Anda di halaman 1dari 3

I

NSTI
TUTPENDI
DIKANGURUKAMPUSRAJAMELEWAR

TUGASANKERJAKURSUS

TAHUNAKADEMI
K:SEMESTER1/2020

Pr
ogr
am:PI
SMP NamaPel
ajar
:

Kod:
EDUP3083 Semest
er/Tahun:
SEMESTER2/TAHUN4
Ambi
l
an:JUN2016
NamaKur
sus:
Kumpul
an:PISMPMT/PJK/PKB1/PKB2/
AsasKepemimpi
nandanPembangunan PKP1/PKP2/PAKK/BC/BM/SEJ/BT/SN/
BA
Prof
esi
onal
ismeGuru

Tugasan Tar
ikhMul
a Tar
ikhHant
ar

1.Lapor
anTemubual 26FEBRUARI2020 13MAC2020

2.Penul
i
sanAkademi
k 26FEBRUARI2020 23MAC2020

Hasi
lPembel
ajar
anKur
sus:

1.Menjel
askankonsepmengaj
arsebagaisat
upr
ofesi
ondanci
ri
-ci
rigur
usebagai
seor
angprofesi
onal
.(C2,
LO1,LO8,EM2)

2.Menghurai
kanisudancabaransemasayangdi
hadapi
olehgur
userta
per
undanganyangberkai
tandenganker
jay
aguru.(
C4,A2,
LO1,LO8,
EM2)

3.Menyedi
akanpelanpembangunandir
idanpembangunanker j
ayauntukmenjadi
seor
angyangprofesi
onalber
dasar
kanperi
ngkat
-per
ingkatperkembanganguru.
(C5,
LO3,
L07,
CTPS3, KK3)

4.Menganali
sisper
anangurusebagai
pemimpi
nprofesi
onaldal
am pelbagaiaspek
pengaj
arandanpembelaj
aranmelal
uit
emubual
.(C4,
A2,LO3,,
LO9,CTPS3,LS1)

5.Mer
angkapel
ant
indakanunt
ukmengur
usper
ubahandal
am bi
dangpendi
dikan.
(
C6,
A4,
LO1)

Ker
jakur
susi
nibagi
meni
l
aihasi
lpembel
ajar
an1,
2,3dan4.

Obj
ekt
ifKer
jaKur
sus:
Pel
ajardapat:

1. Menj
elaskankonsepamal
anpr
ofesi
onal
i
smekegur
uandi
sekol
ah.

2. Menghur
aikani
sudancabar
anber
kai
tanet
ikadanper
undangany
angber
kai
tandengan
ker
jay
aguru.

3. Menganali
sis per
anan guru sebagaipemi
mpi
n pr
ofesi
onaldal
am pel
bagaiaspek
pengaj
arandanpembelaj
aran.

4. Menjana pemi ki
ran kri
ti
kal dan pendekat
an saint
if
ik dal
am mer angka pelan
pembangunandi ridankerj
ayauntukmenjadiseor
angy angpr
ofesi
onalberdasar
kan
per
ingkat
-per
ingkatper
kembanganguru.

Pel
ajardi
kehendaki
mel
aksanakant
ugasanber
ikut
:

TUGASAN1:LAPORANTEMUBUAL( Waj
aran20%)
(Hadkanpenul
i
sanandakepada600pat
ahperkat
aansahaj
a)

SeoranggurulelakidisebuahsekolahkebangsaandiPortDicksontelahdidakwakeranamembal i
ng
kasutkepadaseor angmur i
dper
empuant ahunduasehinggameny ebabkankecederaandidahidan
menerimatigajahitan.Kejadi
anter
sebutdikat
akanberpuncadar i
padat i
ndakanmur i
dter
sebutyang
bermaindibel akangkel asbersamaduar akanny
aket ikagurut erbabitsedangmengajarmat a
pelaj
aranPendidikanMor al.
(Si
narHar
ianOnli
ne)

Berdasarkanrangsangandiat as,andadikehendakimenemubual( per


ludisokongdengan
r
akaman)seor ang pentadbi
rpendi dikan disekolah. Dalam t emubualtersebutanda per l
u
memfokuskepadaamal an prof
esionali
smekeguruany angmenjadiamalandisekolaht
ersebut
,isu
-
isupel
anggaraneti
kadanper undangany angber
kait
andenganker j
ayaguru.Tul
iskansatulaporan
yangl
engkap.

TUGASAN2: PENULISANAKADEMI K(
Wajar
an30%)
(Hadkanpenuli
sanandakepada1000pat
ahper
kat
aansahaj
a)

Pembangunankerj
ayaadalahsat
uprosesbert
erusanyangmeli
batkanper
ger
akani
ndi
vi
dumel
alui
beber
apaperi
ngkatkehi
dupan(Gr
eenhousedal
am Norhani
,et
.al
.,2009)
.

Ber
dasar
kankenyat
aandiat
as,sedi
akansat
upelanpembangunandi r
idan ker
jaya
andauntukmenj
adiseor
angyangpr
ofesi
onalber
dasar
kanper
ingkat
-per
ingkatper
kembangangur
u.
Ar
ahanPel
aksanaanTugasan:
-

1. For
matpenul
i
santugasanadal
ahseper
tiber
ikut:
-
a.FonAri
al

b.Sai
zhur
ufi
alah11

c. Langkausat
uset
engah(
1.5)bar
is

d.Ruj
ukanmengi
kutf
or Amer
matAPA( icanPsy
chol
ogi
calAssoci
ati
on)

2. Amal
anpl
agi
atadal
aht
idakdi
benar
kansamasekal
i
.

3. Anda di
kehendakimeny
atakan sumberruj
ukan dal
am senar
air
ujukan.Ruj
ukan t
idak
ter
masukdalam j
uml
ahpengir
aanperkat
aan.

4. Si
sipkanber
samaBORANGMAKLUM BALASTUGASANdi
bahagi
anhadapant
ugasananda.

5. Bahagi
ankul
i
tluarunt
ukTugasan1hendakl
ahdi
l
engkapkandenganmakl
umatber
ikut:
-

a.NamaPel
ajar

b.AngkaGi
l
iran

c. No.
KadPengenal
an

d.KoddanNamaKur
sus

e. NamaPensy
arahAkademi
k

f
. Tar
ikhHant
ar

Di
sedi
akanol
eh: Di
semakol
eh:

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___ _
___
___
___
___
___
___
___
___
___
_

(AHMADRI DZWANBINBASRI
) (
NURCI
ANABI NTINASARUDDI
N)
Penyel
arasEDUP3083 PakarBi
dang(SME)

Di
sahkanol
eh:

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
_

(HJH/FAIZAHBI
NTIA.KARI
M)
KetuaJabat
an
Jabat
anIl
muPendidi
kan