Anda di halaman 1dari 5

A.

Identitas Responden

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

Alamat :

B. Pertanyaan

Bacalah dengan teliti dan seksama!

Kerjakan semua soal pada lembar jawaban yang telah disediakan, dengan memberi tanda
( X ) sesuai dengan pendapat anda!

Soal Minat Membaca

1.      Dalam membaca buku catatan pelajaran saya lakukan…..

a.       Sering sekali                d.  Jarang Sekali

b.      Sering                          e.  Tidak Pernah

c.       Kadang

2.      Mengenai buku catatan pelajaran saya…..

a.       Tertarik sekali              d.  Tidak Tertarik

b.      Tertarik                        e.  Tidak Tertarik Sama Sekali

c.       Agak Tertarik

3.      Terhadap buku catatan pelajaran, sebenarnya anda merasa…..

a.       Sangat Senang                        d.  Kurang Senang

b.      Senang                                    e.  Tidak Senang

c.       Cukup Senang
4.      Mengenai buku catatan pelajaran saya pandang…..

a.       Berfaedah Sekali         d.  Tidak Berfaedah

b.      Berfaedah                   e.  Tidak Berfaedah Sama Sekali

c.       Agak Berfaedah

5.      Kecenderungan untuk membaca buku cetak yang menyangkut pelajaran…..

a.       Sangat tinggi               d. Rendah

b.      Tinggi                          e.  Sangat Rendah

c.       Cukup Tinggi

6.      Didalam membaca buku cetak, saya merasa…..

a.       Tertarik sekali              d.  Tidak tertarik

b.      Tertarik                        e. Tidak tertarik sama sekali

c.       Agak Tertarik

7.      Reaksi anda apabila guru memberi tugas untuk membaca buku cetak di luar buku yang
menjadi pelajaran guru…..

a.       Sangat senang             d.  Kurang senang

b.      Senang                         e.  Tidak senang

c.       Cukup senang

8.      Saya memandang bahwa setiap buku cetak itu…..

a.   Berfaedah sekali          d.  Tidak berfaedah

b.   Berfaedah                   e.  Tidak berfaedah sama sekali

c.   Agak berfaedah


9.      Dengan membaca buku cerita saya lakukan…..

a.       Sering sekali    d.  Tidak berfaedah

b.      Sering              e.  Tidak berfaedah sama sekali

c.       Kadang

10.  Bapak guru Bahasa Indonesia memberi tugas untuk bercerita di depan kelas, bahwa saya
terhadap buku cerita merasa…..

a.       Tertari sekali                d.  Tidak tertarik

b.      Tertarik                        e.  Tidak tertarik sama sekali

c.       Agak tertarik

11.  Kalau membaca buku cerita, sebenarnya anda merasa…..

a.       Sangat senang             d.  Kurang senang

b.      Senang                         e.  Tidak senang

c.       Cukup senang

12.  Saya memandang bahwa buku cerita itu sebenarnya bagi saya…..

a.       Berfaedah sekali         d.  Tidak berfaedah

b.      Berfaedah                   e.  Tidak berfaedah sama sekali

c.       Agak berfaedah

13.  Meskipun tidak ada ulangan Agama, kecenderungan anda untuk membaca buku Agama atau
belajar Agama…..

a.       Selalu belajar               d.  Jarang belajar

b.      Sering belajar              e.  Tidak pernah belajar

c.       Tetap belajar
14.  Di dalam mengikuti pelajaran Agama, apakah anda lancar mengikuti pelajaran tersebut…..

a.       Sangat lancar               d.  Kurang lancar

b.      Lancar                         e.  Tidak lancar

c.       Cukup lancer

15.  Peranan Anda menggunakan buku-buku agama…..

a.       Sangat senang             d.  Kurang senang

b.      Senang                          e.  Tidak senang

c.       Cukup senang

16.  Berhubung saya siswa SMP Negeri, maka buku Agama bagi saya…..

a.       Berfaedah sekali         d.  Tidak berfaedah

b.      Berfaedah                   e.  Tidak berfaedah saam sekali

c.       Agak berfaedah

17.  Kecenderungan untuk membaca surat kabar…..

a.       Sangat tinggi               d.  Rendah

b.      Tinggi                          e.  Sangat rendah

c.       Cukup tinggi

18.  Untuk menambah pengetahuan kita harus rajin mengikuti berita surat kabar, terhadap surat
kabar itu saya merasa…..

a.       Tertarik sekali              d.  Tidak tertarik

b.      Tertarik                        e.  Tidak tertarik sama sekali

c.       Agak tertarik
19.  Perasaan saya menggunakan surat kabar…..

a.       Sangat senang             d.  Kurang senang

b.      Senang                         e.  Tidak senang

c.       Cukup senang

20.  Saya memandang bahwa surat kabar itu…..

a.       Berfaedah sekali         d.  Tidak berfaedah

b.      Berfaedah                   e.  Tidak berfaedah sama sekali

c.       Agak berfaedah