Anda di halaman 1dari 15

ISI KANDUNGAN

Perkara Muka Surat

ABSTRAK
1.0 SKOP KAJIAN
2.0 PENGENALAN
2.1 Takrif Solat Dari sudut Bahasa
2.2 Takrif Solat Dari sudut Istilah
3.0 LATAR BELAKANG MASALAH
4.0 PERNYATAAN MASALAH
5.0 OBJEKTIF KAJIAN

6.0 METODOLOGI KAJIAN

6.1 Rekabentuk Kajian

6.2 Instrumen Kajian


7.0 KEISTIMEWAAN SOLAT MENURUT PERSPEKTIF SAINS DAN PSIKOLOGI
7.1 Kajian-kajian saintifik tentang solat
7.2 Profesor Dr Wan Abu Bakar Wan Abas – Aktiviti Otot
7.3 Ng Siew Chok – Isyarat Otak
7.4 Keistimewaan Menangani Stres Melalui Amalan Solat
7.5 Kajian Dr Muhammad Asim Muhammad Khan
8.0 PENDAPAT ULAMA TENTANG MEREKA YANG MENINGGALKAN SOLAT
FARDHU
8.1 Kafir jika meninggalkan solat dan menafikan kewajipannya

8.2 Berdosa Besar


9.0 KAJIAN AMALAN SOLAT FARDHU DI KALANGAN PELAJAR

SEKOLAH MENENGAH

10.0 FAKTOR-FAKTOR PELAJAR SERING MENINGGALKAN SOLAT FARDHU


10.1 Punca-punca tidak solat
11.0 PENUTUP
BIBLIOGRAFI
LAMPIRAN

[Type text] Page 1


HBIS 3103 KURSUS : FIQH 1
ABSTRAK
Kajian ini bertujuan meninjau tahap pelaksanaan ibadah solat fardhu di
kalangan pelajar Islam disalah sebuah sekolah menengah di daerah Kubang Pasu.
Instrumen kajian menggunakan borang soal selidik sebagai terma utama Kajian ini
juga bertujuan untuk meninjau latar belakang pendidikan Al-Quran responden.
Dapatan kajian menunjukkan bahawa lebih daripada separuh (82%) mengatakan
pendidikan agama dan pengaruh rakan mempengaruhi pelaksanaaan ibadah solat
fardhu. Dapatan kajian juga menunjukkan faktor beban pelajaran dan pengaruh rakan
sebagai faktor yang tidak menggalakkan pelaksanaan ibadah solat. Ini
menggambarkan bahawa faktor pengaruh rakan amat dominan dalam mempengaruhi
pelaksanaan ibadah solat di kalangan responden. Justeru, program-program yang
melibatkan program kesedaran dan bimbingan rakan sebaya perlu digerak cergaskan
untuk memaknakan penghayatan dan pelaksanaan ibadah solat itu sendiri.
1.0 SKOP KAJIAN
Kajian ini dijalankan melibatkan seramai 30 orang responden terdiri daripada pelajar
yang telah dipilih secara rawak.Skop kajian ini menumpukan kepada tiga aspek iaitu
tahap pengetahuan pelajar terhadap kepentingan solat, tahap pengamalan solat serta
faktor-faktor utama yang mempengaruhi pelajar untuk melaksanakan solat fardhu.
2.0 PENGENALAN
2.1 Takrif Solat Dari sudut Bahasa
Kamus Dewan (2007), mentakrifkan solat sebagai sembahyang dalam agama Islam.
Manakala menurut Ensiklopedia Islam (2005), solat adalah suatu yang terdiri atas ucapan
dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam
dengan syarat tertentu. Dalam kajian ini solat yang dimaksudkan merujuk kepada solat
fardhu yang wajib dilaksanakan lima waktu sehari semalam ke atas setiap umat Islam yang
berakal dan baligh Dari sudut bahasa, istilah solat iu bermaksud doa. Pengertian ini antara
lainnya dapat dilihat berdasarkan kepada firman Allah yang bermaksud “dan doakanlah
mereka, kerana doamu merupakan ketenteraman bagi mereka”.
2.2 Takrif Solat Dari sudut Istilah
Dari sudut istilah pula, perkataan solat bermaksud suatu ibadah yang mengandungi
perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam.
Menurut Abdulrahman al-Jaziri, pengertian ini meliputi semua solat yang didahului dengan
takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Pengertian ini tidak tidak termasuk sujud tilawah
iaitu ketika mendengar bacaan ayat al-Quran yang mengandungi suatu yang dapat

[Type text] Page 2


HBIS 3103 KURSUS : FIQH 1
menimbulkan sujud tersebut tanpa takbir atau salam. Menurut pendapat Hanafi dan Syafi’i,
sujud tilawah ini tidak dikategorikan sebagai solat.
Perkataan solat (‫ )صالة‬berasal dari bahasa Arab yg diertikan secara harfiah sebagai doa. Ini
ditegaskan oleh Allah SWTdi dalam al-Quran surah At-Taubah: 103:

‫ك َس َكنٌ لَ ُه ْم ۗ َوهَّللا ُ َسمِي ٌع َعلِي ٌم‬


َ ‫صاَل َت‬
َ َّ‫ص ِّل َعلَي ِْه ْم ۖ إِن‬
َ ‫يه ْم ِب َها َو‬ َ ‫ُخ ْذ مِنْ أَمْ َوال ِِه ْم‬
ِ ‫صدَ َق ًة ُت َط ِّه ُر ُه ْم َو ُت َز ِّك‬
Maksudnya ‘Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah (ِّ‫)صل‬
َ untuk mereka. Sesungguhnya
َ ‫صاَل َت‬
doa kamu (‫ك‬ َ ) itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar
lagi Maha Mengetahui.’
3.0 LATAR BELAKANG MASALAH
Ibadah solat merupakan suatu kewajipan yang ditetapkan ke atas setiap orang Islam.
Solat yang dilakukan dengan sempurna dapat menjauhkan manusia dari segala perbuatan
mungkar. Menurut Mohd Arshad (1999), solat dapat mengukuhkan iman dan
memperisaikan diri dari amalan keji dan mungkar. Meninggalkan solat lima waktu dengan
sengaja adalah berdosa dan Allah SWT telah mensyariatkan ibadah ini di dalam al-Quran
bahawa barang siapa yang meninggalkan solat lima waktu dengan sengaja akan mendapat
balasan azab yang pedih bukan sahaja di dunia tetapi juga di akhirat nanti.
4.0 PERNYATAAN MASALAH
Antara faktor utama wujudnya masalah ini apabila ramai pelajar muslim yang tidak
menunaikan solat tanpa sebarang alasan yang munasabah. Salah satu punca masalah ini
berlaku adalah disebabkan kurang kesedaran diri untuk melaksanakan solat dan
menganggap solat itu sebagai perkara yang remeh. Mereka juga mengatakan tiada dorongan
daripada masyarakat sekeliling untuk melaksanakan solat
5.0 OBJEKTIF KAJIAN

Kajian ini dijalankan berdasarkan kepada beberapa objektif iaitu :


1. Mengenalpasti kefahaman tentang kewajipan pelaksanaan solat fardhu dalam
kalangan pelajar di sekolah menengah

2. Mengetahui faktor-fator yang mempengaruhi pelajar tersebut tidak melaksanakan


ibadah solat.

3. Mengetahui kepentingan ibadah solat dalam kalangan pelajar

6.0 METODOLOGI KAJIAN

[Type text] Page 3


HBIS 3103 KURSUS : FIQH 1
6.1 Rekabentuk Kajian

Kajian yang dijalankan ini merupakan satu kajian berbentuk deskriptif. Menurut
Mohd Majid Konting (2004), penyelidikan deskriptif merupakan penyelidikan yang
bermatlamat untuk menerangkan sesuatu fenomena yang sedang berlaku.Kajian berbentuk
kaji selidik dilakukan di sekolah.
6.2 Instrumen Kajian
Instrumen kajian merupakan alat untuk mendapatkan data dari sampel kajian.
Menurut Mohd Najib Ghafar (1999) instrumen kajian juga menentukan jenis data yang
diperoleh dan ini mempengaruhi jenis analisis penyelidik.Teknik pengumpulan data yang
akan digunakan dalam kajian ini adalah menggunakan borang soal selidik.

7.0 KEISTIMEWAAN SOLAT MENURUT PERSPEKTIF SAINS DAN PSIKOLOGI

7.1 Kajian-kajian saintifik tentang solat


Kajian demi kajian telah dilakukan oleh masyarakat dunia tentang agama Islam. Solat
mempunyai banyak kelebihan. Hal ini demikian termasuklah dalam aspek kerohanian, fizikal
dan emosi seseorang..Kajian yang telah dilakukan oleh tiga orang penyelidik daripada
Universiti Malaya membuktikan rasional Allah SWT mewajibkan solat atas setiap umat
Islam dengan disiplin solat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kajian ini juga
disertai oleh salah seorang bukan Islam berbangsa Cina. Hasil kajian mereka adalah seperti
berikut:
7.2 Profesor Dr Wan Abu Bakar Wan Abas – Aktiviti Otot
Beliau yang mengkaji aktiviti otot memberitahu manusia perlu sentiasa melakukan
regangan dan senaman kerana otot menjadi lebih kuat apabila selalu digunakan. Katanya,
hasil kajian mendapati solat yang membabitkan gerakan tubuh seperti berdiri, tunduk dan
bongkok menyamai senaman ringan. “Kebanyakan otot serta sendi bergerak ketika solat.
Umat Islam beruntung kerana solat yang wajib dilakukan setiap hari menyamai aktiviti
senaman dan regangan yang memperkuatkan sistem otot dan fizikal tubuh,” katanya. Malah,
katanya solat sama seperti terapi fizikal yang jika dilakukan secara berterusan dan betul
menghasilkan kesan positif terhadap tubuh. Beliau berkata, kajian lebih teliti sedang
dilakukan untuk mengenap pasti otot yang aktif ketika solat.

7.3 Ng Siew Chok – Isyarat Otak

[Type text] Page 4


HBIS 3103 KURSUS : FIQH 1
Beliau berkata, perubahan kimia berlaku apabila otak aktif. Proses kimia yang
menyebabkan pergerakan ion atau atom membawa cas elektrik boleh diukur menggunakan
elektrod yang diletakkan pada kulit kepala. Sejenis alat, iaitu EEG (Electroencephalography)
digunakan untuk mengukur isyarat otak daripada aktiviti elektrik.
“Gelombang otak mempunyai beberapa frekuensi irama yang dipengaruhi oleh keadaan
fizikal dan emosi. Jenis gelombang otak Alfa (8-13 Hz) menunjukkan keadaan tenang,”
katanya .Walaupun bukan Islam, Siew Chok kagum terhadap hasil kajian yang dilakukannya
apabila mendapati keadaan dan pemikiran seseorang selepas bersolat tenang dan menyamai
keadaan selepas bangun tidur.
“Ada fenomena menarik dalam solat, iaitu keadaan berdiri seketika sebelum sujud sebagai
peringkat paling tenang ketika bersolat. Saya bukan Islam dan diberitahu bahawa keadaan itu
adalah tomakninah,” katanya.
7.4 Keistimewaan Menangani Stres Melalui Amalan Solat
Dari perspektif Islam ,stes adalah merupakan masalah jiwa yang perlu ditangani.
Terdapat banyak keterangan oleh al-Qur’an, Hadis dan para ulama menyentuh kelebihan
membaca al-Qur’an, zikir dan juga doa. Berikut adalah beberapa pandangan para Saintis
berkaitan kelebihan amalan tersebut; Menurut kajian Dr Ahmad E.Kadi membaca al-Qur’an
berupaya menurunkan tekanan darah, denyutan nadi dan dapat menyebabkan relaxsisasi otot.
7.5 Menurut Dr Muhammad Asim Muhammad Khan merujuk kajian yg dibuat
oleh Norma E.Capra drp Universiti Maryland, Zikir akan menyebabkan sentuhan pda ‘magic
spot’ di bahagian lelangit di mulut akan mengaktifkan pengeluaran neourotransmitter dan
neuromodulasi di otak yg bermanfaat untuk kesihatan. Menurutnya banyak kalimah-kalimah
di dalam al-Quran bila disebut akan menyentuh tempat ‘magic spot’ berkenaan
contohnya:Kalimah ‘Allah’, La Ila Hailla Allah dan La Haulawala Quwatailla Billah …”

8.0 PENDAPAT ULAMA TENTANG MEREKA YANG MENINGGALKAN SOLAT


FARDHU
Solat adalah tiang agama yang mana ibadah solat adalah sebesar-besar ibadah yang
mendekatkan hamba kepada Tuhannya dan ia adalah seteguh-teguh perhubungan makhluk
dan penciptaNya. Sabda Rasulullah s.a.w. “Solat itu tiang agama, sesiapa yang mendirikan
solat, sesungguhnya dia sudah menegakkan agama dan barangsiapa yang meninggalkan
solat, sesungguhnya dia meruntuhkan agama”. Ulama berbeza pendapat dalam mencerahi
masalah ini.
8.1 Kafir jika meninggalkan solat dan menafikan kewajipannya

[Type text] Page 5


HBIS 3103 KURSUS : FIQH 1
Jumhur ulama membezakan kekafiran seseorang berdasarkan keyakinan mereka terhadap aqidah
bukan semata-mata meninggalkan solat berdasarhan firman Allah SWT :

‫ك لِ َمن َي َشاء َو َمن ُي ْش ِركْ ِباهّلل ِ َف َق ِد ا ْف َت َرى إِ ْثمًا َعظِ يمًا‬


َ ِ‫ُون َذل‬ َ ‫إِنَّ هّللا َ الَ َي ْغفِ ُر أَن ُي ْش َر‬
َ ‫ك ِب ِه َو َي ْغفِ ُر َما د‬

Maksudnya ‘Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni
segala dosa yang selain dari itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang
mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar’. (QS. An-Nisa : 48)

Bagi mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah mengecualikan apabila seorang itu jahil
kerana baru memeluk agama Islam malah tidak mengetahui kewajipan solat .Mereka juga
tidak dihukumkan murtad.
8.2Berdosa Besar
Jika seseorang meninggalkan solat, tetapi dirinya masih meyakini bahawa solat lima
waktu hukumnya wajib, maka dia tidak dianggap kafir. Namun dia berdosa besar kerana
meninggalkan kewajiban yang paling utama dalam masalah ibadah..
1. Mazhab Al-Hanabilah
Namun dalam masalah kafir atau tidak kerana meninggalkan solat, mazhab Al-Hanabilah
berbeza pendapat dengan jumhur ulama.
a. Kafir
Mazhab Al-Hanabilah berpegang bahawa seseorang muslim yang meninggalkan solat secara
sengaja tanpa uzur yang syar'i telah keluar dari agama Islam atau murtad dari agamanya.
Walau pun dia masih mengakui bahawa solat lima waktu itu hukumnya wajib.
b. Berdosa Besar
Mazhab ini juga menghukumkan berdosa besar apabila seseorang meninggalkan solat dengan
tidak sengaja.
C. Hukuman di Dunia
Secara duniawi, hukuman seseorang muslim yang tidak mengerjakan solat menurut para
ulama adalah:
1. Tidak Boleh Dibunuh
Menurut kalangan Al-Hanafiyah, seseorang muslim yang tidak mengerjakan solat
hukumannya di dunia ini adalah dipenjara atau dirotan. Hukuman ini diteruskan sehingga ia
mahu bersolat.
Namun dia tidak boleh dibunuh kecuali ternyata mengingkari kewajipan solat.
2. Dibunuh Bukan Kerana Kekafiran

[Type text] Page 6


HBIS 3103 KURSUS : FIQH 1
Dalam pandangan kedua mazhab ini, orang yang tidak bersolat hukumnya tidak kafir, tetapi
dia tetap dihukum dibunuh berdasarkan hukum hudud dan mayatnya ditanam di perkuburan
Islam.
3. Dibunuh Kerana Kafir
Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahawa seseorang muslim yang meninggalkan solat
wajib dibunuh atas dasar bahawa dirinya telah kafir. Pendapat itu didasarkan pada firman
Allah SWT :
ْ ‫ُوا َوأَقَا ُم‬
‫وا‬ ْ ‫ص ٍد فَإِن تَاب‬ ْ ‫صرُوهُ ْم َوا ْق ُعد‬
َ ْ‫ُوا لَهُ ْم ُك َّل َمر‬ ُ ‫وا ْال ُم ْش ِر ِكينَ َحي‬
ُ ْ‫ْث َو َجدتُّ ُموهُ ْم َو ُخ ُذوهُ ْم َواح‬ ْ ُ‫فَإ ِ َذا ان َسلَ َخ األَ ْشهُ ُر ْال ُح ُر ُم فَا ْقتُل‬

ِ ‫وا َسبِيلَهُ ْم إِ َّن هّللا َ َغفُو ٌر ر‬


‫َّحي ٌم‬ ْ ُّ‫صالَةَ َوآتَ ُو ْا ال َّز َكاةَ فَ َخل‬َّ ‫ال‬
Maksudnya ‘Apabila sudah tamat bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang
musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka
dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan solat serta
menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya
Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang.’ (QS. At-Taubah : 5)
Rasulullah SAW bersabda :
َّ ‫ك َو ْال ُك ْف ِر تَرْ كَ ال‬
‫صالَ ِة‬ ِ ْ‫إِ َّن بَ ْينَ ال َّرجُل َوبَ ْينَ ال ِّشر‬
‘Batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan solat ‘(HR.
Muslim)
Jumhur ulama menyatakan bahawa tidak dihukumkan kafir jika seseorang meninggalkan
solat dengan lalai atau baru memeluk Islam.
8.3 Pendapat Ulama Yang Lain
Sebahaguan ulama mengatakan bahwa jika seseorang muslim itu malas mengerjakan
solat tanpa ‘udzur syar'i, maka dia diminta bertaubat dengan dalam masa tiga hari dan jika
tidak bertaubat dan kembali solat, maka halal darahnya dan boleh dibunuh.

9.0 KAJIAN AMALAN SOLAT FARDHU DI KALANGAN PELAJAR SEKOLAH


MENENGAH
Kajian Tindakan Solat Fardhu, dalam subtajuk permasalahan kajian, pengkaji menyatakan
berdasarkan kaju selidik ramai pelajar mengabaikan solat walaupun berada di tingkatan tiga.
Berdasarkan perbualan dengan para pelajar, saya membuat kesimpulan bahawa kebanyakan
pelajar meninggalkan solat kerana mereka tidak diberi peringatan oleh ibu bapa untuk
mengerjakan solat. Menurut pengkaji , walaupun berbagai-bagai asuhan dan didikan tentang
solat telah diberikan di sekolah termasuklah menghadiri sekolah agama, masih terdapat juga
pengabaian solat fardhu . Faktor inilah yang mendorong pengkaji mencari penyelesaian agar
masalah ini dapat dikurangkan .

[Type text] Page 7


HBIS 3103 KURSUS : FIQH 1
Bagi Mengenal Pasti Masalah pengkaji telah menyediakan soal selidik yang
mengandungi 23 item yang telah diedarkan kepada 30 orang pelajar tingkatan tiga.. Soal
selidik ini berkaitan dengan pemahaman tentang solat fardhu, amalan solat, punca
pengabaian solat dan faktor yang mendorong untuk mendirikan solat. Berdasarkan soal
selidik yang menggunakan item ‘dikotomos’ dengan respon ‘/’ yang dikemukakan.

10.0 FAKTOR-FAKTOR PELAJAR SERING MENINGGALKAN SOLAT FARDHU


10.1 Punca-punca tidak solat
‘Sejumlah 80 peratus umat Islam di Malaysia masih tidak menyempurnakan solat
lima waktu dalam sehari’. Anda mungkin terkejut dengan data ini tetapi itulah hakikatnya.
Dalam satu kajian yang telah dilakukan oleh tokoh motivasi terkenal di Malaysia, Dato’ Dr.
Mohd Fadzilah Kamsah, bahawa sejumlah 80 peratus umat Islam di Malaysia masih tidak
menyempurnakan solat lima waktu dalam sehari. Peratusan angka ini diperoleh melalui
tinjauan beliau menerusi program-program ceramah dan motivasi, yang dijalankan di seluruh
negara serta pemerhatian terhadap gaya hidup masa kini.
Menurut Dato’ Dr. Mohd Fadzilah Kamsah antara golongan yang kerap
meninggalkan ibadah solat ini ialah golongan para pelajar sekolah, golongan belia, pekerja
kilang, anggota pasukan seragam dan juga para peniaga (Utusan Malaysia 2008, 23 Jun).
Menurut kajian itu lagi hanya sekitar 17 hingga 20 peratus yang menunaikan solat fardu
cukup lima waktu dalam sehari, sementara bagi pelajar -pelajar sekolah menengah, iaitu
hanya 15 peratus sahaja mengakui bersembahyang lima kali sehari. dan fakta ini ternyata
menyamai dapatan kajian yang menunjukkan bahawa sejumlah 86.2% responden mengakui
kerap meninggalkan solat dan sejumlah kecil responden yang melaksanakan solat dengan
secukupnya.
Antara faktor utama wujudnya masalah ini apabila ramai pelajar muslim yang tidak
menunaikan solat tanpa sebarang alasan yang munasabah. Salah satu punca masalah ini
berlaku adalah disebabkan kurang kesedaran diri untuk melaksanakan solat dan menganggap
solat itu sebagai perkara yang remeh. Mereka juga mengatakan tiada dorongan daripada
masyarakat sekeliling untuk melaksanakan solat
Antara alasan yang diberikan oleh mereka adalah disebabkan kurangnya kesedaran,
motivasi dan kefahaman dalam pelaksanaan solat yang menyebabkan mereka memandang
remeh terhadap amalan solat. Dalam diri mereka juga, tiada sikap ingin mengetahui serta
mendalami secara terperinci tentang kelebihan dan hikmat yang diperolehi dengan melakukan
solat serta balasan yang akan diterima bagi mereka yang meninggalkannya. Mereka juga
kurang berminat dan malas serta tidak mempunyai kesungguhan untuk menimba ilmu

[Type text] Page 8


HBIS 3103 KURSUS : FIQH 1
pengetahuan terutamanya ilmu-ilmu keagamaan dan pengetahuan mengenai Islam. Kejahilan
ini yang menyebabkan mereka kurang berminat untuk melakukan solat. Daripada situasi
tersebut, penyelidik cuba untuk mengetahui kefahaman pelajar tentang ibadah solat.
Selain dari itu kadar pelaksanaan yang rendah dalam ibadah solat di kalangan
responden dalam kajian ini juga mungkin dapat dikaitkan dengan tahap pengetahuan dan
kemahiran responden dalam menunaikan ibadat tersebut.
Apakah faktor yang menyebabkan jumlah besar responden tidak menunaikan solat
dalam kehidupan mereka? Persoalan ini mungkin tidak dapat diselesaikan dengan menjaga
fakta-fakta atau cara melaksanakan solat. Sesungguhnya ia melibatkan banyak faktor lain
termasuk motivasi pelaksanaan solat dan ibadat. Menurut al-Kumayi (2009) terdapat tiga
halangan dalam melaksanakan ibadah iaitu:
i) Malas mengerjakan ibadat kepada Allah, sedangkan setiap insan sanggup dan
berupaya melakukan ibadah.
ii) Lemah minda atau tidak memiliki tekad yang kuat kerana terpengaruh dengan
kehidupan dunia.
iii) Bosan atau cepat berasa bosan melakukan ibadah sedangkan tujuan belum tercapai.
Sesungguhnya amalan atau perbuatan meninggalkan solat ini merupakan masalah yang serius
atau cukup barat, kerana baik buruknya perlakuan seseorang itu sangat dipengaruhi oleh
solatnya. Jika ibadah solatnya baik, dilakukan dengan peluh kesempurnaan yang merangkumi
aspek rukun, syarat dan penuh khusyuk ia akan dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji
dan mungkar. Aspek ini menjadi jawapan kepada pelbagai masalah yang timbul dalam
organisasi atau pun yang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan syarak.
1. Faktor-Faktor Malas Solat
a) Kejahilan
Kejahilan sebahagian besar pelajar memahami dan mendalami berkaitan agama menjadi
punca utama mereka tidak menunaikan amalan solat. Apabila mereka solat,tidak ada
kesungguhan malah meniru sahaja.
b) Bertangguh
Amalan ini menjadi darah daging sebahagian pelajar kita untuk tidak mengerjakan
solat.Mereka menyatakan masa masih panjang lagi,menyebabkan tidak sempat menunaikan
solat tepat pada waktunya.
c) Meringankan yang wajib mengutamakan yang sia-sia
Masalah ini sering berlaku dikalangan pelajar lelaki.Meeka lebih mengutamakan
persoalan remeh –temeh daripada persoalan pokok lebih-lebih lagi melibatkan
soal solat yang mesti diberi keutamaan.

[Type text] Page 9


HBIS 3103 KURSUS : FIQH 1
d) Peranan Ibu Bapa
Ibu bapa menjadi contoh kepada anak-anak.Jika ibu bapa solat di rumah,anak-
anak akan melihat dan turut sama mengerjakan solat.Kalau berlaku disaliknya
akan pincanglah keluarga tersebut.
e) Peranan Masyarakat
Masyarakat juga berperanan dalam menangani masalah ini.Mereka perlu
perihatin,menegur ajar serta memberi nasihat lebih-lebih lagi jika mendapati
pelajar tidak solat.
f) Penguatkuasaan Undang-undang
Pihak-pihak yang berwajib perlu menggubal undang-undang untuk mengenakan
hukuman yag sewajarnya ke atas seseorang yang tidak solat khasnya para pelajar
sekolah.

[Type text] Page 10


HBIS 3103 KURSUS : FIQH 1
11.0 KESIMPULAN
Amalan solat merupakan suatu amalan yang mulia disisi Allah s.w.t. Solat dapat
mendidik jiwa dan rohani bagi setiap manusia. Ia juga bertujuan untuk mengangkat darjat dan
martabat manusia yang sering mengamalkannya serta mencegah kita dari melakukan
perbuatan keji dan mungkar. Bagi mencapai tujuan dan matlamat tersebut, solat hendaklah
dilakukan dengan sepenuh tumpuan dan ikhlas di hati serta dengan penuh kecintaan terhadap
Allah S.W.T.
Penglibatan pelajar dalam solat tidak cukup dengan hanya mewajibkan dalam bentuk
penguatkuasaan semata-mata tetapi perlu diterapkan dari segi kefahaman dan juga
penghayatan. Dapatan kajian ini menunjukkan pengamalan solat fardhu dalam kalangan
pelajar menengah masih kurang memuaskan. Walau bagaimanapun para pelajar mempunyai
pengetahuan yang baik berkaitan ibadah solat dan penguasaan ilmu dalam bidang ini. Cuma
ia perlu diperkaya dan diperkukuhkan lagi samada secara tidak langsung atau melalui
program-program yang dirangka khas untuk tujuan ini. Kaedah pendidikan kerohanian perlu
dikaji semula dan diberi penekanan agar ianya seiring dengan kecemerlangan akademik.
Tanggungjawab dan peranan yang perlu dimainkan seharusnya dipikul bersama demi
membentuk generasi yang memahami tujuan kewujudan mereka di muka bumi ini.
Amalan solat dalam kalangan pelajar perlu diberi perhatian serius oleh pelbagai
pihak.Ini kerana kewajipan solat merupakan tanggungjawab individu muslim yang paling
asas sebelum memenuhi kewajipan lain dalam rukun Islam.Pembangunan insan yang
dikehendaki dalam Islam meliputi aspek jasmani dan rohani.Unsur rohani mempunyai
tuntutan dan keperluan yang sesuai dengan tabiat kerohaniannya(Haron 2002).
Jika murid sentiasa diberi peringatan, maka sedikit sebanyak akan memberi kesan
kepada dirinya untuk mengerjakan solat apabila masuk waktu. Murid-murid suka diberi
perhatian dan didorong untuk melakukan sesuatu. Ia merupakan fitrah semula jadi kanak-
kanak. Tambahan lagi jika sesuatu perkara yang dilakukan itu mendapat peneguhan yang
positif daripada orang disekelilingnya, Ia akan menjadikan murid lebih bersemangat untuk
melakukan perkara tersebut. Maka, setiap guru perlulah mempunyai rasa tanggungjawab ini
agar sikap murid dapat diubah sedikit demi sedikit.

[Type text] Page 11


HBIS 3103 KURSUS : FIQH 1
BIBLIOGRAFI

1.0 Mohd Suhardi Bin Mat Jusoh (2001). Pengabaian Solat di Kalangan Remaja: Kajian di
Sekolah Menengah di Sekitar Daerah Pasir Puteh Kelantan. Tesis Sarjana. Kuala
Lumpur : Universiti Malaya.

2.0 Siti Rokiah Binti Abdul Ghani (2007). Amalan Solat Di Kalangan Pelajar : Kajian Di
Pusat Latihan Pengajar Dan Kemahiran Lanjutan (Ciast), Shah Alam, Selangor.
Tesis Sarjana Muda. Bangi : UKM.

3.0 Membongkar Fakta-Fakta Saintifik Disebalik Solat. Solat: kebaikan dari perspektif sains / oleh
Fatimah Ibrahim, Wan Abu Bakar, Ng Siew Cheok, Universiti Malaya.

4.0 Konsep dan Pengamalan Solat: Satu Kajian Di Zaman Rasulullah, Sahabat & Tabi’in / oleh Dr.
Anisah Bt. Ab Ghani.

5.0 Kuasa di sebalik Solat (The Power of Solat): Terapi Membina Kesihatan Jasmani Dan Rohani
Melalui Gerakan Solat oleh Syaikh Jalaj Muhammad Syafi’iI / Terjemahan Norhassanuddin.

6.0 Pengantar Usul Tafsir / oleh Dr. Fauzi Deraman dan Mustaffa Abdullah,
Akademi Pengajian Islam UM.

7.0 Fathul Qadir,

8.0 Al-Qurthubi, Al-Jami' li Ahkam Al-Quran jilid 13 hal. 9

9.0 Al-Qurthubi, Al-Jami' li Ahkam Al-Quran jilid 12 hal. 440

10.0 http://kaunselingsyarie.
11.0 blogspot.com/2011/10/pandangan-saintis-berkaitan-kesan.html
12.0http://shamsina-gurupendidikanislam.blogspot.com/2013/10/soalan-yang-pernah-
ditimbulkan-tentang.html
13.0http://shamsina-gurupendidikanislam.blogspot.com/2011/07/sedikit-mengenai-
penyelidikan-tindakan.html
14.0http://shamsina-gurupendidikanislam.blogspot.com/2011/10/tidak-jelas-tentang-kajian-
tindakan.html

[Type text] Page 12


HBIS 3103 KURSUS : FIQH 1
LAMPIRAN 1
BORANG SOAL SELIDIK PENGHAYATAN MURID DI DALAM PELAKSANAAN SOLAT
BAGI PELAJAR – PELAJAR DISALAH SEBUAH SEKOLAH MENENGAH
DALAM DAERAH KUBANG PASU KEDAH

SOAL SELIDIK INI ADALAH UNTUK MENGUMPUL MAKLUMAT MENGENAI PENGHAYATAN


MURID DI DALAM PERKARA SOLAT.

JAWAPAN YANG IKHLAS DARI ANDA AMAT DIPERLUKAN

SOAL SELIDIK INI TERDIRI DARIPADA EMPAT BAHAGIAN; A, B, C DAN D.

A : LATAR BELAKANG ANDA B : PENDIDIKAN SOLAT

C : PENGETAHUAN TENTANG SOLAT D : PENGHAYATAN SOLAT

SEGALA MAKLUMAT YANG ANDA BERIKAN AKAN DIRAHSIAKAN.

KERJASAMA YANG ANDA BERIKAN AMAT DIHARGAI DAN DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

ARAHAN : PELAJAR DIKEHENDAKI MENANDAKAN / DI PETAK YANG BERKENAAN

A. LATAR BELAKANG

1. NAMA :______________________________________________________________________________

2. JANTINA : LELAKI L PEREMPUAN

3. USIA : 15 TAHUN ///


4. TINGGAL BERSAMA :

IBUBAPA BAPA IBU DATUK / NENEK

MAKCIK/PAKCIK RAKAN LAIN-LAIN

5. PEKERJAAN IBUBAPA / PENJAGA :

KAKITANGAN KERAJAAN KAKITANGAN SWASTA BERNIAGA BURUH

KILANG SENDIRI LAIN-LAIN

6. PENDAPATAN KELUARGA :

KURANG RM1000.00 RM1000.00 –RM3000.00 RM3000.00 – RM5000.00

MELEBIHI RM5000.00

B. PENDIDIKAN SOLAT

[Type text] Page 13


HBIS 3103 KURSUS : FIQH 1
1. SIAPAKAH YANG MULA-MULA MENGAJARKAN ANDA TENTANG SOLAT

KELUARGA USTAZ/USTAZAH RAKAN LAIN-LAIN

C. PENGETAHUAN TENTANG SOLAT

TIDAK
NO SOALAN BENAR SALAH
PASTI
2. Hukum menunaikan solat fardhu adalah wajib.
3. Solat fardhu terdiri daripada 13 rukun.
4. Solat dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan
salam.
5. Berkata-kata di dalam solat akan membatalkan solat.
6. Bacaan rukuk sunat dibaca ketika solat.
7. Membaca Surah Al-Fatihah adalah wajib di dalam solat.
8. Sebelum solat wajib berwuduk.
9. Rukuk dan sujud wajib ada toma’ninah.

D. PENGHAYATAN SOLAT

10. PADA KEBIASAANNYA, BERAPA KALIKAH ANDA MENUNAIKAN SOLAT FARDHU DALAM SEHARI

5 KALI 4 KALI 3 KALI 2 KALI 1 KALI 0 KALI

11. ADAKAH ANDA MENUNAIKAN SOLAT JUMAAT (Jika anda seorang lelaki).

YA TIDAK KADANG-KADANG

12. ADAKAH ANDA RASA BERSALAH DAN BERDOSA JIKA TIDAK MENUNAIKAN SOLAT.

YA TIDAK

SILA JAWAB SOALAN DIBAWAH BAGI YANG MENUNAIKAN SOLAT SAHAJA.

13. PADA KEBIASAANNYA, DI MANAKAH ANDA MENUNAIKAN SOLAT.

MASJID SURAU RUMAH SEKOLAH

14. ADAKAH ANDA MENUNAIKAN SOLAT SECARA BERJAMAAH.

YA TIDAK KADANG-KADANG

15. SIAPAKAH YANG MENDORONG ANDA UNTUK MENUNAIKAN SOLAT.

KELUARGA GURU RAKAN DIRI SENDIRI

16. ADAKAH ANDA BERASA SEDIH JIKA RAKAN ATAU KELUARGA ANDA TIDAK BERSOLAT.

YA TIDAK TIDAK PASTI

[Type text] Page 14


HBIS 3103 KURSUS : FIQH 1
17. ADAKAH ANDA MENASIHATI RAKAN ATAU KELUARGA ANDA YANG TIDAK BERSOLAT.

YA TIDAK KADANG-KADANG

SILA JAWAB SOALAN DIBAWAH BAGI YANG TIDAK MENUNAIKAN SOLAT.

18. MENGAPA ANDA TIDAK MENUNAIKAN SOLAT.

MALAS SIBUK TIDAK PANDAI LUPA

19. JIKA ANDA TIDAK BERSOLAT ADAKAH ANDA AKAN DIMARAHI OLEH KELUARGA ANDA.

YA TIDAK KADANG-KADANG

20. ADAKAH KELUARGA ANDA MENGAMBIL BERAT TENTANG SOLAT.

YA TIDAK

21. BILAKAH ANDA AKAN MENUNAIKAN SOLAT.

DEWASA BEKERJA KAHWIN

TUA TIDAK PASTI

KESAN DAN CADANGAN YANG MENGLIBATKAN SOLAT.

22. KESAN PROGRAM KEM BESTARI SOLAT DI SEKOLAH

MEMBERI KESEDARAN MELAPANGKAN HATI MEMBUANG MASA

23. ADAKAH ANDA BERSETUJU JIKA WAKTU PERSEKOLAHAN DIPERUNTUKAN UNTUK SOLAT ZOHOR
SECARA BERJEMAAH SEBELUM WAKTU PERSEKOLAHAN TAMAT

YA TIDAK

[Type text] Page 15


HBIS 3103 KURSUS : FIQH 1

Anda mungkin juga menyukai