Anda di halaman 1dari 5

LEMBAR PENGAMATAN I

KULTUR SEKOLAH

Tanggal Pengamatan : ......................................................................................

Nama Sekolah : ......................................................................................

Alamat Sekolah : ......................................................................................

..............................................................................................

Tabel 1. Lembar observasi terhadap Kultur Sekolah


Keterlaksanaan
No. Aspek Pengamatan Ya Deskripsi
Tdk
Bk Kr

1. Kegiatan 3S (Senyum, Sapa, Salam)

2. Pengkondisian awal belajar


3. Upacara bendera
4. Penggunaan seragam sekolah
5. Anjuran menjaga kebersihan
6. Anjuran Menjaga ketenangan
7. Anjuran memanfaatkan waktu
Tercipta suasana yang tenang dan
8.
nyaman untuk belajar
9. Suasana di sekolah menyenangkan

Keterangan : 1) Bk = Baik

2) Kr = Kurang

3) Tdk = Tidak
LEMBAR PENGAMATAN II

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

(SOTK)

Tanggal Pengamatan : ......................................................................................

Nama Sekolah : ......................................................................................

Alamat Sekolah : ......................................................................................

..............................................................................................

Tabel 2. Lembar Observasi terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekolah
Keterlaksaan
Struktur Organisasi dan Tata
No. Ya Keterangan
Kerja Tdk
Bk Kr
Ada bagan struktur organisasi
1.
sekolah

Ada deskripsi tugas untuk masing-


2.
masing komponen organisasi

Keterangan : 1) Bk = Baik

2) Kr = Kurang

3) Tdk = Tidak

Uraian/Deskripsi SOTK Sekolah

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

LEMBAR PENGAMATAN III

VISI MISI SEKOLAH

Tanggal Pengamatan : ......................................................................................

Nama Sekolah : ......................................................................................

Alamat Sekolah : ......................................................................................

..............................................................................................

Tabel 3. Lembar Observasi terhadap Visi Misi Sekolah


Keterlaksaan
No. Visi dan Misi Sekolah Ya Keterangan
Tdk
Bk Kr

1. Ada visi dan misi sekolah

Ada pemaparan visi dan misi


2.
sekolah di beberapa tempat

Keterangan : 1) Bk = Baik

2) Kr = Kurang

3) Tdk = Tidak

Uraian/Deskripsi Visi dan Misi Sekolah

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
LEMBAR PENGAMATAN IV

KOKURIKULER DAN EKSTRAKURIKULER

Tanggal Pengamatan : ......................................................................................

Nama Sekolah : ......................................................................................

Alamat Sekolah : ......................................................................................

..............................................................................................

Tabel 4. Lembar Observasi terhadap Kokurikuler Dan Ekstrakurikuler Sekolah


Keterlaksaan
No. Visi dan Misi Sekolah Ya Keterangan
Tdk
Bk Kr
Ada kegiatan kokurikuler dan
1.
ekstrakurikuler
Ada jadwal pelaksanaan
2.
kokurikuler dan ekstrakurikuler
Ada pembinaan kokurikuler dan
3.
ekstrakurikuler
Setiap guru menjadi pembina
4.
kokurikuler dan ekstrakurikuler
Setiap siswa wajib mengikuti
5.
kokurikuler dan ekstrakurikuler
Keterangan : 1) Bk = Baik

2) Kr = Kurang

3) Tdk = Tidak

Uraian/Deskripsi Kokurikuler Dan Ekstrakurikuler Sekolah

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Anda mungkin juga menyukai