Anda di halaman 1dari 14

PENTAKSIRAN

Markah
PERTENGAHAN TAHUN
SET 1 100
Masa: 1 jam

KERTAS 1 (40 markah)


Arahan: Jawab semua soalan. Bulatkan satu jawapan yang betul sahaja.
1 Hasil tambah yang manakah menghasilkan 6 Cari hasil bahagi 84.704 dengan 32.
85 410? A 2.467
A 40 784 + 32 712 B 2.647
B 70 124 + 10 412 C 3.485
C 32 669 + 52 741 D 3.845
D 25 451 + 62 712
7 Antara berikut, rajah manakah yang
2 42 614 × 8 = mewakili 50% bahagian berlorek.
A 340 129 A
B 340 912
C 403 129
D 430 912

3 5 900 = B
A 40 000 – 25 000 – 9 100
B 19 500 – 11 450 – 540
C 27 800 – 16 200 – 4 300
D 15 000 – 8 000 – 540
C
3 5
4 × 3  =
4 6
7
A 1
10 D
3
B 1
5
7
C 2 
8
8
D 2  8 Rajah 2 menunjukkan dua keping kad
9
nombor.
5 Rajah 1 menunjukkan satu garis nombor.
929 875 385 121

5.7 R 9.2 Rajah 2
Rajah 1
Berapakah beza antara nilai digit 8 pada
Hitung nilai R. kedua-dua kad nombor itu?
A 5.5 A 790
B 6.4 B 7 920
C 6.9 C 79 200
D 7.1 D 792 000

© Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T) 2019 Pentaksiran Pertengahan Tahun Set 1 1

Exam_Prep_Thn5_PPT_01.indd 1 1/10/19 1:48 PM


9 Manakah antara berikut paling hampir 15 Terdapat 8 kotak baju untuk didermakan
dengan 640 600? ke rumah anak-anak yatim. Setiap kotak
A 640 598 mengandungi antara 36 ke 40 pasang
B 640 590 baju. Anggarkan jumlah baju yang terdapat
C 640 612 dalam semua kotak itu.
D 640 606 A 240
B 270
10 555 + 1 015 + 11 028 + 503 440 = C 300
A 111 700 D 400
B 516 080
C 516 038 7
16 Hitung beza antara 13 dan 5  .
D 524 830 9
4
A 5 
11 Rajah 3 menunjukkan satu garis nombor. 9
2
B 7 
1
1
1
2 S 2 9
5 5
7
C 9 
Rajah 3 9
7
Apakah nilai S dalam perpuluhan? D 18 
9
A 1.2
B 1.3
17 Jadual 1 menunjukkan pecahan masa yang
C 1.6
diambil Encik Anas dalam ceramah mata
D 1.7
pelajaran Matematik di 4 buah sekolah.
12 Sebuah bangunan berusia 11 dekad Sekolah Masa
4 tahun. Kerja membaik pulih bangunan itu
dijalankan supaya bangunan itu tetap utuh 1
P 2  jam
hingga 5 kali umurnya sekarang. Berapakah 2
anggaran tempoh bangunan itu boleh 1
bertahan selepas dibaik pulih? Q 1 jam
3
A 57 dekad
B 57 dekad 5 tahun 1
R 1 jam
C 58 dekad 4
D 58 dekad 4 tahun
1
T 2  jam
2
13 Rajah 4 menunjukkan satu garis nombor
yang tidak lengkap. Jadual 1

Nyatakan jumlah masa, dalam pecahan


6.23 7.73 P 12.23 jam, Encik Anas memberi ceramah mata
Rajah 4 pelajaran Matematik di sekolah P, Q dan T.
1 1
Berapakah hasil darab nilai P dengan 4? A 6  C 7 
3 2
A 42.82 C 42.91 2 1
B 42.86 D 42.92 B 6  D 7 
5 3
1 3 7 18 Sebuah kilang menghasilkan sebanyak
14 Tolakkan 1 dan 1 daripada 4  .
2 4 8 4 310 pasang stoking sehari. Hitung
5 1 bilangan pasang stoking yang dihasilkan
A 1 C 3 
8 2 pada bulan Mei.
7 7 A 129 300 C 133 710
B 2  D 3 
8 8 B 133 610 D 137 920

2 Pentaksiran Pertengahan Tahun Set 1 © Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T) 2019

Exam_Prep_Thn5_PPT_01.indd 2 1/10/19 1:48 PM


19 Rajah 5 menunjukkan potongan harga 22 Tambahkan 6.093 kepada beza antara
sebuah ketuhar elektrik. 18.021 dan 3.24.
A 14.781
B 16.231
C 17.697
D 20.874

23 Jadual 2 menunjukkan jisim dua buah kotak


A dan B. Jisim kotak C tidak ditunjukkan.

Kotak A B C
Rajah 5 3 1
Jisim 6  kg 5  kg
Jumlah diskaun ketuhar itu ialah RM390. 4 4
Cari harga asal ketuhar tersebut.
Jadual 2
A RM1 100
B RM1 300 Jika jumlah jisim bagi ketiga-tiga kotak itu
C RM1 500 5
ialah 16  kg, berapakah jisim, dalam kg,
D RM1 700 8
kotak C ?
20 Asri membeli 120 biji gula-gula. Chin 2
A 3 
membeli 150 biji gula-gula dan memakan 3
1 3 7
daripadanya. Sara memakan gula- B 3 
5 10 8
gula yang dibeli oleh Chin. Danny pula
memakan 10 biji gula-gula lebih daripada 5
C 4 
Chin. Siapakah yang makan paling banyak 8
gula-gula? 1
D 5 
A Asri 4
B Chin
C Sara 24 Carta palang yang tidak lengkap berikut
D Danny menunjukkan jumlah jualan empat jenis
kasut.
21 Rajah 6 menunjukkan sekeping kad
berbentuk segi empat tepat yang telah Jualan empat jenis kasut
dibahagikan kepada beberapa bahagian 60
yang sama besar. 50
Bilangan kasut

40

30

20

10

0
Kasut Kasut Kasut Selipar
sukan kerja sekolah
Rajah 6
Jenis kasut
40% daripada petak itu akan diwarnakan
Rajah 7
dengan warna biru. Baki petak yang tidak
diwarnakan akan diwarnakan dengan Jumlah selipar yang dijual adalah 50%
warna merah. Berapakah bilangan petak daripada jumlah jualan kasut yang lain.
yang berwarna merah? Berapakah jumlah selipar yang dijual?
A 12 C 21 A 36 C 52
B 18 D 30 B 48 D 60

© Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T) 2019 Pentaksiran Pertengahan Tahun Set 1 3

Exam_Prep_Thn5_PPT_01.indd 3 1/10/19 1:48 PM


1 Pada minggu pertama perayaan Hari Raya,
25 Encik Fairuz membeli 10  kg simen. Dia
8 40% biskut dari balang X dan sejumlah
1 biskut dari balang Y telah habis dimakan.
menggunakan 5  kg simen itu untuk
2 Jumlah biskut yang habis dimakan ialah
1 342. Berapa peratuskah biskut yang telah
membaiki dapurnya dan 3  kg lagi
4 dimakan dari balang Y ?
untuk membaiki tempat parkir keretanya. A 55%
Berapakah jisim, dalam kg, simen yang B 60%
tinggal? C 65%
3 D 70%
A 1
8
2 29 Tukarkan 150% kepada nombor bercampur.
B 2  1
3 A 1
5 4
C 4  1
8 B 1
1 2
D 5  5
8 C 1
6
1
26 Diberi 74 – = 25.99. D 1
5
Apakah nombor yang patut diisi dalam
tempat kosong tersebut? 1
30 3  × 842 =
A 47.91 2
B 48.01 A 2 947
C 49.81 B 2 958
D 49.10 C 3 047
D 3 407
27 Rajah 8 menunjukkan satu soalan kuiz
matematik. 31 5 821 + 614 321 + 90 + 71 187 =
A 681 428
8 · 6 5 4 B 681 420
P, Q, R, S C 691 419
D 701 419
Rajah 8

Antara digit-digit yang bertanda P, Q, R dan 32 Sebuah kilang boleh menghasilkan 383 952
3 pasang baju kanak-kanak dalam masa 8
S, yang manakah mewakili ?
5 hari. Berapakah bilangan baju kanak-kanak
A P yang dapat dihasilkan dalam sehari?
B Q A 42 924 C 47 994
C R B 45 842 D 49 494
D S
33 Jadual 3 menunjukkan markah tiga orang
28 Rajah 9 menunjukkan bilangan biskut murid dalam sebuah pertandingan.
dalam dua balang X dan Y.
Murid Markah
Kurang 1 560 daripada
Bharathan
Azrinaz

480 250 Lebih 3 000 daripada


Lee Lean
Bharathan
Azrinaz 68 540
X Y
Rajah 9 Jadual 3

4 Pentaksiran Pertengahan Tahun Set 1 © Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T) 2019

Exam_Prep_Thn5_PPT_01.indd 4 1/10/19 1:48 PM


Berapakah markah Lee Lean? Cari hasil tambah bagi nilai digit 7 dan nilai
A 66 980 digit 4 pada kad itu.
B 68 550 A 0.740
C 69 980 B 0.470
D 69 999 C 0.704
D 0.407

34 Encik Azfar mempunyai 15 500 buku teks


sekolah rendah dan menengah di dalam 3
9 Rajah 11 menunjukkan grid segi empat
kedai bukunya. Sebuah syarikat penerbitan tepat yang sama saiz.
menghantar 3 kotak buku lagi. Setiap kotak
berisi 250 buah buku. Berapakah jumlah
buku yang ada di kedainya sekarang?
A 15 750
B 15 753
C 16 000
D 16 250

35 Dalam satu permainan komputer, Ariff


mendapat 844 286 mata. Hitung mata yang
diperoleh oleh Hanif jika dia mendapat
192 300 markah kurang daripada Ariff.
A 651 986
B 652 586
C 834 685
D 936 586
Rajah 11

36 Terdapat 50 kotak berisi kacang. Setiap Tulis bahagian berlorek dalam bentuk
kotak mengandungi 30 peket kacang. pecahan.
Peket-peket tersebut diagihkan kepada 2
A
6 buah kedai untuk dijual. Berapakah 3
bilangan peket kacang yang diterima oleh
11
setiap kedai? B
25
A 250
B 275 13
C
C 285 40
D 290 17
D
50
37 Hitung jumlah nombor ganjil di antara
93 432 dan 93 438.
A 186 868 40 Rajah 12 menunjukkan satu garis nombor.
B 188 668
C 280 305
D 373 744 1 1 3 1 P
4 2 4

Rajah 12
38 Rajah 10 menunjukkan sekeping kad
nombor. Apakah nilai P dalam perpuluhan?
A 1.25
65.427 B 1.40
C 1.45
Rajah 10 D 1.50

© Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T) 2019 Pentaksiran Pertengahan Tahun Set 1 5

Exam_Prep_Thn5_PPT_01.indd 5 1/10/19 1:48 PM


PENTAKSIRAN
PERTENGAHAN TAHUN
SET 1
Masa: 1 jam

KERTAS 2 (60 markah)


Arahan: 
Jawab semua soalan. Tunjukkan jalan kerja anda dan tulis jawapan
dalam ruangan yang disediakan.
1 Rajah 1 menunjukkan tiga keping kad nombor.

27 128 74 482 872


   
Rajah 1

(a) Kad yang manakah mempunyai digit 7 yang mempunyai nilai terbesar?
[1 markah]

(b) Jumlahkan semua nombor pada kad. [2 markah]

2 Rajah 2 menunjukkan satu garis nombor.

1 1 1 3 W
2 2 2
6 3 2

Rajah 2

(a) Nyatakan nilai pecahan W dalam nombor bercampur. [1 markah]

6 Pentaksiran Pertengahan Tahun Set 1 © Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T) 2019

Exam_Prep_Thn5_PPT_01.indd 6 1/10/19 1:48 PM


1
(b) Hitung beza W dengan 2 . [2 markah]
6

3 Jadual 1 menunjukkan bilangan roti yang dijual oleh sebuah kilang dalam 5
bulan.
Bulan Januari Februari Mac April Mei
Bilangan roti
8 400 8 740 8 204 10 071 15 400
yang dijual
Jadual 1

(a) Berdasarkan maklumat yang diberi, bulan apakah yang jualannya paling
sedikit? [1 markah]

(b) Berdasarkan Jadual 1, adakah jumlah jualan bulan April dan Mei melebihi
jumlah jualan bulan Januari hingga Mac? Buktikan. [3 markah]

© Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T) 2019 Pentaksiran Pertengahan Tahun Set 1 7

Exam_Prep_Thn5_PPT_01.indd 7 1/10/19 1:48 PM


4 Rajah 3 menunjukkan dua buah bulatan yang dibahagikan kepada bahagian
yang sama besar.

Rajah 3

12
(a) Lorek daripada rajah tersebut. [1 markah]
8

(b) Nyatakan nilai bahagian yang telah dilorek dalam peratus. [2 markah]

5 Rajah 4 menunjukkan 2 buah bakul buah mangga. Bilangan mangga di dalam


kedua-dua buah bakul itu adalah sama.

Rajah 4

(a) Jumlah mangga di dalam kedua-dua buah bakul itu ialah 670 biji.
Berapakah bilangan mangga di dalam setiap bakul? [2 markah]

(b) 80% daripada mangga itu akan dijual dan selebihnya akan dibuat jeruk.
Cari bilangan mangga yang akan dijual. [2 markah]

8 Pentaksiran Pertengahan Tahun Set 1 © Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T) 2019

Exam_Prep_Thn5_PPT_01.indd 8 1/10/19 1:48 PM


6 (a) Tukarkan 15% kepada perpuluhan. [1 markah]

(b) Terdapat 36 orang murid dalam kelas 5 Mutiara. 25% daripada murid-murid
itu mendapat A dalam ujian Matematik. Berapakah bilangan murid yang
mendapat A? [2 markah]

7 Jadual 2 menunjukkan bilangan buku yang dicetak oleh sebuah kilang dalam
3 bulan.
Jumlah buku yang dicetak dalam ketiga-tiga bulan itu ialah 900 500.

Bulan Jun Julai Ogos


Bilangan 226 084 432 950

Jadual 2

(a) Hitung bilangan buku yang dicetak pada bulan Julai. [2 markah]

(b) Berapakah beza bilangan buku antara bulan yang mana buku paling
banyak dicetak dengan bulan yang mana buku paling sedikit dicetak?
[2 markah]

© Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T) 2019 Pentaksiran Pertengahan Tahun Set 1 9

Exam_Prep_Thn5_PPT_01.indd 9 1/10/19 1:48 PM


8 Rajah 5 menunjukkan jumlah pengunjung yang mengunjungi Dataran Merdeka
sempena Hari Kebangsaan.

Kanak-kanak
12 500
orang

Pengunjung
Dataran
Merdeka

Lelaki Perempuan
14 000 13 500
orang orang

Rajah 5

(a) 0.35 daripada pengunjung lelaki adalah warga emas. Hitung jumlah warga
emas lelaki yang hadir. [2 markah]

(b) 50% daripada kanak-kanak yang hadir adalah perempuan. Berapakah


bilangan pengunjung kanak-kanak perempuan itu? [2 markah]

10 Pentaksiran Pertengahan Tahun Set 1 © Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T) 2019

Exam_Prep_Thn5_PPT_01.indd 10 1/10/19 1:48 PM


9 Rajah 6 menunjukkan satu peta pokok.

Perpuluhan
0.8

Pecahan Pecahan
Pecahan
termudah setara

Rajah 6

(a) Lengkapkan peta pokok tersebut berdasarkan nombor perpuluhan 0.8.


[3 markah]

(b) Encik Soon mengajar kelas 5 Delima yang terdiri daripada 40 orang murid.
4 orang daripada muridnya memakai cermin mata. Berapakah pecahan
murid yang memakai cermin mata? [2 markah]

© Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T) 2019 Pentaksiran Pertengahan Tahun Set 1 11

Exam_Prep_Thn5_PPT_01.indd 11 1/10/19 1:48 PM


10 Rajah 7 menunjukkan beberapa keping kad nombor.

40 000 600 000 20

5 000 1

Rajah 7

(a) Nombor-nombor di atas merupakan cerakinan satu nombor. Apakah


nombor itu? [1 markah]

(b) Tulis nombor di (a) dalam perkataan. [1 markah]

(c) Bahagikan nombor tersebut dengan 9. [2 markah]

10

11 (a) Darabkan 4.288 dengan 70. [2 markah]

(b) Beri jawapan di (a) dalam pecahan termudah. [1 markah]

(c) Nyatakan pecahan yang mewakili bahagian berlorek bagi rajah berikut
dalam nombor bercampur. [1 markah]

11

12 Pentaksiran Pertengahan Tahun Set 1 © Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T) 2019

Exam_Prep_Thn5_PPT_01.indd 12 1/10/19 1:48 PM


12 Carta pai dalam Rajah 8 menunjukkan peratus bilangan ternakan yang
terdapat di ladang Encik Ashraf.

Ayam
24%
Lembu
Kambing 55%

Itik
8%

Rajah 8

(a) Hitung peratusan ternakan kambing yang terdapat dalam ladang Encik
Ashraf. [1 markah]

(b) Jika terdapat 22 ekor itik dalam ladangnya, berapakah bilangan ayam yang
diternaknya? [2 markah]

(c) Hitung beza peratusan ternakan lembu dengan peratusan ternakan


kambing. [1 markah] 12

13 Rajah 9 menunjukkan 3 buah lori yang penuh dengan akhbar Fajar. Setiap lori
membawa 10 200 naskhah.

Rajah 9

(a) Hitung jumlah naskhah akhbar Fajar yang dibawa oleh ketiga-tiga lori
tersebut. [2 markah]

(b) Setiap lori akan mengedarkan akhbar Fajar tersebut sama banyak kepada
25 buah sekolah. Berapakah jumlah akhbar Fajar yang diterima oleh
20 buah sekolah? [3 markah] 13

© Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T) 2019 Pentaksiran Pertengahan Tahun Set 1 13

Exam_Prep_Thn5_PPT_01.indd 13 1/10/19 1:48 PM


14 Jadual 3 menunjukkan bilangan motosikal yang dihasilkan oleh sebuah kilang
dalam masa 3 tahun.

Tahun 2015 2016 2017


Bilangan motosikal 14 500 13 200 14 750

Jadual 3

(a) Pada tahun bilakah motosikal paling banyak dijual? [1 markah]

(b) Berapakah jumlah motosikal yang dijual dalam 3 tahun itu? [2 markah]

(c) Jumlah jualan motosikal dianggarkan akan meningkat sebanyak 6% pada


tahun berikutnya. Anggarkan jualan motosikal pada tahun 2018. [3 markah]

14

15 Sebuah kotak mengandungi 9 180 biji guli.


1
(a) daripada guli itu dipindahkan ke dalam sebuah bekas yang lain. Cari
6
bilangan guli yang telah dipindahkan. [2 markah]

(b) Guli di dalam bekas itu dibahagikan secara sama rata kepada sekumpulan
orang murid. Seorang murid mendapat 153 biji guli. Berapakah bilangan
murid yang terdapat dalam kumpulan itu? [2 markah]

15

14 Pentaksiran Pertengahan Tahun Set 1 © Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T) 2019

Exam_Prep_Thn5_PPT_01.indd 14 1/10/19 1:48 PM