Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2019/2020

CP 2

Semester Topik Objektif Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Topik 1 : Pakaian 1.1 Apakah pakaian yang 1.1 Jenis huruf vokal.
kamu pakai?
- Murid dapat menunjukkan
- Mengenal pasti pelbagai situasi persekitaran sambil
jenis pakaian yang di pakai. membunyikan huruf-huruf
vokal yang terdapat pada
kad huruf.

-Murid dapat menyebut dan


membunyikan huruf-huruf
vokal yang ditunjukkan oleh
guru.

-Murid dapat menunjukkan


huruf-huruf vokal yang
terdapat dalam perkataan

Semester 1 1.2 Jenis huruf konsonan. 1.2 Jenis huruf konsonan.

September - Mengenal pasti dan - Murid dapat menunjukkan


hingga membezakan jenis bunyi sambil membunyikan huruf-
Disember huruf konsonan berdasarkan huruf konsonan yang
situasi persekitaran. terdapat pada kad huruf.

- Murid dapat membezakan


huruf vokal dan konsonan

1.3 Membezakan huruf 1.3 Membezakan huruf


konsonan. konsonan.

-Membandingkan dan -Murid-murid dapat


membezakan huruf menyanyikan lagu mengikut
konsonan dua suku kata rentak.
tertutup.
- Murid dapat menyebut dua
suku kata tertutup.
1.4 Membezakan huruf 1.4 Membezakan huruf
vokal. vokal.

- Mengenal pasti dan -Murid dapat membunyikan


membandingkan huruf suku kata tertutup huruf
vokal dan membunyikan vokal,
suku kata tertutup. - Menyebut huruf vokal dan
menyanyikan lagu
berdasarkan gambar.

Topik 2: Mengenal huruf 2.1 Membulatkan huruf 2.1 Memadankan huruf


“a’’ hingga “f’’ padanan gambar. Huruf padanan gambar. Huruf
“a’’ hingga “f’’. “a’’ hingga “f’’.

Mengenal pasti huruf vokal -Murid dapat membulatkan


dan huruf konsonan. huruf yang betul
berdasarkan gambar.

-Murid dapat membezakan


huruf konsonan dan huruf
vokal.

2.2 Menamakan gambar 2.2 Menamakan objek


dalam buku. dalam buku.

-Memerhati dan mengenal -Murid dapat membunyikan


pasti gambar yang terdapat suku kata terbuka
Semester 2 dalam buku.
-Murid dapat mengenal
Januari pasti abjad.
hingga
April -Mendengar dan
menyanyikan lagu.

Topik 3: Mengenal huruf 2.3 Memadankan huruf 2.3 Memadankan huruf


“g’’ hingga “i’’. dengan gambar. dengan gambar.

-Mengenal pasti huruf -Murid dapat menulis huruf


berdasrkan gambar yang “g’’ hingga “i’’.
diberikan.
-Murid dapat menyebut
-Membezakan huruf perkataan berdasarkan
konsoanan dan huruf vokal gambar yang diberikan.
berdasarkan gambar.

2.4 Menyebut ayat mudah. 2,4 Menyebut ayat mudah.

-Menyatakan dan mengenal -Murid dapat menceritakan


pasti suku kata terbuka dan situasi dalam gambar.
tertutup .
-Murid dapat menyebut dua
suku kata terbuka .

-Murid dapat menyebut dua


suku kata tertutup.

2.5 Menyusun dan 2.5 Menyusun dan


menamakan gambar menamakan gambar
dalam buku. dalam buku.

-Membezakan gambar -Murid dapat menyusun


berdasarkan nombor. gambar berdasarkan abjad
dengan betul dan tepat.

-Murid dapat menceritakan


situasi berdasarkan gambar
yang diberikan.

-Murid dapat membezakan


huruf vokal.

-Murid dapat membezakan


huruf konsonan.

Topik 4: Mengenal huruf 2.6 Melengkapkan 2.7 Melengkapkan


“m’’ hingga “s’’. perkataan dalam buku. perkataan dalam buku.

-Mengenal pasti abjad dan -Murid dapat menulis abjad


melengkapkan ayat pada pangkal ayat.
perkataan dengan huruf
kecil. -Murid dapat menulis huruf
kecil dengan betul.

-Murid dapat menyebut


huruf vokal berdasarkan
gambar dalam buku.

-Murid dapat menyebut


huruf konsonan berdasarkan
gambar dalam buku.

-Murid dapat membezakan


suku kata terbuka dan
tertutup.
Topik 5: Mengenal huruf 2.7 Menyurih perkataan 2.7 Menyurih perkataan
“t’’ hingga “z’’.
-Mengkoordinasi -Murid dapat menulis huruf
pergerakkan mengikut arah dengan kaedah yang betul.
yang betul
-Murid dapat memadankan
gambar dengan perkataan
yang sesuai.

-Murid dapat membezakan


huruf konsonan.

-Murid dapat membezakan


huruf vokal.

-Murid dapat membaca


huruf “a’’ hingga “z’’.

Topik 6: Menyurih huruf 3.1 Menyurih dan 3.1 Menyurih dan


kecil. padankan ayat . padankan ayat.

-Mengenal pasti dan -Murid dapat menulis huruf.


memahami ayat mudah.
-Murid dapat menyebut
huruf berdasarkan gambar.

-Murid dapat padankan


alatan dan perkataan yang
betul berdasarkan gambar.

-Mewarnakan buah dengan


warna yang betul.

3.2 Membezakan gambar 3.2 Membezakan gambar


dengan perkataan. dengan perkataan.

-Mengenal pasti dan -Murid dapat menulis huruf


membezakan perkataan kecil.
berdasarkan gambar.
-Murid dapat membezakan
gambar berdasarkan soalan.

-Murid dapat menyebut


perkataan yang diberikan
secara rawak.
3.3 Menulis tiga suku kata 3.3 Menulis tiga suku kata

-Membezakan dua suku kata -Murid dapat menyebut tiga


dan tiga suku kata tertutp suku kata
dan terbuka.
-Murid dapat menulis
perkataan berdasarkan
gambar.

-Murid membezakan suku


kata tertutup.

-Murid dapat membezakan


suku kata terbuka.

Topik 7 : Mewarnakan 3.4 Surih dan melukis 3.4 Surih dan melukis
huruf vokal dan kosonan gambar. gambar.

-Mengenal pasti huruf “a’’ -Murid dapat menulis huruf.


hingga “z’’
-Murid dapat menyebut dua
suku kata.

-Murid dapat menyebut tiga


suku kata.

-Murid dapat mengeja ayat


dalam perkataan yang
mudah.