Anda di halaman 1dari 8

KOLEJ VOKASIONAL KOTA TINGGI

PETI SURAT 65, 81907 KOTA TINGGI,


JOHOR DARUL TAKZIM
Tel: 07-8835367 Fax: 07-8837402
emel: kvkotatinggijohor@gmail.com

RANCANGAN PENGAJARAN

MPU 2232
ETIKA PROFESIONAL
SEMESTER 1 DVM/2020
(MTK – TEKNOLOGI KIMPALAN)

PN NADHIRAH BINTI HAMZAH


UNIT BAHASA
JABATAN PENDIDIKAN UMUM
RANCANGAN PENGAJARAN

TARIKH/
MINGGU KOD & KANDUNGAN KURSUS MASA/ CLO CATATAN
KEHADIRAN
MPU 2232 : ETIKA PROFESIONAL CLO1 :
Menghubungkait teori etika
dengan isu permasalahan
1.0 Pengenalan Etika Profesional Tarikh : disiplin pekerja dalam
sesebuah organisasi secara
1.1 Pendahuluan 08.01.2020 kajian kes
M01 1.2 Menakrif etika, nilai dan moral
1.3 Mengenalpasti hubungan C3 :
Masa :
05.01.2020 etika dan moral Aplikasi
1.4 Menerangkan profesion dan 2.00 petang -

profesional 4.00 petang PLO3 :
09.01.2020
1.5 Menghubungkait etika dan Mengenalpasti dan
agama Kehadiran : menyelesaikan masalah
secara kreatif, inovatif, dan
/
efektif berdasarkan teori-
teori etika dan
permasalahan dalam
organisasi
MPU 2232 : ETIKA PROFESIONAL CLO1 :
Menghubungkait teori etika
dengan isu permasalahan
1.0 Pengenalan Etika Profesional disiplin pekerja dalam
Tarikh : sesebuah organisasi secara
1.1 Pendahuluan
15.01.2020 kajian kes
1.2 Menakrif etika, nilai dan moral
M02 1.3 Mengenalpasti hubungan C3 :
etika dan moral Aplikasi
12.01.2020 1.4 Menerangkan profesion dan Masa :
- profesional 8.00 pagi - PLO3 :
1.5Menghubungkait etika dan 9.00 pagi Mengenalpasti dan
16.01.2020
agama menyelesaikan masalah
secara kreatif, inovatif, dan
Kehadiran : efektif berdasarkan teori-
/ teori etika dan
permasalahan dalam
organisasi

Disediakan oleh : Disemak oeh :

............................................ ............................................
(NADHIRAH BINTI HAMZAH) ( )

2
RANCANGAN PENGAJARAN

TARIKH/
KOD & KANDUNGAN
MINGGU MASA/ CLO CATATAN
KURSUS
KEHADIRAN
MPU 2232 : ETIKA CLO1 :
PROFESIONAL Menghubungkait teori etika
dengan isu permasalahan
2.0 Teori Etika Tarikh : disiplin pekerja dalam
M03 22.01.2020 sesebuah organisasi secara
2.1Menyatakan Teori kajian kes
Keperibadian Mulia
19.01.2020 Masa : C3 :
– 2.2 Menjelaskan Teori 2.00 petang – Aplikasi
Wajiban 3.00 petang
23.01.2020
(Deontologis) PLO3:
2.3 Meneroka Teori Mengenalpasti dan
Hak Asasi Kehadiran : menyelesaikan masalah
/ secara kreatif, inovatif, dan
efektif berdasarkan teori-teori
etika dan permasalahan
dalam organisasi
MPU 2232 : ETIKA CLO1 :
PROFESIONAL Menghubungkait teori etika
dengan isu permasalahan
2.0 Teori Etika disiplin pekerja dalam
Tarikh :
sesebuah organisasi secara
2.1Menyatakan Teori 29.01.2020 kajian kes
M04 Keperibadian Mulia
2.2 Menjelaskan Teori Masa : C3 :
30.06.2019 Aplikasi
Wajiban (Deontologis) 2.00 petang –
-
2.3Meneroka Teori Hak 3.00 petang PLO3 :
04.07.2019
Asasi Mengenalpasti dan
Kehadiran : menyelesaikan masalah
secara kreatif, inovatif, dan
/
efektif berdasarkan teori-teori
etika dan permasalahan
dalam organisasi

Disediakan oleh : Disemak oeh :

............................................ ............................................

3
(NADHIRAH BINTI HAMZAH) ( )
RANCANGAN PENGAJARAN

TARIKH/
KOD & KANDUNGAN
MINGGU MASA/ CLO CATATAN
KURSUS
KEHADIRAN
MPU 2232 : ETIKA CLO1 :
PROFESIONAL Menghubungkait teori etika
dengan isu permasalahan disiplin
Tarikh : pekerja dalam sesebuah
M05 3.0 Nilai dalam Etika
organisasi secara kajian kes
Profesional
_________ C3 :
3.1 Menyatakan Asas- Masa :
– asas Nilai (C1) Aplikasi
_________ 3.2 Mengenalpasti Jenis-
PLO3 :
jenis Nilai Profesional(C1) Kehadiran : Mengenalpasti dan
3.3 Menerangkan / menyelesaikan masalah secara
Kesedaran Etika Seorang kreatif, inovatif, dan efektif
Profesional(C2) berdasarkan teori-teori etika dan
permasalahan dalam organisasi.
MPU 2232 : ETIKA CLO1 :
PROFESIONAL Menghubungkait teori etika
dengan isu permasalahan disiplin
3.0 Nilai dalam Etika pekerja dalam sesebuah
Tarikh : organisasi secara kajian kes
Profesional
M06 .…………………..
3.1 Menyatakan Asas- C3 :
asas Nilai(C1) Masa : Aplikasi
________
- 3.2 Mengenalpasti Jenis- ……………………
PLO3 :
________ jenis Nilai Profesional(C1)
Mengenalpasti dan
3.3 Menerangkan Kehadiran : menyelesaikan masalah secara
Kesedaran Etika Seorang / kreatif, inovatif, dan efektif
Profesional(C2) berdasarkan teori-teori etika dan
permasalahan dalam organisasi.

Disediakan oleh : Disemak oleh :

…………………………………………………… …………………………………………………….

(NADHIRAH BINTI HAMZAH) ( )

4
RANCANGAN PENGAJARAN

TARIKH/
MINGGU KOD & KANDUNGAN KURSUS MASA/ CLO CATATAN
KEHADIRAN
MPU 2232 : ETIKA PROFESIONAL CLO2 :
Menerangkan secara
4.0 Etika Kerja (CLO 2) bertulis mengenai etika
sesuatu profesion yang
Tarikh :
4.1 Mengenalpasti definisi Etika anda pilih.
M07 Kerja (A1)
4.2 Menghuraikan 10 Ciri Etika A3 :
_________ Kerja (A1) Masa : Valuing
4.3 Membincangkan Nilai-nilai
– Teras dalam Etika Kerja (A2) PLO6 :
_________ 4.4 Menerangkan Kebaikan Etika Profesionalisme, Nilai,
Kerja (A3) Kehadiran : Sikap dan Etika diterapkan
4.5 Menerangkan Keakuran kepada / melalui tugasan dan
Peraturan dan Standard Kualiti yang pembelajaran berpusatkan
Ditetapkan (A3) pelajar.
4.6 Menerangkan Kod Etika
Pekerjaan (A3)
MPU 2232 : ETIKA PROFESIONAL CLO2 :
Menerangkan secara
4.0 Etika Kerja (CLO 2) Tarikh : bertulis mengenai etika
4.1 Mengenalpasti definisi Etika sesuatu profesion yang
Kerja (A1)
. anda pilih.
4.2 Menghuraikan 10 Ciri Etika ………………….
M08 Kerja (A1) A3 :
.
4.3 Membincangkan Nilai-nilai Valuing
________ Teras dalam Etika Kerja (A2)
4.4 Menerangkan Kebaikan Etika Masa : PLO6 :
-
Kerja (A3) ………………… Profesionalisme, Nilai,
________ 4.5 Menerangkan Keakuran kepada Sikap dan Etika diterapkan

Peraturan dan Standard Kualiti yang melalui tugasan dan
Ditetapkan (A3) pembelajaran berpusatkan
4.6 Menerangkan Kod Etika Kehadiran : pelajar.
Pekerjaan (A3) /

Disediakan oleh : Disemak oleh :

…………………………………………………… …………………………………………………….

(NADHIRAH BINTI HAMZAH) ( )

5
RANCANGAN PENGAJARAN

TARIKH/
MINGGU KOD & KANDUNGAN KURSUS MASA/ CLO CATATAN
KEHADIRAN
MPU 2232 : ETIKA CLO2 :
PROFESIONAL Menerangkan secara
bertulis mengenai etika
5.0 Obligasi Memberikan sesuatu profesion yang
Tarikh : anda pilih.
M09 Perkhidmatan
A3 :
5.1 Pengenalan Valuing
5.2 Menghuraikan Kesamaan Masa :
– Peluang(A1) PLO6 :
5.3 Membincangkan Faktor Profesionalisme, Nilai,
Ekonomi(A2) Kehadiran : Sikap dan Etika
5.4 Membincangkan Melayan diterapkan melalui
/
Klien Tanpa Etika (A2) tugasan dan
pembelajaran
berpusatkan pelajar.

MPU 2232 : ETIKA CLO2 :


PROFESIONAL Menerangkan secara
bertulis mengenai etika
5.0 Obligasi Memberikan sesuatu profesion yang
Tarikh : anda pilih.
Perkhidmatan
M10 A3 :
5.1 Pengenalan Valuing
5.2 Menghuraikan Kesamaan Masa :
Peluang(A1) PLO6 :
-
5.3 Membincangkan Faktor Profesionalisme, Nilai,
Ekonomi(A2) Kehadiran : Sikap dan Etika
5.4 Membincangkan Melayan diterapkan melalui
/
Klien Tanpa Etika (A2) tugasan dan
pembelajaran
berpusatkan pelajar.

Disediakan oleh : Disemak oleh :

…………………………………………………… …………………………………………………….

(NADHIRAH BINTI HAMZAH) ( )

6
RANCANGAN PENGAJARAN

TARIKH/
KOD & KANDUNGAN
MINGGU MASA/ CLO CATATAN
KURSUS
KEHADIRAN
MPU 2232 : ETIKA CLO2 :
PROFESIONAL Menerangkan secara
bertulis mengenai etika
6.0 Obligasi Terhadap Klien sesuatu profesion yang
Tarikh : anda pilih.
M11 dan Pihak Ketiga
6.1 Pengenalan A3 :
6.2 Mengenalpasti Hubungan Valuing
Masa :
Profesional – Klien (A2)
– PLO6 :
6.3 Membincangkan Obligasi
Profesionalisme, Nilai,
Pihak Ketiga (A2)
Kehadiran : Sikap dan Etika
6.4 Membincangkan Obligasi diterapkan melalui
Klien dan Orang Lain (A2) / tugasan dan
6.5 Menerangkan Obligasi pembelajaran
untuk Bersikap Amanah (A3) berpusatkan pelajar.

MPU 2232 : ETIKA CLO2 :


PROFESIONAL Menerangkan secara
bertulis mengenai etika
6.0 Obligasi Terhadap Klien sesuatu profesion yang
Tarikh : anda pilih.
dan Pihak Ketiga
M12 6.1 Pengenalan A3 :
6.2 Mengenalpasti Hubungan Valuing
Profesional – Klien (A2) Masa :
6.3 Membincangkan Obligasi PLO6 :
-
Pihak Ketiga (A2) Profesionalisme, Nilai,
6.4 Membincangkan Obligasi Sikap dan Etika
Klien dan Orang Lain (A2) Kehadiran : diterapkan melalui
6.5 Menerangkan Obligasi / tugasan dan
pembelajaran
untuk Bersikap Amanah (A3)
berpusatkan pelajar.

7
Disediakan oleh : Disemak oleh :
RANCANGAN PENGAJARAN

…………………………………………………… …………………………………………………….

(NADHIRAH BINTI HAMZAH) ( )

TARIKH/
MINGGU KOD & KANDUNGAN KURSUS MASA/ CLO CATATAN
KEHADIRAN
MPU 2232 : ETIKA PROFESIONAL CLO3 :
Membentangkan secara
7.0 Tanggungjawab Sebagai berkumpulan tentang
Tarikh : tanggungjawab seorang
Pekerja, Pengurus, Perunding dan
pemimpin dalam
M13 Pemimpin sesebuah organisasi.
7.1 Pengenalan
7.2 Mengenalpasti Tanggungjawab
A2 :
Pekerja dalam organisasi (A1)
Masa : Responding
– 7.3 Mengenalpasti Profesional sebagai
pengurus (A1)
7.4 Membincangkan Profesional PLO9 :
sebagai perunding (A2) Menyedari dan
Kehadiran :
7.5 Membincangkan Profesional menunjukkan kemahiran
/ kepimpinan yang
sebagai pemimpin (A2)
7.6 Membincangkan Kepimpinan moral berkualiti serta efektif.
(SCL)
(A2)

MPU 2232 : ETIKA PROFESIONAL CLO3 :


Membentangkan secara
7.0 Tanggungjawab Sebagai Pekerja, berkumpulan tentang
Pengurus, Perunding dan Pemimpin tanggungjawab seorang
Tarikh : pemimpin dalam
7.1 Pengenalan
M14 7.2 Mengenalpasti Tanggungjawab sesebuah organisasi.
Pekerja dalam organisasi (A1)
7.3 Mengenalpasti Profesional sebagai Masa : A2 :
pengurus (A1) Responding
- 7.4 Membincangkan Profesional
sebagai perunding (A2) PLO9 :
7.5 Membincangkan Profesional Kehadiran : Menyedari dan
sebagai pemimpin (A2) / menunjukkan kemahiran
7.6 Membincangkan Kepimpinan moral kepimpinan yang
(A2) berkualiti serta efektif.
(SCL)

Disediakan oleh : Disemak oleh :

…………………………………………………… …………………………………………………….

(NADHIRAH BINTI HAMZAH) ( )