Anda di halaman 1dari 9

KERTAS 2

1. 1. Rajah 1 menunjukkan satu situasi di dalam sebuah bilik sains.

Rajah 1
(a) Nyatakan satu pemerhatian yang dapat dibuat.

(1 markah)

(b) Ramalkan apa yang mungkin berlaku akibat keadaan berikut.


(i) Radas dan bahan kimia yang berada di ruang laluan murid

(ii) Kepingan kertas yang diletak di bawah penunu Bunsen yang sedang
bernyala

(2 markah)

(c) Tandakan ( / ) pada peraturan yang perlu yang dipatuhi

Membuang sisa pepejal ke dalam tong sampah

Membasahkan bahan yang terbakar sebelum


membuangnya ke dalam tong sampah.

Membuang sisa cecair ke dalam tong sampah

(1 markah)
2. Rajah dibawah menunjukkan tiga jenis haiwan.

R S T
Rajah 2

(a) Antara haiwan-haiwan di atas, yang manakah tinggal di kawasan yang...


(i) bercuaca sejuk :

(ii) bercuaca panas :


(1 markah)

(b) Nyatakan ciri- ciri khas bagi setiap haiwan di atas yang melindungi mereka
daripada cuaca yang melampau.

Haiwan Ciri khas


(i) R
(ii) S
(iii) T

(3 markah)

3. Berikan satu contoh haiwan yang mempunyai ciri-ciri dan tingkah laku khas
seperti di bawah.
a) i) Duri tajam : ___________________________________

ii) Menyamar : ___________________________________

(2 markah)

b) Nyatakan apakah yang dilakukan oleh badak sumbu menghadapi cuaca


panas melampau.

______________________________________________________________
(1 markah)

c) Gajah dan ikan bilis hidup di dalam kumpulan.

Ya Tidak

Beri alasan.

______________________________________________________________
(1 markah)

d) Apakah yang dilakukan oleh kura-kura dan siput apabila berhadapan dengan
musuhnya?

______________________________________________________________
(1 markah)

4. a) Nyatakan maksud kemandirian spesies.


______________________________________________________________
______________________________________________________________
(1 markah)

b) Haiwan membiak bagi meneruskan kelangsungan hidupnya. Nyatakan dua


cara haiwan membiak.
i) _____________________________________
ii) _____________________________________
(1 markah)

c) Tuliskan cara haiwan berikut memastikan kemandirian spesiesnya.

Rajah 3
(2 markah)

d) Tandakan ( / ) anggaran bilangan telur katak apabila setiap kali bertelur.

6 680

(1 markah)

5. a) Haiwan tidak boleh membuat makanannya sendiri. Oleh itu haiwan


bergantung kepada tumbuhan dan haiwan lain untuk mendapatkan makanan.

Apakah maksud rantai makanan?


______________________________________________________________
______________________________________________________________
(1 markah)
b) i) Rajah di bawah menunjukkan satu hubungan hidupan.

daun bayam helang ulat beluncas ayam


Rajah 4

Bina satu rantai makanan daripada semua hidupan di atas.

___________________________________________________________

(1 markah)

ii) Berdasarkan rantai makanan yang dibina, apakah yang akan terjadi
kepada ulat beluncas sekiranya daun bayam telah habis dipetik untuk
dijual
oleh petani.
____________________________________________________________
(1 markah)

c) Dalam satu habitat, terdapat arnab, lobak merah dan serigala

Nyatakan :

Pengeluar: _____________________________________________________

Pengguna: _____________________________________________________
(2 markah)

6) Rajah 3 menunjukkan beberapa jenis hidupan dalam satu habitat.


Rajah 5

a) Berdasarkan Rajah 5, bina satu siratan makanan.

(2 markah)

b) Berdasarkan haiwan di habitat tersebut nyatakan haiwan karnivor?


______________________________________________________________
(1 markah)
c) Ramalkan apa yang berlaku sekiranya semua ular mati.

______________________________________________________________
(1 markah)

d) Berikan satu sebab (inferens) untuk jawapan kamu di (c).

______________________________________________________________
(1 markah)

d)d(
7. Sekumpulan murid tahun 5 Bijak telah menjalankan satu penyiasatan tentang
bilangan telur yang dihasilkan oleh haiwan yang berlainan jenis. Graf dibawah
menunjukkan keputusan bagi penyiasatan mereka

Haiwan Bilangan telur yang dihasilkan pada satu masa

R 4 - 8 biji

S 200 - 300 biji

T 1000 – 1500 biji


Jadual 1

a) Apakah tujuan penyiasatan ini?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
(1 markah)
b) Nyatakan,

i) Pemboleh ubah yang dimanipulasi


__________________________________________________________

ii) Pemboleh ubah yang bergerak balas


__________________________________________________________
(2 markah)

c) Ramalkan haiwan

R = __________________________________________________________

T = ___________________________________________________________
(2 markah)

d) Nyatakan pola (corak) bagi bilangan telur yang dihasilkan pada satu masa.

_______________________________________________________________

(1 markah)

8. Satu penyiasatan dibuat untuk mengkaji bilangan penyu yang datang ke sebuah
pantai untuk bertelur dari tahun 2007 hingg tahun 2011. Carta palang dalam
Rajah 4 di bawah menunjukkan maklumat yang dikumpul.

Bilangan penyu

Rajah 6
a) Apakah tujuan penyiasatan ini?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(1 markah)

b) Tuliskan satu pemerhatian yang dapat dibuat tentang bilangan penyu yang
datang untuk bertelur dari tahun 2007 hingga tahun 2011.

(1 markah)
c) Nyatakan sebab untuk pemerhatian anda di (a).

(1 markah)

d) Apakah corak perubahan bilangan penyu yang datang untuk bertelur dari
tahun 2007 hingga 2011?

(1 markah)

e) Nyatakan dua cara penyu memastikan kemandirian spesiesnya.


i.
ii.
(2 markah)

Anda mungkin juga menyukai