Anda di halaman 1dari 26

KONSEP PEMBELAJARAN

Crow dan Crow mendefinisikan pembelajaran sebagai satu perolehan tabiat,


pengetahuan dan sikap. Ia melibatkan cara baru membuat sesuatu kerja, dan ia kan
bertugas dalam percubaan individu untuk mengatasi rintangan atau untuk menyesuaikan diri
kepada situasi baru. Ia merupakan satu proses perubahan tingkah laku yang progresif
sambil individu itu bertindak balas kepada sesuatu situasi atau berbagai situasi dalam
menyesuaikan tingkah lakunya dengan berkesan kepada permintaan yang dibuat
terhadapnya. Ia juga membolehkan individu memenuhi minat atau mencapai matlamat.

Mengikut Mook Song Sang (2009) konsep pembelajaran dikategorikan berlandaskan


teori-teori pembelajaran masa kinidan diklafikasikan kepada empat mazhab iaitu behavioris,
kognitif, sosial dan humanis. Di antara tokoh-tokoh yang terpengaruh bagi mazhab
behavioris ialah Parlov, Thorndike dan Skinner. Tokoh-tokoh ini berpendapat pembelajaran
adalah berkaitan dengan perubahan tingkah laku. Teori pembelajaran mereka adalah
dihasilkan daripada pemerhatian dan ujian yang dijalankan ke atas haiwan. Mereka telah
menumpukan ujian tersebut terhadap perperhubungan ransangan dan gerak balas yang
menghasilkan perubahan tingkah laku. Ini menunjukkan tingkah laku pelajar boleh
diperhatikan, dikawal serta diramal. Pembelajaran hanya boleh bermula apabila wujudnya
tindak balas terhadap sesuatu ransangan yang ada. Proses pembelajaran akan diteruskan
jika terdapat motivasi yang sesuai dan akan berakhir apabila perubahan tingkah laku dapat
dibentuk dan dikekalkan.

Tokoh-tokoh mazhab kognitif seperti Kohler, Bruner, Gagne dan Ausebel


berpendapat bahawa pembelajaran ialah suatu proses dalaman yang berlaku dalam alam
fikiran dan tidak dapat diperhatikan secara langsung daripada tingkah laku manusia. Mereka
menekankan proses kognitif yang menghasilkan perubahan tingkah laku dalam
pembelajaran. Selain itu, mereka berpendapat bahawa pembelajaran adalah satu proses
kognitif untuk perhubungan perkara-perkara dalam persekitarannya dan mempunyai objektif
atau motif tertentu. Apa yang dimaksudkan disini adalah, sekiranya ia tidak dapat mngenal
pasti perhubungan perkara dan erti yang dipelajari, walaupun melalui latihan brkali-kali,
pembelajaran tidak akan berlaku. Mereka tidak bersetuju dengan teori smulasi-tindak balas
yang menyatakan pembelajaran berlaku kerana stimuli-tindak balas dan latihan berulang-
ulang. Mereka berpendapat pembelajaran adalah proses kognitif untuk perhubungan
perkara-perkara dalam persekitarannya.

Mazhab sosial menyarakankan teori pembelajaran dengan menggabungkan teori


mazhab behavioris bersama dengan mazhab kognitif. Teori mazhab sosial yang dipelopori
oleh Bandura, menegaskan bahawa pembelajaran melalui proses pemodelan. Pemodelan
yang dimaksudkan ialah melalui pemerhatian atau peniruan. Pembelajaran meliputi pelbagai
aspek bukan sahaja tingkah laku manusia yang nyata tetapi juga meliputi aspek pemikiran
dalaman seperti yang disarankan oleh ahli psikologi kognitif.
Melalui mazhab humanis pembelajaran manusia amat bergantung kepada emosi dan
perasaannya. Setiap individu mempunyai cara yang berbeza denga individu ynag lain. Oleh
itu, strategi pengajaran dan pembelajaran hendaklah diatur mengikut kehendak dan
perkembangan emosi pelajar itu sendiri. Mengikut ahli-ahli mazhab humanis, berpendapat
bahawa setiap individu mempunyai potensi dan keinginan mencapai kecemerlangan kendiri.

Sebagai kesimpulannya, ahli psikologi pada umumnya mentafsir pembelajaran


sebagai proses, melalui latihan atau pengalaman organisma dan seterusnya menghasilkan
perubahan tingkah laku yang agak kekal. Secara ringkas, pembelajaran boleh dibahagi
kepada dua iaitu yang pertama, pembelajaran yang berlaku hasil daripada latihan atau
pengalaman. Ini bermakna sebarang perubahan tingkah laku yang tidak pernah melaui
latihan atau pengalaman tidak boleh disebut sebagai pembelajaran. Kedua adalah
perubahan tingkah laku yang melalui pembelajaran yang mempunyai ciri kekal. Ini bermakna
perubahan tingkah laku buat sementara sahaja. Pembelajaran dapat didapati mula berlaku
apabila tindak balas diadakan terhadap ransangan yang timbul. Ia akan berterusan apabila
motivasi yang berkaitan dikekalkan dan pembelajaran dikatakan berakhir apabila konsep
baru dibentuk dan dikuasai.

TEORI PEMBELAJARAN

1.         Teori Behavioris
Teori behavioris yang diperkenalkan oleh Ivan Pavlov dan dikembangkan
oleh Thorndike dan Skinner, berpendapat bahwa pembelajaran adalah berkaitan dengan
perubahan tingkah laku. Teori pembelajaran mereka kebanyakannya dihasilkan dengan.
Mereka menumpukan ujian kepada perhubungan antara ‘rangsangan’ dan ‘gerakbalas’ yang
menghasilkan perubahan tingkah laku. Ujian ini bisa bersifat sebagai suatu usaha yang
dapat merubah tingkah laku orang agar bisa lebih baik. Maka perubahan inilah yang di sebut
pembelajaran. Secara umumnya memang teori behavioris menyatakan bahwa pengajaran
dan pembelajaran akan mempengaruhi segala perbuatan atau tingkah laku pelajar sama
ada baik atau sebaliknya. Teori ini juga menjelaskan bahwa tingkah laku pelajar dapat
diperhatikan dan diprediksi apakah mengarah ke hal positif atau negative.

2.         Teori Kognitif
Teori kognitif pula berpendapat bahwa pembelajaran ialah suatu proses pendalaman
yang berlaku dalam akal pikiran, dan tidak dapat diperhatikan secara langsung dengan
tingkah laku. Ahli-ahli psikologi kognitif seperti Bruner dan Piaget menjelaskan kajian kepada
berbagai jenis pembelajaran dalam proses penyelesaian masalah dan akal berdasarkan
berbagai peringkat umur dan kecerdasan pelajar. Teori-teori pembelajaran mereka adalah
bertumpu kepada cara pembelajaran seperti pemikiran cerdik, urgensi penyelesaian
masalah, penemuan dan pengkategorian. Menurut teori ini, manusia memiliki struktur
kognitif, dan semasa proses pembelajaran, otak akan menyusun segala pernyataan di
dalam ingatan.

3.         Teori Sosial
Teori sosial pula menyarankan teori pembelajaran dengan menggabungkan teori
behavioris bersama dengan kognitif. Teori ini juga dikenal sebagai Teori Perlakuan Model.
Albert Bandura, seorang tokoh teori sosial ini menyatakan bahwa proses pembelajaran akan
dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dengan menggunakan pendekatan
‘permodelan’. Beliau menjelaskan lagi,  bahwa aspek pemerhatian pelajar terhadap apa
yang disampaikan atau dilakukan oleh guru dan  juga aspek peniruan oleh pelajar akan
dapat memberikan kesan yang menarik kepada kepahaman pelajar. Sehingga dalam
pembelajaran perlu ada obyek belajar sehingga seorang guru dapat mempraktekkan
materinya untuk lebih dipahami siswa dengan obyek tadi.

4.         Teori Humanisme
Teori humanis juga berpendapat pembelajaran manusia bergantung kepada emosi
dan perasaannya. Seorang ahli teori ini, Carl Rogers menyatakan bahwa setiap individu itu
mempunyai cara belajar yang berbeda dengan individu yang lain. Oleh karena itu, strategi
dan pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran hendaklah dirancang dan
disusun mengikut kehendak dan perkembangan emosi pelajar itu.  Beliau juga menjelaskan
bahwa setiap individu mempunyai potensi dan keinginan untuk mencapai aktualisasi diri.
Maka, guru hendaknya menjaga psikologi pelajar dan memberi bimbingan supaya potensi
mereka dapat diperkembangkan ke tahap maksimal.

5.         Teori Piaget
Menurut Piaget (Dahar 1996; Hasan 1996; Surya 2003), setiap individu mengalami
tingkat-tingkat perkembangan intelektual dalam pembelajaran. Tahap- tahap tersebut
berdasarkan umur seorang anak. Tahap-tahap tersebut sebagai berikut:

1.         Tingkat Sensorimotor (0-2 tahun)


Anak mulai belajar dan mengendalikan lingkungannya melalui kemampuan panca
indra dan gerakannya. Perilaku bayi pada tahap ini semata-mata berdasarkan pada stimulus
yang diterimanya. Sekitar usia 8 bulan, bayi memiliki pengetahuan object permanence yaitu
walaupun objek pada suatu saat tak terlihat di depan matanya, tak berarti objek itu tidak
ada. Sebelum usia 8 bulan bayi pada umumnya beranggapan benda yang tak mereka lihat
berarti tak ada. Pada tahap ini, bayi memiliki dunianya berdasarkan pengamatannya atas
dasar gerakan/aktivitas yang dilakukan orang-orang di sekelilingnya. 

2.         Tahap Preoporational (2-7 tahun)


Pada tahap ini anak sudah mampu berpikir sebelum bertindak, meskipun
kemampuan berpikirnya belum sampai pada tingkat kemampuan berpikir logis. Masa 2-7
tahun, kehidupan anak juga ditandai dengan sikap egosentris, di mana mereka berpikir
subyektif dan tidak mampu melihat obyektifitas pandangan orang lain, sehingga mereka
sukar menerima pandangan orang lain. Ciri lain dari anak yang perkembangan kognisinya
ada pada tahap preporational adalah ketidakmampuannya membedakan bahwa 2 objek
yang sama memiliki masa, jumlah atau volume yang tetap walau bentuknya berubah-ubah.
Karena belum berpikir abstrak, maka anak-anak di usia ini lebih mudah belajar jika guru
melibatkan penggunaan benda yang konkrit daripada menggunakan hanya kata-kata.

3.         Tahap Concrete (7-11 thn)


Pada umumnya, pada tahap ini anak-anak sudah memiliki kemampuan memahami
konsep konservasi (concept of conservacy), yaitu meskipun suatu benda berubah
bentuknya, namun masa, jumlah atau volumenya adalah tetap. Anak juga sudah mampu
melakukan observasi, menilai dan mengevaluasi sehingga mereka tidak se-egosentris
sebelumnya. Kemampuan berpikir anak pada tahap ini masih dalam bentuk konkrit, mereka
belum mampu berpikir abstrak, sehingga mereka juga hanya mampu menyelesaikan soal-
soal pelajaran yang bersifat konkrit. Aktifitas pembelajaran yang melibatkan siswa dalam
pengalaman langsung sangat efektif dibandingkan penjelasan guru dalam bentuk verbal
(kata-kata).

4.         Tahap Formal Operations (11 tahun ke atas)


Pada tahap ini, kemampuan siswa sudah berada pada tahap berpikir abstrak.
Mereka mampu mengajukan hipotesa, menghitung konsekuensi yang mungkin terjadi serta
menguji hipotesa yang mereka buat. Kalau dihadapkan pada suatu persoalan, siswa pada
tahap perkembangan formal operational mampu memformulasikan semua kemungkinan dan
menentukan kemungkinan yang mana yang paling mungkin terjadi berdasarkan kemampuan
berpikir analistis dan logis.
Sehingga pada yang terakhir inilah merupakan kesempurnaan dari penerimaan
pembelajaran yang baik dan mengembangkan potensi diri yang sempurna.

5.         Teori Vygotsky
Vygotsky adalah salah seorang tokoh konstrutivisme. Hal terpenting dari teorinya
adalah pentingnya interaksi antara aspek internal dan eksternal pembelajaran dengan
menekankan aspek ling-kungan sosial pembelajaran. Vygotsky yakin bahwa pembelajaran
terjadi ketika siswa bekerja menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas-
tugas itu masih berada dalam jangkauan kemampuannya atau tugas-tugas itu berada dalam
zona perkembangan proksimal (zone of proximal development).
Sumbangan teori Vigotsky adalah penekanan pada bakat sosio budaya dalam
pembelajaran. Menurutnya, pembelajaran terjadi ketika siswa bekerja dalam zona
perkembangan proksima (zone of proximal development). Zona perkembangan proksima
adalah tingkat perkembangan sedikit di atas tingkat perkembangan seseorang pada ketika
pembelajaran berlaku.
Astuty (2000) secara terperinci, mengemukakan bahwa yang dimaksudkan
dengan “zona per-kembangan proksima” adalah jarak antara tingkat per-kembangan
sesungguhnya dengan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan
sesungguhnya adalah kemampuan pemecahan masalah secara mandiri sedangkan tingkat
per-kembangan potensial adalah kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan
orang dewasa melalui kerja sama dengan rakan sebaya yang lebih mampu. Oleh yang 
demkian, maka tingkat perkembangan potensial dapat disalurkan melalui model
pembelajaran koperatif. Ide penting lain juga diturunkan Vygotsky ialah konsep pemenaraan
(scaffolding) (Nur 2000), yaitu memberikan sejumlah bantuan kepada siswa pada tahap-
tahap awal pembelajaran, kemudian menguranginya dan memberi kesempatan kepada
siswa untuk mengambil alih tanggung jawab sekadar yang  mereka mampu. Bantuan
tersebut berupa petunjuk, peringatan, dorongan, menguraikan masalah pada langkah-
langkah pemecahan, memberi contoh ataupun hal-hal lain yang memungkinkan siswa
tumbuh sendiri.

6.         Teori Ausubel
David Ausubel adalah seorang ahli psikologi pendidikan. Menurut Ausubel (Dahar
1996) bahan subyek yang dipelajari siswa haruslah “bermakna” (meaningfull). Pembelajaran
bermakna merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan
yang terdapat dalam  struktur kognitif seseorang. Struktur kognitif ialah fakta-fakta, konsep-
konsep, dan generalisasi-generalisasi yang telah disiswai dan diingat siswa. Suparno (1997)
mengatakan pembelajaran bermakna adalah suatu proses pembelajaran di mana informasi
baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dimiliki seseorang yang sedang
melalui pembelajaran.
Menurut Ausubel, pemecahan masalah yang sesuai adalah lebih bermanfaat bagi
siswa dan merupakan strategi yang efisien dalam pembelajaran. Kekuatan dan makna
proses pemecahan masalah dalam pembelajaran sejarah terletak pada kemampuan siswa
dalam mengambil peranan pada kumpulannya. Untuk melancarkan proses tersebut maka
diperlukan bimbingan secara langsung daripada guru, sama ada secara lisan maupun
dengan tingkah laku, manakala siswa diberi kebebasan untuk membangun pengetahuannya
sendiri.
Selanjutnya Ausubel mengatakan bahwa ada dua jenis belajar, yaitu belajar
bermakna (meaningful learning) dan belajar menghafal (rote learning). Bahan pelajaran
yang dipelajari haruslah bermakna. Belajar bermakna adalah suatu proses di mana
informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dipunyai seseorang
yang sedang belajar. Belajar akan bermakna bila siswa mengaitkan informasi baru pada
konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Struktur kognitif
ialah fakta-fakta, konsep konsep dan generalisasi-generalisasi yang telah dipelajari dan
diingat oleh siswa.
Lebih lanjut Ausubel (dalam Kartadinata, 2001) mengemukakan, seseorang belajar
dengan mengasosiasikan fenomena, pengalaman dan fakta-fakta baru ke dalam skemata
yang telah dipelajari. Hal ini menjadikan pembelajaran akuntansi tidak hanya sebagai
konsep-konsep yang perlu dihapal dan diingat hanya pada saat siswa mendapat materi itu
saja tetapi juga bagaimana siswa mampu menghubungkan pengetahuan yang baru didapat
kemudian dengan konsep yang sudah dimilikinya sehingga terbentuklah kebermaknaan
logis.

7.         Teori Konstruktivisme
Teori konstruktivisme lahir dari idea Piaget dan Vygotsky. Konstruktivisme adalah
satu faham bahwa siswa membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif
berasaskan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Dalam Proses ini, siswa akan
menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina
pengetahuan baru. Mengikut Briner (1999), pembelajaran secara konstruktivisme berlaku di
mana siswa membina pengetahuan dengan menguji ide dan pendekatan berasaskan
pengetahuan dan pengalaman sedia ada, mengimplikasikannya pada satu situasi baru dan
mengintegerasikan pengetahuan baru yang diperoleh dengan binaan intelektual yang sedia
wujud. Manakala mengikut Mc Brien dan Brandt (1997), konstruktivisme adalah satu
pendekatan pembelajaran berasaskan kepada penelitian tentang bagaimana manusia
belajar. Kebanyakan peneliti berpendapat setiap individu membina pengetahuan dan
bukannya hanya menerima pengetahuan daripada orang lain.
Brooks dan Books (1993) pula menyatakan konstruktivisme berlaku apabila siswa
membina makna tentang dunia dengan mensintesis pengalaman baru pada apa yang
mereka telah faham sebelum ini. Mereka akan membentuk peraturan melalui cerminan
tentang  tindak balas mereka dengan objek dan idea. Apabila mereka bertemu dengan
objek, ide atau perkaitan yang tak bermakna pada mereka, maka mereka akan sama ada
menginterpretasikan apa yang mereka lihat supaya sesuai dengan peraturan yang telah
dibentuk atau disesuaikan dengan peraturan agar dapat menerangkan informasi baru.
Dalam teori konstruktivisme, penekanan diberikan pada siswa lebih daripada guru. Ini
karena siswalah yang bertindak balas dengan bahan dan peristiwa   dan memperoleh
kepahaman tentang bahan dan peristiwa tersebut. Justru, siswa membina sendiri konsep
dan membuat penyelesaian kepada masalah (Sushkin 1999). Pada teori menekankan pada
siswa untuk mencari cara sendiri untuk setiap penyelesaian masalah. Sehingga dapat
ditemukan cara yang sesuai dengan dirinya.

IMPLIKASI TEORI-TEORI PEMBELAJARAN TERHADAP PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN

TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORIS


Antara Implikasi terhadap pembelajaran dan pengajaran adalah:
1. Pastikan maklumbalas diberi dengan kerap, dengan secepat mungkin, dan berbentuk
spesifik.
2. Pelbagaikan pengukuhan positif yang digunakan agar dapat mengekalkan keberkesanannya.
Jika boleh, gunakan kedua-duanya dan bukan hanya menggunakan pengukuhan primer
atau sekunder sahaja.
3. Gunakan pengukuhan berjadual bagi mengekalkan berlakunya pembelajaran.
4. Peka terhadap konsep penghapusan bagi mengurangkan berlakunya tingkah laku yang tidak
diingini.
5. Gunakan pengukuhan sebagai satu cara untuk mendorong murid-murid yang kurang
bermotivasi untuk belajar dan sebagainya.
6. Mementingkan pembelajaran kemahiran dan sikap.
7. Mementingkan peneguhan.

Manakala dari segi pengajaran terancang pula, terdapat beberapa syor tentang bagaimana
teori pembelajaran behavioris dapat diaplikasi dalam bilik darjah. Antaranya adalah:
1. Pupukkan penguasaan satu-satu kemahiran dengan menggunakan kerangka soalan
(ransangan) – jawapan (gerakbalas) mengikut prinsip pedagogi, iaitu secara beransur-ansur
dan peringkat demi peringkat.
2. Minta murid-murid mengikuti setiap kerangka yang disediakan. Maklum balas hendaklah
diberi serta merta.
3. Susun aras kesukaran soalan-soalan bagi memastikan murid-murid anda berupaya memberi
jawapan yang betul. Dengan itu, sudah tentu mereka akan menerima pengukuhan positif.
4. Pastikan pencapaian yang baik dan cemerlang dipadankan dengan pengukuhan sekunder
seperti pujian lisan, hadiah, gred yang baik dan sebagainya .

Dalam mengajar kanak- kanak berkeperluan khas, pengaplikasian teori ini amat
tepat dengan situasinya. Jika kita melihat kepada masalah kanak-kanak khas yang
kebanyakkannya tidak tahu membaca, pendekatan teori ini mampu meningkatkan sedikit
ransangan mereka agar terus berminat dalam mengikuti pembelajaran. Berdasarkan teori
tersebut juga, guru-guru boleh menggunakan peneguhan positif atau negatif bagi
meransang murid-murid berusaha untuk meningkatkan kemahiran membaca. Seelok-
eloknya, guru perlu memberi ganjaran atau hadiah kepada murid-murid yang menguasai
kemahiran tersebut. Sebagai contoh, seorang guru memberikan coklat kepada muridnya
yang mampu membaca huruf ‘a’ hingga ‘h’ dengan betul. Kaedah ini akan memberikan
motivasi kepada kanak-kanak lain untuk mencuba dan kanak-kanak yang memperoleh
peneguhan tersebut untuk terus menguasai huruf seterusnya.
Malah, berdasarkan hukum pembelajaran yang terdapat dalam teori tersebut,
seseorang guru perlulah membuat persiapan sebelum mengajar. Sediakan BBM yang
menarik, ransangan yang sesuai dan teknik pendekatan yang praktikal. Selain daripada itu
juga, guru perlu memastikan tahap kesediaan murid. Bagi mengetahui tahap murid-murid,
gunakan waktu set induksi untuk berinteraksi dan bertanyakan hal-hal umum kepada murid-
murid. Contohnya, guru bertanyakan apakah yang dilakukan oleh anak muridnya yang
mengalami masalah hiperaktif.
Guru perlu memberikan respon yang spesifik dan kerap. Hal ini kerana murid-murid
khas sentiasa memerlukan perhatian dan respon agar mereka dapat meningkatkan tahap
kelakuan kearah yang lebih positif. Respon guru dan teguran yang positif serta spesifik agar
kanak-kanak yang mengalami masalah tingkah laku dapat mengetahui masalah mereka
yang lari dari norma asal. Contohnya, kanak-kanak ‘down sindrom’ yang bermasalah
akolalia iaitu mengulang-ulang perkataan dengan kerap, guru perlu menegur secara terus
terang bahawa perlakuannya adalah diluar norma manusia normal. Respon guru tersebut,
mampu mengurangkan keadaanya kepada yang lebih baik.
Selain daripada itu juga, guru perlu menggiatkan penghapusan tingkah laku yang
tidak diingini. Gunakan kaedah ‘time-out’, ‘kontrak’, ‘pengasingan’, dan sebagainya dalam
mengawal dan mengurangkan tingkah laku yang tidak diingini. Namun begitu, kaedah atau
hukuman tersebut perlulah sesuai dengan masalah tingkah laku kanak-kanak tersebut. Jika
kanak-kanak yang mengalami masalah down sindrom, kaedah ‘time out’ merupakan antara
kaedah yang boleh digunakan.

TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF


1. Guru memberi peluang kepada murid untuk meneroka dan membekalkan mereka dengan
maklumat yang penting.
2. Guru berperanan sebagai fasilitator dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
3. Guru perlu sedar bahawa terdapat murid-murid yang mungkin berada pada mod
pembelajaran yang berbeza sama ada enaktif, ikonik atau simbolik. Oleh itu, guru boleh
mengadakan satu perbincangan berasaskan apa yang telah mereka pelajari daripada
eksperimen yang telah dilakukan.
4. Murid seharusnya dibekalkan dengan bahan pembelajaran, aktiviti dan alatan yang
berpadanan dan selaras dengan tahap kebolehan kognitif mereka.
5. Perkembangan makna dan kefahaman.
6. Pentingkan pengamatan, pemberian makna dan pembelajaran penerimaan

Menurut teori kognitif, guru perlu menyediakan BBM yang berbentuk besar, maujud
ataupun benda yang senang dilihat dan disentuh. Adalah lebih baik sekiranya bahan
pengajaran tersebut berdasarkan pengetahuan sedia ada murid- murid dan sesuatu yang
hampir dengan kanak-kanak tersebut. Manakala dalam mendidik kanak-kanak khas, guru
perlu mempelbagaikan BBM kerana tahap kognitif mereka terhad. Contohnya, guru ingin
mengajarkan tentang buah-buahan, guru membawa dan menunjukkan buah-buahan
sebenar serta menyuruh murid menyentuh, melihat, mencium bau dan merasa buah
tersebut. Pendekatan tersebut akan menjadikan murid lebih mudah mengingat apa yang
dipelajari pada hari itu.
 
Bagi kanak-kanak yang mengalami masalah daya tumpuan yang singkat, guru perlu
lebih peka dalam penyediaan rancangan pengajaran. Jika murid-murid sudah menguasai
konsep terdahulu, guru tersebut perlulah meningkatkan tahap pembelajaran kepada sifat
egosentrik. Kanak-kanak khas juga sebenarnya mempunyai keupayaan jika diberi
pendedahan secara sistematik dan terapi yang berterusan. Sebagai contoh, jika murid
sudah mampu menguasai operasi tambah dan tolak dalam subjek matematik, guru perlu
mempertingkatkan pengajaran kepada operasi darab dan bahagi yang lebih mencabar.
Pada masa tersebut, pemikiran mereka akan terus berkembang.

Selain daripada itu juga, kanak-kanak khas perlu diajar mengikut subjek yang telah
disusun dan diperingkatkan. Pemeringkatan tersebut perlulah dari yang senang kepada
susah kerana mereka sangat bermasalah dalam reseptif dan menyusun maklumat yang
diterima. Apatah lagi untuk menyimpan ingatan tersebut dalam stor jangka masa panjang.
Contohnya dalam mengajar operasi tambah dalam matematik, guru perlu memulakan
dengan nombor yang kecil. Setelah murid-murid mampu menguasainya, barulah guru
memberikan soalan yang membabitkan nombor lebih besar.

Malah, guru perlu mengubahsuai kaedah dan pendekatan P&P untuk disesuaikan
dengan keadaan murid-murid khas tersebut. Contohnya, jika seorang guru ingin
mengajarkan murid-murid yang dikategorikan sebagai autisme, kaedah pengajaran tersebut
perlulah menekankan komunikasi dan interaksi terutamanya yang melibatkan ‘eye contact’.
Perbanyakkan interaksi dua hala dan soalan yang mampu dijawab serta menarik minatnya
untuk terus meningkatkan tahap komunikasi. Kaedah P&P yang digunakan perlulah ringkas
dan berkesan kerana kanak-kanak khas tidak mampu menerima laras bahasa yang tinggi.

TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTISME


1. Kurikulum yang disediakan di sekolah pada setiap tahap persekolahan, iaitu bermula
daripada prasekolah, rendah hingga menengah hendaklah berasaskan pengetahuan lalu
pembelajar yang berkenaan. Oleh itu, penekanan hendaklah diberikan kepada kaedah
menyelesaikan masalah secara hands-on.
2. Guru hendaklah merancang dan melaksankan strategi pengajaran seperti soalan- soalan
terbuka dan dialog yang meluas agar berpadanan dengan respon pelajar serta
menggalakkan mereka menganalisis maklumat yang diperoleh.
3. Murid-murid akan dinilai dan mereka hendaklah berusaha dalam menentukan kemajuan
masing-masing.

Implikasi teori konstruktivisme dalam proses P&P kanak-kanak berkeperluan khas


pula ialah guru perlu membina suasana P&P yang mampu membina pengetahuan murid-
murid. Pastikan suasana yang dibina tidak merencatkan pengetahuan mereka. Contohnya,
seorang kanak-kanak yang mengalami ‘mental retardation’ tahap ringan dan boleh dididik
dibiarkan dalam kelas yang menempatkan kanak-kanak ‘mental retardation’ sederhana akan
memberi kesan negatif terhadap perkembangannya. Sepatutnya, kanak-kanak tersebut
perlu ditempatkan di kelas yang mampu meningkatkan daya pemikirannya.
Selain daripada itu juga, guru perlu merancang dan melaksanakan strategi-strategi
pengajaran seperti soalan terbuka dan dialog bersama murid- murid. Kaedah ini akan
membantu peningkatan tahap komunikasi. Komunikasi merupakan item terpenting dalam
membina kemahiran menganalisis, mentafsir dan meramal maklumat. Contohnya, semasa
set induksi sesi P&P guru bertanyakan khabar dan mengenai hobi seorang kanak-kanak
autisme sebelum memulakan pembelajaran bertemakan hobi pada hari tersebut. Selain
daripada itu juga, guru boleh menggunakan kaedah dialog bersama rakan sekelas untuk
membantu kanak-kanak khas meningkatkan tahap interpersonal. Perancangan guru yang
sistematik dan fleksibel boleh digunakan oleh guru tersebut dalam menagani pelbagai
karenah murid.

Implikasi seterusnya adalah guru menggunakan Rancangan Pendidikan Individu


(RPI) sebagai untuk menganalisis perkembangan dan kemajuan murid dari semasa ke
semasa. Seperti yang diketahui umum, kanak-kanak khas tidak mengambil peperiksaan
umum kecuali mereka yang mengikuti kelas inklusif dengan kelas normal. RPI yang
digunakan merupakan kolaborasi pelbagai disiplin. Jadi, perkembangan dan kemajuan yang
dianalisis merupakan peningkatan dari pelbagai aspek. Contohnya, jika seorang murid yang
mengalami masalah tingkah laku, perubahannya diperhatikan oleh semua pihak yang
terlibat dan terapi diberikan dari pelbagai aspek. Keadaan dan perkembangannya dicatat
dari semasa ke semasa. Apa yang menjadi fokus keutamaan adalah proses perubahannya,
bukanlah hasil terakhir. Hal ini kerana setiap individu mempunyai kebolehan dan kelemahan
yang pelbagai.

TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL


1. Memberi peluang kepada murid untuk memerhati dan mencontohi pelbagai tingkah laku yang
diingini. Oleh itu,guru hendaklah menunjukkan tingkah laku yang positif.
2.    Guru menyediakan persekitaran sosial yang kondusif agar modeling boleh berlaku. Intensif,
pengukuhan dan sokongan moral seharusnya diberi bagi menggalakkan berlakunya tingkah
laku yang baik dalam kalangan murid-murid kita.
3.    Perkembangan manusia
4.    Penyesuaian seimbang.

TEORI PEMBELAJARAN HUMANISME


1. Guru perlu sedar bahawa setiap murid mempunyai keperluan asas yang perlu dipenuhi
terlebih dahulu.
2. Guru perlu peruntukkan sedikit masa pada awal sesi pengajaran untuk mengenalpasti
apakah kekurangan dari segi keperluan asas yang perlu diberi perhatian.
3. Perhatian perlu diberi terhadap pemilihan tugasan pembelajaran yang dapat meransangkan
minat dan naluri ingin tahu dalam kalangan murid-murid kita.

PELAZIMAN KLASIK
Menurut teori pelaziman klasik, cara pembelajaran yang sesuai ialah menggunakan
ransangan tak terlazim dikaitkan dengan ransangan terlazim. Hal ini dibuktikan oleh Pavlov
dan Watson melalui kajian yang mereka jalankan iaitu Eksperimen Little Albert dan
eksperimen ke atas anjing. Eksperimen-eksperimen tersebut secara ringkasnya
menekankan bahawa, peneguhan atau keselesaan kepada responden pada awalnya.
Kemudian, setelah responden terbiasa dengan keadaan tersebut, penghapusan akan
dijalankan.

Melalui teori yang dikemukakan oleh kedua- dua tokoh tersebut, dapatlah digunakan
oleh para pendidik dalam pengajaran dan pembelajaran. Antara implikasi teori tersebut
dalam P&P ialah gerak balas positif (perhatian dan penglibatan murid- murid dalam P&P)
dapat dipupuk melalui pelaziman klasik. Selain daripada itu juga, ia perlu berkaitan dengan
pengetahuan sedia ada murid- murid untuk memudahkan proses P&P. Contohnya, jika
seorang guru ingin mengajarkan perkataan “bola” kepada murid, pastikan murid mampu
menyebut perkataan tersebut terlebih dahulu apabila ditunjukkan sebiji bola kearahnya.
Kemudian, tunjukkan kad perkataan bola disertakan dengan sebiji bola untuk mendapat
gerak balas murid tersebut. Aktiviti tersebut diulang beberapa kali sehinggalah murid mampu
menyebut perkataan buku apabila ditunjukkan kad perkataan kepadanya. Malah, guru perlu
membimbing murid- murid menggunakan kemahiran generalisasi dengan tepat, dengan
memberikan pelbagai contoh yang berkaitan.

Selain daripada itu juga, guru perlu memberikan latihan yang cukup untuk
mengukuhkan ransangan terlazim dengan gerak balas terlazim. Contonhnya, memberikan
penyelesaian masalah matematik dengan kerap kali. Seterusnya, gunakan peneguhan
sekunder untuk mengekalkan gerak balas terlazim yang menunjukkan fenomena proses
penghapusan iaitu gunakan ransangan baru bagi memotivasikan murid semasa aktiviti
pembelajaran. Sebagai contoh, jika sebelum ini guru memberikan gula- gula, pada suatu
hari guru memberikan pensel sebagai peneguhan. Malah, guru perlu membantu murid
memulihkan ingatan dengan memberikan masa rehat yang cukup sehingga segala
gangguan pembelajaran yang sedia ada dihilangkan.

PELAZIMAN OPERAN
Manakala, teori pelaziman operan yang dipelopori oleh Skinner lebih menekankan
kepada peneguhan diberikan selepas responden berjaya dalam sesuatu usaha atau
berlakunya peningkatan positif. Melalui kajian yang dijalankan beliau terhadap tikus,
dapatlah disimpulkan bahawa tingkahlaku yang disertai dengan pengukuhan akan
meningkatkan kebarangkalian berlakunya tingkahlaku yang sama pada masa akan datang.
Manakala peneguhan negatif yang diberi akan membawa kesan tidak menyeronokkan dan
responden akan mengulangi tingkah laku operan yang diingini.
Antara implikasi teori tersebut dalam P&P ialah, sesuatu kemahiran atau teknik yang
baru dipelajari hendaklah diberikan peneguhan secara berterusan dan diikuti dengan secara
berkala supaya kemahiran atau teknik itu dapat dikukuh dan dikekalkan. Selain daripada itu,
prinsip penghapusan melalui proses pelaziman operan adalah sesuai digunakan untuk
memodifikasikan tingkah laku pelajar yang tidak diigini, misalnya menghentikan peneguhan
yang diberikan dahulu, sama ada peneguhan positif atau negatif. Peneguhan negatif sesuai
digunakan untuk mendapatkan tingkah laku yang diingini. Malah, guru juga perlu membantu
pelajar menguasai konsep diskriminasi melalui proses pelaziman operan supaya mereka
memperoleh ilmu dan kemahiran dengan tepat.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROSES PEMBELAJARAN

1.         KESEDIAAN BELAJAR

Kesediaan belajar tidak wujud secara semulajadi. Setiap pelajar yang ingin
mengikutisesuatu proses pembelajaran akan melalui proses dimana perlu bersiap sedia
untuk menerima proses pembelajaran dan pengajaran yang bakal berlangsung.
Kebiasaannya, kesediaan pelajar untuk belajar dipengaruhi oleh 2 faktor utama iaitu warisan
dan faktor persekitaran. Faktor inimenyebabkan terdapatnya kesediaan untuk sesorang itu
belajar dalam kalangan pelajar. Kedua± dua faktor ini menyumbang kepada perkembangan
pelajar dalam proses mempelajari sesuatu perkara yang baru. Dalam hal yang berkaitan,
faktor warisan dan persekitaran sentiasa salingmempengaruhi dalam menghasilkan kesan
terhadap pembelajaran. Faktor warisan dan persekitaran turut menentukan kematangan dan
pengalaman dan seterusnya akan mempengaruhikesediaan pembelajarannya. Oleh itu,
kesediaan pembelajaran pelajar adalah disumbangkan olehfaktor utama seperti sejauh
mana matangnya seseorang pelajar itu dan juga berapa banyak  pengalaman yang ada
dalam diri seseorang pelajar itu dapat membantu pelajar terbabit bersediauntuk proses
pembelajaran dan pengajaran yang bakal berlangsung.Kematangan ialah salah satu
daripada faktor kesediaan pembelajaran. Kematangan bolehdiertikan dengan kematangan
fizikal, kematangan intelek, kematangan sosial dan kematanganemosi. Kesemua sifat-sifat
ini memang sedia ada di dalam diri setiap pelajar dan merupakanfaktor-faktor asas yang
mempengaruhi proses pembelajarannya.

i.          Kematangan Fizikal
Setiap manusia normal akan menjalani corak pertumbuhan dan perkembangan
fizikaldalam 5 peringkat iaitu bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa dan tua. Pada peringkat
bayi, perkembangan fizikal adalah cepat begitu juga pada peringkat remaja. Perubahan otot
danketinggian serta saiz pelajar akan menjalani perubahan untuk menunjukkan
kematanganfizikal pelajar. Proses pertumbuhan dalaman berlaku sebagai pengasas dan
harus adauntuk pembelajaran yang efisien dan mungkin merupakan pra-syarat bagi
sesetengah jenis pembelajaran. Pada peringkat dewasa, kematangan menjadi begitu bererti
keranaseseorang itu boleh menggunakan apa-apa sahaja kebolehan dan kekuatan yang
telahdiperolehinya pada peringkat perkembangan yang lebih awal.Pada peringkat tua,
kekuatan tenaga beransur-ansur hilang. Orang tua pulakelihatan mudah penat, cepat letih,
kurang tenaga dan kesihatan selalu terganggu.Kematangan fizikal biasanya akan sempurna
tercapai kira-kira pada umur 17 tahun dan18 tahun. Pada peringkat umur ini, seseorang
individu itu sudah sampai di akhir  perkembangan fizikal, individu tetap boleh membesar
sedikit lagi dan boleh bertambah berat badannya. Aktiviti pembelajaran kadang-kadang
berkait rapat dengan perkembangan jasmani dan kebolehan kemahiran fizikal seseorang
murid, perhatianterhadap corak kematangan fizikal murid-murid haruslah diambil kira oleh
guru untuk menyediakan aktiviti yang sesuai dan selaras dengan kesediaan belajar mereka.
Sebagaicontoh, murid tahun 1 tidak boleh memegang reket tenis dan bermain dengan baik.
Halini kerana mereka belum mencapai tahap kematangan fizikal di mana otot-otot
mereka belum mampu untuk menampung reket tenis yang berat itu. Guru pula tidak
seharusnyamemaksa pelajar itu untuk membuat sesuatu aktiviti jika pelajar itu tidak
bersediamelakukannya. Biasanya corak pertumbuhan fizikal di antara individu berbeza.
Guruharus mengetahui untuk menyesuaikan keadaan yang berbeza-beza ini.
Misalannya, penggunaan alat bantu mengajar merupakan medium yang boleh digunakan
dalamkaedah mengajar yang berbeza-beza mengikut kesesuaian pelajar. Guru sepatutnya
bolehmembuat apa saja penyesuaian bersesuaian dengan kematangan fizikal pelajar.
Tindakan berhati-hati daripada guru boleh memajukan lagi perkembangan potensi pelajar

ii.         Kematangan Intelek 
Kematangan intelek ialah perkembangan yang berlaku pada otak apabila umur
seseorang pelajar meningkat. Kesediaan untuk menerima pelajaran yang lebih abstrak
bolehditerima kerana otak telah cukup bersedia untuk menerimanya. Walau
bagaimanapun,kadar perkembangan bagi setiap pelajar tidak sama tetapi beberapa sifat
umum dapatdiperhatikan dalam proses kematangan. Secara umumnya, kematangan mental
berubahdaripada operasi mental yang mudah kepada operasi mental yang kompleks. Oleh
yangdemikian, guru haruslah sentiasa menimbangkan tahap kematangan dan perbezaan
mentalantara murid-murid. Semasa merancangkan program pembelajaran kematangan ini
tidak mempunyai hadnya di mana semasa kanak-kanak membesar, perubahan berlaku
padakeupayaan mental mereka. Kesediaan pembelajaran bukan bergantung pada
kematanganintelek sahaja faktor-faktor lain seperti latar belakang pengalaman dan
pencapaian masalalu juga mempengaruhi kesediaan pembelajaran. Maka, pelajar telah
bersedia untuk menerimanya dan pembelajaran dapat dilakukan dengan berkesan. Setelah
pembelajarandapat dilaksanakan, maka terhasillah kepuasan dalam pembelajaran.

iii.         Kematangan Emosi
Kematangan emosi merupakan darjah pencapaian kestabilan dalam perasaan
yang berkaitan dengan minat, keinginan, kepuasan dan gangguan dalaman
terhadap pembelajaran. Sehubungan dengan itu, sesuatu rangsangan yang selaras dengan
minatdan keinginan dapat membangkitkan emosi yang mendorong pembelajaran.
Walau bagaimanapun, rangsangan yang sama tidak semestinya membangkitkan emosi
yangsama dalam kalangan murid-murid. Oleh itu, guru haruslah sedar akan tahap
emosimurid-murid sebelum merancangkan pengajarannya selaras dengan kesediaan
belajar murid-murid. Guru hendaklah selalu mempelbagaikan pengajaran supaya keinginan
dankepuasan dalam pembelajaran berterusan dan jika minat serta keinginan ini
dihapuskan,emosi akan berkurangan dan mungkin akan lenyap sama sekali. Maka timbullah
pelajar yang malas, pasif dan tidak membuat kerja yang disuruh oleh guru. Kadangkala
perasaan benci pada guru juga mungkin berlaku.

iv.        Kematangan Sosial
Kematangan sosial ialah kebolehan murid-murid berinteraksi sesama mereka atau
guru-guru yang boleh mewujudkan keadaan yang mendorong pembelajaran. Dalam
sesebuahdarjah, sikap dan tingkah laku setiap pelajar adalah berbeza. Ada pelajar yang
pendiam, periang, suka berkawan dan ada juga yang suka menyendiri. Oleh itu, bagi
menghasilkankesediaan pembelajaran, guru yang mengurus bilik darjah haruslah
memperkembangkankematangan sosial yang positif untuk mengalakkan pembelajaran,
misalannya bagi pelajar yang pendiam diberikan kerja berkumpulan, pelajar pendiam
digabungkan dengan pelajar periang, pelajar yang lemah digabungkan dengan pelajar yang
pandai. Melaui caraini, pelajar-pelajar tersebut dapat berinteraksi dengan baik di antara
mereka dan bolehmenerbitkan suasana kesediaan belajar. Pergaulan di antara rakan
sebaya adalah amat penting terutama dalam kalangan remaja. Sekiranya mereka gagal
berinteraksi sesamamereka, kesediaan pembelajaran tidak boleh wujud kerana mereka
tidak seronok belajar.Bagi pelajar yang pendiam dan pemalu, guru hendaklah sentiasa
bersoal jawab supayadapat mengaktifkan murid-murid tersebut. Bagi pelajar yang aktif atau
cergas, guruhendaklah mengajarnya bertolak-ansur dan bekerjasama dengan rakan-rakan
yang lain.

v.         Pengalaman
Kesediaan murid untuk belajar di sekolah bukan sahaja bergantung kepada
kematangan,tetapi juga jenis pengalaman pendidikan. Pengalaman yang disusun rapi dapat
menolongkanak-kanak mempunyai kesediaan yang teratur dalam mata pelajaran tertentu.
Terdapatsesetengah ahli teori pembelajaran yang mengatakan bahawa sekiranya
bahan pembelajaran disusun dengan sempurna mengikut kesusahan dan perkaitannya,
makasemua kanak-kanak dapat mempelajari apa-apa juga idea tentang urutan
pembelajarandan pra-syarat tertentu adalah berdasarkan andaian bahawa kemahiran yang
asasdiperlukan terlebih dahulu sebelum pembelajaran kemahiran yang lebih tinggi dan
lebihkompleks. Sebagai contoh, pelajar tingkatan tiga yang hendak masuk aliran sains
mestimemenuhi pra-syarat sains dan matematik sekurang-kurangnya C dan ke atas. Jika
pelajar tersebut tidak memenuhi pra-syarat tersebut, pelajar tersebut akan mengalami
kesusahanuntuk meneruskan pelajaran yang lebih kompleks. Oleh yang demikian, guru
haruslahmemberi perhatian terhadap hubungan antara kesediaan belajar dengan
pengalaman dan pengetahuan yang sedia ada pada murid-murid apabila konsep baru
diperkenalkan ataumelaksanakan sesuatu program pembelajaran yang baru.Selain daripada
itu, pengalaman kanak-kanak sangat bergantung kepada latar  belakang keluarga,
kebudayaan masyarakat dan alam sekelilingnya. Rakan sebaya bolehmempengaruhi murid-
murid terutama di peringkat remaja supaya mengutamakankegiatan yang bukan berkaitan
dengan tugas pembelajaran. Selain rakan sebaya, keluarga juga mempunyai pengaruh yang
besar terhadap kesediaan pembelajaran murid. Mengikutkajian yang dijalankan oleh Rosen
(1958), keluarga daripada kelas menengah adalahkelas keluarga yang paling banyak
membantu murid-murid dalam kesediaan pembelajaran. Kanak-kanak daripada keluarga
kelas menengah, biasanya diasuh supayamenumpukan perhatian mereka kepada tugas
pembelajaran. Mereka dibiasakan sentiasa bersedia dalam pembelajaran untuk mencapai
tahap kecemerlangan dalam persekolahansemenjak kecil lagi. Kesediaan belajar perlu
dihubungkan dengan pengalaman asaskanak-kanak untuk mewujudkan perasaan yakin dan
percaya terhadap diri sendiri.Melaluicara ini, pelajar tersebut merasakan diri mereka
berkeupayaan untuk belajar dan dapatmengatasi situasi pembelajaran baru dengan
berkesan. Keadaan ini secara tidak langsungdapat menimbulkan satu perkara baru yang
seronok diterokai dan bukan satu tugas yangmenyusahkan. Dari segi aspek pengalaman,
faktor- faktor ini terbahagi kepada 2 iaitu dari segi Intelligence Quotient (IQ) dan juga
Emotional Quotient (EQ).

IQ (Intelligence Quotient) adalah kemampuan atau kecerdasan untuk memecahkan


sebuah pertanyaan dan selalu dikaitkan dengan hal akademik seseorang.Bagi seseorang
pelajar, kemampuan IQ sangatlah penting untuk menentukan tahapmereka sebagai pelajar
dan merupakan aspek yang dinilai dalam proses pembelajaran disekolah. Dalam aspek ini,
sebelum memasuki kelas pelajar sewajarnya mempunyaikemampuan IQ yang boleh
menyokong pembelajarannya di dalam kelas. Sebagaicontohnya, seseorang pelajar itu
boleh mempersiapkan diri mereka dengan membacaatau meneroka terlebih dahulu apa
yang akan dipelajarnya di dalam kelas nanti. Hal ini seterusnya akan menyokong proses
pembelajaran mereka dalam kelas kelak selainmenambahkan kefahaman serta
penghayatan pelajar dalam sesuatu tajuk.Bagi EQ (Emotional Quotient) pula kecerdasan
emosi merupakan kemampuanuntuk mengelola emosi atau perasaan. Goleman
mengemukakan bahwa kecerdasan emosimerujuk pada kemampuan mengenali perasaan
kita sendiri dan perasaan orang lain,kemampuan memotivasi diri sendiri dan kemampuan
mengelola emosi dengan baik padadiri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. Bagi
pelajar yang ingin berjayamereka haruslah peka dengan persekitaran dan perlu pandai
untuk mengadaptasikan dirimereka dengan persekitaran sekeliling. Kesediaan pembelajaran
yang dapat dibuat berdasarkan aspek ini adalah dengan menangani dan juga mengawai
emosi mereka untuk menyiapkan diri menerima suasana proses pembelajaran yang
mungkin akan berlaku.Peka terhadap keadaan sekeliling dan juga saling membantu kawan
yang lain sebelum proses pembelajaran bermula contohnya untuk menstabilkan emosi
kawan yang sedangdilanda masalah.

PERANAN GURU DALAM MEWUJUDKAN KESEDIAAN BELAJAR


Guru memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan kesediaan belajar dalam
kalangan murid-murid. Terdapat beberapa inisiatif untuk membantu kesediaan belajar ialah
guru haruslah kreatif mempelbagaikan kaedah pengajaran misalnya kerja secara
berkumpulan, berpasangan dan individu supaya berlaku bimbingan rakan sebaya yang
mana murid-murid yang kurang bersedia akan dibantu oleh murid yang bersedia. Selain itu
guru haruslah mengggunakan bahan bantu mengajar yang sesuai dengan tahap kesediaan
murid-murid untuk belajar menurut Reiser dan Gagne (1983) supaya ia merangsang minat
murid-murid dalam mata pelajaran tertentu. Contohnya menggunakan bahan bantu
mengajar berbentuk audio dan visual interaktif. Disamping itu strategi pengajaran guru,
contohnya penerangan, demonstrasi, sumbang saran dan sebagainya hendaklah
bersesuaian dengan tahap kognitif, emosi dan fizikal murid-murid.

Selain itu, membuat pemeringkatan isi kandungan pelajaran. Mengikut pembelajaran


Gagne, mesti ada pembelajaran prasyarat sebelum pembelajaran yang seterusnya. Justeru,
pengajaran kemahiran asas adalah perlu disampaikan terlebih dahulu sebelum
pembelajaran kemahiran yang lebih tinggi dan lebih kompleks untuk menangani masalah
kesediaan murid-murid yang pelbagai. Contohnya mengukuhkan asas murid-murid tahun
satu dengan membaca, mengeja dan membunyikan perkataan sebelum diminta membuat
ayat mudah.

Aktiviti pemulihan dan pengayaan juga adalah satu cara yang boleh dilakukan oleh
guru. Contohnya, mengasingkan pelajar yang cerdik dan kurang cerdik untuk meningkatkan
kesediaan belajar mereka. Murid yang cerdik diberi penekanan akademik yang lebih banyak
supaya peluang mereka untuk belajar di peringkat yang lebih tinggi banyak manakala murid
yang kurang cerdik diberi galakan untuk melengkapkan sesuatu tugasan  mengikut kesedian
belajar dan kesediaan emosi mereka.

2.         PERSEPSI DAN PENANGGAPAN

PENGAMATAN
Istilah ‘pengamatan’ menurut kamus Dewan ialah ‘penelitian’. Secara spesifiknya
maksudnya adalah sama dengan persepsi iaitu gambaran atau bayangan dalam hati atau
fikiran, pandangan atau tanggapan. Proses pengamatan bermula daripada rangsangan luar
yang dikesan oleh organ-organ deria iaitu mata, telinga, hidung, lidah ataupun kulit.
Ransangan yang dikesan akan menghasilkan impuls yang dihantar ke otak melalui sistem
saraf. Kemudian, otak akan berusaha mentafsir maklumat yang diterima berdasarkan
kepada pengalaman yang berkaitan, mengintrepretasi dan membentuk gambaran,
bayangan, makna atau konsep rangsangan tersebut. Contoh, melalui deria mata, ransangan
kilat dari awan tebal masuk ke mata seseorang dan membentuk imej di retina yang terletak
di belakang otak dan impuls dihasilkan dan dihantar ke otak melalui saraf optik. Otak
kemudian mentafsir dan menterjemahkan maklumat yang diterima dan kemudian barulah
konsep kilat dapat dibentuk. Maka, pengamatan dapat dirumuskan sebagai proses mental
atau kognitif di mana otak menerima maklumat daripada rangsangan luar yang dikesan oleh
organ deria dan membentuk konsep rangsangan tersebut.

Oleh yang demikian, ahli-ahli psikologi kognitif iaitu Kohler, Bruner, Gagne dan
Ausubel berpendapat bahawa pembelajaran ialah suatu proses dalaman yang berlaku
dalam akal fikiran dan tidak dapat diperhatikan secara langsung daripada tingkah laku
manusia. Pengamatan adalah kompenen yang sangat penting dalam proses pembinaan
pengetahuan baru dalam struktur kognitif seseorang. Menurut teori Gestalt, manusia
mengamati dengan menerima maklumat melalui deria dan kemudian menyusun semula
maklumat tersebut dalam ingatannya mengikut kefahaman mereka sendiri. Contoh, murid
diminta oleh guru untuk mengamati objek panjang, licin dan bergerak. Sifat-sifat tersebut
diamati melalui deria mata dan dipadankan dengan sifat tersebut iaitu ular.

Oleh yang demikian, walaupun setiap individu mempunyai organ deria yang sama,
penerimaan rangsangan mungkin berbeza justeru pengamatan juga turut akan berbeza. Jika
seseorang itu kurang sihat maka pengamatannnya akan turut terjejas. Menurut Krech (2002)
pengamatan merupakan proses memberikan erti terhadap lingkungan persekitaran individu.

FAKTOR-FAKTOR PENGAMATAN
Terdapat beberapa faktor-faktor pengamatan iaitu peranan guru untuk memastikan
murid-murid terlibat dengan sepenuhnya dan mempunyai motivasi intrinsik yang tinggi
dalam mengikuti pengajaran dan pembelajaran. Hal ini boleh dilakukan  dengan
menggunakan strategi-strategi dan pendekatan yang berbeza seperti kuiz, perbincangan,
inkuiri penemuan, eksperimen dan banyak lagi yang menumpukan kepada pengamatan
supaya mereka dapat meningkatkan kefahaman murid-murid dalam pelajaran.

Selain itu, kebolehan pengamatan juga adalah bergantung kepada minat, kebolehan
kognitif dan pengalaman murid-murid itu sendiri ke atas sesuatu objek atau subjek.
Contohnya, pengamatan seorang murid apabila melihat gambar seorang budak perempuan
dengan lelaki tua dan beruban. Murid itu mengamati dan mentafsirkan bahawa lelaki tua dan
beruban itu merupakan datuk kepada budak perempuan itu. Oleh yang demikian,
pengamatan dan pentafsiran itu adalah dipengaruhi oleh pengalaman yang lampau.
           
Selain itu, keadaan sasaran pada objek yang diamati yang contohnya pergerakan,
bunyi, saiz, latar belakang dan kedekatan atau kejauhan objek tersebut akan menentukan
ketepatan mengamati seseorang murid. Contohnya, hubungan latar hadapan dengan
hubungan latar belakang yang wujud secara bersama di dalam sebuah gambar ataru carta
juga akan mempengaruhi pengamatan murid-murid. Hal ini kerana, perhubungan latar
belakang dan hadapan adalah asas kepada semua bentuk persepsi. Faktor-faktor yang
menyumbang kepada perbezaan-perbezaan dalam hubungan latar hadapan dengan
hubungan latar belakang ialah pula adalah disebabkan oleh warna, saiz dan kekuatan
sesuatu rangsangan. Susunan objek dan benda-benda maujud dalam persekitaran mereka
juga akan mempengaruhi pengamatan murid-murid. Contohnya pengamatan murid-murid
terhadap gambarajah, tulisan atau lukisan.

PENANGGAPAN
Istilah ‘penanggapan’ dalam kamus dewan bermaksud ‘pencerapan’. Ianya
didefinisikan sebagai tanggapan mental sesuatu objek, konsep atau ciri-ciri melalui deria,
kesedaran dan kefahaman. Mengikut Solso (2001), konsep merupakan bayangan mental,
idea dan proses, manakala pembentukan konsep pula adalah terhasil daripada ketajaman
fikiran individu dalam mengklasifikasikan objek-objek atau idea-idea. Dalam proses
pembelajaran pembentukan konsep atau penanggapan adalah sangat penting. Ianya
memudahkan konsep itu diingat dengan mudah, menganalisis, menghubung dengan situasi
yang lain dan mengumpulkan maklumat yang berguna dan dapat menyelesaikan masalah
untuk tujuan tertentu. Mengikut Bruner (1967), konsep adalah kategori-kategori mental yang
membantu dalam proses mengklasifikasikan objek, peristiwa atau idea-idea berasaskan ciri-
ciri khasnya. Ianya melibatkan murid-murid membanding beza dan mengkategorikan ciri-ciri
untuk sesuatu konsep. Contohnya, murid dapat mengklasifikasikan sifat-sifat khusus haiwan
bertulang belakang dan yang tidak bertulang belakang.      

FAKTOR-FAKTOR PENANGGAPAN
Terdapat beberapa faktor yang membentuk penanggapan iaitu pengalaman akan
membantu seseorang murid itu membentuk konsep. Satu rangsangan atau pengalaman
yang dialami akan dikodkan dengan lebih mudah. Umpamanya, seorang anak nelayan
dapan mengkategorikan ciri-ciri ikan tempatan dengan mudah.

Selain itu, melalui imaginasi yang merupakan kebolehan mental seseorang untuk
membayangkan sesuatu walaupun objek yang tidak berada di depan mata namun oleh
kerana daya imaginasi yang tinggi akan memudahkan seseorang murid dapat memahami
dan mentafsirkan konsep yang abstrak. Contohnya, murid menonton dokumentari kemajuan
yang dicapai oleh manusia abad ke-20, mereka dapat membayangkan kemajuan yang bakal
dicapai oleh manusia pada abad ke-21.

Disamping itu, penguasaan bahasa juga adalah sangat penting kerana dalam
pembentukan konsep perbendaharaan kata dan pengungkapan ayat, penggunaan ayat dan
struktur ayat yang baik sahaja yang dapat menggambarkan sesuatu konsep dengan tepat.
Mengikut Teori Pelbagai Kecerdasan, Gardener (1983) berpendapat bahawa orang yang
mempunyai kecerdasan ini menggunakan bahasa secara berkesan sama ada lisan ataupun
tulisan dalam mentafsirkan konsep.  Kemudian, konsep itu haruslah disertai dengan
kejelasan fakta yang sahih supaya pengajaran dan pembelajaran seorang guru itu berkesan
contohnya bunga mempunyai warna yang pelbagai dan tangkai yang terletak dihujungnya.
Kemudian, disertai dengan contoh-contoh yang mudah supaya murid dapat memahami apa
yang disampaikan oleh guru.

Selain itu kecerdasan mental menurut Piaget (1950) yang merujuk kepada mental
untuk mengubah persekitarannya supaya memenuhi kehendaknya. Ia melibatkan pemikiran
yang peringkat tinggi seperti menganalisis, mensintesis pengalaman baru dan lama,
membuat penilaian dan sebagainya. Oleh itu, kecerdasan murid-murid memudahkan
penanggapan sesuatu konsep contohnya, murid tahun 1 menganalisis perbezaan bentuk
yang terdapat antara burung dan ayam.

Oleh yang demikian, dalam proses pengajaran dan pembelajaran, pengamatan dan
penanggapan merupakan dua perkara yang mempunyai hubung kait yang dapat
meningkatkan tahap kognitif murid-murid. Tanpa kedua-dua perkara tersebut, murid begitu
sukar untuk memahami konsep  dan isi kandungan pelajaran yang disampaikan oleh guru
dalam sesi pengajaran dan pembelajaran.

CARA-CARA MENINGKATKAN PENGAMATAN DAN PENANGGAPAN


Terdapat beberapa cara untuk meningkatkan pengamatan dan penanggapan iaitu
guru haruslah memulakan pengajaran yang konkrit kepada abstrak iaitu dalam erti kata lain
yang mudah kepada susah supaya murid dapat menerima pengajaran dan pembelajaran
yang disampaikan oleh guru. Contohnya, murid tahun 1 diminta oleh guru dalam akitiviti
pelajaran untuk melihat objek air dan guru meminta mereka untuk menyenaraikan kegunaan
air dalam kehidupan seharian.

Selain itu, menerangkan suatu konsep dengan jelas dan tidak mengelirukan murid-
murid. Sebagaimana yang diketahui konsep besar tidak sama nilai yang sebenarnya.
Contoh, duit syiling lima puluh sen lebih besar dan berat daripada duit kertas satu ringgit
namun wang kertas satu ringgit itu lebih bernilai daripada wang syiling tersebut. Oleh yang
demikian, konsep ini perlu diperjelaskan kepada kanak-kanak yang berusia 4 tahun.

Selanjutnya, guru perlu menerangkan sesuatu maklumat dengan betul. Demikian


juga maklumat yang diterima atau yang dikemukakan oleh pelajar. Maklumat tersebut perlu
ditapis dan dianalisis terlebih dahulu agar ia tidak menjadi kenyataan yang kabur dan hasil
pengajaran dan pembelajaran oleh murid adalah tidak terpesong daripada kebenarannya.
Contohnya, guru menjelaskan haiwan amfibia mempunyai kulit yang lembab seperti katak.
Selain itu, guru perlu menjelaskan sesuatu perkataan dengan tepat. Contohnya
dalam bahasa melayu terdapat beberapa perkataan yang mempunyai ejaan yang sama
tetapi berbeza bunyi dan maksudnya. Contohnya perkataan ‘rendang’ iaitu sejenis makanan
dan perkataan ‘rendang’ menunjukkan sifat pokok. Hal ini penting supaya murid mengetahui
istilah yang sama namun mempunyai maksud  dan bunyi yang berbeza.

Peranan ibu bapa dan guru seboleh-bolehnya mempelbagaikan kaedah mengajar,


mendidik dan membimbing anak-anak supaya mereka dapat memahami sesuatu tajuk yang
dipelajari dengan mudah. Contohnya, dalam subjek Matematik, terdapat pelbagai cara atau
langkah untuk mendapatkan jawapan yang sama dan betul bergantung kepada tahap
kebolehan kognitif mereka.

3.         INGATAN DAN LUPAAN


DEFINISI INGATAN
Ingatan merupakan proses mental yang menyimpan perkara-perkara yang telah
dipelajari, dan kemudian mengeluarkannya kembali sebagai tindak balas dalam situasi yang
diperlukan, seperti menyelesaikan masalah atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran
selanjutnya.

Mengikut Atan Along (1968), ingatan boleh diertikan sebagai kebolehan seseorang
dalam pemilihan dan penerimaan rangsangan sebagai maklumat dan pengalaman untuk
disimpan dalam otaknya

Fein (1978) mentafsirkan ingatan sebagai pemprosesan maklumat yang diterima


dalam otaknya, menyimpan dan mengeluarkannya.

Verno (1980) berpendapat ingatan merupakan bentuk menyimpan maklumat-


maklumat yang bermakna untuk menjadi pengalaman pada masa depan.

Kesimpulannya, ingatan merupakan proses kebolehan manusia untuk menerima


maklumat, memproses dan menyimpannya dalam otak, kemudian mengeluarkannya ketika
diperlukan.

DEFINISI LUPAAN
Lupaan merupakan kesukaran untuk mengingat/ mengeluarkan kembali sesuatu
pengalaman yg telah dialami. Lupaan juga boleh didefinisikan sebagai perubahan dalam
persepsi atau pengamatan idea-idea yang telah dipelajari.

“ Lupaan merupakan satu motif, iaitu perkara tertentu sahaja yang dilupai kerana ia tidak
penting atau tidak berguna untuk seseorang individu “.
Eric Erikson (1963)
JENIS-JENIS LUPAAN
1. Keusangan/ hilang kesan ingatan.
2. Lupaan gangguan
3. Lupaan terdesak.

i) KEUSANGAN
Otak akan akan melupai maklumat yg disimpan dlm ingatan jangka panjang kerana
faktor keusangan.
Keusangan berlaku apabila maklumat yg disimpan dalam ingatan jangka panjang
digunakan / diingat kembali. Jika maklumat jangka panjang tidak diaktifkan ia mudah dilupai.

ii) LUPAAN GANGGUAN


Gangguan yg berlaku kepada maklumat yg tersimpan dalam ingatan jangka panjang.
Contohnya, proses pembelajaran yg baru mengganggu proses pembelajaran yg lama.

iii) LUPAAN TERDESAK


Lupaan yg disebabkan oleh gangguan emosi individu yg mendesaknya untuk
melupakan maklumat yg tersimpan dalam ingatan jangka panjang.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN LUPAAN


1. Minat
 Perkara yg tidak diminati oleh pelajar akan mudah dilupai oleh mereka kerana
mereka tidak memberi penumpuan 100% semasa guru mengajar.
 Mereka juga kurang berminat untuk melihat perkaitan bahan yg telah
dipelajari dan ini boleh menyebabkan mereka lupa dengan mudah.

2. Perasaan takut dan bimbang


 Pelajar yg berperasaan takut dan bimbang amat sukar utk mengingat kembali
fakta yg diajar oleh guru.
 Guru yg garang dan tidak peramah juga akan menyebabkan keupayaan
pelajar utk berfikir dan mengingati pelajaran terjejas.

3. Peredaran masa
 Makin lama jarak di antara masa sesuatu bahan yg dipelajari dan diingat
kembali, semakin kabur maklumat yg disimpan dalam ingatan jangka panjang
pelajar.
 Kesan ingatan (memory trace) beransur lemah, pengaburan berlaku dengan
peredaran masa yg lama, maklumat tersebut akan hilang dari ingatan.
4. Keusangan
 Persekitaran yg berubah akan menyebabkan kesukaran mengingat kembali
peristiwa atau pengalaman lama yg berkaitang dengan dirinya.
 Maklumat lama yg disimpan dalam ingatan jangka panjang akan usang dan
tidak sesuai digunakan di dalam persekitaran yg baru.
 Contohnya, Ahmad mempunyai pengalaman manis tentang kampungnya.
Namun, selepas dia balik 25 tahun kemudian, dia mendapati kampungnya sudah
berubah dengan pesat.
 Maklumat lama dalam ingatan jangka panjangnya sudah tidak boleh
digunakan lagi/

5. Pengalaman yang pahit.


 Individu mengelakkan pengalaman yg pahit dengan menolak pengalaman
pahit secara sengaja kepada bahagian otak tidak sedarnya kerana tidak mahu
mengingatinya lagi.
 Maklumat ini tersimpan kekal dalam ingatan tetapi tidak timbul ke paras otak
sedar manusia.
 Ini merupakan satu cara helah bela diri manusia untuk menyesuaikan diri
kepada persekitarannya.

6. Masa yg tidak cukup untuk mengingat


 Jika guru meminta jawapan dengan segera, maka pelajar tidak dapat
menjawab soalan dengan betul.
 Ini kerana pelajar berasa tertekan dan otak memerlukan masa yg cukup ingat
kembali sesuatu fakta.

7. Aras keyakinan.
 Aras keyakinan yg tinggi memudahkan proses ingatan manakala aras
keyakinan yg rendah memudahkan proses lupaan.
 Contohnya, guru yg berkeyakinan dalam menyampaikan isi pengajarannya
akan melancarkan proses p&p.

8. Kekurangan kejelikitan kpd ingatan.


Maklumat baru tidak dapat diintegrasikan ke dalam struktur kognitif dengan baik
kerana penerangan guru kurang baik dan kefahaman pelajar adalah rendah.
Maklumat baru ini tidak dapat dikaitkan dengan baik kepada pengetahuan sedia ada pelajar.
Oleh itu, konsep-konsep yg diajar guru perlulah dikategorikan secara berkesan untuk
menentukan kejelikitan kepada ingatan.

9. Gangguan proaktif & gangguan retroaktif


 Gangguan proaktif berlaku apabila pembelajaran lama mengganggu
pembelajaran baru.
 Gangguan retroaktif pula berlaku apabila pembelajaran lama masih tidak
difahami dengan baik namun guru telah mengajar pembelajaran yang baru.
10. Terlalu banyak maklumat yg perlu diingati.
 Pelajar akan menghadapi kesukaran untuk mengingat jika terlalu banyak
maklumat yg perlu diingati.Ini biasa berlaku semasa musim peperiksaan apabila
terlalu banyak fakta/ isi pembelajaran yg perlu diingati.Fikiran akan buntu dan
tertekan dan akan menyebabkan lupaan.

CARA-CARA MENINGKATKAN INGATAN

i) Belajar berlebihan
 Kajian menunjukkan bahawa ingatan kekal lebih lama dan proses ingat kembali
menjadi lebih mudah apabila sesuatu bahan itu dipelajari secara berlebihan sehingga
dikuasai sepenuhnya. Guru patut galakkan pelajar supaya belajar dengan berlebihan
terutama dalam perkara yang pelajar mendapati sukar.

ii) Pemahaman
 Guru perlu menekankan tentang pemahaman konsep dan bukan menumpukan
kepada ulangan fakta. Apabila pelajar belajar dengan pemahaman mengikut kategori,
mereka akan belajar maklumat baru dengan cepat dan cekap. Mengajar untuk kefahaman
memerlukan bahan yang bermakna. Sebagai contoh : murid diberi angka berikut untuk
diingat:
 100816449362516941
 Oleh kerana angka di atas melebihi had untuk disimpan dalam ingatan jangka
pendek adalah sukar untuk mengingat kembali semua angka tersebut. Dengan kefahaman
ia merupakan satu tugas yang mudah. Sebenarnya angka-angka di atas merupakan kuasa
dua untuk angka dari 10 hingga 1.

iii) Mengaitkan bahan baru kepada yang sedia ada


 Guru patut berusaha untuk mengaitkan perkara-perkara baru yang diajar kepada
pembelajaran yang sudah diterima. Apabila bahan baru dikaitkan dengan pengetahuan
sedia ada murid, pengajaran menjadi lebih berkesan. Pelajar perlu diingatkan tentang
perkaitan antara pembelajaran baru dengan yang lama dalam bentuk kategori. Dengan itu
maka maklumat baru akan disimpan dalam kategori tertentu yang teratur dan memudahkan
proses ingat kembali.

iv) Mengajar dengan menggunakan bahan pembelajaran yang bermakna supaya lebih


mudah diingati oleh murid.
 Guru boleh menggunakan alat bantu mengajar yang sesuai untuk meningkatkan
kefahaman mereka, seterusnya membentuk konsep yang betul.
v) Iklim pembelajaran yang kondusif.
 Membentuk iklim pembelajaran yang kondusif supaya emosi pelajar adalah tenteram
sebelum aktiviti pembelajaran dimulakan. Emosi pelajar yang cemas akan gagal
memperoleh keberkesanan hasil pembelajaran, dan seterusnya mengurangkan kuantiti
ingatan.

vi) Mengajar secara menarik untuk menangkap perhatian pelajar.


 Gunakan teknik motivasi yang sesuai supaya pelajar berasa seronok semasa
pembelajaran. Menggalakkan pelajar dengan memberi ganjaran dan elakkan hukuman yang
akan membunuh semangat pelajar serta mengurangkan ingatan mereka.

KESIMPULAN
 Ingatan dan lupaan merupakan dua perkara penting yang berkaitan dengan
pembelajaran.
 Dalam pemprosesan maklumat manusia belajar tentang banyak perkara tetapi pada
masa yang sama apa yang dipelajari itusebahagian sahaja yang boleh diingat manakala
bahagian yang lebih banyak melalui proses lupaan.
 Sebagai guru adalah penting mengambil langkah-langkah tertentu supaya murid-
muridnya dapat meningkatkan ingatan dan mengurangkan lupaan semasa menjalani proses
pembelajaran.

4.         PEMINDAHAN PEMBELAJARAN

Pemindahan Pembelajaran (Transfer of Learning)


Pemindahan pembelajaran bermaksud kemampuan seseorang untuk mengaplikasi
dan menggunapakai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dari satu dalam satu
konteks kepada situasi dan konteks yang baru atau berlainan. Dengan perkataan
lain,  mengambil sesuatu yang kita telah pelajari dan menggunapakainya semula di situasi
yang berlainan.

Jenis-jenis pemindahan pembelajaran


Terdapat beberapa jenis pemindahan pembelajaran antaranya, pemindahan positif
dan pemindahan negatif. Pertama, pemindahan positif (Positive Transfer) dapat
diklasifikasikan kepada dua kategori iaitu Pemindahan mendatar (lateral transfer) dan
Pemindahan menegak (vertical transfer). Pemindahan mendatar merujuk kepada
pengalaman seseorang dan individu tersebut dapat mengaplikasikannya kepada suatu
situasi yang serupa atau peringkat kesukaran yang sama. Contohnya, Kanak-kanak
mempelajari maksud perkataan untuk memperolehi lebih banyak pengetahuan. Manakala
pemindahan menegak merujuk kepada penambahbaikan pengalaman sedia ada kepada
satu tahap yang lebih tinggi. Ia melibatkan pembelajaran  prinsip, hukum dan teorem.
Contohnya, murid-murid mempelajari konsep sisi empat, maka murid-murid dapat
menyelesaikan konsep segiempat sama sisi, segiempat tepat dan segiempat selari.

Kedua, pemindahan negatif ialah pembelajaran lama yang mengganggu


pembelajaran baru dan menyebabkan kekeliruan dan menyebabkan pemindahan
pembelajaran yang salah. Sebab-sebab berlaku pemindahan pembelajaran negatif ialah
gangguan proaktif, ganggunan retroaktif dan gangguan tabiat. Gangguan proaktif berlaku di
mana pembelajaran sebelum menganggu pembelajaran berikutnya. Contohnya,
mempelajari Fizik menganggu pelajaran Kimia. Manakala pembelajaran retroaktif pula
berlaku apabila pembelajaran baru menganggu pembelajaran sebelumnya. Contohnya,
selepas belajar Bahasa Inggeris, murid melupai struktur Bahasa Melayu yang dipelajari
sebelumnya. Gangguan tabiat pula berlaku apabila tabiat lama mengganggu tabiat baru.
Contohnya, murid yang mempunyai tabiat menulis tangan kiri akan mengganggu
pembentukan tabiat menulis tangan kanan.

Selain itu terdapat jenis-jenis pemindahan pembelajaran yang lain iaitu pemindahan
bilateral, pemindahan pengantara, pemindahan set pembelajaran dan pemindahan sifar.
Pertama, pemindahan bilateral juga dikenali sebagai pendidikan bersilang (cross education).
Ia melibatkan pemindahan pembelajaran dalam bidang dan latihan kemahiran seperti
Pendidikan Jasmani. Contohnya, latihan menggunakan tangan kiri dipercayai boleh
membantu latihan tangan kanan. Kedua, pemindahan pengantara, ia berlaku setelah murid
menguasai satu tindak balas dan menggunakannya sebagai pengantara untuk membentuk
satu tindak balas baru. Contohnya, selepas menguasai sebutan suku kata, murid lebih
mudah mempelajari ejaan perkataan.

Ketiga, pemindahan set pembelajaran. Set pembelajaran (learning set) ialah teknik


pembelajaran yang diperoleh hasil pengalaman pembelajaran yang berulang-ulang.
Contohnya, murid diberi latih tubi berkaitan topik mendarab dan murid dapat menguasai
operasi mendarab dengan baik. Keempat, pemindahan sifar, ia bermaksud tidak berlaku
sebarang pemindahan. Seseorang berusaha menggunakan kemahiran atau konsep untuk
pembelajaran baru tetapi tidak mendatangkan sebarang kesan. Ini berlaku kerana
penggunaan konsep atau kemahiran sedia ada tidak mempunyai perkaitan langsung
dengan konsep baru. Contohnya, menggunakan konsep operasi tambah untuk mempelajari
operasi bahagi.

Prinsip-prinsip Pemindahan Pembelajaran


Menurut C. Ellis (1965), terdapat beberapa prinsip-prinsip pemindahan pembelajaran
iaitu pertama, prinsip unsur kesamaan. Fenomena pemindahan pembelajaran lebih mudah
berlaku apabila kedua-dua pembelajaran mempunyai unsur-unsur sama dan seiras.
Prinsip kedua ialah prinsip banyak latihan asas. Semakin banyak latihan asas diadakan
untuk pembelajaran awal, semakin banyak pemindahan pembelajaran terhadap
pembelajaran berkaitan. Prinsip yang ketiga, prinsip kepelbagaian rangsangan. Semakin
banyak latihan dipelbagaikan untuk pembelajaran awal, semakin banyak pemindahan
pembelajaran terhadap pembelajaran berkaitan. Manakala prinsip keempat ialah prinsip
pengukuhan konsep. Penguasaan konsep, prinsip atau hukum yang kukuh lebih
memudahkan pemindahan pembelajaran. Prinsip yang terakhir ialah prinsip celik akal.
Pemindahan pembelajaran mudah berlaku dengan kecekapan menggunakan celik akal
melalui latih tubi.

Strategi & prinsip meningkatkan pemindahan pembelajaran positif dalam pengajaran


dan pembelajaran.
Beberapa strategi dan prinsip yang dicadangkan untuk meningkatkan pembelajaran
positif dalam pengajaran dan pembelajaran, antaranya pertama, menentukan pencapaian
objektif eksplisit. Kedua, mengutamakan pemerolehan konsep dan memupuk kemahiran
berfikir. Ketiga, pengalaman berkumulatif dan organisasi sistematik dan yang keempat,
mengajar konsep dengan contoh sesuai.Pertama, menentukan pencapaian objektif
eksplisit. Mengikut kajian Ausubel (1957) didapati bahawa pelajar yg diberitahu objektif
pembelajaran dan bentuk peperiksaan sebelum pembelajaran mempunyai pencapaian yang
lebih baik berbanding diberitahu selepas pembelajaran. Ini kerana pelajar mempunyai
persediaan mengingat fakta atau konsep penting.

Kedua, mengutamakan pemerolehan konsep dan memupuk kemahiran


berfikir. Untuk mengingati sesuatu perkara, kita dapat memikirkan sesuatu prinsip untuk
mewakilinya. Oleh itu, perkara yang tidak bermakna akan boleh menjadi sesuatu yang
bermakna. Contohnya, untuk mengingat nombor “19572020” dengan lebih mudah, kita
boleh gunakan perkataan yang bermakna “Merdeka, Wawasan”

Ketiga, pengalaman berkumulatif dan organisasi sistematik. Sekiranya berlaku


pembelajaran negatif, iaitu pengalaman lama yang dikuasai kurang tepat  untuk
pembelajaran baru maka dua prinsip berikut perlu dilaksanakan iaitu pengalaman disusun
secara sistematik iaitu dari pengalaman asas kepada yang lebih kompleks dan mengaitkan
antara mata pelajaran, contohnya konsep Matematik dikaitkan dengan konsep Fizik.

Keempat, mengajar konsep dengan contoh sesuai. Dalam aktiviti pengajaran dan


pembelajaran , huraian konsep dengan contoh yang sesuai akan memudahkan pelajar
memahami konsep tersebut. Contohnya, guru menerangkan konsep tuas dan memberikan
contoh dacing, jongkang-jongket, rod pemancing dan penukul sebagai contoh tuas.