Anda di halaman 1dari 2

1. Diketahui limas alas segiempat beraturan T.ABCD.

Panjang rusuk tegak =6cm rusuk alas = 12


cm. Sudut antara garis TA dan bidang alas ABCD adalah ... (UN 2017/Ochananta A.F./3.1)
A. 45°
B. 30°
C. 45°
D. 60°
E. 90°
2. Diketahui kubus ABCD.EFGH, panjang rusuknya 12 cm dan α adalah sudut antara bidang BDG
dan ABCD. Nila sin α adalah ... (UN 2017/Ochananta A.F./3.1)
A. 1
√3
6
B. 1
√3
3
C. 1
√2
6
D. 1
√6
3
E. 1
√6
2
3. Balok ABCD. EFGH dengan panjang AB = BC = 3 cm dan AE = 5 cm. P terletak pada AD sehingga
AP : PD = 1 : 2 dan Q terletak pada EG sehingga FQ : QG = 2 : 1. Jika α adalah sudut antara PQ
dengan ABCD, maka tan α adalah ... (UN 2009 / Ochananta Agung F. /4.1)
A. 1
√5
2
B. 1
√10
10
C. 1
√10
2
D. 1
√ 14
7
E. 1
√ 35
7

Penyelesaian :

1. AC = √[ AB² + BC² ]
AC = √[6² + 6² ]
AC = √[36 + 36 ]
AC = √[72]
AC = 6√2

maka, AO
= ½ x 6√2
= 3√2

cos α
= AO / TA
= 3√2/6
= ½ √2

α = 45°

2. AC = s√2   ... (AC diagonal bidang)


       = 12√2 cm
OC = 1/2 AC
       = 1/2 .12√2
       = 6√2

GO² = OC² + CG²


        = (6√2) + 12²
        = 72 + 144
        = 216
 GO = √216
        = 6√6

sin α = CG / GO
         = 12 / (6√6)
         = 2 / √6
1
         = √ 6
3

3. Sudut antara PQ dengan ABCD adalah α.


QR = 5
PS = 3
BS = SR = RC = 1
PR =  PS2 +SR 2=√ 32+ 12

PR = √ 10

Perhatikan Δ PQR siku-siku di R


QR 5 1
tan α =  = = √ 10
PR √ 10 2