Anda di halaman 1dari 4

C.

BICARA KEPIMPINAN MELALUI BUKU (BKMB)

Aktiviti Bicara Kepimpinan melalui Buku (BKMB) merangkumi penulisan laporan yang
melibatkan kerja berkumpulan dan juga sesi pembentangan yang dibuat dan ditaksir
secara individu. Pemilihan buku oleh peserta adalah berdasarkan Rajah 12:

Senarai judul buku yang


disediakan oleh IAB

ATAU
CD

ATAU
Pembelian
Sendiri

Rajah 12. Pemilihan Buku

1. Garis panduan pemilihan buku

1.1 Memilih buku dalam bentuk hardcopy atau softcopy seperti yang telah disenaraikan
oleh pihak Urus Setia.
1.2 Peserta juga dibenarkan membeli sendiri atau memuat turun e-book dengan
syarat-syarat berikut:

a. Terbitan 2015 ke atas.


b. Bilangan halaman tidak kurang dari 150 muka surat.
c. Hanya buku bahasa Melayu atau bahasa Inggeris.
d. Tema berkaitan dengan Pengurusan dan Kepimpinan.
e. Judul buku yang dibeli tidak sama dengan cadangan senarai judul yang
diberi atau CD yang dibekalkan.
f. Pemilihan judul mestilah dipersetujui oleh urus setia/Pegawai Rujuk
Utama/Cawangan
g. Kos pembelian ditanggung oleh peserta.

1.3 Satu (1) judul buku untuk satu (1) kumpulan SAHAJA.

PANDUAN NPQEL VERSI 2018 INSTITUT AMINUDDIN BAKI

77
2. Panduan Penulisan Laporan (Format Penulisan Kandungan)

 Jenis Huruf: Arial


 Saiz Huruf: 11
 Langkau Jarak: 1.5

 Jidar (luar, dalam, atas dan bawah): 1 inci Header:Nama Kumpulan (cth: SRBE1 Ambilan1/K1/2018)

 Footer: NPQEL - Institut Aminuddin Baki Induk/Cawangan Utara/Cawangan
Genting Highlands/Cawangan Sabah/Cawangan Sarawak
 Nombor Halaman (dinyatakan di sebelah kanan bawah muka surat)
 Bilangan muka surat: 8 hingga 10 (cetakan hadapan dan belakang)
 Laporan Bicara Kepimpinan melalui Buku hendaklah dimuat naik ke 
e-Laporan dalam e-NPQEL pada hari pertama minggu ke-15.

Jadual 9
Deskripsi kandungan Laporan Bicara Kepimpinan melalui Buku

BIL. DESKRIPSI OPERASI PERINCIAN


a. Logo IAB
b. Nama IAB
Kulit Hadapan c. Ambilan
1
(1 halaman) d. Kumpulan dan Lokasi Kursus
e. Senarai nama ahli kumpulan

a. Gambar Kulit Buku


b. Judul Buku
c. Nama Pengarang/Penulis
Maklumat penerbitan:
2 d. Penerbit
(1 halaman)
e. Tahun Terbitan
f. Bilangan muka surat dan senarai bab

Ringkasan Eksekutif Sinopsis atau abstrak berkenaan kandungan buku


3
(maksimum 1 halaman)
a. Kesesuaian dalam konteks pemimpin sekolah/institusi
pendidikan
Aplikasi kandungan buku
b. Kaitkan kesesuaian bidang kompetensi seperti yang
kepada peserta sebagai
4 dicadangkan.
pemimpin sekolah
c. Refleksi kendiri berasaskan bahan bacaan sebagai
(minimum 5 halaman)
pemimpin sekolah

Merumuskan keseluruhan Laporan Bicara Kepimpinan melalui


Rumusan
5 Buku
(maksimum 1 halaman)
Bahan-bahan yang dirujuk dan ditulis menggunakan Format
Rujukan
6 APA
(maksimum 1 halaman)
PANDUAN NPQEL VERSI 2018 INSTITUT AMINUDDIN BAKI
PANDUAN NPQEL VERSI 2018 INSTITUT AMINUDDIN BAKI

78
3. Panduan Pembentangan
a. Setiap kumpulan perlu menyediakan jumlah slaid pembentangan (tidak
termasuk hyperlink) berkaitan Bicara Kepimpinan melalui Buku berdasarkan
jumlah ahli dalam kumpulan tersebut (seorang 1 slaid sahaja). Slaid
pembentangan perlu dihantar sebagai eviden hasil aktiviti kepada pengurus atau
pengurus bersama selewat-lewatnya sehari sebelum pembentangan.
b. Setiap ahli dalam kumpulan diberi masa selama tujuh (7) minit untuk sesi
pembentangan.
c. Semua ahli perlu terlibat dalam pembentangan.
d. Satu (1) helaian maklumat tentang buku yang dipilih (Gambar kulit buku,
Judul, Pengarang, Penerbit, tahun terbitan, bilangan muka surat, Sinopsis dan
Rumusan) perlu diedarkan dalam bentuk salinan keras (hardcopy) kepada
pentaksir dan peserta lain sebelum pembentangan.
e. Pembentangan diukur di bawah Domain BERKETERAMPILAN yang
merangkumi tiga (3) kompetensi iaitu; Berkepemimpinan, Berkomunikasi
Berkesan serta Berkeperibadian Tinggi.
f. Pentaksiran pembentangan akan dijalankan secara individu.

Jadual 10
Pembentangan Bicara Kepimpinan melalui Buku

BIL. KANDUNGAN PERINCIAN CATATAN


SLAID
1 Aplikasi kandungan  Kesesuaian dalam  Dibentangkan
buku kepada konteks pemimpin oleh semua ahli
peserta sebagai sekolah/institusi dalam kumpulan
pemimpin sekolah pendidikan selama tujuh (7)
minit.
 Kaitkan kesesuaian
bidang kompetensi  Satu (1) slaid
seperti yang setiap
dicadangkan. pembentang

 Refleksi kendiri
berasaskan bahan
bacaan sebagai
pemimpin sekolah
(berasaskan Rubrik
Analitik NPQEL Versi
2018)

PANDUAN NPQEL VERSI 2018 INSTITUT AMINUDDIN BAKI

79

Anda mungkin juga menyukai