Anda di halaman 1dari 1

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini : ---------------------------------------------------------

Nama :
Jabatan:
Alamat:

Dengan ini memberikan kuasa dengan Hak Subtitusi kepada: ------------------------------

Nama :
Jabatan: :
Alamat: :

------------------------------------------------------K H U S U
S--------------------------------------------

Untuk bertindak baik Bersama-sama maupun sendiri-sendiri guna mewakili saya, Pemberi
Kuasa di dalam hal mengurus dan menyelesaikan terhadap terhadap pengecekan asli Sertipikat
di Badan Pertanahan Nasional Kota (*), yaitu :

Untuk keperluan tersebut menghadap di hadapan instansi/pejabat yang berwenang Kantor


Pertanahan Kota (*), memberikan keterangan dan laporan, membayar semua biaya yang
diperlukan dan meminta tanda penerimaannya, menandatangani semua surat yang diperlukan,
dan selanjutnya melakukan segala segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk
melaksanakan maksud dari pemberian kuasa di atas dengan tidak ada satu pun yang
dikecualikan.

Apabila yang diuruskan tersebut telah selesai, selanjutnya menerimakannya dari Instandi yang
berwenang dan memberikan tanda penerimaan untuk itu, dan segera menyerahkan kepada
pemberi kuasa atau kuasanya yang sah.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana semestinya.- --------------------------------

Kota (*), Januari 2020

Penerima Kuasa Pemberi Kuasa

Anda mungkin juga menyukai