Anda di halaman 1dari 10

SKEMA TLO

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PROGRAM: Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan PISMP SEMESTER: 2 TAHUN: 3

KURSUS: Inovasi Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran KOD:SCES 3152 KREDIT: 2

Interaksi Bersemuka Interaksi Bukan Bersemuka


Mingg Hasil Kuliah Tutorial Amali Pentaksiran Kuliah Tutorial Amali Pentaksi Catatan
Tajuk dan Kandungan ran
u Pembelajaran
Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam
M1 Taklimat kursus
2 2
1. Konsep dan Proses Inovasi Pelajar dapat: 2 Jam 1 Jam Rujukan Asas:
Definisi dan konsep inovasi
Proses inovasi Menjelaskan Menjelaskan .Pelajar Menerok Memcari Tan, S.C. (2014)
konsep-konsep konsep dan berbincang a laman maklumat Knowledge creation in
Model-model inovasi
berkaitan inovasi proses inovasi secara sesawan dan education: Education
pendidikan melalui menggunakan berkumpul g dan memuatn innovation series.
Faktor-faktor yang penyampaian idea slaid powerpoint an kecil mendapa aik hasil Singapore:Springer.
mempengaruhi inovasi dengan terang dan tentang tkan pencarian
Penerimaan inovasi berkesan secara Menjelaskan konsep maklumat dlm Johnson, S. (2013).
Hak cipta inovasi lisan dan bertulis. model-model dan proses berkaitan ruangan Digital tools for
(C2, A2, inovasi pendidikan inovasi : forum teaching: 30 e-tools for
PLO1,PLO4, CS3) dengan dan 1. Model- OLL collaborating, creating,
menggunakan membina model tentang: and publishing across
contoh yang peta minda inovasi -Faktor- the curriculum.
bersesuaian. seterusnya 2. Hak faktor Gainesville, Florida:
memuatnai cipta. yang Maupin House Pub.
k atas 3. Bahan mempeng
talian inovasi aruhi
dalam digital inovasi Mesquita, A. (Ed.).
bentuk yang (2011). Technology
JPEG telah Atau for creativity and
/PNG dihasilk innovation. Hershey,
dan - Pennsylvania: IGI
proses Penerima Global
penghasil an inovasi
annya
Atau

-Hak cipta
inovasi
-
Menjawab
kuiz atas
talian
SKEMA TLO

Membuat Rujukan atas talian:


M2 1. Konsep dan Proses Inovasi Pelajar dapat: 2 Jam 1 Jam 1 jam rujukan www.teleurope.eu/mo
Definisi dan konsep inovasi Pelajar tentang: d/file/download.php?
Proses inovasi Menjelaskan faktor- 1.Pelajar Membac membuat - file_guid=78865
Model-model inovasi 2.mengaplikasikan faktor yang berbincang a peta Pengenal
pendidikan model mempengaruhi secara ‘Handboo an
minda www.teleurope.eu/mo
Faktor-faktor yang pembelajaran inovasi dan berkumpul k’ seperti Pembelaj
trialogical dalam penerimaannya. an kecil rujukan tentang aran d/file/download.php?
mempengaruhi inovasi
Penerimaan inovasi aktiviti dan disertaka model- Trialogica file_guid=78864
Hak cipta inovasi pembangunan Menjelaskan seterusnya n model l
projek atau aktiviti tentang hak cipta membenta berkenaa inovasi Rujukan tambahan:
pengajaran dan inovasi. ng n konsep pendidika http://edutechwiki.unig
-Model
pembelajaran. kan hasil pemikiran n e.ch/en/Trialogical_lea
Generik
(C3, A1, PLO2) perbincang Trialogica rning
-Faktor- untuk
an l
faktor Proses
mengguna
yang Pembelaj
kan Padlet
aran
tajuk mempeng
Trialogica
perbincang aruhi l
an : inovasi ○ Explicatin
Faktor-
g real
faktor yang
- purpose
mempenga
Penerima and
ruhi
an need
inovasi
Framing
inovasi.
Drafting
and
Mencari Versionin
dan g
membuat
banding
beza.
tentang
hak cipta
inovasi
yang
terdapat
di laman
sesawang
SKEMA TLO

M3 2. Pengenalan Pembelajaran 2 Jam 2 jam Rujukan atas talian:


Trialogical Pelajar dapat: www.teleurope.eu/mo
● Model Generik untuk mengaplikasikan 1.Kuliah berkaitan Membac d/file/download.php?
Proses Pembelajaran model dengan konsep a file_guid=78865
Trialogical pembelajaran pemikiran ‘Handboo
○ Explicating real trialogical dalam Trialogical k’ seperti
purpose and need aktiviti rujukan www.teleurope.eu/mo
○ Framing pembangunan disertaka d/file/download.php?
○ Drafting and projek atau aktiviti 2.Perbincangan n file_guid=78864
Versioning pengajaran dan tentang model berkenaa
○ Examining and pembelajaran. generik untuk n Model Rujukan tambahan:
Reflecting On (C3, A1, PLO2) proses Generik http://edutechwiki.unig
○ Finalising and pembelajaran untuk e.ch/en/Trialogical_lea
Specifying trialogical rujuk Prosis rning
○ Reusing kepada slaid Pembelaj
● Alat-alat untuk aran
pembelajaran Trialogica
Trialogical l

M4 2. Pengenalan Pembelajaran Pelajar dapat: 2 jam 4 jam Rujukan atas talian :


Trialogical mengaplikasikan www.teleurope.eu/mo
● Konsep pemikiran model Perbincan Mencari d/file/download.php?
Trialogical pembelajaran Pendedahan gan dalam pelbagai file_guid=78865
● Model Generik untuk trialogical dalam kepada alat-alat kumpulan alat untuk
Proses Pembelajaran aktiviti untuk berkaitan pembelaja
Trialogical pembangunan pembelajaran alat-alat ran www.teleurope.eu/mo
○ Explicating real projek atau aktiviti Trialogical untuk Trialogical d/file/download.php?
purpose and need pengajaran dan pembelajar dan file_guid=78864
○ Framing pembelajaran. an melakuka
○ Drafting and (C3, A1, PLO2) Trialogical n Rujukan tambahan:
Versioning ‘Handson’ http://edutechwiki.unig
○ Examining and untuk e.ch/en/Trialogical_lea
Reflecting On alat-alat rning
○ Finalising and tersebut.
Specifying
○ Reusing
● Alat-alat untuk
pembelajaran
Trialogical
M5 3. Penjanaan Idea Pelajar dapat: 1 Jam 1 Jam 1 2 Rujukan atas talian :
1. Menggunakan Membua Membua
● Menganalisis keperluan
dan kehendak Model Proses ~Bincangkan Pelajar t rujukan t rujukan
● Menggunakan alat-alat berbincan berkaita berkaitan Buku panduan
Kreatif Terarah kaedah
penjanaan idea g dan n kaedah kreativiti dan
● Mengenal pasti dan untuk menganalisis membent kaedah mengan Inovasi: Elemen
memilih projek menganalisis keperluan dan angkan mengan alisis merentas kurikulum
● Menyediakan kertas keperluan dan kehendak keperlua
SKEMA TLO

cadangan kehendak melalui Model proposal alisis n dan KSSR


(CLO1) . Proses Kreatif projek keperlua kehenda Pengenalan
yang n dan k. Pembelajaran
Pembentangan : Proposal 2. Menggunakan Terarah. Trialogical
akan kehenda
projek alat-alat berfikir ~ membincang- ● Konsep pemikiran
dijalanka k.
untuk menjana kan dan Trialogical
n.
idea (CLO1) membentang-
Contoh inovasi
kan alat-alat “WhatsApp Notes”
berfikir yang dan “The power of
sesuai untuk powerpoint” (untuk
menjana idea format penyediaan
seperti: proposal)
· peta konsep
· peta pemikiran
i-Think
· Percambahan
Fikiran
(Brainstorming)
· Peta Minda
· Berfikir Di Luar
Kotak (Think
out of the box)
· Rajah Afiniti
(KJ Method)

3. Penjanaan Idea 1 Jam 2


M6 Penyediaan Membua
● Menganalisis keperluan
dan kehendak pembentangan Pelajar t rujukan
● Menggunakan alat-alat proposal: berbincan berkaitan
penjanaan idea g dan kaedah
Pelajar dapat:
● Mengenal pasti dan membent mengan
memilih projek Mengaplikasikan alisis
angkan
● Menyediakan kertas model proposal keperlua
cadangan pembelajaran n dan
projek
trilogikal Dalam yang kehenda
menyediakan akan k.
Pembentangan : Proposal
projek kertas cadang dijalanka
(CLO2). n.

M6 4. Penyediaan dan 1 Jam 1 Jam Membang Rujukan atas talian :


SKEMA TLO

Pembangunan Projek Inovasi Pelajar dapat: unkan Catatan: Guru Pelatih


Memilih kaedah Pelajar Projek dicadangkan untuk
● Memilih kaedah dan dan 4. Penyediaan dan menca inovasi menjejaki Guru yang
strategi. membangunkan Pembangunan ri berdasark memenangi anugerah
● Membangunkan inovasi. projek inovasi Projek Inovasi bahan an Inovasi untuk
● Membuat semakan, ujilari (CLO4) ● Memilih di proposal mendapat pengalaman
dan penambahbaikan kaedah dan Pusat yang telah dalam membina Projek
strategi. Sumbe dibuat inovasi.
● Membangunk r untuk
an inovasi. memb
angun
● Membuat kan
semakan, inovasi
ujilari dan dalam
penambahbai bentuk
kan digital

M7 4. Penyediaan dan Pelajar dapat: 1 Jam Membang Rujukan atas talian


Pembangunan Projek Inovasi Memilih kaedah unkan Catatan:
dan Menca Projek
● Memilih kaedah dan membangunkan ri inovasi
strategi. projek inovasi bahan berdasark
● Membangunkan inovasi. (CLO4) untuk an
● Membuat semakan, ujilari memb proposal
dan penambahbaikan angun yang telah
kan dibuat
inovasi
dalam
bentuk
digital
M7 4. Penyediaan dan Pelajar dapat: Membang Rujukan Asas:
Pembangunan Projek Inovasi Menca unkan
ri Projek - sda-
● Memilih kaedah dan Memilih kaedah bahan inovasi
strategi. dan untuk berdasark
● Membangunkan inovasi. membangunkan memb an
● Membuat semakan, ujilari projek inovasi angun proposal
dan penambahbaikan (CLO4) kan yang telah
inovasi dibuat
dalam
bentuk
digital
SKEMA TLO

M8 4. Penyediaan dan Pelajar dapat: Menca Membang Rujukan Asas:


Pembangunan Projek Inovasi Memilih kaedah ri unkan
dan bahan Projek - sda-
● Memilih kaedah dan membangunkan untuk inovasi
strategi. projek inovasi memb berdasark
● Membangunkan inovasi. (CLO4) angun an
● Membuat semakan, ujilari kan proposal
dan penambahbaikan inovasi yang
dalam
bentuk
digita

M8 5. Pelaksanaan Projek Inovasi CLO: (1 jam) (1 jam) (0 jam) (1 jam) (2 jam) Rujukan Asas:
Mengaplikasika 1. Menerangkan Pelajar Pencaria Pelajar
● Melaksanakan inovasi. proses yang
● Menilai perkembangan n model membent n mengha - sda-
terlibat dalam
projek. pembelajaran ang kan makluma silkan
pelaksanaan
● Menilai keberkesanan dan trialogical dalam projek inovasi prototaip t melalui prototaip
peluang penambahbaikan aktiviti digital projek Internet mengiku Kementerian
Pengumpulan data dan pembangunan (Perkembangan inovasi dan t idea Pendidikan
dokumentasi laporan projek atau dan Tindakan). digital Perpusta inovasi Malaysia. Bahagian
aktiviti 2. Menerangkan melalui kaan: digital Pembangunan
pengajaran dan format dan melalui Cara masing- Kurikulum. (2012).
komponen yang masing Kreativiti dan
pembelajaran. kaedah melaksan
terlibat dalam
(C3, A1, PLO2) “Galery akan Inovasi: Elemen
proses
3. Menghasilkan dokumentasi walk”. inovasi merentas
inovasi projek inovasi digital, kurikulum dalam
berasaskan digital. kriteria KSSR. Putrajaya:
masalah 3. Perbincangan: penilaian BPK. ms. 9-10, 13-
pengajaran dan kriteria penilaian projek 15, 18, 19-23
terhadap projek
pembelajaran inovasi
inovasi digital.
untuk tujuan digital
Kementerian
pemasaran. dan
Pendidikan
(C6, A3, PLO2, prosedur
Malaysia. Bahagian
PLO7, KK1) dokumen
Pembangunan
4. Menilai tasi.
Kurikulum. (2011).
penciptaan
Buku panduan
inovasi dan
kreativiti:
impaknya
Pembangunan dan
terhadap kualiti
amalan dalam
pengajaran dan
pengajaran dan
pembelajaran
pembelajaran.
dengan
Putrajaya: BPK.
mencadangkan
m.s. 37-38
SKEMA TLO

idea dan
penyelesaian
alternatif. (C5,
A3, PLO1,
PLO3, CTPS3)

Pelajar dapat:
1.
Melaksanakan
projek inovasi
digital dan
menghasilkan
prototaip.
2.
Mendokumenta
sikan setiap
peringkat
perkembangan
projek.
3.
Menyediakan
draf instrumen
penilaian
tentang
keberkesanan
projek inovasi
digital.

M9 5. Pelaksanaan Projek Inovasi CLO: (1 jam) (0 jam) (0 jam) (0 jam) Rujukan Asas:
4. Menilai Pelajar Secara
● Melaksanakan inovasi.
● Menilai perkembangan penciptaan membent berkumpu
projek. inovasi dan angkan lan,
● Menilai keberkesanan dan impaknya draf pelajar
peluang terhadap kualiti instrumen menyedia
penambahbaikanPengum pengajaran dan penilaian, kan draf :
pulan data dan pembelajaran menerang 1.
dokumentasi laporan
dengan kan teknik instrumen
mencadangkan persampe penilaian
idea dan lan dan projek
penyelesaian carta inovasi
alternatif. (C5, Gantt 2. Carta
A3, PLO1, perancan Gantt
SKEMA TLO

PLO3, CTPS3) gan untuk


pengguna pelaksana
Pelajar dapat: an an kajian
1. Menyediakan prototaip printis.
draf instrumen dan 3.
penilaian pengump Menyenar
tentang ulan data. aikan
keberkesanan kompone
pembinaan n yang
prototaip projek perlu
inovasi digital. disediaka
2. Menjalankan n untuk
kajian printis dan tujuan
mengumpul data dokument
untuk tujuan asi.
dokumentasi.
M9 6. Promosi dan Pemasaran Pelajar dapat: 1 1 Rujukan Asas:
Inovasi 1.Menggunakan Membangunkan Menamba
● Keusahawanan dalam pengetahuan dan tapak digital untuk h baik - sda-
inovasi kefahaman yang mempromosikan tapak
berkaitan dengan produk digital
teori dan prinsip- yang
prinsip pengajaran Berusaha dibangunk
dan pembelajaran mendapatkan an
dalam bidang follower promosi mengikut
masing-masing produk kesesuaia
bagi menggunakan n situasi
mempromosikan method yang dan
produk digital. terbaik kumpulan
2.Mengaplikasikan sasaran.
model
pembelajaran
trialogical dalam
aktiviti
pembangunan
projek atau aktiviti
pengajaran dan
pembelajaran.
3.Menggunakan
media sosial
dalam
mempromosikan
produk digital:
- Blog
- Web
page
- Weecha
SKEMA TLO

t
- Faceboo
k
- Wassap
p
M10 6. Promosi dan Pemasaran Pelajar dapat: 1
Inovasi 1.Mengaplikasikan
● Pameran dan kolokium PLC- profesional
Inovasi Learning
Community
Cth.- Galery walk,
exibition, pameran
inovasi digital
2.Melaksanakan
Kolokium -
Colocium
Innovative
Creativity,
berkonsepkan
poster,
persembahan
digital
menggunakan
alatan komunikasi
(gajet)
M11 7. Penilaian Projek Inovasi Pelajar dapat: 1 2 1 4 Rujukan Asas:
● Konsep penilaian inovasi
● Elemen dan kriteria dalam Menerangkan Menjelaskan Pelajar Pelajar Pelajar - sda-
penilaian konsep penilaian konsep penilaian berbincang membuat membuat
inovasi digital inovasi digital secara rujukan penilaian Stufflebeam, D. L.
dalam pengajaran dalam PdP kumpulan daripada ke atas (2003). The CIPP
dan pembelajaran untuk pelbagais karya model for evaluation.
(CLO4) Menentukan menghasil umber rakan- In D. L. Stufflebeam, &
tujuan dan kan satu ilmiah rakan T. Kellaghan, (Eds.),
kepentingan borang berkaitan mereka The international
Menggunakan penilaian inovasi penilaian penilaian dengan handbook of
model CIPP untuk digital dalam PdP dengan inovasi menggun educational evaluation
membuat megaplika digital akan (Chapter 2). Boston:
penilaian inovasi Menghuraikan sikan dalam borang Kluwer Academic
digital dalam PdP : elemen penilaian model PdP penilaian Publisher
(CLO4) inovasi digital CIPP yang
dalam PdP telah
(a) C : Konteks berdasarkan dihasilka
model CIPP. n
(b) I : Input
(c) P : Proses
(d) P : Produk

M12 7. Penilaian Projek Inovasi Pelajar dapat: Sambungan : - sda - -sda- Rujukan Asas:
SKEMA TLO

● Konsep penilaian inovasi


● Elemen dan kriteria dalam Menerangkan Pelajar berbincang Pelajar Pelajar - sda-
penilaian konsep penilaian secara kumpulan membuat membuat
inovasi digital untuk rujukan penilaian Stufflebeam, D. L.
dalam pengajaran menghasilkan satu daripada ke atas (2003). The CIPP
dan pembelajaran borang penilaian pelbagai karya model for evaluation.
(CLO4) dengan sumber rakan- In D. L. Stufflebeam, &
mengaplikasikan ilmiah rakan T. Kellaghan, (Eds.),
Menggunakan model CIPP berkaitan mereka The international
model CIPP untuk penilaian dengan handbook of
membuat inovasi menggun educational evaluation
penilaian inovasi digital akan (Chapter 2). Boston:
digital dalam PdP : dalam borang Kluwer Academic
(CLO4) PdP penilaian Publisher
(a) C : Konteks yang
telah
(b) I : Input dihasilka
n
(c) P : Proses
(d) P : Produk

M13
M14
M15 PATCHING
M16 MINGGU ULANGKAJI
M17 MINGGU PEPERIKSAAN
M18 MINGGU PEPERIKSAAN
M19 MINGGU PEPERIKSAAN

Kerja Kursus/Amali 1 21 22
Ulangkaji Peperiksaan
Peperiksaan
Jumlah 10 13 1 10 26 21 81