Anda di halaman 1dari 6

Laporan Amali 2

Tujuan
Mengesahkan kehadiran kation dan anion dalam pepejal Y dengan menggunakan satu siri
ujian kimia

Teori
Di dalam satu sampel garam, akan terkandung pelbagai ion yang bercas positif dan
negatif. Ion positif dipanggil kation dan ion negatif dipanggil anion. Kedua-dua ion ini dapat
dibezakan dan dibuktikan melalui eksperimen yang melibatkan ujian kimia. Unsur-unsur
tertentu dalam sesuatu sampel garam dapat dikenalpasti melalui analisis kualitatif. Analisis
kualitatif untuk sampel bukan organik mempunyai prosedur yang terdiri daripada beberapa
bahagian. Bahagian pertama adalah ujian pemanasan sampel untuk mengesan unsur
seperti karbon atau air. Warna gas yang terhasil diperhatikan terhadap sampel tersebut.
Bahagian yang kedua ialah sampel dilarutkan dalam air suling dan dituras sebelum diuji
dengan pelbagai jenis reagen untuk menentukan unsur anion dan kation yang terdapat di
dalam sesuatu sampel. Bahagian yang kedua ini juga menggunakan prsedur yang berbeza
antara satu sama lain.

Bahan kimia
Larutan natrium hidroksida, Larutan ammonia, reagen nessler, asid sulfurik pekat, asid
sulfurik cair, larutan ferum sulfat, larutan argentum nitrat, larutan plumbum nitrat, mangan
(IV) oksida.

Bahan dan radas


Kayu uji, mancis, air suling, tabung uji kaca keras, penyepit, penunu bunsen, bikar, kertas,
turas, penuras, tabung uji dan penitis.

1
Prosedur
1. Pepejal Y diuji dengan menjalankan satu siri ujian kimia yang disenaraikan pada
Jadual 1.
2. Semua pemerhatian dan inferens yang berlaku semasa eksperimen dijalankan
dicatatkan pada lajur
3. Dua kation dan dua anion yang hadir dikaji dan dikenalpasti dalam pepejal Y.
4. Kesimpulan dibuat tentang identiti pepejal Y.

Jadual 1

Ujian Kimia Pemerhatian Inferens

 Pepejal Y  Tiada kation Cu2+,


Warna pepejal Y berwarna putih Fe2+, Fe3+ yang
(a)
dikenalpasti hadir

Kayu uji yang basah  Gas yang terhasil  Gas ammonia


dicelupkan di atas pepejal Y tiada warna terbebas
(b) dan kemudian dipanaskan

Pepejal Y dimasukkan ke  Gas yang terhasil  Tiada gas NO2


dalam tabung uji kaca keras berwarna putih yang terhasil.
(c) dan dipanaskan perlahan-  Tiada gas O2 yang
lahan dan dengan kuat.  kayu uji berbara dibebaskan.
Kemudian kayu uji berbara tidak menyala  Ion NO3 tidak
dimasukkan ke dalam hadir
tabung uji kaca keras.

Pepejal Y dilarutkan ke  Pepejal Y larut  Kation Fe2+, Fe3+,


dalam air suling dan dalam air. Cu 2+
tidak hadir
dituraskan dengan  Larutan tidak dalam larutan
menggunakan kertas turas. berwarna
(d)
Bahagian hasil turasan
diasingkan dan digunakan
untuk ujian (i) hingga (v).

2
Larutan natrium hidroksida  Mendakan putih  Ion NH4+ mungkin
ditambah ke dalam hasil terbentuk hadir
turasan pepejal Y bermula  Mendakan putih
(i)
dengan sedikit dan larut apabila
kemudiannya sehingga natrium hidroksida
berlebihan. Larutan ditambah secara
kemudian dipanaskan berlebihan
 Gas berbau sengit
terbebas
Larutan ammonia ditambah  Tiada mendakan  Ion Zn2+ disahkan
dengan sedikit dan terhasil. hadir
(ii) kemudiannya secara  Larutan pepejal Y
berlebihan di dalam larutan larut dalam larutan
pepejal Y ammonia

Reagen Nessler  Mendakan perang  Ion NH4+ mungkin


ditambahkan di dalam terbentuk hadir
(iii) larutan pepejal Y. Larutan
ini kemudiannya
digoncangkan.

Asid sulfurik cair  Cincin perang  Ion NO3- mungkin


hadir
ditambahkan sedikit di terhasil
(iv) dalam larutan pepejal Y dan
diikuti dengan larutan
Ferum (II) Sulfat. Selepas
itu, titiskan Asid sulfurik
pekat.

Larutan Argentum NItrat  Mendakan putih  Ion Cl mungkin


hadir
(IV) ditambahkan ke dalam terbentuk
(v) hasil turasan pepejal Y .  Mendakan putih
Larutan ammonia larut apabila
ditambahkan kemudian. ammnonia
ditambah
Asid sulfurik pekat
 Gas klorin disahkan
ditambahkan sedikit dan kertas litmus biru bertukar
hadir.
(vi) diikuti dengan Mangan (IV) menjadi merah dan

3
Oksida. Larutan kemudian warnanya luntur  Ion Cl- disahkan
hadir
kemudiannya dipanaskan
dan selepas itu, kertas
litmus biru dimasukkan ke
dalam tabung uji kaca
keras.

Analisis dan Interpretasi data


Pepejal Y dilihat berwarna putih, maka dapat disimpulkan bahawa pepejal Y tidak
mempunyai kation Cu2+, Fe2+ dan Fe3+. Pepejal kemudia dipanaskan untuk melihat warna
gas yang terhasil. Tetapi pepejal Y membebaskan gas yang tidak berwarna. Oleh itu, tiada
gas natrium hidroksida yang dibebaskan. Maka ion NO 3- tidak hadir dalam pepejal Y. Gas
yang terbebas ini tidak menyalakan semula kayu uji berbara. Hal ini bermaksud tiada gas
oksigen yang terbebas. Selepas itu, pepejal Y dilarutkan dengan air suling dan larutan tidak
berwarna terbentuk. Oleh itu, tiada ion Fe 2+, Fe3+, Cu2+ yang hadir kerana ion-ion tersebut
akan menghasilkan warna yang jika dilarutkan dalam air suling. Contohnya Fe2+ akan
mengasilkan larutan berwarna kuning. Kemudian, larutan pepejal Y dituras dan hasil turasan
diasingkan untuk membuat ujian kimia yang seterusnya.

Larutan natrium hidroksida ditambah ke dalam hasil turasan pepejal Y bermula


dengan sedikit dan kemudiannya secara berlebihan. Hasil daripada campuran ini mendakan
putih telah terbentuk dana apabila natrium hidroksida ditambah secara berlebihan,
mendakan putih larut dan larutan tidak berwarna terhasil. Ini menunjukkan ion NH 4+ mungkin
hadir dalam pepejal Y. Seterusnya larutan ammonia ditambah dengan sedikit dan kemudian
dengan berlebihan. Ujian ini adalah bertujuan untuk mengesahkan kehadiran ion Zn 2+ dan
pepejal Y terbukti mengandungi ion Zn 2+ apabila larutan pepejal Y larut dalam larutan
ammonia dan tiada mendakan terhasil. Kemudian, larutan argentum nitrat (IV) ditambah
dalam hasil turasan pepejal Y dan mendakan putih terbentuk. Kemudian larutan ammonia
ditambah dan ini menyebabkan mendakan putih yang terbentuk larut. Ini bermaksud ion Cl -
mungkin hadir. Akhir sekali, asid sulfurik pekat ditambahkan sedikit dan diikuti dengan
mangan (IV) oksida. Larutan kemudiannya dipanaskan dan selepas itu, kertas litmus biru
dimasukkan ke dalam tabung uji kaca keras. Hasil pemerhatian dari ujian ini ialah kertas
itmus biru yang dimasukkan ke dalam tabung uji kaca keras bertukar warna merah dan
seterusnya warna kertas limus dilunturkan. Ini bermaksud gas klorin disahkan hadir dan ion
Cl- disahkan hadir dalam pepejal Y.

Perbincangan

4
Apabila sesuatu garam hendak dianalisis secara kualitatif, sifat fizikal garam seperti
warna garam perlu diperhatikan terlebih dahulu untuk mendapat gambaran awal tentang
kation dan anion yang terdapat dapat sesuatu garam. Contohnya, pepejal Y berwarna putih
dan berada dalam keadaan pepejal.

Selain itu, dalam menjalankan ujian kimia terhadap pepejal Y untuk mengesahkan
kation dan anion yang terdapat di dalamnya, berlaku juga proses pemanasan. Proses
pemanasan ini mengeluarkan gas yang tidak berwarna dan gas ini tidak menyalakan semula
kayu uji yang berbara sedangakn di dala, pepejal Y sudah dikenal pasti terdapat ion NO 3-.
Kewujudan ion NO3- sepatutnya apabila dipanaskan akan mengeluaran gas berwarna
perang dan menyalakan semula kayu uji berbara. Gas ini sebenarnya NO 2 dan O2. Kedua-
dua gas ini tidak terhasil apa pepejal Y dipanaskan menandakan tiada ion NO 3- yang hadir.
Perkara ini adalah disebabkan garam Zn(NO 3)2 telah larut dan bertindak balas dengan wap
air pada udara. Oleh sebab itu, tiada ion NO3- yang hadir apabila dipanaskan.

Akhir sekali, dalam menjalankan amali ini, pepejal Y dan mangan (IV) oksida
haruslah berada dalam keadaan pepejal ketika dipanaskan. Ini kerana jika salah satu
berada dalam keadaan cecair, mangan (IV) oksida akan membentuk ion Mn2+ . Ion Mn2+ ini
akan bertindak balas dengan H2SO4. Berikut ialah persamaan kimia untuk tindak balas ini :

Mn2+ + H2SO4  MnSO4 + H2

Tindak balas ini berlaku adalah disebabkan sifat Mn 2+ sebagai bes dan sifat H2SO4 sebagai
asid. Disebabkan oleh tindak balas ini ion Cl- tidak dapat dikenal pasti dalam garam atau
pepejal.

Kesimpulan
Ion zink, ion klorida, ion nitrat dana ion ammonium disahkan hadir dalam pepejal Y.

Rujukan

5
Toon T. Y. dan Aishah I. J. , (2005) Chemistry for Matriculation Semester 1. Selangor.
Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. (141-154)

He C. K. , Zaharah A. Masterton L. W. , Hurley N. C. , (2004). Physical Chemistry for stpm.


Thompson.( 144 -160)

Chang R. (2002). Chemistry, Seventh edition. McGraw-hill. (33-46)

Sie Y. L. (2004). Pre-U stpm Matriculation Chemistry. Pearson Longman. (114-138)

Chang R. , Mohd Shaari A. , Chuen G. F. , Salwana M. A. , Norliza , Suraida , (2004).


Chemistry for Matriculation 1. McGraw-Hill (120-145)