Anda di halaman 1dari 6

Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

(KSSR)

Mata Pelajaran : Matematik


Tarikh : 23 September 2018
Hari : Ahad
Masa : 9.15 pagi – 9.45 pagi
Kelas : 5 Hijau
Bilangan Murid : 20 orang
Bidang : Sukatan dan Geometri
Tajuk : Isipadu Cecair
Standard Kandungan : Murid dibimbing untuk:
14.3 (i) Penolakan isi padu cecair.
Standard Pembelajaran : Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid
dapat:
14.3.1 (i) Menolak hingga dua isi padu cecair daripada
satu isi padu cecair dalam perpuluhan dan
pecahan tanpa dan dengan penukaran unit
melalui bimbingan dengan betul.
(ii) Menolak hingga dua isi padu cecair daripada
satu isi padu cecair dalam perpuluhan dan
pecahan tanpa dan dengan penukaran unit
melalui latihan dengan betul dan tepat.
Kriteria Kejayaan : Murid dapat menjawab soalan yang melibatkan
penolakan hingga dua isi padu cecair dalam
perpuluhan dan pecahan tanpa dan dengan penukaran
unit dengan betul.
Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah mengetahui:
i) Menyelesaikan ayat matematik tolak isi padu
cecair hingga dua nilai dari satu nilai melibatkan
liter dan mililiter. (Tahun 3)
ii) Menambah dan menolak isi padu cecair
melibatkan liter dan mililiter, tanpa dan dengan
penukaran unit. (Tahun 4)
Bahan Bantu Mengajar :
(i) Buku Teks
(ii) Bikar
(iii) Bahan bantu mengajar “liter meter”
(iv) Slaid
(v) LCD
(vi) Laptop
Istilah Matematik :
(i) Liter
(ii) Millimeter
(iii) Penolakan

Kemahiran Berfikir :
(i) Menganalisis
(ii) Merumus
(iii) Mengimbas kembali
(iv) Menjana idea
Elemen Merentasi Kurikulum :
(i) Kreativiti
(ii) TMK
Nilai Murni :
(i) Teliti
(ii) Bersungguh
(iii) Peka
ISI KANDUNGAN DAN CADANGAN
FASA / MASA CATATAN
CADANGAN AKTIVITI KOMUNIKASI
Menjana idea tentang Strategi Mengajar
penolakan 1. Murid-murid,  Berpusatkan
kertas warna Murid
yang manakah  Berpusatkan
mewakili Bahan
500ml?
Kaedah Mengajar
Jawapan
 Pemerhatian
1. Murid ditunjukkan dijangka: kertas
 Penyoalan
dengan alat bantu warna oren.

mengajar “liter meter.” Resos / BBB

2. Guru meminta  Bikar


2. Baki air dalam
beberapa murid untuk botol tinggal  “liter meter”

Persediaan menuangkan air ke berapa? Kemahiran Berfikir


(±5 minit) dalamnya sebanyak Jawapan  Menjana idea
500ml. dijangka:
 Menganalisis
3. Guru seterusnya 300mL.
menuangkan 200ml air Sikap / Nilai Murni
daripada botol tersebut.  Teliti
3. Bagaimana
4. Langkah kedua dan  Bersungguh
menngira baki
ketiga diulangi dengan
air dalam botol? Emk
air 600ml dan 700ml.
Jawapan  Kreativiti
5. Murid diterangkan
dijangka:
dengan konsep Istilah Matematik
penolakan.
penolakan.  Penolakan
 mL
 L
Perkembanga Pengajaran Penolakan Strategi Mengajar
n Isipadu Cecair 1. Murid-murid,  Berpusatkan
(±13 minit) tolong Guru
1. Murid ditunjukkan perhatikan  Berpusatkan
dengan slaid soalan dan murid
penerangan. tukarkan unit
Kaedah Mengajar
2. Murid diajar untuk soalan tersebut
 Perbincanga
menjawab soalan untuk menjadi
berkaitan dengan unit yang sama. n
penolakan isipadu 2. Murid-murid  Penerangan
cecair. kamu semua
Resos / BBB
3. Murid diminta untuk boleh buka buku
 Buku teks
membuat sama-sama teks untuk
 Slaid
dalam buku latihan. melihat cara
 LCD
penyelesaian
yang lain bagi  Laptop

soalan ini. Kemahiran Berfikir


 Menganalisis

Sikap / Nilai Murni


 Teliti

Istilah Matematik
 mL
 L
Aktiviti mengukuhkan Strategi Mengajar
pengetahuan penolakan  Berpusatkan
Isipadu Cecair 1. Guru membimbing Murid
dan membetulkan
Kaedah Mengajar
1. Guru membincangkan kesalahan murid.
 Latihan
latihan yang diberi
pada minggu lepas. 2. Guru dan murid Resos / BBB
2. Murid dibimbing untuk sama-sama  Buku teks
Tindakan membuat pembetulan. memeriksa jawapan
Kemahiran Berfikir
(±9 minit) 3. Murid diminta untuk tersebut.
 Analisis
membuat soalan buku
teks dalam buku Sikap / Nilai Murni
latihan.  Bersungguh

Emk
 Kreativiti

Istilah Matematik
 Penolakan
Penutup Penutup kognitif Strategi Mengajar
(±3 minit) 1. Rumusan Pelajaran 1. Apakah unit  Berpusatkan
2. Guru mengemukakan yang telah kamu Murid
soalan. pelajari? Kaedah Mengajar
3. Murid dirangsang untuk Jawapan  Penyoalan
menjawab dengan dijangka:
Kemahiran Berfikir
betul. penolakan
 Merumus
isipadu cecair.
Sikap / Nilai Murni
Penutup sosial
2. Sesiapa yang  Bersungguh
1. Guru memberi pujian
tidak faham
kepada semua murid. Emk
boleh tanyakan
 Kreativiti
soalan.
Istilah Matematik
 Penolakan
Refleksi:
23 September 2018 (5H)
Bagi sesi pengajaran dan pembelajaran hari ini, terdapat beberapa kekuatan
yang dapat dikenalpasti. Antaranya saya telah berusaha membetulkan kesilapan
yang dilakukan oleh murid-murid dalam latihan sebelum ini. Saya menunjukkan
langkah satu demi satu dan meminta murid untuk membuat pembetulan. Kelemahan
yang dapat saya kenalpasti ialah terdapat murid yang telah mahir dalam tajuk ini.
Mereka dapat membuat latihan dengan cepat manakala terdapat murid yang tidak
dapat menguasainya. Ini menyebabkan murid yang cemerlang perlu menunggu
murid yang lambat. Cadangan penambahbaikan saya ialah saya perlu menyediakan
soalan yang lebih untuk murid yang cemerlang.