Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU (RPI)

Nama : Muhammad Khalish bin Zainudin Tarikh Lahir : Tarikh Mula : Tarikh Semak :
02 Mac 2020 26 Mei 2020
Kategori Murid: Umur : Komponen:
Masalah pembelajaran 10 tahun (Tahun 4) Bahasa Melayu
Pengetahuan Sedia Ada i. Murid telah mengenal huruf a hingga z
ii. Murid mengecam huruf vokal (a,e.i,o,u) dan huruf konsonan
Matlamat Jangka Panjang Dapat membaca dan menulis suku kata terbuka KVKV

Matlamat Jangka Pendek Dapat membaca suku kata KVKV daripada bahan pengajaran dan pembelajaran.

Kekuatan / Minat i. Boleh memahami sesuatu arahan dan cerita lisan dengan baik.
ii. Minat terhadap aktiviti berunsur permainan.
Isu Utama Murid tidak dapat menyebut suku kata terbuka KVKV dengan sebutan yang betul dan jelas.

OBJEKTIF STRATEGI PENGAJARAN DAN PENILAIAN CATATAN


PEMBELAJARAN
Murid dapat: 1. Murid mendengar dengan teliti guru menyebut Jangkamasa : 3 bulan Bahan bantu
i. Meggabungkan guruf perkataan daripada suku kata KVKV secara Penilaian : mengajar :
konsonan dan huruf vokal. berulang. 1. Soal jawab lisan - Papan ‘puzzle ajaib’.
ii. Membunyikan suku kata 2. Murid akan menggunakan papan ‘puzzle 2. Pemerhatian dan pemantauan - Kad imbas suku kata.
terbuka KV+KV. ajaib’ yang memaparkan gabungan suku kata 3. Hasil kerja murid daripada - Kad bergambar suku
Contoh : ba + ju, bo + la,… KVKV. aktiviti PdP yang dijalankan. kata
3. Murid menyusun semula semula ‘puzzle ajaib’ 4. Maklumat daripada guru mata
untuk membentuk suku kata terbuka KVKV. pelajaran berdasarkan isu utama Nilai
Tarikh Awal Bersidang :
……………………… RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU (RPI)
Tandatangan Guru Mata Pelajaran
Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga
4. Murid menyebut dan membaca suku kata yang sama. - Ketekunan,
KVKV yang daripada papan ‘puzzle ajaib’.
………………………………............. 5. Aktiviti latihan berkala dari 02
………………………………......... kesabaran
(Nama: ) 5. Murid menulis semula suku kata KVKV di (Nama:
Mac 2020 hingga 26)Mei 2020 , kegigihan
dalam buku latihan. Tanggungjawab :
Tandatangan Penyelaras Tandatangan
i. Kerjasama AJK RPI lain serta
guru-guru
(GPK 1)
pembantu pengurusan murid.

………………………………............. ii. Kerjasama ibu bapa yang


……………………………….........
(Nama: ) (Nama: )
memantau murid membuat kerja-
kerja rumah yang diberikan oleh
Tandatangan AJK RPI guru.
Tandatangan AJK RPI
(Penyelia Petang) (Kaunselor)
iii. Guru sentiasa memantau dan
memerhati perkembangan murid
…………………………………......... ……………………………………...
(Nama:………………………………..) (Nama: )
dalam menyebut perkataan suku
kata terbuka (KVKV).
iv. Guru sentiasa memperbetul
dan mengingatkan semula murid
Tandatangan AJK RPI Tandatangan AJK RPI
sekiranya murid tidak mengingati
( ) ( )
cara sebutan suku kata terbuka
…………………………………......... ……………………………………...
KVKV.
(Nama: ) (Nama: )

Tarikh Penilaian :………………………

Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga Tandatangan Guru Mata Pelajaran

………………………………............. ……………………………….........
(Nama: ) (Nama: )
RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU (RPI)

Rujukan

Bahagian Pendidikan Khas. (2013). Garis Panduan Program Pendidikan Inklusif Murid
Berkeperluan Khas. Putrajaya : Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.

Lee, K.C & Sailajah Nair Sukumaran. (2018). Pendidikan Inklusif. Selangor Darul Ehsan:
Oxford Fajar Sdn. Bhd
RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU (RPI)

Mohd Suhaimin Isnen. (2017). Garis Panduan Program Pendidikan Inklusif Murid
Berkeperluan Khas. Dimuat turun pada 7 Februari 2020, daripada
https://www.sistemguruonline.my/2018/01/garis-panduan-program-pendidikan-
inklusifmurid-berkeperluan-khas.html

Nordin Tahir. (2013). Pendidikan Inklusif. Dimuat turun pada 7 Februari 2020, daripada
http://amaljaya.com/guru/Pendidikan%20Khas/Pendidikan%20Inklusif.pdf

Norliah Mohd. Amin & Mohd Hanafi Mohd Yasin. (2016). Pelaksanaan Program Pendidikan
Inklusif Murid Berkeperluan Khas Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
2013-2015. kertas Kerja dibentangkan di Seminar Antarabangsa Pendidikan Khas
Rantau Asia Tenggara Siri ke-6, 2016 di National Universiti of Malaysia.

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Kementerian Pendidikan Malaysia.


Dimuat turun pada 8 Februari 2020 daripada
https://www.moe.gov.my/index.php/my/dasar/pelan-pembangunan-pendidikan-
malaysia-2013-2025
RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU (RPI)