CADANGAN AKTIVITI KOMUNIKASI
Mengimbas kembali Strategi Mengajar
bentangan 1. Berapakah  Berpusatkan
permukaan bagi Murid
1. Guru mengimbas setiap bentuk 3D ? Kaedah Mengajar
kembali bentangan Jawapan dijangka:  Penyoalan
dengan murid-murid. 1. kubus – 6 Kemahiran Berfikir
2. kuboid – 6  Mengimbas
3. kon – 2 kembali
4. Piramid – 5 Sikap / Nilai Murni
5. Silinder – 3  Teliti
Persediaan
(±3 minit)  Peka
Emk
 Kreativiti
Istilah Matematik
 Kubus
 Kuboid
 Silinder
 Piramid
 Kon
 Sfera
Perkembangan Mengenal pasti pelbagai Strategi Mengajar
(±14 minit) bentangan bentuk tiga 1. Berdasarkan bentuk  Berpusatkan
dimensi 3D yang berada di Guru
depan, nyatakan  Berpusatkan
1. Guru menunjukkan bentuk yang ada Bahan
bentangan kepada bagi bentangan  Berpusatkan
murid. bentuk 3 dimensi. murid
2. Guru meminta murid Jawapan dijangka: Kaedah Mengajar
menyatakan bentuk asal 1. kubus- segiempat  Penyoalan
tiga dimensi bagi setiap sama  Penerangan
bentangan yang 2. kuboid-
 Pemerhatian
ditunjukkan. segiempat tepat dan Resos / BBB
3. Guru menjelaskan dan segiempat sama  Bentangan 3D
mengukuhkan lagi 3. piramid – segitiga Kemahiran Berfikir
hubungan bentuk 3D dan segiempat  Menaakul
dan bentangannya. sama  Menghubungk
4. silinder- ait
segiempat tepat dan  Menganalisis
bulatan Sikap / Nilai Murni
 Teliti
2. Bagaimanakah kita
 Bersungguh
bileh mengetahui
 Peka
bilangan setiap
Emk
bentuk permukaan
 Kreativiti
itu?
Istilah Matematik
Jawapan dijangka:
 Kubus
Mengira bilangan
 Kuboid
bentuk.
 Silinder

.  Kon
 Piramid
 Sfera

Tindakan Mengenal pasti pelbagai Strategi Mengajar


(±10 minit) bentangan bentuk tiga 1. Guru memberi arahan  Berpusatkan
dimensi yang jelas kepada murid Murid
1. Murid dibahagikan mengenai aktiviti  Berpusatkan
kepada beberapa kumpulan yang Bahan
kumpulan. dijalankan. Kaedah Mengajar
2. Setiap kumpulan akan  Permainan
dibekalkan dengan 2. Setiap kumpulan akan  Pemerhatian
bentangan kubus, kuboid dibekalkan dengan 3  Perbincangan
dan piramid. bentangan.
Resos / BBB
3. Murid diminta untuk
 Bentangan 3D
menggunting bentangan 3. Guru membimbing dan
 Gunting
daripada kertas. membetulkan kesalahan
 Glu
4. Murid dibimbing untuk murid.
Kemahiran Berfikir
melipatkan bentangan
sehingga menjadi 4. Guru dan murid sama-  Menjana idea
sebuah bongkah. sama memeriksa  Menghubung
5. Guru berulang langkah jawapan tersebut. kait
3&4 dengan bentangan Sikap / Nilai Murni
kuboid dan piramid.  Bersungguh
 Jujur
 Bekerjasama
 Tolong-
menolong
Emk
 Kreativiti

Istilah Matematik
 Kubus
 Kuboid
 Silinder
 Kon
 Piramid
 Sfera
Penutup kognitif Strategi Mengajar
1. Rumusan Pelajaran 1. Sila hantar buku  Berpusatkan
2. Guru mengedarkan aktiviti yang telah Murid
lembaran kerja. (Rujuk dilengkapkan pada Kaedah Mengajar
Lampiran 1) hari esok.  Penyoalan
 Pemerhatian
Penutup sosial Resos / BBB
1. Guru memberi pujian  Lembaran
Penutup
kepada semua murid. kerja
(±3 minit)
Kemahiran Berfikir
 Merumus
Sikap / Nilai Murni
 Teliti
 Jujur
Emk
 Kreativiti
Refleksi:
12 Ogos 2018 (2M)
Pada fasa persediaan, guru mengimbas kembali pengetahuan murid tentang

muka setiap bongkah. Sebelum itu murid telah diberi pendedahan mengenai bentuk

asas. Murid dikehendaki menyebut semua ciri-ciri yang ada pada objek. Seterusnya,

murid juga membuat aktiviti hands-on iaitu membina bongkah dalam kumpulan.

Mereka berpeluang meneroka bongkah tersebut. Antara kelemahan yang terdapat

pada sesi PdP ini ialah terdapat segelinter murid yang keliru. Mereka menyatakan

bahawa kubus hanya mempunyai 4 muka. Untuk mengatasi masalah ini, guru perlu

menunjukkan bongkah berulang kali untuk memastikan murid tersebut memahami

muka setiap bongkah.