Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SEJARAH TINGKATAN 1
MINGGU Choose an item. HARI Choose an item.
TARIKH MASA
KELAS JUMLAH MINIT
TEMA SEJARAH KITA & DUNIA
TAJUK BAB 7: PeningkatanTamadun India dan China
STANDARD KANDUNGAN 4.2 Peningkatantamadun dan sumbangannya
STANDARD PEMBELAJARAN 4.2.4 Membincangkanpeningkatantamadun India dariaspekperluasankuasa.
KRITERIA KEJAYAAN Murid dapatdiperkenalkan 2lokasi dan perkembangansertaperluasankuasadalamtamadun
Indiadenganbetul.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhirpengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Menyenaraikantokohtokoh yang terlibatdalamperluasankuasadalamtamadun India
2. Membincangkanpeningkatantamadun India dariaspekperluasankuasa
AKTIVITI 1. Murid mendengarpenerangan guru tentangisipelajaran dan
(BukuTeksMS ) kaitannyadenganobjektifpelajaran dan kriteriakejayaan. SI:
Video
2. Muridmembacamaklumatmengenailokasi dan
perkembangansertaperluasankuasadalamtamadun India.
3. Muridditerangkanmengenailokasi dan
perkembangansertaperluasankuasadalamtamadun India.
4. Muriddisoalmengenaifaktor-faktorperluasankuasa.
5. Murid dibahagikansecaraberpasangan.
6. Murid bergilir-gilirmemberikanresponsataumenyelesaikanmasalahdalamtamadun
Indiadenganmenulis di kertas yang sama dan menggunakan pen ataupensil yang
sama.
7. Guru bersoaljawabdengan murid tentangkeseluruhanaktiviti
8. Murid melengkapkanlatihan yang diberi oleh guru.
9. Murid mendengar guru membuatkesimpulantentangisipelajaran.
PETA i-THINK Peta Buih STRATEGI PAK21 Rally Table TAHAP -
PENGISIAN KURIKULUM Kemahiran Abad Ke-21 Choose an item.
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Choose an item.
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Choose an item.
Pendekatan Tematik Choose an item.
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) EMK -
Choose an item.
Nilai Murni – Choose an item.
BBM Bukuteks, Kertas manila , Pen Marker
PENTAKSIRAN Choose an item.
REFLEKSI Pada akhirpengajaran;
______ murid dapatmencapaiobjektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidakmencapaiobjektifakandiberibimbingankhasdalamsesiakandatang.

Anda mungkin juga menyukai