Anda di halaman 1dari 21

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN | 2020

Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Hari Selasa


Kelas 4 Nervillia Bilangan Murid 34 /
37
Tarikh Masa 7.20 -7.50
Modul Kemahiran asas permainan
Tajuk/Topik Menghantar bola
Standard Kandungan 1.6, 2.6 dan 5.2
Standard 1.6.1 Menghantar bola ke pelbagai jarak dana rah menggunakan alatan dan
Pembelajaran anggota badan yang dibenarkan.

2.6.1 Mengenal pasti aplikasi daya semasa menghantar dan menerima bola pada
pelbgai jarak.

NILAI EMK PETA BBB KBAT PBS

☐ Baik Hati ☒ Kreativiti dan ☐ Peta Bulatan ☒ Buku Teks ☒ Mengaplikasi ☐ Lembaran Kerja
☐ Kerjasama ☐ Peta Buih ☒ Modul ☒ Menganalisis ☐ Hasil Kerja
☒ Bertolak Inovasi ☐ Peta Buih ☐ PowerPoint ☒ Mencipta ☒ Pemerhatian
☒ Ansur ☒ Pendidikan ☐ Berganda ☐ Projektor ☒ Menaakul ☐ Kuiz
☒ Keadilan Alam Sekitar ☐ Peta ☐ Model ☒ Membuat ☐ Lisan
☒ Kejujuran ☐ Sains dan Pelbagai Alir ☐ Internet Refleksi ☐ Projek
Teknologi ☐ Peta Titi ☐ Membuat
☐ Bersyukur ☐ Radio /TV ☐ Tugasan
☒ Teknologi ☐ Peta Pokok Keputusan
☒ Tolong-menolong ☐ Radas ☐ Pembentangan
Maklumat dan ☐ Membuat
☐ Bertanggungjawab ☐ Petak Dakap ☐ Buku Cerita
☐ Hemah Tinggi ☐ Peta Alir ☐ Gambar Inovasi
Komunikasi
☐ Hormat - ☐ Carta ☐ Menyelesaikan
☐ Bahasa masalah
Menghormati ☐ Patriotisme ☐ Graf
☐ Kasih Sayang ☐ Keusahawanan ☐ VLE Frog
☐ Kesabaran
☐ Ketekunan
☐ Berbudi Bahasa
OBJEKTIF PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran, murid-murid 1. Guru menunjukkan cara kepada murid dengan menghnatar bola
dapat :- kepelbagai jarak dana rah menggunakan alatan dan anggota
badan yang dibenarkan.
-Menghantar bola ke pelbagai jarak dan
2. Murid dilatih untuk mengenal pasti aplikasi daya semasa
arah menggunakan alatan dan anggota
menghantar dan menerima bola pada pelbagai jarak.
badan yang dibenarkan.
3. Murid menerima cabaran dan berasa seronok semasa
melakukan aktiviti.

CATATAN REFLEKSI

RPH | RPM19
PdP hari ini tidak dapat dilaksanakan 34/34 orang murid dapat menguasai objektif
kerana : pembelajaran dan diberi latihan penggayaan /
☐ Mesyuarat pengukuhan.
☐ Cuti Am
☐ Program ___/___ orang murid tidak menguasai objektif
☐ Kursus
sekolah ☐ Cuti Rehat Khas
pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
☐ Cuti Sakit ☐ Guru Pengiring
☐ Akitiviti Luar
PdP akan dibawa ke hari

RPH | RPM19
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN | 2020

Mata Pelajaran Matematik Hari Selasa


Kelas 4 Nervillia Bilangan Murid 34 /
37
Tarikh Masa 8.50 – 9.50
Modul Nombor dan operasi
Tajuk/Topik Operasi Bergabung
Standard Kandungan 6.2 Pendaraban dan pembahagian
Standard Mendarab dan membahagi sebarang nombor dengan nombor satu
Pembelajaran digit dan dua digit dalam lingkungan 100 000.
NILAI EMK PETA BBB KBAT PBS

☐ Baik Hati ☒ Kreativiti dan ☐ Peta Bulatan ☒ Buku Teks ☒ Mengaplikasi ☐ Lembaran
☐ Kerjasama ☐ Peta Buih ☒ Modul ☒ Menganalisis Kerja
☒ Bertolak Inovasi ☐ Peta Buih ☐ PowerPoint ☒ Mencipta ☐ Hasil Kerja
☒ Ansur ☒ Pendidikan ☐ Berganda ☐ Projektor ☒ Menaakul ☒ Pemerhatian
☒ Keadilan Alam Sekitar ☐ Peta ☐ Model ☒ Membuat ☐ Kuiz
☒ Kejujuran ☐ Sains dan Pelbagai Alir ☐ Internet ☐ Lisan
☐ Bersyukur Teknologi ☐ Peta Titi ☐ Radio /TV Refleksi ☐ Projek
☒ Tolong-menolong ☒ Teknologi ☐ Peta Pokok ☐ Radas ☐ Membuat ☐ Tugasan
☐ Bertanggungjawab Maklumat dan ☐ Petak Dakap ☐ Buku Cerita Keputusan ☐ Pembentangan
☐ Hemah Tinggi ☐ Peta Alir ☐ Gambar ☐ Membuat
☐ Hormat - Komunikasi ☐ Carta Inovasi
Menghormati ☐ Bahasa ☐ Graf ☐ Menyelesaikan
☐ Kasih Sayang ☐ Patriotisme ☐ VLE Frog masalah
☐ Kesabaran ☐ Keusahawanan
☐ Ketekunan
☐ Berbudi Bahasa
OBJEKTIF PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran, murid-murid 1. Guru menulis ayat matemaik yang melibatkan
dapat :- operasi darab dan bahagi. 
2. Murid cuba menyatakan bagaimana ingin mendapat
1. Mendarab dan membahagi jawapan tersebut.
nombor mengikut urutan 3. Guru menekankan urutan langkah mesti betul. 
operasi yang betul. 4. Beberapa contoh dibincangkan. 
5. Latihan
6. Perbincangan jawapan dan perbincangan
pembelajaran hari ini.
Kerja rumah
CATATAN REFLEKSI

PdP hari ini tidak dapat dilaksanakan 34/34 orang murid dapat menguasai objektif
kerana : pembelajaran dan diberi latihan penggayaan /
☐ Mesyuarat pengukuhan.
☐ Cuti Am ___/___ orang murid tidak menguasai objektif
☐ Program ☐ Kursus
sekolah ☐ Cuti Rehat Khas
pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
☐ Cuti Sakit ☐ Guru Pengiring
☐ Akitiviti Luar
PdP akan dibawa ke hari

RPH | RPM19
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN | 2020

Mata Pelajaran Pendidikan Kesihatan Hari Selasa


Kelas 4 Nervillia Bilangan Murid 34 /
37
Tarikh Masa 12.10 – 12.40
Modul PENDIDIKAN KESIHATAN REPRODUKTIF DAN SOSIAL
Tajuk/Topik 2.0 PENYALAHGUNAAN BAHAN
Standard Kandungan 2.1 Kemahiran menangani situasi berisiko terhadap penyalahgunaan
bahan kepada diri, keluarga serta masyarakat 
-Berkata TIDAK kepada: Alkohol
Standard 2.1.3 Mengaplikasikan cara mengelakkan diri daripada pengambilan
Pembelajaran alkohol dalam makanan dan minuman.
NILAI EMK PETA BBB KBAT PBS

☐ Baik Hati ☒ Kreativiti dan ☐ Peta Bulatan ☒ Buku Teks ☒ Mengaplikasi ☐ Lembaran Kerja
☐ Kerjasama ☐ Peta Buih ☒ Modul ☒ Menganalisis ☐ Hasil Kerja
☒ Bertolak Inovasi ☐ Peta Buih ☐ PowerPoint ☒ Mencipta ☒ Pemerhatian
☒ Ansur ☒ Pendidikan ☐ Berganda ☐ Projektor ☒ Menaakul ☐ Kuiz
☒ Keadilan Alam Sekitar
☒ Kejujuran ☐ Peta ☐ Model ☒ Membuat ☐ Lisan
☐ Sains dan Pelbagai Alir ☐ Internet Refleksi ☐ Projek
☐ Bersyukur Teknologi
☒ Tolong-menolong ☐ Peta Titi ☐ Radio /TV ☐ Membuat ☐ Tugasan
☒ Teknologi ☐ Peta Pokok Keputusan
☐ Bertanggungjawab ☐ Radas ☐ Pembentangan
Maklumat dan ☐ Membuat
☐ Hemah Tinggi ☐ Petak Dakap ☐ Buku Cerita
☐ Hormat - ☐ Peta Alir ☐ Gambar Inovasi
Komunikasi
Menghormati
☐ Carta ☐ Menyelesaikan
☐ Kasih Sayang ☐ Bahasa masalah
☐ Kesabaran ☐ Patriotisme ☐ Graf
☐ Ketekunan ☐ Keusahawanan ☐ VLE Frog
☐ Berbudi Bahasa
OBJEKTIF PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran, murid-murid 1. Guru bersoal jawab dengan murid berkaitan tajuk
dapat :- yang akan dipelajari pada hari ini.
2. Guru menerangkan kepada murid tentang kesan
pengambilan alcohol kepada manusia
Mengaplikasikan cara 3. Dalam kumpulan kecil,murid menyenaraikan cara-
mengelakkan diri daripada caara untuk mengelakkan diri daripada pengambilan
pengambilan alkohol dalam alkohol.
makanan dan minuman.. 4. Murid membuat aktiviti berdasarkan buku teks

CATATAN REFLEKSI

PdP hari ini tidak dapat dilaksanakan 34/34 orang murid dapat menguasai objektif
kerana : pembelajaran dan diberi latihan penggayaan /
☐ Mesyuarat pengukuhan.
☐ Cuti Am ___/___ orang murid tidak menguasai objektif
☐ Program ☐ Kursus
sekolah ☐ Cuti Rehat Khas
pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
☐ Cuti Sakit ☐ Guru Pengiring
☐ Akitiviti Luar
PdP akan dibawa ke hari

RPH | RPM19
RPH | RPM19
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN | 2020

Mata Pelajaran Reka bentuk dan teknologi Hari Rabu


Kelas 4 Aranda Bilangan Murid 34 /
37
Tarikh Masa 10.10 – 11.10
Modul
Tajuk/Topik 2.0 Pengenalan Kepada Reka Bentuk
Standard 2.2 Reka Bentuk Produk Bertema
Kandungan
Standard 2.2.4 Melakar reka bentuk produk menggunakan garisan dan gabungan bentuk asas
Pembelajaran secara bertema.
2.2.5 Menganalisis lakaran reka bentuk produk bertema yang dihasilkan.
2.2.6 Menilai lakaran yang dihasilkan dan membuat penambahbaikan.

NILAI EMK PETA BBB KBAT PBS

☐ Baik Hati ☒ Kreativiti dan ☐ Peta Bulatan ☒ Buku Teks ☒ Mengaplikasi ☐ Lembaran
☐ Kerjasama ☐ Peta Buih ☒ Modul ☒ Menganalisis Kerja
☒ Bertolak Inovasi ☐ Peta Buih ☐ PowerPoint ☒ Mencipta ☐ Hasil Kerja
☒ Ansur ☒ Pendidikan ☐ Berganda ☐ Projektor ☒ Menaakul ☒ Pemerhatian
☒ Keadilan Alam Sekitar ☐ Peta ☐ Model ☒ Membuat ☐ Kuiz
☒ Kejujuran ☐ Sains dan Pelbagai Alir ☐ Internet ☐ Lisan
☐ Bersyukur Teknologi ☐ Peta Titi ☐ Radio /TV Refleksi ☐ Projek
☒ Tolong-menolong ☒ Teknologi ☐ Peta Pokok ☐ Radas ☐ Membuat ☐ Tugasan
☐ Bertanggungjawab Maklumat dan ☐ Petak Dakap ☐ Buku Cerita Keputusan ☐ Pembentangan
☐ Hemah Tinggi ☐ Peta Alir ☐ Gambar ☐ Membuat
☐ Hormat - Komunikasi ☐ Carta Inovasi
Menghormati ☐ Bahasa ☐ Graf ☐ Menyelesaikan
☐ Kasih Sayang ☐ Patriotisme ☐ VLE Frog masalah
☐ Kesabaran ☐ Keusahawanan
☐ Ketekunan
☐ Berbudi Bahasa
OBJEKTIF PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran, murid-murid 1. Guru menunjukkan beberapa contoh lakaran reka bentuk produk
dapat :- bertema.(Lampiran 2)
2. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
1. Melakar reka bentuk produk bertema
3. Guru mengedarkan kertas untuk membuat lakaran reka bentuk
berdasarkan gabungan bentuk asas.
produk bertema.
2. Menganalisis lakaran reka bentuk
4. Setiap kumpulan membuat lakaran reka bentuk produk berdasarkan
produk bertema yang dihasilkan
gabungan bentuk asas mengikut tema yang dipilih. (PAK21)
berdasarkan gabungan bentuk asas
5. Setiap murid berbincang lakaran yang terbaik untuk dihasilkan.
dengan betul.
6. Murid membuat analisis lakaran reka bentuk produk bertema
berdasarkan gabungan bentuk asas yang dihasilkan.
7. Guru dan murid berbincang dan menilai lakaran yang
dihasilkan
CATATAN REFLEKSI

PdP hari ini tidak dapat dilaksanakan 34/34 orang murid dapat menguasai objektif
kerana : pembelajaran dan diberi latihan penggayaan /
☐ Mesyuarat pengukuhan.
☐ Program ☐ Cuti Am ___/___ orang murid tidak menguasai objektif
sekolah ☐ Kursus pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
☐ Cuti Sakit ☐ Cuti Rehat Khas
☐ Akitiviti Luar ☐ Guru Pengiring
PdP akan dibawa ke hari____________

RPH | RPM19
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN | 2020

Mata Pelajaran Reka bentuk dan teknologi Hari Khamis


Kelas 4 Nervillia Bilangan Murid 34 /
37
Tarikh Masa 7.20 – 7,50
Modul
Tajuk/Topik 2.0 Pengenalan Kepada Reka Bentuk
Standard 2.2 Reka Bentuk Produk Bertema
Kandungan
Standard 2.2.4 Melakar reka bentuk produk menggunakan garisan dan gabungan bentuk asas
Pembelajaran secara bertema.
2.2.5 Menganalisis lakaran reka bentuk produk bertema yang dihasilkan.
2.2.6 Menilai lakaran yang dihasilkan dan membuat penambahbaikan.

NILAI EMK PETA BBB KBAT PBS

☐ Baik Hati ☒ Kreativiti dan ☐ Peta Bulatan ☒ Buku Teks ☒ Mengaplikasi ☐ Lembaran
☐ Kerjasama ☐ Peta Buih ☒ Modul ☒ Menganalisis Kerja
☒ Bertolak Inovasi ☐ Peta Buih ☐ PowerPoint ☒ Mencipta ☐ Hasil Kerja
☒ Ansur ☒ Pendidikan ☐ Berganda ☐ Projektor ☒ Menaakul ☒ Pemerhatian
☒ Keadilan Alam Sekitar ☐ Peta ☐ Model ☒ Membuat ☐ Kuiz
☒ Kejujuran ☐ Sains dan Pelbagai Alir ☐ Internet ☐ Lisan
☐ Bersyukur Teknologi ☐ Peta Titi ☐ Radio /TV Refleksi ☐ Projek
☒ Tolong-menolong ☒ Teknologi ☐ Peta Pokok ☐ Radas ☐ Membuat ☐ Tugasan
☐ Bertanggungjawab Maklumat dan ☐ Petak Dakap ☐ Buku Cerita Keputusan ☐ Pembentangan
☐ Hemah Tinggi ☐ Peta Alir ☐ Gambar ☐ Membuat
☐ Hormat - Komunikasi ☐ Carta Inovasi
Menghormati ☐ Bahasa ☐ Graf ☐ Menyelesaikan
☐ Kasih Sayang ☐ Patriotisme ☐ VLE Frog masalah
☐ Kesabaran ☐ Keusahawanan
☐ Ketekunan
☐ Berbudi Bahasa
OBJEKTIF PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran, murid-murid 1. Guru menunjukkan beberapa contoh lakaran reka bentuk produk
dapat :- bertema.(Lampiran 2)
2. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
1. Melakar reka bentuk produk bertema
3. Guru mengedarkan kertas untuk membuat lakaran reka bentuk
berdasarkan gabungan bentuk asas.
produk bertema.
2. Menganalisis lakaran reka bentuk
4. Setiap kumpulan membuat lakaran reka bentuk produk berdasarkan
produk bertema yang dihasilkan
gabungan bentuk asas mengikut tema yang dipilih. (PAK21)
berdasarkan gabungan bentuk asas
5. Setiap murid berbincang lakaran yang terbaik untuk dihasilkan.
dengan betul.
6. Murid membuat analisis lakaran reka bentuk produk bertema
berdasarkan gabungan bentuk asas yang dihasilkan.
1. 7. Guru dan murid berbincang dan menilai lakaran yang
dihasilkan
CATATAN REFLEKSI

PdP hari ini tidak dapat dilaksanakan 34/34 orang murid dapat menguasai objektif
kerana : pembelajaran dan diberi latihan penggayaan /
☐ Mesyuarat pengukuhan.
☐ Program ☐ Cuti Am ___/___ orang murid tidak menguasai objektif
sekolah ☐ Kursus pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
☐ Cuti Sakit ☐ Cuti Rehat Khas
☐ Akitiviti Luar ☐ Guru Pengiring
PdP akan dibawa ke hari____________

RPH | RPM19
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN | 2020

Mata Pelajaran Reka bentuk dan teknologi Hari Khamis


Kelas 4 Oncidium Bilangan Murid 34 /
37
Tarikh Masa 10.10 -11.10
Modul
Tajuk/Topik 2.0 Pengenalan Kepada Reka Bentuk
Standard 2.2 Reka Bentuk Produk Bertema
Kandungan
Standard 2.2.4 Melakar reka bentuk produk menggunakan garisan dan gabungan bentuk asas
Pembelajaran secara bertema.
2.2.5 Menganalisis lakaran reka bentuk produk bertema yang dihasilkan.
2.2.6 Menilai lakaran yang dihasilkan dan membuat penambahbaikan.

NILAI EMK PETA BBB KBAT PBS

☐ Baik Hati ☒ Kreativiti dan ☐ Peta Bulatan ☒ Buku Teks ☒ Mengaplikasi ☐ Lembaran
☐ Kerjasama ☐ Peta Buih ☒ Modul ☒ Menganalisis Kerja
☒ Bertolak Inovasi ☐ Peta Buih ☐ PowerPoint ☒ Mencipta ☐ Hasil Kerja
☒ Ansur ☒ Pendidikan ☐ Berganda ☐ Projektor ☒ Menaakul ☒ Pemerhatian
☒ Keadilan Alam Sekitar ☐ Peta ☐ Model ☒ Membuat ☐ Kuiz
☒ Kejujuran ☐ Sains dan Pelbagai Alir ☐ Internet ☐ Lisan
☐ Bersyukur Teknologi ☐ Peta Titi ☐ Radio /TV Refleksi ☐ Projek
☒ Tolong-menolong ☒ Teknologi ☐ Peta Pokok ☐ Radas ☐ Membuat ☐ Tugasan
☐ Bertanggungjawab Maklumat dan ☐ Petak Dakap ☐ Buku Cerita Keputusan ☐ Pembentangan
☐ Hemah Tinggi ☐ Peta Alir ☐ Gambar ☐ Membuat
☐ Hormat - Komunikasi ☐ Carta Inovasi
Menghormati ☐ Bahasa ☐ Graf ☐ Menyelesaikan
☐ Kasih Sayang ☐ Patriotisme ☐ VLE Frog masalah
☐ Kesabaran ☐ Keusahawanan
☐ Ketekunan
☐ Berbudi Bahasa
OBJEKTIF PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran, murid-murid 1. Guru menunjukkan beberapa contoh lakaran reka bentuk produk
dapat :- bertema.(Lampiran 2)
2. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
1. Melakar reka bentuk produk bertema
3. Guru mengedarkan kertas untuk membuat lakaran reka bentuk
berdasarkan gabungan bentuk asas.
produk bertema.
2. Menganalisis lakaran reka bentuk
4. Setiap kumpulan membuat lakaran reka bentuk produk berdasarkan
produk bertema yang dihasilkan
gabungan bentuk asas mengikut tema yang dipilih. (PAK21)
berdasarkan gabungan bentuk asas
5. Setiap murid berbincang lakaran yang terbaik untuk dihasilkan.
dengan betul.
6. Murid membuat analisis lakaran reka bentuk produk bertema
berdasarkan gabungan bentuk asas yang dihasilkan.
2. 7. Guru dan murid berbincang dan menilai lakaran yang
dihasilkan
CATATAN REFLEKSI

PdP hari ini tidak dapat dilaksanakan 34/34 orang murid dapat menguasai objektif
kerana : peperiksaan bulanan pembelajaran dan diberi latihan penggayaan /
☐ Mesyuarat pengukuhan.
☐ Program ☐ Cuti Am ___/___ orang murid tidak menguasai objektif
sekolah ☐ Kursus pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
☐ Cuti Sakit ☐ Cuti Rehat Khas
☐ Akitiviti Luar ☐ Guru Pengiring
PdP akan dibawa ke hari____________

RPH | RPM19
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN | 2020

Mata Pelajaran Reka bentuk dan teknologi Hari Khamis


Kelas 4 Mokara Bilangan Murid 34 /
37
Tarikh Masa 11.40 – 12.40
Modul
Tajuk/Topik 2.0 Pengenalan Kepada Reka Bentuk
Standard 2.2 Reka Bentuk Produk Bertema
Kandungan
Standard 2.2.4 Melakar reka bentuk produk menggunakan garisan dan gabungan bentuk asas
Pembelajaran secara bertema.
2.2.5 Menganalisis lakaran reka bentuk produk bertema yang dihasilkan.
2.2.6 Menilai lakaran yang dihasilkan dan membuat penambahbaikan.

NILAI EMK PETA BBB KBAT PBS

☐ Baik Hati ☒ Kreativiti dan ☐ Peta Bulatan ☒ Buku Teks ☒ Mengaplikasi ☐ Lembaran
☐ Kerjasama ☐ Peta Buih ☒ Modul ☒ Menganalisis Kerja
☒ Bertolak Inovasi ☐ Peta Buih ☐ PowerPoint ☒ Mencipta ☐ Hasil Kerja
☒ Ansur ☒ Pendidikan ☐ Berganda ☐ Projektor ☒ Menaakul ☒ Pemerhatian
☒ Keadilan Alam Sekitar ☐ Peta ☐ Model ☒ Membuat ☐ Kuiz
☒ Kejujuran ☐ Sains dan Pelbagai Alir ☐ Internet ☐ Lisan
☐ Bersyukur Teknologi ☐ Peta Titi ☐ Radio /TV Refleksi ☐ Projek
☒ Tolong-menolong ☒ Teknologi ☐ Peta Pokok ☐ Radas ☐ Membuat ☐ Tugasan
☐ Bertanggungjawab Maklumat dan ☐ Petak Dakap ☐ Buku Cerita Keputusan ☐ Pembentangan
☐ Hemah Tinggi ☐ Peta Alir ☐ Gambar ☐ Membuat
☐ Hormat - Komunikasi ☐ Carta Inovasi
Menghormati ☐ Bahasa ☐ Graf ☐ Menyelesaikan
☐ Kasih Sayang ☐ Patriotisme ☐ VLE Frog masalah
☐ Kesabaran ☐ Keusahawanan
☐ Ketekunan
☐ Berbudi Bahasa
OBJEKTIF PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran, murid-murid 1. Guru menunjukkan beberapa contoh lakaran reka bentuk produk
dapat :- bertema.(Lampiran 2)
2. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
1. Melakar reka bentuk produk bertema
3. Guru mengedarkan kertas untuk membuat lakaran reka bentuk
berdasarkan gabungan bentuk asas.
produk bertema.
2. Menganalisis lakaran reka bentuk
4. Setiap kumpulan membuat lakaran reka bentuk produk berdasarkan
produk bertema yang dihasilkan
gabungan bentuk asas mengikut tema yang dipilih. (PAK21)
berdasarkan gabungan bentuk asas
5. Setiap murid berbincang lakaran yang terbaik untuk dihasilkan.
dengan betul.
6. Murid membuat analisis lakaran reka bentuk produk bertema
berdasarkan gabungan bentuk asas yang dihasilkan.
3. 7. Guru dan murid berbincang dan menilai lakaran yang
dihasilkan
CATATAN REFLEKSI

PdP hari ini tidak dapat dilaksanakan 34/34 orang murid dapat menguasai objektif
kerana : pembelajaran dan diberi latihan penggayaan /
☐ Mesyuarat pengukuhan.
☐ Program ☐ Cuti Am ___/___ orang murid tidak menguasai objektif
sekolah ☐ Kursus pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
☐ Cuti Sakit ☐ Cuti Rehat Khas
☐ Akitiviti Luar ☐ Guru Pengiring
PdP akan dibawa ke hari____________

RPH | RPM19
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN | 2020

Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Hari Khamis


Kelas 4 Nervillia Bilangan Murid 34 /
37
Tarikh Masa 8.50 – 9.20
Modul Kemahiran asas permainan
Tajuk/Topik Menghantar bola
Standard Kandungan 1.6, 2.6 dan 5.2
Standard 1.6.1 Menghantar bola ke pelbagai jarak dana rah menggunakan alatan dan
Pembelajaran anggota badan yang dibenarkan.

2.6.1 Mengenal pasti aplikasi daya semasa menghantar dan menerima bola pada
pelbgai jarak.

NILAI EMK PETA BBB KBAT PBS

☐ Baik Hati ☒ Kreativiti dan ☐ Peta Bulatan ☒ Buku Teks ☒ Mengaplikasi ☐ Lembaran
☐ Kerjasama ☐ Peta Buih ☒ Modul ☒ Menganalisis Kerja
☒ Bertolak Inovasi ☐ Peta Buih ☐ PowerPoint ☒ Mencipta ☐ Hasil Kerja
☒ Ansur ☒ Pendidikan ☐ Berganda ☐ Projektor ☒ Menaakul ☒ Pemerhatian
☒ Keadilan Alam Sekitar ☐ Peta ☐ Model ☒ Membuat ☐ Kuiz
☒ Kejujuran ☐ Sains dan Pelbagai Alir ☐ Internet ☐ Lisan
☐ Bersyukur Teknologi ☐ Peta Titi ☐ Radio /TV Refleksi ☐ Projek
☒ Tolong-menolong ☒ Teknologi ☐ Peta Pokok ☐ Radas ☐ Membuat ☐ Tugasan
☐ Bertanggungjawab Maklumat dan ☐ Petak Dakap ☐ Buku Cerita Keputusan ☐ Pembentangan
☐ Hemah Tinggi ☐ Peta Alir ☐ Gambar ☐ Membuat
☐ Hormat - Komunikasi ☐ Carta Inovasi
Menghormati ☐ Bahasa ☐ Graf ☐ Menyelesaikan
☐ Kasih Sayang ☐ Patriotisme ☐ VLE Frog masalah
☐ Kesabaran ☐ Keusahawanan
☐ Ketekunan
☐ Berbudi Bahasa
OBJEKTIF PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran, murid-murid 4. Guru menunjukkan cara kepada murid dengan menghnatar bola
dapat :- kepelbagai jarak dana rah menggunakan alatan dan anggota
badan yang dibenarkan.
-Menghantar bola ke pelbagai jarak dan
5. Murid dilatih untuk mengenal pasti aplikasi daya semasa
arah menggunakan alatan dan anggota
menghantar dan menerima bola pada pelbagai jarak.
badan yang dibenarkan.
Murid menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan
aktiviti.

CATATAN REFLEKSI

PdP hari ini tidak dapat dilaksanakan 34/34 orang murid dapat menguasai objektif
kerana : pembelajaran dan diberi latihan penggayaan /
☐ Mesyuarat pengukuhan.
☐ Cuti Am ___/___ orang murid tidak menguasai objektif
☐ Program ☐ Kursus
sekolah ☐ Cuti Rehat Khas
pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
☐ Cuti Sakit ☐ Guru Pengiring
☐ Akitiviti Luar
PdP akan dibawa ke hari

RPH | RPM19
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN | 2020

Mata Pelajaran Matematik Hari Khamis


Kelas 4 Nervillia Bilangan Murid 34 /
37
Tarikh Masa 9.20 -9.50
Modul Nombor dan operasi
Tajuk/Topik Operasi Bergabung
Standard Kandungan 6.2 Pendaraban dan pembahagian
Standard Mendarab dan membahagi sebarang nombor dengan nombor satu
Pembelajaran digit dan dua digit dalam lingkungan 100 000.
NILAI EMK PETA BBB KBAT PBS

☐ Baik Hati ☒ Kreativiti dan ☐ Peta Bulatan ☒ Buku Teks ☒ Mengaplikasi ☐ Lembaran
☐ Kerjasama ☐ Peta Buih ☒ Modul ☒ Menganalisis Kerja
☒ Bertolak Inovasi ☐ Peta Buih ☐ PowerPoint ☒ Mencipta ☐ Hasil Kerja
☒ Ansur ☒ Pendidikan ☐ Berganda ☐ Projektor ☒ Menaakul ☒ Pemerhatian
☒ Keadilan Alam Sekitar ☐ Peta ☐ Model ☒ Membuat ☐ Kuiz
☒ Kejujuran ☐ Sains dan Pelbagai Alir ☐ Internet ☐ Lisan
☐ Bersyukur Teknologi ☐ Peta Titi ☐ Radio /TV Refleksi ☐ Projek
☒ Tolong-menolong ☒ Teknologi ☐ Peta Pokok ☐ Radas ☐ Membuat ☐ Tugasan
☐ Bertanggungjawab Maklumat dan ☐ Petak Dakap ☐ Buku Cerita Keputusan ☐ Pembentangan
☐ Hemah Tinggi ☐ Peta Alir ☐ Gambar ☐ Membuat
☐ Hormat - Komunikasi ☐ Carta Inovasi
Menghormati ☐ Bahasa ☐ Graf ☐ Menyelesaikan
☐ Kasih Sayang ☐ Patriotisme ☐ VLE Frog masalah
☐ Kesabaran ☐ Keusahawanan
☐ Ketekunan
☐ Berbudi Bahasa
OBJEKTIF PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran, murid-murid 7. Guru menulis ayat matemaik yang melibatkan
dapat :- operasi darab dan bahagi. 
8. Murid cuba menyatakan bagaimana ingin mendapat
Mendarab dan membahagi jawapan tersebut.
nombor mengikut urutan operasi 9. Guru menekankan urutan langkah mesti betul. 
yang betul. 10.Beberapa contoh dibincangkan. 
11.Latihan
12.Perbincangan jawapan dan perbincangan
pembelajaran hari ini.
1. Kerja rumah
CATATAN REFLEKSI

PdP hari ini tidak dapat dilaksanakan 34/34 orang murid dapat menguasai objektif
kerana : pembelajaran dan diberi latihan penggayaan /
☐ Mesyuarat pengukuhan.
☐ Cuti Am ___/___ orang murid tidak menguasai objektif
☐ Program ☐ Kursus
sekolah ☐ Cuti Rehat Khas
pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
☐ Cuti Sakit ☐ Guru Pengiring
☐ Akitiviti Luar
PdP akan dibawa ke hari

RPH | RPM19
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN | 2020

Mata Pelajaran Reka bentuk dan teknologi Hari Jumaat


Kelas 4 Eria Bilangan Murid 34 /
37
Tarikh Masa 8.50 -9.50
Modul
Tajuk/Topik 2.0 Pengenalan Kepada Reka Bentuk
Standard 2.2 Reka Bentuk Produk Bertema
Kandungan
Standard 2.2.4 Melakar reka bentuk produk menggunakan garisan dan gabungan bentuk asas
Pembelajaran secara bertema.
2.2.5 Menganalisis lakaran reka bentuk produk bertema yang dihasilkan.
2.2.6 Menilai lakaran yang dihasilkan dan membuat penambahbaikan.

NILAI EMK PETA BBB KBAT PBS

☐ Baik Hati ☒ Kreativiti dan ☐ Peta Bulatan ☒ Buku Teks ☒ Mengaplikasi ☐ Lembaran
☐ Kerjasama ☐ Peta Buih ☒ Modul ☒ Menganalisis Kerja
☒ Bertolak Inovasi ☐ Peta Buih ☐ PowerPoint ☒ Mencipta ☐ Hasil Kerja
☒ Ansur ☒ Pendidikan ☐ Berganda ☐ Projektor ☒ Menaakul ☒ Pemerhatian
☒ Keadilan Alam Sekitar ☐ Peta ☐ Model ☒ Membuat ☐ Kuiz
☒ Kejujuran ☐ Sains dan Pelbagai Alir ☐ Internet ☐ Lisan
☐ Bersyukur Teknologi ☐ Peta Titi ☐ Radio /TV Refleksi ☐ Projek
☒ Tolong-menolong ☒ Teknologi ☐ Peta Pokok ☐ Radas ☐ Membuat ☐ Tugasan
☐ Bertanggungjawab Maklumat dan ☐ Petak Dakap ☐ Buku Cerita Keputusan ☐ Pembentangan
☐ Hemah Tinggi ☐ Peta Alir ☐ Gambar ☐ Membuat
☐ Hormat - Komunikasi ☐ Carta Inovasi
Menghormati ☐ Bahasa ☐ Graf ☐ Menyelesaikan
☐ Kasih Sayang ☐ Patriotisme ☐ VLE Frog masalah
☐ Kesabaran ☐ Keusahawanan
☐ Ketekunan
☐ Berbudi Bahasa
OBJEKTIF PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran, murid-murid 1. Guru menunjukkan beberapa contoh lakaran reka bentuk produk
dapat :- bertema.(Lampiran 2)
2. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
1. Melakar reka bentuk produk bertema
3. Guru mengedarkan kertas untuk membuat lakaran reka bentuk
berdasarkan gabungan bentuk asas.
produk bertema.
2. Menganalisis lakaran reka bentuk
4. Setiap kumpulan membuat lakaran reka bentuk produk berdasarkan
produk bertema yang dihasilkan
gabungan bentuk asas mengikut tema yang dipilih. (PAK21)
berdasarkan gabungan bentuk asas
5. Setiap murid berbincang lakaran yang terbaik untuk dihasilkan.
dengan betul.
6. Murid membuat analisis lakaran reka bentuk produk bertema
berdasarkan gabungan bentuk asas yang dihasilkan.
4. 7. Guru dan murid berbincang dan menilai lakaran yang
dihasilkan
CATATAN REFLEKSI

PdP hari ini tidak dapat dilaksanakan 34/34 orang murid dapat menguasai objektif
kerana : pembelajaran dan diberi latihan penggayaan /
☐ Mesyuarat pengukuhan.
☐ Program ☐ Cuti Am ___/___ orang murid tidak menguasai objektif
sekolah ☐ Kursus pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
☐ Cuti Sakit ☐ Cuti Rehat Khas
☐ Akitiviti Luar ☐ Guru Pengiring
PdP akan dibawa ke hari____________

RPH | RPM19
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN | 2020

Mata Pelajaran Matematik Hari Jumaat


Kelas 4 Nervillia Bilangan Murid 34 /
37
Tarikh Masa 12.10 – 12.40
Modul Nombor dan operasi
Tajuk/Topik Operasi Bergabung
Standard Kandungan 6.2 Pendaraban dan pembahagian
Standard Mendarab dan membahagi sebarang nombor dengan nombor satu
Pembelajaran digit dan dua digit dalam lingkungan 100 000.
NILAI EMK PETA BBB KBAT PBS

☐ Baik Hati ☒ Kreativiti dan ☐ Peta Bulatan ☒ Buku Teks ☒ Mengaplikasi ☐ Lembaran
☐ Kerjasama ☐ Peta Buih ☒ Modul ☒ Menganalisis Kerja
☒ Bertolak Inovasi ☐ Peta Buih ☐ PowerPoint ☒ Mencipta ☐ Hasil Kerja
☒ Ansur ☒ Pendidikan ☐ Berganda ☐ Projektor ☒ Menaakul ☒ Pemerhatian
☒ Keadilan Alam Sekitar ☐ Peta ☐ Model ☒ Membuat ☐ Kuiz
☒ Kejujuran ☐ Sains dan Pelbagai Alir ☐ Internet ☐ Lisan
☐ Bersyukur Teknologi ☐ Peta Titi ☐ Radio /TV Refleksi ☐ Projek
☒ Tolong-menolong ☒ Teknologi ☐ Peta Pokok ☐ Radas ☐ Membuat ☐ Tugasan
☐ Bertanggungjawab Maklumat dan ☐ Petak Dakap ☐ Buku Cerita Keputusan ☐ Pembentangan
☐ Hemah Tinggi ☐ Peta Alir ☐ Gambar ☐ Membuat
☐ Hormat - Komunikasi ☐ Carta Inovasi
Menghormati ☐ Bahasa ☐ Graf ☐ Menyelesaikan
☐ Kasih Sayang ☐ Patriotisme ☐ VLE Frog masalah
☐ Kesabaran ☐ Keusahawanan
☐ Ketekunan
☐ Berbudi Bahasa
OBJEKTIF PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran, murid-murid 13.Guru menulis ayat matemaik yang melibatkan
dapat :- operasi darab dan bahagi. 
14.Murid cuba menyatakan bagaimana ingin mendapat
Mendarab dan membahagi jawapan tersebut.
nombor mengikut urutan operasi 15.Guru menekankan urutan langkah mesti betul. 
yang betul. 16.Beberapa contoh dibincangkan. 
17.Latihan
18.Perbincangan jawapan dan perbincangan
pembelajaran hari ini.
2. Kerja rumah
CATATAN REFLEKSI

PdP hari ini tidak dapat dilaksanakan 34/34 orang murid dapat menguasai objektif
kerana : pembelajaran dan diberi latihan penggayaan /
☐ Mesyuarat pengukuhan.
☐ Cuti Am ___/___ orang murid tidak menguasai objektif
☐ Program ☐ Kursus
sekolah ☐ Cuti Rehat Khas
pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
☐ Cuti Sakit ☐ Guru Pengiring
☐ Akitiviti Luar
PdP akan dibawa ke hari

RPH | RPM19
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN | 2020

Mata Pelajaran Matematik Hari Isnin


Kelas 4 Nervillia Bilangan Murid 34 /
37
Tarikh Masa 7.50 -8.50
Modul Nombor dan operasi
Tajuk/Topik Operasi Bergabung
Standard Kandungan 6.2 Pendaraban dan pembahagian
Standard Mendarab dan membahagi sebarang nombor dengan nombor satu
Pembelajaran digit dan dua digit dalam lingkungan 100 000.
NILAI EMK PETA BBB KBAT PBS

☐ Baik Hati ☒ Kreativiti dan ☐ Peta Bulatan ☒ Buku Teks ☒ Mengaplikasi ☐ Lembaran Kerja
☐ Kerjasama ☐ Peta Buih ☒ Modul ☒ Menganalisis ☐ Hasil Kerja
☒ Bertolak Inovasi ☐ Peta Buih ☐ PowerPoint ☒ Mencipta ☒ Pemerhatian
☒ Ansur ☒ Pendidikan ☐ Berganda ☐ Projektor ☒ Menaakul ☐ Kuiz
☒ Keadilan Alam Sekitar ☐ Peta ☐ Model ☒ Membuat ☐ Lisan
☒ Kejujuran ☐ Sains dan Pelbagai Alir ☐ Internet Refleksi ☐ Projek
Teknologi ☐ Peta Titi ☐ Membuat
☐ Bersyukur ☐ Radio /TV ☐ Tugasan
☒ Teknologi ☐ Peta Pokok Keputusan
☒ Tolong-menolong ☐ Radas ☐ Pembentangan
Maklumat dan ☐ Membuat
☐ Bertanggungjawab ☐ Petak Dakap ☐ Buku Cerita
☐ Hemah Tinggi ☐ Peta Alir ☐ Gambar Inovasi
Komunikasi
☐ Hormat - ☐ Carta ☐ Menyelesaikan
☐ Bahasa masalah
Menghormati ☐ Patriotisme ☐ Graf
☐ Kasih Sayang ☐ Keusahawanan ☐ VLE Frog
☐ Kesabaran
☐ Ketekunan
☐ Berbudi Bahasa
OBJEKTIF PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran, murid-murid 19.Guru menulis ayat matemaik yang melibatkan
dapat :- operasi darab dan bahagi. 
20.Murid cuba menyatakan bagaimana ingin mendapat
Mendarab dan membahagi jawapan tersebut.
nombor mengikut urutan operasi 21.Guru menekankan urutan langkah mesti betul. 
yang betul. 22.Beberapa contoh dibincangkan. 
23.Latihan
24.Perbincangan jawapan dan perbincangan
pembelajaran hari ini.
25.Kerja rumah
CATATAN REFLEKSI

PdP hari ini tidak dapat dilaksanakan 34/34 orang murid dapat menguasai objektif
kerana : peperiksaan bulanan pembelajaran dan diberi latihan penggayaan /
☐ Mesyuarat pengukuhan.
☐ Cuti Am
☐ Program ___/___ orang murid tidak menguasai objektif
☐ Kursus
sekolah ☐ Cuti Rehat Khas
pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
☐ Cuti Sakit ☐ Guru Pengiring
☐ Akitiviti Luar
PdP akan dibawa ke hari

RPH | RPM19
RPH | RPM19
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN | 2020

Mata Pelajaran Reka bentuk dan teknologi Hari Isnin


Kelas 4 Liparis Bilangan Murid 34 /
37
Tarikh Masa 10.40 – 11.40
Modul
Tajuk/Topik 2.0 Pengenalan Kepada Reka Bentuk
Standard 2.2 Reka Bentuk Produk Bertema
Kandungan
Standard 2.2.4 Melakar reka bentuk produk menggunakan garisan dan gabungan bentuk asas
Pembelajaran secara bertema.
2.2.5 Menganalisis lakaran reka bentuk produk bertema yang dihasilkan.
2.2.6 Menilai lakaran yang dihasilkan dan membuat penambahbaikan.

NILAI EMK PETA BBB KBAT PBS

☐ Baik Hati ☒ Kreativiti dan ☐ Peta Bulatan ☒ Buku Teks ☒ Mengaplikasi ☐ Lembaran Kerja
☐ Kerjasama ☐ Peta Buih ☒ Modul ☒ Menganalisis ☐ Hasil Kerja
☒ Bertolak Inovasi ☐ Peta Buih ☐ PowerPoint ☒ Mencipta ☒ Pemerhatian
☒ Ansur ☒ Pendidikan ☐ Berganda ☐ Projektor ☒ Menaakul ☐ Kuiz
☒ Keadilan Alam Sekitar ☐ Peta ☐ Model ☒ Membuat ☐ Lisan
☒ Kejujuran ☐ Sains dan Pelbagai Alir ☐ Internet Refleksi ☐ Projek
Teknologi ☐ Peta Titi ☐ Membuat
☐ Bersyukur ☐ Radio /TV ☐ Tugasan
☒ Teknologi ☐ Peta Pokok Keputusan
☒ Tolong-menolong ☐ Radas ☐ Pembentangan
Maklumat dan ☐ Membuat
☐ Bertanggungjawab ☐ Petak Dakap ☐ Buku Cerita
☐ Hemah Tinggi ☐ Peta Alir ☐ Gambar Inovasi
Komunikasi
☐ Hormat - ☐ Carta ☐ Menyelesaikan
☐ Bahasa masalah
Menghormati ☐ Patriotisme ☐ Graf
☐ Kasih Sayang ☐ Keusahawanan ☐ VLE Frog
☐ Kesabaran
☐ Ketekunan
☐ Berbudi Bahasa
OBJEKTIF PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran, murid-murid 1. Guru menunjukkan beberapa contoh lakaran reka bentuk produk
dapat :- bertema.(Lampiran 2)
2. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
1. Melakar reka bentuk produk bertema
3. Guru mengedarkan kertas untuk membuat lakaran reka bentuk
berdasarkan gabungan bentuk asas.
produk bertema.
2. Menganalisis lakaran reka bentuk
4. Setiap kumpulan membuat lakaran reka bentuk produk berdasarkan
produk bertema yang dihasilkan
gabungan bentuk asas mengikut tema yang dipilih. (PAK21)
berdasarkan gabungan bentuk asas
5. Setiap murid berbincang lakaran yang terbaik untuk dihasilkan.
dengan betul.
6. Murid membuat analisis lakaran reka bentuk produk bertema
berdasarkan gabungan bentuk asas yang dihasilkan.
7. Guru dan murid berbincang dan menilai lakaran yang dihasilkan
CATATAN REFLEKSI

PdP hari ini tidak dapat dilaksanakan 34/34 orang murid dapat menguasai objektif
kerana : pembelajaran dan diberi latihan penggayaan /
☐ Mesyuarat pengukuhan.
☐ Program ☐ Cuti Am ___/___ orang murid tidak menguasai objektif
sekolah ☐ Kursus pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
☐ Cuti Sakit ☐ Cuti Rehat Khas
☐ Akitiviti Luar ☐ Guru Pengiring
PdP akan dibawa ke hari____________

RPH | RPM19
RPH | RPM19
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN | 2020

Mata Pelajaran Reka bentuk dan teknologi Hari Isnin


Kelas 4 Doritis Bilangan Murid 34 /
37
Tarikh Masa 12.10 – 1.10
Modul
Tajuk/Topik 2.0 Pengenalan Kepada Reka Bentuk
Standard 2.2 Reka Bentuk Produk Bertema
Kandungan
Standard 2.2.4 Melakar reka bentuk produk menggunakan garisan dan gabungan bentuk asas
Pembelajaran secara bertema.
2.2.5 Menganalisis lakaran reka bentuk produk bertema yang dihasilkan.
2.2.6 Menilai lakaran yang dihasilkan dan membuat penambahbaikan.

NILAI EMK PETA BBB KBAT PBS

☐ Baik Hati ☒ Kreativiti dan ☐ Peta Bulatan ☒ Buku Teks ☒ Mengaplikasi ☐ Lembaran Kerja
☐ Kerjasama ☐ Peta Buih ☒ Modul ☒ Menganalisis ☐ Hasil Kerja
☒ Bertolak Inovasi ☐ Peta Buih ☐ PowerPoint ☒ Mencipta ☒ Pemerhatian
☒ Ansur ☒ Pendidikan ☐ Berganda ☐ Projektor ☒ Menaakul ☐ Kuiz
☒ Keadilan Alam Sekitar ☐ Peta ☐ Model ☒ Membuat ☐ Lisan
☒ Kejujuran ☐ Sains dan Pelbagai Alir ☐ Internet Refleksi ☐ Projek
Teknologi ☐ Peta Titi ☐ Membuat
☐ Bersyukur ☐ Radio /TV ☐ Tugasan
☒ Teknologi ☐ Peta Pokok Keputusan
☒ Tolong-menolong ☐ Radas ☐ Pembentangan
Maklumat dan ☐ Membuat
☐ Bertanggungjawab ☐ Petak Dakap ☐ Buku Cerita
☐ Hemah Tinggi ☐ Peta Alir ☐ Gambar Inovasi
Komunikasi
☐ Hormat - ☐ Carta ☐ Menyelesaikan
☐ Bahasa masalah
Menghormati ☐ Patriotisme ☐ Graf
☐ Kasih Sayang ☐ Keusahawanan ☐ VLE Frog
☐ Kesabaran
☐ Ketekunan
☐ Berbudi Bahasa
OBJEKTIF PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran, murid-murid 1. Guru menunjukkan beberapa contoh lakaran reka bentuk produk
dapat :- bertema.(Lampiran 2)
2. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
1. Melakar reka bentuk produk bertema
3. Guru mengedarkan kertas untuk membuat lakaran reka bentuk
berdasarkan gabungan bentuk asas.
produk bertema.
2. Menganalisis lakaran reka bentuk
4. Setiap kumpulan membuat lakaran reka bentuk produk berdasarkan
produk bertema yang dihasilkan
gabungan bentuk asas mengikut tema yang dipilih. (PAK21)
berdasarkan gabungan bentuk asas
5. Setiap murid berbincang lakaran yang terbaik untuk dihasilkan.
dengan betul.
6. Murid membuat analisis lakaran reka bentuk produk bertema
berdasarkan gabungan bentuk asas yang dihasilkan.
7. Guru dan murid berbincang dan menilai lakaran yang dihasilkan
CATATAN REFLEKSI

PdP hari ini tidak dapat dilaksanakan 34/34 orang murid dapat menguasai objektif
kerana : peperiksaan bulanan pembelajaran dan diberi latihan penggayaan /
☐ Mesyuarat pengukuhan.
☐ Program ☐ Cuti Am ___/___ orang murid tidak menguasai objektif
sekolah ☐ Kursus pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
☐ Cuti Sakit ☐ Cuti Rehat Khas
☐ Akitiviti Luar ☐ Guru Pengiring
PdP akan dibawa ke hari____________

RPH | RPM19
RPH | RPM19
RPH | RPM19
RPH | RPM19

Anda mungkin juga menyukai