Anda di halaman 1dari 11

SDI

TALKHAI
RAATYOGYAKARTA
UJI
ANSEKOLAH
TAHUNPELAJARAN2019/
2020

MataPel
ajar
an :
PKN Waktu :90menit
Kel
as :VI(
Enam) Har
i/
Tanggal
:Seni
n,6Apr
il2020

Pet
unj
ukUmum Penger
jaanSoal
:
1.Mulail
ahdenganber doakepadaAl l
ahSWT.
2.Tul
iskannamadannoabsenpadakol om yangtersedi
a.
3.Bacalahsoaldenganteli
tidantenang.
4.Kerj
akanlahsoaldenganjujurmakaAllahakanmember ikany
ang
ter
baikuntukmu.
5.Peri
ksalahkembalipekerj
aanandasebelum diser
ahkankepada
pengawas.

I
. Ber
il
aht
andasi
lang(
X)padahur
ufA,
B,C,
atauDpadaj
awabany
ang
pal
ingbenar
!

1.RumusandasarNegar
amer
upakangagasanpar
apej
uangkemer
dekaan.
Ol
ehkar
enai
tu,
nil
ai-
nil
aiy
angt
erkandungdal
am pancasi
l
aber
sumberdar
i
....

A. Hasi
lpemi
ki
ranpar
atokohbangsa
B. Hasi
lti
m per
umuspancasi
l
a
C. Buday
abangsaI
ndonesi
a
D. Hasi
lst
udi
dar
iber
bagai
negar
a

2.“
Dant
olongmenol
ongl
ahkamudal
am kebai
kandant
akwa,danj
angan
t
olong-
menol
ongdal
am ber
buatdosadanpel
anggar
an”

Buny
iay
atdi
atassesuai
denganmaknapancasi
l
asi
l
akeduay
ait
u….

A. Kesamaander
ajat
B. Per
bedaander
ajat
C. Ti
ngkat
ander
ajat
D. Ber
buatadi
l
3.‘

Hai
orang-or
angy
angber
iman,
apabi
l
adi
kat
akankepadamu,
:‘
’Ber
lapang-
l
apangl
ahdal
am maj
eli
s’
’makal
apangkanl
ah,
niscay
aAl
l
ahakanmember
i
kel
apanganunt
ukmu’
’(
Q.S.
58:
11)
.

Ay
att
ersebutsesuai
denganpancasi
l
asi
l
ake....

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

4.Ber
ikuti
niangbukanmer
y upakant
okohPani
ti
aSembi
l
an,
adal
ah....

A. I
r.Soekar
no
B. Dr
s.Moh.Hat
ta
C. Mr
.A.A.Mar
ami
s
D. Ki
Haj
arDewant
ara

5.I
ndonesi
aat
asdukunganj
epangmembent
ukl
embagay
angber
tugas
mel
akukanper
siapankemer
dekaanI
ndonesi
ayangdi
ber
inamaBPUPKI
y
angdi
ket
uai
oleh

....dandi
bent
ukpadat
anggal
....

A.I
rSoekar
no,
1Mar
et1945
B.DrRadj
i
manWedy
adi
ningr
at,
29Apr
il1945
C.Dr
sMohammadHat
ta,
1Juni
1945
D.Mr
.MohammadYami
n,22Juni
1945

6.Dasarnegar
aPancasi
l
adi
rumuskandal
am si
dangBPUPKIpadat
anggal
...
.

A.1Mar
et–8Mar
et1945
B.22Juni
–25Juni
1945
C.29Mei
–1Juni
1945
D.10Jul
i–17Jul
i1945

7.Pi
agam Jakar
tadi
rumuskanol
eh....

A.Sel
uruhanggot
aBPUPKI
B.Pani
ti
aSembi
l
an
C.Sel
uruhanggot
aPPKI
D.Tokohkemer
dekaan

8.Semangatkeber
samaandanker
jasamaj
ugat
erkandungdal
am si
l
a-si
l
a
Pancasi
l
a.Hal
ini
dapatdi
pahami
Pancasi
l
adi
j
adi
kandasarNegar
aIndonesi
a
kar
ena....

A.Mer
upakanhasi
lper
enungandanpemi
ki
ranbangsaI
ndonesi
a
B.Mer
upakanwar
isanbuday
anenekmoy
angbangsaI
ndonesi
a
C.Di
gal
idar
ini
l
ai-
nil
ail
uhurbangsaI
ndonesi
a
D.Di
rumuskanol
eht
okoh-
tokohpendi
ribangsa

9.BangsaI
ndonesi
amengi
mpl
ement
asi
kanni
l
aikemanusi
aanpancasi
l
adal
am
kehi
dupansehar
i-
har
i.Per
nyat
aani
nimenunj
ukkanbahwabangsaI
ndonesi
a....

A. Mengembangkansi
kapker
jaker
asdal
am memper
sat
ukanbangsa
I
ndonesi
a
B. Mengakui
kemampuansumberday
amanusi
aIndonesi
ayangunggul
C. Menj
unj
ungt
inggi
har
katdanmar
tabatmanusi
a
D.Menj
unj
unghakdankewaj
i
bansebagai
manusi
a

10.Ni
l
ail
uhurdal
am pr
osesper
umusanpancasi
l
abagi
bangsaI
ndonesi
a
adal
ah....

A. Mengut
amakankel
ompok
B. Menumbuhkansemangatkeber
samaan
C. Ber
juangunt
ukmemper
olehj
abat
an
D. Membant
uker
jasamadenganpamr
ih
11.Per
hat
ikanr
umusanpancasi
l
aber
ikut
!

1.Per
sat
uan

2.Per
ikebangsaan

3.Muf
akatdandemokr
asi

4.Per
ikemanusi
aan

5.Kekel
uar
gaan

RumusanPancasi
l
agagasanol
ehDr
.Soepomodi
tunj
ukol
ehnomor....

A.1dan3
B.2dan4
C.1dan5
D.3dan4

12.Ni
l
ai-
nil
aiy
angt
erkandungdal
am demokr
asipancasi
l
aadal
ah....

A.Mengakui
per
bedaanpendapatsat
ukel
ompoksaj
a
B.Mel
aksanakankeput
usandenganber
athat
i
C.Mengut
amakanmusy
awar
ahunt
ukmuf
akat
D.Mengut
amakankepent
ingangol
ongan

13.Kesel
amat
anbangsadannegar
adi
ataskepent
inganpr
ibadiat
au
gol
onganmer
upakanper
wuj
udanni
l
ai....

A. Ket
uhananYangMahaEsa
B. Kemanusi
aany
angadi
ldanber
adab
C. Per
sat
uanI
ndonesi
a
D. Ker
aky
atany
angdi
pimpi
nol
ehhi
kmatkebi
j
aksanaandal
am
per
musy
awar
atan/
per
waki
l
an

14.Pancasi
l
adi
j
adi
kandasarnegar
aIndonesi
akar
ena....

A. Pancasi
l
adi
usul ehf
kanol oundi
ngf
ather
sIndonesi
a
B. Ni
l
aiy
angt
erkandungdal
am pancasi
l
amencer
minkanj
i
wabangsa
I
ndonesi
a
C. Pancasi
l
adapatdi
j
adi
kanal
atpemer
sat
ubangsa
D. Pancasi
l
adi
anggapdemokr
ati
ssehi
nggacocokunt
ukNKRI

15.Upay
apemer
int
ahdal
am meni
ngkat
kanpengamal
anpancasi
l
aunt
uk
memant
apkanper
sat
uanbangsaadal
ah....

A. Menet
apkanpancasi
l
asebagai
sat
u-sat
uny
aasas
B. Mel
afal
kanpancasi
l
adal
am set
iapper
temuan
C. Mel
aksanakanpembangunany
angmeny
elur
uhdant
erpadu
D. Menj
adi
kanpancasi
l
asebagai
kepr
ibadi
anbangsaI
ndonesi
a

16.Jal
anr
ayamer
upakansal
ahsat
ufasi
l
itasumum y
angdi
sedi
akanol
eh
Negar
aunt
ukmemper
lancarkegi
atanwar
gaNegar
a.Sebagai
pengguna
j
alanr
aya,
bent
ukt
anggungj
awabki
taadal
ah....

A.Ber
jal
ankaki
dikananj
alan
B.Meny
eber
angj
alandi
zebr
acr
oss
C.Mengut
amakanpengendar
amobi
l
D.Ber
hent
iset
iapadal
ampur
ambu-
rambul
alul
i
ntas

17.Ahmadber
ibadahdi
masj
i
dsedangkanDav
iddi
ger
eja,
Haky
ang
di
per
olehol
ehkeduany
ater
cant
um dal
am UUD1945pasal....

A.27ay
at(1)
B.Pasal
29ay
at(
2)
C.28ay
at(1)
D.Pasal
30ay
at(1)

18.Ti
ap-
ti
apwar
gaNegar
aber
hakat
aspeker
jaandanpenghi
dupany
ang
l
ayakbagi
kemanusi
aan.Hal
ini
ter
tuangdal
am UUD1945pasal....

A.30ay
at(
1)
B.29ay
at(
2)
C.27ay
at(
2)
D.31ay
at(
1)

19.Menur
utTapMPRno3/
MPR/
2000t
ent
angSumberHukum danTat
a
ur
utanPer
atur
anUndang-undangdi
Indonesi
a.Ber
dasar
kanTapMPRdi
at
as,
Tat
aur
utanPer
atur
anUndang-
undangy
angpal
i
ngt
inggiadal
ah....

A.Ket
etapanMPR
B.Per
pu
C.UUD1945
D.Per
pres

20.Kewaj
i
banbel
anegar
abagi
war
ganegar
adi
aturdal
am UUD1945
pasal....

A.27ay
at(1)
B.29ay
at(1)
C.30ay
at(1)
D.31ay
at(1)

21.Set
iapwar
ganegar
awaj
i
bmengi
kut
ipendi
dikandasardanpemer
int
ah
waj
i
bmembi
ayai
nya.Hal
ini
ter
tuangdal
am UUD1945pasal....

A.28(1)
B.31(2)
C.29(2)
D.32(1)

22.Manf
aatpel
aksanaankewaj
i
banmenj
agal
i
ngkunganadal
ah....

A.Rasaamandar
ipengganggu
B.Sumberday
aal
am t
idakcepathabi
sdandi
nikmat
igener
asiy
ang
akandat
ang
C.Ter
jadi
per
bedaanpendapatdal
am musy
awar
ah
D.Mel
est
ari
kanbuday
ayangada
23.Pener
apankewaj
i
banmenghor
mat
ior
angl
aindi
masy
arakatadal
ah....

A.Menghor
mat
ior
angy
angber
pendapat
B.Mewuj
udkanket
ert
ibanumum
C.Memper
sil
akanor
angl
ainmel
aksanakani
badah
D.Mendapat
kanf
asi
l
itasai
rber
sih

24.Ker
agamanbuday
apeni
nggal
ansej
arahmasaHi
ndu-
Budhay
ang
ber
manf
aatsebagai
assetekonomi
bangsaadal
aah....

A.Tar
isamandanbat
ik
B.
Musi
kgamel
andanker
ati
nCi
rebon
C.Candi
Bor
obudurdanCandi
Prambanan
D.Candi
Muar
atakusdanCandi
sewu

25.SukuAsmat
,FakFak,
Dani
,
danMandacanber
asal
dar
iPul
au....

A.Kal
i
mant
an
B.
Papua
C.Sul
awesi
D.Sumat
era

26.Di
bawahi
niy
angmer
upakankewaj
i
banwar
ganegar
aadal
ah....

A.Mendapat
kanper
li
ndunganhukum
B.Mendapat
kankeny
amanan
C.Menj
agal
i
ngkungan
D.MendapatpengakuanNegar
a

27.Ti
ndakansewenang-
wenangy
angber
tent
angandenganhakwar
ga
negar
aadal
ah....

A.Haki
m memut
uskanper
kar
aber
dasar
kanbukt
iyangj
elas
B.Pemer
int
ahdaer
ahmel
arangmel
aporket
ikat
erj
adi
ket
idakadi
l
an
C.Pol
i
simember
iti
l
angpadasi
sway
angmel
anggarper
atur
anl
alul
i
ntas
D.Pemer
int
ahmember
ihakpi
l
ihpadawar
gamasy
arakat

28.I
ndonesi
amemi
l
iki
ber
agam r
asy
angmenempat
isej
uml
ahwi
l
ayahdi
I
ndonesi
a.Ker
agamanr
asdi
Indonesi
adi
tunj
ukkanol
ehper
nyat
aan....

A.PakHar
manber
asal
dar
iManado,
sedangkani
str
iny
aber
asal
dar
i
Sunda
B.PakUdi
nsebagai
Lur
ah,
sedangkanPakDr
ajatsekr
etar
isny
a
C.Ant
okber
kul
i
tsawomat
ang,
sedangkanAndr
iber
ambutker
it
ing
D.Hast
ober
bahasaJawa,
sedangkanUbaymenggunakanbahasa
Mel
ayu

29.Ber
ikuti
niy
angt
idakt
ermasukf
akt
ory
angmeny
ebabkankeber
agaman
sukubangsaadal
ah....

A.Kondi
sii
kl
im dankeadaanal
am y
angber
beda-
beda
B.Mat
apencahar
iany
angber
beda
C.Kondi
siI
ndonesi
asebagai
negar
akepul
auan
D.Pengar
uhkebuday
aanasi
ng

30.Kegi
atanr
it
ual
yangdi
l
akukansuat
udaer
ahunt
ukmenghor
mat
inenek
moy
angmer
ekadi
sebut.
...

A.Adati
sti
adat
B.Upacar
aadat
C.Upacar
asesaj
i
D.Tet
uaadat

31.Pener
apanper
il
akumenj
agaper
sat
uandenganadany
akeber
agaman
agamaadal
ah....

A.Menghor
mat
ior
angsedangber
pendapat
B.Membuny
ikanpet
asanket
ikasedangadaupacar
akeagamaan
C.Memper
sil
akanor
angl
ainmel
aksanakani
badah
D.Menj
agat
empati
badahdengani
mbal
an
32.Di
bawahi
nimer
upakansi
kapy
anghar
usdi
mil
i
kibangsaI
ndonesi
aunt
uk
menj
agadanmel
i
ndungi
keut
uhanNKRIadal
ah....

A.Sanggupr
elaber
kor
bandemi
par
tai
B.Memi
l
iki
kewi
bawaan
C.Mewaspadai
semuabent
ukpr
ovokasiy
angmenj
uruskeper
pecahan
D.Ter
gant
ungdengannegar
asahabat

33.Hani
fdanAy
ashy
angmasi
hdudukdi
bangkusekol
ahdasarmengi
kut
i
kegi
atanpent
asseni
dal
am r
angkaper
ingat
anhar
ikemer
dekaaan
I
ndonesi
adiRW 06.Kegi
atanunt
ukmemper
kukuhsemangat
kebangsaany
angdapatdi
l
akukanhani
fdanay
ashadal
ah....

A.Membant
umemasangbender
a
B.Meny
any
ikanl
agunasi
onal
C.Meny
iapkanr
encanaacar
a
D.Mengat
urj
alanny
aacar
a

34.Ni
l
aiper
sat
uanpadamasamemper
tahankankemer
dekaant
ampak
dal
am per
ist
iwa....

A.Pembacaant
ekspr
okl
amasi17Agust
us1945
B.Per
umusandasarNegar
aol
ehpani
ti
asembi
l
an
C.Di
plomasi
yangdi
l
akukant
okohbangsadenganpi
hakBel
anda
D.PengamananSoekar
nodanMoh.Hat
takeRengasdengkl
ok

35.Si
kapy
angdi
per
lukandal
am menj
agakeut
uhanNKRIadal
ah....

A.Mengembangkanr
asabanggaber
bangsadanber
tanahai
rIndonesi
a
B.Menj
ali
nper
temanandengant
emansat
udaer
ah
C.Menganggapbuday
adaer
ahny
alebi
hunggul
D.Mendahul
ukankepent
ingangol
ongan
36.
Per
hat
ikanper
nyat
aanber
ikut!

1.Membant
uwar
gamemper
siapkanl
ombamemper
ingat
ihar
i
kemer
dekaan
2.Mengkomuni
kasi
kanset
iapmasal
ahkepadaor
angt
ua
3.Membant
uadi
kmenger
jakanPR
4.Memat
uhi
atur
andi
li
ngkunganseki
tary
angt
elahdi
sepakat
i

Car
amenj
agaper
sat
uandankesat
uandi
li
ngkunganmasy
arakatadal
ah
di
tunj
uknomer....

A.1dan3
B.2dan3
C.1dan4
D.2dan4

37.
Seor
angwar
gaNegar
ayangber
tanggungj
awabakanmenunj
ukkansi
kap
pedul
il
ingkungan.Si
kappedul
il
ingkungant
ercer
mindal
am t
indakan....

A.Menj
agakeber
sihandenganmembuangsampahdi
sungai
B.Menebangpohont
anpamel
akukanpenghi
j
auankembal
i
C.Menol
ongsesamat
erut
amasei
mandanseagama
D.Memanf
aat
kankay
uhut
andengansi
stem t
ebangpi
l
ih

38.
Penggunaanbahasadaer
ahy
angber
agam dapatmenghambat
kel
ancar
anber
komuni
kasiwar
gaant
ardaer
ah.
Mel
alui
bahasaI
ndonesi
a
sel
uruhr
aky
atI
ndonesi
adapatber
komuni
kasi
dansal
i
ngmenger
ti
.
Ber
dasar
kanur
aiandi
atasbahasaI
ndonesi
adapatmenci
ptakan....

A.Ker
ukunandanket
ert
iban
B.Per
sat
uandal
am keber
agaman
C.Ket
erat
urandankeber
agaman
D.Kemudahandankebahagi
aanhi
dup

39.
Pemer
int
ahmendaf
tar
kankeseni
anangkl
ungkeUNESCOagardi
akui
sebagai
war
isanbuday
aasl
iIndonesi
a.Ni
l
aiper
sat
uany
angt
erkandung
dal
am per
nyat
aandi
atasadal
ah....
A.Membi
asakanber
tol
eransi
ter
hadapsesama
B.Mel
i
ndungikeseni
anmasy
arakatl
okal
C.Mengaj
arkanpat
ri
oti
sme
D.Mengaj
arkansemangatpant
angmeny
erah

40.
Ahmadsel
aluber
tany
akepadagur
uket
ikamenemukani
nfor
masi
bar
u
t
ent
angI
ndonesi
a.Ahmadt
akutj
i
kai
nfor
masi
ter
sebutpal
su.
SikapAhmad
mencer
minkanupay
amenj
agakeut
uhanNKRI,
adal
ah....

A.Rel
aber
kor
banunt
ukkepent
inganNegar
a
B.Kesadar
anmenj
agakeut
uhanwi
l
ayahNegar
a
C.Mewaspadai
hasut
any
angmeni
mbul
kanper
pecahan
D.Mengembangkanr
asabanggasebagai
war
gaNegar
a