Anda di halaman 1dari 7

Rancangan Pengajaran Harian

(Aspek Tatabahasa)

Mata pelajaran : Bahasa Melayu


Tarikh : 4 Mac 2020 (Khamis)
Masa : 8:50 pagi - 9:50 pagi
Kelas : Tahun 4
Bilangan Murid : 4 orang
Tema : Kebudayaan, Kesenian dan Estetika
Tajuk : Bermain Congkak

Standard Kandungan Standard Pembelajaran


1.1 Memahami dan menggunakan 1.1.3 Memahami dan menggunakan kata
pembentukan kata mengikut konteks. tugas mengikut konteks;
(iii) kata nafi

Objektif
Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Mengklasifikansikan penggunaan kata nafi dengan betul.
2. menjawab sekurang-kurang tiga daripada lima soalan kata nafi mengikut konteks
dengan betul.

Sistem Bahasa
Morfologi : Kata nafi
Sebutan : Bahasa Melayu Baku

Pengisian Kurikulum / Elemen Berasaskan Kurikulum


Ilmu :Pendidikan Moral
Nilai Murni :Kerjasama, keberanian, berusaha.
Kemahiran Bahasa :Kemahiran tatabahasa

Kepelbagaian kaedah dan teknik


KB : menghubungkait, menyesuaikan
KP : verbal linguistik, intrapersonal, interpersonal.
BCB : memproses maklumat
Pembelajaran Kontekstual: Menghubungkaitkan
Bahan Bantu Mengajar
No. Bahan Bantu Mengajar Bilangan

1 LCD 1

2 Komputer riba 1

3 Set BBM 1

4 Lembaran kerja 30

5 Alat pembesar suara 1

Pengetahuan Sedia Ada


Murid pernah mendengar dan menggunakan kata nafi dalam kehidupan seharian.

Langkah Pembelajaran

Langkah Isi Pelajaran Aktiviti Pembelajaran Catatan


Set Induksi 1. Tayangan animasi 1. Guru menayangkan video animasi Teknik:
(5 minit) didi and Friend permainan congkak kepada murid. Soal Jawab
tentang permainan
Soalan:
congkak.
Nilai Murni:
- Siapa yang tahu apa itu permainan Berusaha
Pengetahuan: congkak?

- Congkak adalah KB:


- Siapa pernah bermain congkak?
sejenis permainan Menghubungkait
tradisional
2. Guru mengaitkan aktiviti dengan
- Permainan tajuk pembelajaran. KP:
congkak Verbal-linguistik
memerlukan dua
orang pemain
Pembelajaran
Kontekstual:
Menghubungkait
BBM:
LCD, komputer riba
Langkah 1 1. Penerangan kata 1. Guru menerangkan konsep kata Teknik:
(20 minit) nafi melalui teknik nafi melalui teknik sBUnaTIk. Perbincangan
sBUnaTIk 2. Guru memberi penerangan dan
contoh yang dekat dengan murid. Nilai murni:
3. Muridmenjawab soalan melalui Keberanian
bahan interaksi bersama-sama.
4. Guru menerangkan konsep KB:
kekecualian dalam kata nafi. Menghubungkait
5. Guru memberi contoh.
6. Muridmenjawab soalan melalui BBM:
bahan interaksi bersama-sama. LCD, komputer riba,
pen penanda.

KP:
Verbal-linguistik

BCB:
Mengumpul
maklumat,
memproses
maklumat.

Langkah 2 1. Aktiviti 1. Guru memberi bbm yang pertama Strategi:


(20 minit) menggunaka bahan dan memberi penerangan kepada Kontekstual dan
maujud
mruid. konstruktivisme
- kenalpasti kata nafi 2. Murid menampalkan golongan
yang sesuai untuk
kata pada kata nafi yang sesuai. KP:
golongan kata
tertentu 3. Guru memberi bbm yang kedua Interpersonal
dan memberi penerangan kepada
- melengkapkan ayat
menggunakan kata murid. KB:
nafi yang sesuai. 4. Murid melengkapkan ayat dengan Menjana idea

- membina ayat menulis kata nafi yang sesuai


menggunakan kata pada tempat kosong. BBM:
nafi yang diberi. 5. - Murid membina satu ayat ringkas Rangkai perkataan,
menggunakan kata nafi yang kertas mahjong, pen
diberi. penanda
Langkah 3 1. Lembaran kerja 1. Guru meminta murid menjawab BBM:
(10 minit) lembaran kerja yang diberi. Lembaran kerja
2. Murid tidak dibenarkan
berbincang. BCB:
Kemahiran menulis
KP:
Intrapersonal

Nilai murni:
Berdikari
Penutup Rumusan isi 1. Guru meminta murid menyatakan Nilai murni:
(5 minit) pelajaran golongan kata yang sesuai untuk Keyakinan
setiap jenis kata nafi.
2. Guru membuat kesimpulan secara KB:
menyeluruh. Merumus
3. Ganjaran diberi kepada mruid
sebgaai peneguhan. KP:
Verbal linguistik

Refleksi:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

LAMPIRAN

Teks Kata Ganda Lembaran kerja kumpulan


Lembaran Kerja Soalan Pengayaan

Kad gambar

Lembaran kerja
Isi tempat kosong dengan kata ganda penuh yang sesuai.

Zarina dan Amina adalah sahabat baik. Setiap pagi, Zarina akan menyusun

__________ dan __________ di dalam kelas. Pada waktu rehat,


mereka akan membeli ______________ yang dijual di kantin sekolah

sebagai pencuci mulut. Mereka sering mengutip _____________ di kantin


sekolah. Mereka sangat rajin pergi ke perpustakaan untuk mencari ___________

cerita.

Soalan pengayaan

Kategorikan kata ganda penuh yang betul dan yang salah.

Kata ganda penuh Bukan kata ganda penuh

ikan-ikan, pepohon, kerusi-kerusi, berlari-larian, berkejar-kejaran, daun-daun

Soalan pemulihan

Tandakan (/) pada kata ganda penuh yang betul.

Buaya-buaya Berlari-larian
Buah-buahan Budak-budak

Sekolah-sekolah Turun-temurun

Anda mungkin juga menyukai