Anda di halaman 1dari 1

SURAT KUASA

Nomor : …………………………

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : …………………..
Jabatan : ………………………
Alamat : ………………………
…………………………
No. KTP : ………………………
Selanjutnya disebut Pemberi Kuasa,

Memberikan kuasa kepada :

Nama : ………………………
Jabatan : ………………………
Alamat : ………………………

No. KTP : ………………………


Selanjutnya disebut Penerima Kuasa,

Bertindak untuk dan atas nama Nasabah/Pemberi Kuasa untuk mengurus Proses Penutupan
rekening giro BRI sebagai berikut :

Nama Bank : ………………………


No. Rekening : ………………………
Nama Pemilik : ………………………

Segala akibat yang timbul sehubungan dengan pemberian kuasa ini menjadi tanggung jawab
Nasabah/ Pemberi Kuasa Sepenuhnya.

Nasabah/Pemberi Kuasa membebaskan PT. Bukopin KCP Serang dari segala macam tuntutan,
gugatan, dan atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun termasuk Nasabah/Pemberi
Kuasa.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk diketahui dan dapat dipergunakan sebagaimanan
mestinya.

Jakarta 06 April 2020


Yang Memberi Kuasa Yang Menerima Kuasa

……………………… ………………………