Anda di halaman 1dari 2

Nama : I Made Indra Ariawan

Kelas. : XI MIPA3

No. : 10

Nyawis Pitaken Prosa “Prabu Jayawikrama”


1. Parab ratune sane jumeneng nata ring Ratnakanda inggih punika Sang Prabu Purusada
2. Sane mawinan Sang Purusada ngerereh para ratu satus diri inggih punika santukan
jagi katurang ring Betara Kala,kaanggen naur punagi
3. Sang Prabu Jayawikrama nyeneng nata inggih punika ring jagat Singala
4. Pikayunan para ratune sane durung kaejuk inggih punika sami rumasa pakewuh,akeh
sane ngungsi ka Astina
5. Sane mawinan akeh ratune ngungsi ke Astina inggih punika krana panegarane sami
karusak lan kagebug,sadangipun sami inini jarah. Panjake sane kantun maurip sami
rarud ninggalin panegara,kuehnyane tan pawilangan
6. Sane mawinan Sang Purusada magegebug ka Singala inggih punika praya ngejuk
Prabu Jayawikrama
7. Sane mawinan Batara Kala nenten nerima aturan para ratu satus punika sakewala tan
arsa nerima aturane sami yan tan masarengin prabune ring Astina,Sang Sutasoma
8. Sasampun aturan ratu satus nenten katerima Sang Purusada lan Balawadwa raksasane
raris nglurug jagat Astinane praya ngejuk Sang Sutasoma
9. Pamargin yudan bala manusane ngarepin watek raksasane inggih punika pamargin
yudan bala manusane ngarepin watak raksasane wiakti kalintang luir segara acampuh
yan upamiang
10. Ring basa Bali pahlawan kabaos Sang Abela Pati

Unsur Intrinsik Cerpen “Gede Ombak Gede Angin”


● Tema : Kasengsaran anak sane demen mamotoh
● Tokoh :
- Made Gewar : Antagonis ( demen mamotoh,nenten sopan teken anak sane
lingsiran)
- Ni Nyoman Coblong : Antagonis (nenten sopan)
- Dadong tumpuk : Prontagonis ( sabar )
- Bebotoh – bebotoh : tokoh pembantu
● Amanat/Piteket : iraga sapatutnyane hormat teken anak sane lingsiran nenten dados
gelar-gelur utawi nyengkingin anak lingsir. Taler saptutnyane iraga nenten dados
metajen ,demen mamotoh,krana yening iraga matajen iraga pacang nemonin
kasengsara
● Latar/setting :
o Genah : Warung ring bucun bale banjare,jaba pura Dalem Gedene
o Galah : Rikala semeng,dugas tigang rahinan sadurung patoyan
nemonin,Anggara Kasih Tambir
● Alur : cerita puniki akeh madue konflik. Konflik sareng kulawarga krana ia nenten
rungu teken kurenane ,taler konflik sareng pisaganyane,krana yening matemu sareng
pisaga ring jalan ia demen ngetarang

Anda mungkin juga menyukai