Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

TAHUN 6

MINGGU 3 18.01.2016

TEMA JAUH DI MATA DEKAT DI HATI


TAJUK RINDU AKAN KELUARGA
SUBJEK MASA: 1220-1320 Bilangan murid :
TAHUN B.MELAY 22
U

1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan


STANDARD
respons
PEMBELAJA
terhadap ayat tanya dengan betul
RAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid


dapat:
OBJEKTIF
Memberikan respons ayat tanya berdasarkan
dialog dengan betul.
1. Lakonan bersama guru dan murid.
2. Soal jawab tentang ayat atau dialog yang
diujarkan.
AKTIVITI 3.Murid memberi respons terhadap ayat tanya
berdasarkan dialog ke dalam petak ayat.
4.Murid menjawab semula ayat yang
dinyatakan.
i. Ilmu :
Pendidikan Moral
ii. Nilai :
Kasih sayang, bertanggungjawab
PENGISIAN iii. EMK :
ICT,Kreativiti dan Inovasi,
KURIKULUM iv. KBT :
KB – Menjanakan idea
KP – Interpersonal
v. I-think : Peta yang sesuai
BAHAN
Lembaran kerja, petikan , Buku Teks Bahasa
BANTU
Melayu Thn 6 ms 11
BELAJAR
PENILAIAN Murid memberi respons terhadap ayat tanya.
P&P

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


TAHUN 6

MINGGU 3- 19.01.2016

TEMA JAUH DI MATA DEKAT DI HATI


TAJUK CORAT –CORET DARI GLASGOW
SUBJEK MASA: 0850-0950 Bilangan murid :
TAHUN B.MELAY 22
U

2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang


STANDARD mengandungi ayat
PEMBELAJA
tunggal, dan ayat majmuk dengan pelbagai
RAN
keterangan secara mekanis.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid
dapat:
OBJEKTIF Membaca ayat yang mengandungi ayat
tunggal dan
ayat majmuk secara mekanis.

AKTIVITI 1. Membaca petikan “Corat –coret dari


Glasgow”.
2. Soal jawab tentang ayat tunggal dan ayat
majmuk.
3.Murid membacakan ayat yang mengandungi
ayat
tunggal dan ayat majmuk dalam petikan.
4.Murid membina ayat tunggal dan ayat
majmuk.
5. Murid mencatat ayat tunggal dan ayat
majmuk .
i. Ilmu :
TMK
ii. Nilai :
Kasih sayang, bertanggungjawab
PENGISIAN iii. EMK :
Kreativiti dan Inovasi
KURIKULUM iv. KBT :
KB – Mengecam
KP – Verbal-linguitik
v. BCB : Bacaan luncuran
BAHAN
Lembaran kerja, petikan , Buku Teks Bahasa
BANTU
Melayu Thn 6 ms 12
BELAJAR
PENILAIAN Murid membacakan ayat yang mengandungi ayat
P&P tunggal dan ayat majmuk

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


TAHUN 6

MINGGU 3- 20.01.2016

TEMA JAUH DI MATA DEKAT DI HATI


TAJUK KEPULANGANKU
SUBJEK MASA: 1220-1320 Bilangan murid :
TAHUN B.MELAY 22
U

STANDARD
PEMBELAJA 3.4.1 Menulis perkataan dan frasa dengan
RAN menggunakan
ejaan yang tepat secara imlak .

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid


dapat:
OBJEKTIF
Menulis perkataan dan frasa secara imlak
dengan betul .
1. Bacaan luas bersama murid.
2. Soal jawab tentang petikan yang dibaca.
AKTIVITI 3.Murid bersama guru menyenaraikan isi-isi
petikan.
4.Murid menulis perkataan dan frasa secara
imlak
i. Ilmu :
Kepenggunaan
ii. Nilai :
Kasih sayang
PENGISIAN iii. EMK :
Kreativiti dan Inovasi,
KURIKULUM iv. KBT :
KB – Menyelesaikan masalah
KMD –Mengumpul Maklumat
v. I-think : Peta yang sesuai
BAHAN
BANTU Petikan , Buku Teks Bahasa Melayu Thn 6 ms 13
BELAJAR
PENILAIAN Murid menulis perkataan dan frasa secara imlak
P&P dengan betul

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


TAHUN 6

MINGGU 3- 21.01.2016
TEMA JAUH DI MATA DEKAT DI HATI
TAJUK PELUKAN KELUARGA
SUBJEK MASA: 0850-0950 Bilangan murid :
TAHUN B.MELAY 22
U

STANDARD 4.2.1 Mengujarkan cerita menggunakan bahasa


PEMBELAJA yang indah dengan sebutan dan intonasi yang
RAN betul dan jelas.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid
dapat:
OBJEKTIF
Menceritakan semula cerita yang telah dibaca
dengan betul.
1. Aktiviti bacaan luas.
2. Bersoal jawab cerita yang dibaca.
AKTIVITI
3.Murid menyampaikan cerita.
4.Murid menyatakan nilai murni dalam cerita.
i. Ilmu : Kemasyarakatan
ii. Nilai : Kerajinan, Ketabahan
PENGISIAN
iii. EMK : Kreativiti dan Inovasi,
KURIKULUM
iv. KBT : KB – Mencipta
KP – Pembelajaran konstruktiviisme
BAHAN
BANTU Lagu , Buku Teks Bahasa Melayu Thn 6 ms 15
BELAJAR
PENILAIAN Murid membina cerita pendek berdasarkan cerita .
P&P

REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
TAHUN 6

MINGGU 3- 22.01.2016

TEMA JAUH DI MATA DEKAT DI HATI


TAJUK MALAM JALINAN KASIH
SUBJEK MASA: 0850-0950 Bilangan murid :
TAHUN B.MELAY 22
U

STANDARD
5.1.2 Memahami dan menggunakan pelbagai kata
PEMBELAJA
nama khas mengikut konteks dengan betul.
RAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid
dapat:
OBJEKTIF
Menulis cerita menggunakan kata nama khas
dengan betul.
1. Soal jawab tentang grafik.
2. Murid menyenaraikan kata nam khas dan
yang terdapat dalam gambar.
AKTIVITI
3.Murid membina ayat tunggal dengan
menggunakan kata nama khas.
4.Murid menulis cerita
i. Ilmu :
Kemasyarakatan
ii. Nilai :
Kesyukuran
PENGISIAN iii. EMK :
Kreativiti dan Inovasi,
KURIKULUM iv. KBT :
KB – Mencipta
KP –Pembelajaran konstruktivisme
v. I-think : Peta Bulatan
BAHAN
Lembaran kerja, Gambar , Buku Teks Bahasa
BANTU
Melayu Thn 6 ms 14
BELAJAR
PENILAIAN Murid menghasilkan cerita berkaitan dengan kata
P&P nama khas .
REFLEKSI