Anda di halaman 1dari 4

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

LKPD
Kegiatan Proyek

Materi Pokok : Riba’


Mata Pelajaran: Fiqih
Kelas/Semester : IX/II
Alokasi Waktu : 30 Menit (1 jam pelajaran)

RIBA’

Nama
Kelas IX
Semester Genap
Pokok Bahasan Riba’
Sub Pokok Bahasan Bentuh-bentuk riba

Kompetensi Dasar Menganalisis Larangan Riba

Pengembangan Indikator 1. Menguraikan bentuk-bentuk riba’


2. Membuktikan Transaksi Riba’
Tujuan Pembelajaran 1. Peserta didik mampu menguraikan
perbedaan riba’
2. Peserta didik mampu
membuktikkan transaksi riba’

Langkah dan Kegiatan Pembelajaran:

1. Pendidik membagi kelompok sesuai dengan karakteristik peserta didik


baik dari segi gender, kemampuan, etnik, kultur dll.
2. Pendidik membagikan kelompok sesuai dengan bentuk-bentuk riba
yang akan di praktekkan
3. Peserta didik membuat rekaman berbentuk MP4 mengenai berbagai
macam bentuk transaksi riba
4. Setelah peserta didik menyelesaikan pembuatan videonya maka
peserta didik menayangkan produk masing-masing kelompok
5. Kelompok lain mengamati video yang ditampilkan
6. Peserta didik menganalisis semua video yang ditampilkan oleh masing-
masing kelompok (kesesuaiannya dengan konsep)
7. Setiap selesai melihat video tiap kelompok, kemudian peserta
kelompok yang lain diberikan waktu untuk mengkritisi atau memberi
saran kepada kelompok yang sedang menampilkan videonya.
8. Setelah semua kelompok menampilkan produk videonya, langkah
selanjutnya yaitu mengisi pertanyaan yang sudah disediakan
9. Peserta didik mengisi jawaban di lembar kegiatan yang sudah
disediakan
10. Setelah menjawabnya, maka perwakilan kelompok mempresentasikan
hasil jawabannya

Kegiatan Pertama:

Pembuatan dan penayangan video

Kegiatan kedua:
Diskusi
Pertanyaan:
1. Buatlah contoh dari ke-4 macam-macam riba!
2. Berdasarkan video tersebut, jelaskan bukti adanya transaksi riba
dan termasuk pada jenis riba yang manakah?
3. Sebutkanlah hikmah dilarangnya riba?
4. Bagaimana dampak transaksi riba’ di dalam kehidupan masyarakat?
Tempat Pengerjaan

...................................................................................................................................................

..............................

...................................................................................................................................................

..............................

...................................................................................................................................................

..............................

...................................................................................................................................................

..............................

...................................................................................................................................................

..............................

...................................................................................................................................................

..............................

...................................................................................................................................................

..............................

...................................................................................................................................................

..............................

...................................................................................................................................................

..............................

...................................................................................................................................................

..............................

...................................................................................................................................................

..............................
...................................................................................................................................................

..............................

...................................................................................................................................................

..............................

...................................................................................................................................................

..............................

...................................................................................................................................................

..............................

...................................................................................................................................................

..............................

...................................................................................................................................................

..............................