Anda di halaman 1dari 8

Rancangan Pengajaran Harian Tahun 4

(Aspek Kemahiran Membaca)

Tarikh /Hari : 1 JULAI 2019


Tahun : 4 Love
Bil Murid : 29 orang
Masa : 9:50 pagi – 10:50 pagi
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Tema : Potret Malaysia
Tajuk : Pusat Aeroangksa

Objektif : Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:

i. Membaca ayat yang mengandungi perkataan imbuhan dalam petikan Malaysia di Persada
Antarabangsa dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
ii.Menyebut dan menyenaraikan tiga perkataan berimbuhan apitan daripada teks dengan sebutan
yang betul.

Fokus Utama: Aspek Kemahiran Membaca

Standard Kandungan:
2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan
sebutan yang betul
Standard Pembelajaran:
2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan
daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

Kemahiran bahasa : Kemahiran Membaca

Sistem Bahasa :
 Tatabahasa Morfologi (pembentukan kata)

Pengisian Kurikulum
 Ilmu : Morfologi,Pendidikan Islam dan Moral, Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
 Nilai Murni : kerjasama, rasional, hormat-menghormati
 Patriotisme & Kewarganegaraan
 Peraturan sosiobudaya : Laras bahasa dan Kkesantunan berbahasa

Kemahiran Bernilai Tambah


 Kemahiran berfikir : Penyoalan, menghubungkait, membuat kesimpulan, mensintesis,
mrnganalisis
 Pembelajaran kontekstual : Menghubungkait dengan situasi sebenar
 Kecerdasan pelbagai: Visual-ruang, Verbal linguistik,Intrapersonal, Interpersonal
 Kemahiran belajar cara belajar : Memproses maklumat,kemahiran membuat persembahan
 Kreativiti dan Inovasi: Menghasilkan kefahaman tersendiri berkenaan perspektif diri sendiri

Pengetahuan Sedia Ada:


Murid pernah mempelajari pembentukan kata

1
Bahan Bantu Belajar :

Bil Bahan Jumlah


1 Keratan imbuhan 29
2 Kad huruf 4
3 Kotak imbuhan 1
4 Lembaran kerja 29

2
Isi pelajaran Langkah dan Aktiviti Catatan
Bermain permainan Susun Huruf Induksi Set (5 minit)
 Kad huruf yang BBB
mengandungi lima perkataan  Guru mengedarkan kad  Kad Huruf
 Contoh: huruf kepada setiap
1. KEAMANAN kumpulan
2. KESEDERHANAAN  Setiap kumpulan menyusun KB
3. KEADILAN semula huruf yang diambil  Menjana idea
4. KESELAMATAN membentuk beberapa kontekstual
perkataan.
 Murid membaca perkataan
yang telah dibina. KP
 Guru mengaitkan frasa  Verbal Linguistik
dengan tajuk.
Nilai murni
 Kasih sayang

Pembelajaran Kontekstual
Menghubungkait kosa kata
tersebut dengan pengalaman
Petikan Malaysia Di Persada
Antarabangsa Langkah 1 (10 minit) BBB
(Lampiran 1)
 Guru memaparkan petikan  Petikan
Malaysia di Persada
Antarabangsa pada Kertas BCB
Mahjung Bacaan Intensif

 Murid membaca secara Teknik


mekanis petikan tersebut  Penerangan
 Murid mengenalpasti kosa  Penyoalan
kata yang berwarna merah 
 Guru menjelaskan imbuhan Pembelajaran Kontekstual
apitan kepada murid-murid Menghubungkait kemahiran
mendengar dengan
pengetahuan bahasa yang
dipelajari.

Nilai Murni
Yakin, Berani

Kotak Imbuhan Langkah 2 (20 minit)


Kotak imbuhan yang mengandungi [Kemahiran Menulis] BBB
keratan contoh imbuhan apitan,  Guru mengedarkan Kotak  Kotak imbuhan
awalan, akhiran. Imbuhan kepada murid-
Jadual Imbuhan murid .
 Apitan  Setiap murid dikehendaki
 Awalan mengambil satu kertas dari KB
 Akhiran kotak Imbuhan  Menghubungkait
(Lampiran 2)  Guru menyoal murid  Menjana pelbagai
mengenai contoh imbuhan kemungkinan
yang diperolehi oleh murid-
murid. KP
 Setiap murid perlu  Verbal Linguistik
 Interpersonal 3
melekatkan keratan tersebut
pada jadual imbuhan yang  Intrapersonal
bersesuaian
 Kemudian, guru dan murid
 Refleksi
 Ulasan Guru Pembimbing / Pensyarah Penyelia

Lampiran 1

MALAYSIA DI PERSADA ANTARABANGSA

Malaysia sentiasa memainkan peranan penting di peringkat antarabangsa dengan


mempromosi keamanan, kesederhanaan, keadilan dan keselamatan sejagat. Lantaran,
Malaysia mendapat pengiktirafan antarabangsa apabila dilantik sebagai Ahli Tidak Tetap
Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) bagi penggal 2015-2016.

Malaysia pernah menjadi Ahli Tidak Tetap Majlis Keselamatan PBB sebanyak tiga
kali iaitu 1965, 1989 hingga 1990 dan 1999 hingga 2000. Kejayaan Malaysia itu merupakan
satu keistimewaan dan penghormatan yang tinggi bagi negara. Ini memberi peluang kepada
Malaysia untuk terlibat secara langsung dalam usaha memelihara keamanan dan
keselamatan sejagat di samping dapat mengetengahkan nilai-nilai seperti kesederhanaan
yang diperjuangkan oleh negara.

Malaysia berada di kedudukan ke-18 daripada 140 negara dalam Laporan Daya
Saing Global Forum Ekonomi Dunia 2015-2016 dan yang kesembilan di dunia dalam
Pembangunan Pasaran Kewangan. Kedudukan ini mengesahkan kemajuan yang telah
dikeluarkan oleh pihak kerajaan dalam meningkatkan kecekapan dan daya saing negara
melalui pelbagai program pembangunan ekonomi dan sosial.

4
Lampiran 2

kemalasa
menjajah penjajahan melukis menyelia rawati tulisan tontonan menyusun
n

peperanga penyeliaa penulisa


terpulang diketuai melihat merawat disukai tangisan
n n n

memulangka mengetua
perangi kelihatan ubati menerokai mengikut menyukai menangis
n i

berperang coretan pengetua turuti berubat terokai ikuti susunan penyakit

penerokaa menonto penyusuna menyakitka


jajahan lukisan pemalas menurut mengubat
n n n n

5
Lampiran 3

NAMA:__________________________
TARIKH:__________________

Bina ayat yang lengkap menggunakan contoh imbuhan apitan yang diberikan.

1. Berdekatan

2. Merestui

3. mempertemukan

4. ketibaan

5. diadakan

6. pertandingan

7. menghadiahi

8. berbekalkan

9. diserahkan

10. mendermakan

10

6
Pengayaan

Lengkapkan imbuhan apitan yang bersesuaian dengan contoh perkataan yang diberi.

7
Pemulihan

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang bersesuaian.