Anda di halaman 1dari 3

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Borang Vetting
KOLEJ VOKASIONAL SEGAMAT

NAMA PROGRAM : ____________________________________________

JENIS PENILAIAN : PB (TEORI / AMALI)

NAMA PENYEMAK : _____________________________________________

KOD KURSUS :_____________________________________________

NAMA KURSUS : _____________________________________________

TARIKH : _____________________________________________

BAHAGIAN A: KESESUAIAN DAN KESAHAN KERTAS SOALAN

I. Jenis dan bilangan soalan (isikan ruang berkenaan)

Jenis Soalan Bilangan Soalan Markah


Aneka Pilihan
Struktur
Isi Tempat Kosong
Esei
Amali
JUMLAH

II. Aras Taksonomi (isikan ruang berkenaan)

a) Aras taksonomi untuk kognitif soalan teori berdasarkan CLO kursus

C1 C2 C3 C4 C5 C6

b) Aras taksonomi untuk psikomotor soalan amali berdasarkan CLO kursus

P1 P2 P3 P4 P5

c) Aras taksonomi untuk afektif soalan amali berdasarkan CLO kursus

A1 A2 A3 A4 A5
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Borang Vetting
KOLEJ VOKASIONAL SEGAMAT

BAHAGIAN B: SENARAI SEMAK FORMAT DAN KANDUNGAN KERTAS SOALAN

Arahan Untuk Penyemak:

Tandakan √ di ruang ‘YA’ sekiranya tiada erata.

I MUKA HADAPAN YA
1 MAKLUMAT KURSUS
Maklumat semester penilaian/pengajian
Nama Kursus, Kod Kursus, jenis penilaian, masa (jumlah jam)
CLO kursus

2 ARAHAN KEPADA CALON


Bilangan soalan, bahagian soalan
Dimana perlu dijawab
Soalan mana perlu dijawab
Larangan alatan untuk dibawa ke bilik peperiksaan

3 JARAK (SPACING/MARGINS)
4 BILANGAN MUKASURAT DISENARAIKAN

II TAJUK DAN TAJUK SUB YA


1 Bahagian (mencukupi)
Konsisten
Arahan jelas
Markah diberi konsisten
Penomboran lengkap dan ikut aturan

III SOALAN YA
1 FORMAT
Penomboran lengkap dan ikut aturan
Tanda bacaan konsisten
Tatabahasa dan ejaan tepat
Bentuk soalan jelas
Jarak soalan sesuai
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Borang Vetting
KOLEJ VOKASIONAL SEGAMAT

2 ISI KANDUNGAN
Item menunjukkan kepelbagaian isi/ topik/ sub topik
Item tidak berulang
Item jelas
Arahan untuk pelajar menjawab disediakan
3 RAJAH/ JADUAL/ GAMBAR (sekiranya ada)
Terdapat caption bagi setiap rajah, jadual atau gambar
Penomboran mengikut nombor soalan
Jelas dan dapat dibaca atau dilihat oleh calon dengan mudah
Perincian maklumat jelas /tepat (contohnya unit ukuran)
IV PEMBAHAGIAN MARKAH YA
Markah setiap soalan menepati jumlah markah keseluruhan
Panjang jawapan diperlukan sesuai dengan markah diberi

V. MAKLUMBALAS TAMBAHAN / ULASAN PENYEMAK

BAHAGIAN C: KEPUTUSAN SEMAKAN

Kertas soaalan ini

DITOLAK
DITERIMA DITERIMA DENGAN
(Perlu berikan ulasan)
SEPENUHNYA PENAMBAHBAIKAN

ULASAN PENYEMAK:

Tandatangan : ___________________________________

Nama : ___________________________________

Tarikh : ___________________________________