Anda di halaman 1dari 12

MEDAN LISTRIK DAN

DISTRIBUSI MUATAN LISTRIK

Disusun Oleh :
Silmi Kaffah Harahap
Nazla Mony
Rafy Anggary
▪ Listrik adalah kondisi dari partikel sub atomik
tertentu, seperti elektron dan proton, yang
A. Pengertian listrik menyebabkan penarikan dan penolakan gaya di
antaranya.

• Listrik adalah sumber energi yang disalurkan melalui


kabel. Arus listrik timbul karena muatan listrik
PRESENTATION TITLE
mengalir dari saluran positif ke saluran negatif

ALT 1

Add a Footer 2
B. SIFAT-SIFAT LISTRIK
• muatan-sejenis saling menolak dan muatan-
lawan jenis saling menarik satu sama lain.

• Besarnya gaya menarik dan menolak ini


ditetapkan oleh hukum Coulomb
Ada 2 jenis muatan listrik:
• Satuan unit SI dari muatan listrik adalah
positif dan negative coulomb, yang memiliki singkatan "C".

• Setiap kali listrik mengalir melalui bahan yang


mempunyai hambatan, maka akan dilepaskan
panas. Semakin besar arus listrik, maka panas
yang timbul akan berlipat.

• Contoh : setrika listrik dan kompor listrik

Add a Footer 3
C. TANDA MUATAN LISTRIK

• Muatan positif (+) akan menyebabkan garis-garis medan


listrik berarah dari padanya menuju keluar,

SUBTITLE GOES HERE • Muatan negatif (-) akan menyebabkan garis-garis medan
listrik berarah menuju masuk padanya.

• Muatan nol ( ) tidak menyebabkan adanya garis-garis


medan listrik.

4
D. MEDAN LISTRIK
• Medan adalah suatu besaran yang mempunyai harga
pada tiap titik dalam ruang.

• Medan Listrik merupakan daerah atau ruang di sekitar


benda yang bermuatan listrik dimana, jika sebuah benda
bermuatan lainnya diletakkan pada daerah itu masih
mengalami gaya elektrostatis (disebut juga gaya
coulomb).

• Gaya listrik adalah gaya yang dialami oleh obyek


bermuatan yang berada dalam medan listrik.

5
- M E D A N L I S T R I K S E R I N G J U G A D I PA K A I I S T I L A H
K U AT M E D A N L I S T R I K ATA U I N T E N S I TA S M E D A N
LISTRIK.

- K U AT M E D A N L I S T R I K D I S U AT U T I T I K A D A L A H
G AYA YA N G D I D E R I TA O L E H S U AT U M U ATA N
P E R C O B A A N YA N G D I L E TA K K A N D I T I T I I T U D I B A G I
O L E H B E S A R M U ATA N P E R C O B A A N .

- A D A N YA M E D A N G AYA L I S T R I K D I G A M B A R K A N
OLEH GARIS MEDAN LISTRIK (LINES OF FORCE)
YA N G M E M P U N YA I S I FAT:

1 . G A R I S M E D A N L I S T R I K K E L U A R D A R I M U ATA N
P O S I T I F M E N U J U K E M U ATA N N E G AT I V E

2 . G A R I S M E D A N L I S T R I K A N TA R A D U A M U ATA N
TIDAK PERNAH BERPOTONGAN

3 . J I K A M E D A N L I S T R I K D I D A E R A H I T U K U A T,
M A K A G A R I S M E D A N L I S T R I K N YA R A PAT D A N
S E B A L I K N YA .

Add a Footer 6
MEDAN ADA DUA MACAM YAITU : Ada dua jenis muatan listrik yang diberi
nama positif dan negatif. Muatan listrik
selalu merupakan kelipatan bulat dari
satuan muatan dasar e.

1. Medan skalar, misalnya


• Muatan dari elektron adalah - e dan
temperatur,potensial dan proton + e.
ketinggian.
• Muatan tidak diciptakan maupun
2. Medan vektor, misalnya dimusnahkan pada proses pemberian
medan listrik dan medan muatan, tetapi hanya berpindah tempat.
magnet. • Muatan bersifat kekal.

Add a Footer 7
HUKUM COLOUMB :

1. Gaya yang dilakukan oleh satu muatan


kepada muatan lainnya bekerja sepanjang
garis yang menghubungkan muatan-
muatan. Dimana :
2. besarnya gaya berbanding lurus dengan
1. F = gaya tarik (N)
hasil kali muatanmuatan dan berbanding 2. r = jarak muatan q1 dan q2 (m)
terbalik dengan kuadrat jaraknya. 3. k = tetapan Coulumb = 8,99x109 (N.m2 /C2)
4. q1 dan q2 = muatan listrik (Coulumb)
3. Gaya akan tolak menolak jika
muatanmuatan mempunyai tanda yang
sama dan akan tarik menarik jika
mempunyai tanda yang tidak sama.

Add a Footer 8
E. DISTRIBUSI MUATAN LISTRIK

• Medan listrik tidak perlu hanya ditimbulkan oleh satu muatan listrik, melainkan dapat
pula ditimbulkan oleh lebih dari satu muatan listrik, bahkan oleh distribusi muatan
listrik baik yang diskrit maupun kontinu.

• Contoh-contoh distribusi muatan listrik misalnya:


-kumpulan titik-titik muatan
-kawat panjang lurus berhingga dan tak-berhingga
-lingkaran kawat
-pelat lebar berhingga atau tak-berhingga
-cakram tipis dan cincin

Add a Footer 99
KUMPULAN TITIK-TITIK
MUATAN
• Untuk titik-titik muatan yang tersebar dan
berjumlah tidak terlalu banyak, medan listrik
pada suatu titik (dan bukan pada salah satu titik
muatan) dapat dihitung dengan menjumlahkan
vektor medan listrik di titik tersebut akibat oleh
masing-masing muatan

𝟏 𝒒𝒊
• 𝑬𝜾 𝒓 = 3 𝒓 − 𝒓 𝜾
𝟒𝝅𝝐𝟎 𝒓 −𝒓 𝒊

Add a Footer 10
• Kawat panjang lurus merupakan salah
satu bentuk distribusi muatan yang
menarik karena bila panjangnya diambil
tak-hingga, perhitungan muatan di suatu
jarak dari kawat dan terletak di tengah-
tengah panjangnya, menjadi amat
mudah.

𝟏 𝐛 𝓪
• 𝑬𝒛 = + 𝟐
𝟒𝝅𝝐𝝄 𝔃𝟐 +𝒃𝟐 𝔃𝟐+ 𝓪

KAWAT PANJANG LURUS

Add a Footer 11
THANK YOU

12