Anda di halaman 1dari 10

SOAL UJIAN PRAKTIK

MATA PELAJARAN BAHASA SUNDA KELAS


VI

1. S t a n d a r K o mp e t e n s i : Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, serta keinginan secara


tertulis dalam mengisi formulir, menulis kejadian, melengkapi karangan, menulis
pidato, menulis berita dan menulis riwayat hidup.
Kompetensi Dasar : Biantara (berpidato)
Indikator : Siswa dapat mempraktikan Pidato dengan penampilan dan improvisasi
yang baik
Alokasi Waktu : 9 X 30 Menit (5 Menit/Siswa) Nomor Soal
: 1
(Naskah Pidato yang bertémakan Perpisahan Sekolah)
Tes Penilaian : T e s u nj u k ke r j a ( p s i ko mo t o r )
(Keterangan : “Bacalah naskah Pidato yang bertémakan Perpisahan Sekolah dan
peragakan Pidato tersebut dengan baik

2. S t a n d a r K o mp e t e n s i : Mampu menyimak, memahami, serta menanggapi berbagai jenis


wacana lisan tentang cerita bentuk dongéng, nahasa kesehatan, bahasan
kebersihan, bahasan lalu lintas, dan kakawihan.
Kompetensi Dasar : Menyimak cerita wayang
Indikator : Siswa dapat menceritakan kembali cerita yang didengar
Alokasi Waktu : 9 X 30 Menit (5 Menit/Siswa) Nomor Soal
: 2

Tes Penilaian : T e s u nj u k ke r j a ( p s i ko mo t o r )

3. S t a n d a r K o mp e t e n s i : Mampu menyimak, memahami, serta menanggapi berbagai jenis


wacana lisan tentang cerita bentuk dongéng, nahasa kesehatan, bahasan
kebersihan, bahasan lalu lintas, dan kakawihan.
Kompetensi Dasar : Bercerita pengalaman yang menarik
Indikator : Siswa dapat menceritakan pengalamannya sendiri
Alokasi Waktu : 9 X 30 Menit (5 Menit/Siswa)
Nomor Soal : 3

Tes Penilaian : T e s u nj u k ke r j a ( p s i ko mo t o r )

4. S t a n d a r K o mp e t e n s i : Mampu menyimak, memahami, dan menanggapi berbagai ragam


wacana lisan sastra maupun nonsastra, yang berupa pengucapan bunyi bahasa,
kata, kalimat sederhana dan luas, pengumuman, penjelasan, nasihat, perintah,
tuturan, berita, dikte, pembacaan atau pelantunan puisi (sajak, guguritan,
kakawihan), dan pembacaan cerita (dongeng, cerita pendek).
Kompetensi Dasar : Mengaspresiasi karya sastra sunda
Indikator : Siswa dapat membaca sajak sunda
PIDATO PERPISAHAN KELAS VI

Salam sejahtera dina kanyaah tur kaasih Pangéran urang Yesus Kristus,

Anu ku simkuring dipihormat Ibu kepala Sakola, anu dipihormat Bapa/Ibu Guru SD Kristen
Ketapang 3, ogé siswa-siswi réréncangan kelas VI angkatan 2014-2015 nu parantos sumping di
tempat ieu.

Ngawitan salaku umat anu percaya, urang, sanggakeun puji jeung syukur ka hadirat Pangéran
anu kawasa, ku nikmat sareng rahmatNa urang tiasa riung mungpulung di tempat ieu pikeun
ngalaksanakeun acara paturay tineung siswa-siswi kelas VI angkatan 2014-2015.

Salami genep taun aya di tempat ieu, seueur kenangan nu moal bisa dipohokeun dina suka
atawa duka. Ogé salami aya di SD ieu urang sadaya diajar,dididik, dilatih ku guru-guru anu
pangalaman diwidangna dugi dina dinten ieu urang tiasa ngréngsékeun studi di jenjang SD ieu, jeung
bakal neruskeun ka jenjang anu luhur deui.

Abdi ngawakilan réréncangan kelas VI angkatan 2014-2015 ngahaturkeun mangrébu-rébu


nuhun ka Kepala Sakola, Guru-guru sareng pagawé Sakola Kristen Ketapang 3, nu salami genep taun
ngadidik, ngatik tur ngalatih urang sadaya nepi ka kénging kasuksésan. Abdi ogé sadar salami genep
taun ieu seueur ngalakukeun hal-hal nu matak nganyerikeun haté. Ku kituna dina kasempetan ieu,
abdi ngawakilan réréncangan sadaya neda dihapunten kanu sadaya kalepatan, mugia Bapa/Ibu guru
seja ngahapunten.

Ayeuna tos waktuna urang ngucapkeun paturay. Upami aya kalimah anu kirang merenah dina
haté Bapa/Ibu guru sarta adi-adi sadaya, sakali deui neda dihapunten samudaya kalepatan.

Hatur nuhun. Yesus nyarengan urang sadaya.


SOAL UJIAN PRAKTIK
MATA PELAJARAN BAHASA SUNDA
KELAS VI
SD KRISTEN KETAPANG 3 GUNUNG PUTRI BOGOR
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

2. S t a n d a r K o mp e t e n s i : Mampu menyimak, memahami, serta menanggapi


berbagai jenis wacana lisan tentang cerita bentuk
dongéng, nahasa kesehatan, bahasan kebersihan, bahasan
lalu lintas, dan kakawihan.
Kompetensi Dasar : Menyimak kakawihan dinyanyikan
Indikator : Siswa dapat mempraktikan kakawihan sendiri atau
bersama-sama
Alokasi Waktu : 9 X 30 Menit (5 Menit/Siswa)
Nomor Soal : 1
(1 Lagu kakawihan barudak leutik)
Tes Penilaian : T e s u nj u k ke r j a ( p s i ko mo t o r )
(Keterangan : “Nyanyikan 1 buah kakawihan yang kalian kuasai dengan
baik!”)

Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah Ujian Praktek


No. Rentang
Aspek Deskripsi Skor Perolehan
Skor

1 Kerapihan Berpakaian rapih 0 – 30

2 Pelafalan Pengucapan lirik 0 - 20


kakawihan dengan
artikulasi yang jelas
dan baik

3 Jeda dan intonasi Pengaturan jeda, tinggi


rendah nada, keras
lemah suara, dan témpo 0 - 20
lagu

4 Kelancaran Menyayikan kakawihan 0 - 20


secara lancar
5 Gerak/ mimik Keserasian antara isi 0 - 10
lirik dengan ekspresi
wajah, gerak, sikap,
dan ucapan

Jumlah

Perhitungan nilai akhir dalam skala 0-100

Skor Perolehan

Nilai akhir = x 100

Skor Maksimal

Cileungsi, 3 Maret 2015

Mengetahui,

Kepala Sekolah SD KK3 Guru Mata Pelajaran,

................................................... Firman Setia Budi, S.Pd


PENILAIAN UJIAN PRAKTEK MENYAYIKAN KAKAWIHAN

KELAS VI
ASPEK PENILAIAN

NO NAMA SISWA Kerapihan Pelafalan Intonasi Kelancaran Gerak/Mimik JUMLAH

(0-30) (0-20) (0-20) (0-20) (0-10)


Cileungsi, ...................................... 2015
Penguji 1, Penguji 2,
Naskah lagu-lagu Kakawihan

Tokécang

*Tokécang-tokécang
Maling pendil tosblong
Angeun kacang – angeun kacang
Sapariuk kosong
Isukan kuring ka Bandung
Ka Bandung rék meuli peuyeum
Sok hayang nanya nu pundung
Nu pundung socana beureum

Tilil

Tilil... tilil...
Tilil dog celentong
Kuring diudag bagong
*Ari hég lumpat ka kolong
Di kolong anjing ngagonggong
Aduh... abdi tulungan
Kuring... diudag bagong

Jaleuleu

*Jaleuleu ... ja
Tulak tuja éman ... gog
Seureuh beureum ... beuy
Embé kacang ... bay
Ucing kadempét songsong ... ngék-ngék breng!