Anda di halaman 1dari 16

7/23/2009

Perkembangan Kurikulum

Bahagian II

Definisi Kurikulum – Razali Arof


• Segala jenis pengalaman & pembelajaran yang 
dipelajari oleh pelajar (dirancang / tidak
/ tidak ) (positif
) (positif
/ negatif)
• Segala jenis pembelajaran (konsep, kemahiran, 
dll) yg telah dirancang & dipelajari oleh pelajar
• Segala jenis pembelajaran yang telah dirancang & 
ditentukan oleh sekolah yang perluu dipelajari
oleh pelajar didalam suasana & lokasi yang 
formal
2

1
7/23/2009

KURIKULUM

Ciri‐ ciri
• Sesuatu yang dinamis bukan statik

Berubah & berkembang
Dpd. Kurang baik  ‐Æ lebih baik
Æ lebih kemas
Kurang kemas ‐Æ
Satu tahap ‐Æ tahap lain

Definisi Kurikulum Kebangsaan

• “…. suatu program pendidikan yang termasuk


kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang 
yang
merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, 
norma, unsur kebudayaan dan kepercayaan
untuk membina perkembangan seseorang
murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, 
rohani, mental dan emosi serta untuk
rohani, mental dan
menanam dan mempertingkatkan nilai moral 
yang diingini dan untuk menyampaikan
pengetahuan.”
Akta Pendidikan, 1996
[Peraturan‐peraturan (Kurikulum Kebangsaan) Pendidikan  1997)  4

2
7/23/2009

Kurikulum
• Menggambarkan tanggapan / persepsi kita 
t h d
terhadap sesuatu pada satu‐satu masa 
t d t t
tertentu
• A. tanggapan masyarakat
• B. Masa

PERANAN KURIKULUM
1. Perkembangan individu secara menyeluruh
(i t l k h i
(intelek, rohani, emosi
i dan
d jasmani)
j i)
2. Penerapan dan perkembangan nilai‐nilai
murni
3. Penyebaran ilmu pengetahuan
4 Pembentukan masyarakat malaysia yang  
4. yang
bersatu padu
5. Melahirkan tenaga kerja mahir
Laporan J/K Kabinet, 1979
6

3
7/23/2009

RUMUSAN
“Suatu pengalaman pembelajaran
yang terancang ke arah mencapai
hasrat penghasilan (intended 
outcome) yang ditentukan”

Faktor Mempengaruhi Kurikulum
Antaranya:
• PSIKOLOGI 
PSIKOLOGI – “tujuan
tujuan …. menerang, menjelas, meramal
…. menerang, menjelas, meramal
& membongkar perlakuan manusia”
• Sumbangan dlm pkbgan kur.
1. Pelajar – pembentukan fizikal, perasaan & sahsiah & 
reaksi pelajar kepada sistem pendidikan
2. Proses pemikiran – bagaimana minda pelajar memilih & 
proses maklumbalas
3 Pemilihan
3. P ilih pengalamanl P b l j
Pembelajaran ‐cara/corak
/ k pemb. 
b
Pelajar
4. Motivasi – alternatif mot. Pelajar
5. Personaliti – guru yg positif periang & peramah
meningkatkan potensi pelajar
8

4
7/23/2009

Faktor Mempengaruhi Kurikulum
Antaranya:
• POLITIK – berkait rapat dengan proses
decision making dari peringkat pusat
hinggalah ke peringkat sekolah
– Polisi‐polisisi nasional
– Akta pendidikan
– Akta bahasa

9 Cabaran Wawasan 2020
1. membentuk sebuah negara bangsa yang bersatu padu serta
menyanjung masa hadapan yang diperkongsi bersama. 
2. melahirkan sebuah masyarakat Malaysia yang bebas, teguh dan
t l h terbentuk
telah t b t k jiwanya, yakin
ji ki akan
k dirinya
di i sendiri, bangga
di i b akan
k
keadaan kini dan segala sesuatu yang telah dicapainya dan cukup
tangkas untuk menghadapi segala macam rintangan. 
3. membentuk dan memperkembang sebuah masyarakat demokratis
yang matang, yang mengamalkan suatu bentuk demokrasi
Malaysia yang unggul berasaskan muafakat dan musyawarah dan
dapat pula dicontohi oleh negara‐negara membangun lainnya. 
4. membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri‐ciri moral dan
etikanya
tik d
dengan para warganya mempunyaii nilai
il i keagamaan
k d
dan
kerohanian yang utuh dan ditunjangi oleh budi pekerti yang luhur. 

10

5
7/23/2009

9 Cabaran Wawasan 2020
5. membentuk sebuah masyarakat matang yang bersifat liberal lagi toleran, 
dengan setiap warga bangsa Malaysia tanpa mengira keturunan
mahupun kepercayaannya
6. y
membentuk sebuah masyarakat yyang bersifat
g sains serta p
progresif
g
berdaya cipta dan berpandangan jauh ke hari muka, yakni sebuah
masyarakat yang bukan sahaja dapat memanfaatkan teknologi kini tetapi
turut menjadi penyumbang terhadap pembentukan peradaban sains dan
teknologi pada masa hadapan. 
7. membentuk sebuah masyarakat berbudi yang berbudaya penyayang, 
sebuah sistem sosial yang lebih mementingkan masyarakat daripada diri
sendiri, dengan kebajikan rakyat tidak diasaskan kepada negara
mahupun individu tetapi pada sistem kekeluargaan yang kukuh lagi
p
mantap. 
8. terbentuknya sebuah masyarakat yang adil ekonominya. Masyarakat itu
akan menjamin pengagihan kekayaan negara secara adil lagi saksama
dengan kemajuan ekonominya dinikmati bersama oleh setiap rakyat. 
9. membentuk sebuah masyarakat yang makmur dengan ekonomi yang 
mampu menghadapi persaingan, bersifat dinamis, tangkas, dan
mempunyai daya ketahanan. 
11

Perkembangan Kurikulum
• Perancangan kesempatan‐kesempatan / peluang‐
peluang pembelajaran
yg akan membawa
perubahan kpd.
• Perubahan‐perubahan yang diingini dikalangan
pelajar
dan
• Pengukuran /pentaksiran keberkesanan
perubahan tersebut
S. Howard & Audrey Nicholls

12

6
7/23/2009

Langkah‐Langkah P. K
(satu pengenalan)
1. Diagnosis keperluan
2
2. Perumusan objektif‐objektif
objektif objektif
3. Pemilihan isi kandungan
4. Penyusunan kandungan
5. Pemilihan pengalaman pemb.
6. Organisasi pengalaman pemb
7. Menentukan apa yang hendak dinilai & cara
menilai
(Taba, 1962)
13

Proses Perkem. Kur.

Pemilihan  Analisis situasi
Objektif

Pemilihan &  Penilaian
Penyusunan isi
Pemilihan & 
Penyusunan 
kaedah
• S.Howard Nicholls & Audrey Nicholls, 1981)
14

7
7/23/2009

FUNGSI P.P.K.
1. Mengenal aspirasi & keperluan negara ‐Æ
spesifikasi kur.
2. Penyelidikan & percubaan
3. Merancang & mengubal ‐Æ perkembangan
pend: sistematis, berkualiti, berkesinambungan
4. Menyediakan bhn kurikulum
5. Menyebar maklumat, inovasi, amalan
6. Program latihan dlm perkhidmatan
7. Analisis & kaji selidik, trend & perkembangan
sedunia

15

INSTITUSI PENDIDIKAN
Suasana dan budaya tersendiri

mempengaruhi
perlakuan pelajar secara
negatif /  positif

Kurikulum Tersirat
(the hidden curriculum)

16

8
7/23/2009

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

• Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan


ke arah memperkembangkan lagi potensi individu
secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan
insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, 
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan
dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi
melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, 
p
berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab
gg gj
dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberi sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran masyarakat dan negara.

17

Falsafah Pendidikan Islam


• Pendidikan Islam adalah satu usaha yang 
b t
berterusan untuk menyampaikan ilmu, 
t k ik il
kemahiran dan penghayatan Islam 
berteraskan Al‐Quran dan As‐Sunnah bagi 
membentuk sikap, kemahiran, keperibadian 
dan pandangan hidup sebagai hamba Allah 
yang mempunyai tanggungjawab untuk 
membangunkan diri, masyarakat, alam sekitar 
dan negara ke arah mencapai kebaikan di 
dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. 18

9
7/23/2009

FPK
• Yang  tersirat tidak boleh dilihat & 
b k
berkemungkinan akan lesap
ki k l
• Perlu ada penyataan & interpretasi yang sama 
untuk diguna oleh semua pihak ‐Æ elak 
“pseudokonflik”

19

FPK
Matlamat Pendidikan: melahirkan insan yang
baik & sempurna
Ciri‐ciri
• Percaya & patuh kpd tuhan
• Berilmu pengetahuan
• Berakhlak mulia
• Bertanggungjawab kdp diri, masyarakat, agama & 
diri masyarakat agama &
negara
• Berbakti & memberi sumbangan kpd masy & 
negara
• Memiliki sahsiah yg seimbang & bersepadu
20

10
7/23/2009

Memperkembangkan potensi individu

POTENSI
• Apa yg ada pada seseorang individu (bakat & 
keupayaan yg telah sedia dianugerah Tuhan)
• Keupayaan meliputi aspek‐aspek intelek, 
rohani, emosi, jasmani perlu dicungkil , 
diperkembang & dipertingkatkan
diperkembang & dipertingkatkan

21

Pendidikan Bersepadu

Boleh ditakrifkan sebagai proses pembentukan 
pelajar dari segi penguasaan ilmu 
l j d i i il
pengetahuan, pemupukan nilai‐nilai murni 
dan perkembangan jasmani yang dilakukan 
secara menyeluruh kearah menjadikan insan 
yang baik. Proses ini berlaku serentak, selaras 
dan sentiasa terikat kepada kepercayaan dan 
kepatuhan kepada Tuhan

22

11
7/23/2009

KONSEP BERSEPADU – Perspektif Islam
• …. Kesepaduan diantara Iman dan Ilmu; Jasad 
d R h D i d D
dan Roh; Dunia dan Deen; Fikiran dan  Hati; 
Fiki d H ti
Akal dan Wahyu…..
Prof.  Dr. Mohd Kamal Hassan

• “Pendidikan yang bersumberkan al‐Quran & 
Hadis, disamping adanya integrasi disiplin‐
disiplin ilmu akal kearah membina komuniti 
UMMAH dengan berteraskan Aqidah”
Forum Pendidikan Sepadu,1984

23

Ciri‐Ciri Pendidikan Bersepadu
• Pendidikan seumur hidup dan sepanjang hayat
• Pembangunan seluruh potensi pelajar (roh, 
amal dan iman) secara sepadu dengan 
mencakupi aspek‐aspek kognitif, efektif dan 
psikomotor
• Memakmurkan seluruh alam diatas dasar 
Memakmurkan seluruh alam diatas dasar
kesepaduan dan kesempurnaan iman dan 
amal soleh untuk mencapai kedamaian hidup.

24

12
7/23/2009

Insan yang seimbang dan harmonis
• Mempunyai kedaimaian jiwa dalam hidup
• Sahsiahnya tidak ada percanggahan diantara 
akal, rohani dan jasmani
• Boleh menseimbangkan unsur‐unsur akal, 
rohani, emosi dan jasmani. Ia berlaku serentak 
dan selaras dan sentiasa terikat kepada
dan selaras dan sentiasa terikat kepada 
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan

25

UNSUR INTELEK
• Hikmah
• Daya pemikiran yang logik, analitis, kreatif & 
inovatif
• Pengetahuan yang benar & bermanfaat

26

13
7/23/2009

ROHANI & EMOSI
• Keyakinan terhadap Tuhan
• Kepercayaan beragama
• Kemantapan jiwa
• Penghayatan nilai‐nilai murni dan norma 
masyarakat
• Berbudi pekerti mulia
• Berbakti dan berkorban

27

UNSUR JASMANI
• Kecergasan fizikal
• Kesihatan diri
• Menggunakan masa lapang
• Kemahiran asas praktik
• Asas kemahiran vokasional

28

14
7/23/2009

Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan

• Yakin bahawa manusia dan alam tidak terjadi 
t di i Æ ada penciptanya
secara tersendiri ‐Æ d i t
• Yakin bahawa hukum alam adalah hukum 
Tuhan dan manusia dianjur kaji fenomena 
alam
• Memikul amanah & bertanggung‐jawab 
Memikul amanah & bertanggung‐jawab
kepada Tuhan dalam mentadbir dan 
memakmurkan alam

29

Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, 
berketrampilan, berakhlak mulia
Berilmu pengetahuan
• Memiliki sikap suka membaca & cintakan ilmu pengetahuan
• Memiliki ilmu yg benar & menggunakannya utk manfaaat
diri & org lain
Berketrampilan
• Punyai ilmu peng & kemahiran
• Mampu melaksanakan tugas dlm j/masa singkat dgn cekap
& sempurna
Berakhlak mulia
• Memiliki tlaku yg baik
• Tindkn‐tindakan lahirnya dihasilkan olh dorongan didlm
diwa / hati melalui ilmu yg benar
• Proses pembentukan akhlak berteraskan ilmu, keyakinan & 
amalan 30

15
7/23/2009

…..bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai


kesejahteraan diri serta memberi sumbangan
Bertanggungjawab
• Beramanah terhadap Tuhan, negara, masyarakat
Tuhan, negara, masyarakat dan
diri
• Dapat melaksanakan tugas – tugas & tjawab dengan
sempurna
Berkeupayaan menikmati kesejahteraan diri
• Mencapai keseimbangan & keharmonian diri
• Memiliki jiwa yang tenang, damai
yang tenang, damai & sejahtera
& sejahtera
Memberi sumbangan
• Rela berbakti & bekorban
• Terlatih dlm pelbagai kemahiran
• Mampu menggunakan teknologi dgn cekap
31

terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat 
dan negara.

Keharmonian & kemakmuran masyarakat & 
negara
• Masyarakat yg rukun, makmur & sejahtera 
hasil dpd hubungan harmonis diantara 
manusia dgn Tuhan, manusia sesama manusia 
& manusia dgn alam
g

32

16