Anda di halaman 1dari 12

PENGENALAN

Algoritma banyak digunakan dalam bidang sains dan teknologi terutama dalam
bidang sains komputer. Dalam sains komputer, algoritma digunakan sebelum proses
pengaturcaraan dimulakan. Melalui algoritma, pengaturcara dapat memastikan
pengaturcaraan dikod dengan betul dan dapat digunakan.

ALGORITMA ISIHAN
  Definasi: Salah satu tugas pemprosesan data yang paling biasa adalah isihan
ataupun sorting yang mana susunan atau senarai yang  tidak
tertib ke dalam susunan yang tertib mengikutperintah angka atau abjad.

·         Dalam menyiapkan tugasan pada kali ini, saya dikehendaki mengisih senarai
nama murid dengan menggunakan isihan tukar ganti dan isihan buih.

5 compares,4 swaps 3 compares,2 swaps


65 35 25 85 55 70
35 65 25 85 55 70
35 25 65 85 55 70
35 25 65 85 55 70
35 25 65 55 85 70
35 25 65 55 70 85
35 25 65 55 70 85

25 35 65 55 70 85

25 35 65 55 70 85

25 35 55 65 70 85

1. ISIHAN CEPAT
Hampir sama dengan kaedah isihan cantum yang berdasarkan kaedah pecah dan
takluk. Perbezaan: i. Pemecahan adalah berdasarkan nilai pivot (dalam bab ini
mengambil unsur yang pertama dari senarai sebagai nilai pivot), berbanding dengan
pemecahan di tengah tatasusunan bagi isihan cantum. ii. Tiada operasi gabung yang
diperlukan untuk mengisih unsur-unsur pada segmen kiri dan kanan. 2. Proses isihan
cepat:

I) Semua unsur yang lebih kecil dari unsur pertama akan dijadikan unsur pada
segmen kiri dan semua unsur yang lebih besar dari nilai pivot akan dijadikan segmen
kanan.

II) Segmen kiri pula akan menentukan nilai pivotnya dan membahagikan unsur-
unsurnya kepada segmen kiri dan kanan berdasarkan nilai pivot tersebut. Proses ini
akan berterusan sehingga segmen paling kiri hanya terdiri daripada satu unsur.

III) Dengan proses pembahagian ini segmen sebelah kiri telah diisihkan dan proses
yang sama akan diteruskan pada segmen sebelah kanan pula. Isihan 20

IV) Proses pemecahan dan pembahagian nilai-nilai unsur mengikut nilai pivot ini
membolehkan semua unsur yang berada pada segmen kiri dan kanan akan diisih
secara berasingan untuk mendapat dua senarai unsur yang telah terisih.

ALGORITMA CARIAN

• Selain daripada proses mengisih dalam pemprosesan data, proses mencari


juga adalah satu proses yang penting.Proses mencari dalam konteks
pemprosesan data adalah satu proses mendapatkan lokasi data daripada
senarai atau jadual tertentu. Ini dilakukan dengan membandingkan setiap
data dengan kekunci carian.

Carian Binari
• Carian Binari (Binary Searching Algorithm) merupakan cara carian yang lebih
efektif.
• Carian ini melibatkan proses membandingkan data tengah dengan kekunci
kemudian diikuti oleh bahagian pertama atau bahagian kedua.

• Untuk carian secara binary, terdapat dua syarat iaitu:


Senarai perlu diisih mengikut medan tertentu, senarai yang tidak diisih tidak boleh
digunakan. Perlu ada capaian rawak atau terus kepada data pertengahan, oleh
sebab itu senarai terpaut tidak boleh digunakan.

• Dengan adanya data-data yang terisih dan kekunci carian, langkah-langkah carian
adalah . Bandingkan kekunci dengan data pertengahan, jika sama carian berjaya
.Jika tidak, pastikan sama ada kekunci lebih besar atau lebih kecil daripada data
pertengahan.

• Jika lebih kecil, bandingkan kekunci dengan bahagian pertama iaitu data pertama
hingga data sebelum data pertengahan.

• Jika lebih besar, bandingkan kekunci dengan bahagian kedua iaitu dari data
sebelum data pertengahan hingga data terakhir. Cara pencarian ini sebenarnya
mengurangkan masa pencarian kepada separuh, sebab Cuma separuh daripada
data-data di cari.

65 35 25 85 55 70
35 25 55 85 65 70
25 35 56 85 65 70
65 70 85

25 35 55 65 70 85
BAHAGIAN A
BAHAGIAN B
Ubahan Tercantum

(A) Mewakili suatu ubahan tercantum dengan menggunakan simbol ‘α’


1.   Jika satu pemboleh ubah berubah secara langsung dan/atau secara songsang
dengan 
pemboleh ubah yang lain, hubungan ini dikenali sebagai ubahan tercantum.
2.  ‘y berubah secara langsung dengan x dan z’ ditulis sebagai y α xz.
3.  ‘y berubah secara langsung dengan x dan secara songsang dengan z’ ditulis
sebagai
y α xz.y α xz.  
4.  ‘y berubah secara songsang dengan x dan z’ ditulis sebagai y α 1xz.y α 1xz.

Contoh 1:
Cari hubungan bagi setiap ubahan yang berikut dengan menggunakan simbol ‘α’.
(a)  x berubah secara langsung dengan y dan z.
(b)  x berubah secara songsang dengan y dan √z.
(c)  x berubah secara langsung dengan r3 dan secara songsang dengan y.

Penyelesaian:
(a)  x α yz
(b) (b) x α 1y√z
(c) (c) x α r3y
(B) Menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan songsang
1.   Jika  y α xnzn, maka y=kxnzny α xnzn, maka y=kxnzn , dengan keadaan k ialah
pemalar dan n = 2, 3 dan ½.

2.   Jika  y α 1xnzn, maka y=1kxnzny α 1xnzn, maka y=1kxnzn , dengan
keadaan k ialah pemalar dan n = 2, 3 dan ½.

3.   Jika  y α xnzn, maka y=kxnzny α xnzn, maka y=kxnzn , dengan keadaan k ialah
pemalar dan n = 2, 3 dan ½.

Contoh 2:
Diberi bahawa p α 1q2√rp α 1q2r apabila p = 4, q = 2 and r = 16, hitungkan
nilai r apabila p = 9 
dan q = 4.

Penyelesaian:

Diberi bahawa, p α 1q2√r, p = kq2√rApabila p=4, q=2 dan r=16,4 = k22√164=k16k=6
4∴p = 64q2√rDiberi bahawa, p α 1q2r, p = kq2rApabila p=4, q=2 dan r=16,4 = k2216
4=k16k=64∴p = 64q2r 

Apabila p=9 dan q=4,9 = 6442√r9 = 4√r√r=49r=(49)2=1681Apabila p=9 dan q=4,9 = 
6442r9 = 4rr=49r=(49)2=1681 
Ubahan Langsung

(C) Menentukan sama ada suatu kuantiti berubah secara langsung terhadap
kuantiti yang lain
1.  Jika suatu kuantiti y berubah secara langsung dengan suatu kuantiti x,
(a)  y bertambah apabila x bertambah
(b)  y berkurung apabila x berkurung
2. Suatu kuantiti y berubah secara langsung dengan suatu kuantiti x jika dan hanya
jika
yx=kyx=k  di mana k ialah pemalar.
3.  y berubah secara langsung dengan x ditulis sebagai y α x.
4.  Apabila y α x, maka graf y melawan x adalah satu garis lurus yang
melalui asalan.

Contoh 1:
Diberi bahawa p berubah secara langsung dengan punca kuasa dua q dan p = 12
apabila q = 36, cari
(a)  nilai bagi p apabila q = 16
(b)  nilai bagi q apabila p = 18

Penyelesaian:
p∝√q,p=k√q12=k√3612=k(6)k=2p=2√qp∝q,p=kq12=k3612=k(6)k=2p=2q 

(a)p=2√qp=2√16=2(4)p=8(a)p=2qp=216=2(4)p=8 

(b)p=2√q18=2√q→9=√q92=qq=81
CONTOH:

a) UBAHAN LANGSUNG
Rintangan satu dawai,R ohm berubah secara langsung dengan panjang dawai L
meter,apabila luas keratan rentas dawai adalah ditetapkan. Diberi bahawa R=3 ohm
apabila L=6 meter, tulis dalam bentuk persamaan dengan mengungkapkan R dalam
sebutan L.

R∝L
R=kL
3=k(6)

k=3/6
=1/2

b) UBAHAN SONGSANG
Masa t hari yang diambil untuk menghabiskan suatu tugas berubah secara
songsang dengan jumlah mesin,n yang digunakan. Tugas itu boleh dihabiskan dalam
48 hari apabila 7 mesin digunakan . cari bilangan mesin yang diperlukan untuk
menghabiskan tugas itu dalam 42 hari.

t∝1/n
T=k/n
48=k/7
K=(48)7
t=42

42=((48)7)/42
N=8

c) UBAHAN TERCANTUM
Hubungan antara harga dengan jisim jambu batu yang dijual oleh Pak Hamid adalah
ditunjukkan seperti dalam jadual nilai yang berikut:

Jisim
Harga (RM)
(kg)
1 1.20
4 4.80
5 6.00
10 12.00
12 14.40

Nyatakan apa yang terjadi kepada

a) Harga jambu batu apabila jisimnya bertambah 4 kali ganda dari 1 kg hingga 4 kg.

b) Harga jambu batu apabila jisimnya berkurang 2 kali ganda dari 10 kg hingga 5 kg.

c) Jisim jambu batu apabila harganya bertambah 5 kali ganda dari RM1.20 hingga
RM6.00.

d) Jisim jambu batu apabila harganya berkurang 3 kali ganda dari RM14.40 hingga
RM4.80.

Penyelesaian:

a) Apabila jisim bertambah 4 kali ganda dari 1 kg hingga 4 kg, harga jambu batu
bertambah 4 kali ganda dari RM1.20 hingga RM4.80.

b) Apabila jisim berkurang dua kali ganda dari 10 kg hingga 5 kg, harga jambu batu
berkurang 2 kali ganda dari RM12 hingga RM6.00.

c) Apabila harga bertambah 5 kali ganda dari RM1.20 hingga RM6.00, jisim jambu
batu bertambah 5 kali ganda dari 1 kg hingga 5 kg.

d) Apabila harga berkurang 3 kali ganda dari RM14.40 hingga RM4.80, jisim jambu
batu berkurang 3 kali ganda dari 12 kg hingga 4 kg.