Anda di halaman 1dari 7

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS GAYA

PENTAKSIRAN KERJA KURSUS


(JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN, SOALAN TUGASAN & PANDUAN PEMARKAHAN)
TAHUN AKADEMIK 2019

Program : PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Semester / Tahun:


SEMESTER 2 TAHUN 3

Nama Kursus: PERKAMUSAN, PERISTILAHAN DAN Ambilan: JUN 2016


PENTERJEMAHAN BAHASA MELAYU

Kod: BMMB3113 Kumpulan: MAJOR BAHASA MELAYU

Tugasan Tarikh Mula Tarikh Hantar Jam Pembelajaran Pelajar

Bersemuka Tidak Bersemuka

Penulisan Esei 14.1.2019 28.1.2019 - 5


Terjemahan 11.2.2019 25.2.2019 - 5
Pembentangan Kumpulan 11.3.2019 25.3.2019 0.5 1.5

Disediakan oleh Pensyarah / Penyelaras Kursus Disahkan oleh Ketua Jabatan


Nama: RAHMAH ABDUL GHANI Nama: AIN APAINAH YUNI

Tandatangan: Tanda tangan:

Tarikh: Tarikh:
Hasil Pembelajaran Kursus:

1. Membincangkan sejarah, teori dan prinsip perkamusan bahasa Melayu dengan berkesan secara lisan dan bertulis
(C2, PLO1, PLO3, CTPS2)

2. Menghuraikan masa depan perkamusan di Malaysia serta membuat penilaian yang berjustifikasi (C5, PLO3, CTPS5)

3. Membentangkan skema tatacara pembentukan istilah bahasa Melayu secara berkumpulan (C5, PLO4, PLO5, CS1, TS1)

4. Menjelaskan kaedah penterjemahan bahasa Melayu melalui pengaplikasian terhadap teks (C6,PLO3, PLO6, CTPS5,LL1)

Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1, 2, 3 dan 4

Objektif Kerja Kursus:

Pelajar dapat:

1. Menjelaskan secara menyeluruh tentang sejarah, teori, dan prinsip perkamusan bahasa Melayu serta meramalkan masa depan
perkamusan bahasa Melayu.

2. Menghuraikan dan menggunakan satu kaedah penterjemahan yang dipilih bagi menukarkan petikan teks berbahasa Inggeris kepada
bahasa Melayu.

3. Menjelaskan perubahan sesuatu istilah berdasarkan skema tatacara pembentukan istilah Bahasa Melayu.
.

SPESIFIKASI TUGASAN TUGASAN WAJARAN ASPEK/KRITERIA PENILAIAN


TOPIK
Topik 1. Tugasan 1 : Penulisan Esei 25%  Mempamerkan satu pemahaman
Sejarah Perkamusan Bahasa Melayu yang amat jitu dan menyeluruh
Menjelaskan sejarah, teori, dan prinsip terhadap soalan tugasan.
perkamusan di Malaysia.  Menunjukkan pemahaman yang
Topik 2 sangat mendalam tentang
Perkamusan Meramalkan masa depan perkamusan bahasa sejarah, teori, prinsip dan jenis-
Melayu. jenis perkamusan bahasa
Melayu.
Topik 5  Esei ditulis dengan hujah yang
Masa Depan Perkamusan amat bernas berserta contoh,
bukti dan data yang amat sesuai
untuk menyokong justifikasi dan
generalisasi.
 Penulisan esei lebih banyak
tumpuan kepada ramalan tentang
masa depan perkamusan bahasa
Melayu.
 Penulisan menunjukkan
pemikiran yang amat kritis,
komprehensif dan menepati ciri
penulisan ilmiah.
 Interpretasi yang amat
menyeluruh dan pengolahan idea
yang amat logikal dan koheran
dalam penulisan.
 Amat berkebolehan untuk
menyampaikan idea dengan
jelas, mudah difahami, yakin,
dalam tempoh masa yang
ditetapkan.
 Amat berkebolehan mencari dan
mengurus maklumat daripada
pelbagai sumber
Kemahiran Insaniah:
CTPS2 - Kebolehan untuk
mengembang dan membaiki
kemahiran berfikir seperti
menjelaskan, menganalisis dan
menilai perbincangan.
CTPS5 – Kebolehan membuat
keputusan berdasarkan bukti yang
kukuh.

Topik 10 Tugasan 2 : Terjemahan Teks (25%)


Proses Menterjemah  Dapat menterjemah teks bahasa
Menghuraikan satu kaedah terjemahan yang sumber (Bahasa Inggeris) ke
dipilih. dalam teks bahasa sasaran
Topik 11 (Bahasa Melayu) dengan amat
Kaedah Menterjemah Memilih satu petikan teks berbahasa Inggeris dan sempurna dan mendapatkan hasil
(Formal/Tradisional) membuat terjemahannya ke dalam bahasa yang sama seperti penulis asal.
Melayu.  Mengenal pasti dan seterusnya,
menguasai kaedah-kaedah,
prinsip, teori, cara-cara, teknik
Topik 12
serta jenis-jenis pendekatan
Kaedah Menterjemah
penterjemahan yang boleh
(Dinamik/Moden)
digunakan dalam menterjemah
teks bahasa sumber ke dalam
bahasa sasaran.
Topik 13
 Menghuraikan salah satu satu
Menterjemah Bahan Autentik
kaedah dan teknik penterjemahan

dan menggunakan kaedah tersebut
untuk membuat tugasan
penterjemahan teks yang telah
dipilih.
 Memahami aspek-aspek
penterjemahan kerana dengan
pemahaman ini, membolehkan
penterjemah mencari dan memberi
padanan yang betul dalam
penterjemahan teks.

Kemahiran Insaniah
CTPS 5 - Kebolehan membuat
keputusan berdasarkan bukti yang
kukuh.
LL1 – Kebolehan mencari dan
mengurus maklumat yang relevan
daripada pelbagai sumber.

Topik 6 Tugasan 3 : Pembentangan Kumpulan (10%)  Liputan kandungan memperihal


Peristilahan Bahasa Melayu (2 orang satu kumpulan) kandungan yang lengkap tentang
tatacara pembentukan istilah
Topik 7 Menjelaskan perubahan istilah bahasa Melayu Bahasa Melayu.
Sumber Istilah Bahasa Melayu berdasarkan skema tatacara pembentukan istilah  Contoh-contoh istilah yang
seperti yang telah ditetapkan dalam Pedoman dikemukakan perlu memperlihatkan
Umum Pembentukan Istilah bahasa Melayu, idea sendiri dan tidak mengambil
Topik 8 contoh daripada buku Pedoman
Mengaplikasi Pembentukan Istilah Umum Pembentukan Istilah
Menggunakan Skema Tatacara Bahasa Malaysia.
Pembentukan Istilah Bahasa Melayu  Pembentangan perlu menepati
tempoh masa yang telah
ditetapkan.
 Pembentangan yang lancar,
tersusun, jelas, menarik dan kreatif.
 Kerjasama ahli kumpulan yang
baik.

Kemahiran Insaniah
CS1- Kebolehan menyampaikan idea
dengan jelas, berkesan dan dengan
penuh keyakinan secara lisan dan
bertulis.
TS1 – Kebolehan membina
hubungan baik, berinteraksi dengan
orang lain dan bekerja secara efektif
bagi mencapai objektif yang sama.
Jumlah 60%