Anda di halaman 1dari 8

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Nama Terapi dalam Intervensi Kanak-Kanak


Kursus/Modul Therapy In Childhood Intervention
2. Kod Kursus PBKK3073

3. Nama Staf
Saadah binti Sumrah (KB02590,PA05955)
Akademik

4. Rasional Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat kefahaman dan kemahiran berkaitan
Kursus/Modul kepelbagaian jenis terapi dalam intervensi kanak-kanak serta mengaplikasikan terapi-terapi
dalam Program tersebut sebagai intervensi kaunseling kanak-kanak dalam perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling di sekolah.
5. Semester dan
Semester 1 Tahun 2
Tahun ditawarkan

6. JumlahJam Jumlah Jam Pembelajaran


Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka
Bersemuka dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah K T A P K T A P
T = Tutorial
A = Amali 132
P= Pentaksiran 15 - 60 2.5 15 22 17.5

7. Nilai Kredit 3
8. Prasyarat (jika ada) Tiada
9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat:
Kursus (Course
Learning 1. Menerangkan konsep terapi kanak- kanak (C2, A2, PLO1)
Outcomes, CLO) 2. Menghuraikan pendekatan terapi mengikut model-model terapi (C2, A1, PLO1)
3. Melaksanakan jenis-jenis terapi yang dipelajari melalui pembentangan secara
berkumpulan (C3, A2, P5, PLO2, PLO4, PLO5, CS7, TS4)
4. Menganalisis kelebihan dan limitasi terapi mengikut situasi (C4, PLO3, CTPS7)
5. Menilai isu-isu dalam amalan terapi (C5, A5, PLO3, PLO6, CTPS3, LL1)
ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN
DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi

CLO
Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Mencipta

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
Set

C1 C2 C3 C4 C5 C6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 A1 A2 A3 A4 A5

1 X X

2 X X

3 X X X

4 X

5 X X

10. Kemahiran Boleh


Pindah Kemahiran komunikasi (CS7), Kemahiran pemikiran kritis penyelesaian masalah (CTPS7),
(Transferable Skills, kemahiran berpasukan (TS4) dan pembelajaran sepanjang hayat dan maklumat (LL1)
TS):

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

1
h11. Strategi Pengajaran
dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
serta Pentaksiran 1. Kuliah
2. Tutorial
- Perbincangan
- Tunjuk cara

Strategi Pentaksiran:

Pencapaian pelajar dalam kursus ini ditentukan menerusi dua kaedah pentaksiran iaitu
kerja kursus (70%) dan peperiksaan Akhir (30%).

Programme Learning Outcome Strategi Pengajaran dan


Jenis Pentaksiran
(PLO) Pembelajaran

PLO1 –Pengetahuan Kuliah ,Tutorial Ujian bertulis

PLO2 – Kemahiran Praktikal Kuliah, Tutorial


Penulisan Refleksi
PLO3 –Kemahiran saintifik,
kemahiran berfikir dan Tutorial Ulasan Artikel
menyelesaikan masalah

PLO4 - Berkomunikasi Tutorial Pembentangan

PLO5 – Kerja Berpasukan Tutorial Pembentangan

PLO6 –Nilai Profesionalisme,


Sikap dan etika Kuliah ,Tutorial Ujian bertulis

12. Sinopsis Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran kepada pelajar tentang pengenalan
intervensi dan terapi; pendekatan teoritikal; terapi bermain; terapi muzik dan terapi pergerakan
kreatif; terapi seni; terapi pasir dan terapi tanah liat; terapi biblio, terapi psikodrama dan terapi
bercerita; serta isu dan etika dalam amalan terapi sebagai intervensi kaunseling kanak-kanak
di sekolah.

This course provides the knowledge and skills to students about the introduction of intervention
and therapy; The theoretical approach; play therapy; movement therapy, music therapy and
creative; art therapy; sand therapy and therapeutic clay; biblio therapy, psychodrama therapy
and narrative therapy; as well as issues and ethics in the practice of counseling intervention
therapy as a child in school.

13. Mod Penyampaian Kuliah, Tutorial

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : 70%


Pentaksiran Peperiksaan Akhir : 30%

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan (%)

Ujian bertulis Peperiksaan Akhir 30

Amali Penilaian Amali 20

Ulasan artikel 35
Tugasan
Penulisan Laporan refleksi 15

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

2
15. PemetaanHasilPem
belajaranKursus
(Course Learning PEO1 PEO2 PEO3 PEO4 PEO5 PEO6
Outcomes, CLO)
dengan CLO1 X
ObjektifPendidikan
Program CLO2 X
(Programme CLO3 X X X
Educational
Objectives, PEO) CLO4 X

CLO5 X X

Berpengetahuan (LO1)dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang


PEO1
keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
PEO2
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8)
Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan Bahasa
PEO3
Melayu sebagai Bahasa ilmu dan memperkukuhkan Bahasa Inggeris
Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada pelbagai
PEO4
sumber (LO6)
Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan
PEO5 menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya.
Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8) ciri-ciri kepimpinan (LO9)
PEO6 berkemahiransosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


CLO 1 Menerangkan konsep terapi kanak- kanak (C2, A2, PLO1)
Menghuraikan pendekatan terapi mengikut model-model terapi (C2, A1,
CLO 2
PLO1)
Melaksanakan jenis-jenis terapi yang dipelajari melalui pembentangan
CLO 3
secara berkumpulan (C3, A2, P5, PLO2, PLO4, PLO5, CS7, TS4)
Menganalisis kelebihan dan limitasi terapi mengikut situasi (C4, PLO3,
CLO 4
CTPS7)
CLO 5 Menilai isu-isu dalam amalan terapi (C5, A5, PLO3, PLO6, CTPS3, LL1)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

3
16. PemetaanHasilPem
belajaranKursus PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9
(Course Learning
Outcomes, CLO) CLO1 X
denganHasilPembel
ajaran Program CLO2 X
(Programme CLO3 X X X
Learning
Outcomes, PLO) CLO4 X

CLO5 X X

Menggunakanpengetahuandankefahaman yang berkaitan dengan teori dan


PLO1 prinsip- prinsip pengajarandan pembelajarandalambidang bimbingan dan
kaunseling
Mempamerkankemahiran praktikuntuk menyelesaiakan masalahdalam
PLO2 bidang bimbingan dan kaunseling bagimembinapengalamanpembelajaran
yang sesuaidengan tahapperkembanganpelajar
Mengaplikasikanrefleksikendiri, kemahiranpenyelesaianmasalah,
PLO3
kemahiransaintifik ,danpemikirankreatifdalambidangkeguruan
Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif
PLO4 dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan
komuniti.
Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan
PLO5
tanggungjawab sebagai satu pasukan.
Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai jangkaan
PLO6 tentang keperluan dan kapasiti untuk menjalani pembelajaran sepanjang
hayat
Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta
PLO7
bertindakbalas kepada keperluan perubahan semasa.
Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion
PLO8
keguruan.
Mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan sebagai agen
PLO9
perubahan dalam bidang keguruan

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


CLO 1 Menerangkan konsep terapi kanak- kanak (C2, A2, PLO1)
Menghuraikan pendekatan terapi mengikut model-model terapi (C2, A1,
CLO 2
PLO1)
Melaksanakan jenis-jenis terapi yang dipelajari melalui pembentangan
CLO 3
secara berkumpulan (C3, A2, P5, PLO2, PLO4, PLO5, CS7, TS4)
Menganalisis kelebihan dan limitasi terapi mengikut situasi (C4, PLO3,
CLO 4
CTPS7)
CLO 5 Menilai isu-isu dalam amalan terapi (C5, A5, PLO3, PLO6, CTPS3, LL1)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

4
Bersemuka
InteraksiBer

Jumlah
Interaksi
semuka

Bukan

SLT
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran
17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1. Pengenalan Intervensi dan Terapi
 Konsep intervensi kanak-kanak
1 1 2
 Konsep asas terapi
 Jenis-jenis terapi
2. Pendekatan Teoritikal
 Model Psikodinamik
2 2 4
 Model Humanistik
 Model-Model Lain
3. Terapi Bermain
 Konsep
 Prinsip terapi 2 8 2 12
 Prosedur perlaksanaan
 Kelebihan dan limitasi terapi

4. Terapi Muzik dan Terapi Pergerakan Kreatif


 Konsep
 Prinsip terapi 2 13 2 17
 Prosedur pelaksanaan
 Kelebihan dan limitasi terapi

5. Terapi Seni
 Konsep
 Prinsip terapi 2 8 2 12
 Prosedur pelaksanaan
 Kelebihan dan limitasi terapi
6. Terapi Pasirdan Terapi Tanah Liat
 Konsep
 Prinsip terapi 2 13 2 17
 Prosedur pelaksanaan
 Kelebihan dan limitasi terapi
7. Terapi Biblio, Terapi Psikodrama dan Terapi
Bercerita
 Konsep
 Prinsip terapi 2 18 2 22
 Prosedur pelaksanaan
 Kelebihan dan limitasi terapi

8. Isu dan Etika dalam amalan terapi


 Etika dalam amalan terapi 2 0 2 4
 Isu dalam pelaksanaan amalan terapi

Pengalaman Berasaskan Sekolah 22 22


Kerja Kursus 10 10
Amali 1 3 4
Ulangkaji Peperiksaan 4.5 4.5
Peperiksaan 1.5 1.5

Jumlah 15 60 2.5 15 22 17.5 132

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

5
Bersemuka Bukan Bersemuka
JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DAN BUKAN BERSEMUKA Kuliah 15 15

Amali 60 0

Pengalaman
0 22
Berasaskan Sekolah

Penilaian Amali 1 3

Ulasan Artikel
0 7
(1200 perkataan)

Penulisan Laporan
refelksi
0 3
(500 perkataan)
(PBS)

Peperiksaan Akhir 1.5 4.5

Jumlah 77.5 54.5

Jumlah Jam
Pembelajaran 132
Pelajar (SLT)

Jam Kredit 3

18. RujukanAsas Geldard, K., Geldard, D. & Foo R.Y. (2013). Counselling children: A practical
introduction.(4th ed). London: Sage Publication Ltd.

Schaefer, C.E. (2011). Foundations of play therapy (2nd ed). New Jersey: John Wiley and
Sons, Inc.

Thompson, C.L., Rudolph, L.B. & Henderson, D.A. (2011). Counseling children (8th ed).
Belmont, California: Brook/Cole.
RujukanTambahan Garry L. (2012). Play therapy: The art of the relationship (3rd ed). New York:Routledge
Taylor andFrancis Group.

Gladding, S.T. (2011). The creative arts in counseling(4th ed). New Jersey: Wiley

Homeyer, L.E.& Sweeney D.S. (2011). Sandtray therapy: A practical manual. (2nd ed). New
York,: Routledge Taylor and Francis Group.

Landreth, G.L. (2010). Innovation in play therapy. New York: Brunner-Routledge.

Rubin J. A. (2011). The art of art therapy: what every art therapist need to know. New York:
Routledge Taylor and Francis Group.

Maklumat
19. Tiada
Tambahan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

6
MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

PBKK3073 TERAPI DALAM INTERVENSI KANAK-KANAK (3 KREDIT)


Kaedah
Pengajaran
HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Pentaksiran
dan
HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pembelajaran
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9

1. Menerangkan konsep terapi kanak- Kuliah,


kanak (C2, A2, PLO1) X Ujian bertulis
Tutorial
2. Menghuraikan pendekatan terapi
mengikut model-model terapi (C2, X Kuliah Ujian bertulis
A1, PLO1)

3. Melaksanakan jenis-jenis terapi


yang dipelajari melalui
pembentangan secara berkumpulan Simulasi
X X X Tutorial
(C3, A2, P5, PLO2, PLO4, PLO5, Refleksi
CS7, TS4)

4. Menganalisis kelebihan dan limitasi


terapi mengikut situasi (C4, PLO3, X Tutorial Ulasan Artikel
CTPS7)

5. Menilai isu-isu dalam amalan terapi Kuliah,


(C5,A5 PLO3, PLO6, CTPS3, LL1) X X Ujian bertulis
Tutorial
Ujian bertulis
Kuliah Simulasi
KESELURUHAN X X X X X X
Tutorial Refleksi
Ulasan Artikel

Nama Panel Penggubal:

Bil. Nama Pensyarah Kelayakan Akademik


Rashidi Bin Hamzah B.Ed. (Bimbingan dan Kaunseling) Universiti Putra Malaysia
1. (KB00513) M.Ed (Bimbingan dan Kaunseling) Universiti Utara Malaysia

Tengku Norhani binti Tengku Besar B.Ed (Bimbingan dan Kaunseling) Universiti Utara Malaysia
2.
(KB02585,PA01878) M.Ed (Bimbingan dan Kaunseling) Universiti Utara Malaysia

Abdul Rahman bin Khalid B.Ed (Bimbingan dan Kaunseling) Universiti Putra Malaysia
3.
(KB01370) M.Ed (Bimbingan dan Kaunseling) Universiti Pendidikan Sultan Idris

Fadilah binti Othman B.Ed (Bimbingan dan Kaunseling) Universiti Putra Malaysia
4 (KBO6021,PA05439) M.Ed (Bimbingan dan Kaunseling) Universiti Sains Malaysia

Selvaraj Grapragasem B.Ed (Bimbingan dan Kaunseling) Universiti Sains Malaysia


5 (KB00510,PA00340) M.Ed (Bimbingan dan Kaunseling) Universiti Teknologi Malaysia

Laila Kasma Haji Hussain B.Ec (Hons) Universiti Kebangsaan Malaysia


6 (KB02088,PA01607) M.Ed (Bimbingan dan Kaunseling) Universiti Putra Malaysia

B.Ed. (Psikologi dan Komunikasi) Universiti Kebangsaan Malaysia


7 Insyirah Irawati binti Jailani M.Ed (Psikologi) Universiti Malaya

Nama Pakar Rujuk:

Bil. Nama Jawatan Universiti/Bahagian


1 Dr. Nor Shafrin binti Ahmad Universiti Sains Malaysia/ Psikologi
Pensyarah Kanan
(Kaunselor Berdaftar) Kaunseling
2 Dr. Rahimi binti Che Aman Universiti Sains Malaysia /Bimbingan
(Kaunselor Berdaftar) Timbalan Pengarah dan Kaunseling

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

7
Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemas kini Jun 2017)

Anda mungkin juga menyukai