Anda di halaman 1dari 9

Rancangan Pengajaran Harian Tahun 4

(Aspek Kemahiran Menulis)

Tarikh /Hari : 26 JUN 2019


Tahun : 4 Love
Bil Murid : 29 orang
Masa : 8:00 pagi – 9:00 pagi
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Tema : Potret Malaysia
Tajuk : Tanda baca

Objektif : Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:

i. Mengedit serta memurnikan teks berdasarkan aspek tanda baca, penggunaan kata dan imbuhan
dengan betul.

Fokus Utama: Aspek Kemahiran Menulis

Standard Kandungan:
3.8. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.
Standard Pembelajaran:
3.6.2 mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan tanda baca, penggunaan
kata, imbuhan dan struktur ayat.

Kemahiran bahasa : Kemahiran Menulis

Sistem Bahasa :
 Sistem ejaan
 Tanda baca
 Sintaksis: susunan ayat

Pengisian Kurikulum
 Ilmu : Sintaksis,Pendidikan Islam dan Moral, Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
 Nilai Murni : kerjasama, rasional
 Patriotisme & Kewarganegaraan
 Peraturan sosiobudaya :

Kemahiran Bernilai Tambah


 Kemahiran berfikir : Penyoalan, menghubungkait, membuat kesimpulan, mensintesis,
mrnganalisis
 Pembelajaran kontekstual : Menghubungkait dengan situasi sebenar
 Kecerdasan pelbagai: Visual-ruang, Verbal linguistik,Intrapersonal
 Kemahiran belajar cara belajar : bacaan intensif
 Kreativiti dan Inovasi: Menghasilkan kefahaman tersendiri berkenaan perspektif diri sendiri

Pengetahuan Sedia Ada:


Murid cenderung melakukan kesilapan tatabahasa

Bahan Bantu Belajar :


1
Bil Bahan Jumlah
1 Lirik lagu tanda baca 29
2. Kad manila 1
3. Lembaran “Round Table” 4
4. Buku teks 1
5. Lembaran pengayaan 20
6. Lembaran pemulihan 9

2
Isi pelajaran Langkah dan Aktiviti Catatan
Nyanyian Lagu Tanda Baca Induksi Set (5 minit) BBB
(Lampiran 1) Audio lagu Tanda Baca
 Guru menayangkan lagu
Tanda Baca KB
 Murid-murid menyanyikan  Menghubungkait
lagu Tanda Baca.
 Murid menghubungkaitkan BCB
lagu tersebut dengan tajuk Bacaan intensif
pelajaran pada hari tersebut.
KP
 Visual-Ruang

Nilai murni
 rasional

Pembelajaran Kontekstual
Menghubungkait lagu
tersebut dengan tajuk
pelajaran pada hari tersebut
Kad Manila Petikan Kisah Azri BBB
(Lampiran 2 dan Lampiran 3) Langkah 1 (10 minit)  Kad Manila Petikan
Kisah Azri”
 Guru memaparkan petikan 
yang mengandungi Teknik
kesalahan ejaan dan tanda  Penerangan
baca pada kad manila
 Penyoalan
 Murid dibahagikan kepad
empat kumpulan
 Setiap kumpulan diagihkan Pembelajaran Kontekstual
lembaran “round table” Menghubungkait kemahiran
 Guru dan murid berbincang menulis dengan pengetahuan
mengenai kesalahan bahasa yang dipelajari.
tatabahasa yang terdapat
pada petikan Nilai Murni
 Murid menghubungkait  Kerjasama
kesalahan tatabahasa dengan
tajuk pelajaran pada hari
tersebut.

Buku Teks Bahasa Melayu Tahun Langkah 2 (20 minit)


4 Halaman 137 [Kemahiran Menulis] BBB
 murid membaca petikan  Buku teks Bahasa
Bandar Multimedia Melayu tahun 4
 Secara berpasangan, murid BCB
 Bacaan intesnif
perlu mengedit dan
memurnikan teks KB
berdasarkan tanda baca,  Menghubungkait
ejaan, perkataan dan  Menjana pelbagai
imbuhan dalam buku tulis. kemungkinan
 Guru membimbing setiap
pasangan untuk mengedit KP
dan memurnikan teks  Verbal Linguistik
tersebut.
Pembelajaran
 Guru dan murid-murid Konstruktivisme
membuat perbincangan
3
untuk jawapan tersebut.
Penilaian
 Formatif/merujuk kriteria
 Refleksi
 Ulasan Guru Pembimbing / Pensyarah Penyelia

4
Lampiran 1

Lagu Tanda Baca


Lagu Tanda Baca
Mula-mula ayat tulis huruf besar
Mula-mula ayat tulis huruf besar
Apabila akhir ayat letak tanda noktah
Apabila akhir ayat letak tanda noktah
Lepas tanda noktah tulis huruf besar
Lepas tanda noktah tulis huruf besar
Jumpa nama khas juga huruf besar
Jumpa nama khas juga huruf besar
Tulis ayat tanya letak tanda tanya
Tulis ayat tanya letak tanda tanya
Tulis ayat seru letak tanda seru!
Tulis ayat seru letak tanda seru!
Apabila banyak kata letak tanda koma
Apabila banyak kata letak tanda koma
Ayuh kawan-kawan jangan kita lupa
Ayuh kawan-kawan jangan kita lupa

Lagu Tanda Baca

Mula-mula ayat tulis huruf besar Lagu Tanda Baca


Apabila akhir ayat letak tanda noktah Mula-mula ayat tulis huruf besar
Lepas tanda noktah tulis huruf besar Apabila akhir ayat letak tanda noktah
Jumpa nama khas juga huruf besar Lepas tanda noktah tulis huruf besar
Tulis ayat tanya letak tanda tanya Jumpa nama khas juga huruf besar
Tulis ayat seru letak tanda seru! Tulis ayat tanya letak tanda tanya
Apabila banyak kata letak tanda koma Tulis ayat seru letak tanda seru!
Ayuh kawan-kawan jangan kita lupa Apabila banyak kata letak tanda koma

Ayuh kawan-kawan jangan kita lupa

5
Lampiran 2

Betulkan kesalahan ejaan dan tanda baca dalam petikan di bawah

Setiap petong, Azri akan kerumah Pak Ngah Man untuk mempelajari alit musik gambus. Dia
bercita-cita untuk menjadi pemain Gambos ygn terkenal suatu hari nanti! Dia juga berazam
untuk memperkenalkan alet muzik dan irama muzik gambus ke seluruh dunia? Dia tidak
mahu Irama alat muzik trodisional ini hilang di telan zaman. Walaupun agak sukar. namun
dia tdak patah semangat, Malah, kesusahan itu dijadikan peembakar semangat untul terus
berlatih. Pak Ngah Man pula mengajar Azri dengin sabar dan ikhlas tanpa mengharapkan !
sebarang! balasan.

Lampiran 3
6
Tulid kesalahan ejaan dan kesalahan tanda baca pada ruangan yang disediakan.

Kesalahan kesalahan
ejaan tanda baca

Lampiran 4
7
(Pengayaan)

Lampiran 5

8
(Pemulihan)