Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tahun : Tahun 5

Tarikh : 3 Februari 2019

Hari : Selasa

Masa : 10:45 pagi hingga 11:45 pagi

Kelas : 5 USM

Bilangan Murid : 20 orang

Tema : Sains Fizikal

Tajuk : Tenaga

Standard Kandungan
Sumber dan Bentuk Tenaga

Standard Pembelajaran
5.1.3 Menyatakan tenaga boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk lain melalui
pemerhatian pelbagai peristiwa yang berlaku di persekitaran.
5.1.4 Menjelaskan melalui contoh perubahan bentuk tenaga berdasarkan contoh
peralatan seperti radio, telefon bimbit, lampu suluh, televisyen, lilin, basikal.
5.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

Objektif Pembelajaran
Di akhir pembelajaran ini, murid dapat:
1. Menjelaskan dengan contoh perubahan bentuk tenaga berdasarkan
peralatan seperti radio, telefon bimbit, lampu suluh, televisyen, lilin, basikal .
2. Mengitlak bahawa tenaga boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk lain.
3. Menyatakan sekurang-kurangnya dua kepentingan perubahan bentuk
tenaga yang berlaku dalam kehidupan seharian melalui aktiviti.
Pengetahuan sedia ada
1. Murid telah mempelajari mengenai pelbagai jenis sumber tenaga dan
bentuk tenaga pada sesi PdPc yang sebelumnya.
2. Murid pernah melalui pengalaman menggunakan peralatan elektrik yang
berlaku perubahan bentuk tenaga.
3. Murid pernah memerhati perubahan bentuk tenaga di persekitarannya.

Kemahiran Proses Sains


Memerhati, meramal, berkomunikasi, mengitlak, dan membuat inferens.

Kemahiran Berfikir
Mencirikan, meramal, menjana idea, menghubungkait, menganalisis membuat
gambaran mental dan menaakul.

Elemen merentas kurikulum


TMK

Sikap saintifik dan nilai murni


1. Menghargai sumbangan sains dan teknologi.
2. Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.

Bahan Bantu Belajar


Mini whiteboard, marker, bahan demonstrasi (botol, tali, kerusi), LCD, laptop,
projector, slaid powerpoint dan kad soalan.
Aktiviti Pengajaran dan
Fasa / Masa Isi Pelajaran Catatan
Pembelajaran
Orientasi Perubahan Guru melaksanakan satu demonstrasi Murid sudah
(5 minit) dan ‘Swinging Bottle’. berada di dalam
pengabdian Murid membuat pemerhatian terhadap kumpulan
tenaga- demosntrasi dan memberikan inferens dengan guru
Swinging awal mengenainya. memberikan
bottle Guru bertanya soalan batang ais krim
Q1: Sekiranya saya menghayungkan berwarna pada
satu botol, adakah botol di setiap orang
sebelahnya turut berayun? sebelum masuk
Jangkaan Jawapan ke bilik sains
A1: Ye dan tidak. dan mereka
Guru mengaitkan pembelajaran yang dikehendaki
bakal dipelajari dengan sesi pdp duduk di meja
sebelumnya dengan bertanya soalan. yang dilabel
Q2: Apakah bentuk-bentuk tenaga warna yang
yang telah kita pelajari sebelum ini? sama dengan
Jangkaan jawapan: batang aiskrim
A2: Tenaga kinetik, tenaga haba, mereka.
tenaga cahaya, tenaga keupayaan, BBM: Botol, tali
tenaga kimia, tenaga elektrik, tenaga dan kerusi.
nuklear, tenaga suria dan tenaga KPS:
bunyi. Memerhati,
Guru memberi penerangan ringkas meramal dan
mengenai demonstrasi dan membuat
memperkenalkan topik yang ingin inferens.
dipelajari. KB: Membuat
gambaran
mental.
Sikap saintifik
dan nilai murni:
Menyedari
bahawa sains
merupakan satu
daripada cara
untuk
memahami
alam.
Pencetusan Perubahan Guru menanyakan soalan kepada BBM: LCD,
Idea bentuk- murid dan berikan jawapan. laptop, projector
(8 minit) bentuk Q3: Bagaimana manusia boleh dan slaid power
tenaga berjalan. point.
Q4: Sekiranya saya menghentikan KPS: Membuat
bola yang bergerak, adakah berlaku inferens
perubahan tenaga? KB:
Jangkaan Jawapan: Menghubungkai
A3: Manusia menggerakkan kaki, tkan,
manusia mengangkat kaki. menganalisis
A4: Bola berhenti, tiada perubahan dan
bentuk tenaga membuat
Guru memberikan helaian kerja inferens.
(Lampiran 1) kepada setiap murid. EMK: TMK
Murid dikehendaki menggunting
tugasan tersebut dan mensuaikan
perubahan bentuk tenaga dengan
betul.
Penstruktur Tenaga Guru menerangkan kembali apa yang BBM: mini
an Semula tidak boleh telah dilaksanakan sebelumnya, dan whiteboard dan
Idea dihasilkan aplikasi pertukaran tenaga dengan marker.
(30 minit) dan bantuan slaid powerpoint. Murid KPS: Mengitlak
dimusnahka membetulkan apa yang salah dalam dan
n. tugasan sebelumnya. berkomunikasi.
Pengabadia KB:
Kemudian, guru memberikan arahan
n tenaga Menjanakan
kepada setiap kumpulan untuk
berlaku idea.
memilih dua objek disekliling mereka,
apabila
lukiskan dan senaraikan perubahan
tenaga EMK: TMK
bentuk tenaga yang berlaku dalam
berubah carta alir. Seorang daripada ahli
dari satu Sikap saintifik
kumpulan akan bentangkan hasil
bentuk ke dan nilai murni:
kerja mereka.
bentuk yang Bersifat objektif.
Murid melaksanakan perbincangan Bekerjasama,
lain.
dalam kumpulan dengan menulis hasil Berani
kerja mereka di atas mini whiteboard mencuba.
dan bentangkan kepada kelas. Berfikir secara
rasional, Yakin
dan berdikari.
Pengaplikasi Setiap objek Kad soalan (Lampiran 2) diberikan BBM: Kad
a-n Idea mempunyai kepada setiap soalan. Mereka diberi soalan yang
(12 minit) perubahan masa 5 minit untuk menyelesaikan dilaminat dan
bentuk soalan tersebut kemudian bentangkan marker.
tenaga yang kepada kelas dan memberikan KPS: Mengelas,
pelbagai pendapat mereka mengenai berkomunikasi
berikutan kepentingan perubahan bentuk KB: Mencirikan,
pelbagai tenaga dalam kehidupan seharian. menjana idea,
sumber dan Murid akan menjawab soalan yang mengaplikasi
kegunannya diberikan dan menaakul kepentingan dan menaakul.
. perubahan bentuk tenaga dengan Sikap saintifik
membuat perbincangan dalam dan nilai murni:
kumpulan dalam masa 5 minit dan Menghargai
bentangkan kepada kelas. sumbangan
sains dan
teknologi,
berfikiran
kritikal dan
analitis,
bekerjasama,
berfikiran
secara
rasional.
Refleksi Kesimpulan Guru memberikan soalan secara lisan KB: Membuat
(5 minit) sebelum kepada murid bagi mencetuskan idea kesimpulan.
mengakhiri murid untuk membuat kesimpulan
Sikap saintifik
kelas. yang telah dipelajari.
dan nilai murni:
Q5: Apakah yang dimaksudkan Menyedari
pengabadian tenaga? bahawa sains
merupakan satu
Q6: Apakah perubahan tenaga yang
daripada cara
berlaku ketika menyalakan kipas?
untuk
Q7: Apakah kepentingan pertuakaran memahami
tenaga dalam kehidupan seharian? alam.

Jangkaan jawapan:

A5: Tenaga tidak dicipta dan tidak


dihapuskan.

A6: Tenaga elektrik kepada tenaga


kinetik.

A7: Memudahkan kehidupan


manusia, manusia boleh bergerak
dengan laju (kereta/basikal),
perkakasan elektrik yang pelbagai
guna memudahkan kehidupan
manusia, adanya cahaya pada waktu
malam.

Guru memberikan ‘Exit Ticket’ kepada


setiap murid bagi menulis refleksi.