Anda di halaman 1dari 55

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 1


KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH (KSSM)

SEJARAH

TINGKATAN 2
TAHUN 2020

BERDASARKAN DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP)

TEMA : WARISAN NEGARA

TAJUK 5 : KERAJAAN ALAM MELAYU


Tajuk ini membincangkan
tentang kerajaan Alam Melayu sebelum kewujudan Kesultanan Melayu Melaka. Murid dapat mengenali keunikan, keistimewaan dan kemasyhuran kerajaan Alam Melayu
dalam sistem pemerintahan, kegiatan ekonomi, sosiobudaya, agama dan kepercayaan.
Selain itu, murid juga dapat menghubungkaitkan kerajaan Alam Melayu dalam proses pembentukan identiti diri, melalui penguasaan Elemen Kewarganegaraan dan Nilai
Sivik

Pengenalan Fokus Empati


Kerajaan Alam Melayu  Konsep Alam Melayu  Mengagumi kemahiran masyarakat Alam
 Ciri-ciri kerajaan Alam Melayu
Melayu  Menghargai warisan kerajaan Alam Melayu
 Keunikan dan  Menghayati kegemilangan kerajaan Alam
Tajuk

Standard Prestasi 1) Elemen Merentas Elemen


Min Standard Standard
kegemilangan kerajaan
Objektif Melayu Kurikulum (EMK) Kewarganegaraan
ggu Kandunga Pembelajaran Alam Melayu
Pembelajaran Ta
ha  Membina2)
Tafsiran semangat
Kemahiranjati diri dalam kalangan
dan
n (SP) Pemikiran Nilai Sivik
p murid Sejarah (KPS) /
Pe PAK 21
ng
ua
saa
n
(TP
)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 2


1 Januari 2010 hingga 2 Januari 2020Minggu 1
TEMA : Murid boleh : Pada akhir 1. Mendukung Prinsip

TAJUK 5 : KERAJAAN ALAM MELAYU


Mengetahui
WARISAN pembelajaran, murid EMK dan Nilai
sejarah
NEGARA dapat : 1 1) Bahasa Demokrasi
kerajaan Alam
5.1. Menjelaskan 2) Kelestarian Alam (i) Mentaati raja dan
Melayu
1 konsep Alam 1. Menjelaskan sekitar pemimpin negara
5.1 Melayu. konsep Alam 3) Nilai murni (ii) Mematuhi undang-
Kerajaan (BT 1.1 ms 4-7) Melayu dari aspek Mempamerka 4) Sains dan teknologi undang dan peraturan
Alam Geografi, n kefahaman 5) Patriotisme (iii) Menyanjungi corak
Melayu K5.1 Menghubungkaitka Bahasa dan Budaya. tentang 6) Kreativiti dan inovasi pemerintahan dan
.7 n kepentingan 2 sejarah 7) Keusahawanan prinsip
menghargai 2.Merasionalkan kerajaan Alam 8) TMK demokrasi
kegemilangan kepentingan menghargai Melayu 9) Kelestarian Global (iv) Mempertahankan
kerajaan Alam kegemilangan kerajaan 10) Pendidikan dan menjunjung
Melayu dengan Alam Melayu dengan kewangan perlembagaan
pembentukan jari diri pembentukan jari diri Menggunakan negara
pengetahuan KPS
1. Memahami 2. Mempunyai
sejarah
3 tentang kronologi Keterikatan Emosi
kerajaan Alam perkembangan kepada Negara
Melayu dalam kerajaan Alam (i) Bertindak wajar
pelbagai situasi Melayu (ii) Bersifat amanah
2. Meneroka bukti dan jujur
kewujudan Alam (iii) Berlaku adil dan
TEMA : Murid boleh : Pada akhir Menganalis Melayu bertimbang rasa
WARISAN pembelajaran, murid maklumat 3. Membuat (iv) Berbangga dengan
NEGARA dapat : berkaitan interpretasi sejarah negara
4
5.1. Menerangkan sejarah konsep (v) Berbangga dengan
2 kewujudan kerajaan 1. Menjelaskan beberapa kerajaan Alam Alam Melayu tradisi dan budaya
5.1 alam Melayu kerajaan di Alam Melayu 4. Membuat bangsa
Kerajaan (BT 1.1 ms 8) Melayu 5 Membuat imaginasi sifat (vi) Bersyukur sebagai
Alam penilaian keterbukaan warganegara Malaysia
Melayu K5.1 Menghuraikan tentang kerajaan Alam (vii) Menghargai jasa
.5 kepentingan 2. Membahaskan sejarah Melayu dengan dan perjuangan tokoh-
kedudukan kepentingan kerajaan Alam kerajaan luar tokoh
strategik yang kedudukan strategik Melayu

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 3


5 Januari 2020 hingga 9 Januari 2020Minggu 2
menyumbang kepada yang menyumbang yang sezaman negara
kemajuan sesebuah kepada kemajuan 5. Membuat
kerajaan sesebuah kerajaan rasionalisasi 3. Mempunyai
hubungan kerajaan Perasaan Kekitaan
Alam Melayu (i) Hormat
dengan kerajaan menghormati
luar yang sezaman (ii) Bertoleransi
(iii) Bersatu padu dan
berharmoni
(iv) Bersefahaman dan
bermuafakat
(v) Bekerjasama dan
tolong menolong
(vi) Muhibah dan
semangat
bermasyarakat
(vii) Berganding bahu
membangunkan negara
(viii) Kesedaran
memelihara alam sekitar

4. Mengukuhkan
Semangat Patriotik
(i) Hormat lambang-
lambang negara
Melahirkan (ii) Bertanggungjawab
idea yang kepada bangsa dan
berasas negara
6 tentang (iii) Berani
sejarah mempertahankan
kerajaan Alam kedaulatan bangsa
Melayu dan negara
(iv) Berkorban untuk
negara

5. Mempunyai Jati Diri


(i) Kepercayaan dan
kepatuhan kepada
Tuhan
(ii) Berilmu dan
berketerampilan
(iii) Berakhlak dan
berbudi pekerti mulia
(iv) Rajin dan gigih
(v) Keterlibatan diri
dalam pembangunan
negara
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 (vi) 4 Tabah
Tajuk
Standard Prestasi 1) EMK Elemen
Min Standard Standard Objektif 2) Kemahiran Kewarganegaraan
ggu Kandunga Pembelajaran Pembelajaran Ta Pemikiran dan
n (SP) ha Tafsiran SejaraH (KPS) / Nilai Sivik
p PAK 21
Pe
ng
ua
saa
n
(TP
)
12 Januari 2020 hingga 16 Januari 2020Minggu 3

TEMA : Murid boleh : Pada akhir 1. Mendukung Prinsip


TAJUK 5 : KERAJAAN ALAM MELAYU

Mengetahui
WARISAN pembelajaran, murid EMK dan Nilai
sejarah
NEGARA dapat : 1 1) Bahasa Demokrasi
kerajaan Alam
5.1. Memerihalkan 2) Kelestarian Alam (i) Mentaati raja dan
Melayu
3 kerajaan-kerajaan 1. Membanding beza sekitar pemimpin negara
5.1 Alam Melayu yang kemasyhuran 3) Nilai murni (ii) Mematuhi undang-
Kerajaan masyhur kerajaan di Alam Mempamerka 4) Sains dan teknologi undang dan peraturan
Alam (BT 1.1 ms 9-13) Melayu n kefahaman 5) Patriotisme (iii) Menyanjungi corak
Melayu tentang 6) Kreativiti dan inovasi pemerintahan dan
K5.1 Menerangkan 2 sejarah 7) Keusahawanan prinsip
.6 kepentingan 2. Menjelaskan kerajaan Alam 8) TMK demokrasi
kebijaksanaan kepentingan Melayu 9) Kelestarian Global (iv) Mempertahankan
pemimpin untuk kebijaksanaan 10) Pendidikan dan menjunjung
kemajuan negara pemimpin untuk Menggunakan kewangan perlembagaan
kemajuan negara pengetahuan negara
sejarah KPS
3 tentang 1. Memahami 2. Mempunyai
kerajaan Alam kronologi Keterikatan Emosi
Melayu dalam perkembangan kepada Negara
pelbagai situasi kerajaan Alam (i) Bertindak wajar
4 Melayu (ii) Bersifat amanah
Menganalis 2. Meneroka bukti dan jujur
maklumat kewujudan Alam (iii) Berlaku adil dan
berkaitan Melayu bertimbang rasa
sejarah 3. Membuat (iv) Berbangga dengan
kerajaan Alam interpretasi sejarah negara
Melayu konsep

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 5


5 Alam Melayu (v) Berbangga dengan
Membuat 4. Membuat tradisi dan budaya
penilaian imaginasi sifat bangsa
tentang keterbukaan (vi) Bersyukur sebagai
sejarah kerajaan Alam warganegara Malaysia
kerajaan Alam Melayu dengan
Melayu kerajaan luar

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 6


yang sezaman (vii) Menghargai jasa
5. Membuat dan perjuangan tokoh-
rasionalisasi tokoh
hubungan kerajaan negara
Alam Melayu
dengan kerajaan 3. Mempunyai
luar yang sezaman Perasaan Kekitaan
(i) Hormat
menghormati
(ii) Bertoleransi
(iii) Bersatu padu dan
berharmoni
(iv) Bersefahaman dan
bermuafakat
(v) Bekerjasama dan
tolong menolong
(vi) Muhibah dan
semangat
bermasyarakat
(vii) Berganding bahu
membangunkan negara
(viii) Kesedaran
memelihara alam sekitar

4. Mengukuhkan
Melahirkan Semangat Patriotik
idea yang (i) Hormat lambang-
berasas lambang negara
6 tentang (ii) Bertanggungjawab
sejarah kepada bangsa dan
kerajaan Alam negara
Melayu (iii) Berani
mempertahankan
kedaulatan bangsa
dan negara
(iv) Berkorban untuk
negara

5. Mempunyai Jati Diri


(i) Kepercayaan dan
kepatuhan kepada
Tuhan
(ii) Berilmu dan
berketerampilan
(iii) Berakhlak dan
berbudi pekerti mulia
(iv) Rajin dan gigih
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 (v) Keterlibatan
7 diri
Tajuk
Standard Prestasi 1) Elemen Merentas Elemen
Min Standard Standard Objektif Kurikulum (EMK) Kewarganegaraan
ggu Kandunga Pembelajaran Pembelajaran Ta 2) Kemahiran dan
n (SP) ha Tafsiran Pemikiran Nilai Sivik
p Sejarah (KPS) /
Pe PAK 21
ng
ua
saa
n
(TP
)
Murid boleh : Pada akhir Mengetahui EMK 1. Mendukung Prinsip
TAJUK 5 : KERAJAAN ALAM MELAYU

TEMA : pembelajaran, murid sejarah 1) Bahasa dan Nilai


1
WARISAN dapat : kerajaan Alam 2) Kelestarian Alam Demokrasi
NEGARA 5.1. Menghubungkaitka Melayu sekitar (i) Mentaati raja dan
4 n kerajaan Alam 1. Menyenaraikan Mempamerka 3) Nilai murni pemimpin negara
Melayu dengan kerajaan Alam Melayu n kefahaman 4) Sains dan teknologi (ii) Mematuhi undang-
5.1 kerajaan di luar dan kerajaan luar yang tentang 5) Patriotisme undang dan peraturan
Kerajaan Alam Melayu yang sezaman. 2 sejarah 6) Kreativiti dan inovasi (iii) Menyanjungi corak
Alam sezaman kerajaan Alam 7) Keusahawanan pemerintahan dan
Melayu (BT 1.1 ms 14-19) 2. Menganalisis Melayu 8) TMK prinsip
hubungan kerajaan Menggunakan 9) Kelestarian Global demokrasi
Alam Melayu dengan pengetahuan 10) Pendidikan (iv) Mempertahankan
kerajaan di luar Alam sejarah kewangan dan menjunjung
Melayu yang sezaman 3 tentang perlembagaan
dari aspek hubungan kerajaan Alam KPS negara
perdagangan, Melayu dalam 1. Memahami
K5.1 Merumuskan keagamaan dan pelbagai situasi kronologi 2. Mempunyai
.8 kebanggaan diplomatik. perkembangan Keterikatan Emosi
NILAI terhadap Menganalis kerajaan Alam kepada Negara
TERAS kelangsungan warisan maklumat Melayu (i) Bertindak wajar
3. Membuat
SIVIK : kerajaan Alam Melayu berkaitan 2. Meneroka bukti (ii) Bersifat amanah
kesimpulan 4
KASIH sejarah kewujudan Alam dan jujur
kebanggaan terhadap
SAYANG kerajaan Alam Melayu (iii) Berlaku adil dan
kelangsungan warisan
Melayu 3. Membuat bertimbang rasa
kerajaan Alam Melayu
5 interpretasi (iv) Berbangga dengan
Membuat konsep sejarah negara
penilaian Alam Melayu (v) Berbangga dengan
Catatan : tentang 4. Membuat tradisi dan budaya
CUTI sejarah imaginasi sifat bangsa
TAHUN kerajaan Alam keterbukaan (vi) Bersyukur sebagai
BARU Melayu kerajaan Alam warganegara Malaysia
CINA

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 8


(23/1- Melayu dengan (vii) Menghargai jasa
19 Januari 2020 hingga 23 Januari 2020Minggu 4 ( NILAI TERAS SIVIK – NILAI KASIH SAYANG )

26/1) kerajaan luar dan perjuangan tokoh-


yang sezaman tokoh
5. Membuat negara
. rasionalisasi
hubungan kerajaan 3. Mempunyai
Alam Melayu Perasaan Kekitaan
dengan kerajaan (i) Hormat
luar yang sezaman menghormati
(ii) Bertoleransi
(iii) Bersatu padu dan
PAK 21 berharmoni
1. Think- Pare – (iv) Bersefahaman dan
Share bermuafakat
(Fikir- Pasangan- (v) Bekerjasama dan
Kongsi ) tolong menolong
BT ms 19 (vi) Muhibah dan
semangat
bermasyarakat
(vii) Berganding bahu
membangunkan negara
(viii) Kesedaran
memelihara alam sekitar

4. Mengukuhkan
Melahirkan
Semangat Patriotik
idea yang
(i) Hormat lambang-
berasas
lambang negara
tentang
6 (ii) Bertanggungjawab
sejarah
kepada bangsa dan
kerajaan Alam
negara
Melayu
(iii) Berani
mempertahankan
kedaulatan bangsa
dan negara
(iv) Berkorban untuk
negara

5. Mempunyai Jati Diri


(i) Kepercayaan dan
kepatuhan kepada
Tuhan
(ii) Berilmu dan
berketerampilan
(iii) Berakhlak dan
berbudi pekerti mulia
(iv) Rajin dan gigih
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 (v) Keterlibatan
9 diri
Tajuk
Standard Prestasi 1) Elemen Merentas Elemen
Min Standard Standard Objektif Kurikulum (EMK) Kewarganegaraan
ggu Kandunga Pembelajaran Pembelajaran Ta 2) Kemahiran dan
n (SP) ha Tafsiran Pemikiran Nilai Sivik
p Sejarah (KPS) /
Pe PAK 21
ng
ua
saa
n
(TP
)
26 Januari 2020 hingga 30 Januari 2020Minggu 5

TEMA : Murid boleh : Pada akhir EMK 1. Mendukung Prinsip


TAJUK 5 : KERAJAAN ALAM MELAYU

Mengetahui
WARISAN pembelajaran, murid 1) Bahasa dan Nilai
1 kerajaan Alam
NEGARA dapat : 2) Kelestarian Alam Demokrasi
Melayu
5.2. Menerangkan sekitar (i) Mentaati raja dan
5.2 1 sistem 1. Menjelaskan sistem Mempamerka 3) Nilai murni pemimpin negara
Warisan pemerintahan pemerintahan beraja n kefahaman 4) Sains dan teknologi (ii) Mematuhi undang-
Kerajaan kerajaan Alam kerajaan Alam Melayu tentang 5) Patriotisme undang dan peraturan
Alam Melayu seperti Funan, Champa, 2 warisan 6) Kreativiti dan inovasi (iii) Menyanjungi corak
Melayu (BT 2.1 ms 26-27) Srivijaya, Angkor, kerajaan Alam 7) Keusahawanan pemerintahan dan
Majapahit, Kedah Tua Melayu 8) TMK prinsip
dan Gangga Negara Menggunakan 9) Kelestarian Global demokrasi
pengetahuan 10) Pendidikan (iv) Mempertahankan
K5.2 2. Mewajarkan sejarah kewangan dan menjunjung
.6 Menilai kepentingan tentang perlembagaan
kepentingan kebijaksanaan 3 KPS negara
warisan
kebijaksanaan pemimpin dalam kerajaan Alam 1. Memahami
pemimpin dalam mentadbir negara Melayu dalam kronologi 2. Mempunyai
mentadbir negara pelbagai situasi pemerintahan Keterikatan Emosi
TEMA : Murid boleh : Pada akhir kerajaan Alam kepada Negara
WARISAN pembelajaran, murid Menganalisis Melayu. (i) Bertindak wajar
NEGARA dapat : maklumat 2. Meneroka bukti (ii) Bersifat amanah
5.2. Menghuraikan 4 berkaitan perkembangan dan jujur
2 kegiatan ekonomi 1. Mencirikan kegiatan warisan ekonomi (iii) Berlaku adil dan
5.2 masyarakat ekonomi masyarakat kerajaan Alam masyarakat bertimbang rasa
Warisan kerajaan Alam kerajaan Alam Melayu Melayu kerajaan Alam (iv) Berbangga dengan
Kerajaan Melayu seperti pertanian, 5 Melayu sejarah negara
Alam (BT 2.2 ms 28-33) perdagangan, hasil Membuat 3. Membuat (v) Berbangga dengan
Melayu hutan dan laut dan penilaian interpretasi tradisi dan budaya
perlombongan dan tentang kehabatan sistem bangsa
pembuatan warisan pemerintahan (vi) Bersyukur sebagai
K5.2 kerajaan Alam kerajaan Alam warganegara Malaysia
.7 Melayu Melayu

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 10


Menghuraikan 2. Merasionalkan 4. Membuat (vii) Menghargai jasa
kepentingan kepentingan imaginasi kegiatan dan perjuangan tokoh-
menghargai warisan menghargai warisan ekonomi tokoh
kerajaan Alam Melayu kerajaan Alam Melayu masyarakat negara
kerajaan Alam
. Melayu 3. Mempunyai
5. Membuat Perasaan Kekitaan
rasionalisasi (i) Hormat
hubungan antara menghormati
kerajaan Alam (ii) Bertoleransi
Melayu dengan (iii) Bersatu padu dan
tamadun dunia. berharmoni
(iv) Bersefahaman dan
bermuafakat
(v) Bekerjasama dan
PAK 21 tolong menolong
1. “KumpulanPelangi (vi) Muhibah dan
“ semangat
( Rainbow Group) bermasyarakat
BT ms 29 (vii) Berganding bahu
membangunkan negara
(viii) Kesedaran
memelihara alam sekitar

4. Mengukuhkan
Semangat Patriotik
Melahirkan
(i) Hormat lambang-
idea yang
lambang negara
rasional
6 (ii) Bertanggungjawab
tentang
kepada bangsa dan
kerajaan Alam
negara
Melayu
(iii) Berani
mempertahankan
kedaulatan bangsa
dan negara
(iv) Berkorban untuk
negara

5. Mempunyai Jati Diri


(i) Kepercayaan dan
kepatuhan kepada
Tuhan
(ii) Berilmu dan
berketerampilan
(iii) Berakhlak dan
berbudi pekerti mulia
(iv) Rajin dan gigih
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 (v) Keterlibatan
11 diri
Tajuk
Standard Prestasi 1) Elemen Merentas Elemen
Min Standard Standard Objektif Kurikulum (EMK) Kewarganegaraan
ggu Kandunga Pembelajaran Pembelajaran Ta 2) Kemahiran dan
n (SP) ha Tafsiran Pemikiran Nilai Sivik
p Sejarah (KPS) /
Pe PAK 21
ng
ua
saa
n
(TP
)
6 Februari 2020 hingga 6 Februari 2020Minggu 6

TEMA : Murid boleh : Pada akhir Kemahiran Pemikiran 1. Mendukung Prinsip


TAJUK 5 : KERAJAAN ALAM MELAYU

Mengetahui
WARISAN pembelajaran, murid 1 kerajaan Alam Sejarah: dan Nilai
NEGARA dapat : Melayu 1.Memahami Demokrasi
5.2. Menjelaskan kronologi (i) Mentaati raja dan
Mempamerka
5.2 3 sosiobudaya 1. Menerangkan perkembangan pemimpin negara
n kefahaman
Warisan masyarakat sosiobudaya sosiobudaya (ii) Mematuhi undang-
tentang
Kerajaan kerajaan Alam masyarakat kerajaan masyarakat kerajaan undang dan peraturan
2 warisan
Alam Melayu Alam Melayu dari aspek Alam Melayu. (iii) Menyanjungi corak
kerajaan Alam
Melayu (BT 3.2 ms 40-49) bahasa dan tulisan, 2. Meneroka bukti pemerintahan dan
Melayu
persuratan, senibina kewujudan bahasa prinsip
3 Menggunakan
K5.2 dan struktur sosial. dan sistem tulisan demokrasi
pengetahuan
.9 Merumuskan masyarakat kerajaan (iv) Mempertahankan
sejarah
kepentingan 2. Membuat penilaian Alam Melayu. dan menjunjung
tentang
kehidupan kepentingan kehidupan 3. Membuat perlembagaan
warisan
berorganisasi dalam berorganisasi dalam interpretasi negara
kerajaan Alam
membentuk membentuk perkembangan
Melayu dalam
kemakmuran negara kemakmuran negara persuratan 2. Mempunyai
pelbagai situasi
masyarakat kerajaan Keterikatan Emosi
Alam Melayu. kepada Negara
4. Membuat imaginasi (i) Bertindak wajar
struktur sosial (ii) Bersifat amanah
masyarakat kerajaan dan jujur
Alam Melayu (iii) Berlaku adil dan
5.Membuat bertimbang rasa
rasionalisasi amalan (iv) Berbangga dengan
sosiobudaya sejarah negara
masyarakat kerajaan (v) Berbangga dengan
Alam Melayu tradisi dan budaya
bangsa

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 12


Minggu 7
TEMA : Murid boleh : Pada akhir 4 Menganalis Kemahiran Pemikiran (vi) Bersyukur sebagai
WARISAN pembelajaran, murid maklumat Sejarah warganegara Malaysia
NEGARA 5.2. Menerangkan dapat : berkaitan 1.Memahami (vii) Menghargai jasa
4 agama dan 1. Menyenaraikan warisan kronologi pegangan dan perjuangan tokoh-
kepercayaan kepercayaan awal kerajaan Alam agama dan tokoh
5.2 masyarakat masyarakat kerajaan Melayu kepercayaan negara
Warisan kerajaan Alam Alam Melayu. 5 masyarakat kerajaan
Kerajaan Melayu 2. Menjelaskan Membuat Alam Melayu. 3. Mempunyai
Alam (BT 4.1 ms 56--59) penyebaran agama penilaian 2. Meneroka bukti Perasaan Kekitaan
Melayu Hindu, Buddha dan tentang anutan agama dan (i) Hormat
Islam sebelum Abad warisan kepercayaan menghormati
ke-15. kerajaan Alam masyarakat kerajaan (ii) Bertoleransi
Melayu Alam Melayu.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 13


9 Februari 2020 hingga 13 Februari 2020
3. Menghuraikan 3. Membuat (iii) Bersatu padu dan
perkembangan agama interpretasi berharmoni
K5.2 di Funan, Champa, keunikan sistem (iv) Bersefahaman dan
.7 Srivijaya, Angkor, beraja kerajaan Alam bermuafakat
Menghuraikan Majapahit, Kedah Tua Melayu (v) Bekerjasama dan
kepentingan dan Gangga Negara 4. Membuat imaginasi tolong menolong
menghargai warisan 4. Mewajarkan keunikan sistem (vi) Muhibah dan
kerajaan Alam Melayu kepentingan beraja kerajaan Alam semangat
menghargai warisan Melayu bermasyarakat
kerajaan Alam Melayu 5. Membuat (vii) Berganding bahu
rasionalisasi membangunkan negara
keunikan warisan (viii) Kesedaran
amalan beragama memelihara alam sekitar
masyarakat kerajaan
Alam Melayu. 4. Mengukuhkan
Semangat Patriotik
(i) Hormat lambang-
lambang negara
(ii) Bertanggungjawab
kepada bangsa dan
negara
Melahirkan
(iii) Berani
idea yang
mempertahankan
rasional
6 kedaulatan bangsa
tentang
dan negara
kerajaan Alam
(iv) Berkorban untuk
Melayu
negara

5. Mempunyai Jati Diri


(i) Kepercayaan dan
kepatuhan kepada
Tuhan
(ii) Berilmu dan
berketerampilan
(iii) Berakhlak dan
berbudi pekerti mulia
(iv) Rajin dan gigih
(v) Keterlibatan diri
dalam pembangunan
negara
(vi) Tabah
menghadapi cabaran
(viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
(x) Kreatif dan
inovatif

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 14


Tajuk
Standard Prestasi 1) Elemen Merentas Elemen
Min Standard Standard Objektif Kurikulum (EMK) Kewarganegaraan
ggu Kandunga Pembelajaran Pembelajaran Ta 2) Kemahiran dan
n (SP) ha Tafsiran Pemikiran Nilai Sivik
p Sejarah (KPS) /
Pe PAK 21
ng
ua
saa
n
(TP
)
16 Februari 2020 hingga 22 Februari 2020Minggu 8

TEMA : Murid boleh : Pada akhir EMK 1. Mendukung Prinsip


TAJUK 5 : KERAJAAN ALAM MELAYU

Mengetahui
WARISAN pembelajaran, murid 1) Bahasa dan Nilai
1 kerajaan Alam
NEGARA dapat : 2) Kelestarian Alam Demokrasi
Melayu
5.2. Menghuraikan sekitar (i) Mentaati raja dan
5.2 5 keunikan warisan 1. Menjelaskan 3) Nilai murni pemimpin negara
Warisan kerajaan Alam keunikan warisan Mempamerka 4) Sains dan teknologi (ii) Mematuhi undang-
Kerajaan Melayu kerajaan Alam Melayu n kefahaman 5) Patriotisme undang dan peraturan
Alam (BT 4.1 ms 60--64) dari aspek Sistem tentang 6) Kreativiti dan inovasi (iii) Menyanjungi corak
Melayu Pemerintahan Beraja, 2 warisan 7) Keusahawanan pemerintahan dan
Kebijaksanaan kerajaan Alam 8) TMK prinsip
Pemerintah, Kegiatan Melayu 9) Kelestarian Global demokrasi
Ekonomi, 10) Pendidikan (iv) Mempertahankan
Perkembangan Menggunakan kewangan dan menjunjung
Sosiobudaya dan pengetahuan perlembagaan
K5.2 Menghuraikan Amalan Beragama sejarah KPS negara
.7 kepentingan tentang 1. Memahami
menghargai warisan 2. Mewajarkan 3 kronologi 2. Mempunyai
warisan
kerajaan Alam Melayu kepentingan kerajaan Alam pegangan agama Keterikatan Emosi
menghargai warisan Melayu dalam dan kepercayaan kepada Negara
Menerangkan kerajaan Alam Melayu pelbagai situasi masyarakat (i) Bertindak wajar
K5.2 iktibar yang kerajaan Alam (ii) Bersifat amanah
.8 diperolehi dari Menganalis Melayu. dan jujur
kegemilangan 3. Merasionalkan maklumat 2. Meneroka bukti (iii) Berlaku adil dan
kerajaan Alam Melayu iktibar yang berkaitan anutan agama dan bertimbang rasa
4
diperolehi dari warisan kepercayaan (iv) Berbangga dengan
kegemilangan kerajaan Alam masyarakat sejarah negara
kerajaan Alam Melayu Melayu kerajaan Alam (v) Berbangga dengan
5 Melayu. tradisi dan budaya
Membuat 3. Membuat bangsa
penilaian interpretasi (vi) Bersyukur sebagai
tentang keunikan sistem warganegara Malaysia
warisan beraja kerajaan (vii) Menghargai jasa
kerajaan Alam Alam Melayu dan perjuangan tokoh-
Melayu tokoh
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 15
4. Membuat negara
imaginasi keunikan
sistem beraja 3. Mempunyai
kerajaan Alam Perasaan Kekitaan
Melayu (i) Hormat
5. Membuat menghormati
rasionalisasi (ii) Bertoleransi
keunikan warisan (iii) Bersatu padu dan
amalan beragama berharmoni
masyarakat (iv) Bersefahaman dan
kerajaan Alam bermuafakat
Melayu. (v) Bekerjasama dan
tolong menolong
PAK 21 (vi) Muhibah dan
1. “Laungan “ semangat
( Shout Out ) bermasyarakat
BT ms 45 (vii) Berganding bahu
2. “Rangkaian” membangunkan negara
(Chain Link) (viii) Kesedaran
BT ms 47 memelihara alam sekitar
3. “Kedai Kopi “
(Cafe) 4. Mengukuhkan
BT ms 59 Semangat Patriotik
(i) Hormat lambang-
Melahirkan lambang negara
idea yang (ii) Bertanggungjawab
rasional kepada bangsa dan
6
tentang negara
kerajaan Alam (iii) Berani
Melayu mempertahankan
kedaulatan bangsa
dan negara
(iv) Berkorban untuk
negara

5. Mempunyai Jati Diri


(i) Kepercayaan dan
kepatuhan kepada
Tuhan
(ii) Berilmu dan
berketerampilan
(iii) Berakhlak dan
berbudi pekerti mulia
(iv) Rajin dan gigih
(v) Keterlibatan diri
dalam pembangunan
negara
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 (vi) 16Tabah
TEMA : WARISAN NEGARA

TAJUK 6 : KESULTANAN MELAYU MELAKA SEBAGAI ASAS KERAJAAN MASA KINI


Tajuk ini membincangkan
Kesultanan Melayu Melaka (KMM) sebagai sebuah kerajaan yang unggul di Alam Melayu pada abad ke-15 dan awal abad ke 16. Kesultanan Melayu Melaka telah
mengasaskan tradisi politik, ekonomi dan sosiobudaya. Kelangsungan tradisi ini telah diwarisi oleh kerajaan Melayu di Johor, Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor.
Selain itu, Kelantan, Kedah, Negeri Sembilan dan Perlis turut dikatogerikan dalam rumpun Kesultanan Melayu, Sarawak dan Sabah pula mempunyai keunikan dan tradisi
yang tersendiri serta terangkum dalam Alam Melayu. Justeru itu, Kesultanan Melayu merupakan asas kepada kerajaan masa kini.

Pengenalan Fokus Empati

Kesultanan Melayu  Kesultanan Melayu  Mengagumi usaha meneruskan


Melaka dan Melaka kesinambungan kerajaan-kerajaan Melayu
warisannya serta  Kesultanan Johor Riau  Menghargai warisan tradisi kerajaan-
kerajaan-kerajaan lain Lingga kerajaan Melayu
Tajuk

 Kerajaan Pahang,  Menghayati


Standard Prestasi kegemilangan
1) Elemen Merentas KesultananElemen
Mingg Standard Standard Perak, Selangor dan Taha
Objektif Melayu2)Melaka
Kurikulum (EMK) Kewarganegaraan
u Kandung Pembelajaran Pembelajaran Kemahiran dan
an (SP) Terengganu p  Mengukuhkan
Tafsiran Pemikirankesedaran rasa cinta akan
Nilai Sivik
Peng
 Kerajaan Kelantan, uasa negaraPAKSejarah (KPS) /
21
Kedah, Negeri an
(TP)
TEMA : Murid boleh : Sembilan
Pada akhir dan Perlis Mengetahui EMK 1. Mendukung Prinsip
WARISAN Sarawak danmurid
pembelajaran, Sabah 1 sejarah 1) Bahasa dan Nilai
NEGARA dapat : Kesultanan 2) Kelestarian Alam Demokrasi
6.1. Menceritakan Melayu Melaka sekitar (i) Mentaati raja dan
1 pengasasan 1. Menjelaskan faktor 3) Nilai murni pemimpin negara
6.1 Kesultanan Parameswara Mempamerka 4) Sains dan teknologi (ii) Mematuhi undang-
Kesultana Melayu Melaka memilih n kefahaman 5) Patriotisme undang dan peraturan
n Melayu (BT 4.1 ms 72-73) lokasi yang strategik tentang 6) Kreativiti dan inovasi (iii) Menyanjungi corak
Melaka untuk 2 sejarah 7) Keusahawanan pemerintahan dan
Menilai mengasaskan Kesultanan 8) TMK prinsip
K6. kepentingan sifat Kerajaan Melayu Melaka 9) Kelestarian Global demokrasi
1.4 kepemimpinan Melaka

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 17


dalam pembinaan Menggunakan 10) Pendidikan (iv) Mempertahankan
Minggu 9 (NILAI TERAS SIVIK : HORMAT –

negara 2. Membuat pengetahuan kewangan dan menjunjung


Penilaian sejarah perlembagaan
kepentingan sifat tentang KPS negara
3
K6. Menghuraikan kepemimpinan dalam warisan
1.5 kepentingan pembinaan negara Kesultanan 1. Memahami 2. Mempunyai
menghargai alam Melayu Melaka kronologi Keterikatan Emosi
MENGHORMATI )

sekitar untuk 3.Mewajarkan pada masa kini Pengasasan dan kepada Negara
kesejahteraan kepentingan Menganalis perkembangan (i) Bertindak wajar
kehidupan menghargai alam maklumat Kesultanan Melayu (ii) Bersifat amanah dan
sekitar untuk berkaitan Melaka jujur
NILAI kesejahteraan 4 2. Meneroka bukti (iii) Berlaku adil dan
sejarah
TERAS : kehidupan Kesultanan kegemilangan bertimbang rasa
SIVIK : Melayu Melaka Kesultanan Melayu (iv) Berbangga dengan
HORMAT- Melaka. sejarah negara
MENGHO 5 Membuat 3. Membuat (v) Berbangga dengan
RMATI penilaian interpretasi aspek tradisi dan budaya bangsa
tentang kegemilangan (vi) Bersyukur sebagai
sejarah Kesultanan Melayu warganegara Malaysia
Kesultanan Melaka
Melayu Melaka

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 18


4. Membuat (vii) Menghargai jasa
23 Februari 2020 hingga 27 Februari 2020

imaginasi aktiviti dan perjuangan tokoh-


perdagangan yang tokoh
dijalankan oleh negara
Kesultanan Melayu
Melaka 3. Mempunyai
5. Membuat Perasaan Kekitaan
rasionalisasi (i) Hormat
kegemilangan dan menghormati
kejatuhan (ii) Bertoleransi
Kesultanan Melayu (iii) Bersatu padu dan
Melaka yang berharmoni
berpusat di Melaka. (iv) Bersefahaman dan
bermuafakat
(v) Bekerjasama dan
PAK 21 tolong menolong
1. “Pengurusan (vi) Muhibah dan
Grafik “ semangat
(Graphic bermasyarakat
Organiser) (vii) Berganding bahu
BT ms 73 membangunkan negara
(viii) Kesedaran
memelihara alam sekitar

Melahirkan 4. Mengukuhkan
idea yang Semangat Patriotik
berasas (i) Hormat lambang-
6 tentang lambang negara
YU MELAKA SEBAGAI ASAS KERAJAAN MASA KINI

sejarah (ii) Bertanggungjawab


Kesultanan kepada bangsa dan
Melayu Melaka negara
(iii) Berani
mempertahankan
kedaulatan bangsa
dan negara
(iv) Berkorban untuk
negara

5. Mempunyai Jati Diri


(i) Kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan
(ii) Berilmu dan
berketerampilan
(iii) Berakhlak dan
berbudi pekerti mulia
(iv) Rajin dan gigih
(v) Keterlibatan diri
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 dalam pembangunan
19
Tajuk
Standard Prestasi 1) Elemen Merentas Elemen
Mingg Standard Standard Objektif Kurikulum (EMK) Kewarganegaraan
u Kandung Pembelajaran Pembelajaran Taha 2) Kemahiran dan
an (SP) p Tafsiran Pemikiran Nilai Sivik
Peng Sejarah (KPS) /PAK
uasa 21
an
(TP)
TEMA : Murid boleh : Pada akhir Mengetahui EMK 1. Mendukung Prinsip
5 Mac 2020Minggu 10

WARISAN pembelajaran, murid sejarah 1) Bahasa dan Nilai


1
NEGARA dapat : Kesultanan 2) Kelestarian Alam Demokrasi
6.1. Menghuraikan 1. Menerangkan faktor Melayu Melaka sekitar (i) Mentaati raja dan
6.1 2 kegemilangan kegemilangan KMM Mempamerka 3) Nilai murni pemimpin negara
Kesultana Kesultanan 2. Menghuraikan n kefahaman 4) Sains dan teknologi (ii) Mematuhi undang-
n Melayu Melayu Melaka aspek kegemilangan tentang 5) Patriotisme undang dan peraturan
Melaka (KMM) KMM dari segi 2 sejarah 6) Kreativiti dan inovasi (iii) Menyanjungi corak
(BT 5.2 ms 74-89) empayar yang luas, Kesultanan 7) Keusahawanan pemerintahan dan
pusat penyebaran Melayu Melaka 8) TMK prinsip
K6. Menjelaskan agama Islam, pusat 9) Kelestarian Global demokrasi
1.6 perpaduan sebagai perdagangan, 10) Pendidikan (iv) Mempertahankan
1 Mac 2020 hingga

asas keharmonian pengurusan kewangan dan menjunjung


masyarakat perdagangan dan Menggunakan perlembagaan
hubungan luar. pengetahuan KPS negara
K6. Merumuskan 3. Membuat penilaian sejarah
1.7 iktibar yang perpaduan sebagai tentang 1. Memahami 2. Mempunyai
3
diperoleh asas keharmonian warisan kronologi Keterikatan Emosi
daripada sejarah masyarakat Kesultanan Pengasasan dan kepada Negara
Kesultanan Melayu 4. Menjana idea Melayu Melaka perkembangan (i) Bertindak wajar
Melaka. iktibar yang pada masa kini Kesultanan Melayu (ii) Bersifat amanah dan
diperoleh daripada Melaka jujur
sejarah KMM 2. Meneroka bukti (iii) Berlaku adil dan
TEMA : Murid boleh : Pada akhir Menganalis kegemilangan bertimbang rasa
WARISAN pembelajaran, murid maklumat Kesultanan Melayu (iv) Berbangga dengan
NEGARA dapat : berkaitan Melaka. sejarah negara
6.1. Menerangkan 4 3. Membuat (v) Berbangga dengan
sejarah
6.1 3 berakhirnya 1. Menganalisis Kesultanan interpretasi aspek tradisi dan budaya bangsa
Kesultana pemerintahan faktor pengakhiran Melayu Melaka kegemilangan (vi) Bersyukur sebagai
n Melayu Kesultanan Kesultanan Melayu Kesultanan Melayu warganegara Malaysia
Melaka Melayu Melaka Melaka dari aspek Membuat Melaka (vii) Menghargai jasa
yang berpusat di faktor dalaman, penilaian 4. Membuat dan perjuangan tokoh-
Melaka serangan Portugis, tentang imaginasi aktiviti tokoh
5
(BT 5.3 ms 90-91) strategi Melaka sejarah perdagangan yang negara
menghadapi Kesultanan dijalankan oleh
Melayu Melaka

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 20


serangan Portugis Kesultanan Melayu 3. Mempunyai
dan perjuangan Melaka Perasaan Kekitaan
K6. Merumuskan mengembalikan 5. Membuat (i) Hormat
1.7 iktibar yang kedaulatan. rasionalisasi menghormati
diperoleh daripada 2. Menjana idea kegemilangan dan (ii) Bertoleransi
sejarah Kesultanan iktibar yang kejatuhan (iii) Bersatu padu dan
Melayu Melaka diperoleh daripada Kesultanan Melayu berharmoni
sejarah KMM Melaka yang (iv) Bersefahaman dan
berpusat di Melaka. bermuafakat
(v) Bekerjasama dan
tolong menolong
PAK 21 (vi) Muhibah dan
1. “Peta Pemikiran “ semangat
(Thinking Map) BT bermasyarakat
ms 77 (vii) Berganding bahu
2. “Kerusi Panas” membangunkan negara
(Hot Seating) BT (viii) Kesedaran
ms 79 memelihara alam sekitar
3. “Penulisan Pantas
“ 4. Mengukuhkan
(Rocket Writing) Semangat Patriotik
BT ms 81 (i) Hormat lambang-
Melahirkan
lambang negara
idea yang
(ii) Bertanggungjawab
berasas
kepada bangsa dan
6 tentang
negara
MELAYU MELAKA SEBAGAI ASAS KERAJAAN MASA KINI

sejarah
(iii) Berani
Kesultanan
mempertahankan
Melayu Melaka
kedaulatan bangsa
dan negara
(iv) Berkorban untuk
negara

5. Mempunyai Jati Diri


(i) Kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan
(ii) Berilmu dan
berketerampilan
(iii) Berakhlak dan
berbudi pekerti mulia
(iv) Rajin dan gigih
(v) Keterlibatan diri
dalam pembangunan
negara
(vi) Tabah menghadapi
cabaran
(viii) Berdikari
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 (viii) Menghargai masa
21
Tajuk
Standard Prestasi 1) Elemen Merentas Elemen
Mingg Standard Standard Objektif Kurikulum (EMK) Kewarganegaraan
u Kandung Pembelajaran Pembelajaran Taha 2) Kemahiran dan
an (SP) p Tafsiran Pemikiran Nilai Sivik
Peng Sejarah (KPS) /
uasa PAK 21
an
(TP)
Mengetahui 1. Mendukung Prinsip
10. PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR
8 Mac 2020 hingga 12 Mac 2020Minggu 11

UJIAN UP1 sejarah EMK dan Nilai


Kesultanan 1) Bahasa Demokrasi
1 Johor Riau dan 2) Kelestarian Alam (i) Mentaati raja dan
kerajaan- sekitar pemimpin negara
kerajaan 3) Nilai murni (ii) Mematuhi undang-
Catatan : Melayu 4) Sains dan teknologi undang dan peraturan
Mempamerka 5) Patriotisme (iii) Menyanjungi corak
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL (13 Mac 2020 hingga 21 Mac n kefahaman 6) Kreativiti dan inovasi pemerintahan dan
2020) tentang 7) Keusahawanan prinsip
sejarah 8) TMK demokrasi
Kesultanan 9) Kelestarian Global (iv) Mempertahankan
2
Johor Riau dan 10) Pendidikan dan menjunjung
kerajaan- kewangan perlembagaan
kerajaan negara
Melayu KPS
Menggunakan 1. Memahami 2. Mempunyai
pengetahuan kronologi Keterikatan Emosi
sejarah pengasasan kepada Negara
tentang Kesultanan Johor (i) Bertindak wajar
Kesultanan Riau. (ii) Bersifat amanah dan
3 2. Meneroka bukti jujur
Johor Riau dan
kerajaan- kegemilangan (iii) Berlaku adil dan
kerajaan Kesultanan Johor bertimbang rasa
Melayu dalam Riau. (iv) Berbangga dengan
pelbagai situasi 3. Membuat sejarah negara
TEMA : Murid boleh : Pada akhir 4 Menganalisis interpretasi (v) Berbangga dengan
Minggu 12

WARISAN pembelajaran, murid maklumat cabaran yang tradisi dan budaya bangsa
NEGARA 6.2. Memerihalkan dapat : berkaitan dihadapi oleh (vi) Bersyukur sebagai
1 pengasasan 1. Menjelaskan sejarah Kesultanan Johor warganegara Malaysia
Kesultanan Johor kronologi pengasasan Kesultanan Riau. (vii) Menghargai jasa
6.2 Riau Kesultanan Johor Johor Riau dan 4. Membuat dan perjuangan tokoh-
Kesultana (BT 6.1 ms 98-103) Riau. kerajaan- imaginasi tokoh
n Johor 2. Menerangkan kerajaan kegemilangan negara
Riau dan cabaran Melayu

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 22


Kerajaan- mempertahankan 5 Membuat Kesultanan Johor 3. Mempunyai
kerajaan kedaulatan penilaian Riau. Perasaan Kekitaan
Melayu Kesultanan Johor terhadap 5. Membuat (i) Hormat
Riau. sejarah rasionalisasi menghormati
Menilai 3. Menganalisis strategi Kesultanan strategi Kesultanan (ii) Bertoleransi
K6. kepentingan mempertahankan Johor Riau dan Johor Riau dalam (iii) Bersatu padu dan
2.5 kelangsungan kedaulatan kerajaan- menghadapai berharmoni
warisan Kesultanan Johor kerajaan pelbagai cabaran. (iv) Bersefahaman dan
Riau. Melayu bermuafakat

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 23


pentadbiran 4. Menzahirkan PAK 21 (v) Bekerjasama dan
22 Mac 2020 hingga 26 Mac 2020

negara pendapat 1. “Lawatan Galeri“ tolong menolong


kepentingan () BT ms 77 (vi) Muhibah dan
kelangsungan semangat
warisan pentadbiran bermasyarakat
negara (vii) Berganding bahu
membangunkan negara
(viii) Kesedaran
memelihara alam sekitar

4. Mengukuhkan
Semangat Patriotik
(i) Hormat lambang-
lambang negara
(ii) Bertanggungjawab
kepada bangsa dan
Melahirkan
negara
idea yang
(iii) Berani
berasaskan
mempertahankan
tentang
kedaulatan bangsa
sejarah
6 dan negara
Kesultanan
(iv) Berkorban untuk
Johor Riau dan
negara
kerajaan-
kerajaan
5. Mempunyai Jati Diri
Melayu
(i) Kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan
(ii) Berilmu dan
berketerampilan
(iii) Berakhlak dan
berbudi pekerti mulia
(iv) Rajin dan gigih
(v) Keterlibatan diri
dalam pembangunan
negara
(vi) Tabah menghadapi
cabaran
(viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
(x) Kreatif dan inovatif
Tajuk

Standard Prestasi 1) Elemen Merentas Elemen


Mingg Standard Standard Objektif Kurikulum (EMK) Kewarganegaraan
u Kandung Pembelajaran Pembelajaran Taha 2) Kemahiran dan
an (SP) p Tafsiran Pemikiran Nilai Sivik
Peng
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 24
uasa Sejarah (KPS) /
an PAK 21
(TP)
TEMA : Murid boleh : Pada akhir Mengetahui EMK 1. Mendukung Prinsip
(NILAI TERAS SIVIK : BERTANGGUNG JAWAB )

WARISAN pembelajaran, murid sejarah 1) Bahasa dan Nilai


NEGARA dapat : Kesultanan 2) Kelestarian Alam Demokrasi
6.2. Menghuraikan 1 Johor Riau dan sekitar (i) Mentaati raja dan
2 kegemilangan 1. Menerangkan kerajaan- 3) Nilai murni pemimpin negara
6.2 Kesultanan Johor kegemilangan kerajaan 4) Sains dan teknologi (ii) Mematuhi undang-
Kesultana Riau Kesultanan Johor Melayu 5) Patriotisme undang dan peraturan
n Johor (BT 6.2 ms 104-109) Riau dari aspek Mempamerka 6) Kreativiti dan inovasi (iii) Menyanjungi corak
Riau dan pusat perdagangan n kefahaman 7) Keusahawanan pemerintahan dan
Kerajaan- yang unggul, tentang 8) TMK prinsip
kerajaan pengurusan sejarah 9) Kelestarian Global demokrasi
Melayu pelabuhan dan Kesultanan 10) Pendidikan (iv) Mempertahankan
2
pusat persuratan. Johor Riau dan kewangan dan menjunjung
K6. Menjelaskan kerajaan- perlembagaan
2.6 tanggungjawab 2. Membuat kerajaan Kemahiran Pemikiran negara
pemimpin dan rasionalisasi Melayu Sejarah
rakyat dalam tanggungjawab Menggunakan 2. Mempunyai
sebuah negara pemimpin dan pengetahuan 1. Memahami Keterikatan Emosi
rakyat dalam sejarah kronologi kepada Negara
sebuah negara tentang pengasasan (i) Bertindak wajar
Kesultanan Kesultanan Johor (ii) Bersifat amanah dan
3 Riau. jujur
Johor Riau dan
kerajaan- 2. Meneroka bukti (iii) Berlaku adil dan
kegemilangan bertimbang rasa
Minggu 13

kerajaan
Melayu dalam Kesultanan Johor (iv) Berbangga dengan
pelbagai situasi Riau. sejarah negara
4 Menganalisis 3. Membuat (v) Berbangga dengan
maklumat interpretasi tradisi dan budaya bangsa
berkaitan cabaran yang (vi) Bersyukur sebagai
NILAI sejarah dihadapi oleh warganegara Malaysia
TERAS : Kesultanan Kesultanan Johor (vii) Menghargai jasa
SIVIK : Johor Riau dan Riau. dan perjuangan tokoh-
HORMAT- kerajaan- 4. Membuat tokoh
MENGHO kerajaan imaginasi negara
RMATI Melayu kegemilangan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 25


5 Membuat Kesultanan Johor 3. Mempunyai
penilaian Riau. Perasaan Kekitaan
terhadap 5. Membuat (i) Hormat
sejarah rasionalisasi menghormati
Kesultanan strategi Kesultanan (ii) Bertoleransi
Johor Riau dan Johor Riau dalam (iii) Bersatu padu dan
kerajaan- menghadapai berharmoni
kerajaan pelbagai cabaran. (iv) Bersefahaman dan
Melayu bermuafakat

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 26


(v) Bekerjasama dan
29 Mac 2020 hingga 2 April 2020

PAK 21 tolong menolong


1. “Peta Pemikiran” (vi) Muhibah dan
(Thinking Map) semangat
BT ms 107, 109 bermasyarakat
(vii) Berganding bahu
membangunkan negara
(viii) Kesedaran
memelihara alam sekitar

4. Mengukuhkan
Semangat Patriotik
(i) Hormat lambang-
lambang negara
(ii) Bertanggungjawab
kepada bangsa dan
Melahirkan
negara
idea yang
(iii) Berani
berasas
mempertahankan
tentang
kedaulatan bangsa
sejarah
6 dan negara
Kesultanan
MELAKA SEBAGAI ASAS KERAJAAN MASA KINI

(iv) Berkorban untuk


Johor Riau dan
negara
kerajaan-
kerajaan
5. Mempunyai Jati Diri
Melayu
(i) Kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan
(ii) Berilmu dan
berketerampilan
(iii) Berakhlak dan
berbudi pekerti mulia
(iv) Rajin dan gigih
(v) Keterlibatan diri
dalam pembangunan
negara
(vi) Tabah menghadapi
cabaran
(viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
(x) Kreatif dan inovatif
Tajuk

Standard Prestasi 1) Elemen Merentas Elemen


ULTANAN MELAYU

Mingg Standard Standard Objektif Kurikulum (EMK) Kewarganegaraan


u Kandung Pembelajaran Pembelajaran Taha 2) Kemahiran dan
an (SP) p Tafsiran Pemikiran Nilai Sivik
Peng
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 27
uasa Sejarah (KPS) /
an PAK21
(TP)
TEMA : Murid boleh : Pada akhir Mengetahui EMK 1. Mendukung Prinsip
5 April 2020 hingga 1 6 April 2020Minggu 14 & 15

WARISAN pembelajaran, murid sejarah 1) Bahasa dan Nilai


NEGARA dapat : Kesultanan 2) Kelestarian Alam Demokrasi
6.2. Menerangkan 1 Johor Riau dan sekitar (i) Mentaati raja dan
3 kelangsungan 1. Membuat kerajaan- 3) Nilai murni pemimpin negara
6.2 Kesultanan kronologi kerajaan 4) Sains dan teknologi (ii) Mematuhi undang-
Kesultana Melayu Melaka di kelangsungan Melayu 5) Patriotisme undang dan peraturan
n Johor Pahang, Perak, Kesultanan Melayu Mempamerka 6) Kreativiti dan inovasi (iii) Menyanjungi corak
Riau dan Selangor dan Melaka di Pahang, n kefahaman 7) Keusahawanan pemerintahan dan
Kerajaan- Terengganu Perak, Selangor dan tentang 8) TMK prinsip
kerajaan (BT 7.1 ms 116-123) Terengganu sejarah 9) Kelestarian Global demokrasi
Melayu Kesultanan 10) Pendidikan (iv) Mempertahankan
2
K6. Menghuraikan Johor Riau dan kewangan dan menjunjung
2.7 kepentingan 2. Mewajarkan kerajaan- perlembagaan
sumbangan kepentingan kerajaan KPS negara
warisan Kesultanan sumbangan Melayu 1. Memahami
Melayu warisan Kesultanan Menggunakan kronologi 2. Mempunyai
Melayu pengetahuan kelangsungan KMM Keterikatan Emosi
sejarah melalui peristiwa kepada Negara
tentang Kesultanan Pahang, (i) Bertindak wajar
Kesultanan Perak, Terengganu (ii) Bersifat amanah dan
3 dan Selangor. jujur
Johor Riau dan
kerajaan- 2. Meneroka bukti (iii) Berlaku adil dan
kerajaan kelangsungan bertimbang rasa
Melayu dalam warisan sistem (iv) Berbangga dengan
pelbagai situasi pemerintahan KMM sejarah negara
4 Menganalisis dalam kerajaan (v) Berbangga dengan
maklumat Pahang, Perak, tradisi dan budaya bangsa
berkaitan Terengganu dan (vi) Bersyukur sebagai
sejarah Selangor. warganegara Malaysia
Kesultanan 3. Membuat (vii) Menghargai jasa
Johor Riau dan intepretasi warisan dan perjuangan tokoh-
kerajaan- persuratan KMM di tokoh
kerajaan kerajaan Pahang, negara
Melayu

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 28


5 Membuat Perak, Terengganu 3. Mempunyai
penilaian dan Selangor Perasaan Kekitaan
terhadap 4. Membuat (i) Hormat
sejarah imaginasi menghormati
Kesultanan kelangsungan adat (ii) Bertoleransi
Johor Riau dan istiadat KMM di (iii) Bersatu padu dan
kerajaan- Pahang, Perak, berharmoni
kerajaan Terengganu dan (iv) Bersefahaman dan
Melayu Selangor bermuafakat

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 29


5. Membuat (v) Bekerjasama dan
rasionalisasi tolong menolong
kelangsungan (vi) Muhibah dan
warisan di Pahang, semangat
Perak, Terengganu bermasyarakat
dan Selangor (vii) Berganding bahu
membangunkan negara
PAK21 (viii) Kesedaran
1. “Lawatan Ke memelihara alam sekitar
Galeri"
(Gallery walk) 4. Mengukuhkan
BT ms 119 Semangat Patriotik
(i) Hormat lambang-
lambang negara
(ii) Bertanggungjawab
kepada bangsa dan
Melahirkan
negara
idea yang
(iii) Berani
berasas
mempertahankan
tentang
kedaulatan bangsa
sejarah
6 dan negara
Kesultanan
MELAKA SEBAGAI ASAS KERAJAAN MASA KINI

(iv) Berkorban untuk


Johor Riau dan
negara
kerajaan-
kerajaan
5. Mempunyai Jati Diri
Melayu
(i) Kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan
(ii) Berilmu dan
berketerampilan
(iii) Berakhlak dan
berbudi pekerti mulia
(iv) Rajin dan gigih
(v) Keterlibatan diri
dalam pembangunan
negara
(vi) Tabah menghadapi
cabaran
(viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
(x) Kreatif dan inovatif
Tajuk

Standard Prestasi 1) Elemen Merentas Elemen


ULTANAN MELAYU

Mingg Standard Standard Objektif Kurikulum (EMK) Kewarganegaraan


u Kandung Pembelajaran Pembelajaran Taha 2) Kemahiran dan
an (SP) p Tafsiran Pemikiran Nilai Sivik
Peng
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 30
uasa Sejarah (KPS) /
an PAK21
(TP)
TEMA : Murid boleh : Pada akhir Mengetahui EMK 1. Mendukung Prinsip
(NILAI TERAS SIVIK : KEGEMBIRAAN)

WARISAN pembelajaran, murid sejarah 1) Bahasa dan Nilai


NEGARA dapat : Kesultanan 2) Kelestarian Alam Demokrasi
6.2. Menghuraikan 1 Johor Riau dan sekitar (i) Mentaati raja dan
6.2 4 warisan 1. Menyenaraikan kerajaan- 3) Nilai murni pemimpin negara
Kesultana Kesultanan keunikan warisan kerajaan 4) Sains dan teknologi (ii) Mematuhi undang-
n Johor Melayu Melaka Kesultanan Melayu Melayu 5) Patriotisme undang dan peraturan
Riau dan terhadap Pahang, Melaka di Pahang, Mempamerka 6) Kreativiti dan inovasi (iii) Menyanjungi corak
Kerajaan- Perak, Selangor Perak, Selangor dan n kefahaman 7) Keusahawanan pemerintahan dan
kerajaan dan Terengganu Terengganu dari tentang 8) TMK prinsip
Melayu hingga kini aspek sistem sejarah 9) Kelestarian Global demokrasi
(BT 7.2 ms 124-131) pemerintahan, 2 Kesultanan 10) Pendidikan (iv) Mempertahankan
agama Islam dalam Johor Riau dan kewangan dan menjunjung
pemerintahan, adat kerajaan- perlembagaan
istiadat, persuratan kerajaan KPS negara
dan ekonomi. Melayu 1. Memahami
K6. Menggunakan kronologi 2. Mempunyai
2.8 Merumuskan 2. Menjana idea pengetahuan kelangsungan KMM Keterikatan Emosi
iktibar yang iktibar yang sejarah melalui peristiwa kepada Negara
Minggu 16 & 17

diperolehi diperolehi daripada tentang Kesultanan Pahang, (i) Bertindak wajar


daripada sejarah sejarah Kesultanan Kesultanan Perak, Terengganu (ii) Bersifat amanah dan
Kesultanan Melayu Melayu 3 dan Selangor. jujur
Johor Riau dan
kerajaan- 2. Meneroka bukti (iii) Berlaku adil dan
kerajaan kelangsungan bertimbang rasa
Melayu dalam warisan sistem (iv) Berbangga dengan
pelbagai situasi pemerintahan KMM sejarah negara
4 Menganalisis dalam kerajaan (v) Berbangga dengan
maklumat Pahang, Perak, tradisi dan budaya bangsa
berkaitan Terengganu dan (vi) Bersyukur sebagai
sejarah Selangor. warganegara Malaysia
Kesultanan 3. Membuat (vii) Menghargai jasa
Johor Riau dan interpretasi dan perjuangan tokoh-
kerajaan- warisan persuratan tokoh
kerajaan KMM di kerajaan negara
Melayu Pahang, Perak,

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 31


5 Membuat Terengganu dan 3. Mempunyai
penilaian Selangor Perasaan Kekitaan
terhadap 4. Membuat (i) Hormat
sejarah imaginasi menghormati
Kesultanan kelangsungan adat (ii) Bertoleransi
Johor Riau dan istiadat KMM di (iii) Bersatu padu dan
kerajaan- Pahang, Perak, berharmoni
kerajaan Terengganu dan (iv) Bersefahaman dan
Melayu Selangor bermuafakat

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 32


5. Membuat (v) Bekerjasama dan
19 April 2020 hingga 30 April 2020

rasionalisasi tolong menolong


kelangsungan (vi) Muhibah dan
warisan di Pahang, semangat
Perak, Terengganu bermasyarakat
dan Selangor (vii) Berganding bahu
membangunkan negara
PAK 21 (viii) Kesedaran
1. “Lawatan Ke memelihara alam sekitar
Galeri”
(Gallery Walk) 4. Mengukuhkan
BT ms 126 Semangat Patriotik
(i) Hormat lambang-
lambang negara
(ii) Bertanggungjawab
kepada bangsa dan
Melahirkan
negara
idea yang
(iii) Berani
berasas
mempertahankan
tentang
kedaulatan bangsa
sejarah
6 dan negara
Kesultanan
MELAKA SEBAGAI ASAS KERAJAAN MASA KINI

(iv) Berkorban untuk


Johor Riau dan
negara
kerajaan-
kerajaan
5. Mempunyai Jati Diri
Melayu
(i) Kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan
(ii) Berilmu dan
berketerampilan
(iii) Berakhlak dan
berbudi pekerti mulia
(iv) Rajin dan gigih
(v) Keterlibatan diri
dalam pembangunan
negara
(vi) Tabah menghadapi
cabaran
(viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
(x) Kreatif dan inovatif

1) Elemen Merentas
Tajuk

Standard Prestasi Kurikulum (EMK) Elemen


ULTANAN MELAYU

Mingg Standard Standard Objektif 2) Kemahiran Kewarganegaraan


u Kandung Pembelajaran Pembelajaran Pemikiran dan
an (SP) Cadangan Sejarah (KPS) / Nilai Sivik
Kajian kes
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 33
PAK21

TEMA : Murid boleh : Pada akhir Mengetahui EMK 1. Mendukung Prinsip


3 Mei 2020 hingga 7 Mei 2020Minggu 18

WARISAN pembelajaran, murid sejarah 1) Bahasa dan Nilai


NEGARA dapat : kerajaan Kedah, 2) Kelestarian Alam Demokrasi
6.3. Memerihalkan 1 Kelantan, sekitar (i) Mentaati raja dan
1 pengasasan 1. Membuat kronologi Negeri 3) Nilai murni pemimpin negara
6.3 kerajaan Kedah, pengasasan kerajaan Sembilan dan 4) Sains dan teknologi (ii) Mematuhi undang-
Kerajaan Kelantan, Negeri kerajaan Kedah, Perlis 5) Patriotisme undang dan peraturan
Kedah. Sembilan dan Kelantan, Negeri Mempamerka 6) Kreativiti dan inovasi (iii) Menyanjungi corak
Kelantan, Perlis Sembilan dan Perlis. n kefahaman 7) Keusahawanan pemerintahan dan
Negeri (BT 8.1 ms 138- tentang 8) TMK prinsip
Sembilan 145) sejarah 9) Kelestarian Global demokrasi
dan Perlis K6. 2. Mewajarkan kerajaan Kedah, 10) Pendidikan (iv) Mempertahankan
2
3.5 Menerangkan kepentingan Kelantan, kewangan dan menjunjung
kepentingan menghargai Negeri perlembagaan
CUTI menghargai pengasasan kerajaan- Sembilan dan KPS negara
HARI pengasasan kerajaan Melayu Perlis 1. Memahami
WESAK kerajaan-kerajaan . Menggunakan kronologi 2. Mempunyai
7/5 Melayu pengetahuan pengasasan Keterikatan Emosi
sejarah kerajaan Kedah, kepada Negara
tentang Kelantan, Negeri (i) Bertindak wajar
sejarah Sembilan dan Perlis. (ii) Bersifat amanah dan
3 2. Meneroka bukti jujur
kerajaan Kedah,
Kelantan, pengasasan (iii) Berlaku adil dan
Negeri kerajaan Kedah, bertimbang rasa
Sembilan dan Kelantan, Negeri (iv) Berbangga dengan
Perlis Sembilan dan Perlis. sejarah negara
Menganalisis 3. Membuat (v) Berbangga dengan
Minggu 19 & 20

maklumat interpretasi asas tradisi dan budaya bangsa


berkaitan hubungan kerajaan (vi) Bersyukur sebagai
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN sejarah Kedah, Kelantan, warganegara Malaysia
4 kerajaan Kedah, Negeri Sembilan (vii) Menghargai jasa
Kelantan, dan Perlis dengan dan perjuangan tokoh-
Negeri negeri-negeri tokoh
CATATAN : Sembilan dan Melayu yang lain. negara
CUTI PERAYAAN HARI RAYA AIDIL FITRI & CUTI Perlis 4. Membuat
PERTENGAHAN TAHUN 5 Membuat imaginasi bentuk 3. Mempunyai
21 Mei 2020 hingga 6 Jun 2020 penilaian hubungan antara Perasaan Kekitaan
terhadap kerajaan Kedah, (i) Hormat
sejarah Kelantan, Negeri menghormati
kerajaan Kedah, Sembilan dan Perlis (ii) Bertoleransi
Kelantan, dengan negeri- (iii) Bersatu padu dan
Negeri negeri Melayu yang berharmoni
Sembilan dan lain. (iv) Bersefahaman dan
Perlis bermuafakat

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 34


5. Membuat (v) Bekerjasama dan
10 Mei 2020 hingga 20

rasionalisasi tolong menolong


hubungan kerajaan (vi) Muhibah dan
Kedah, Kelantan, semangat
Mei 2020

Negeri Sembilan bermasyarakat


dan Perlis dengan (vii) Berganding bahu
negeri-negeri membangunkan negara
Melayu yang lain. (viii) Kesedaran
memelihara alam sekitar
PAK 21
1. “Penulisan 4. Mengukuhkan
Pantas” Semangat Patriotik
(Rocket writing) (i) Hormat lambang-
BT ms 139 lambang negara
(ii) Bertanggungjawab
kepada bangsa dan
Melahirkan
negara
idea yang
(iii) Berani
berasas
mempertahankan
tentang
kedaulatan bangsa
sejarah
6 dan negara
kerajaan Kedah,
(iv) Berkorban untuk
Kelantan,
negara
Negeri
Sembilan dan
5. Mempunyai Jati Diri
Perlis
(i) Kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan
(ii) Berilmu dan
berketerampilan
(iii) Berakhlak dan
berbudi pekerti mulia
(iv) Rajin dan gigih
(v) Keterlibatan diri
dalam pembangunan
negara
(vi) Tabah menghadapi
cabaran
(viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
(x) Kreatif dan inovatif
Tajuk

CONTOH PELAKSANAAN KAJIAN KES (Berdasarlan DSKP T2 muka surat 42)


Min
ggu

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 35


Minggu 21 7 Jun 2020 hingga 11 Jun 2020 : NILAI TERAS SIVIK :KASIH SAYANG
18 Jun 2020Minggu 21 & Minggu 22

TEMA : KESULTANAN MELAYU MELAKA SEBAGAI ASAS LANGKAH 4 : MENENTUKAN KAEDAH KAJIAN
KAJIAN KES: TEMA: KESULTANAN MELAYU MELAKA SEBAGAI ASAS KERJAAN MASA KINI

KERAJAAN MASA KINI a. Menentukan 3 kaedah kajian yang akan digunakan dalam kajian kes
TAJUK 6 : KESULTANAN MELAYU MELAKA SEBAGAI ASAS b. Contoh kaedah kajian :-
KERAJAAN MASA KINI - Keperpustakaan - Melayari Internet
STANDARD KANDUNGAN : 6.1 : Keseultanan Melayu Melaka - Temubual(Skrip) - Pemerhatian
STANDARD PEMBELAJARAN : 6.1.2: Menghuraikan Kegemilangan - Melawat tempat Kajian - Kajian Dokumen
Kesultanan Melayu Melaka - Audio Visual
- Lain-lain(Ensiklopedia,Akhbar,Majalah,Brosur,Laporan Tahunan dll)
LANGKAH 1 : MEMBINA PERNYATAAN MASALAH DAN
PERSOALAN KAJIAN LANGKAH 5 : MENGENALPASTI SUMBER RUJUKAN
a. Contoh pernyataan masalah a. menyediakan sekurang-kurang 3 sumber rujukan yang bersesuaian
Benarkah kegemilangan pelabuhan kerajaan Melayu Melaka dengan kaedah kajian berserta format penulisan sumber yang betul.
pada abad ke-15M menjadikan Melaka terkenal di seluruh
dunia? LANGKAH 6 : ANALISIS DATA
b. Pernyataan masalah dan persoalan kajian hendaklah dibina a. berdasarkan sumber rujukan, murid perlu menganalisis data untuk
sendiri oleh murid dengan bimbingan guru. menjawab persoalan kajian.
c. Contoh Persoalan Kajian
i. Nyatakan faktor kegemilangan Melaka pada abad ke- LANGKAH 7 : LAPORAN KAJIAN
15M? a. Laporan Kajian perlu mengandungi perkara berikut :-
7 Jun 2020 hingga

ii. Senaraikan kemudahan-kemudahan yang disediakan i. Pernyataan Masalah


di pelabuhan Kerajaan Melaka. ii. 3 Objektif Kajian
iii. Huraikan peranan pemerintah dalam menarik iii. 3 Kaedah Kajian
pedagang luar untuk berdagang di Melaka? iv. Dapatan Kajian
v. Kesimpulan dan Cadangan
LANGKAH 2 : MEMBUAT KAJIAN LITERATUR vi. Sumber Rujukan
a. Mengenal pasti bahan rujukan dan kajian lepas yag berkaitan vii. Lampiran
dengan pernyataan masalah dari buku ilmiah, jurnal, majalah
dan sebagainya. b. Laporan kajian boleh berbentuk seperti :-
- Kerja projek - Lukisan
LANGKAH 3 : MENENTUKAN OBJEKTIF KAJIAN - Video - Folio
a. Membina 3 objektif kajian yang mengandungi objektif - Esei - Powerpoint
pengetahuan, objektif kemahiran dan objektif nilai. - Buku Skrap
b. Contoh objektif :- c. Jika laporan kajian berbentuk penulisan , hendaklah ditulis tangan
i. Menyatakan faktor kedudukan Geografi yang dalam kertas bersaiz A4 sebanyak 5 halaman.
menjadikan pelabuhan Kerajaan Melayu Melaka
tempat yang strategik. ( pengetahuan )
ii. Meneroka bukti faktor-faktor yang mendorong Melaka
muncul sebagai sebuah pelabuhan entreport pada
abad ke-15M ( kemahiran )
iii. Menghuraikan kepentingan menghargai warisan
bangsa (nilai )

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 36


Tajuk
Standard Prestasi 1) Elemen Merentas Elemen
Standard Standard Objektif Kurikulum (EMK) Kewarganegaraan
Min Kandunga Pembelajaran Pembelajaran Ta 2) Kemahiran dan
ggu n (SP) ha Tafsiran Pemikiran Nilai Sivik
p Sejarah (KPS)
Pe
ng
ua
saa
n
(TP
)
21 Jun 2020 hingga 25 Jun 2020Minggu 23

TEMA : Murid boleh : Pada akhir Mengetahui EMK 1. Mendukung Prinsip


WARISAN pembelajaran, murid sejarah 1) Bahasa dan Nilai
NEGARA dapat : kerajaan Kedah, 2) Kelestarian Alam Demokrasi
6.3. Menerangkan 1 Kelantan, sekitar (i) Mentaati raja dan
2 hubungan 1. Menganalisis Negeri 3) Nilai murni pemimpin negara
6.3 kerajaan Kedah, hubungan kerajaan Sembilan dan 4) Sains dan teknologi (ii) Mematuhi undang-
Kerajaan Kelantan, Negeri Kedah, Kelantan, Perlis 5) Patriotisme undang dan peraturan
Kedah. Sembilan dan Negeri Sembilan dan Mempamerka 6) Kreativiti dan inovasi (iii) Menyanjungi corak
Kelantan, Perlis dengan Perlis dengan negeri- n kefahaman 7) Keusahawanan pemerintahan dan prinsip
Negeri Negeri-negeri negeri Melayu yang tentang 8) TMK demokrasi
Sembilan Melayu yang lain. lain iaitu dari asas sejarah 9) Kelestarian Global (iv) Mempertahankan dan
dan Perlis (BT 8.2 ms 146- hubungan, hubungan kerajaan Kedah, 10) Pendidikan menjunjung
2
151) diplomatik dan Kelantan, kewangan perlembagaan negara
K6.3 hubungan Negeri
.8 Menilai perdagangan. Sembilan dan Kemahiran Pemikiran 2. Mempunyai
kepentingan Perlis Sejarah Keterikatan Emosi
menjaga 2. Membuat 3 Menggunakan kepada Negara
hubungan baik rasionalisasi pengetahuan 1. Memahami (i) Bertindak wajar
dengan negara lain hubungan kerajaan sejarah kronologi (ii) Bersifat amanah dan
Kedah, Kelantan, tentang pengasasan jujur
Negeri Sembilan dan sejarah kerajaan Kedah, (iii) Berlaku adil dan
Perlis dengan negeri- kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri bertimbang rasa
negeri Melayu yang Kelantan, Sembilan dan Perlis. (iv) Berbangga dengan
lain. Negeri 2. Meneroka bukti sejarah negara
Sembilan dan pengasasan (v) Berbangga dengan
Perlis kerajaan Kedah, tradisi dan budaya bangsa

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 37


3. Mewajarkan Menganalisis Kelantan, Negeri (vi) Bersyukur sebagai
kepentingan menjaga maklumat Sembilan dan Perlis. warganegara Malaysia
hubungan baik berkaitan 3. Membuat (vii) Menghargai jasa dan
dengan negara lain sejarah interpretasi asas perjuangan tokoh-tokoh
4 kerajaan Kedah, hubungan kerajaan negara
Kelantan, Kedah, Kelantan,
Negeri Negeri Sembilan 3. Mempunyai Perasaan
Sembilan dan dan Perlis dengan Kekitaan
Perlis negeri-negeri (i) Hormat menghormati
5 Membuat Melayu yang lain. (ii) Bertoleransi
penilaian 4. Membuat (iii) Bersatu padu dan
terhadap imaginasi bentuk berharmoni
sejarah hubungan antara (iv) Bersefahaman dan
kerajaan Kedah, kerajaan Kedah, bermuafakat
Kelantan, Kelantan, Negeri (v) Bekerjasama dan
Negeri Sembilan dan Perlis tolong menolong
Sembilan dan dengan negeri- (vi) Muhibah dan
Perlis semangat bermasyarakat

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 38


negeri Melayu yang (vii) Berganding bahu
lain. membangunkan negara
5. Membuat (viii) Kesedaran
rasionalisasi memelihara alam sekitar
hubungan kerajaan
Kedah, Kelantan, 4. Mengukuhkan
Negeri Sembilan Semangat Patriotik
dan Perlis dengan (i) Hormat lambang-
negeri-negeri lambang negara
Melayu yang lain. (ii) Bertanggungjawab
kepada bangsa dan
PAK21 negara
1. “Kedai Kopi” (iii) Berani
(Cafe) mempertahankan
Melahirkan BT ms 149 kedaulatan bangsa
idea yang dan negara
berasas (iv) Berkorban untuk
tentang negara
sejarah
6
kerajaan Kedah,
MELAKA SEBAGAI ASAS KERAJAAN MASA

5. Mempunyai Jati Diri


Kelantan, (i) Kepercayaan dan
Negeri kepatuhan kepada Tuhan
Sembilan dan (ii) Berilmu dan
Perlis berketerampilan
(iii) Berakhlak dan
berbudi pekerti mulia
(iv) Rajin dan gigih
(v) Keterlibatan diri
dalam pembangunan
negara
(vi) Tabah menghadapi
cabaran
(viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
(x) Kreatif dan inovatif
6 : KESULTANAN MELAYU
Tajuk

Standard Prestasi 1) Elemen Merentas Elemen


Min Standard Standard Objektif Kurikulum (EMK) Kewarganegaraan
ggu Kandunga Pembelajaran Pembelajaran Ta 2) Kemahiran dan
n (SP) ha Tafsiran Pemikiran Nilai Sivik
p Sejarah (KPS)
Pe
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 39
ng
ua
saa
n
(TP
)
TEMA : Murid boleh : Pada akhir Mengetahui EMK 1. Mendukung Prinsip
Minggu 24 (NILAI SIVIK : KASIH- SAYANG)

WARISAN pembelajaran, murid sejarah 1) Bahasa dan Nilai


NEGARA dapat : kerajaan Kedah, 2) Kelestarian Alam Demokrasi
6.3. Menjelaskan 1 Kelantan, sekitar (i) Mentaati raja dan
3 warisan 1. Menerangkan warisan Negeri 3) Nilai murni pemimpin negara
6.3 kerajaan Kedah, kerajaan Kedah, Sembilan dan 4) Sains dan teknologi (ii) Mematuhi undang-
Kerajaan Kelantan dan Kelantan dan Perlis Perlis 5) Patriotisme undang dan peraturan
Kedah. Perlis sehingga yang masih kekal Mempamerka 6) Kreativiti dan inovasi (iii) Menyanjungi corak
Kelantan, kini hingga hari ini dari n kefahaman 7) Keusahawanan pemerintahan dan prinsip
Negeri (BT 9.1 ms 158- aspek sistem tentang 8) TMK demokrasi
Sembilan 167) pemerintahan beraja, sejarah 9) Kelestarian Global (iv) Mempertahankan dan
dan Perlis adat istiadat, kerajaan Kedah, 10) Pendidikan menjunjung
2
K6.3 perundangan Kelantan, kewangan perlembagaan negara
.6 persuratan dan Negeri
Menghuraikan kesenian. Sembilan dan KPS 2. Mempunyai
kepentingan Perlis 1. Memahami Keterikatan Emosi
menghargai 2. Menjana idea Menggunakan kronologi warisan kepada Negara
warisan negeri kepentingan pengetahuan kerajaan Kedah, (i) Bertindak wajar
Melayu. menghargai warisan sejarah Kelanan dan Perlis (ii) Bersifat amanah dan
negeri Melayu. tentang yang masih kekal jujur
sejarah hingga hari ini. (iii) Berlaku adil dan
3 2. Meneroka bukti bertimbang rasa
kerajaan Kedah,
Kelantan, warisan kerajaan (iv) Berbangga dengan
Negeri Kedah, Kelanan dan sejarah negara
Sembilan dan Perlis yang masih (v) Berbangga dengan
Perlis kekal hingga hari tradisi dan budaya bangsa
4 Menganalisis ini. (vi) Bersyukur sebagai
maklumat 3. Membuat warganegara Malaysia
NILAI berkaitan interpretasi (vii) Menghargai jasa dan
TERAS : sejarah keunikan adat dan perjuangan tokoh-tokoh
SIVIK : kerajaan Kedah, pemerintahan negara
KASIH Kelantan, Negeri Sembilan
SAYANG Negeri 4. Membuat 3. Mempunyai Perasaan
Sembilan dan imaginasi keunikan Kekitaan
Perlis kesenian warisan (i) Hormat menghormati

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 40


28 Jun 2020 hingga 2 Julai 2020
Membuat kerajaan Kedah, (ii) Bertoleransi
penilaian Kelantan dan Perlis (iii) Bersatu padu dan
terhadap serta adat dan berharmoni
sejarah pemerintahan (iv) Bersefahaman dan
5 kerajaan Kedah, Negeri Sembilan. bermuafakat
Kelantan, 5. Membuat (v) Bekerjasama dan
Negeri rasionalisasi tolong menolong
Sembilan dan kepentingan (vi) Muhibah dan
Perlis menghargai warisan semangat bermasyarakat
kerajaan Kedah, (vii) Berganding bahu
Kelantan dan Perlis membangunkan negara
serta keunikan adat (viii) Kesedaran
dan pemerintahan memelihara alam sekitar
Negeri Sembilan.
4. Mengukuhkan
Semangat Patriotik
2. “Peta Pemikiran” (i) Hormat lambang-
(Thinking Map) lambang negara
BT ms 159 (ii) Bertanggungjawab
kepada bangsa dan
negara
(iii) Berani
Melahirkan mempertahankan
NAN MELAYU MELAKA SEBAGAI ASAS KERAJAAN MASA KINI

idea yang kedaulatan bangsa


berasas dan negara
tentang (iv) Berkorban untuk
sejarah negara
6
kerajaan Kedah,
Kelantan, 5. Mempunyai Jati Diri
Negeri (i) Kepercayaan dan
Sembilan dan kepatuhan kepada Tuhan
Perlis (ii) Berilmu dan
berketerampilan
(iii) Berakhlak dan
berbudi pekerti mulia
(iv) Rajin dan gigih
(v) Keterlibatan diri
dalam pembangunan
negara
(vi) Tabah menghadapi
cabaran
(viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
(x) Kreatif dan inovatif

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 41


Tajuk
Standard Prestasi 1) Elemen Merentas Elemen
Min Standard Standard Objektif Kurikulum (EMK) Kewarganegaraan
ggu Kandunga Pembelajaran Pembelajaran Ta 2) Kemahiran dan
n (SP) ha Tafsiran Pemikiran Nilai Sivik
p Sejarah (KPS)
Pe
ng
ua
saa
n
(TP
)
5 Julai 2020 hingga 9 Julai 2020Minggu 25

TEMA : Murid boleh : Pada akhir Mengetahui EMK 1. Mendukung Prinsip


WARISAN pembelajaran, murid sejarah 1) Bahasa dan Nilai
NEGARA dapat : Kesultanan 2) Kelestarian Alam Demokrasi
6.3. Menjelaskan 1 Johor Riau dan sekitar (i) Mentaati raja dan
3 warisan 1. Menyenaraikan kerajaan- 3) Nilai murni pemimpin negara
6.3 kerajaan Kedah, lambang kemegahan kerajaan 4) Sains dan teknologi (ii) Mematuhi undang-
Kerajaan Kelantan dan dan kegemilangan Melayu 5) Patriotisme undang dan peraturan
Kedah. Perlis sehingga warisan kerajaan Mempamerka 6) Kreativiti dan inovasi (iii) Menyanjungi corak
Kelantan, kini Kedah, Kelantan dan n kefahaman 7) Keusahawanan pemerintahan dan prinsip
Negeri (BT 9.1 ms 158- Perlis dari aspek sistem tentang 8) TMK demokrasi
Sembilan 167) pemerintahan beraja, sejarah 9) Kelestarian Global (iv) Mempertahankan dan
dan Perlis adat istiadat, Kesultanan 10) Pendidikan menjunjung
2
perundangan Johor Riau dan kewangan perlembagaan negara
K6.3 persuratan dan kerajaan-
.6 kesenian. kerajaan KPS 2. Mempunyai
Menghuraikan Melayu 1. Memahami Keterikatan Emosi
kepentingan 2. Mewajarkan 3 Menggunakan kronologi warisan kepada Negara
menghargai kepentingan pengetahuan kerajaan Kedah, (i) Bertindak wajar
warisan negeri menghargai warisan sejarah Kelanan dan Perlis (ii) Bersifat amanah dan
Melayu. negeri Melayu. tentang yang masih kekal jujur
Kesultanan hingga hari ini. (iii) Berlaku adil dan
Johor Riau dan 2. Meneroka bukti bertimbang rasa
kerajaan- warisan kerajaan (iv) Berbangga dengan
kerajaan Kedah, Kelanan dan sejarah negara
Melayu dalam Perlis yang masih (v) Berbangga dengan
pelbagai situasi tradisi dan budaya bangsa

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 42


Minggu 26
TEMA : Murid boleh : Pada akhir Menganalisis kekal hingga hari (vi) Bersyukur sebagai
WARISAN pembelajaran, murid maklumat ini. warganegara Malaysia
NEGARA 6.3. Menghuraikan dapat : berkaitan 3. Membuat (vii) Menghargai jasa dan
4 keunikan adat sejarah interpretasi perjuangan tokoh-tokoh
dan 1. Menyenaraikan 4 Kesultanan keunikan adat dan negara
6.3 pemerintahan keunikan adat dan Johor Riau dan pemerintahan
Kerajaan Negeri Sembilan pemerintahan Negeri kerajaan- Negeri Sembilan 3. Mempunyai Perasaan
Kedah. (BT 9.2 ms 168- Sembilan dari aspek kerajaan 4. Membuat Kekitaan
Kelantan, 171) Adat Pepatih dan Melayu imaginasi keunikan (i) Hormat menghormati
Negeri pemerintahan beraja 5 Membuat kesenian warisan (ii) Bertoleransi
Sembilan K6.3 penilaian kerajaan Kedah, (iii) Bersatu padu dan
dan Perlis .7. Merumuskan 2. Menjana idea iktibar terhadap Kelantan dan Perlis berharmoni
iktibar yang yang diperoleh sejarah serta adat dan (iv) Bersefahaman dan
diperoleh daripada kelangsungan Kesultanan pemerintahan bermuafakat
daripada negeri Melayu Johor Riau dan k Negeri Sembilan. (v) Bekerjasama dan
kelangsungan . rajaan-kerajaan 5. Membuat tolong menolong
negeri Melayu Melayu rasionalisasi

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 43


12 Julai 2020 hingga 16 Julai 2020
kepentingan (vi) Muhibah dan
menghargai warisan semangat bermasyarakat
kerajaan Kedah, (vii) Berganding bahu
Kelantan dan Perlis membangunkan negara
serta keunikan adat (viii) Kesedaran
dan pemerintahan memelihara alam sekitar
Negeri Sembilan.
4. Mengukuhkan
1. “Kerusi Panas” Semangat Patriotik
(Hot Seating) (i) Hormat lambang-
BT ms 141 lambang negara
2. “Peta Pemikiran” (ii) Bertanggungjawab
(Thinking Map) kepada bangsa dan
BT ms 169 negara
Melahirkan (iii) Berani
idea yang mempertahankan
berasas kedaulatan bangsa
tentang dan negara
sejarah (iv) Berkorban untuk
6
Kesultanan
MELAKA SEBAGAI ASAS KERAJAAN MASA

negara
Johor Riau dan
kerajaan- 5. Mempunyai Jati Diri
kerajaan (i) Kepercayaan dan
Melayu kepatuhan kepada Tuhan
(ii) Berilmu dan
berketerampilan
(iii) Berakhlak dan
berbudi pekerti mulia
(iv) Rajin dan gigih
(v) Keterlibatan diri
dalam pembangunan
negara
(vi) Tabah menghadapi
cabaran
(viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
(x) Kreatif dan inovatif
Tajuk

Standard Prestasi 1) Elemen Merentas Elemen


6 : KESULTANAN MELAYU

Min Standard Standard Objektif Kurikulum (EMK) Kewarganegaraan


ggu Kandunga Pembelajaran Pembelajaran Ta 2) Kemahiran dan
n (SP) ha Tafsiran Pemikiran Nilai Sivik
p Sejarah (KPS)
Pe
ng
ua

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 44


saa
n
(TP
)
19 Julai 2020 hingga 23 Julai 2020Minggu 27

TEMA : Murid boleh : Pada akhir Mengetahui EMK 1. Mendukung Prinsip


WARISAN pembelajaran, murid latar belakang 1) Bahasa dan Nilai
1
NEGARA dapat : bagi Sarawak 2) Kelestarian Alam Demokrasi
6.4. Menjelaskan dan Sabah sekitar (i) Mentaati raja dan
1 sejarah Sarawak 1. Menerangkan Mempamerka 3) Nilai murni pemimpin negara
6.4 dan Sabah kronologi hubungan n kefahaman 4) Sains dan teknologi (ii) Mematuhi undang-
Sarawak sebagai Sarawak dan Sabah tentang latar 5) Patriotisme undang dan peraturan
dan Sabah sebahagian dalam Alam Melayu. 2 belakang 6) Kreativiti dan inovasi (iii) Menyanjungi corak
daripada Sarawak dan 7) Keusahawanan pemerintahan dan prinsip
kerajaan Alam Sabah 8) TMK demokrasi
Melayu 9) Kelestarian Global (iv) Mempertahankan dan
K6.4 (BT 10.1 ms 178- 10) Pendidikan menjunjung
.5 179) 2. Membuat rumusan kewangan perlembagaan negara
tentang kepentingan Menggunakan
Merumuskan memanfaatkan alam pengetahuan KMS 2. Mempunyai
kepentingan sekitar secara sejarah 1. Memahami Keterikatan Emosi
memanfaatkan bijaksana tentang latar kronologi kepada Negara
3
alam sekitar belakang pembentukan (i) Bertindak wajar
secara bijaksana Sarawak dan pemerintahan (ii) Bersifat amanah dan
Sabah dalam tempatan di jujur
Cuti Pertengahan Penggal pelbagai situasi. Sarawak dan Sabah. (iii) Berlaku adil dan
(24/7/2020 hingga 1/8/2020) 2. Meneroka bukti bertimbang rasa
petempatan awal (iv) Berbangga dengan
Menganalisis dan keistimewaan sejarah negara
maklumat corak budaya dan (v) Berbangga dengan
berkaitan latar kehidupan tradisi dan budaya bangsa
4 masyarakat di (vi) Bersyukur sebagai
belakang
Sarawak dan Sarawak dan Sabah. warganegara Malaysia
Sabah 3. Membuat (vii) Menghargai jasa dan
5 Membuat interpretasi perjuangan tokoh-tokoh
penilaian keunikan yang negara
terhadap latar terdapat di Sarawak
belakang dan Sabah. 3. Mempunyai Perasaan
Sarawak dan 4. Membuat Kekitaan
Sabah imaginasi (i) Hormat menghormati

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 45


kehidupan (ii) Bertoleransi
penduduk di (iii) Bersatu padu dan
Sarawak dan Sabah. berharmoni
5. Membuat (iv) Bersefahaman dan
rasionalisasi bermuafakat
bentuk (v) Bekerjasama dan
pemerintahan tolong menolong
tempatan di (vi) Muhibah dan
Sarawak dan Sabah. semangat bermasyarakat
(vii) Berganding bahu
membangunkan negara
(viii) Kesedaran
memelihara alam sekitar

4. Mengukuhkan
Semangat Patriotik
(i) Hormat lambang-
lambang negara
(ii) Bertanggungjawab
Melahirkan
kepada bangsa dan
idea yang
negara
rasional
(iii) Berani
6 tentang latar
mempertahankan
ANAN MELAYU MELAKA SEBAGAI ASAS KERAJAAN MASA KINI

belakang
kedaulatan bangsa
Sarawak dan
dan negara
Sabah
(iv) Berkorban untuk
negara

5. Mempunyai Jati Diri


(i) Kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan
(ii) Berilmu dan
berketerampilan
(iii) Berakhlak dan
berbudi pekerti mulia
(iv) Rajin dan gigih
(v) Keterlibatan diri
dalam pembangunan
negara
(vi) Tabah menghadapi
cabaran
(viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
(x) Kreatif dan inovatif

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 46


Tajuk
Standard Prestasi 1) Elemen Merentas Elemen
Min Standard Standard Objektif Kurikulum (EMK) Kewarganegaraan
ggu Kandunga Pembelajaran Pembelajaran Ta 2) Kemahiran dan
n (SP) ha Tafsiran Pemikiran Nilai Sivik
p Sejarah (KPS)
Pe
ng
ua
saa
n
(TP
)
2 Ogos 2020 hingga 13 Ogos 2020Minggu 28 & Minggu 29

TEMA : Murid boleh : Pada akhir Mengetahui EMK 1. Mendukung Prinsip


WARISAN pembelajaran, murid latar belakang 1) Bahasa dan Nilai
1
NEGARA dapat : bagi Sarawak 2) Kelestarian Alam Demokrasi
6.4. Menerangkan dan Sabah sekitar (i) Mentaati raja dan
2 pemerintahan 1. Menjelaskan bentuk Mempamerka 3) Nilai murni pemimpin negara
6.4 tempatan di pemerintahan di n kefahaman 4) Sains dan teknologi (ii) Mematuhi undang-
Sarawak Sarawak dan Sarawak dan Sabah tentang latar 5) Patriotisme undang dan peraturan
dan Sabah Sabah 2 belakang 6) Kreativiti dan inovasi (iii) Menyanjungi corak
(BT 10.2 ms 180- Sarawak dan 7) Keusahawanan pemerintahan dan prinsip
183) Sabah 8) TMK demokrasi
K6.4 2. Menerangkan 3 Menggunakan 9) Kelestarian Global (iv) Mempertahankan dan
.6 Menghuraikan kepentingan pengetahuan 10) Pendidikan menjunjung
kepentingan permuafakaan dalam sejarah kewangan perlembagaan negara
permuafakatan kalangan tentang latar
dalam kalangan masyarakat. belakang Kemahiran Pemikiran 2. Mempunyai
masyarakat Sarawak dan Sejarah Keterikatan Emosi
Sabah dalam kepada Negara
pelbagai situasi. 1. Memahami (i) Bertindak wajar
kronologi (ii) Bersifat amanah dan
pembentukan jujur
pemerintahan (iii) Berlaku adil dan
tempatan di bertimbang rasa
Sarawak dan Sabah. (iv) Berbangga dengan
2. Meneroka bukti sejarah negara
petempatan awal (v) Berbangga dengan
dan keistimewaan tradisi dan budaya bangsa
corak budaya dan (vi) Bersyukur sebagai
kehidupan warganegara Malaysia

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 47


Minggu 30
TEMA : Murid boleh : Pada akhir Menganalisis masyarakat di (vii) Menghargai jasa dan
WARISAN pembelajaran, murid maklumat Sarawak dan Sabah. perjuangan tokoh-tokoh
NEGARA dapat : berkaitan latar 3. Membuat negara
4
6.4. Menghuraikan belakang interpretasi
3 kegiatan 1. Menjelaskan bentuk Sarawak dan keunikan yang 3. Mempunyai Perasaan
6.4 masyarakat pemerintahan di Sabah terdapat di Sarawak Kekitaan
Sarawak Sarawak dan Sarawak dan Sabah 5 Membuat dan Sabah. (i) Hormat menghormati
dan Sabah Sabah penilaian 4. Membuat (ii) Bertoleransi
(BT 10.3 ms 184- . terhadap latar imaginasi (iii) Bersatu padu dan
K6.4 185) 2. Menerangkan belakang kehidupan berharmoni
.7. kepentingan Sarawak dan penduduk di (iv) Bersefahaman dan
permuafakaan dalam Sabah Sarawak dan Sabah. bermuafakat

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 48


16 Ogos 2020 hingga 20 Ogos 2020
Menerangkan kalangan 5. Membuat (v) Bekerjasama dan
kepentingan masyarakat. rasionalisasi tolong menolong
sikap bijaksana bentuk (vi) Muhibah dan
untuk meneruskan pemerintahan semangat bermasyarakat
kelangsungan tempatan di (vii) Berganding bahu
hidup. Sarawak dan Sabah. membangunkan negara
(viii) Kesedaran
PAK21 memelihara alam sekitar
1. “Fikir Pasangan
Kongsi” 4. Mengukuhkan
(Think-Pair-Share) Semangat Patriotik
BT ms 183 (i) Hormat lambang-
lambang negara
(ii) Bertanggungjawab
kepada bangsa dan
negara
Melahirkan (iii) Berani
idea yang mempertahankan
rasional kedaulatan bangsa
6 tentang latar dan negara
MELAKA SEBAGAI ASAS KERAJAAN MASA KINI

belakang (iv) Berkorban untuk


Sarawak dan negara
Sabah
5. Mempunyai Jati Diri
(i) Kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan
(ii) Berilmu dan
berketerampilan
(iii) Berakhlak dan
berbudi pekerti mulia
(iv) Rajin dan gigih
(v) Keterlibatan diri
dalam pembangunan
negara
(vi) Tabah menghadapi
cabaran
(viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
(x) Kreatif dan inovatif
SULTANAN MELAYU Tajuk

Standard Standard Prestasi 1) Elemen Merentas Elemen


Min Standard Pembelajaran Objektif Kurikulum (EMK) Kewarganegaraan
ggu Kandunga (SP) Pembelajaran Ta 2) Kemahiran dan
n ha Tafsiran Pemikiran Nilai Sivik
p Sejarah (KPS)
Pe
ng
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 49
ua
saa
n
(TP
)
TEMA : Murid boleh : Pada akhir EMK 1. Mendukung Prinsip
Minggu 31 ( NILAI TERAS SIVIK : HORMAT – MENGHORMATI)

Mengetahui
WARISAN pembelajaran, murid latar belakang 1) Bahasa dan Nilai
NEGARA dapat : 1 2) Kelestarian Alam Demokrasi
bagi Sarawak
6.4. Menghuraikan dan Sabah sekitar (i) Mentaati raja dan
3 kegiatan 1. Menjelaskan bentuk 3) Nilai murni pemimpin negara
6.4 masyarakat pemerintahan di Mempamerka 4) Sains dan teknologi (ii) Mematuhi undang-
Sarawak Sarawak dan Sarawak dan Sabah n kefahaman 5) Patriotisme undang dan peraturan
dan Sabah Sabah tentang latar 6) Kreativiti dan inovasi (iii) Menyanjungi corak
(BT 10.4 ms 186- 2 belakang 7) Keusahawanan pemerintahan dan prinsip
K6.4 201) 2. Menerangkan Sarawak dan 8) TMK demokrasi
.7. kepentingan Sabah 9) Kelestarian Global (iv) Mempertahankan dan
Menerangkan permuafakaan dalam 10) Pendidikan menjunjung
Menggunakan
kepentingan kalangan kewangan perlembagaan negara
pengetahuan
sikap bijaksana masyarakat.
sejarah
untuk meneruskan Kemahiran Pemikiran 2. Mempunyai
tentang latar
kelangsungan 3 Sejarah Keterikatan Emosi
belakang
hidup. kepada Negara
Sarawak dan
1. Memahami (i) Bertindak wajar
Sabah dalam
kronologi (ii) Bersifat amanah dan
pelbagai situasi.
pembentukan jujur
Menganalisis pemerintahan (iii) Berlaku adil dan
maklumat tempatan di bertimbang rasa
berkaitan Sarawak dan Sabah. (iv) Berbangga dengan
sejarah 2. Meneroka bukti sejarah negara
NILAI 4 kerajaan Kedah, petempatan awal (v) Berbangga dengan
TERAS : Kelantan, dan keistimewaan tradisi dan budaya bangsa
SIVIK : Negeri corak budaya dan (vi) Bersyukur sebagai
HORMAT- Sembilan dan kehidupan warganegara Malaysia
MENGHOR Perlis masyarakat di (vii) Menghargai jasa dan
MATI 5 Membuat Sarawak dan Sabah. perjuangan tokoh-tokoh
penilaian 3. Membuat negara
terhadap interpretasi
sejarah keunikan yang 3. Mempunyai Perasaan
kerajaan Kedah, terdapat di Sarawak Kekitaan
Kelantan, dan Sabah. (i) Hormat menghormati
Negeri 4. Membuat (ii) Bertoleransi
Sembilan dan imaginasi
Perlis

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 50


23 Ogos 2020 hingga 27 Ogos 2020
kehidupan (iii) Bersatu padu dan
penduduk di berharmoni
Sarawak dan Sabah. (iv) Bersefahaman dan
5. Membuat bermuafakat
rasionalisasi (v) Bekerjasama dan
bentuk tolong menolong
pemerintahan (vi) Muhibah dan
tempatan di semangat bermasyarakat
Sarawak dan Sabah. (vii) Berganding bahu
membangunkan negara
(viii) Kesedaran
PAK21 memelihara alam sekitar
1. “Pembentangan
Hasil 4. Mengukuhkan
Kendiri” Semangat Patriotik
(Self Access (i) Hormat lambang-
Learning) lambang negara
Melahirkan BT ms 189 (ii) Bertanggungjawab
idea yang kepada bangsa dan
berasaskan negara
tentang (iii) Berani
sejarah mempertahankan
6
kerajaan Kedah, kedaulatan bangsa
Tajuk MELAKA SEBAGAI ASAS KERAJAAN MASA KINI

Kelantan, dan negara


Negeri (iv) Berkorban untuk
Sembilan dan negara
Perlis
5. Mempunyai Jati Diri
(i) Kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan
(ii) Berilmu dan
berketerampilan
(iii) Berakhlak dan
berbudi pekerti mulia
(iv) Rajin dan gigih
(v) Keterlibatan diri
dalam pembangunan
negara
(vi) Tabah menghadapi
cabaran
(viii) Berdikari
(viii) Menghargai masa
(x) Kreatif dan inovatif

Standard Prestasi
ANAN MELAYU

1) Elemen Merentas Elemen

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 51


Min Standard Standard Objektif Ta Kurikulum (EMK) Kewarganegaraan
ggu Kandunga Pembelajaran Pembelajaran ha Tafsiran 2) Kemahiran dan
n (SP) p Pemikiran Nilai Sivik
Pe Sejarah (KPS)
ng
ua
saa
n
(TP
)
Minggu 32 & Minggu 33

TEMA : Murid boleh : Pada akhir Mengetahui EMK 1. Mendukung Prinsip


WARISAN pembelajaran, murid latar belakang 1) Bahasa dan Nilai
1
NEGARA dapat : bagi Sarawak 2) Kelestarian Alam Demokrasi
6.4. Menghuraikan dan Sabah sekitar (i) Mentaati raja dan
4 keunikan yang 1. Menjelaskan Mempamerka 3) Nilai murni pemimpin negara
6.4 terdapat di keunikan yang n kefahaman 4) Sains dan teknologi (ii) Mematuhi undang-
Sarawak Sarawak dan terdapat di Sarawak tentang latar 5) Patriotisme undang dan peraturan
dan Sabah Sabah dan Sabah 2 belakang 6) Kreativiti dan inovasi (iii) Menyanjungi corak
(BT 10.4 ms 186- Sarawak dan 7) Keusahawanan pemerintahan dan prinsip
201) Sabah 8) TMK demokrasi
K6.4 Menggunakan 9) Kelestarian Global (iv) Mempertahankan dan
.8 Menilai 2. Menyenaraikan pengetahuan 10) Pendidikan menjunjung
kepentingan kepentingan sejarah kewangan perlembagaan negara
semangat semangat kekitaan tentang latar
kekitaan dalam dalam sebuah negara 3 Kemahiran Pemikiran 2. Mempunyai
belakang
sebuah negara Sarawak dan Sejarah Keterikatan Emosi
Sabah dalam kepada Negara
pelbagai situasi. 1. Memahami (i) Bertindak wajar
Menganalisis kronologi (ii) Bersifat amanah dan
maklumat pembentukan jujur
berkaitan latar pemerintahan (iii) Berlaku adil dan
4 tempatan di bertimbang rasa
belakang
Sarawak dan Sarawak dan Sabah. (iv) Berbangga dengan
Sabah 2. Meneroka bukti sejarah negara
petempatan awal (v) Berbangga dengan
Membuat
dan keistimewaan tradisi dan budaya bangsa
penilaian
corak budaya dan (vi) Bersyukur sebagai
terhadap latar
5 kehidupan warganegara Malaysia
belakang
masyarakat di (vii) Menghargai jasa dan
Sarawak dan
Sarawak dan Sabah. perjuangan tokoh-tokoh
Sabah

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 52


3. Membuat negara
30 Ogos 2020 hingga 10 September 2020

interpretasi
keunikan yang 3. Mempunyai Perasaan
terdapat di Sarawak Kekitaan
dan Sabah. (i) Hormat menghormati
4. Membuat (ii) Bertoleransi
imaginasi (iii) Bersatu padu dan
kehidupan berharmoni
penduduk di (iv) Bersefahaman dan
Sarawak dan Sabah. bermuafakat
5. Membuat (v) Bekerjasama dan
rasionalisasi tolong menolong
bentuk (vi) Muhibah dan
pemerintahan semangat bermasyarakat
tempatan di (vii) Berganding bahu
Sarawak dan Sabah. membangunkan negara
(viii) Kesedaran
memelihara alam sekitar

4. Mengukuhkan
Semangat Patriotik
Melahirkan (i) Hormat lambang-
idea yang lambang negara
rasional (ii) Bertanggungjawab
6 tentang latar kepada bangsa dan
MELAYU MELAKA SEBAGAI ASAS KERAJAAN MASA KINI

belakang negara
Sarawak dan (iii) Berani
Sabah mempertahankan
kedaulatan bangsa
dan negara
(iv) Berkorban untuk
negara

5. Mempunyai Jati Diri


(i) Kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan
(ii) Berilmu dan
berketerampilan
(iii) Berakhlak dan
berbudi pekerti mulia
(iv) Rajin dan gigih
(v) Keterlibatan diri
dalam pembangunan
negara
(vi) Tabah menghadapi
cabaran
(viii) Berdikari
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 (viii) Menghargai masa 53
Minggu 34
13 September 2020 hingga 17 September 2020 Ulangkaji
Minggu 35
20 September 2020 hingga 24 September 2020 Ulangkaji
Minggu 36
Ulangkaji
27 September 2020 hingga 1 Oktober 2020
Minggu 37
Ulangkaji
4 Oktober 2020 hingga 8 Oktober 2020
Minggu 38
11 Oktober 2020 hingga 15 Oktober 2020 Peperiksaan Akhir Tahun
Minggu 39
18 Oktober 2020 hingga 22 Oktober 2020 Peperiksaan Akhir Tahun
Minggu 40
25 Oktober 2020 hingga 29 Oktober 2020 Perbincangan soalan peperiksaan
Minggu 41
1 November 2020 hingga 5 November 2020 Perbincangan soalan peperiksaan
Minggu 42
8 November 2020 hingga 12 November 2020 Perbincangan soalan peperiksaan
Minggu 43
15 November 2020 hingga 19 November 2020 Analisis keputusan peperiksaan akhir tahun

20 November hingga 31 Disember CUTI AKHIR TAHUN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 54


Alhamdulillah bersyukur kita ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurniaNYA team dari group telegram Hot Tips Sejarah dapat menyiapkan Rancangan
Pelajaran Tahunan (RPT) Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan 2 bagi tahun 2020.

Penghasilan Rancangan Pelajaran Tahunan ini dilaksanakan hasil usaha dan gabungan idea kami, agar dapat menjadi rujukan dan memudahkan
persediaan guru-guru dalam melaksanakan PdP yang sistematik dan berkesan. Semoga hasilan ini dapat memberi manfaat kepada guru-guru sejarah seluruh
negara dan seterusnya dapat melahirkan pelajar yang celik sejarah dan menghayati kepentingan sejarah sebagai panduan merencanakan masa hadapan
bermakna .

Akhir kata, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada team pembina kerana sanggup meluangkan masa dan tenaga serta memberi komitmen
yang jitu bagi menyiapkan Rancangan Pelajaran Tahunan Mata pelajaran Sejarah ini.
In shaa Allah sedekah ini kami ikhlaskan.

BIL NAMA PENULIS SEKOLAH

1 HANITA BINTI AHMAD SMK SERI RAUB, 27600 RAUB , PAHANG

2 ZANIZA BINTI A RAHMAN SMK USJ 12, 47600 SUBANG JAYA,SELANGOR

3 RUSLINA BINTI DARWISH SMK WANGSA MELAWATI ,53300 KUALA LUMPUR

4 NURHASHIMAH BINTI NAWAWI SMK (P) TAMAN PETALING, 46000 PETALING JAYA,SELANGOR

5 ZALNIDAMASNITA BINTI RAZALI SMK USJ 8,47610 SUBANG JAYA ,SELANGOR

6 ZARINA BINTI MOHD ARIFF SMK SAUJANA UTAMA 47000 SG BULOH SELANGOR

7 AHMAD BAIHAQI BIN MOHAMMAD YUNUS SMK (P) METHODIST , 27600 RAUB PAHANG

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2020 55