Anda di halaman 1dari 22

MI Kalimulyo

TERAMPIL QIROAH, TEKUN BERIBADAH, BERAKHLAK KARIMAH, DAN BERPRESTASI


Selamat Datang!
Nadhom Asmaul Husna Dalam Tulisan Arab Latin dan Terjemahnya
Nadhom Asmaul Husna adalah serangkaian Asmaul Husna (Nama-Nama Allah) yang dilafalkan
secara berlagu dan berirama. Nadhom sendiri menurut bahasa mempunyai arti syair atau pantun.
Nadhom dapat juga diartikan jsebagai mensyairkan sebuah teks, pengetahuan, dan lainnya menjadi
sebuah bait syair yang pembacaannya menggunakan irama tertentu.

Demikian juga dengan Nadhom Asmaul Husna. Yaitu mensyairkan ke-99 nama-nama indah yang yang
dimiliki Allah SWT dalam bentuk bait-bait syair dan melafalkannya dengan menggunakan irama atau
lagu tertentu. Dengan Nadhom Asmaul Husna pelafalah nama-nama Allah ini menjadi lebih menarik
dan memudahkan dalam menghafalkannya.

Di MI Tarbiyatusy Syubban melakukan pembiasaan melafalkan nadhom Asmaul Husna setiap hari.
Pengucapan nadhom Asmaul Husna ini dilakukan oleh seluruh siswa-siswi MI Tarbiyatusy Syubban
menjelang dimulainya proses pembelajaran atau sejenak sebelum jam pelajaran pertama dimulai.
Anak-anak sudah masuk ke dalam kelas masing-masing, mengucapkan surat Al Fatihah, do Hendak
Belajar, dan dilanjutkan dengan Nadhom Asmaul Husna lengkap beserta Doa Asmaul Husna.

Nadhom Asmaul Husna


Bunyi Nadhom Asmaul Husna dalam Tulisan Arab dan Latin
Adapaun isi Nadhom Asmaul Husna adalah 99 nama-nama Allah. Berikut ini bunyi nadhom tersebut
baik dalam tulisan arab dan latin yang sekaligus dilengkapi dengan terjemahannya.

NADLOM ASMAUL HUSNA

‫ َوا ْل َح ْم ُد ل َِـر ِّبـ َنا‬ - ‫ِب ْس ِـم هللا َبدَ ْئـ َنا‬
Bismillaahi bada’na - Wal khamdu lirabbina
Dengan nama Allah, kami memulai (membaca). Segala puji bagi Tuhan kami. 

َّ ‫الصالَةُ َوال‬
‫لِلنـَّ ِب ْي َح ِبـ ْي ِبـ َنا‬ - ‫سال ُم‬ َّ ‫َو‬
Wash sholaatu wassalaam - Linnabii khabiibina
Shalawat dan salam untuk Nabi Kekasih kami.

ُ ‫اَ ْن َت َمـ ْق‬ - ‫ار َّبــ َنـا‬


‫ص ْـو ُد َنا‬ َ ‫َيا هللَا ُ َي‬
Yaa Allah yaa Robbanaa - Anta Maqshuudunaa
Ya Allah ya Tuhan Kami. Engkau Tujuan Kami

َ ‫ ُد ْنـ َيا َنا َوا ُ ْخ‬ - ‫ضا َك َم ْطـلُ ْو ُبـ َنا‬


‫ــرا َنا‬ َ ‫ِر‬
Ridhooka math luubunaa - Dun yaana wa uhraanaa
RidhaMu yang Kami Cari. Di Dunia dan Akherat Kami

ُ ‫ َيا َملِـ ُك َياقُـد ُّْو‬ - ‫ار ِح ْيـ ُم‬


‫س‬ َ ‫َيا َر ْح َمنُ َي‬
Yaa Rohmaanu ya Rokhiim - Yaa Maliku yaa Qudduus
Wahai Yang Maha Pengasih, Wahai Yang Maha Penyayang.
Wahai Yang Maha Raja, Wahai Yang Yang Maha Suci.

َ ‫ َيا ُم َه ْيمِـنُ َي‬ - ُ‫اسالَ ُم َيا ُم ْـؤمـِن‬


‫اع ِـز ْي ُز‬ َ ‫َي‬
Yaa Salaamu yaa Mukmin - Yaa Muhaiminu yaa Aziiz
Wahai Yang Maha Sejahtera, Wahai Yang Maha Terpercaya.
Wahai Yang Maha Memelihara, Wahai Yang Maha Perkasa.

‫ئ‬
ُ ‫ـار‬
ِ ‫ِـق َيا َب‬ َ ‫ َي‬ - ‫اجـ َّبا ُر ُمـ َتكـَ ِّب ُر‬
ُ ‫اخال‬ َ ‫َي‬
Yaa Jabbar yaa Mutakabbir - Yaa Hooliqu yaa Baarik
Wahai Yang Kehendak-Nya Tak Dapat Diingkari, Yang Memiliki Kebesaran.
Wahai Yang Maha Menciptakan, Wahai Yang Mengadakan dari Tiada.

ُ ‫ َيا َقـ َّهـا ُر َي َاوه‬ - ‫اغـ َّفـا ُر‬


‫َّاب‬ َ ‫ص ِّو ُر َي‬
َ ‫َيا ُم‬
Yaa Mushowwiru yaa Ghoffaar - Yaa Qohhaaru yaa Wahhaab
Wahai Yang Maha Membentuk, Wahai Yang Maha Pengampun.
Wahai Yang Maha Perkasa, Wahai Yang Maha Pemberi

ُ ِ‫اعـلِ ْي ُم َيا َقابـ‬


‫ض‬ ُ ‫اق َيا َفــ َّتا‬
َ ‫ َي‬ - ‫ح‬ ُ ‫ار َّز‬
َ ‫َي‬
Yaa Rozzaaqu yaa Fattaakh - Yaa Aliimu yaa Qobiidh
Wahai Yang Maha Pemberi Rezeki, Wahai Yang Maha Pembuka.
Wahai Yang Maha Mengetahui, Wahai Yang Maha Menyempitkan.

َ ‫ َي‬ - ‫ِـض‬
ُّ ‫ارافِـ ُع َيا ُمـع‬
‫ِـز‬ َ ‫َيا َباسِ ُط َي‬
ُ ‫اخاف‬
Yaa Baasithu yaa Hofiidh - Yaa Roofi’u ya Mu’izz
Wahai Yang Maha Melapangkan, Wahai Yang Maha Merendahkan.
Wahai Yang Maha Meninggikan, Wahai Yang Maha Memuliakan

‫ َيا َبصِ ـ ْي ُر َيا َح َكـ ُم‬ - ‫اسامِـ ُع‬


َ ‫َيا ُمـ ِذل ُّ َي‬
Yaa Mudzillu yaa Samii’ - Yaa Bashiiru yaa Khakam
Wahai Yang Maha Menghinakan, Yang Maha Mendengar.
Wahai Yang Maha Melihat, Wahai Yang Memutuskan Hukum.

‫احـلِ ْي ُم‬ ُ ‫اعدْ ل ُ َيا َلطِ ـ ْي‬


َ ‫ َيا َخ ِبـ ْي ُر َي‬ - ‫ف‬ َ ‫َي‬
Yaa ‘Adlu yaa Lathiif - Yaa Khobiiru yaa Khaliim
Wahai Yang Maha Adil, Wahai Yang Maha Lembut.
Wahai Yang Maha Mengetahui, Wahai Yang Maha Penyantun

َ ‫ َيا‬ - ‫اعـظِ ْي ُم َيا َغـفُ ْو ُر‬


ُّ ‫ش ُك ْو ُر َيا َعل‬
‫ِـي‬ َ ‫ َي‬ 
Yaa ‘Adhiimu yaa Ghofuur - Yaa Syakuuru yaa ‘Aliyy
Wahai Yang Maha Agung, Wahai Yang Maha Pengampun.
Wahai Yang Maha Menerima Syukur, Wahai Yang Maha Tinggi.

ُ ‫احسِ ْي‬
‫ب‬ ُ ‫ َيا ُمقِ ْي‬ - ‫احـفِ ْيـ ُظ‬
َ ‫ت َي‬ َ ‫َيا َك ِب ْي ُر َي‬
Yaa Kabiiru yaa Khafiidh - Yaa Muqiitu yaa Khasiib
Wahai Yang Maha Besar, Wahai Yang Maha Pemelihara.
Wahai Yang Maha Pemberi Kekuatan, Wahai Yang Maha Mencukupi/Maha Pembuat Perhitungan

‫ب‬
ُ ‫ب َيا ُم ِج ْي‬ َ ‫ َي‬ - ‫اجلِ ْيـل ُ َيا َك ِـر ْي ُم‬
ُ ‫ارقِـ ْي‬ َ ‫َي‬
Yaa Jaliilu yaa Kariim - Yaa Roqiibu yaa Mujiib
Wahai Yang Maha Agung, Wahai Yang Maha Mulia.
Wahai Yang Maha Mengawasi, Wahai Yang Maha Memperkenankan.

‫ َي َاود ُْو ُد َيا َم ِجـ ْي ُد‬ - ‫احكِـ ْي ُم‬


َ ‫َي َاواسِ ُع َي‬
Yaa Waasi’u yaa Khakiim - Yaa Waduudu yaa Majiid
Wahai Yang Maha Luas, Wahai Yang Maha Bijaksana.
Wahai Yang Maha Membuat Rasa Kasih Sayang, Wahai Yang Maha Luhur.

َ ‫ َي‬ - ‫ش ِهـ ْيـ ُد‬


ُّ ‫اح‬
ُ ‫ـق َي َاوكِـ ْيل‬ ُ ِ‫َيا َباع‬
َ ‫ث َيا‬
Yaa Baa’itsu yaa Syahiid - Yaa Khaqqu yaa Wakiil
Wahai Yang Maha Membangkitkan, Wahai Yang Maha Menyaksikan.
Wahai Yang Maha Benar, Wahai Yang Maha Mengurusi.

َ ‫ َي َاول ُِّي َي‬ - ُ‫ي َيا َمتِـ ْين‬


‫احـمِـ ْي ُد‬ ِ ‫َيا َق‬
ُّ ‫ـو‬
Yaa Qowiyyu yaa Matiin - Yaa Waliyyu yaa Khamiid
Wahai Yang Maha Kuat, Wahai Yang Maha Kokoh.
Wahai Yang Maha Melindungi, Wahai Yang Maha Terpuji

‫ َيا ُمـ ِع ْي ُد َيا ُم ْح ِـيى‬ - ‫ِئ‬


ُ ‫َيا ُم ْحصِ ى َيا ُم ْبد‬
Yaa Mukhshii yaa Mubdik - Yaa Mu’iidu yaa Mukhyii
Wahai Yang Maha Menghitung, Wahai Yang Maha Memulai.
Wahai Yang Maha Mengembalikan, Wahai Yang Maha Menghidupkan.

‫ َيا َقـ ُّي ْو ُم َي َاوا ِجـ ُد‬ - ‫اح ُّي‬ ُ ‫َيا ُمـمـِ ْي‬
َ ‫ت َي‬
Yaa Mumiitu yaa Khayyu - Yaa Qoyyumu yaa Waajiid
Wahai Yang Maha Mematikan, Wahai Yang Maha Hidup.
Wahai Yang Maha Berdiri Sendiri, Wahai Yang Maha Menemukan

َ ‫ َيااَ َحـ ُد َي‬ - ‫َيا َما ِجـ ُد َي َاوا ِح ُد‬


‫اص َمـ ُد‬
Yaa Maajidu yaa Waakhiid - Yaa Akhadu yaa Shomad
Wahai Yang Maha Mermiliki Kemuliaan, Wahai Yang Maha Esa.
Wahai Yang Maha Satu, Wahai Yang Maha Dibutuhkan.

‫ َيا ُمـ َقدِّ ُم َيا ُم َؤ ِّخـ ُر‬ - ‫َيا َقـ ِد ْي ُر َيا ُم ْق َتـ ِد ُر‬
Yaa Qoodir yaa Muqtadir - Yaa Muqoddim yaa Mu-akhir
Wahai Yang Maha Kuasa, Wahai Yang Maha Menentukan.
Wahai Yang Maha Mendahulukan, Wahai Yang Maha Mengakhirkan
َ ‫ َي‬ - ‫َيااَ َّول ُ َيااَخِـــ ُر‬
ُ‫اظاهِـ ُر َيا َباطِ ـن‬
Yaa Awwalu yaa Aakhir - Yaa dhoohiru yaa Baathin
Wahai Yang Maha Awal, Wahai Yang Maha Akhir.
Wahai Yang Maha Nyata, Wahai Yang Maha Tersembunyi.

‫اب‬
ُ ‫ــو‬ ُّ ‫ َيا َب‬ - ‫َي َاوالِى َيا ُم َتـ َعـالِى‬
َّ ‫ـر َيا َت‬
Yaa Waalii Muta’alii - Yaa Barru yaa Tawwaab
Wahai Yang Maha Memerintah, Wahai Yang Maha Tinggi.
Wahai Yang Maha Dermawan, Wahai Yang Penerima Tobat

‫ف َيا َمالِــ ُك‬ َ ‫ َي‬ - ‫اعـفُ ُّـو‬


ُ ‫ارؤُ ْو‬ َ ‫َيا ُم ْن َتـقِ ُم َي‬
Yaa Muntaqimu yaa ‘Afuww - Yaa Ro-uufu yaa Maalik
Wahai Yang Maha Pembalas, Wahai Yang Maha Pemaaf.
Wahai Yang Maha Pelimpah Kasih, Wahai Pemilik Kerajaan.

ْ ‫ َذ‬ - ِ‫َمــلِ َك ا ْل ُمـ ْلك‬


‫االجـَالَ ِل َواالِ ْك َر ِام‬
Maalikal Mulki - Dhal jalaali wal Ikroom
Yang Memiliki Kerajaan
Pemilik Keagungan dan Kemuliaan.

َ ‫َيا ُم ْقسِ ُط َي‬


‫ َيا َغـن ُِّي َيا ُم ْـغـنِي‬ - ‫اجامِـ ُع‬
Yaa Muqsitu yaa Jaami’ - Yaa Ghoniyyu yaa Mughnii
Wahai Yang Maha Adil, Wahai Yang Maha Penghimpun.
Wahai Yang Maha Kaya, Wahai Yang Maha Pemberi Kekayaan.

ْ ‫ َيا َنافِـ ُع َيا ُن‬ - ‫ـار‬


‫ــو ُر‬ ُّ ‫اض‬
َ ‫َيا َمانِــ ُع َي‬
Yaa Maani’u yaa Dhoor - Yaa Naafi’u yaa Nuur
Wahai Yang Maha Mencegah, Wahai Yang Maha Pemberi Bahaya.
Wahai Yang Maha Pemberi Manfaat, Wahai Yang Maha Menjadikan Cahaya

ُ ‫ َيا َباقِــى َيا َو ِار‬ - ‫َياهَـادِى َيا َب ِد ْيـ ُع‬


‫ث‬
Yaa Hadii yaa Badii’ - Yaa Baaqii yaa Waarits
Wahai Yang Maha Pemberi Petunjuk, Wahai Yang Maha Pencipta.
Wahai Yang Maha Kekal, Wahai Yang Maha Mewarisi.

َّ ‫ َع‬ - ‫ص ُب ْو ُر‬
ُ‫ـز َجـل َّ ِذ ْكـ ُره‬ َ ‫ارشِ ـ ْي ُد َيا‬
َ ‫َي‬
Yaa Rosyiidu yaa Shobuur - Azza Jalla Dzikruhu
Wahai Yang Maha Tepat Tindakan-Nya, Wahai Yang Maha Sabar
Yang Maha Perkasa Maha Mulia Sebutannya

DOA ASMAUL HUSNA

‫ا ِْغـف ِْر َل َنا ُذ ُن ْو َبـ َنا‬ - ‫اء َك ا ْل ُح ْس َن ْى‬


ِ ‫ِبا َ ْس َم‬
Bi ‘asmaa ‘ikal khusnaa - Ighfir lanaa dhunuubanaa
Dengan Asma Ul Khusna - Ampunilah Dosa Kami

‫ َو ُذ ِّر َّيا تِـــ َنا‬ - ‫ِــوالِــ ِد َنـا‬


َ ‫َول‬
Waliwalidiinaa - Wa dhurriyaa tinaa
Dan Dosa Kedua Orang Tua Kami - Dan Keturunan Kami

‫اسـ ُت ْر َع َلى ُع ُي ْو ِب َنا‬ َ ْ‫َك ِّفـِ ْر َعن‬


ْ ‫ َو‬ - ‫س ِّي َئا ِت َنا‬
Kaffir ‘an sayyi’a tinaa - Waastur ‘alaa ‘uyuu binaa
Hapuskanlah Kejelekan Kami - Dan Tutuplah Cacat Kami

ْ ‫ َو ْار َف‬ - ‫صا ِن َنا‬


‫ـع دَ َر َجاتِـ َنا‬ َ ‫اج ُب ْر َع َلى ُن ْق‬
ْ ‫َو‬
Waajbur ‘alaa nuq shoo ninaa - Waarfa’ darojaa tinaa
Tambahlah Kekurangan Kami - Naikkanlah Derajat Kami

‫ َو ِر ْز قا ً َّواسِ ــ ًعا‬ - ‫َو ِزدْ َنا ِع ْل ًما َنافِـ ًعا‬


Wa zidnaa ‘ilmaannaa fi’aan - Warizqon Waasi’aan
Dan Tambahilah Kami Ilmu Yang Bermanfaat - Dan Rezki Yang Luas

َ ً‫ َو َعـ َمـال‬ - ‫َحـالَالً َطـ ِّيــ ًبا‬


‫صال ًِحا‬
Khalaalan thoyyiban - Wa’amalan sholikhaan
Yang Halal dan Bagus - Dan Amalan Yang Sholeh

ِّ ‫ َو َي‬ - ‫َو َن ِّـو ْر قُلُ ْـو َبـ َنا‬


‫ـس ْـر ا ُ ُم ْـو َر َنا‬
Wanawwir quluu banaa - Wayassir umuu ronaa
Dan Terangkanlah Hati Kami - Dan Mudahkanlah Urusan Kami

‫دَ ائِـ َم َحـ َياتِــ َنا‬ - َ ‫سادَ نا‬


َ ‫ـح اَ ْج‬
ْ ‫ص ِّح‬
َ ‫َو‬
Wa shokhi’ ajsaa danaa - Daaa’ima khayaatinaa
Dan Sehatkanlah Badan Kami - Selama Hidup Kami
‫ـر َباعِ ـدْ َنا‬ َّ ‫ َع ِن ال‬ - ‫ِا َلى ا ْل َخـ ْي ِر َق ِر ْبـ َنا‬
ِّ ‫ش‬
Selama Hidup Kami - ‘Anisy syarri baa’idnaa
Ke Kebaikan Dekatkanlah Kami - Dari Kejelekan Jauhkanlah Kami

ً ‫اَخ‬ - ‫َوقُ ْـر َبى َر َجـا ُئ َنا‬


‫ِـرا ِن ْل َنا ا ْل ُمـ َنى‬
Waalqurbaa rojaaa ‘una - Akhiiroon nilnalmunaa
Dan Dekat Pada Allah Harapan Kami - Akhirnya Kami Memperoleh Kenikmatan

ِ ‫ َوا ْق‬ - ‫ِـغ َمـ َقاصِ ـدَ َنا‬


‫ـض َح َوائ َِجـ َنا‬ ْ ‫َبل‬
Balligh maqooshidanaa - Waqdhi khawaa ‘ijanaa
Sampaikanlah Maksud-maksud Kami - Dan Penuhilah Hajat-Hajat Kebutuhan Kami

‫اَ َّلـذِى هَــدَ ا َنا‬ - ‫َوا ْل َح ْمـ ُد ِال ِ َل ِهـ َنا‬


Walkhamdu li’ilaahinaa - Alladhii hadaanaa
Segala Puji Untuk Tuhan Kami - Yang Telah Menunjukkan Kepada Kami

َّ ‫ َط َه َخلِ ْي ِل‬ - ‫س ِّل ْم َعـ َلى‬


ْ‫الر ْح َمن‬ َ ‫صل ِّ َو‬
َ
Sholli wasalim ‘alaa - Thoohaa kholiilir rokhmaan
Semoga Allah Memberikan Rahmat dan Keselamatan - Atas Thoha/Nabi Muhammad menjadi
Kekasih
َّ ‫ ِا َلى اَخ ِِر‬ - ‫ـح ِبـ ِه‬
ْ‫الز َمـان‬ ْ ‫ص‬َ ‫َواَلِـ ِه َو‬
Wa ‘aa lihii washokhbihii - ’Ilaa aakhirizzamaan
Dan Keluarganya dan Sahabatnya - Sampai Akhir Masa

Download Nadhom Asmaul Husna

Sedangkan bagi yang ingin mendownload nadhom Asmaul Husna tersebut, silakan klik tautan berikut
ini:

 Download Nadhom Asmaul Husna PDF


 Download Nadhom Asmaul Husna JPG
 Download Nadhom Asmaul Husna WORD

Share this post : 


Related Posts :

Tata Cara (Adab) Buang Air Besar da...

Jadwal Imsakiyah Ramadan 2013 Kota ...


Download Quran in Word 2003 2007 20...

Hukum dan Bacaan Doa Qunut dalam Sa...

Label: asmaul husna, islam, nadhom asmaul husna

47 comments:

1.

Munib an-Nihrir31 Dec 2014, 15:10:00

asllamualaikum sob, mohon keridoannya saya copas beberapa konten anda...insyaAllah sangat
bermanfaat bagi saya dan teman2....wassalam

Reply

2.

Malita Asrifah9 Jan 2015, 16:02:00


assalamualaikum, mohon izin copast asmaul khusna ini untuk saya bagikan pada orang lain
,insyaALLAH bermanfaat

Reply

3.

Luthfi's Blog10 Jan 2015, 10:07:00

Assalamu,alaikum
Mau tanya, naghom nya mengikuti lagu apa ya? Biar enak gitu hafalanny,

Reply

4.

Nana Sophie Paris16 Feb 2015, 17:20:00

Assalamualaikum... ijin copas, terima kasih...

Reply

5.

Cahyo Bagyo19 Feb 2015, 21:37:00

Syukron, Baarokallo...h!

Reply

6.

Hisbu Management21 Feb 2015, 19:30:00

semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam dari kami siswa Bustanul Ulum Wedarijaksa Pati
Jawa Tengah. http://hisbu-albustan.blogspot.com/

Reply

7.

MIN Tempel22 Apr 2015, 08:55:00

mohon ijin download and di sebarluaskan trimakasih

Reply
8.

Anonymous30 Apr 2015, 05:52:00

dibuat mp3 nya ada gk ya 

Reply

9.

P Lestari16 Jun 2015, 11:17:00

Ada mp3nya???

Reply

10.

ziya dahlaff25 Jul 2015, 12:03:00

Mohon diilklaskan untuk didownload, untuk mempermudah hafalan.


Terima kasih :-)

Reply

11.

MI HIDAYATUL HIDAYAH GONDORUSO11 Oct 2015, 13:01:00

ijin copy ngge....

Reply

12.

ridho basuki23 Oct 2015, 03:16:00

assalamu'alaikum wr wb, izin untuk copy, terima kasih, sangat membantu, arabnya resolusinya
jelas, untuk kita hafalkan

Reply

13.

MIN Kedokan, Klego, Boyolali29 Oct 2015, 08:58:00


trims, insyaALLAH bermanfaat dan berpahala

Reply

14.

Asykur Maulana6 Nov 2015, 02:53:00

Assalamualaikum... ijin copas, terima kasih...

Reply

15.

Asykur Maulana6 Nov 2015, 02:54:00

Assalamualaikum... ijin copas, terima kasih...

Reply

16.

Kusnanto 3001 Dec 2015, 10:55:00

Assalamualaikum... Mohon ijin copas, Thank's


...

Reply

17.

Unknown11 Jan 2016, 11:07:00

Mohon ijin copas, Thank's

Reply

18.

sumbodo dery15 Jan 2016, 08:27:00

assalammualaikum, q mau ijin copast yaa...

Reply
19.

Al Asma Ul Husna28 Jan 2016, 10:29:00

semoga barokah dan bermanfaat . .

Reply

20.

Ahmad Farihin2 Feb 2016, 09:42:00

jazakalloh khaeron kasiron smoga bermanfaat dunia akhert

Reply

21.

Mohamat Sodik5 Feb 2016, 23:27:00

Mudah mudahan bermanfaat

Reply

22.

Arnanda Nugroho18 Mar 2016, 05:55:00

Assalamualaikum, mohon ijin copas beberapa content, terimakasih banyak. Semoga pahalanya
selalu nyambung

Reply

23.

Anonymous10 Apr 2016, 01:14:00

Assalamu'alaikum. Syukron Jazakallahu khayran katsira. Bermanfaat bgt. Izin share, semoga jd
amal kebaikan utk antum. :)

Reply

24.

tony ahmad21 Jun 2016, 22:51:00


Akhirnya saya menemukannya lagi. Saya punya berkasnya sama persis seperti di atas . Di
dapat dari saya MA setiap hari di baca sebelun pelajaran di mulai. Sampai saya lulus saya
masih menyimpannya. Dan juga sesekali mengamalkannya. Sungguh benar2 bermanfaat sekali
nadhom ini jika kita pubya hajat di baca setiap hari . Insya alloh cepat alloh kasih jalan. Saya
sendiri yg pernah merasakannya.
Sudah lama saya cari berkas ini karena hilang entah kemana. Saya coba search google n
Ternyata ketemu lagi. Terimakasih admin. :-)

Reply

25.

Syifa aulia1 Jul 2016, 18:20:00

izin download

Reply

26.

shrieshrexs10 Sep 2016, 20:05:00

ijin download terimakasih sebelumnya

Reply

27.

Lukman Elhakim15 Sep 2016, 12:55:00

Waajbur ‘alaa nuq shoo ninaa


Tambahlah Kekurangan Kami
apakah memang artinya " tambahlah kekurangan kami" kalau memang begitu mohon
penjelasannya? Terima kasih

Reply

28.

PAK BUDIMAN DI MALANG5 Oct 2016, 07:58:00

This comment has been removed by a blog administrator.

Reply

29.
kang pengger16 Nov 2016, 01:34:00

Ijin copas download


Terimakasih..

Reply

30.

kang pengger16 Nov 2016, 01:36:00

This comment has been removed by the author.

Reply

31.

Musta'an Mahfud19 Nov 2016, 12:27:00

Ijin copy dan share ya...suwun

Reply

32.

indra sh26 Dec 2016, 19:18:00

izin guru untuk saya copas, saya an. indra bin dadang sukendar dari cianjur. utk saya hapalkan
dam amalkan.insya Allah 

Reply

33.

Fitrah Ali Yusuf Abdillah4 Jan 2017, 21:11:00

Izin download bro,


insya Allah barokah hahaha aamiin !

Reply

34.

Unknown31 Jan 2017, 12:30:00

Ijin download ya.. InsyaAllah penuh berkah


Reply

35.

Anonymous1 Mar 2017, 19:08:00

Ijin download ya.. InsyaAllah berkah. Amiin

Reply

36.

Imam Suprapto15 Apr 2017, 20:21:00

Thank you very much, May God Bless You forever, AAMIIN...

Reply

37.

Syaiful Imam14 May 2017, 06:16:00

Assalamualaikum

Reply

38.

Anonymous27 Jun 2017, 23:46:00

Terima kasih... izin download...


Barakallahu fiikum

Reply

39.

Anwar Kumaidi23 Jul 2017, 13:00:00

maf yai,izin copas,mugi tambah berkah...aamiin.

Reply

40.

Asmaul Husna9 Aug 2017, 16:22:00

maaf izin copas ya Mas, semoga barokah, Aamiin.


Reply

41.

Epran Nayo23 Aug 2017, 12:52:00

izin copas mas... smoga berkah.

Reply

42.

Nas Suka14 Sep 2017, 14:58:00

maturswun sanget nggeh..mugi-mugi berkah..utk kita semua

Reply

43.

Unknown23 Sep 2017, 16:59:00

Assalamualaikum ijin copas ya... semoga diberikan pahala oleh ALlah SWT. Amiin

Reply

44.

zhoe rat6 Oct 2017, 10:22:00

Ijin save

Reply

45.

Harnanto Amin8 Nov 2017, 16:58:00

ijin copas Kang


jazakumuLLaH khoirun katsiir

Reply

46.
17youlee12 Nov 2017, 03:39:00

Ijin download dn share ya bro..

Reply

47.

kartika tika4 Dec 2017, 19:29:00

ijin copas ya....

Reply

Silakan tinggalkan komentar dengan bahasa santun

« Prev PostNext Post »Home


BANNER BOARD
PAPAN PENGUMUMAN
Regu MI Kalimulyo Juara Kemah Hari Pramuka

Regu Rajawali dari MI Tarbiyatusy Syubban Kalimulyo meraih Regu Tergiat I Putra dalam gelaran Kemah Hari
Pramuka ke-56 Tahun 2017 Kwartir ...

Paling Sering di Baca


Nadhom Asmaul Husna Dalam Tulisan Arab Latin dan Terjemahnya

Nadhom Asmaul Husna adalah serangkaian Asmaul Husna (Nama-Nama Allah) yang dilafalkan secara berlagu dan
berirama. Nadhom sendiri menurut ...

Soal Ulangan Tengah Semester Genap Kelas IV SD / MI

Soal Ulangan Tengah Semester Genab Kelas IV SD/MI . Selain ulangan harian dan ulangan akhir semester (ulangan
kenaikan kelas), salah satu...

Soal Ulangan Tengah Semester Genap SD/MI Kelas 6

Ulangan Tengah Semester atau Mid Semester Genap untuk Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar, sesuai kalender
pendidikan , memang baru aka...


Ciri-Ciri Fisik Anak Laki-Laki dan Perempuan (Pubertas)

Ciri-ciri fisik anak laki-laki dan perempuan merupakan salah satu materi dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
kelas 6 SD / MI. POk...

Download Quran in Word 2003 2007 2010 2013

Download aplikasi Quran in Word untuk Microsoft Word 2003, 2007, 2010, dan 2013 secara gratis. Quran in Word
merupakan sebuah aplikasi kecil...

Kategori

Al Quran Hadits Aqidah Akhlak Artikel bacaan qunut Bahasa Arab Bahasa


Indonesia bahasa jawa Belajar Berita Blog Pendidikan Daftar  
MI Download Guru guru
kelas guru tkhari libur nasional Indonesia IPA ips iptek islam Jakenankalender
pendidikan Kalimulyo Kegiatan Madrasah Kemahkepala mi kurikulum kurikulum
baru latihan madrasahMadrasah  
Ibtidaiyah makalah Matematika materi
pelajaranpai pakaian seragam pramuka pati Pendidikan Persamipidato Pidato Bahasa
Inggris PLPG POS UN PramukaProfesionalisme Guru ra salat  
subuh SD sekolah Seni
BudayaSerba-serbi Siswa SKI Tips uji kompetensi guru Ujian Ujian Madrasah Ujian
 
Nasional UJian Praktek Umum UN

Pengikut
 

Support : dzulcyber.com | DownloadRPP | BerintaNanggroe

Copyright © 2015. MI Kalimulyo - All Rights Reserved

Admin by dzulcyber.com

Proudly powered by Blogger